Parallel Greek New Testament

1st Peter 5

PETROU B

The Second Epistle General of Peter

Return to Index

Chapter 1

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Stephens 1550 Textus Receptus
sumewn petroV douloV kai apostoloV ihsou cristou toiV isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthroV ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
simwn petroV douloV kai apostoloV ihsou cristou toiV isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthroV hmwn ihsou cristou

Byzantine Majority
sumewn petroV douloV kai apostoloV ihsou cristou toiV isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthroV ihsou cristou

Alexandrian
sumewn petroV douloV kai apostoloV ihsou cristou toiV isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthroV ihsou cristou

Latin Vulgate
1:1 Simon Petrus servus et apostolus Iesu Christi his qui coaequalem nobis sortiti sunt fidem in iustitia Dei nostri et salvatoris Iesu Christi

King James Version
1:1 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:

American Standard Version
1:1 Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained a like precious faith with us in the righteousness of our God and the Saviour Jesus Christ:

Bible in Basic English
1:1 Simon Peter, a servant and Apostle of Jesus Christ, to those who with us have a part in the same holy faith in the righteousness of our God and Saviour Jesus Christ:

Darby's English Translation
1:1 Simon Peter, bondman and apostle of Jesus Christ, to them that have received like precious faith with us through the righteousness of our God and Saviour Jesus Christ:

Douay Rheims
1:1 Simon Peter, servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained equal faith with us in the justice of our God and Saviour Jesus Christ.

Noah Webster Bible
1:1 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ:

Weymouth New Testament
1:1 Simon Peter, a bondservant and Apostle of Jesus Christ: To those to whom there has been allotted the same precious faith as that which is ours through the righteousness of our God and of our Saviour Jesus Christ.

World English Bible
1:1 Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a like precious faith with us in the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ:

Young's Literal Translation
1:1 Simeon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to those who did obtain a like precious faith with us in the righteousness of our God and Saviour Jesus Christ:

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
cariV umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
cariV umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn

Byzantine Majority
cariV umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn

Alexandrian
cariV umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn

Latin Vulgate
1:2 gratia vobis et pax adimpleatur in cognitione Domini nostri

King James Version
1:2 Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord,

American Standard Version
1:2 Grace to you and peace be multiplied in the knowledge of God and of Jesus our Lord;

Bible in Basic English
1:2 May grace and peace ever be increasing in you, in the knowledge of God and of Jesus our Lord;

Darby's English Translation
1:2 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord.

Douay Rheims
1:2 Grace to you and peace be accomplished in the knowledge of God and of Christ Jesus our Lord:

Noah Webster Bible
1:2 Grace and peace be multiplied to you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord,

Weymouth New Testament
1:2 May more and more grace and peace be granted to you in a full knowledge of God and of Jesus our Lord,

World English Bible
1:2 Grace to you and peace be multiplied in the knowledge of God and of Jesus our Lord,

Young's Literal Translation
1:2 Grace to you, and peace be multiplied in the acknowledgement of God and of Jesus our Lord!

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
wV panta hmin thV qeiaV dunamewV autou ta proV zwhn kai eusebeian dedwrhmenhV dia thV epignwsewV tou kalesantoV hmaV dia doxhs kai areths

Scrivener 1894 Textus Receptus
wV panta hmin thV qeiaV dunamewV autou ta proV zwhn kai eusebeian dedwrhmenhV dia thV epignwsewV tou kalesantoV hmaV dia doxhs kai areths

Byzantine Majority
wV panta hmin thV qeiaV dunamewV autou ta proV zwhn kai eusebeian dedwrhmenhV dia thV epignwsewV tou kalesantoV hmaV dia doxhs kai areths

Alexandrian
wV panta hmin thV qeiaV dunamewV autou ta proV zwhn kai eusebeian dedwrhmenhV dia thV epignwsewV tou kalesantoV hmaV idia doxh kai areth

Latin Vulgate
1:3 quomodo omnia nobis divinae virtutis suae quae ad vitam et pietatem donata est per cognitionem eius qui vocavit nos propria gloria et virtute

King James Version
1:3 According as his divine power hath given unto us all things that [pertain] unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:

American Standard Version
1:3 seeing that his divine power hath granted unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that called us by his own glory and virtue;

Bible in Basic English
1:3 Because by his power he has given us everything necessary for life and righteousness, through the knowledge of him who has been our guide by his glory and virtue;

Darby's English Translation
1:3 As his divine power has given to us all things which relate to life and godliness, through the knowledge of him that has called us by glory and virtue,

Douay Rheims
1:3 As all things of his divine power which appertain to life and godliness, are given us, through the knowledge of him who hath called us by his own proper glory and virtue.

Noah Webster Bible
1:3 According as his divine power hath given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:

Weymouth New Testament
1:3 seeing that His divine power has given us all things that are needful for life and godliness, through our knowledge of Him who has appealed to us by His own glorious perfections.

World English Bible
1:3 seeing that his divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us by his own glory and virtue;

Young's Literal Translation
1:3 As all things to us His divine power (the things pertaining unto life and piety) hath given, through the acknowledgement of him who did call us through glory and worthiness,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
di wn ta megista hmin kai timia epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeiaV koinwnoi fusewV apofugonteV thV en kosmw en epiqumia fqoraV

Scrivener 1894 Textus Receptus
di wn ta megista hmin kai timia epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeiaV koinwnoi fusewV apofugonteV thV en kosmw en epiqumia fqoraV

Byzantine Majority
di wn ta timia hmin kai megista epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeiaV koinwnoi fusewV apofugonteV thV en kosmw en epiqumia fqoraV

Alexandrian
di wn ta timia kai megista hmin epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeiaV koinwnoi fusewV apofugonteV thV en tw kosmw en epiqumia fqoraV

Latin Vulgate
1:4 per quae maxima et pretiosa nobis promissa donavit ut per haec efficiamini divinae consortes naturae fugientes eius quae in mundo est concupiscentiae corruptionem

King James Version
1:4 Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

American Standard Version
1:4 whereby he hath granted unto us his precious and exceeding great promises; that through these ye may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in that world by lust.

Bible in Basic English
1:4 And through this he has given us the hope of great rewards highly to be valued; so that by them we might have our part in God's being, and be made free from the destruction which is in the world through the desires of the flesh.

Darby's English Translation
1:4 through which he has given to us the greatest and precious promises, that through these ye may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

Douay Rheims
1:4 By whom he hath given us most great and precious promises: that by these you may be made partakers of the divine nature: flying the corruption of that concupiscence which is in the world.

Noah Webster Bible
1:4 Whereby are given to us exceeding great and precious promises; that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

Weymouth New Testament
1:4 It is by means of these that He has granted us His precious and wondrous promises, in order that through them you may, one and all, become sharers in the very nature of God, having completely escaped the corruption which exists in the world through earthly cravings.

World English Bible
1:4 whereby he has granted to us his precious and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in that world by lust.

Young's Literal Translation
1:4 through which to us the most great and precious promises have been given, that through these ye may become partakers of a divine nature, having escaped from the corruption in the world in desires.

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkanteV epicorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkanteV epicorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin

Byzantine Majority
kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkanteV epicorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin

Alexandrian
kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkanteV epicorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin

Latin Vulgate
1:5 vos autem curam omnem subinferentes ministrate in fide vestra virtutem in virtute autem scientiam

King James Version
1:5 And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;

American Standard Version
1:5 Yea, and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply virtue; and in your virtue knowledge;

Bible in Basic English
1:5 So, for this very cause, take every care; joining virtue to faith, and knowledge to virtue,

Darby's English Translation
1:5 But for this very reason also, using therewith all diligence, in your faith have also virtue, in virtue knowledge,

Douay Rheims
1:5 And you, employing all care, minister in your faith, virtue; and in virtue, knowledge;

Noah Webster Bible
1:5 And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;

Weymouth New Testament
1:5 But for this very reason--adding, on your part, all earnestness-- along with your faith, manifest also a noble character: along with a noble character, knowledge;

World English Bible
1:5 Yes, and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral excellence; and in moral excellence, knowledge;

Young's Literal Translation
1:5 And this same also -- all diligence having brought in besides, superadd in your faith the worthiness, and in the worthiness the knowledge,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian

Scrivener 1894 Textus Receptus
en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian

Byzantine Majority
en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian

Alexandrian
en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian

Latin Vulgate
1:6 in scientia autem abstinentiam in abstinentia autem patientiam in patientia autem pietatem

King James Version
1:6 And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;

American Standard Version
1:6 and in your knowledge self-control; and in your self-control patience; and in your patience godliness;

Bible in Basic English
1:6 And self-control to knowledge, and a quiet mind to self-control, and fear of God to a quiet mind,

Darby's English Translation
1:6 in knowledge temperance, in temperance endurance, in endurance godliness,

Douay Rheims
1:6 And in knowledge, abstinence; and in abstinence, patience; and in patience, godliness;

Noah Webster Bible
1:6 And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;

Weymouth New Testament
1:6 along with knowledge, self-control; along with self-control, power of endurance;

World English Bible
1:6 and in knowledge, self-control; and in self-control patience; and in patience godliness;

Young's Literal Translation
1:6 and in the knowledge the temperance, and in the temperance the endurance, and in the endurance the piety,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
en de th eusebeia thn filadelfian en de th filadelfia thn agaphn

Scrivener 1894 Textus Receptus
en de th eusebeia thn filadelfian en de th filadelfia thn agaphn

Byzantine Majority
en de th eusebeia thn filadelfian en de th filadelfia thn agaphn

Alexandrian
en de th eusebeia thn filadelfian en de th filadelfia thn agaphn

Latin Vulgate
1:7 in pietate autem amorem fraternitatis in amore autem fraternitatis caritatem

King James Version
1:7 And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.

American Standard Version
1:7 and in your godliness brotherly kindness; and in your brotherly kindness love.

Bible in Basic English
1:7 And love of the brothers to fear of God, and to love of the brothers, love itself.

Darby's English Translation
1:7 in godliness brotherly love, in brotherly love love:

Douay Rheims
1:7 And in godliness, love of brotherhood; and in love of brotherhood, charity.

Noah Webster Bible
1:7 And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.

Weymouth New Testament
1:7 along with power of endurance, godliness; along with godliness, brotherly affection; and along with brotherly affection, love.

World English Bible
1:7 and in godliness brotherly affection; and in brotherly affection, love.

Young's Literal Translation
1:7 and in the piety the brotherly kindness, and in the brotherly kindness the love;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
tauta gar umin uparconta kai pleonazonta ouk argouV oude akarpouV kaqisthsin eiV thn tou kuriou hmwn ihsou cristou epignwsin

Scrivener 1894 Textus Receptus
tauta gar umin uparconta kai pleonazonta ouk argouV oude akarpouV kaqisthsin eiV thn tou kuriou hmwn ihsou cristou epignwsin

Byzantine Majority
tauta gar umin uparconta kai pleonazonta ouk argouV oude akarpouV kaqisthsin eiV thn tou kuriou hmwn ihsou cristou epignwsin

Alexandrian
tauta gar umin uparconta kai pleonazonta ouk argouV oude akarpouV kaqisthsin eiV thn tou kuriou hmwn ihsou cristou epignwsin

Latin Vulgate
1:8 haec enim vobis cum adsint et superent non vacuos nec sine fructu vos constituent in Domini nostri Iesu Christi cognitione

King James Version
1:8 For if these things be in you, and abound, they make [you that ye shall] neither [be] barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

American Standard Version
1:8 For if these things are yours and abound, they make you to be not idle nor unfruitful unto the knowledge of our Lord Jesus Christ.

Bible in Basic English
1:8 For if you have these things in good measure, they will make you fertile and full of fruit in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

Darby's English Translation
1:8 for these things existing and abounding in you make you to be neither idle nor unfruitful as regards the knowledge of our Lord Jesus Christ;

Douay Rheims
1:8 For if these things be with you and abound, they will make you to be neither empty nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

Noah Webster Bible
1:8 For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

Weymouth New Testament
1:8 If these things exist in you, and continually increase, they prevent your being either idle or unfruitful in advancing towards a full knowledge of our Lord Jesus Christ.

World English Bible
1:8 For if these things are yours and abound, they make you to be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ.

Young's Literal Translation
1:8 for these things being to you and abounding, do make you neither inert nor unfruitful in regard to the acknowledging of our Lord Jesus Christ,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
w gar mh parestin tauta tufloV estin muwpazwn lhqhn labwn tou kaqarismou twn palai autou amartiwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
w gar mh parestin tauta tufloV estin muwpazwn lhqhn labwn tou kaqarismou twn palai autou amartiwn

Byzantine Majority
w gar mh parestin tauta tufloV estin muwpazwn lhqhn labwn tou kaqarismou twn palai autou amartiwn

Alexandrian
w gar mh parestin tauta tufloV estin muwpazwn lhqhn labwn tou kaqarismou twn palai autou amartiwn

Latin Vulgate
1:9 cui enim non praesto sunt haec caecus est et manu temptans oblivionem accipiens purgationis veterum suorum delictorum

King James Version
1:9 But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins.

American Standard Version
1:9 For he that lacketh these things is blind, seeing only what is near, having forgotten the cleansing from his old sins.

Bible in Basic English
1:9 For the man who has not these things is blind, seeing only what is near, having no memory of how he was made clean from his old sins.

Darby's English Translation
1:9 for he with whom these things are not present is blind, short-sighted, and has forgotten the purging of his former sins.

Douay Rheims
1:9 For he that hath not these things with him, is blind, and groping, having forgotten that he was purged from his old sins.

Noah Webster Bible
1:9 But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purified from his old sins.

Weymouth New Testament
1:9 For the man in whom they are lacking is blind and cannot see distant objects, in that he has forgotten that he has been cleansed from his old sins.

World English Bible
1:9 For he who lacks these things is blind, seeing only what is near, having forgotten the cleansing from his old sins.

Young's Literal Translation
1:9 for he with whom these things are not present is blind, dim-sighted, having become forgetful of the cleansing of his old sins;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisqai tauta gar poiounteV ou mh ptaishte pote

Scrivener 1894 Textus Receptus
dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisqai tauta gar poiounteV ou mh ptaishte pote

Byzantine Majority
dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisqai tauta gar poiounteV ou mh ptaishte pote

Alexandrian
dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisqai tauta gar poiounteV ou mh ptaishte pote

Latin Vulgate
1:10 quapropter fratres magis satagite ut per bona opera certam vestram vocationem et electionem faciatis haec enim facientes non peccabitis aliquando

King James Version
1:10 Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall:

American Standard Version
1:10 Wherefore, brethren, give the more diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never stumble:

Bible in Basic English
1:10 For this reason, my brothers, take all the more care to make your selection and approval certain; for if you do these things you will never have a fall:

Darby's English Translation
1:10 Wherefore the rather, brethren, use diligence to make your calling and election sure, for doing these things ye will never fall;

Douay Rheims
1:10 Wherefore, brethren, labour the more, that by good works you may make sure your calling and election. For doing these things, you shall not sin at any time.

Noah Webster Bible
1:10 Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall:

Weymouth New Testament
1:10 For this reason, brethren, be all the more in earnest to make sure that God has called you and chosen you; for it is certain that so long as you practise these things, you will never stumble.

World English Bible
1:10 Therefore, brothers, be more diligent to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never stumble.

Young's Literal Translation
1:10 wherefore, the rather, brethren, be diligent to make stedfast your calling and choice, for these things doing, ye may never stumble,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
outwV gar plousiwV epicorhghqhsetai umin h eisodoV eiV thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
outwV gar plousiwV epicorhghqhsetai umin h eisodoV eiV thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou

Byzantine Majority
outwV gar plousiwV epicorhghqhsetai umin h eisodoV eiV thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou

Alexandrian
outwV gar plousiwV epicorhghqhsetai umin h eisodoV eiV thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou

Latin Vulgate
1:11 sic enim abundanter ministrabitur vobis introitus in aeternum regnum Domini nostri et salvatoris Iesu Christi

King James Version
1:11 For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.

American Standard Version
1:11 for thus shall be richly supplied unto you the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.

Bible in Basic English
1:11 For so the way will be open to you into the eternal kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.

Darby's English Translation
1:11 for thus shall the entrance into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ be richly furnished unto you.

Douay Rheims
1:11 For so an entrance shall be ministered to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.

Noah Webster Bible
1:11 For so an entrance shall be ministered to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.

Weymouth New Testament
1:11 And so a triumphant admission into the eternal Kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ will be freely granted to you.

World English Bible
1:11 For thus will be richly supplied to you the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ.

Young's Literal Translation
1:11 for so, richly shall be superadded to you the entrance into the age-during reign of our Lord and Saviour Jesus Christ.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
dio ouk amelhsw umas aei upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaV kai esthrigmenouV en th paroush alhqeia

Scrivener 1894 Textus Receptus
dio ouk amelhsw umas aei upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaV kai esthrigmenouV en th paroush alhqeia

Byzantine Majority
dio ouk amelhsw aei umas upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaV kai esthrigmenouV en th paroush alhqeia

Alexandrian
dio mellhsw aei umas upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaV kai esthrigmenouV en th paroush alhqeia

Latin Vulgate
1:12 propter quod incipiam vos semper commonere de his et quidem scientes et confirmatos in praesenti veritate

King James Version
1:12 Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know [them], and be established in the present truth.

American Standard Version
1:12 Wherefore I shall be ready always to put you in remembrance of these things, though ye know them, and are established in the truth which is with you.

Bible in Basic English
1:12 For this reason I will be ready at all times to keep your memory of these things awake, though you have the knowledge of them now and are well based in your present faith.

Darby's English Translation
1:12 Wherefore I will be careful to put you always in mind of these things, although knowing them and established in the present truth.

Douay Rheims
1:12 For which cause I will begin to put you always in remembrance of these things: though indeed you know them, and are confirmed in the present truth.

Noah Webster Bible
1:12 Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and are established in the present truth.

Weymouth New Testament
1:12 For this reason I shall always persist in reminding you of these things, although you know them and are stedfast believers in truth which you already possess.

World English Bible
1:12 Therefore I will not be negligent to remind you of these things, though you know them, and are established in the present truth.

Young's Literal Translation
1:12 Wherefore, I will not be careless always to remind you concerning these things, though, having known them, and having been established in the present truth,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umaV en upomnhsei

Scrivener 1894 Textus Receptus
dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umaV en upomnhsei

Byzantine Majority
dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umaV en upomnhsei

Alexandrian
dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umaV en upomnhsei

Latin Vulgate
1:13 iustum autem arbitror quamdiu sum in hoc tabernaculo suscitare vos in commonitione

King James Version
1:13 Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting [you] in remembrance;

American Standard Version
1:13 And I think it right, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance;

Bible in Basic English
1:13 And it seems right to me, as long as I am in this tent of flesh, to keep your minds awake by working on your memory;

Darby's English Translation
1:13 But I account it right, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance,

Douay Rheims
1:13 But I think it meet as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance.

Noah Webster Bible
1:13 Indeed, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance;

Weymouth New Testament
1:13 But I think it right, so long as I remain in the body, my present dwelling-place, to arouse you by such reminders.

World English Bible
1:13 I think it right, as long as I am in this tent, to stir you up by reminding you;

Young's Literal Translation
1:13 and I think right, so long as I am in this tabernacle, to stir you up in reminding you,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
eidwV oti tacinh estin h apoqesiV tou skhnwmatoV mou kaqwV kai o kurioV hmwn ihsouV cristoV edhlwsen moi

Scrivener 1894 Textus Receptus
eidwV oti tacinh estin h apoqesiV tou skhnwmatoV mou kaqwV kai o kurioV hmwn ihsouV cristoV edhlwsen moi

Byzantine Majority
eidwV oti tacinh estin h apoqesiV tou skhnwmatoV mou kaqwV kai o kurioV hmwn ihsouV cristoV edhlwsen moi

Alexandrian
eidwV oti tacinh estin h apoqesiV tou skhnwmatoV mou kaqwV kai o kurioV hmwn ihsouV cristoV edhlwsen moi

Latin Vulgate
1:14 certus quod velox est depositio tabernaculi mei secundum quod et Dominus noster Iesus Christus significavit mihi

King James Version
1:14 Knowing that shortly I must put off [this] my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me.

American Standard Version
1:14 knowing that the putting off of my tabernacle cometh swiftly, even as our Lord Jesus Christ signified unto me.

Bible in Basic English
1:14 For I am conscious that in a short time I will have to put off this tent of flesh, as our Lord Jesus Christ has made clear to me.

Darby's English Translation
1:14 knowing that the putting off of my tabernacle is speedily to take place, as also our Lord Jesus Christ has manifested to me;

Douay Rheims
1:14 Being assured that the laying away of this my tabernacle is at hand, according as our Lord Jesus Christ also hath signified to me.

Noah Webster Bible
1:14 Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shown me.

Weymouth New Testament
1:14 For I know that the time for me to lay aside my body is now rapidly drawing near, even as our Lord Jesus Christ has revealed to me.

World English Bible
1:14 knowing that the putting off of my tent comes swiftly, even as our Lord, Jesus Christ, made clear to me.

Young's Literal Translation
1:14 having known that soon is the laying aside of my tabernacle, even as also our Lord Jesus Christ did shew to me,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
spoudasw de kai ekastote ecein umaV meta thn emhn exodon thn toutwn mnhmhn poieisqai

Scrivener 1894 Textus Receptus
spoudasw de kai ekastote ecein umaV meta thn emhn exodon thn toutwn mnhmhn poieisqai

Byzantine Majority
spoudasw de kai ekastote ecein umaV meta thn emhn exodon thn toutwn mnhmhn poieisqai

Alexandrian
spoudasw de kai ekastote ecein umaV meta thn emhn exodon thn toutwn mnhmhn poieisqai

Latin Vulgate
1:15 dabo autem operam et frequenter habere vos post obitum meum ut horum memoriam faciatis

King James Version
1:15 Moreover I will endeavour that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance.

American Standard Version
1:15 Yea, I will give diligence that at every time ye may be able after my decease to call these things to remembrance.

Bible in Basic English
1:15 And I will take every care so that you may have a clear memory of these things after my death.

Darby's English Translation
1:15 but I will use diligence, that after my departure ye should have also, at any time, in your power to call to mind these things.

Douay Rheims
1:15 And I will endeavour, that you frequently have after my decease, whereby you may keep a memory of these things.

Noah Webster Bible
1:15 Moreover, I will endeavor that ye may be able, after my decease, to have these things always in remembrance.

Weymouth New Testament
1:15 So on every possible occasion I will also do my best to enable you to recall these things after my departure.

World English Bible
1:15 Yes, I will make every effort that you may always be able to remember these things even after my departure.

Young's Literal Translation
1:15 and I will be diligent that also at every time ye have, after my outgoing, power to make to yourselves the remembrance of these things.

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
ou gar sesofismenoiV muqoiV exakolouqhsanteV egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou cristou dunamin kai parousian all epoptai genhqenteV thV ekeinou megaleiothtoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou gar sesofismenoiV muqoiV exakolouqhsanteV egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou cristou dunamin kai parousian all epoptai genhqenteV thV ekeinou megaleiothtoV

Byzantine Majority
ou gar sesofismenoiV muqoiV exakolouqhsanteV egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou cristou dunamin kai parousian all epoptai genhqenteV thV ekeinou megaleiothtoV

Alexandrian
ou gar sesofismenoiV muqoiV exakolouqhsanteV egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou cristou dunamin kai parousian all epoptai genhqenteV thV ekeinou megaleiothtoV

Latin Vulgate
1:16 non enim doctas fabulas secuti notam fecimus vobis Domini nostri Iesu Christi virtutem et praesentiam sed speculatores facti illius magnitudinis

King James Version
1:16 For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.

American Standard Version
1:16 For we did not follow cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty.

Bible in Basic English
1:16 For when we gave you news of the power and the coming of our Lord Jesus Christ, our teaching was not based on stories put together by art, but we were eye-witnesses of his glory.

Darby's English Translation
1:16 For we have not made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, following cleverly imagined fables, but having been eyewitnesses of *his* majesty.

Douay Rheims
1:16 For we have not by following artificial fables, made known to you the power, and presence of our Lord Jesus Christ; but we were eyewitnesses of his greatness.

Noah Webster Bible
1:16 For we have not followed cunningly devised fables, when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eye-witnesses of his majesty.

Weymouth New Testament
1:16 For when we made known to you the power and Coming of our Lord Jesus Christ, we were not eagerly following cleverly devised legends, but we had been eye-witnesses of His majesty.

World English Bible
1:16 For we did not follow cunningly devised fables, when we made known to you the power and coming of our Lord, Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty.

Young's Literal Translation
1:16 For, skilfully devised fables not having followed out, we did make known to you the power and presence of our Lord Jesus Christ, but eye-witnesses having become of his majesty --

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV outos estin o uioV mou o agaphtoV eiV on egw eudokhsa

Scrivener 1894 Textus Receptus
labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV outos estin o uioV mou o agaphtoV eiV on egw eudokhsa

Byzantine Majority
labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV outos estin o uioV mou o agaphtoV eiV on egw eudokhsa

Alexandrian
labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV o uioV mou o agaphtoV mou outos estin eiV on egw eudokhsa

Latin Vulgate
1:17 accipiens enim a Deo Patre honorem et gloriam voce delapsa ad eum huiuscemodi a magnifica gloria hic est Filius meus dilectus in quo mihi conplacui

King James Version
1:17 For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

American Standard Version
1:17 For he received from God the Father honor and glory, when there was borne such a voice to him by the Majestic Glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased:

Bible in Basic English
1:17 For God the Father gave him honour and glory, when such a voice came to him out of the great glory, saying, This is my dearly loved Son, with whom I am well pleased.

Darby's English Translation
1:17 For he received from God the Father honour and glory, such a voice being uttered to him by the excellent glory: This is my beloved Son, in whom *I* have found my delight;

Douay Rheims
1:17 For he received from God the Father, honour and glory: this voice coming down to him from the excellent glory: This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.

Noah Webster Bible
1:17 For he received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

Weymouth New Testament
1:17 He received honour and glory from God the Father, and out of the wondrous glory words such as these were spoken to Him, "This is My dearly-loved Son, in whom I take delight."

World English Bible
1:17 For he received from God the Father honor and glory, when the voice came to him from the Majestic Glory, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased."

Young's Literal Translation
1:17 for having received from God the Father honour and glory, such a voice being borne to him by the excellent glory: `This is My Son -- the beloved, in whom I was well pleased;`

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tauthn thn fwnhn hmeiV hkousamen ex ouranou enecqeisan sun autw onteV en tw orei tw agiw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tauthn thn fwnhn hmeiV hkousamen ex ouranou enecqeisan sun autw onteV en tw orei tw agiw

Byzantine Majority
kai tauthn thn fwnhn hmeiV hkousamen ex ouranou enecqeisan sun autw onteV en tw orei tw agiw

Alexandrian
kai tauthn thn fwnhn hmeiV hkousamen ex ouranou enecqeisan sun autw onteV en tw agiw orei

Latin Vulgate
1:18 et hanc vocem nos audivimus de caelo adlatam cum essemus cum ipso in monte sancto

King James Version
1:18 And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.

American Standard Version
1:18 and this voice we ourselves heard borne out of heaven, when we were with him in the holy mount.

Bible in Basic English
1:18 And this voice came from heaven even to our ears, when we were with him on the holy mountain.

Darby's English Translation
1:18 and this voice *we* heard uttered from heaven, being with him on the holy mountain.

Douay Rheims
1:18 And this voice we heard brought from heaven, when we were with him in the holy mount.

Noah Webster Bible
1:18 And this voice which came from heaven we heard, when we were with him on the holy mount.

Weymouth New Testament
1:18 And we ourselves heard these words come from Heaven, when we were with Him on the holy mountain.

World English Bible
1:18 This voice we heard come out of heaven, when we were with him in the holy mountain.

Young's Literal Translation
1:18 and this voice we -- we did hear, out of heaven borne, being with him in the holy mount.

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalwV poieite proseconteV wV lucnw fainonti en aucmhrw topw ewV ou hmera diaugash kai fwsforoV anateilh en taiV kardiaiV umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalwV poieite proseconteV wV lucnw fainonti en aucmhrw topw ewV ou hmera diaugash kai fwsforoV anateilh en taiV kardiaiV umwn

Byzantine Majority
kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalwV poieite proseconteV wV lucnw fainonti en aucmhrw topw ewV ou hmera diaugash kai fwsforoV anateilh en taiV kardiaiV umwn

Alexandrian
kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalwV poieite proseconteV wV lucnw fainonti en aucmhrw topw ewV ou hmera diaugash kai fwsforoV anateilh en taiV kardiaiV umwn

Latin Vulgate
1:19 et habemus firmiorem propheticum sermonem cui bene facitis adtendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco donec dies inlucescat et lucifer oriatur in cordibus vestris

King James Version
1:19 We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:

American Standard Version
1:19 And we have the word of prophecy made more sure; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a lamp shining in a dark place, until the day dawn, and the day-star arise in your hearts:

Bible in Basic English
1:19 And so the words of the prophets are made more certain; and it is well for you to give attention to them as to a light shining in a dark place, till the dawn comes and the morning star is seen in your hearts;

Darby's English Translation
1:19 And we have the prophetic word made surer, to which ye do well taking heed (as to a lamp shining in an obscure place) until the day dawn and the morning star arise in your hearts;

Douay Rheims
1:19 And we have the more firm prophetical word: whereunto you do well to attend, as to a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:

Noah Webster Bible
1:19 We have also a more sure word of prophecy; to which ye do well that ye take heed, as to a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day-star arise in your hearts:

Weymouth New Testament
1:19 And in the written word of prophecy we have something more permanent; to which you do well to pay attention--as to a lamp shining in a dimly-lighted place--until day dawns and the morning star rises in your hearts.

World English Bible
1:19 We have the more sure word of prophecy; whereunto you do well that you take heed, as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns, and the day star arises in your hearts:

Young's Literal Translation
1:19 And we have more firm the prophetic word, to which we do well giving heed, as to a lamp shining in a dark place, till day may dawn, and a morning star may arise -- in your hearts;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
touto prwton ginwskonteV oti pasa profhteia grafhV idiaV epilusewV ou ginetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
touto prwton ginwskonteV oti pasa profhteia grafhV idiaV epilusewV ou ginetai

Byzantine Majority
touto prwton ginwskonteV oti pasa profhteia grafhV idiaV epilusewV ou ginetai

Alexandrian
touto prwton ginwskonteV oti pasa profhteia grafhV idiaV epilusewV ou ginetai

Latin Vulgate
1:20 hoc primum intellegentes quod omnis prophetia scripturae propria interpretatione non fit

King James Version
1:20 Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.

American Standard Version
1:20 knowing this first, that no prophecy of scripture is of private interpretation.

Bible in Basic English
1:20 Being conscious in the first place that no man by himself may give a special sense to the words of the prophets.

Darby's English Translation
1:20 knowing this first, that the scope of no prophecy of scripture is had from its own particular interpretation,

Douay Rheims
1:20 Understanding this first, that no prophecy of scripture is made by private interpretation.

Noah Webster Bible
1:20 Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.

Weymouth New Testament
1:20 But, above all, remember that no prophecy in Scripture will be found to have come from the prophet's own prompting;

World English Bible
1:20 knowing this first, that no prophecy of scripture is of private interpretation.

Young's Literal Translation
1:20 this first knowing, that no prophecy of the Writing doth come of private exposition,

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh pote profhteia all upo pneumatoV agiou feromenoi elalhsan oi agioi qeou anqrwpoi

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh pote profhteia all upo pneumatoV agiou feromenoi elalhsan agioi qeou anqrwpoi

Byzantine Majority
ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh pote profhteia all upo pneumatoV agiou feromenoi elalhsan agioi qeou anqrwpoi

Alexandrian
ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh profhteia pote alla upo pneumatoV agiou feromenoi elalhsan apo qeou anqrwpoi

Latin Vulgate
1:21 non enim voluntate humana adlata est aliquando prophetia sed Spiritu Sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homines

King James Version
1:21 For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake [as they were] moved by the Holy Ghost.

American Standard Version
1:21 For no prophecy ever came by the will of man: but men spake from God, being moved by the Holy Spirit.

Bible in Basic English
1:21 For these words did not ever come through the impulse of men: but the prophets had them from God, being moved by the Holy Spirit.

Darby's English Translation
1:21 for prophecy was not ever uttered by the will of man, but holy men of God spake under the power of the Holy Spirit.

Douay Rheims
1:21 For prophecy came not by the will of man at any time: but the holy men of God spoke, inspired by the Holy Ghost.

Noah Webster Bible
1:21 For prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit.

Weymouth New Testament
1:21 for never did any prophecy come by human will, but men sent by God spoke as they were impelled by the Holy Spirit.

World English Bible
1:21 For no prophecy ever came by the will of man: but holy men of God spoke, being moved by the Holy Spirit.

Young's Literal Translation
1:21 for not by will of man did ever prophecy come, but by the Holy Spirit borne on holy men of God spake.

 

2nd Peter 2

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com