Parallel Greek New Testament

Revelation 21

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Return to Index

Chapter 22

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai edeixen moi kaqaron potamon udatoV zwhV lampron wV krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai edeixen moi kaqaron potamon udatoV zwhV lampron wV krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou

Byzantine Majority
kai edeixe moi potamon kaqaron udatoV zwhV lampron wV krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou

Alexandrian
kai edeixen moi potamon udatoV zwhV lampron wV krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou

Latin Vulgate
22:1 et ostendit mihi fluvium aquae vitae splendidum tamquam cristallum procedentem de sede Dei et agni

King James Version
22:1 And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.

American Standard Version
22:1 And he showed me a river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb,

Bible in Basic English
22:1 And I saw a river of water of life, clear as glass, coming out of the high seat of God and of the Lamb,

Darby's English Translation
22:1 And he shewed me a river of water of life, bright as crystal, going out of the throne of God and of the Lamb.

Douay Rheims
22:1 And he showed me a river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb.

Noah Webster Bible
22:1 And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.

Weymouth New Testament
22:1 Then he showed me the river of the Water of Life, bright as crystal, issuing from the throne of God and of the Lamb.

World English Bible
22:1 He showed me a river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb,

Young's Literal Translation
22:1 And he shewed me a pure river of water of life, bright as crystal, going forth out of the throne of God and of the Lamb:

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn

Byzantine Majority
en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ekaston apodidous ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn

Alexandrian
en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai ekeiqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn

Latin Vulgate
22:2 in medio plateae eius et ex utraque parte fluminis lignum vitae adferens fructus duodecim per menses singula reddentia fructum suum et folia ligni ad sanitatem gentium

King James Version
22:2 In the midst of the street of it, and on either side of the river, [was there] the tree of life, which bare twelve [manner of] fruits, [and] yielded her fruit every month: and the leaves of the tree [were] for the healing of the nations.

American Standard Version
22:2 in the midst of the street thereof. And on this side of the river and on that was the tree of life, bearing twelve manner of fruits, yielding its fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.

Bible in Basic English
22:2 In the middle of its street. And on this side of the river and on that was the tree of life, having twelve sorts of fruits, giving its fruit every month; and the leaves of the tree give life to the nations.

Darby's English Translation
22:2 In the midst of its street, and of the river, on this side and on that side, the tree of life, producing twelve fruits, in each month yielding its fruit; and the leaves of the tree for healing of the nations.

Douay Rheims
22:2 In the midst of the street thereof, and on both sides of the river, was the tree of life, bearing twelve fruits, yielding its fruits every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations.

Noah Webster Bible
22:2 In the midst of the street of it, and on each side of the river, was there the tree of life, which bore twelve kinds of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.

Weymouth New Testament
22:2 On either side of the river, midway between it and the main street of the city, was the Tree of Life. It produced twelve kinds of fruit, yielding a fresh crop month by month, and the leaves of the tree served as medicine for the nations.

World English Bible
22:2 in the midst of its street. On this side of the river and on that was the tree of life, bearing twelve kinds of fruits, yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations.

Young's Literal Translation
22:2 in the midst of its broad place, and of the river on this side and on that, is a tree of life, yielding twelve fruits, in each several month rendering its fruits, and the leaves of the tree are for the service of the nations;

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai pan katanaqema ouk estai eti kai o qronoV tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai pan katanaqema ouk estai eti kai o qronoV tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw

Byzantine Majority
kai pan kataqema ouk estai ekei kai o qronoV tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw

Alexandrian
kai pan kataqema ouk estai eti kai o qronoV tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw

Latin Vulgate
22:3 et omne maledictum non erit amplius et sedes Dei et agni in illa erunt et servi eius servient illi

King James Version
22:3 And there shall be no more curse: but the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him:

American Standard Version
22:3 And there shall be no curse any more: and the throne of God and of the Lamb shall be therein: and his servants shall serve him;

Bible in Basic English
22:3 And there will be no more curse: and the high seat of God and of the Lamb will be there; and his servants will be worshipping him;

Darby's English Translation
22:3 And no curse shall be any more; and the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him,

Douay Rheims
22:3 And there shall be no curse any more; but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him.

Noah Webster Bible
22:3 And there shall be no more curse: but the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him:

Weymouth New Testament
22:3 "In future there will be no curse," he said, "but the throne of God and of the Lamb will be in that city. And His servants will render Him holy service and will see His face,

World English Bible
22:3 There will be no curse any more. The throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will serve him.

Young's Literal Translation
22:3 and any curse there shall not be any more, and the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn

Byzantine Majority
kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn

Alexandrian
kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn

Latin Vulgate
22:4 et videbunt faciem eius et nomen eius in frontibus eorum

King James Version
22:4 And they shall see his face; and his name [shall be] in their foreheads.

American Standard Version
22:4 and they shall see his face; and his name shall be on their foreheads.

Bible in Basic English
22:4 And they will see his face; and his name will be on their brows.

Darby's English Translation
22:4 and they shall see his face; and his name is on their foreheads.

Douay Rheims
22:4 And they shall see his face: and his name shall be on their foreheads.

Noah Webster Bible
22:4 And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads.

Weymouth New Testament
22:4 and His name will be on their foreheads.

World English Bible
22:4 They will see his face, and his name will be on their foreheads.

Young's Literal Translation
22:4 and they shall see His face, and His name is upon their foreheads,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai nux ouk estai ekei kai creian ouk ecousin lucnou kai fwtoV hliou oti kurioV o qeoV fwtizei autouV kai basileusousin eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai nux ouk estai ekei kai creian ouk ecousin lucnou kai fwtoV hliou oti kurioV o qeoV fwtizei autouV kai basileusousin eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

Byzantine Majority
kai nux ouk estai ekei kai creian ouk ecousi lucnou kai fwtoV hliou oti kurioV o qeoV fwtiei autouV kai basileusousin eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

Alexandrian
kai nux ouk estai eti kai ouk ecousin creian fwtos lucnou kai fwtoV hliou oti kurioV o qeoV fwtisei ep autouV kai basileusousin eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

Latin Vulgate
22:5 et nox ultra non erit et non egebunt lumine lucernae neque lumine solis quoniam Dominus Deus inluminat illos et regnabunt in saecula saeculorum

King James Version
22:5 And there shall be no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever.

American Standard Version
22:5 And there shall be night no more; and they need no light of lamp, neither light of sun; for the Lord God shall give them light: and they shall reign for ever and ever.

Bible in Basic English
22:5 And there will be no more night; and they have no need of a light or of the shining of the sun; for the Lord God will give them light: and they will be ruling for ever and ever.

Darby's English Translation
22:5 And night shall not be any more, and no need of a lamp, and light of the sun; for the Lord God shall shine upon them, and they shall reign to the ages of ages.

Douay Rheims
22:5 And night shall be no more: and they shall not need the light of the lamp, nor the light of the sun, because the Lord God shall enlighten them, and they shall reign for ever and ever.

Noah Webster Bible
22:5 And there shall be no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever.

Weymouth New Testament
22:5 And there will be no night there; and they have no need of lamplight or sunlight, for the Lord God will shine upon them, and they will be kings until the Ages of the Ages."

World English Bible
22:5 There will be no more night, and they need no lamp light, neither sunlight; for the Lord God will give them light. They will reign forever and ever.

Young's Literal Translation
22:5 and night shall not be there, and they have no need of a lamp and light of a sun, because the Lord God doth give them light, and they shall reign -- to the ages of the ages.

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurioV o qeoV twn agiwn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurioV o qeoV twn agiwn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei

Byzantine Majority
kai legei moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurioV o qeoV twn pneumatwn twn profhtwn apesteile ton aggelon autou deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei

Alexandrian
kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai o kurioV o qeoV twn pneumatwn twn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei

Latin Vulgate
22:6 et dixit mihi haec verba fidelissima et vera sunt et Dominus Deus spirituum prophetarum misit angelum suum ostendere servis suis quae oportet fieri cito

King James Version
22:6 And he said unto me, These sayings [are] faithful and true: and the Lord God of the holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done.

American Standard Version
22:6 And he said unto me, These words are faithful and true: and the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angels to show unto his servants the things which must shortly come to pass.

Bible in Basic English
22:6 And he said to me, These words are certain and true: and the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angel to make clear to his servants the things which are now to come about.

Darby's English Translation
22:6 And he said to me, These words are faithful and true; and the Lord God of the spirits of the prophets has sent his angel to shew to his bondmen the things which must soon come to pass.

Douay Rheims
22:6 And he said to me: These words are most faithful and true. And the Lord God of the spirits of the prophets sent his angel to shew his servants the things which must be done shortly.

Noah Webster Bible
22:6 And he said to me, These sayings are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets sent his angel to show to his servants the things which must shortly be done.

Weymouth New Testament
22:6 And he said to me, "These words are trustworthy and true; and the Lord, the God of the spirits of the Prophets, sent His angel to make known to His servants the things which must soon happen.

World English Bible
22:6 He said to me, "These words are faithful and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, sent his angels to show to his servants the things which must happen soon."

Young's Literal Translation
22:6 And he said to me, `These words are stedfast and true, and the Lord God of the holy prophets did send His messenger to shew to His servants the things that it behoveth to come quickly:

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
idou ercomai tacu makarioV o thrwn touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou

Scrivener 1894 Textus Receptus
idou ercomai tacu makarioV o thrwn touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou

Byzantine Majority
[kai] idou ercomai tacu makarioV o thrwn touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou

Alexandrian
kai idou ercomai tacu makarioV o thrwn touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou

Latin Vulgate
22:7 et ecce venio velociter beatus qui custodit verba prophetiae libri huius

King James Version
22:7 Behold, I come quickly: blessed [is] he that keepeth the sayings of the prophecy of this book.

American Standard Version
22:7 And behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the words of the prophecy of this book.

Bible in Basic English
22:7 See, I come quickly. A blessing on him who keeps the words of this book of the prophet.

Darby's English Translation
22:7 And behold, I come quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book.

Douay Rheims
22:7 And, Behold I come quickly. Blessed is he that keepeth the words of the prophecy of this book.

Noah Webster Bible
22:7 Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book.

Weymouth New Testament
22:7 `I am coming quickly.' Blessed is he who is mindful of the predictions contained in this book."

World English Bible
22:7 "Behold, I come quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book."

Young's Literal Translation
22:7 Lo, I come quickly; happy is he who is keeping the words of the prophecy of this scroll.`

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egw iwannhV o blepwn tauta kai akouwn kai ote hkousa kai ebleya epesa proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontoV moi tauta

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egw iwannhV o blepwn tauta kai akouwn kai ote hkousa kai ebleya epesa proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontoV moi tauta

Byzantine Majority
kagw iwannhV o akouwn kai blepwn tauta kai ote hkousa kai ebleya epeson proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontoV moi tauta

Alexandrian
kagw iwannhV o akouwn kai blepwn tauta kai ote hkousa kai ebleya epesa proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontoV moi tauta

Latin Vulgate
22:8 et ego Iohannes qui audivi et vidi haec et postquam audissem et vidissem cecidi ut adorarem ante pedes angeli qui mihi haec ostendebat

King James Version
22:8 And I John saw these things, and heard [them]. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.

American Standard Version
22:8 And I John am he that heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel that showed me these things.

Bible in Basic English
22:8 And I, John, am he who saw these things and to whose ears they came. And when I had seen and given ear, I went down on my face to give worship at the feet of the angel who made these things clear to me.

Darby's English Translation
22:8 And I, John, was he who heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to do homage before the feet of the angel who shewed me these things.

Douay Rheims
22:8 And I, John, who have heard and seen these things. And after I had heard and seen, I fell down to adore before the feet of the angel, who shewed me these things.

Noah Webster Bible
22:8 And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things.

Weymouth New Testament
22:8 I John heard and saw these things; and when I had heard and seen them, I fell at the feet of the angel who was showing me them--to worship him.

World English Bible
22:8 Now I, John, am the one who heard and saw these things. When I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things.

Young's Literal Translation
22:8 And I, John, am he who is seeing these things and hearing, and when I heard and beheld, I fell down to bow before the feet of the messenger who is shewing me these things;

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legei moi ora mh sundouloV sou gar eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn touV logouV tou bibliou toutou tw qew proskunhson

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legei moi ora mh sundouloV sou gar eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn touV logouV tou bibliou toutou tw qew proskunhson

Byzantine Majority
kai legei moi ora mh sundouloV sou eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn touV logouV tou bibliou toutou tw qew proskunhson

Alexandrian
kai legei moi ora mh sundouloV sou eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn touV logouV tou bibliou toutou tw qew proskunhson

Latin Vulgate
22:9 et dicit mihi vide ne feceris conservus tuus sum et fratrum tuorum prophetarum et eorum qui servant verba libri huius Deum adora

King James Version
22:9 Then saith he unto me, See [thou do it] not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God.

American Standard Version
22:9 And he saith unto me, See thou do it not: I am a fellow-servant with thee and with thy brethren the prophets, and with them that keep the words of this book: worship God.

Bible in Basic English
22:9 And he said to me, See you do it not; I am a brother-servant with you and with your brothers the prophets, and with those who keep the words of this book: give worship to God.

Darby's English Translation
22:9 And he says to me, See thou do it not. I am thy fellow-bondman, and the fellow-bondman of thy brethren the prophets, and of those who keep the words of this book. Do homage to God.

Douay Rheims
22:9 And he said to me: See thou do it not: for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets, and of them that keep the words of the prophecy of this book. Adore God.

Noah Webster Bible
22:9 Then saith he to me, See thou do it not: for I am thy fellow-servant, and of thy brethren the prophets, and of them who keep the sayings of this book: worship God.

Weymouth New Testament
22:9 But he said to me, "Oh, do not do that. I am a fellow bondservant of yours, and a fellow bondservant of your brethren the Prophets and of those who are mindful of the teachings of this book. Worship God."

World English Bible
22:9 He said to me, "See you don`t do it! I am a fellow bondservant with you and with your brothers, the prophets, and with those who keep the words of this book. Worship God."

Young's Literal Translation
22:9 and he saith to me, `See -- not; for fellow-servant of thee am I, and of thy brethren the prophets, and of those keeping the words of this scroll; before God bow.`

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legei moi mh sfragishV touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou oti o kairoV egguV estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legei moi mh sfragishV touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou oti o kairoV egguV estin

Byzantine Majority
kai legei moi mh sfragishV touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou o kairoV [gar] egguV estin

Alexandrian
kai legei moi mh sfragishV touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou o kairoV gar egguV estin

Latin Vulgate
22:10 et dicit mihi ne signaveris verba prophetiae libri huius tempus enim prope est

King James Version
22:10 And he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book: for the time is at hand.

American Standard Version
22:10 And he saith unto me, Seal not up the words of the prophecy of this book; for the time is at hand.

Bible in Basic English
22:10 And he said to me, Let not the words of this prophet's book be kept secret, because the time is near.

Darby's English Translation
22:10 And he says to me, Seal not the words of the prophecy of this book. The time is near.

Douay Rheims
22:10 And he saith to me: Seal not the words of the prophecy of this book: for the time is at hand.

Noah Webster Bible
22:10 And he saith to me, Seal not the sayings of the prophecy of this book: for the time is at hand.

Weymouth New Testament
22:10 "Make no secret," he added, "of the meaning of the predictions contained in this book; for the time for their fulfillment is now close at hand.

World English Bible
22:10 He said to me, "Don`t seal up the words of the prophecy of this book, for the time is at hand.

Young's Literal Translation
22:10 And he saith to me, `Thou mayest not seal the words of the prophecy of this scroll, because the time is nigh;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
o adikwn adikhsatw eti kai o rupwn rupwsatw eti kai o dikaioV dikaiwqhtw eti kai o agioV agiasqhtw eti

Scrivener 1894 Textus Receptus
o adikwn adikhsatw eti kai o rupwn rupwsatw eti kai o dikaioV dikaiwqhtw eti kai o agioV agiasqhtw eti

Byzantine Majority
o adikwn adikhsatw eti kai o ruparos rupareuqhtw eti kai o dikaioV dikaiosunhn poihsatw eti kai o agioV agiasqhtw eti

Alexandrian
o adikwn adikhsatw eti kai o ruparos rupanqhtw eti kai o dikaioV dikaiosunhn poihsatw eti kai o agioV agiasqhtw eti

Latin Vulgate
22:11 qui nocet noceat adhuc et qui in sordibus est sordescat adhuc et iustus iustitiam faciat adhuc et sanctus sanctificetur adhuc

King James Version
22:11 He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.

American Standard Version
22:11 He that is unrighteous, let him do unrighteousness still: and he that is filthy, let him be made filthy still: and he that is righteous, let him do righteousness still: and he that is holy, let him be made holy still.

Bible in Basic English
22:11 Let the evil man go on in his evil: and let the unclean be still unclean: and let the upright go on in his righteousness: and let the holy be holy still.

Darby's English Translation
22:11 Let him that does unrighteously do unrighteously still; and let the filthy make himself filthy still; and let him that is righteous practise righteousness still; and he that is holy, let him be sanctified still.

Douay Rheims
22:11 He that hurteth, let him hurt still: and he that is filthy, let him be filthy still: and he that is just, let him be justified still: and he that is holy, let him be sanctified still.

Noah Webster Bible
22:11 He that is unjust, let him be unjust still: and he who is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.

Weymouth New Testament
22:11 Let the dishonest man act dishonestly still; let the filthy make himself filthy still; let the righteous practise righteousness still; and let the holy be made holy still."

World English Bible
22:11 He who acts unjustly, let him act unjustly still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him do righteousness still. He who is holy, let him be holy still."

Young's Literal Translation
22:11 he who is unrighteous -- let him be unrighteous still, and he who is filthy -- let him be filthy still, and he who is righteous -- let him be declared righteous still, and he who is sanctified -- let him be sanctified still:

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
kai idou ercomai tacu kai o misqoV mou met emou apodounai ekastw wV to ergon autou estai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai idou ercomai tacu kai o misqoV mou met emou apodounai ekastw wV to ergon autou estai

Byzantine Majority
idou ercomai tacu kai o misqoV mou met emou apodounai ekastw wV to ergon estai autou

Alexandrian
idou ercomai tacu kai o misqoV mou met emou apodounai ekastw wV to ergon estin autou

Latin Vulgate
22:12 ecce venio cito et merces mea mecum est reddere unicuique secundum opera sua

King James Version
22:12 And, behold, I come quickly; and my reward [is] with me, to give every man according as his work shall be.

American Standard Version
22:12 Behold, I come quickly; and my reward is with me, to render to each man according as his work is.

Bible in Basic English
22:12 See, I come quickly; and my reward is with me, to give to every man the outcome of his works.

Darby's English Translation
22:12 Behold, I come quickly, and my reward with me, to render to every one as his work shall be.

Douay Rheims
22:12 Behold, I come quickly; and my reward is with me, to render to every man according to his works.

Noah Webster Bible
22:12 And behold, I come quickly; and my reward is with me, to give to every man according as his work shall be.

Weymouth New Testament
22:12 "I am coming quickly; and My reward is with Me, that I may requite every man in accordance with what his conduct has been.

World English Bible
22:12 "Behold, I come quickly. My reward is with me, to repay to each man according to his work.

Young's Literal Translation
22:12 And lo, I come quickly, and my reward is with me, to render to each as his work shall be;

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
egw eimi to a kai to w arch kai telos o prwtoV kai o escatoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw eimi to a kai to w arch kai telos o prwtoV kai o escatoV

Byzantine Majority
egw to alfa kai to w o prwtoV kai o escatoV h arch kai to telos

Alexandrian
egw to alfa kai to w o prwtoV kai o escatoV h arch kai to telos

Latin Vulgate
22:13 ego Alpha et Omega primus et novissimus principium et finis

King James Version
22:13 I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.

American Standard Version
22:13 I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end.

Bible in Basic English
22:13 I am the First and the Last, the start and the end.

Darby's English Translation
22:13 *I* am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end.

Douay Rheims
22:13 I am Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end.

Noah Webster Bible
22:13 I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.

Weymouth New Testament
22:13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.

World English Bible
22:13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.

Young's Literal Translation
22:13 I am the Alpha and the Omega -- the Beginning and End -- the First and the Last.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
makarioi oi poiountes taV entolas autou ina estai h exousia autwn epi to xulon thV zwhV kai toiV pulwsin eiselqwsin eiV thn polin

Scrivener 1894 Textus Receptus
makarioi oi poiountes taV entolas autou ina estai h exousia autwn epi to xulon thV zwhV kai toiV pulwsin eiselqwsin eiV thn polin

Byzantine Majority
makarioi oi poiountes taV entolas autou ina estai h exousia autwn epi to xulon thV zwhV kai toiV pulwsin eiselqwsin eiV thn polin

Alexandrian
makarioi oi plunontes taV stolas autwn ina estai h exousia autwn epi to xulon thV zwhV kai toiV pulwsin eiselqwsin eiV thn polin

Latin Vulgate
22:14 beati qui lavant stolas suas ut sit potestas eorum in ligno vitae et portis intrent in civitatem

King James Version
22:14 Blessed [are] they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.

American Standard Version
22:14 Blessed are they that wash their robes, that they may have the right to come to the tree of life, and my enter in by the gates into the city.

Bible in Basic English
22:14 A blessing on those whose robes are washed, so that they may have a right to the tree of life, and may go in by the doors into the town.

Darby's English Translation
22:14 Blessed are they that wash their robes, that they may have right to the tree of life, and that they should go in by the gates into the city.

Douay Rheims
22:14 Blessed are they that wash their robes in the blood of the Lamb: that they may have a right to the tree of life, and may enter in by the gates into the city.

Noah Webster Bible
22:14 Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.

Weymouth New Testament
22:14 Blessed are those who wash their robes clean, that they may have a right to the Tree of Life, and may go through the gates into the city.

World English Bible
22:14 Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter in by the gates into the city.

Young's Literal Translation
22:14 `Happy are those doing His commands that the authority shall be theirs unto the tree of the life, and by the gates they may enter into the city;

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
exw de oi kuneV kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi foneiV kai oi eidwlolatrai kai paV o filwn kai poiwn yeudoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
exw de oi kuneV kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi foneiV kai oi eidwlolatrai kai paV o filwn kai poiwn yeudoV

Byzantine Majority
exw oi kuneV kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi foneiV kai oi eidwlolatrai kai paV filwn kai poiwn yeudoV

Alexandrian
exw oi kuneV kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi foneiV kai oi eidwlolatrai kai paV filwn kai poiwn yeudoV

Latin Vulgate
22:15 foris canes et venefici et inpudici et homicidae et idolis servientes et omnis qui amat et facit mendacium

King James Version
22:15 For without [are] dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.

American Standard Version
22:15 Without are the dogs, and the sorcerers, and the fornicators, and the murderers, and the idolaters, and every one that loveth and maketh a lie.

Bible in Basic English
22:15 Outside are the dogs, and those who make use of evil powers, those who make themselves unclean, and the takers of life, and those who give worship to images, and everyone whose delight is in what is false.

Darby's English Translation
22:15 Without are the dogs, and the sorcerers, and the fornicators, and the murderers, and the idolaters, and every one that loves and makes a lie.

Douay Rheims
22:15 Without are dogs, and sorcerers, and unchaste, and murderers, and servers of idols, and every one that loveth and maketh a lie.

Noah Webster Bible
22:15 For without are dogs, and sorcerers, and lewd men, and murderers, and idolaters, and whoever loveth and maketh a lie.

Weymouth New Testament
22:15 The unclean are shut out, and so are all who practise magic, all fornicators, all murderers, and those who worship idols, and every one who loves falsehood and tells lies.

World English Bible
22:15 Outside are the dogs, the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood.

Young's Literal Translation
22:15 and without are the dogs, and the sorcerers, and the whoremongers, and the murderers, and the idolaters, and every one who is loving and is doing a lie.

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
egw ihsouV epemya ton aggelon mou marturhsai umin tauta epi taiV ekklhsiaiV egw eimi h riza kai to genoV tou dabid o asthr o lamproV kai orqrinos

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw ihsouV epemya ton aggelon mou marturhsai umin tauta epi taiV ekklhsiaiV egw eimi h riza kai to genoV tou dabid o asthr o lamproV kai orqrinos

Byzantine Majority
egw ihsouV epemya ton aggelon mou marturhsai umin tauta epi taiV ekklhsiaiV egw eimi h riza kai to genoV dad o asthr o lamproV o prwinos

Alexandrian
egw ihsouV epemya ton aggelon mou marturhsai umin tauta epi taiV ekklhsiaiV egw eimi h riza kai to genoV dauid o asthr o lamproV o prwinos

Latin Vulgate
22:16 ego Iesus misi angelum meum testificari vobis haec in ecclesiis ego sum radix et genus David stella splendida et matutina

King James Version
22:16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, [and] the bright and morning star.

American Standard Version
22:16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things for the churches. I am the root and the offspring of David, the bright, the morning star.

Bible in Basic English
22:16 I, Jesus, have sent my angel to give witness to you of these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star.

Darby's English Translation
22:16 *I* Jesus have sent mine angel to testify these things to you in the assemblies. *I* am the root and offspring of David, the bright and morning star.

Douay Rheims
22:16 I Jesus have sent my angel, to testify to you these things in the churches. I am the root and stock of David, the bright and morning star.

Noah Webster Bible
22:16 I Jesus have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning-star.

Weymouth New Testament
22:16 "I Jesus have sent My angel for him solemnly to declare these things to you among the Churches. I am the Root and the offspring of David, the bright Morning Star.

World English Bible
22:16 I, Jesus, have sent my angel to testify these things to you for the assemblies. I am the root and the offspring of David; the Bright and Morning Star. "

Young's Literal Translation
22:16 `I, Jesus did send my messenger to testify to you these things concerning the assemblies; I am the root and the offspring of David, the bright and morning star!

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
kai to pneuma kai h numfh legousin elqe kai o akouwn eipatw elqe kai o diywn elqetw kai o qelwn lambanetw to udwr zwhV dwrean

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai to pneuma kai h numfh legousin elqe kai o akouwn eipatw elqe kai o diywn elqetw kai o qelwn lambanetw to udwr zwhV dwrean

Byzantine Majority
kai to pneuma kai h numfh legousin ercou kai o akouwn eipatw ercou kai o diywn ercesqw o qelwn labetw udwr zwhV dwrean

Alexandrian
kai to pneuma kai h numfh legousin ercou kai o akouwn eipatw ercou kai o diywn ercesqw o qelwn labetw udwr zwhV dwrean

Latin Vulgate
22:17 et Spiritus et sponsa dicunt veni et qui audit dicat veni et qui sitit veniat qui vult accipiat aquam vitae gratis

King James Version
22:17 And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely.

American Standard Version
22:17 And the Spirit and the bride say, Come. And he that heareth, let him say, Come. And he that is athirst, let him come: he that will, let him take the water of life freely.

Bible in Basic English
22:17 And the Spirit and the bride say, Come. And let him who gives ear, say, Come. And let him who is in need come; and let everyone desiring it take of the water of life freely.

Darby's English Translation
22:17 And the Spirit and the bride say, Come. And let him that hears say, Come. And let him that is athirst come; he that will, let him take the water of life freely.

Douay Rheims
22:17 And the spirit and the bride say: Come. And he that heareth, let him say: Come. And he that thirsteth, let him come: and he that will, let him take the water of life, freely.

Noah Webster Bible
22:17 And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth, say, Come. And let him that is thirsty, come: And whoever will, let him take the water of life freely.

Weymouth New Testament
22:17 The Spirit and the Bride say, `Come;' and whoever hears, let him say, `Come;' and let those who are thirsty come. Whoever will, let him take the Water of Life, without payment.

World English Bible
22:17 The Spirit and the bride say, "Come!" He who hears, let him say, "Come!" He who is thirsty, let him come. He who desires, let him take the water of life freely.

Young's Literal Translation
22:17 And the Spirit and the Bride say, Come; and he who is hearing -- let him say, Come; and he who is thirsting -- let him come; and he who is willing -- let him take the water of life freely.

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
summarturoumai gar panti akouonti touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou ean tiV epitiqh pros tauta epiqhsei o qeoV ep auton taV plhgaV taV gegrammenaV en bibliw toutw

Scrivener 1894 Textus Receptus
summarturoumai gar panti akouonti touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou ean tiV epitiqh pros tauta epiqhsei o qeoV ep auton taV plhgaV taV gegrammenaV en bibliw toutw

Byzantine Majority
marturw egw panti tw akouonti touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou ean tiV epiqh ep auta epiqhsai o qeoV ep auton taV [epta] plhgaV taV gegrammenaV en tw bibliw toutw

Alexandrian
marturw egw panti tw akouonti touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou ean tiV epiqh ep auta epiqhsei o qeoV ep auton taV plhgaV taV gegrammenaV en tw bibliw toutw

Latin Vulgate
22:18 contestor ego omni audienti verba prophetiae libri huius si quis adposuerit ad haec adponet Deus super illum plagas scriptas in libro isto

King James Version
22:18 For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:

American Standard Version
22:18 I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto them, God shall add unto him the plagues which are written in this book:

Bible in Basic English
22:18 For I say to every man to whose ears have come the words of this prophet's book, If any man makes an addition to them, God will put on him the punishments which are in this book:

Darby's English Translation
22:18 *I* testify to every one who hears the words of the prophecy of this book, If any one shall add to these things, God shall add to him the plagues which are written in this book.

Douay Rheims
22:18 For I testify to every one that heareth the words of the prophecy of this book: If any man shall add to these things, God shall add unto him the plagues written in this book.

Noah Webster Bible
22:18 For I testify to every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add to these things, God will add to him the plagues that are written in this book:

Weymouth New Testament
22:18 "I solemnly declare to every one who hears the words of the prophecy contained in this book, that if any one adds to those words, God will add to him the plagues spoken of in this book;

World English Bible
22:18 I testify to every man who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to them, may God add to him the plagues which are written in this book.

Young's Literal Translation
22:18 `For I testify to every one hearing the words of the prophecy of this scroll, if any one may add unto these, God shall add to him the plagues that have been written in this scroll,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ean tiV afairh apo twn logwn biblou thV profhteiaV tauthV afairhsei o qeoV to meroV autou apo biblou thV zwhV kai ek thV polewV thV agiaV kai twn gegrammenwn en bibliw toutw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ean tiV afairh apo twn logwn biblou thV profhteiaV tauthV afairhsei o qeoV to meroV autou apo biblou thV zwhV kai ek thV polewV thV agiaV kai twn gegrammenwn en bibliw toutw

Byzantine Majority
kai ean tiV afelh apo twn logwn tou bibliou thV profhteiaV tauthV afeloi o qeoV to meroV autou apo tou xulou thV zwhV kai ek thV polewV thV agiaV twn gegrammenwn en tw bibliw toutw

Alexandrian
kai ean tiV afelh apo twn logwn tou bibliou thV profhteiaV tauthV afelei o qeoV to meroV autou apo tou xulou thV zwhV kai ek thV polewV thV agiaV twn gegrammenwn en tw bibliw toutw

Latin Vulgate
22:19 et si quis deminuerit de verbis libri prophetiae huius auferet Deus partem eius de ligno vitae et de civitate sancta et de his quae scripta sunt in libro isto

King James Version
22:19 And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and [from] the things which are written in this book.

American Standard Version
22:19 and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the tree of life, and out of the holy city, which are written in this book.

Bible in Basic English
22:19 And if any man takes away from the words of this book, God will take away from him his part in the tree of life and the holy town, even the things which are in this book.

Darby's English Translation
22:19 And if any one take from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the tree of life, and out of the holy city, which are written in this book.

Douay Rheims
22:19 And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from these things that are written in this book.

Noah Webster Bible
22:19 And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book.

Weymouth New Testament
22:19 and that if any one takes away from the words of the book of this prophecy, God will take from him his share in the Tree of Life and in the holy city--the things described in this book.

World English Bible
22:19 If anyone takes away from the words of the book of this prophecy, may God take away his part from the tree of life, and out of the holy city, which are written in this book.

Young's Literal Translation
22:19 and if any one may take away from the words of the scroll of this prophecy, God shall take away his part from the scroll of the life, and out of the holy city, and the things that have been written in this scroll;`

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
legei o marturwn tauta nai ercomai tacu amhn nai ercou kurie ihsou

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei o marturwn tauta nai ercomai tacu amhn nai ercou kurie ihsou

Byzantine Majority
legei o marturwn tauta nai ercomai tacu amhn nai ercou kurie ihsou

Alexandrian
legei o marturwn tauta nai ercomai tacu amhn ercou kurie ihsou

Latin Vulgate
22:20 dicit qui testimonium perhibet istorum etiam venio cito amen veni Domine Iesu

King James Version
22:20 He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.

American Standard Version
22:20 He who testifieth these things saith, Yea: I come quickly. Amen: come, Lord Jesus.

Bible in Basic English
22:20 He who gives witness to these things says, Truly, I come quickly. Even so come, Lord Jesus.

Darby's English Translation
22:20 He that testifies these things says, Yea, I come quickly. Amen; come, Lord Jesus.

Douay Rheims
22:20 He that giveth testimony of these things, saith, Surely I come quickly: Amen. Come, Lord Jesus.

Noah Webster Bible
22:20 He who testifieth these things saith, Surely I come quickly: Amen. Even so, come, Lord Jesus.

Weymouth New Testament
22:20 "He who solemnly declares all this says, "`Yes, I am coming quickly.'" Amen. Come, Lord Jesus.

World English Bible
22:20 He who testifies these things says, "Yes, I come quickly." Amen! Come, Lord Jesus.

Young's Literal Translation
22:20 he saith -- who is testifying these things -- `Yes, I come quickly!` Amen! Yes, be coming, Lord Jesus!

 

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com