Parallel Greek New Testament

Revelation 14

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Return to Index

Chapter 15

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eidon allo shmeion en tw ouranw mega kai qaumaston aggelouV epta econtaV plhgaV epta taV escataV oti en autaiV etelesqh o qumoV tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eidon allo shmeion en tw ouranw mega kai qaumaston aggelouV epta econtaV plhgaV epta taV escataV oti en autaiV etelesqh o qumoV tou qeou

Byzantine Majority
kai eidon allo shmeion en tw ouranw mega kai qaumaston aggelouV epta econtaV plhgaV epta taV escataV oti en autaiV etelesqh o qumoV tou qeou

Alexandrian
kai eidon allo shmeion en tw ouranw mega kai qaumaston aggelouV epta econtaV plhgaV epta taV escataV oti en autaiV etelesqh o qumoV tou qeou

Latin Vulgate
15:1 et vidi aliud signum in caelo magnum et mirabile angelos septem habentes plagas septem novissimas quoniam in illis consummata est ira Dei

King James Version
15:1 And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God.

American Standard Version
15:1 And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having seven plagues, which are the last, for in them is finished the wrath of God.

Bible in Basic English
15:1 And I saw another sign in heaven, great and strange; seven angels having the seven last punishments, for in them the wrath of God is complete.

Darby's English Translation
15:1 And I saw another sign in the heaven, great and wonderful: seven angels having seven plagues, the last; for in them the fury of God is completed.

Douay Rheims
15:1 And I saw another sign in heaven, great and wonderful: seven angels having the seven last plagues. For in them is filled up the wrath of God.

Noah Webster Bible
15:1 And I saw another sign in heaven, great and marvelous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God.

Weymouth New Testament
15:1 Then I saw another marvel in Heaven, great and wonderful--there were seven angels bringing seven plagues. These are the last plagues, because in them God's anger has found full expression.

World English Bible
15:1 I saw another great and marvelous sign in the sky: seven angels having the seven last plagues, for in them God`s wrath is finished.

Young's Literal Translation
15:1 And I saw another sign in the heaven, great and wonderful, seven messengers having the seven last plagues, because in these was completed the wrath of God,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eidon wV qalassan ualinhn memigmenhn puri kai touV nikwntaV ek tou qhriou kai ek thV eikonoV autou kai ek tou caragmatos autou ek tou ariqmou tou onomatoV autou estwtaV epi thn qalassan thn ualinhn econtaV kiqaraV tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eidon wV qalassan ualinhn memigmenhn puri kai touV nikwntaV ek tou qhriou kai ek thV eikonoV autou kai ek tou caragmatos autou ek tou ariqmou tou onomatoV autou estwtaV epi thn qalassan thn ualinhn econtaV kiqaraV tou qeou

Byzantine Majority
kai eidon wV qalassan ualinhn memigmenhn puri kai touV nikwntaV ek tou qhriou kai ek thV eikonoV autou kai ek tou ariqmou tou onomatoV autou estwtaV epi thn qalassan thn ualinhn econtaV kiqaraV tou qeou

Alexandrian
kai eidon wV qalassan ualinhn memigmenhn puri kai touV nikwntaV ek tou qhriou kai ek thV eikonoV autou kai ek tou ariqmou tou onomatoV autou estwtaV epi thn qalassan thn ualinhn econtaV kiqaraV tou qeou

Latin Vulgate
15:2 et vidi tamquam mare vitreum mixtum igne et eos qui vicerunt bestiam et imaginem illius et numerum nominis eius stantes supra mare vitreum habentes citharas Dei

King James Version
15:2 And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, [and] over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.

American Standard Version
15:2 And I saw as it were a sea of glass mingled with fire; and them that come off victorious from the beast, and from his image, and from the number of his name, standing by the sea of glass, having harps of God.

Bible in Basic English
15:2 And I saw a sea which seemed like glass mixed with fire; and those who had overcome the beast and his image and the number of his name, were in their places by the sea of glass, with God's instruments of music in their hands.

Darby's English Translation
15:2 And I saw as a glass sea, mingled with fire, and those that had gained the victory over the beast, and over its image, and over the number of its name, standing upon the glass sea, having harps of God.

Douay Rheims
15:2 And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had overcome the beast, and his image, and the number of his name, standing on the sea of glass, having the harps of God:

Noah Webster Bible
15:2 And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gained the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.

Weymouth New Testament
15:2 And I saw what seemed to be a sea of glass mingled with fire, and those who had gained the victory over the Wild Beast and over his statue and the number of his name, standing by the sea of glass and having harps which belonged to God.

World English Bible
15:2 I saw something like a sea of glass mixed with fire. Those who overcame the beast, and his image, and the number of his name, standing on the sea of glass, having harps of God.

Young's Literal Translation
15:2 and I saw as a sea of glass mingled with fire, and those who do gain the victory over the beast, and his image, and his mark, and the number of his name, standing by the sea of the glass, having harps of God,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai adousin thn wdhn mwsews doulou tou qeou kai thn wdhn tou arniou legonteV megala kai qaumasta ta erga sou kurie o qeoV o pantokratwr dikaiai kai alhqinai ai odoi sou o basileuV twn agiwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai adousin thn wdhn mwsews tou doulou tou qeou kai thn wdhn tou arniou legonteV megala kai qaumasta ta erga sou kurie o qeoV o pantokratwr dikaiai kai alhqinai ai odoi sou o basileuV twn agiwn

Byzantine Majority
kai adousi thn wdhn mwusews tou doulou tou qeou kai thn wdhn tou arniou legonteV megala kai qaumasta ta erga sou kurie o qeoV o pantokratwr dikaiai kai alhqinai ai odoi sou o basileuV twn eqnwn

Alexandrian
kai adousin thn wdhn mwusews tou doulou tou qeou kai thn wdhn tou arniou legonteV megala kai qaumasta ta erga sou kurie o qeoV o pantokratwr dikaiai kai alhqinai ai odoi sou o basileuV twn eqnwn

Latin Vulgate
15:3 et cantant canticum Mosi servi Dei et canticum agni dicentes magna et mirabilia opera tua Domine Deus omnipotens iustae et verae viae tuae rex saeculorum

King James Version
15:3 And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous [are] thy works, Lord God Almighty; just and true [are] thy ways, thou King of saints.

American Standard Version
15:3 And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, O Lord God, the Almighty; righteous and true are thy ways, thou King of the ages.

Bible in Basic English
15:3 And they give the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and full of wonder are your works, O Lord God, Ruler of all; true and full of righteousness are your ways, eternal King.

Darby's English Translation
15:3 And they sing the song of Moses bondman of God, and the song of the Lamb, saying, Great and wonderful are thy works, Lord God Almighty; righteous and true are thy ways, O King of nations.

Douay Rheims
15:3 And singing the canticle of Moses, the servant of God, and the canticle of the Lamb, saying: Great and wonderful are thy works, O Lord God Almighty; just and true are thy ways, O King of ages.

Noah Webster Bible
15:3 And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints.

Weymouth New Testament
15:3 And they were singing the song of Moses, God's servant, and the song of the Lamb. Their words were, "Great and wonderful are Thy works, O Lord God, the Ruler of all. Righteous and true are Thy ways, O King of the nations.

World English Bible
15:3 They sang the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, "Great and marvelous are your works, Lord God, the Almighty; Righteous and true are your ways, you King of the nations.

Young's Literal Translation
15:3 and they sing the song of Moses, servant of God, and the song of the Lamb, saying, `Great and wonderful are Thy works, O Lord God, the Almighty, righteous and true are Thy ways, O King of saints,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
tiV ou mh fobhqh se kurie kai doxash to onoma sou oti monoV osios oti panta ta eqnh hxousin kai proskunhsousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan

Scrivener 1894 Textus Receptus
tiV ou mh fobhqh se kurie kai doxash to onoma sou oti monoV osios oti panta ta eqnh hxousin kai proskunhsousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan

Byzantine Majority
tiV ou mh fobhqh se kurie kai doxash to onoma sou oti monoV agios oti panta ta eqnh hxousi kai proskunhsousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan

Alexandrian
tiV ou mh fobhqh kurie kai doxasei to onoma sou oti monoV osios oti panta ta eqnh hxousin kai proskunhsousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan

Latin Vulgate
15:4 quis non timebit Domine et magnificabit nomen tuum quia solus pius quoniam omnes gentes venient et adorabunt in conspectu tuo quoniam iudicia tua manifestata sunt

King James Version
15:4 Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for [thou] only [art] holy: for all nations shall come and worship before thee; for thy judgments are made manifest.

American Standard Version
15:4 Who shall not fear, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy; for all the nations shall come and worship before thee; for thy righteous acts have been made manifest.

Bible in Basic English
15:4 What man is there who will not have fear before you, O Lord, and give glory to your name? because you only are holy; for all the nations will come and give worship before you; for your righteousness has been made clear.

Darby's English Translation
15:4 Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy; for all nations shall come and do homage before thee; for thy righteousnesses have been made manifest.

Douay Rheims
15:4 Who shall not fear thee, O Lord, and magnify thy name? For thou only art holy: for all nations shall come, and shall adore in thy sight, because thy judgments are manifest.

Noah Webster Bible
15:4 Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy: for all nations shall come and worship before thee; for thy judgments are made manifest.

Weymouth New Testament
15:4 Who shall not be afraid, O Lord, and glorify Thy name? For Thou alone art holy. All nations shall come and shall worship Thee, because the righteousness of all that Thou hast done has been made manifest."

World English Bible
15:4 Who wouldn`t fear you, Lord, And glorify your name? For you only are holy. For all the nations will come and worship before you. For your righteous acts have been revealed.

Young's Literal Translation
15:4 who may not fear Thee, O Lord, and glorify Thy name? because Thou alone art kind, because all the nations shall come and bow before Thee, because Thy righteous acts were manifested.`

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai meta tauta eidon kai idou hnoigh o naoV thV skhnhV tou marturiou en tw ouranw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai meta tauta eidon kai idou hnoigh o naoV thV skhnhV tou marturiou en tw ouranw

Byzantine Majority
kai meta tauta eidon kai hnoigh o naoV thV skhnhV tou marturiou en tw ouranw

Alexandrian
kai meta tauta eidon kai hnoigh o naoV thV skhnhV tou marturiou en tw ouranw

Latin Vulgate
15:5 et post haec vidi et ecce apertum est templum tabernaculi testimonii in caelo

King James Version
15:5 And after that I looked, and, behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened:

American Standard Version
15:5 And after these things I saw, and the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened:

Bible in Basic English
15:5 And after these things I saw, and the house of the Tent of witness in heaven was open:

Darby's English Translation
15:5 And after these things I saw, and the temple of the tabernacle of witness in the heaven was opened;

Douay Rheims
15:5 And after these things I looked; and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened:

Noah Webster Bible
15:5 And after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened:

Weymouth New Testament
15:5 After this, when the doors of the sanctuary of the tent of witness in Heaven were opened, I looked;

World English Bible
15:5 After these things I looked, and the temple of the tent of the testimony in heaven was opened.

Young's Literal Translation
15:5 And after these things I saw, and lo, opened was the sanctuary of the tabernacle of the testimony in the heaven;

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
kai exhlqon oi epta aggeloi econteV taV epta plhgaV ek tou naou endedumenoi linon kaqaron kai lampron kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnaV crusaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai exhlqon oi epta aggeloi econteV taV epta plhgaV ek tou naou endedumenoi linon kaqaron kai lampron kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnaV crusaV

Byzantine Majority
kai exhlqon oi epta aggeloi oi econteV taV epta plhgaV [ek tou naou] oi hsan endedumenoi linon kaqaron lampron kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnaV crusaV

Alexandrian
kai exhlqon oi epta aggeloi [oi] econteV taV epta plhgaV ek tou naou endedumenoi linon kaqaron lampron kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnaV crusaV

Latin Vulgate
15:6 et exierunt septem angeli habentes septem plagas de templo vestiti lapide mundo candido et praecincti circa pectora zonis aureis

King James Version
15:6 And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles.

American Standard Version
15:6 and there came out from the temple the seven angels that had the seven plagues, arrayed with precious stone, pure and bright, and girt about their breasts with golden girdles.

Bible in Basic English
15:6 And the seven angels who had the seven punishments came out from the house of God, clothed with linen, clean and bright and with bands of gold about their breasts.

Darby's English Translation
15:6 and the seven angels who had the seven plagues came out of the temple, clothed in pure bright linen, and girded about the breasts with golden girdles.

Douay Rheims
15:6 And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed with clean and white linen, and girt about the breasts with golden girdles.

Noah Webster Bible
15:6 And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles.

Weymouth New Testament
15:6 and there came out of the sanctuary the seven angels who were bringing the seven plagues. The angels were clad in pure, bright linen, and had girdles of gold across their breasts.

World English Bible
15:6 The seven angels who had the seven plagues came out from the temple, clothed with pure, bright linen, and wearing golden sashes around their breasts.

Young's Literal Translation
15:6 and come forth did the seven messengers having the seven plagues, out of the sanctuary, clothed in linen, pure and shining, and girded round the breasts with golden girdles:

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
kai en ek twn tessarwn zwwn edwken toiV epta aggeloiV epta fialaV crusaV gemousaV tou qumou tou qeou tou zwntoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai en ek twn tessarwn zwwn edwken toiV epta aggeloiV epta fialaV crusaV gemousaV tou qumou tou qeou tou zwntoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

Byzantine Majority
kai en ek twn tessarwn zwwn edwke toiV epta aggeloiV epta fialaV crusaV gemousaV tou qumou tou qeou tou zwntoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

Alexandrian
kai en ek twn tessarwn zwwn edwken toiV epta aggeloiV epta fialaV crusaV gemousaV tou qumou tou qeou tou zwntoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

Latin Vulgate
15:7 et unus ex quattuor animalibus dedit septem angelis septem fialas aureas plenas iracundiae Dei viventis in saecula saeculorum

King James Version
15:7 And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.

American Standard Version
15:7 And one of the four living creatures gave unto the seven angels seven golden bowls full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.

Bible in Basic English
15:7 And one of the four beasts gave to the seven angels seven gold vessels full of the wrath of God, who is living for ever and ever.

Darby's English Translation
15:7 And one of the four living creatures gave to the seven angels seven golden bowls, full of the fury of God, who lives to the ages of ages.

Douay Rheims
15:7 And one of the four living creatures gave to the seven angels seven golden vials, full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.

Noah Webster Bible
15:7 And one of the four living beings gave to the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.

Weymouth New Testament
15:7 And one of the four living creatures gave the seven angels seven bowls of gold, full of the anger of God who lives until the Ages of the Ages.

World English Bible
15:7 One of the four living creatures gave to the seven angels seven golden bowls full of the wrath of God, who lives forever and ever.

Young's Literal Translation
15:7 and one of the four living creatures did give to the seven messengers seven golden vials, full of the wrath of God, who is living to the ages of the ages;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egemisqh o naoV kapnou ek thV doxhV tou qeou kai ek thV dunamewV autou kai oudeiV hdunato eiselqein eiV ton naon acri telesqwsin ai epta plhgai twn epta aggelwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egemisqh o naoV kapnou ek thV doxhV tou qeou kai ek thV dunamewV autou kai oudeiV hdunato eiselqein eiV ton naon acri telesqwsin ai epta plhgai twn epta aggelwn

Byzantine Majority
kai egemisqh o naoV kapnou ek thV doxhV tou qeou kai ek thV dunamewV autou kai oudeiV edunato eiselqein eiV ton naon acri telesqwsin ai epta plhgai twn epta aggelwn

Alexandrian
kai egemisqh o naoV kapnou ek thV doxhV tou qeou kai ek thV dunamewV autou kai oudeiV edunato eiselqein eiV ton naon acri telesqwsin ai epta plhgai twn epta aggelwn

Latin Vulgate
15:8 et impletum est templum fumo a maiestate Dei et de virtute eius et nemo poterat introire in templum donec consummarentur septem plagae septem angelorum

King James Version
15:8 And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power; and no man was able to enter into the temple, till the seven plagues of the seven angels were fulfilled.

American Standard Version
15:8 And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power; and none was able to enter into the temple, till the seven plagues of the seven angels should be finished.

Bible in Basic English
15:8 And the house of God was full of smoke from the glory of God, and from his power, and no one was able to go into the house of God, till the seven punishments of the seven angels were ended.

Darby's English Translation
15:8 And the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power: and no one could enter into the temple until the seven plagues of the seven angels were completed.

Douay Rheims
15:8 And the temple was filled with smoke from the majesty of God, and from his power; and no man was able to enter into the temple, till the seven plagues of the seven angels were fulfilled.

Noah Webster Bible
15:8 And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power; and no man was able to enter into the temple, till the seven plagues of the seven angels were fulfilled.

Weymouth New Testament
15:8 And the sanctuary was filled with smoke from the glory of God and from His power; and no one could enter the sanctuary till the seven plagues brought by the seven angels were at an end.

World English Bible
15:8 The temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power. No one was able to enter into the temple, until the seven plagues of the seven angels would be finished.

Young's Literal Translation
15:8 and filled was the sanctuary with smoke from the glory of God, and from His power, and no one was able to enter into the sanctuary till the seven plagues of the seven messengers may be finished.

 

Revelation 16

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com