Parallel Greek New Testament

Revelation 15

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Return to Index

Chapter 16

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hkousa fwnhs megalhV ek tou naou legoushV toiV epta aggeloiV upagete kai ekceate taV fialaV tou qumou tou qeou eiV thn ghn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hkousa fwnhs megalhV ek tou naou legoushV toiV epta aggeloiV upagete kai ekceate taV fialaV tou qumou tou qeou eiV thn ghn

Byzantine Majority
kai hkousa fwnhs megalhV ek tou naou legoushV toiV epta aggeloiV upagete kai ekceate taV epta fialaV tou qumou tou qeou eiV thn ghn

Alexandrian
kai hkousa megalhV fwnhs ek tou naou legoushV toiV epta aggeloiV upagete kai ekceete taV epta fialaV tou qumou tou qeou eiV thn ghn

Latin Vulgate
16:1 et audivi vocem magnam de templo dicentem septem angelis ite et effundite septem fialas irae Dei in terram

King James Version
16:1 And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, Go your ways, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth.

American Standard Version
16:1 And I heard a great voice out of the temple, saying to the seven angels, Go ye, and pour out the seven bowls of the wrath of God into the earth.

Bible in Basic English
16:1 And a great voice out of the house of God came to my ears, saying to the seven angels, Go, and let that which is in the seven vessels of the wrath of God come down on the earth.

Darby's English Translation
16:1 And I heard a great voice out of the temple, saying to the seven angels, Go and pour out the seven bowls of the fury of God upon the earth.

Douay Rheims
16:1 And I heard a great voice out of the temple, saying to the seven angels: Go, and pour out the seven vials of the wrath of God upon the earth.

Noah Webster Bible
16:1 And I heard a great voice out of the temple, saying to the seven angels, Go, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth.

Weymouth New Testament
16:1 Then I heard a loud voice from the sanctuary say to the seven angels, "Go and pour on to the earth the seven bowls of the anger of God."

World English Bible
16:1 I heard a loud voice out of the temple, saying to the seven angels, "Go and pour out the seven bowls of the wrath of God on the earth!"

Young's Literal Translation
16:1 And I heard a great voice out of the sanctuary saying to the seven messengers, `Go away, and pour out the vials of the wrath of God to the earth;`

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai aphlqen o prwtoV kai execeen thn fialhn autou epi thn ghn kai egeneto elkoV kakon kai ponhron eis touV anqrwpouV touV econtaV to caragma tou qhriou kai touV th eikoni autou proskunountas

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai aphlqen o prwtoV kai execeen thn fialhn autou epi thn ghn kai egeneto elkoV kakon kai ponhron eis touV anqrwpouV touV econtaV to caragma tou qhriou kai touV th eikoni autou proskunountas

Byzantine Majority
kai aphlqen o prwtoV kai execee thn fialhn autou eis thn ghn kai egeneto elkoV kakon kai ponhron epi touV anqrwpouV touV econtaV to caragma tou qhriou kai touV proskunountas th eikoni autou

Alexandrian
kai aphlqen o prwtoV kai execeen thn fialhn autou eis thn ghn kai egeneto elkoV kakon kai ponhron epi touV anqrwpouV touV econtaV to caragma tou qhriou kai touV proskunountas th eikoni autou

Latin Vulgate
16:2 et abiit primus et effudit fialam suam in terram et factum est vulnus saevum ac pessimum in homines qui habent caracterem bestiae et eos qui adoraverunt imaginem eius

King James Version
16:2 And the first went, and poured out his vial upon the earth; and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and [upon] them which worshipped his image.

American Standard Version
16:2 And the first went, and poured out his bowl into the earth; and it became a noisome and grievous sore upon the men that had the mark of the beast, and that worshipped his image.

Bible in Basic English
16:2 And the first went, and let what was in his vessel come down on the earth; and it became an evil poisoning wound on the men who had the mark of the beast, and who gave worship to his image.

Darby's English Translation
16:2 And the first went and poured out his bowl on the earth; and there came an evil and grievous sore upon the men that had the mark of the beast, and those who worshipped its image.

Douay Rheims
16:2 And the first went, and poured out his vial upon the earth, and there fell a sore and grievous wound upon men, who had the character of the beast; and upon them that adored the image thereof.

Noah Webster Bible
16:2 And the first went, and poured out his vial upon the earth; and there fell a noisome and grievous sore upon the men who had the mark of the beast, and upon them who worshiped his image.

Weymouth New Testament
16:2 So the first angel went away and poured his bowl on to the earth; and it brought a bad and painful sore upon the men who had on them the mark of the Wild Beast and worshipped his statue.

World English Bible
16:2 The first went, and poured out his bowl into the earth, and it became a harmful and evil sore on the men that had the mark of the beast, and that worshipped his image.

Young's Literal Translation
16:2 and the first did go away, and did pour out his vial upon the land, and there came a sore -- bad and grievous -- to men, those having the mark of the beast, and those bowing to his image.

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o deuteroV aggelos execeen thn fialhn autou eiV thn qalassan kai egeneto aima wV nekrou kai pasa yuch zwsa apeqanen en th qalassh

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o deuteroV aggelos execeen thn fialhn autou eiV thn qalassan kai egeneto aima wV nekrou kai pasa yuch zwsa apeqanen en th qalassh

Byzantine Majority
kai o deuteroV aggelos execee thn fialhn autou eiV thn qalassan kai egeneto aima wV nekrou kai pasa yuch zwsa apeqanen en th qalassh

Alexandrian
kai o deuteroV execeen thn fialhn autou eiV thn qalassan kai egeneto aima wV nekrou kai pasa yuch zwhs apeqanen ta en th qalassh

Latin Vulgate
16:3 et secundus effudit fialam suam in mare et factus est sanguis tamquam mortui et omnis anima vivens mortua est in mari

King James Version
16:3 And the second angel poured out his vial upon the sea; and it became as the blood of a dead [man]: and every living soul died in the sea.

American Standard Version
16:3 And the second poured out his bowl into the sea; and it became blood as of a dead man; and every living soul died, even the things that were in the sea.

Bible in Basic English
16:3 And the second let what was in his vessel come out into the sea; and it became blood as of a dead man; and every living thing in the sea came to an end.

Darby's English Translation
16:3 And the second poured out his bowl on the sea; and it became blood, as of a dead man; and every living soul died in the sea.

Douay Rheims
16:3 And the second angel poured out his vial upon the sea, and there came blood as it were of a dead man; and every living soul died in the sea.

Noah Webster Bible
16:3 And the second angel poured out his vial upon the sea; and it became as the blood of a dead man: and every living soul died in the sea.

Weymouth New Testament
16:3 The second angel poured his bowl into the sea, and it became blood, like a dead man's blood, and every living creature in the sea died.

World English Bible
16:3 The second angel poured out his bowl into the sea, and it became blood as of a dead man. Every living thing in the sea died.

Young's Literal Translation
16:3 And the second messenger did pour out his vial to the sea, and there came blood as of one dead, and every living soul died in the sea.

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o tritoV aggelos execeen thn fialhn autou eiV touV potamouV kai eis taV phgaV twn udatwn kai egeneto aima

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o tritoV aggelos execeen thn fialhn autou eiV touV potamouV kai eis taV phgaV twn udatwn kai egeneto aima

Byzantine Majority
kai o tritoV [aggelos] execee thn fialhn autou eiV touV potamouV kai eis taV phgaV twn udatwn kai egeneto aima

Alexandrian
kai o tritoV execeen thn fialhn autou eiV touV potamouV kai taV phgaV twn udatwn kai egeneto aima

Latin Vulgate
16:4 et tertius effudit fialam suam super flumina et super fontes aquarum et factus est sanguis

King James Version
16:4 And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters; and they became blood.

American Standard Version
16:4 And the third poured out his bowl into the rivers and the fountains of the waters; and it became blood.

Bible in Basic English
16:4 And the third let what was in his vessel come out into the rivers and the fountains of water; and they became blood.

Darby's English Translation
16:4 And the third poured out his bowl on the rivers, and on the fountains of waters; and they became blood.

Douay Rheims
16:4 And the third poured out his vial upon the rivers and the fountains of waters; and there was made blood.

Noah Webster Bible
16:4 And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters; and they became blood.

Weymouth New Testament
16:4 The third angel poured his bowl into the rivers and springs of water, and they became blood.

World English Bible
16:4 The third poured out his bowl into the rivers and springs of water, and it became blood.

Young's Literal Translation
16:4 And the third messenger did pour out his vial to the rivers, and to the fountains of the waters, and there came blood,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hkousa tou aggelou twn udatwn legontoV dikaioV kurie ei o wn kai o hn kai o osios oti tauta ekrinaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hkousa tou aggelou twn udatwn legontoV dikaioV kurie ei o wn kai o hn kai o esomenos oti tauta ekrinaV

Byzantine Majority
kai hkousa tou aggelou twn udatwn legontoV dikaioV ei o wn kai o hn o osios oti tauta ekrinaV

Alexandrian
kai hkousa tou aggelou twn udatwn legontoV dikaioV ei o wn kai o hn o osios oti tauta ekrinaV

Latin Vulgate
16:5 et audivi angelum aquarum dicentem iustus es qui es et qui eras sanctus quia haec iudicasti

King James Version
16:5 And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art, and wast, and shalt be, because thou hast judged thus.

American Standard Version
16:5 And I heard the angel of the waters saying, Righteous art thou, who art and who wast, thou Holy One, because thou didst thus judge:

Bible in Basic English
16:5 And the voice of the angel of the waters came to my ears, saying, True and upright is your judging, O Holy One, who is and was from all time:

Darby's English Translation
16:5 And I heard the angel of the waters saying, Thou art righteous, who art and wast, the holy one, that thou hast judged so;

Douay Rheims
16:5 And I heard the angel of the waters saying: Thou art just, O Lord, who art, and who wast, the Holy One, because thou hast judged these things:

Noah Webster Bible
16:5 And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, who art, and wast, and wilt be, because thou hast judged thus.

Weymouth New Testament
16:5 And I heard the angel of the waters say, "Righteous art Thou, who art and wast, the holy One, because Thou hast thus taken vengeance.

World English Bible
16:5 I heard the angel of the waters saying, "You are righteous, who are and who were, you Holy One, because you judged this way.

Young's Literal Translation
16:5 and I heard the messenger of the waters, saying, `righteous, O Lord, art Thou, who art, and who wast, and who shalt be, because these things Thou didst judge,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
oti aima agiwn kai profhtwn execean kai aima autoiV edwkas piein axioi gar eisin

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti aima agiwn kai profhtwn execean kai aima autoiV edwkas piein axioi gar eisin

Byzantine Majority
oti aima agiwn kai profhtwn execean kai aima autoiV edwkas piein axioi eisin

Alexandrian
oti aima agiwn kai profhtwn execean kai aima autoiV piein axioi eisin

Latin Vulgate
16:6 quia sanguinem sanctorum et prophetarum fuderunt et sanguinem eis dedisti bibere digni sunt

King James Version
16:6 For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink; for they are worthy.

American Standard Version
16:6 for they poured out the blood of the saints and the prophets, and blood hast thou given them to drink: they are worthy.

Bible in Basic English
16:6 For they made the blood of saints and prophets come out like a stream, and blood have you given them for drink; which is their right reward.

Darby's English Translation
16:6 for they have poured out the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink; they are worthy.

Douay Rheims
16:6 For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink; for they are worthy.

Noah Webster Bible
16:6 For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink; for they are worthy.

Weymouth New Testament
16:6 For they poured out the blood of Thy people and of the Prophets, and in return Thou hast given them blood to drink. And this they deserved."

World English Bible
16:6 For they poured out the blood of the saints and the prophets, and you have given them blood to drink. They deserve this."

Young's Literal Translation
16:6 because blood of saints and prophets they did pour out, and blood to them Thou didst give to drink, for they are worthy;`

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hkousa allou ek tou qusiasthriou legontoV nai kurie o qeoV o pantokratwr alhqinai kai dikaiai ai kriseiV sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hkousa allou ek tou qusiasthriou legontoV nai kurie o qeoV o pantokratwr alhqinai kai dikaiai ai kriseiV sou

Byzantine Majority
kai hkousa tou qusiasthriou legontoV nai kurie o qeoV o pantokratwr alhqinai kai dikaiai ai kriseiV sou

Alexandrian
kai hkousa tou qusiasthriou legontoV nai kurie o qeoV o pantokratwr alhqinai kai dikaiai ai kriseiV sou

Latin Vulgate
16:7 et audivi altare dicens etiam Domine Deus omnipotens vera et iusta iudicia tua

King James Version
16:7 And I heard another out of the altar say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous [are] thy judgments.

American Standard Version
16:7 And I heard the altar saying, Yea, O Lord God, the Almighty, true and righteous are thy judgments.

Bible in Basic English
16:7 And a voice came from the altar, saying, Even so, O Lord God, Ruler of all, true and full of righteousness is your judging.

Darby's English Translation
16:7 And I heard the altar saying, Yea, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments.

Douay Rheims
16:7 And I heard another, from the altar, saying: Yea, O Lord God Almighty, true and just are thy judgments.

Noah Webster Bible
16:7 And I heard another from the altar say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments.

Weymouth New Testament
16:7 And I heard a voice from the altar say, "Even so, O Lord God, the Ruler of all, true and righteous are Thy judgments."

World English Bible
16:7 I heard the altar saying, "Yes, Lord God, the Almighty, true and righteous are your judgments."

Young's Literal Translation
16:7 and I heard another out of the altar, saying, `Yes, Lord God, the Almighty, true and righteous are Thy judgments.`

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o tetartoV aggelos execeen thn fialhn autou epi ton hlion kai edoqh autw kaumatisai tous anqrwpous en puri

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o tetartoV aggelos execeen thn fialhn autou epi ton hlion kai edoqh autw kaumatisai tous anqrwpous en puri

Byzantine Majority
kai o tetartoV aggelos execee thn fialhn autou epi ton hlion kai edoqh autw kaumatisai en puri tous anqrwpous

Alexandrian
kai o tetartoV execeen thn fialhn autou epi ton hlion kai edoqh autw kaumatisai tous anqrwpous en puri

Latin Vulgate
16:8 et quartus effudit fialam suam in solem et datum est illi aestu adficere homines et igni

King James Version
16:8 And the fourth angel poured out his vial upon the sun; and power was given unto him to scorch men with fire.

American Standard Version
16:8 And the fourth poured out his bowl upon the sun; and it was given unto it to scorch men with fire.

Bible in Basic English
16:8 And the fourth let what was in his vessel come out on the sun; and power was given to it that men might be burned with fire.

Darby's English Translation
16:8 And the fourth poured out his bowl on the sun; and it was given to it to burn men with fire.

Douay Rheims
16:8 And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and it was given unto him to afflict men with heat and fire:

Noah Webster Bible
16:8 And the fourth angel poured out his vial upon the sun; and power was given to him to scorch men with fire.

Weymouth New Testament
16:8 Then the fourth angel poured his bowl on to the sun, and power was given to it to scorch men with fire.

World English Bible
16:8 The fourth poured out his bowl on the sun, and it was given to him to scorch men with fire.

Young's Literal Translation
16:8 And the fourth messenger did pour out his vial upon the sun, and there was given to him to scorch men with fire,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega kai eblasfhmhsan to onoma tou qeou tou econtoV exousian epi taV plhgaV tautaV kai ou metenohsan dounai autw doxan

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega kai eblasfhmhsan to onoma tou qeou tou econtoV exousian epi taV plhgaV tautaV kai ou metenohsan dounai autw doxan

Byzantine Majority
kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi to onoma tou qeou tou econtoV exousian epi taV plhgaV tautaV kai ou metenohsan dounai autw doxan

Alexandrian
kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega kai eblasfhmhsan to onoma tou qeou tou econtoV thn exousian epi taV plhgaV tautaV kai ou metenohsan dounai autw doxan

Latin Vulgate
16:9 et aestuaverunt homines aestu magno et blasphemaverunt nomen Dei habentis potestatem super has plagas neque egerunt paenitentiam ut darent illi gloriam

King James Version
16:9 And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which hath power over these plagues: and they repented not to give him glory.

American Standard Version
16:9 And men were scorched men with great heat: and they blasphemed the name of God who hath the power over these plagues; and they repented not to give him glory.

Bible in Basic English
16:9 And men were burned with great heat: and they said evil things against the name of the God who has authority over these punishments; and they were not turned from their evil ways to give him glory.

Darby's English Translation
16:9 And the men were burnt with great heat, and blasphemed the name of God, who had authority over these plagues, and did not repent to give him glory.

Douay Rheims
16:9 And men were scorched with great heat, and they blasphemed the name of God, who hath power over these plagues, neither did they penance to give him glory.

Noah Webster Bible
16:9 And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, who hath power over these plagues: and they repented not to give him glory.

Weymouth New Testament
16:9 And the men were severely burned; and yet they spoke evil of God who had power over the plagues, and they did not repent so as to give Him glory.

World English Bible
16:9 Men were scorched with great heat, and they blasphemed the name of God who has the power over these plagues. They didn`t repent and give him glory.

Young's Literal Translation
16:9 and men were scorched with great heat, and they did speak evil of the name of God, who hath authority over these plagues, and they did not reform -- to give to Him glory.

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o pemptoV aggelos execeen thn fialhn autou epi ton qronon tou qhriou kai egeneto h basileia autou eskotwmenh kai emasswnto taV glwssaV autwn ek tou ponou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o pemptoV aggelos execeen thn fialhn autou epi ton qronon tou qhriou kai egeneto h basileia autou eskotwmenh kai emasswnto taV glwssaV autwn ek tou ponou

Byzantine Majority
kai o pemptoV [aggelos] execee thn fialhn autou epi ton qronon tou qhriou kai egeneto h basileia autou eskotwmenh kai emaswnto taV glwssaV autwn ek tou ponou

Alexandrian
kai o pemptoV execeen thn fialhn autou epi ton qronon tou qhriou kai egeneto h basileia autou eskotwmenh kai emaswnto taV glwssaV autwn ek tou ponou

Latin Vulgate
16:10 et quintus effudit fialam suam super sedem bestiae et factum est regnum eius tenebrosum et conmanducaverunt linguas suas prae dolore

King James Version
16:10 And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast; and his kingdom was full of darkness; and they gnawed their tongues for pain,

American Standard Version
16:10 And the fifth poured out his bowl upon the throne of the beast; and his kingdom was darkened; and they gnawed their tongues for pain,

Bible in Basic English
16:10 And the fifth let what was in his vessel come out on the high seat of the beast; and his kingdom was made dark; and they were biting their tongues for pain.

Darby's English Translation
16:10 And the fifth poured out his bowl on the throne of the beast; and its kingdom became darkened; and they gnawed their tongues with distress,

Douay Rheims
16:10 And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast; and his kingdom became dark, and they gnawed their tongues for pain:

Noah Webster Bible
16:10 And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast; and his kingdom was full of darkness; and they gnawed their tongues for pain,

Weymouth New Testament
16:10 The fifth angel poured his bowl on to the throne of the Wild Beast; and his kingdom became darkened. People gnawed their tongues because of the pain,

World English Bible
16:10 The fifth poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom was darkened. They gnawed their tongues because of the pain,

Young's Literal Translation
16:10 And the fifth messenger did pour out his vial upon the throne of the beast, and his kingdom did become darkened, and they were gnawing their tongues from the pain,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eblasfhmhsan ton qeon tou ouranou ek twn ponwn autwn kai ek twn elkwn autwn kai ou metenohsan ek twn ergwn autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eblasfhmhsan ton qeon tou ouranou ek twn ponwn autwn kai ek twn elkwn autwn kai ou metenohsan ek twn ergwn autwn

Byzantine Majority
kai eblasfhmhsan ton qeon tou ouranou ek twn ponwn autwn kai ek twn elkwn autwn kai ou metenohsan ek twn ergwn autwn

Alexandrian
kai eblasfhmhsan ton qeon tou ouranou ek twn ponwn autwn kai ek twn elkwn autwn kai ou metenohsan ek twn ergwn autwn

Latin Vulgate
16:11 et blasphemaverunt Deum caeli prae doloribus et vulneribus suis et non egerunt paenitentiam ex operibus suis

King James Version
16:11 And blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds.

American Standard Version
16:11 and they blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores; and they repented not of their works.

Bible in Basic English
16:11 And they said evil things against the God of heaven because of their pain and their wounds; and they were not turned from their evil works.

Darby's English Translation
16:11 and blasphemed the God of the heaven for their distresses and their sores, and did not repent of their works.

Douay Rheims
16:11 And they blasphemed the God of heaven, because of their pains and wounds, and did not penance for their works.

Noah Webster Bible
16:11 And blasphemed the God of heaven, because of their pains and their sores, and repented not of their deeds.

Weymouth New Testament
16:11 and they spoke evil of the God in Heaven because of their pains and their sores, and did not repent of their misconduct.

World English Bible
16:11 and they blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores. They didn`t repent of their works.

Young's Literal Translation
16:11 and they did speak evil of the God of the heaven, from their pains, and from their sores, and they did not reform from their works.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o ektoV aggelos execeen thn fialhn autou epi ton potamon ton megan ton eufrathn kai exhranqh to udwr autou ina etoimasqh h odoV twn basilewn twn apo anatolwn hliou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o ektoV aggelos execeen thn fialhn autou epi ton potamon ton megan ton eufrathn kai exhranqh to udwr autou ina etoimasqh h odoV twn basilewn twn apo anatolwn hliou

Byzantine Majority
kai o ektoV [aggelos] execee thn fialhn autou epi ton potamon ton megan eufrathn kai exhranqh to udwr autou ina etoimasqh h odoV twn basilewn twn apo anatolhs hliou

Alexandrian
kai o ektoV execeen thn fialhn autou epi ton potamon ton megan ton eufrathn kai exhranqh to udwr autou ina etoimasqh h odoV twn basilewn twn apo anatolhs hliou

Latin Vulgate
16:12 et sextus effudit fialam suam in flumen illud magnum Eufraten et siccavit aquam eius ut praepararetur via regibus ab ortu solis

King James Version
16:12 And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared.

American Standard Version
16:12 And the sixth poured out his bowl upon the great river, the river Euphrates; and the water thereof was dried up, that the way might by made ready for the kings that come from the sunrising.

Bible in Basic English
16:12 And the sixth let what was in his vessel come out on the great river Euphrates; and it became dry, so that the way might be made ready for the kings from the east.

Darby's English Translation
16:12 And the sixth poured out his bowl on the great river Euphrates; and its water was dried up, that the way of the kings from the rising of the sun might be prepared.

Douay Rheims
16:12 And the sixth angel poured out his vial upon that great river Euphrates; and dried up the water thereof, that a way might be prepared for the kings from the rising of the sun.

Noah Webster Bible
16:12 And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and the water of it was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared.

Weymouth New Testament
16:12 The sixth angel poured his bowl into that great river, the Euphrates; and its stream was dried up in order to clear the way for the kings who are to come from the east.

World English Bible
16:12 The sixth poured out his bowl on the great river, the Euphrates. Its water was dried up, that the way might be made ready for the kings that come from the sunrise.

Young's Literal Translation
16:12 And the sixth messenger did pour out his vial upon the great river, the Euphrates, and dried up was its water, that the way of the kings who are from the rising of the sun may be made ready;

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eidon ek tou stomatoV tou drakontoV kai ek tou stomatoV tou qhriou kai ek tou stomatoV tou yeudoprofhtou pneumata tria akaqarta omoia batracois

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eidon ek tou stomatoV tou drakontoV kai ek tou stomatoV tou qhriou kai ek tou stomatoV tou yeudoprofhtou pneumata tria akaqarta omoia batracois

Byzantine Majority
kai eidon ek tou stomatoV tou drakontoV kai ek tou stomatoV tou qhriou kai ek tou stomatoV tou yeudoprofhtou pneumata tria akaqarta ws batracoi

Alexandrian
kai eidon ek tou stomatoV tou drakontoV kai ek tou stomatoV tou qhriou kai ek tou stomatoV tou yeudoprofhtou pneumata tria akaqarta ws batracoi

Latin Vulgate
16:13 et vidi de ore draconis et de ore bestiae et de ore pseudoprophetae spiritus tres inmundos in modum ranarum

King James Version
16:13 And I saw three unclean spirits like frogs [come] out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet.

American Standard Version
16:13 And I saw coming out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, three unclean spirits, as it were frogs:

Bible in Basic English
16:13 And I saw coming out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, three unclean spirits, like frogs.

Darby's English Translation
16:13 And I saw out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, three unclean spirits, as frogs;

Douay Rheims
16:13 And I saw from the mouth of the dragon, and from the mouth of the beast, and from the mouth of the false prophet, three unclean spirits like frogs.

Noah Webster Bible
16:13 And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet.

Weymouth New Testament
16:13 Then I saw three foul spirits, resembling frogs, issue from the mouth of the Dragon, from the mouth of the Wild Beast, and from the mouth of the false Prophet.

World English Bible
16:13 I saw coming out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, three unclean spirits, something like frogs;

Young's Literal Translation
16:13 and I saw come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, three unclean spirits like frogs --

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
eisin gar pneumata daimonwn poiounta shmeia ekporeuesqai epi touV basileiV ths ghs kai thV oikoumenhV olhV sunagagein autouV eiV polemon thV hmeraV ekeinhs thV megalhV tou qeou tou pantokratoroV

Scrivener 1894 Textus Receptus
eisin gar pneumata daimonwn poiounta shmeia a ekporeuetai epi touV basileiV ths ghs kai thV oikoumenhV olhV sunagagein autouV eiV ton polemon thV hmeraV ekeinhs thV megalhV tou qeou tou pantokratoroV

Byzantine Majority
eisi gar pneumata daimoniwn poiounta shmeia a ekporeuetai epi touV basileiV thV oikoumenhV olhV sunagagein autouV eiV ton polemon thV hmeraV ekeinhs thV megalhV tou qeou tou pantokratoroV

Alexandrian
eisin gar pneumata daimoniwn poiounta shmeia a ekporeuetai epi touV basileiV thV oikoumenhV olhV sunagagein autouV eiV ton polemon thV hmeraV thV megalhV tou qeou tou pantokratoroV

Latin Vulgate
16:14 sunt enim spiritus daemoniorum facientes signa et procedunt ad reges totius terrae congregare illos in proelium ad diem magnum Dei omnipotentis

King James Version
16:14 For they are the spirits of devils, working miracles, [which] go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty.

American Standard Version
16:14 for they are spirits of demons, working signs; which go forth unto the kings of the whole world, to gather them together unto the war of the great day of God, the Almighty.

Bible in Basic English
16:14 For they are evil spirits, working signs; who go out even to the kings of all the earth, to get them together to the war of the great day of God, the Ruler of all.

Darby's English Translation
16:14 for they are the spirits of demons, doing signs; which go out to the kings of the whole habitable world to gather them together to the war of that great day of God the Almighty.

Douay Rheims
16:14 For they are the spirits of devils working signs, and they go forth unto the kings of the whole earth, to gather them to battle against the great day of the Almighty God.

Noah Webster Bible
16:14 For they are the spirits of demons, working miracles, which go forth to the kings of the earth, and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty.

Weymouth New Testament
16:14 For they are the spirits of demons working marvels--spirits that go out to control the kings of the whole earth, to assemble them for the battle which is to take place on the great day of God, the Ruler of all.

World English Bible
16:14 for they are spirits of demons, performing signs; which go forth to the kings of the whole world, to gather them together for the war of the great day of God, the Almighty.

Young's Literal Translation
16:14 for they are spirits of demons, doing signs -- which go forth unto the kings of the earth, and of the whole world, to bring them together to the battle of that great day of God the Almighty; --

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
idou ercomai wV klepthV makarioV o grhgorwn kai thrwn ta imatia autou ina mh gumnoV peripath kai blepwsin thn aschmosunhn autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
idou ercomai wV klepthV makarioV o grhgorwn kai thrwn ta imatia autou ina mh gumnoV peripath kai blepwsin thn aschmosunhn autou

Byzantine Majority
idou ercomai wV klepthV makarioV o grhgorwn kai thrwn ta imatia autou ina mh gumnoV peripath kai blepwsi thn aschmosunhn autou

Alexandrian
idou ercomai wV klepthV makarioV o grhgorwn kai thrwn ta imatia autou ina mh gumnoV peripath kai blepwsin thn aschmosunhn autou

Latin Vulgate
16:15 ecce venio sicut fur beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua ne nudus ambulet et videant turpitudinem eius

King James Version
16:15 Behold, I come as a thief. Blessed [is] he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame.

American Standard Version
16:15 (Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walked naked, and they see his shame.)

Bible in Basic English
16:15 (See, I come as a thief. Happy is he who is watching and keeps his robes, so that he may not go unclothed, and his shame be seen.)

Darby's English Translation
16:15 (Behold, I come as a thief. Blessed is he that watches and keeps his garments, that he may not walk naked, and that they may not see his shame.)

Douay Rheims
16:15 Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame.

Noah Webster Bible
16:15 Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame.

Weymouth New Testament
16:15 ("I am coming like a thief. Blessed is the man who keeps awake and guards his raiment for fear he walk about ill-clad, and his uncomeliness become manifest.")

World English Bible
16:15 "Behold, I come like a thief. Blessed is he who watches, and keeps his clothes, so that he doesn`t walk naked, and they see his shame."

Young's Literal Translation
16:15 `lo, I do come as a thief; happy is he who is watching, and keeping his garments, that he may not walk naked, and they may see his unseemliness,` --

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
kai sunhgagen autouV eiV ton topon ton kaloumenon ebraisti armageddwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai sunhgagen autouV eiV ton topon ton kaloumenon ebraisti armageddwn

Byzantine Majority
kai sunhgagen autouV eiV ton topon ton kaloumenon ebraisti armagedwn

Alexandrian
kai sunhgagen autouV eiV ton topon ton kaloumenon ebraisti armagedwn

Latin Vulgate
16:16 et congregavit illos in locum qui vocatur hebraice Hermagedon

King James Version
16:16 And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon.

American Standard Version
16:16 And they gathered them together into the place which is called in Hebrew Har-magedon.

Bible in Basic English
16:16 And they got them together into the place which is named in Hebrew Armageddon.

Darby's English Translation
16:16 And he gathered them together to the place called in Hebrew, Armagedon.

Douay Rheims
16:16 And he shall gather them together into a place, which in Hebrew is called Armagedon.

Noah Webster Bible
16:16 And he gathered them into a place called in the Hebrew tongue Armageddon.

Weymouth New Testament
16:16 And assemble them they did at the place called in Hebrew `Har-Magedon.'

World English Bible
16:16 He gathered them together into the place which is called in Hebrew, "Har-magedon."

Young's Literal Translation
16:16 and they did bring them together to the place that is called in Hebrew Armageddon.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o ebdomoV aggelos execeen thn fialhn autou eis ton aera kai exhlqen fwnh megalh apo tou naou tou ouranou apo tou qronou legousa gegonen

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o ebdomoV aggelos execeen thn fialhn autou eis ton aera kai exhlqen fwnh megalh apo tou naou tou ouranou apo tou qronou legousa gegonen

Byzantine Majority
kai o ebdomoV [aggelos] execee thn fialhn autou epi ton aera kai exhlqe fwnh megalh apo tou naou tou ouranou apo tou qronou legousa gegone

Alexandrian
kai o ebdomoV execeen thn fialhn autou epi ton aera kai exhlqen fwnh megalh ek tou naou apo tou qronou legousa gegonen

Latin Vulgate
16:17 et septimus effudit fialam suam in aerem et exivit vox magna de templo a throno dicens factum est

King James Version
16:17 And the seventh angel poured out his vial into the air; and there came a great voice out of the temple of heaven, from the throne, saying, It is done.

American Standard Version
16:17 And the seventh poured out his bowl upon the air; and there came forth a great voice out of the temple, from the throne, saying, It is done:

Bible in Basic English
16:17 And the seventh let what was in his vessel come out on the air; and there came out a great voice from the house of God, from the high seat, saying, It is done.

Darby's English Translation
16:17 And the seventh poured out his bowl on the air; and there came out a great voice from the temple of the heaven, from the throne, saying, It is done.

Douay Rheims
16:17 And the seventh angel poured out his vial upon the air, and there came a great voice out of the temple from the throne, saying: It is done.

Noah Webster Bible
16:17 And the seventh angel poured out his vial into the air; and there came a great voice out of the temple of heaven, from the throne, saying, It is done.

Weymouth New Testament
16:17 Then the seventh angel poured his bowl into the air; and a loud voice came out of the sanctuary from the throne, saying, "Everything is now ready."

World English Bible
16:17 The seventh poured out his bowl into the air. A loud voice came forth out of the temple, from the throne, saying, "It is done!"

Young's Literal Translation
16:17 And the seventh messenger did pour out his vial to the air, and there came forth a great voice from the sanctuary of the heaven, from the throne, saying, `It hath come!`

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoV egeneto megaV oioV ouk egeneto af ou oi anqrwpoi egenonto epi thV ghV thlikoutoV seismoV outws megaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoV egeneto megaV oioV ouk egeneto af ou oi anqrwpoi egenonto epi thV ghV thlikoutoV seismoV outws megaV

Byzantine Majority
kai egenonto astrapai kai brontai kai fwnai kai seismoV [egeneto] megaV oioV ouk egeneto af ou oi anqrwpoi egenonto epi thV ghV thlikoutoV seismoV outw megaV

Alexandrian
kai egenonto astrapai kai fwnai kai brontai kai seismoV egeneto megaV oioV ouk egeneto af ou anqrwpos egeneto epi thV ghV thlikoutoV seismoV outw megaV

Latin Vulgate
16:18 et facta sunt fulgora et voces et tonitrua et terraemotus factus est magnus qualis numquam fuit ex quo homines fuerunt super terram talis terraemotus sic magnus

King James Version
16:18 And there were voices, and thunders, and lightnings; and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake, [and] so great.

American Standard Version
16:18 and there were lightnings, and voices, and thunders; and there was a great earthquake, such as was not since there were men upon the earth, so great an earthquake, so mighty.

Bible in Basic English
16:18 And there were flames and voices and thunders; and there was a great earth-shock so that never, from the time when men were on the earth, had there been so great an earth-shock, so full of power.

Darby's English Translation
16:18 And there were lightnings, and voices, and thunders; and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, such an earthquake, so great.

Douay Rheims
16:18 And there were lightnings, and voices, and thunders, and there was a great earthquake, such an one as never had been since men were upon the earth, such an earthquake, so great.

Noah Webster Bible
16:18 And there were voices, and thunders, and lightnings; and there was a great earthquake, such as hath not been since men were upon the earth, so mighty an earthquake, and so great.

Weymouth New Testament
16:18 Flashes of lightning followed, and voices, and peals of thunder, and an earthquake more dreadful than there had ever been since there was a man upon the earth--so terrible was it, and so great!

World English Bible
16:18 There were lightnings, sounds, and thunders; and there was a great earthquake, such as was not since there were men on the earth, so great an earthquake, so mighty.

Young's Literal Translation
16:18 and there came voices, and thunders, and lightnings; and a great earthquake came, such as came not since men came upon the earth, so mighty an earthquake -- so great!

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egeneto h poliV h megalh eiV tria merh kai ai poleiV twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egeneto h poliV h megalh eiV tria merh kai ai poleiV twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou

Byzantine Majority
kai egeneto h poliV h megalh eiV tria merh kai ai poleiV twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou

Alexandrian
kai egeneto h poliV h megalh eiV tria merh kai ai poleiV twn eqnwn epesan kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou

Latin Vulgate
16:19 et facta est civitas magna in tres partes et civitates gentium ceciderunt et Babylon magna venit in memoriam ante Deum dare ei calicem vini indignationis irae eius

King James Version
16:19 And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell: and great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath.

American Standard Version
16:19 And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell: and Babylon the great was remembered in the sight of God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath.

Bible in Basic English
16:19 And the great town was cut into three parts, and the towns of the nations came to destruction: and Babylon the great came into mind before God, to be given the cup of the wine of his wrath.

Darby's English Translation
16:19 And the great city was divided into three parts; and the cities of the nations fell: and great Babylon was remembered before God to give her the cup of the wine of the fury of his wrath.

Douay Rheims
16:19 And the great city was divided into three parts; and the cities of the Gentiles fell. And great Babylon came in remembrance before God, to give her the cup of the wine of the indignation of his wrath.

Noah Webster Bible
16:19 And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell: and great Babylon came in remembrance before God, to give to her the cup of the wine of the fierceness of his wrath.

Weymouth New Testament
16:19 The great city was split into three parts; the cities of the nations fell; and great Babylon came into remembrance before God, for Him to make her drink from the wine-cup of His fierce anger.

World English Bible
16:19 The great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. Babylon the great was remembered in the sight of God, to give to her the cup of the wine of the fierceness of his wrath.

Young's Literal Translation
16:19 And it came -- the great city -- into three parts, and the cities of the nations did fall, and Babylon the great was remembered before God, to give to her the cup of the wine of the wrath of His anger,

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kai pasa nhsoV efugen kai orh ouc eureqhsan

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai pasa nhsoV efugen kai orh ouc eureqhsan

Byzantine Majority
kai pasa nhsoV efuge kai orh ouc eureqhsan

Alexandrian
kai pasa nhsoV efugen kai orh ouc eureqhsan

Latin Vulgate
16:20 et omnis insula fugit et montes non sunt inventi

King James Version
16:20 And every island fled away, and the mountains were not found.

American Standard Version
16:20 And every island fled away, and the mountains were not found.

Bible in Basic English
16:20 And every island went in flight, and the mountains were seen no longer.

Darby's English Translation
16:20 And every island fled, and mountains were not found;

Douay Rheims
16:20 And every island fled away, and the mountains were not found.

Noah Webster Bible
16:20 And every isle fled away, and the mountains were not found.

Weymouth New Testament
16:20 Every island fled away, and there was not a mountain anywhere to be seen.

World English Bible
16:20 Every island fled away, and the mountains were not found.

Young's Literal Translation
16:20 and every island did flee away, and mountains were not found,

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
kai calaza megalh wV talantiaia katabainei ek tou ouranou epi touV anqrwpouV kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton qeon ek thV plhghV thV calazhV oti megalh estin h plhgh authV sfodra

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai calaza megalh wV talantiaia katabainei ek tou ouranou epi touV anqrwpouV kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton qeon ek thV plhghV thV calazhV oti megalh estin h plhgh authV sfodra

Byzantine Majority
kai calaza megalh wV talantiaia katabainei ek tou ouranou epi touV anqrwpouV kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton qeon ek thV plhghV thV calazhV oti megalh estin h plhgh authV sfodra

Alexandrian
kai calaza megalh wV talantiaia katabainei ek tou ouranou epi touV anqrwpouV kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton qeon ek thV plhghV thV calazhV oti megalh estin h plhgh authV sfodra

Latin Vulgate
16:21 et grando magna sicut talentum descendit de caelo in homines et blasphemaverunt homines Deum propter plagam grandinis quoniam magna facta est vehementer

King James Version
16:21 And there fell upon men a great hail out of heaven, [every stone] about the weight of a talent: and men blasphemed God because of the plague of the hail; for the plague thereof was exceeding great.

American Standard Version
16:21 And great hail, every stone about the weight of a talent, cometh down out of heaven upon men: and men blasphemed God because of the plague of the hail; for the plague thereof is exceeding great.

Bible in Basic English
16:21 And great drops of ice, every one about the weight of a talent, came down out of heaven on men: and men said evil things against God because of the punishment of the ice-drops; for it is very great.

Darby's English Translation
16:21 and a great hail, as of a talent weight, comes down out of the heaven upon men; and men blasphemed God because of the plague of hail, for the plague of it is exceeding great.

Douay Rheims
16:21 And great hail, like a talent, came down from heaven upon men: and men blasphemed God for the plague of the hail: because it was exceeding great.

Noah Webster Bible
16:21 And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent: and men blasphemed God because of the plague of the hail; for the plague of it was exceeding great.

Weymouth New Testament
16:21 And heavy hail, that seemed to be a talent in weight, fell from the sky upon the people; and they spoke evil of God on account of the plague of the hail--because the plague of it was exceedingly severe.

World English Bible
16:21 Great hailstones, about the weight of a talent, came down out of the sky on men. Men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague of it is exceeding great.

Young's Literal Translation
16:21 and great hail (as of talent weight) doth come down out of the heaven upon men, and men did speak evil of God because of the plague of the hail, because its plague is very great.

 

Revelation 17

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com