Parallel Greek New Testament

Revelation 20

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Return to Index

Chapter 21

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eidon ouranon kainon kai ghn kainhn o gar prwtoV ouranoV kai h prwth gh parhlqen kai h qalassa ouk estin eti

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eidon ouranon kainon kai ghn kainhn o gar prwtoV ouranoV kai h prwth gh parhlqen kai h qalassa ouk estin eti

Byzantine Majority
kai eidon ouranon kainon kai ghn kainhn o gar prwtoV ouranoV kai h prwth gh parhlqe kai h qalassa ouk estin eti

Alexandrian
kai eidon ouranon kainon kai ghn kainhn o gar prwtoV ouranoV kai h prwth gh aphlqan kai h qalassa ouk estin eti

Latin Vulgate
21:1 et vidi caelum novum et terram novam primum enim caelum et prima terra abiit et mare iam non est

King James Version
21:1 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.

American Standard Version
21:1 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth are passed away; and the sea is no more.

Bible in Basic English
21:1 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were gone; and there was no more sea.

Darby's English Translation
21:1 And I saw a new heaven and a new earth; for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea exists no more.

Douay Rheims
21:1 And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth was gone, and the sea is now no more.

Noah Webster Bible
21:1 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth had passed away; and there was no more sea.

Weymouth New Testament
21:1 And I saw a new Heaven and a new earth; for the first Heaven and the first earth were gone, and the sea no longer exists.

World English Bible
21:1 I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth have passed away, and the sea is no more.

Young's Literal Translation
21:1 And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth did pass away, and the sea is not any more;

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egw iwannhs eidon thn polin thn agian ierousalhm kainhn katabainousan apo tou qeou ek tou ouranou htoimasmenhn wV numfhn kekosmhmenhn tw andri authV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egw iwannhs eidon thn polin thn agian ierousalhm kainhn katabainousan apo tou qeou ek tou ouranou htoimasmenhn wV numfhn kekosmhmenhn tw andri authV

Byzantine Majority
kai thn polin thn agian ierousalhm kainhn eidon katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou htoimasmenhn wV numfhn kekosmhmenhn tw andri authV

Alexandrian
kai thn polin thn agian ierousalhm kainhn eidon katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou htoimasmenhn wV numfhn kekosmhmenhn tw andri authV

Latin Vulgate
21:2 et civitatem sanctam Hierusalem novam vidi descendentem de caelo a Deo paratam sicut sponsam ornatam viro suo

King James Version
21:2 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

American Standard Version
21:2 And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven of God, made ready as a bride adorned for her husband.

Bible in Basic English
21:2 And I saw the holy town, new Jerusalem, coming down out of heaven from God, like a bride made beautiful for her husband.

Darby's English Translation
21:2 And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of the heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband.

Douay Rheims
21:2 And I John saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband.

Noah Webster Bible
21:2 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

Weymouth New Testament
21:2 And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of Heaven from God and made ready like a bride attired to meet her husband.

World English Bible
21:2 I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband.

Young's Literal Translation
21:2 and I, John, saw the holy city -- new Jerusalem -- coming down from God out of the heaven, made ready as a bride adorned for her husband;

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hkousa fwnhV megalhV ek tou ouranou legoushV idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autoV o qeoV estai met autwn qeos autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hkousa fwnhV megalhV ek tou ouranou legoushV idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autoV o qeoV estai met autwn qeos autwn

Byzantine Majority
kai hkousa fwnhV megalhV ek tou ouranou legoushV idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laos autou esontai kai autoV o qeoV estai met autwn

Alexandrian
kai hkousa fwnhV megalhV ek tou qronou legoushV idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autoV o qeoV met autwn estai [autwn qeos]

Latin Vulgate
21:3 et audivi vocem magnam de throno dicentem ecce tabernaculum Dei cum hominibus et habitabit cum eis et ipsi populus eius erunt et ipse Deus cum eis erit eorum Deus

King James Version
21:3 And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God [is] with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, [and be] their God.

American Standard Version
21:3 And I heard a great voice out of the throne saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he shall dwell with them, and they shall be his peoples, and God himself shall be with them, and be their God:

Bible in Basic English
21:3 And there came to my ears a great voice out of the high seat, saying, See, the Tent of God is with men, and he will make his living-place with them, and they will be his people, and God himself will be with them, and be their God.

Darby's English Translation
21:3 And I heard a loud voice out of the heaven, saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he shall tabernacle with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, their God.

Douay Rheims
21:3 And I heard a great voice from the throne, saying: Behold the tabernacle of God with men, and he will dwell with them. And they shall be his people; and God himself with them shall be their God.

Noah Webster Bible
21:3 And I heard a great voice out of heaven, saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself will be with them, and be their God.

Weymouth New Testament
21:3 And I heard a loud voice, which came from the throne, say, "God's dwelling place is among men and He will dwell among them and they shall be His peoples. Yes, God Himself will be among them.

World English Bible
21:3 I heard a loud voice out of heaven saying, "Behold, God`s tent is with men, and he will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God.

Young's Literal Translation
21:3 and I heard a great voice out of the heaven, saying, `Lo, the tabernacle of God is with men, and He will tabernacle with them, and they shall be His peoples, and God Himself shall be with them -- their God,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
kai exaleiyei o qeos pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn kai o qanatoV ouk estai eti oute penqoV oute kraugh oute ponoV ouk estai eti oti ta prwta aphlqon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai exaleiyei o qeos pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn kai o qanatoV ouk estai eti oute penqoV oute kraugh oute ponoV ouk estai eti oti ta prwta aphlqon

Byzantine Majority
kai exaleiyei pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn kai o qanatoV ouk estai eti oute penqoV oute kraugh oute ponoV ouk estai eti oti ta prwta aphlqon

Alexandrian
kai exaleiyei pan dakruon ek twn ofqalmwn autwn kai o qanatoV ouk estai eti oute penqoV oute kraugh oute ponoV ouk estai eti [oti] ta prwta aphlqan

Latin Vulgate
21:4 et absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum et mors ultra non erit neque luctus neque clamor neque dolor erit ultra quae prima abierunt

King James Version
21:4 And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

American Standard Version
21:4 and he shall wipe away every tear from their eyes; and death shall be no more; neither shall there be mourning, nor crying, nor pain, any more: the first things are passed away.

Bible in Basic English
21:4 And he will put an end to all their weeping; and there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain; for the first things have come to an end.

Darby's English Translation
21:4 And he shall wipe away every tear from their eyes; and death shall not exist any more, nor grief, nor cry, nor distress shall exist any more, for the former things have passed away.

Douay Rheims
21:4 And God shall wipe away all tears from their eyes: and death shall be no more, nor mourning, nor crying, nor sorrow shall be any more, for the former things are passed away.

Noah Webster Bible
21:4 And God will wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things have passed away.

Weymouth New Testament
21:4 He will wipe every tear from their eyes. Death shall be no more; nor sorrow, nor wail of woe, nor pain; for the first things have passed away."

World English Bible
21:4 He will wipe away every tear from their eyes. Death will be no more; neither will there be mourning, nor crying, nor pain, any more. The first things have passed away.

Young's Literal Translation
21:4 and God shall wipe away every tear from their eyes, and the death shall not be any more, nor sorrow, nor crying, nor shall there be any more pain, because the first things did go away.`

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen o kaqhmenoV epi tou qronou idou kaina panta poiw kai legei moi grayon oti outoi oi logoi alhqinoi kai pistoi eisin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen o kaqhmenoV epi tou qronou idou kaina panta poiw kai legei moi grayon oti outoi oi logoi alhqinoi kai pistoi eisin

Byzantine Majority
kai eipen o kaqhmenoV epi tw qronw idou panta kaina poiw kai legei moi grayon oti outoi oi logoi alhqinoi kai pistoi eisi

Alexandrian
kai eipen o kaqhmenoV epi tw qronw idou kaina poiw panta kai legei grayon oti outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi eisin

Latin Vulgate
21:5 et dixit qui sedebat in throno ecce nova facio omnia et dicit scribe quia haec verba fidelissima sunt et vera

King James Version
21:5 And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.

American Standard Version
21:5 And he that sitteth on the throne said, Behold, I make all things new. And he saith, Write: for these words are faithful and true.

Bible in Basic English
21:5 And he who is seated on the high seat said, See, I make all things new. And he said, Put it in the book; for these words are certain and true.

Darby's English Translation
21:5 And he that sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he says to me, Write, for these words are true and faithful.

Douay Rheims
21:5 And he that sat on the throne, said: Behold, I make all things new. And he said to me: Write, for these words are most faithful and true.

Noah Webster Bible
21:5 And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said to me, Write: for these words are true and faithful.

Weymouth New Testament
21:5 Then He who was seated on the throne said, "I am re-creating all things." And He added, "Write down these words, for they are trustworthy and true."

World English Bible
21:5 He who sits on the throne said, "Behold, I make all things new." He said, "Write, for these words are faithful and true."

Young's Literal Translation
21:5 And He who is sitting upon the throne said, `Lo, new I make all things; and He saith to me, `Write, because these words are true and stedfast;`

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen moi gegonen egw eimi to a kai to w h arch kai to teloV egw tw diywnti dwsw ek thV phghV tou udatoV thV zwhV dwrean

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen moi gegonen egw eimi to a kai to w h arch kai to teloV egw tw diywnti dwsw ek thV phghV tou udatoV thV zwhV dwrean

Byzantine Majority
kai eipe moi gegona [egw] to alfa kai to w h arch kai to teloV egw tw diywnti dwsw ek thV phghV tou udatoV thV zwhV dwrean

Alexandrian
kai eipen moi gegonan egw [eimi] to alfa kai to w h arch kai to teloV egw tw diywnti dwsw ek thV phghV tou udatoV thV zwhV dwrean

Latin Vulgate
21:6 et dixit mihi factum est ego sum Alpha et Omega initium et finis ego sitienti dabo de fonte aquae vivae gratis

King James Version
21:6 And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.

American Standard Version
21:6 And he said unto me, They are come to pass. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.

Bible in Basic English
21:6 And he said to me, It is done. I am the First and the Last, the start and the end. I will freely give of the fountain of the water of life to him who is in need.

Darby's English Translation
21:6 And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give to him that thirsts of the fountain of the water of life freely.

Douay Rheims
21:6 And he said to me: It is done. I am Alpha and Omega; the beginning and the end. To him that thirsteth, I will give of the fountain of the water of life, freely.

Noah Webster Bible
21:6 And he said to me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give to him that is thirsty of the fountain of the water of life freely.

Weymouth New Testament
21:6 He also said, "They have now been fulfilled. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. To those who are thirsty I will give the privilege of drinking from the well of the Water of Life without payment.

World English Bible
21:6 He said to me, "It is done! I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give freely to him who is thirsty from the spring of the water of life.

Young's Literal Translation
21:6 and He said to me, `It hath been done! I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End; I, to him who is thirsting, will give of the fountain of the water of the life freely;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
o nikwn klhronomhsei panta kai esomai autw qeoV kai autoV estai moi o uioV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o nikwn klhronomhsei panta kai esomai autw qeoV kai autoV estai moi o uioV

Byzantine Majority
o nikwn klhronomhsei tauta kai esomai autw qeoV kai autoV estai moi uioV

Alexandrian
o nikwn klhronomhsei tauta kai esomai autw qeoV kai autoV estai moi uioV

Latin Vulgate
21:7 qui vicerit possidebit haec et ero illi Deus et ille erit mihi filius

King James Version
21:7 He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.

American Standard Version
21:7 He that overcometh shall inherit these things; and I will be his God, and he shall be my son.

Bible in Basic English
21:7 He who overcomes will have these things for his heritage; and I will be his God, and he will be my son.

Darby's English Translation
21:7 He that overcomes shall inherit these things, and I will be to him God, and he shall be to me son.

Douay Rheims
21:7 He that shall overcome shall possess these things, and I will be his God; and he shall be my son.

Noah Webster Bible
21:7 He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.

Weymouth New Testament
21:7 All this shall be the heritage of him who overcomes, and I will be his God and he shall be one of My sons.

World English Bible
21:7 He who overcomes, I will give him these things. I will be his God, and he will be my son.

Young's Literal Translation
21:7 he who is overcoming shall inherit all things, and I will be to him -- a God, and he shall be to me -- the son,

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
deilois de kai apistoiV kai ebdelugmenoiV kai foneusin kai pornoiV kai farmakeusin kai eidwlolatraiV kai pasin toiV yeudesin to meroV autwn en th limnh th kaiomenh puri kai qeiw o estin deuteros qanatoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
deilois de kai apistoiV kai ebdelugmenoiV kai foneusin kai pornoiV kai farmakeusin kai eidwlolatraiV kai pasin toiV yeudesin to meroV autwn en th limnh th kaiomenh puri kai qeiw o estin deuteros qanatoV

Byzantine Majority
tois de deilois kai apistoiV kai amartwlois kai ebdelugmenoiV kai foneusi kai pornoiV kai farmakois kai eidwlolatraiV kai pasi toiV yeudesi to meroV autwn en th limnh th kaiomenh puri kai qeiw o estin o qanatoV o deuteros

Alexandrian
tois de deilois kai apistoiV kai ebdelugmenoiV kai foneusin kai pornoiV kai farmakois kai eidwlolatraiV kai pasin toiV yeudesin to meroV autwn en th limnh th kaiomenh puri kai qeiw o estin o qanatoV o deuteros

Latin Vulgate
21:8 timidis autem et incredulis et execratis et homicidis et fornicatoribus et veneficis et idolatris et omnibus mendacibus pars illorum erit in stagno ardenti igne et sulphure quod est mors secunda

King James Version
21:8 But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.

American Standard Version
21:8 But for the fearful, and unbelieving, and abominable, and murderers, and fornicators, and sorcerers, and idolaters, and all liars, their part shall be in the lake that burneth with fire and brimstone; which is the second death.

Bible in Basic English
21:8 But those who are full of fear and without faith, the unclean and takers of life, those who do the sins of the flesh, and those who make use of evil powers or who give worship to images, and all those who are false, will have their part in the sea of ever-burning fire which is the second death.

Darby's English Translation
21:8 But to the fearful and unbelieving, and sinners, and those who make themselves abominable, and murderers, and fornicators, and sorcerers, and idolaters, and all liars, their part is in the lake which burns with fire and brimstone; which is the second death.

Douay Rheims
21:8 But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, they shall have their portion in the pool burning with fire and brimstone, which is the second death.

Noah Webster Bible
21:8 But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and lewd men, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.

Weymouth New Testament
21:8 But as for cowards and the unfaithful, and the polluted, and murderers, fornicators, and those who practise magic or worship idols, and all liars--the portion allotted to them shall be in the Lake which burns with fire and sulphur. This is the Second Death."

World English Bible
21:8 But for the cowardly, unbelieving, sinners, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their part is in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death."

Young's Literal Translation
21:8 and to fearful, and unstedfast, and abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all the liars, their part is in the lake that is burning with fire and brimstone, which is a second death.`

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hlqen pros me eiV twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV tas gemousas twn epta plhgwn twn escatwn kai elalhsen met emou legwn deuro deixw soi thn numfhn tou arniou thn gunaika

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hlqen pros me eiV twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV tas gemousas twn epta plhgwn twn escatwn kai elalhsen met emou legwn deuro deixw soi thn numfhn tou arniou thn gunaika

Byzantine Majority
kai hlqen eiV ek twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV gemousas twn epta plhgwn twn escatwn kai elalhse met emou legwn deuro deixw soi thn gunaika thn numfhn tou arniou

Alexandrian
kai hlqen eiV ek twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV twn gemontwn twn epta plhgwn twn escatwn kai elalhsen met emou legwn deuro deixw soi thn numfhn thn gunaika tou arniou

Latin Vulgate
21:9 et venit unus de septem angelis habentibus fialas plenas septem plagis novissimis et locutus est mecum dicens veni ostendam tibi sponsam uxorem agni

King James Version
21:9 And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife.

American Standard Version
21:9 And there came one of the seven angels who had the seven bowls, who were laden with the seven last plagues; and he spake with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the wife of the Lamb.

Bible in Basic English
21:9 And one of the seven angels who had the seven vessels in which were the seven last punishments, came and said to me, Come here, and see the bride, the Lamb's wife.

Darby's English Translation
21:9 And there came one of the seven angels which had had the seven bowls full of the seven last plagues, and spoke with me, saying, Come here, I will shew thee the bride, the Lamb`s wife.

Douay Rheims
21:9 And there came one of the seven angels, who had the vials full of the seven last plagues, and spoke with me, saying: Come, and I will shew thee the bride, the wife of the Lamb.

Noah Webster Bible
21:9 And there came to me one of the seven angels, who had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife.

Weymouth New Testament
21:9 Then there came one of the seven angels who were carrying the seven bowls full of the seven last plagues. "Come with me," he said, "and I will show you the Bride, the Lamb's wife."

World English Bible
21:9 One of the seven angels who had the seven bowls, who were laden with the seven last plagues came, and he spoke with me, saying, "Come here. I will show you the wife, the Lamb`s bride."

Young's Literal Translation
21:9 And there came unto me one of the seven messengers, who have the seven vials that are full of the seven last plagues, and he spake with me, saying, `Come, I will shew thee the bride of the Lamb -- the wife,`

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai aphnegken me en pneumati ep oroV mega kai uyhlon kai edeixen moi thn polin thn megalhn thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai aphnegken me en pneumati ep oroV mega kai uyhlon kai edeixen moi thn polin thn megalhn thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou

Byzantine Majority
kai aphnegke me en pneumati ep oroV mega kai uyhlon kai edeixe moi thn polin [thn megalhn] thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou

Alexandrian
kai aphnegken me en pneumati epi oroV mega kai uyhlon kai edeixen moi thn polin thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou

Latin Vulgate
21:10 et sustulit me in spiritu in montem magnum et altum et ostendit mihi civitatem sanctam Hierusalem descendentem de caelo a Deo

King James Version
21:10 And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God,

American Standard Version
21:10 And he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city Jerusalem, coming down out of heaven from God,

Bible in Basic English
21:10 And he took me away in the Spirit to a great and high mountain, and let me see the holy town Jerusalem, coming down out of heaven from God,

Darby's English Translation
21:10 And he carried me away in the Spirit, and set me on a great and high mountain, and shewed me the holy city, Jerusalem, coming down out of the heaven from God,

Douay Rheims
21:10 And he took me up in spirit to a great and high mountain: and he shewed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God,

Noah Webster Bible
21:10 And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God,

Weymouth New Testament
21:10 So in the Spirit he carried me to the top of a vast, lofty mountain, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of Heaven from God,

World English Bible
21:10 He carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God,

Young's Literal Translation
21:10 and he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and did shew to me the great city, the holy Jerusalem, coming down out of the heaven from God,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
ecousan thn doxan tou qeou kai o fwsthr authV omoioV liqw timiwtatw wV liqw iaspidi krustallizonti

Scrivener 1894 Textus Receptus
ecousan thn doxan tou qeou kai o fwsthr authV omoioV liqw timiwtatw wV liqw iaspidi krustallizonti

Byzantine Majority
ecousan thn doxan tou qeou o fwsthr authV omoioV liqw timiwtatw wV liqw iaspidi krustallizonti

Alexandrian
ecousan thn doxan tou qeou o fwsthr authV omoioV liqw timiwtatw wV liqw iaspidi krustallizonti

Latin Vulgate
21:11 habentem claritatem Dei lumen eius simile lapidi pretioso tamquam lapidi iaspidis sicut cristallum

King James Version
21:11 Having the glory of God: and her light [was] like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal;

American Standard Version
21:11 having the glory of God: her light was like unto a stone most precious, as it were a jasper stone, clear as crystal:

Bible in Basic English
21:11 Having the glory of God: and her light was like a stone of great price, a jasper stone, clear as glass:

Darby's English Translation
21:11 having the glory of God. Her shining was like a most precious stone, as a crystal-like jasper stone;

Douay Rheims
21:11 Having the glory of God, and the light thereof was like to a precious stone, as to the jasper stone, even as crystal.

Noah Webster Bible
21:11 Having the glory of God: and her light was like to a stone most precious, even like a jasper-stone, clear as crystal;

Weymouth New Testament
21:11 and bringing with it the glory of God. It shone with a radiance like that of a very precious stone--such as a jasper, bright and transparent.

World English Bible
21:11 having the glory of God. Her light was like a most precious stone, as if it was a jasper stone, clear as crystal;

Young's Literal Translation
21:11 having the glory of God, and her light is like a stone most precious, as a jasper stone clear as crystal,

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
ecousan te teicoV mega kai uyhlon ecousan pulwnaV dwdeka kai epi toiV pulwsin aggelouV dwdeka kai onomata epigegrammena a estin twn dwdeka fulwn twn uiwn israhl

Scrivener 1894 Textus Receptus
ecousan te teicoV mega kai uyhlon ecousan pulwnaV dwdeka kai epi toiV pulwsin aggelouV dwdeka kai onomata epigegrammena a estin twn dwdeka fulwn twn uiwn israhl

Byzantine Majority
ecousa teicoV mega kai uyhlon ecousa pulwnaV dwdeka kai epi toiV pulwsin aggelouV dwdeka kai onomata epigegrammena a estin [onomata] twn dwdeka fulwn [twn] uiwn israhl

Alexandrian
ecousa teicoV mega kai uyhlon ecousa pulwnaV dwdeka kai epi toiV pulwsin aggelouV dwdeka kai onomata epigegrammena a estin [ta onomata] twn dwdeka fulwn uiwn israhl

Latin Vulgate
21:12 et habebat murum magnum et altum habens portas duodecim et in portis angelos duodecim et nomina inscripta quae sunt nomina duodecim tribuum filiorum Israhel

King James Version
21:12 And had a wall great and high, [and] had twelve gates, and at the gates twelve angels, and names written thereon, which are [the names] of the twelve tribes of the children of Israel:

American Standard Version
21:12 having a wall great and high; having twelve gates, and at the gates twelve angels; and names written thereon, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel:

Bible in Basic English
21:12 She had a wall great and high, with twelve doors, and at the doors twelve angels; and names on them, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel.

Darby's English Translation
21:12 having a great and high wall; having twelve gates, and at the gates twelve angels, and names inscribed, which are those of the twelve tribes of the sons of Israel.

Douay Rheims
21:12 And it had a wall great and high, having twelve gates, and in the gates twelve angels, and names written thereon, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel.

Noah Webster Bible
21:12 And had a wall great and high, and had twelve gates, and at the gates twelve angels, and names written on them, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel.

Weymouth New Testament
21:12 It has a wall, massive and high, with twelve large gates, and in charge of the gates were twelve angels. And overhead, above the gates, names were inscribed which are those of the twelve tribes of the descendants of Israel.

World English Bible
21:12 having a great and high wall; having twelve gates, and at the gates twelve angels; and names written on them, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel.

Young's Literal Translation
21:12 having also a wall great and high, having twelve gates, and at the gates twelve messengers, and names written thereon, which are those of the twelve tribes of the sons of Israel,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
ap anatolhs pulwneV treiV apo borra pulwneV treiV apo notou pulwneV treiV apo dusmwn pulwneV treiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ap anatolhs pulwneV treiV apo borra pulwneV treiV apo notou pulwneV treiV kai apo dusmwn pulwneV treiV

Byzantine Majority
apo anatolwn pulwneV treiV kai apo borra pulwneV treiV kai apo notou pulwneV treiV kai apo dusmwn pulwneV treiV

Alexandrian
apo anatolhs pulwneV treiV kai apo borra pulwneV treiV kai apo notou pulwneV treiV kai apo dusmwn pulwneV treiV

Latin Vulgate
21:13 ab oriente portae tres et ab aquilone portae tres et ab austro portae tres et ab occasu portae tres

King James Version
21:13 On the east three gates; on the north three gates; on the south three gates; and on the west three gates.

American Standard Version
21:13 on the east were three gates; and on the north three gates; and on the south three gates; and on the west three gates.

Bible in Basic English
21:13 And on the east were three doors; and on the north three doors; and on the south three doors; and on the west three doors.

Darby's English Translation
21:13 On the east three gates; and on the north three gates; and on the south three gates; and on the west three gates.

Douay Rheims
21:13 On the east, three gates: and on the north, three gates: and on the south, three gates: and on the west, three gates.

Noah Webster Bible
21:13 On the east three gates; on the north three gates; on the south three gates; and on the west three gates.

Weymouth New Testament
21:13 There were three gates on the east, three on the north, three on the south, and three on the west.

World English Bible
21:13 On the east were three gates; and on the north three gates; and on the south three gates; and on the west three gates.

Young's Literal Translation
21:13 at the east three gates, at the north three gates, at the south three gates, at the west three gates;

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
kai to teicoV thV polewV econ qemeliouV dwdeka kai en autois onomata twn dwdeka apostolwn tou arniou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai to teicoV thV polewV econ qemeliouV dwdeka kai en autois onomata twn dwdeka apostolwn tou arniou

Byzantine Majority
kai to teicoV thV polewV econ qemeliouV dwdeka kai ep autwn dwdeka onomata twn dwdeka apostolwn tou arniou

Alexandrian
kai to teicoV thV polewV ecwn qemeliouV dwdeka kai ep autwn dwdeka onomata twn dwdeka apostolwn tou arniou

Latin Vulgate
21:14 et murus civitatis habens fundamenta duodecim et in ipsis duodecim nomina duodecim apostolorum agni

King James Version
21:14 And the wall of the city had twelve foundations, and in them the names of the twelve apostles of the Lamb.

American Standard Version
21:14 And the wall of the city had twelve foundations, and on them twelve names of the twelve apostles of the Lamb.

Bible in Basic English
21:14 And the wall of the town had twelve bases, and on them the twelve names of the twelve Apostles of the Lamb.

Darby's English Translation
21:14 And the wall of the city had twelve foundations, and on them twelve names of the twelve apostles of the Lamb.

Douay Rheims
21:14 And the wall of the city had twelve foundations, and in them, the twelve names of the twelve apostles of the Lamb.

Noah Webster Bible
21:14 And the wall of the city had twelve foundations, and on them the names of the twelve apostles of the Lamb.

Weymouth New Testament
21:14 The wall of the city had twelve foundation stones, and engraved upon them were twelve names--the names of the twelve Apostles of the Lamb.

World English Bible
21:14 The wall of the city had twelve foundations, and on them twelve names of the twelve Apostles of the Lamb.

Young's Literal Translation
21:14 and the wall of the city had twelve foundations, and in them names of the twelve apostles of the Lamb.

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o lalwn met emou eicen kalamon crusoun ina metrhsh thn polin kai touV pulwnaV authV kai to teicoV auths

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o lalwn met emou eicen kalamon crusoun ina metrhsh thn polin kai touV pulwnaV authV kai to teicoV auths

Byzantine Majority
kai o lalwn met emou eice metron kalamon crusoun ina metrhsh thn polin kai touV pulwnaV authV [kai to teicoV auths]

Alexandrian
kai o lalwn met emou eicen metron kalamon crusoun ina metrhsh thn polin kai touV pulwnaV authV kai to teicoV auths

Latin Vulgate
21:15 et qui loquebatur mecum habebat mensuram harundinem auream ut metiretur civitatem et portas eius et murum

King James Version
21:15 And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof.

American Standard Version
21:15 And he that spake with me had for a measure a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof.

Bible in Basic English
21:15 And he who was talking with me had a gold measuring-rod to take the measure of the town, and of its doors, and its wall.

Darby's English Translation
21:15 And he that spoke with me had a golden reed as a measure, that he might measure the city, and its gates, and its wall.

Douay Rheims
21:15 And he that spoke with me, had a measure of a reed of gold, to measure the city and the gates thereof, and the wall.

Noah Webster Bible
21:15 And he that talked with me, had a golden reed to measure the city, and its gates, and its wall.

Weymouth New Testament
21:15 Now he who was speaking to me had a measuring-rod of gold, with which to measure the city and its gates and its wall.

World English Bible
21:15 He who spoke with me had for a measure a golden reed to measure the city, its gates, and its walls.

Young's Literal Translation
21:15 And he who is speaking with me had a golden reed, that he may measure the city, and its gates, and its wall;

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
kai h poliV tetragwnoV keitai kai to mhkoV authV tosouton estin oson kai to platoV kai emetrhsen thn polin tw kalamw epi stadiwn dwdeka ciliadwn to mhkoV kai to platoV kai to uyoV authV isa estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai h poliV tetragwnoV keitai kai to mhkoV authV tosouton estin oson kai to platoV kai emetrhsen thn polin tw kalamw epi stadiwn dwdeka ciliadwn to mhkoV kai to platoV kai to uyoV authV isa estin

Byzantine Majority
kai h poliV tetragwnoV keitai kai to mhkoV authV oson to platoV kai emetrhse thn polin tw kalamw epi stadious dwdeka ciliadwn [dwdeka] to mhkoV kai to platoV kai to uyoV authV isa esti

Alexandrian
kai h poliV tetragwnoV keitai kai to mhkoV authV oson [kai] to platoV kai emetrhsen thn polin tw kalamw epi stadiwn dwdeka ciliadwn to mhkoV kai to platoV kai to uyoV authV isa estin

Latin Vulgate
21:16 et civitas in quadro posita est et longitudo eius tanta est quanta et latitudo et mensus est civitatem de harundine per stadia duodecim milia longitudo et latitudo et altitudo eius aequalia sunt

King James Version
21:16 And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal.

American Standard Version
21:16 And the city lieth foursquare, and the length thereof is as great as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand furlongs: the length and the breadth and the height thereof are equal.

Bible in Basic English
21:16 And the town is square, as wide as it is long; and he took the measure of the town with the rod, one thousand and five hundred miles: it is equally long and wide and high.

Darby's English Translation
21:16 And the city lies four-square, and its length is as much as the breadth. And he measured the city with the reed -- twelve thousand stadia: the length and the breadth and height of it are equal.

Douay Rheims
21:16 And the city lieth in a foursquare, and the length thereof is as great as the breadth: and he measured the city with the golden reed for twelve thousand furlongs, and the length and the height and the breadth thereof are equal.

Noah Webster Bible
21:16 And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand furlongs. The length and the breadth and the hight of it are equal.

Weymouth New Testament
21:16 The plan of the city is a square, the length being the same as the breadth; and he measured the city furlong by furlong, with his measuring rod--it is twelve hundred miles long, and the length and the breadth and the height of it are equal.

World English Bible
21:16 The city lies foursquare, and its length is as great as its breadth. He measured the city with the reed, twelve thousand stadia. Its length, breadth, and height are equal.

Young's Literal Translation
21:16 and the city lieth square, and the length of it is as great as the breadth; and he did measure the city with the reed -- furlongs twelve thousand; the length, and the breadth, and the height, of it are equal;

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
kai emetrhsen to teicoV authV ekaton tessarakonta tessarwn phcwn metron anqrwpou o estin aggelou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai emetrhsen to teicoV authV ekaton tessarakonta tessarwn phcwn metron anqrwpou o estin aggelou

Byzantine Majority
kai emetrhse to teicoV authV ekaton tessarakonta tessarwn phcwn metron anqrwpou o estin aggelou

Alexandrian
kai emetrhsen to teicoV authV ekaton tesserakonta tessarwn phcwn metron anqrwpou o estin aggelou

Latin Vulgate
21:17 et mensus est murus eius centum quadraginta quattuor cubitorum mensura hominis quae est angeli

King James Version
21:17 And he measured the wall thereof, an hundred [and] forty [and] four cubits, [according to] the measure of a man, that is, of the angel.

American Standard Version
21:17 And he measured the wall thereof, a hundred and forty and four cubits, according to the measure of a man, that is, of an angel.

Bible in Basic English
21:17 And he took the measure of its wall, one hundred and forty-four cubits, after the measure of a man, that is, of an angel.

Darby's English Translation
21:17 And he measured its wall, a hundred and forty-four cubits, a man`s measure, that is, the angel`s.

Douay Rheims
21:17 And he measured the wall thereof an hundred and forty-four cubits, the measure of a man, which is of an angel.

Noah Webster Bible
21:17 And he measured the wall of it a hundred and forty four cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel.

Weymouth New Testament
21:17 And he measured the wall of it--a wall of a hundred and forty-four cubits, according to human measure, which was also that of the angel.

World English Bible
21:17 He measured its wall, one hundred forty-four cubits, by the measure of a man, that is, of an angel.

Young's Literal Translation
21:17 and he measured its wall, an hundred forty-four cubits, the measure of a man, that is, of the messenger;

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hn h endomhsis tou teicouV authV iaspiV kai h poliV crusion kaqaron omoia ualw kaqarw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hn h endomhsis tou teicouV authV iaspiV kai h poliV crusion kaqaron omoia ualw kaqarw

Byzantine Majority
kai hn h endomhsis tou teicouV authV iaspiV kai h poliV crusion kaqaron omoion uelw kaqarw

Alexandrian
kai h endwmhsis tou teicouV authV iaspiV kai h poliV crusion kaqaron omoion ualw kaqarw

Latin Vulgate
21:18 et erat structura muri eius ex lapide iaspide ipsa vero civitas auro mundo simile vitro mundo

King James Version
21:18 And the building of the wall of it was [of] jasper: and the city [was] pure gold, like unto clear glass.

American Standard Version
21:18 And the building of the wall thereof was jasper: and the city was pure gold, like unto pure glass.

Bible in Basic English
21:18 And the building of its wall was of jasper, and the town was clear gold, clear as glass.

Darby's English Translation
21:18 And the building of its wall was jasper; and the city pure gold, like pure glass:

Douay Rheims
21:18 And the building of the wall thereof was of jasper stone: but the city itself pure gold, like to clear glass.

Noah Webster Bible
21:18 And the building of the wall of it was of jasper: and the city was pure gold, like clear glass.

Weymouth New Testament
21:18 The solid fabric of the wall was jasper; and the city itself was made of gold, resembling transparent glass.

World English Bible
21:18 The construction of its wall was jasper. The city was pure gold, like pure glass.

Young's Literal Translation
21:18 and the building of its wall was jasper, and the city is pure gold -- like to pure glass;

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oi qemelioi tou teicouV thV polewV panti liqw timiw kekosmhmenoi o qemelioV o prwtoV iaspiV o deuteroV sapfeiros o tritoV calkhdwn o tetartoV smaragdoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oi qemelioi tou teicouV thV polewV panti liqw timiw kekosmhmenoi o qemelioV o prwtoV iaspiV o deuteroV sapfeiros o tritoV calkhdwn o tetartoV smaragdoV

Byzantine Majority
[kai] oi qemelioi tou teicouV thV polewV panti liqw timiw kekosmhmenoi o qemelioV o prwtoV iaspiV o deuteroV sapfeiros o tritoV calkhdwn o tetartoV smaragdoV

Alexandrian
oi qemelioi tou teicouV thV polewV panti liqw timiw kekosmhmenoi o qemelioV o prwtoV iaspiV o deuteroV sapfiros o tritoV calkhdwn o tetartoV smaragdoV

Latin Vulgate
21:19 fundamenta muri civitatis omni lapide pretioso ornata fundamentum primum iaspis secundus sapphyrus tertius carcedonius quartus zmaragdus

King James Version
21:19 And the foundations of the wall of the city [were] garnished with all manner of precious stones. The first foundation [was] jasper; the second, sapphire; the third, a chalcedony; the fourth, an emerald;

American Standard Version
21:19 The foundations of the wall of the city were adorned with all manner of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald;

Bible in Basic English
21:19 The bases of the wall of the town had ornaments of all sorts of beautiful stones. The first base was jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald;

Darby's English Translation
21:19 the foundations of the wall of the city were adorned with every precious stone: the first foundation, jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald;

Douay Rheims
21:19 And the foundations of the wall of the city were adorned with all manner of precious stones. The first foundation was jasper: the second, sapphire: the third, a chalcedony: the fourth, an emerald:

Noah Webster Bible
21:19 And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, a chalcedony; the fourth, an emerald;

Weymouth New Testament
21:19 As for the foundation-stones of the city wall, which were beautified with various kinds of precious stones, the first was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius,

World English Bible
21:19 The foundations of the city`s wall were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald;

Young's Literal Translation
21:19 and the foundations of the wall of the city with every precious stone have been adorned; the first foundation jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
o pemptoV sardonux o ektoV sardios o ebdomoV crusoliqoV o ogdooV bhrulloV o enatos topazion o dekatoV crusoprasoV o endekatoV uakinqoV o dwdekatoV amequstos

Scrivener 1894 Textus Receptus
o pemptoV sardonux o ektoV sardios o ebdomoV crusoliqoV o ogdooV bhrulloV o ennatos topazion o dekatoV crusoprasoV o endekatoV uakinqoV o dwdekatoV amequstos

Byzantine Majority
o pemptoV sardonux o ektoV sardios o ebdomoV crusoliqoV o ogdooV bhrulloV o enatos topazion o dekatoV crusoprasoV o endekatoV uakinqoV o dwdekatoV amequsos

Alexandrian
o pemptoV sardonux o ektoV sardion o ebdomoV crusoliqoV o ogdooV bhrulloV o enatos topazion o dekatoV crusoprasoV o endekatoV uakinqoV o dwdekatoV amequstos

Latin Vulgate
21:20 quintus sardonix sextus sardinus septimus chrysolitus octavus berillus nonus topazius decimus chrysoprassus undecimus hyacinthus duodecimus amethistus

King James Version
21:20 The fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, a topaz; the tenth, a chrysoprasus; the eleventh, a jacinth; the twelfth, an amethyst.

American Standard Version
21:20 the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprase; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst.

Bible in Basic English
21:20 The fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprase; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst.

Darby's English Translation
21:20 the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprasus; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst.

Douay Rheims
21:20 The fifth, sardonyx: the sixth, sardius: the seventh, chrysolite: the eighth, beryl: the ninth, a topaz: the tenth, a chrysoprasus: the eleventh, a jacinth: the twelfth, an amethyst.

Noah Webster Bible
21:20 The fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, a topaz; the tenth, a chrysoprase; the eleventh, a jacinth; the twelfth, an amethyst.

Weymouth New Testament
21:20 the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the eleventh jacinth, the twelfth amethyst.

World English Bible
21:20 the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprasus; the eleventh, jacinth; and the twelfth, amethyst.

Young's Literal Translation
21:20 the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprasus; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst.

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oi dwdeka pulwneV dwdeka margaritai ana eiV ekastoV twn pulwnwn hn ex enoV margaritou kai h plateia thV polewV crusion kaqaron wV ualos diafanhs

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oi dwdeka pulwneV dwdeka margaritai ana eiV ekastoV twn pulwnwn hn ex enoV margaritou kai h plateia thV polewV crusion kaqaron wV ualos diafanhs

Byzantine Majority
kai oi dwdeka pulwneV dwdeka margaritai ana eiV ekastoV twn pulwnwn hn ex enoV margaritou kai h plateia thV polewV crusion kaqaron wV uelos diaughs

Alexandrian
kai oi dwdeka pulwneV dwdeka margaritai ana eiV ekastoV twn pulwnwn hn ex enoV margaritou kai h plateia thV polewV crusion kaqaron wV ualos diaughs

Latin Vulgate
21:21 et duodecim portae duodecim margaritae sunt per singulas et singulae portae erant ex singulis margaritis et platea civitatis aurum mundum tamquam vitrum perlucidum

King James Version
21:21 And the twelve gates [were] twelve pearls; every several gate was of one pearl: and the street of the city [was] pure gold, as it were transparent glass.

American Standard Version
21:21 And the twelve gates were twelve pearls; each one of the several gates was of one pearl: and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass.

Bible in Basic English
21:21 And the twelve doors were twelve pearls; every door was made of one pearl; and the street of the town was clear gold, as clear as glass.

Darby's English Translation
21:21 And the twelve gates, twelve pearls; each one of the gates, respectively, was of one pearl; and the street of the city pure gold, as transparent glass.

Douay Rheims
21:21 And the twelve gates are twelve pearls, one to each: and every several gate was of one several pearl. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass.

Noah Webster Bible
21:21 And the twelve gates were twelve pearls; every several gate was of one pearl; and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass.

Weymouth New Testament
21:21 And the twelve gates were twelve pearls; each of them consisting of a single pearl. And the main street of the city was made of pure gold, resembling transparent glass.

World English Bible
21:21 The twelve gates were twelve pearls. Each one of the gates was made of one pearl. The street of the city was pure gold, like transparent glass.

Young's Literal Translation
21:21 And the twelve gates are twelve pearls, each several one of the gates was of one pearl; and the broad-place of the city is pure gold -- as transparent glass.

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
kai naon ouk eidon en auth o gar kurioV o qeoV o pantokratwr naoV authV estin kai to arnion

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai naon ouk eidon en auth o gar kurioV o qeoV o pantokratwr naoV authV estin kai to arnion

Byzantine Majority
kai naon ouk eidon en auth o gar kurioV o qeoV o pantokratwr naoV authV esti kai to arnion

Alexandrian
kai naon ouk eidon en auth o gar kurioV o qeoV o pantokratwr naoV authV estin kai to arnion

Latin Vulgate
21:22 et templum non vidi in ea Dominus enim Deus omnipotens templum illius est et agnus

King James Version
21:22 And I saw no temple therein: for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it.

American Standard Version
21:22 And I saw no temple therein: for the Lord God the Almighty, and the Lamb, are the temple thereof.

Bible in Basic English
21:22 And I saw no Temple there; because the Lord God, the Ruler of all, and the Lamb are its Temple.

Darby's English Translation
21:22 And I saw no temple in it; for the Lord God Almighty is its temple, and the Lamb.

Douay Rheims
21:22 And I saw no temple therein. For the Lord God Almighty is the temple thereof, and the Lamb.

Noah Webster Bible
21:22 And I saw no temple in it: for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it.

Weymouth New Testament
21:22 I saw no sanctuary in the city, for the Lord God, the Ruler of all, is its Sanctuary, and so is the Lamb.

World English Bible
21:22 I saw no temple in it, for the Lord God, the Almighty, and the Lamb, are its temple.

Young's Literal Translation
21:22 And a sanctuary I did not see in it, for the Lord God, the Almighty, is its sanctuary, and the Lamb,

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
kai h poliV ou creian ecei tou hliou oude thV selhnhV ina fainwsin en auth h gar doxa tou qeou efwtisen authn kai o lucnoV authV to arnion

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai h poliV ou creian ecei tou hliou oude thV selhnhV ina fainwsin en auth h gar doxa tou qeou efwtisen authn kai o lucnoV authV to arnion

Byzantine Majority
kai h poliV ou creian ecei tou hliou oude thV selhnhV ina fainwsin auth h gar doxa tou qeou efwtisen authn kai o lucnoV authV to arnion

Alexandrian
kai h poliV ou creian ecei tou hliou oude thV selhnhV ina fainwsin auth h gar doxa tou qeou efwtisen authn kai o lucnoV authV to arnion

Latin Vulgate
21:23 et civitas non eget sole neque luna ut luceant in ea nam claritas Dei inluminavit eam et lucerna eius est agnus

King James Version
21:23 And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it: for the glory of God did lighten it, and the Lamb [is] the light thereof.

American Standard Version
21:23 And the city hath no need of the sun, neither of the moon, to shine upon it: for the glory of God did lighten it, and the lamp thereof is the Lamb.

Bible in Basic English
21:23 And the town has no need of the sun, or of the moon, to give it light: for the glory of God did make it light, and the light of it is the Lamb.

Darby's English Translation
21:23 And the city has no need of the sun nor of the moon, that they should shine for it; for the glory of God has enlightened it, and the lamp thereof is the Lamb.

Douay Rheims
21:23 And the city hath no need of the sun, nor of the moon, to shine in it. For the glory of God hath enlightened it, and the Lamb is the lamp thereof.

Noah Webster Bible
21:23 And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it: for the glory of God enlightened it, and the Lamb is the light of it.

Weymouth New Testament
21:23 Nor has the city any need of the sun or of the moon, to give it light; for the glory of God has shone upon it and its lamp is the Lamb.

World English Bible
21:23 The city has no need for the sun, neither of the moon, to shine, for the very glory of God illuminated it, and its lamp is the Lamb.

Young's Literal Translation
21:23 and the city hath no need of the sun, nor of the moon, that they may shine in it; for the glory of God did lighten it, and the lamp of it is the Lamb;

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ta eqnh twn swzomenwn en tw fwti authV peripathsousin kai oi basileiV thV ghV ferousin thn doxan kai thn timhn autwn eiV authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ta eqnh twn swzomenwn en tw fwti authV peripathsousin kai oi basileiV thV ghV ferousin thn doxan kai thn timhn autwn eiV authn

Byzantine Majority
kai peripathsousi ta eqnh dia tou fwtos authV kai oi basileiV thV ghV ferousin autw doxan kai timhn twn eqnwn eiV authn

Alexandrian
kai peripathsousin ta eqnh dia tou fwtos authV kai oi basileiV thV ghV ferousin thn doxan autwn eiV authn

Latin Vulgate
21:24 et ambulabunt gentes per lumen eius et reges terrae adferent gloriam suam et honorem in illam

King James Version
21:24 And the nations of them which are saved shall walk in the light of it: and the kings of the earth do bring their glory and honour into it.

American Standard Version
21:24 And the nations shall walk amidst the light thereof: and the kings of the earth bring their glory into it.

Bible in Basic English
21:24 And the nations will go in its light: and the kings of the earth will take their glory into it.

Darby's English Translation
21:24 And the nations shall walk by its light; and the kings of the earth bring their glory to it.

Douay Rheims
21:24 And the nations shall walk in the light of it: and the kings of the earth shall bring their glory and honour into it.

Noah Webster Bible
21:24 And the nations of them who are saved shall walk in the light of it: and the kings of the earth bring their glory and honor into it.

Weymouth New Testament
21:24 The nations will live their lives by its light; and the kings of the earth are to bring their glory into it.

World English Bible
21:24 The nations will walk in its light. The kings of the earth bring their glory into it.

Young's Literal Translation
21:24 and the nations of the saved in its light shall walk, and the kings of the earth do bring their glory and honour into it,

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oi pulwneV authV ou mh kleisqwsin hmeraV nux gar ouk estai ekei

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oi pulwneV authV ou mh kleisqwsin hmeraV nux gar ouk estai ekei

Byzantine Majority
kai oi pulwneV authV ou mh kleisqwsin hmeraV nux gar ouk estai ekei

Alexandrian
kai oi pulwneV authV ou mh kleisqwsin hmeraV nux gar ouk estai ekei

Latin Vulgate
21:25 et portae eius non cludentur per diem nox enim non erit illic

King James Version
21:25 And the gates of it shall not be shut at all by day: for there shall be no night there.

American Standard Version
21:25 And the gates thereof shall in no wise be shut by day (for there shall be no night there):

Bible in Basic English
21:25 And the doors of it will never be shut by day (for there is no night there):

Darby's English Translation
21:25 And its gates shall not be shut at all by day, for night shall not be there.

Douay Rheims
21:25 And the gates thereof shall not be shut by day: for there shall be no night there.

Noah Webster Bible
21:25 And the gates of it shall not be shut by day: for there shall be no night there.

Weymouth New Testament
21:25 And in the daytime (for there will be no night there) the gates will never be closed;

World English Bible
21:25 Its gates will in no way be shut by day (for there will be no night there),

Young's Literal Translation
21:25 and its gates shall not at all be shut by day, for night shall not be there;

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oisousin thn doxan kai thn timhn twn eqnwn eiV authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oisousin thn doxan kai thn timhn twn eqnwn eiV authn

Byzantine Majority
kai oisousi thn doxan kai thn timhn twn eqnwn eiV authn

Alexandrian
kai oisousin thn doxan kai thn timhn twn eqnwn eiV authn

Latin Vulgate
21:26 et adferent gloriam et honorem gentium in illam

King James Version
21:26 And they shall bring the glory and honour of the nations into it.

American Standard Version
21:26 and they shall bring the glory and the honor of the nations into it:

Bible in Basic English
21:26 And the glory and honour of the nations will come into it:

Darby's English Translation
21:26 And they shall bring the glory and the honour of the nations to it.

Douay Rheims
21:26 And they shall bring the glory and honour of the nations into it.

Noah Webster Bible
21:26 And they shall bring the glory and honor of the nations into it.

Weymouth New Testament
21:26 and the glory and honor of the nations shall be brought into it.

World English Bible
21:26 and they will bring the glory and the honor of the nations into it.

Young's Literal Translation
21:26 and they shall bring the glory and the honour of the nations into it;

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ou mh eiselqh eiV authn pan koinoun kai poioun bdelugma kai yeudoV ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw thV zwhV tou arniou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ou mh eiselqh eiV authn pan koinoun kai poioun bdelugma kai yeudoV ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw thV zwhV tou arniou

Byzantine Majority
kai ou mh eiselqh eiV authn pan koinon kai poioun bdelugma kai yeudoV ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw thV zwhV tou arniou

Alexandrian
kai ou mh eiselqh eiV authn pan koinon kai [o] poiwn bdelugma kai yeudoV ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw thV zwhV tou arniou

Latin Vulgate
21:27 nec intrabit in ea aliquid coinquinatum et faciens abominationem et mendacium nisi qui scripti sunt in libro vitae agni

King James Version
21:27 And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither [whatsoever] worketh abomination, or [maketh] a lie: but they which are written in the Lamb's book of life.

American Standard Version
21:27 and there shall in no wise enter into it anything unclean, or he that maketh an abomination and a lie: but only they that are written in the Lamb`s book of life.

Bible in Basic English
21:27 And nothing unclean may come into it, or anyone whose works are cursed or false; but only those whose names are in the Lamb's book of life.

Darby's English Translation
21:27 And nothing common, nor that maketh an abomination and a lie, shall at all enter into it; but those only who are written in the book of life of the Lamb.

Douay Rheims
21:27 There shall not enter into it any thing defiled, or that worketh abomination or maketh a lie, but they that are written in the book of life of the Lamb.

Noah Webster Bible
21:27 And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither whatever worketh abomination, or maketh a lie; but they who are written in the Lamb's book of life.

Weymouth New Testament
21:27 And no unclean thing shall ever enter it, nor any one who is guilty of base conduct or tells lies, but only they whose names stand recorded in the Lamb's Book of Life.

World English Bible
21:27 There will in no way enter into it anything profane, or one who causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb`s book of life.

Young's Literal Translation
21:27 and there may not at all enter into it any thing defiling and doing abomination, and a lie, but -- those written in the scroll of the life of the Lamb.

 

Revelation 22

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com