Parallel Greek New Testament

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Return to Index

Chapter 1

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

Stephens 1550 Textus Receptus
bibloV genesewV ihsou cristou uiou dabid uiou abraam

Scrivener 1894 Textus Receptus
bibloV genesewV ihsou cristou uiou dabid uiou abraam

Byzantine Majority
bibloV genesewV ihsou cristou uiou dauid uiou abraam

Alexandrian
bibloV genesewV ihsou cristou uiou dauid uiou abraam

Latin Vulgate
1:1 liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham

King James Version
1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

American Standard Version
1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

Bible in Basic English
1:1 The book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

Darby's English Translation
1:1 Book of the generation of Jesus Christ, Son of David, Son of Abraham.

Douay Rheims
1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham:

Noah Webster Bible
1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

Weymouth New Testament
1:1 The Genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

World English Bible
1:1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

Young's Literal Translation
1:1 A roll of the birth of Jesus Christ, son of David, son of Abraham.

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
abraam egennhsen ton isaak isaak de egennhsen ton iakwb iakwb de egennhsen ton ioudan kai touV adelfouV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
abraam egennhsen ton isaak isaak de egennhsen ton iakwb iakwb de egennhsen ton ioudan kai touV adelfouV autou

Byzantine Majority
abraam egennhsen ton isaak isaak de egennhsen ton iakwb iakwb de egennhsen ton ioudan kai touV adelfouV autou

Alexandrian
abraam egennhsen ton isaak isaak de egennhsen ton iakwb iakwb de egennhsen ton ioudan kai touV adelfouV autou

Latin Vulgate
1:2 Abraham genuit Isaac Isaac autem genuit Iacob Iacob autem genuit Iudam et fratres eius

King James Version
1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;

American Standard Version
1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judah and his brethren;

Bible in Basic English
1:2 The son of Abraham was Isaac; and the son of Isaac was Jacob; and the sons of Jacob were Judah and his brothers;

Darby's English Translation
1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Juda and his brethren;

Douay Rheims
1:2 Abraham begot Isaac. And Isaac begot Jacob. And Jacob begot Judas and his brethren.

Noah Webster Bible
1:2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judah and his brethren;

Weymouth New Testament
1:2 Abraham was the father of Isaac; Isaac of Jacob; Jacob of Judah and his brothers.

World English Bible
1:2 Abraham became the father of Isaac. Isaac became the father of Jacob. Jacob became the father of Judah and his brothers.

Young's Literal Translation
1:2 Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judah and his brethren,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
ioudaV de egennhsen ton fareV kai ton zara ek thV qamar fareV de egennhsen ton esrwm esrwm de egennhsen ton aram

Scrivener 1894 Textus Receptus
ioudaV de egennhsen ton fareV kai ton zara ek thV qamar fareV de egennhsen ton esrwm esrwm de egennhsen ton aram

Byzantine Majority
ioudaV de egennhsen ton fareV kai ton zara ek thV qamar fareV de egennhsen ton esrwm esrwm de egennhsen ton aram

Alexandrian
ioudaV de egennhsen ton fareV kai ton zara ek thV qamar fareV de egennhsen ton esrwm esrwm de egennhsen ton aram

Latin Vulgate
1:3 Iudas autem genuit Phares et Zara de Thamar Phares autem genuit Esrom Esrom autem genuit Aram

King James Version
1:3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;

American Standard Version
1:3 and Judah begat Perez and Zerah of Tamar; and Perez begat Hezron; and Hezron begat Ram;

Bible in Basic English
1:3 And the sons of Judah were Perez and Zerah by Tamar; and the son of Perez was Hezron; and the son of Hezron was Ram;

Darby's English Translation
1:3 and Juda begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom, and Esrom begat Aram,

Douay Rheims
1:3 And Judas begot Phares and Zara of Thamar. And Phares begot Esron. And Esron begot Aram.

Noah Webster Bible
1:3 And Judah begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;

Weymouth New Testament
1:3 Judah was the father (by Tamar) of Perez and Zerah; Perez of Hezron; Hezron of Ram;

World English Bible
1:3 Judah became the father of Perez and Zerah by Tamar. Perez became the father of Hezron. Hezron became the father of Ram.

Young's Literal Translation
1:3 and Judah begat Pharez and Zarah of Tamar, and Pharez begat Hezron, and Hezron begat Ram,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
aram de egennhsen ton aminadab aminadab de egennhsen ton naasswn naasswn de egennhsen ton salmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
aram de egennhsen ton aminadab aminadab de egennhsen ton naasswn naasswn de egennhsen ton salmwn

Byzantine Majority
aram de egennhsen ton aminadab aminadab de egennhsen ton naasswn naasswn de egennhsen ton salmwn

Alexandrian
aram de egennhsen ton aminadab aminadab de egennhsen ton naasswn naasswn de egennhsen ton salmwn

Latin Vulgate
1:4 Aram autem genuit Aminadab Aminadab autem genuit Naasson Naasson autem genuit Salmon

King James Version
1:4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;

American Standard Version
1:4 and Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon; and Nahshon begat Salmon;

Bible in Basic English
1:4 And the son of Ram was Amminadab; and the son of Amminadab was Nahshon; and the son of Nahshon was Salmon;

Darby's English Translation
1:4 and Aram begat Aminadab, and Aminadab begat Naasson, and Naasson begat Salmon,

Douay Rheims
1:4 And Aram begot Aminadab. And Aminadab begot Naasson. And Naasson begot Salmon.

Noah Webster Bible
1:4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;

Weymouth New Testament
1:4 Ram of Amminadab; Amminadab of Nahshon; Nahshon of Salmon;

World English Bible
1:4 Ram became the father of Amminadab. Amminadab became the father of Nahshon. Nahshon became the father of Salmon.

Young's Literal Translation
1:4 and Ram begat Amminadab, and Amminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Salmon,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
salmwn de egennhsen ton booz ek thV racab booz de egennhsen ton wbhd ek thV rouq wbhd de egennhsen ton iessai

Scrivener 1894 Textus Receptus
salmwn de egennhsen ton booz ek thV racab booz de egennhsen ton wbhd ek thV rouq wbhd de egennhsen ton iessai

Byzantine Majority
salmwn de egennhsen ton booz ek thV racab booz de egennhsen ton wbhd ek thV rouq wbhd de egennhsen ton iessai

Alexandrian
salmwn de egennhsen ton boes ek thV racab boes de egennhsen ton iwbhd ek thV rouq iwbhd de egennhsen ton iessai

Latin Vulgate
1:5 Salmon autem genuit Booz de Rachab Booz autem genuit Obed ex Ruth Obed autem genuit Iesse Iesse autem genuit David regem

King James Version
1:5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;

American Standard Version
1:5 and Salmon begat Boaz of Rahab; and Boaz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;

Bible in Basic English
1:5 And the son of Salmon by Rahab was Boaz; and the son of Boaz by Ruth was Obed; and the son of Obed was Jesse;

Darby's English Translation
1:5 and Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse,

Douay Rheims
1:5 And Salmon begot Booz of Rahab. And Booz begot Obed of Ruth. And Obed begot Jesse.

Noah Webster Bible
1:5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;

Weymouth New Testament
1:5 Salmon (by Rahab) of Boaz; Boaz (by Ruth) of Obed; Obed of Jesse;

World English Bible
1:5 Salmon became the father of Boaz by Rahab. Boaz became the father of Obed by Ruth. Obed became the father of Jesse.

Young's Literal Translation
1:5 and Salmon begat Boaz of Rahab, and Boaz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jesse,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
iessai de egennhsen ton dabid ton basilea dabid de o basileus egennhsen ton solomwnta ek thV tou ouriou

Scrivener 1894 Textus Receptus
iessai de egennhsen ton dabid ton basilea dabid de o basileus egennhsen ton solomwnta ek thV tou ouriou

Byzantine Majority
iessai de egennhsen ton dauid ton basilea dauid de o basileus egennhsen ton solomwna ek thV tou ouriou

Alexandrian
iessai de egennhsen ton dauid ton basilea dauid de egennhsen ton solomwna ek thV tou ouriou

Latin Vulgate
1:6 David autem rex genuit Salomonem ex ea quae fuit Uriae

King James Version
1:6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her [that had been the wife] of Urias;

American Standard Version
1:6 and Jesse begat David the king. And David begat Solomon of her that had been the wife of Uriah;

Bible in Basic English
1:6 And the son of Jesse was David the king; and the son of David was Solomon by her who had been the wife of Uriah;

Darby's English Translation
1:6 and Jesse begat David the king. And David begat Solomon, of her that had been the wife of Urias;

Douay Rheims
1:6 And Jesse begot David the king. And David the king begot Solomon, of her that had been the wife of Urias.

Noah Webster Bible
1:6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Uriah;

Weymouth New Testament
1:6 Jesse of David--the King. David (by Uriah's widow) was the father of Solomon;

World English Bible
1:6 Jesse became the father of David the king. David became the father of Solomon by her who had been the wife of Uriah.

Young's Literal Translation
1:6 and Jesse begat David the king. And David the king begat Solomon, of her who had been Uriah`s,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
solomwn de egennhsen ton roboam roboam de egennhsen ton abia abia de egennhsen ton asa

Scrivener 1894 Textus Receptus
solomwn de egennhsen ton roboam roboam de egennhsen ton abia abia de egennhsen ton asa

Byzantine Majority
solomwn de egennhsen ton roboam roboam de egennhsen ton abia abia de egennhsen ton asa

Alexandrian
solomwn de egennhsen ton roboam roboam de egennhsen ton abia abia de egennhsen ton asaf

Latin Vulgate
1:7 Salomon autem genuit Roboam Roboam autem genuit Abiam Abia autem genuit Asa

King James Version
1:7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;

American Standard Version
1:7 and Solomon begat Rehoboam; and Rehoboam begat Abijah; and Abijah begat Asa;

Bible in Basic English
1:7 And the son of Solomon was Rehoboam; and the son of Rehoboam was Abijah; and the son of Abijah was Asa;

Darby's English Translation
1:7 and Solomon begat Roboam, and Roboam begat Abia, and Abia begat Asa,

Douay Rheims
1:7 And Solomon begot Roboam. And Roboam begot Abia. And Abia begot Asa.

Noah Webster Bible
1:7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;

Weymouth New Testament
1:7 Solomon of Rehoboam; Rehoboam of Abijah; Abijah of Asa;

World English Bible
1:7 Solomon became the father of Rehoboam. Rehoboam became the father of Abijah. Abijah became the father of Asa.

Young's Literal Translation
1:7 and Solomon begat Rehoboam, and Rehoboam begat Abijah, and Abijah begat Asa,

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
asa de egennhsen ton iwsafat iwsafat de egennhsen ton iwram iwram de egennhsen ton ozian

Scrivener 1894 Textus Receptus
asa de egennhsen ton iwsafat iwsafat de egennhsen ton iwram iwram de egennhsen ton ozian

Byzantine Majority
asa de egennhsen ton iwsafat iwsafat de egennhsen ton iwram iwram de egennhsen ton ozian

Alexandrian
asaf de egennhsen ton iwsafat iwsafat de egennhsen ton iwram iwram de egennhsen ton ozian

Latin Vulgate
1:8 Asa autem genuit Iosaphat Iosaphat autem genuit Ioram Ioram autem genuit Oziam

King James Version
1:8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;

American Standard Version
1:8 and Asa begat Jehoshaphat; and Jehoshaphat begat Joram; and Joram begat Uzziah;

Bible in Basic English
1:8 And the son of Asa was Jehoshaphat; and the son of Jehoshaphat was Joram; and the son of Joram was Uzziah;

Darby's English Translation
1:8 and Asa begat Josaphat, and Josaphat begat Joram, and Joram begat Ozias,

Douay Rheims
1:8 And Asa begot Josaphat. And Josaphat begot Joram. And Joram begot Ozias.

Noah Webster Bible
1:8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;

Weymouth New Testament
1:8 Asa of Jehoshaphat; Jehoshaphat of Jehoram; Jehoram of Uzziah;

World English Bible
1:8 Asa became the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat became the father of Joram. Joram became the father of Uzziah.

Young's Literal Translation
1:8 and Asa begat Jehoshaphat, and Jehoshaphat begat Joram, and Joram begat Uzziah,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
oziaV de egennhsen ton iwaqam iwaqam de egennhsen ton acaz acaz de egennhsen ton ezekian

Scrivener 1894 Textus Receptus
oziaV de egennhsen ton iwaqam iwaqam de egennhsen ton acaz acaz de egennhsen ton ezekian

Byzantine Majority
oziaV de egennhsen ton iwaqam iwaqam de egennhsen ton acaz acaz de egennhsen ton ezekian

Alexandrian
oziaV de egennhsen ton iwaqam iwaqam de egennhsen ton acaz acaz de egennhsen ton ezekian

Latin Vulgate
1:9 Ozias autem genuit Ioatham Ioatham autem genuit Achaz Achaz autem genuit Ezechiam

King James Version
1:9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;

American Standard Version
1:9 and Uzziah begat Jotham; and Jotham begat Ahaz; and Ahaz begat Hezekiah;

Bible in Basic English
1:9 And the son of Uzziah was Jotham; and the son of Jotham was Ahaz; and the son of Ahaz was Hezekiah;

Darby's English Translation
1:9 and Ozias begat Joatham, and Joatham begat Achaz, and Achaz begat Ezekias,

Douay Rheims
1:9 And Ozias begot Joatham. And Joatham begot Achaz. And Achaz begot Ezechias.

Noah Webster Bible
1:9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;

Weymouth New Testament
1:9 Uzziah of Jotham; Jotham of Ahaz; Ahaz of Hezekiah;

World English Bible
1:9 Uzziah became the father of Jotham. Jotham became the father of Ahaz. Ahaz became the father of Hezekiah.

Young's Literal Translation
1:9 and Uzziah begat Jotham, and Jotham begat Ahaz, and Ahaz begat Hezekiah,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
ezekiaV de egennhsen ton manassh manasshV de egennhsen ton amwn amwn de egennhsen ton iwsian

Scrivener 1894 Textus Receptus
ezekiaV de egennhsen ton manassh manasshV de egennhsen ton amwn amwn de egennhsen ton iwsian

Byzantine Majority
ezekiaV de egennhsen ton manassh manasshV de egennhsen ton amwn amwn de egennhsen ton iwsian

Alexandrian
ezekiaV de egennhsen ton manassh manasshV de egennhsen ton amws amws de egennhsen ton iwsian

Latin Vulgate
1:10 Ezechias autem genuit Manassen Manasses autem genuit Amon Amon autem genuit Iosiam

King James Version
1:10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;

American Standard Version
1:10 and Hezekiah begat Manasseh; and Manasseh begat Amon; and Amon begat Josiah;

Bible in Basic English
1:10 And the son of Hezekiah was Manasseh; and the son of Manasseh was Amon; and the son of Amon was Josiah;

Darby's English Translation
1:10 and Ezekias begat Manasses, and Manasses begat Amon, and Amon begat Josias,

Douay Rheims
1:10 And Ezechias begot Manasses. And Manesses begot Amon. And Amon begot Josias.

Noah Webster Bible
1:10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;

Weymouth New Testament
1:10 Hezekiah of Manasseh; Manasseh of Amon; Amon of Josiah;

World English Bible
1:10 Hezekiah became the father of Manasseh. Manasseh became the father of Amon. Amon became the father of Josiah.

Young's Literal Translation
1:10 and Hezekiah begat Manasseh, and Manasseh begat Amon, and Amon begat Josiah,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
iwsiaV de egennhsen ton ieconian kai touV adelfouV autou epi thV metoikesiaV babulwnoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
iwsiaV de egennhsen ton ieconian kai touV adelfouV autou epi thV metoikesiaV babulwnoV

Byzantine Majority
iwsiaV de egennhsen ton ieconian kai touV adelfouV autou epi thV metoikesiaV babulwnoV

Alexandrian
iwsiaV de egennhsen ton ieconian kai touV adelfouV autou epi thV metoikesiaV babulwnoV

Latin Vulgate
1:11 Iosias autem genuit Iechoniam et fratres eius in transmigratione Babylonis

King James Version
1:11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:

American Standard Version
1:11 and Josiah begat Jechoniah and his brethren, at the time of the carrying away to Babylon.

Bible in Basic English
1:11 And the sons of Josiah were Jechoniah and his brothers, at the time of the taking away to Babylon.

Darby's English Translation
1:11 and Josias begat Jechonias and his brethren, at the time of the carrying away of Babylon.

Douay Rheims
1:11 And Josias begot Jechonias and his brethren in the transmigration of Babylon.

Noah Webster Bible
1:11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:

Weymouth New Testament
1:11 Josiah of Jeconiah and his brothers at the period of the Removal to Babylon.

World English Bible
1:11 Josiah became the father of Jechoniah and his brothers, at the time of the exile to Babylon.

Young's Literal Translation
1:11 and Josiah begat Jeconiah and his brethren, at the Babylonian removal.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
meta de thn metoikesian babulwnoV ieconiaV egennhsen ton salaqihl salaqihl de egennhsen ton zorobabel

Scrivener 1894 Textus Receptus
meta de thn metoikesian babulwnoV ieconiaV egennhsen ton salaqihl salaqihl de egennhsen ton zorobabel

Byzantine Majority
meta de thn metoikesian babulwnoV ieconiaV egennhsen ton salaqihl salaqihl de egennhsen ton zorobabel

Alexandrian
meta de thn metoikesian babulwnoV ieconiaV egennhsen ton salaqihl salaqihl de egennhsen ton zorobabel

Latin Vulgate
1:12 et post transmigrationem Babylonis Iechonias genuit Salathihel Salathihel autem genuit Zorobabel

King James Version
1:12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;

American Standard Version
1:12 And after the carrying away to Babylon, Jechoniah begat Shealtiel; and Shealtiel begat Zerubbabel;

Bible in Basic English
1:12 And after the taking away to Babylon, Jechoniah had a son Shealtiel; and Shealtiel had Zerubbabel;

Darby's English Translation
1:12 And after the carrying away of Babylon, Jechonias begat Salathiel, and Salathiel begat Zorobabel,

Douay Rheims
1:12 And after the transmigration of Babylon, Jechonias begot Salathiel. And Salathiel begot Zorobabel.

Noah Webster Bible
1:12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;

Weymouth New Testament
1:12 After the Removal to Babylon Jeconiah had a son Shealtiel; Shealtiel was the father of Zerubbabel;

World English Bible
1:12 After the exile to Babylon, Jechoniah became the father of Shealtiel. Shealtiel became the father of Zerubbabel.

Young's Literal Translation
1:12 And after the Babylonian removal, Jeconiah begat Shealtiel, and Shealtiel begat Zerubbabel,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
zorobabel de egennhsen ton abioud abioud de egennhsen ton eliakeim eliakeim de egennhsen ton azwr

Scrivener 1894 Textus Receptus
zorobabel de egennhsen ton abioud abioud de egennhsen ton eliakeim eliakeim de egennhsen ton azwr

Byzantine Majority
zorobabel de egennhsen ton abioud abioud de egennhsen ton eliakeim eliakeim de egennhsen ton azwr

Alexandrian
zorobabel de egennhsen ton abioud abioud de egennhsen ton eliakim eliakim de egennhsen ton azwr

Latin Vulgate
1:13 Zorobabel autem genuit Abiud Abiud autem genuit Eliachim Eliachim autem genuit Azor

King James Version
1:13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;

American Standard Version
1:13 and Zerubbabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;

Bible in Basic English
1:13 And Zerubbabel had Abiud; and Abiud had Eliakim; and Eliakim had Azor;

Darby's English Translation
1:13 and Zorobabel begat Abiud, and Abiud begat Eliakim, and Eliakim begat Azor,

Douay Rheims
1:13 And Zorobabel begot Abiud. And Abiud begot Eliacim. And Eliacim begot Azor.

Noah Webster Bible
1:13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;

Weymouth New Testament
1:13 Zerubbabel of Abiud; Abiud of Eliakim; Eliakim of Azor;

World English Bible
1:13 Zerubbabel became the father of Abiud. Abiud became the father of Eliakim. Eliakim became the father of Azor.

Young's Literal Translation
1:13 and Zerubbabel begat Abiud, and Abiud begat Eliakim, and Eliakim begat Azor,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
azwr de egennhsen ton sadwk sadwk de egennhsen ton aceim aceim de egennhsen ton elioud

Scrivener 1894 Textus Receptus
azwr de egennhsen ton sadwk sadwk de egennhsen ton aceim aceim de egennhsen ton elioud

Byzantine Majority
azwr de egennhsen ton sadwk sadwk de egennhsen ton aceim aceim de egennhsen ton elioud

Alexandrian
azwr de egennhsen ton sadwk sadwk de egennhsen ton acim acim de egennhsen ton elioud

Latin Vulgate
1:14 Azor autem genuit Saddoc Saddoc autem genuit Achim Achim autem genuit Eliud

King James Version
1:14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;

American Standard Version
1:14 and Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;

Bible in Basic English
1:14 And Azor had Zadok; and Zadok had Achim; and Achim had Eliud;

Darby's English Translation
1:14 and Azor begat Sadoc, and Sadoc begat Achim, and Achim begat Eliud,

Douay Rheims
1:14 And Azor begot Sadoc. And Sadoc begot Achim. And Achim begot Eliud.

Noah Webster Bible
1:14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;

Weymouth New Testament
1:14 Azor of Zadok; Zadok of Achim; Achim of Eliud;

World English Bible
1:14 Azor became the father of Sadoc. Sadoc became the father of Achim. Achim became the father of Eliud.

Young's Literal Translation
1:14 and Azor begat Sadok, and Sadok begat Achim, and Achim begat Eliud,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
elioud de egennhsen ton eleazar eleazar de egennhsen ton matqan matqan de egennhsen ton iakwb

Scrivener 1894 Textus Receptus
elioud de egennhsen ton eleazar eleazar de egennhsen ton matqan matqan de egennhsen ton iakwb

Byzantine Majority
elioud de egennhsen ton eleazar eleazar de egennhsen ton matqan matqan de egennhsen ton iakwb

Alexandrian
elioud de egennhsen ton eleazar eleazar de egennhsen ton matqan matqan de egennhsen ton iakwb

Latin Vulgate
1:15 Eliud autem genuit Eleazar Eleazar autem genuit Matthan Matthan autem genuit Iacob

King James Version
1:15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;

American Standard Version
1:15 and Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;

Bible in Basic English
1:15 And Eliud had Eleazar; and Eleazar had Matthan; and Matthan had Jacob;

Darby's English Translation
1:15 and Eliud begat Eliazar, and Eliazar begat Matthan, and Matthan begat Jacob,

Douay Rheims
1:15 And Eliud begot Eleazar. And Eleazar begot Mathan. And Mathan begot Jacob.

Noah Webster Bible
1:15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;

Weymouth New Testament
1:15 Eliud of Eleazar; Eleazar of Matthan; Matthan of Jacob;

World English Bible
1:15 Eliud became the father of Eleazar. Eleazar became the father of Matthan. Matthan became the father of Jacob.

Young's Literal Translation
1:15 and Eliud begat Eleazar, and Eleazar begat Matthan, and Matthan begat Jacob,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
iakwb de egennhsen ton iwshf ton andra mariaV ex hV egennhqh ihsouV o legomenoV cristoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
iakwb de egennhsen ton iwshf ton andra mariaV ex hV egennhqh ihsouV o legomenoV cristoV

Byzantine Majority
iakwb de egennhsen ton iwshf ton andra mariaV ex hV egennhqh ihsouV o legomenoV cristoV

Alexandrian
iakwb de egennhsen ton iwshf ton andra mariaV ex hV egennhqh ihsouV o legomenoV cristoV

Latin Vulgate
1:16 Iacob autem genuit Ioseph virum Mariae de qua natus est Iesus qui vocatur Christus

King James Version
1:16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

American Standard Version
1:16 and Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

Bible in Basic English
1:16 And the son of Jacob was Joseph the husband of Mary, who gave birth to Jesus, whose name is Christ.

Darby's English Translation
1:16 and Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

Douay Rheims
1:16 And Jacob begot Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

Noah Webster Bible
1:16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

Weymouth New Testament
1:16 and Jacob of Joseph the husband of Mary, who was the mother of JESUS who is called CHRIST.

World English Bible
1:16 Jacob became the father of Joseph, the husband of Mary, from whom was born Jesus, who is called Christ.

Young's Literal Translation
1:16 and Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was begotten Jesus, who is named Christ.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
pasai oun ai geneai apo abraam ewV dabid geneai dekatessareV kai apo dabid ewV thV metoikesiaV babulwnoV geneai dekatessareV kai apo thV metoikesiaV babulwnoV ewV tou cristou geneai dekatessareV

Scrivener 1894 Textus Receptus
pasai oun ai geneai apo abraam ewV dabid geneai dekatessareV kai apo dabid ewV thV metoikesiaV babulwnoV geneai dekatessareV kai apo thV metoikesiaV babulwnoV ewV tou cristou geneai dekatessareV

Byzantine Majority
pasai oun ai geneai apo abraam ewV dauid geneai dekatessareV kai apo dauid ewV thV metoikesiaV babulwnoV geneai dekatessareV kai apo thV metoikesiaV babulwnoV ewV tou cristou geneai dekatessareV

Alexandrian
pasai oun ai geneai apo abraam ewV dauid geneai dekatessareV kai apo dauid ewV thV metoikesiaV babulwnoV geneai dekatessareV kai apo thV metoikesiaV babulwnoV ewV tou cristou geneai dekatessareV

Latin Vulgate
1:17 omnes ergo generationes ab Abraham usque ad David generationes quattuordecim et a David usque ad transmigrationem Babylonis generationes quattuordecim et a transmigratione Babylonis usque ad Christum generationes quattuordecim

King James Version
1:17 So all the generations from Abraham to David [are] fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon [are] fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ [are] fourteen generations.

American Standard Version
1:17 So all the generations from Abraham unto David are fourteen generations; and from David unto the carrying away to Babylon fourteen generations; and from the carrying away to Babylon unto the Christ fourteen generations.

Bible in Basic English
1:17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David to the taking away to Babylon, fourteen generations; and from the taking away to Babylon to the coming of Christ, fourteen generations.

Darby's English Translation
1:17 All the generations, therefore, from Abraham to David were fourteen generations; and from David until the carrying away of Babylon, fourteen generations; and from the carrying away of Babylon unto the Christ, fourteen generations.

Douay Rheims
1:17 So all the generations, from Abraham to David, are fourteen generations. And from David to the transmigration of Babylon, are fourteen generations: and from the transmigration of Babylon to Christ are fourteen generations.

Noah Webster Bible
1:17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon to Christ are fourteen generations.

Weymouth New Testament
1:17 There are therefore, in all, fourteen generations from Abraham to David; fourteen from David to the Removal to Babylon; and fourteen from the Removal to Babylon to the Christ.

World English Bible
1:17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; from David to the exile to Babylon fourteen generations; and from the carrying away to Babylon to the Christ, fourteen generations.

Young's Literal Translation
1:17 All the generations, therefore, from Abraham unto David are fourteen generations, and from David unto the Babylonian removal fourteen generations, and from the Babylonian removal unto the Christ, fourteen generations.

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
tou de ihsou cristou h gennhsis outwV hn mnhsteuqeishV gar thV mhtroV autou mariaV tw iwshf prin h sunelqein autouV eureqh en gastri ecousa ek pneumatoV agiou

Scrivener 1894 Textus Receptus
tou de ihsou cristou h gennhsis outwV hn mnhsteuqeishV gar thV mhtroV autou mariaV tw iwshf prin h sunelqein autouV eureqh en gastri ecousa ek pneumatoV agiou

Byzantine Majority
tou de ihsou cristou h gennhsis outwV hn mnhsteuqeishV gar thV mhtroV autou mariaV tw iwshf prin h sunelqein autouV eureqh en gastri ecousa ek pneumatoV agiou

Alexandrian
tou de ihsou cristou h genesis outwV hn mnhsteuqeishV thV mhtroV autou mariaV tw iwshf prin h sunelqein autouV eureqh en gastri ecousa ek pneumatoV agiou

Latin Vulgate
1:18 Christi autem generatio sic erat cum esset desponsata mater eius Maria Ioseph antequam convenirent inventa est in utero habens de Spiritu Sancto

King James Version
1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.

American Standard Version
1:18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Spirit.

Bible in Basic English
1:18 Now the birth of Jesus Christ was in this way: when his mother Mary was going to be married to Joseph, before they came together the discovery was made that she was with child by the Holy Spirit.

Darby's English Translation
1:18 Now the birth of Jesus Christ was thus: His mother, Mary, that is, having been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child of the Holy Spirit.

Douay Rheims
1:18 Now the generation of Christ was in this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child, of the Holy Ghost.

Noah Webster Bible
1:18 Now the birth of Jesus Christ was in this manner: When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child by the Holy Spirit.

Weymouth New Testament
1:18 The circumstances of the birth of Jesus Christ were these. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they were united in marriage, she was found to be with child through the Holy Spirit.

World English Bible
1:18 Now the birth of Jesus Christ was like this; because when his mother, Mary, had been engaged to Joseph, before they came together, she was found pregnant by the Holy Spirit.

Young's Literal Translation
1:18 And of Jesus Christ, the birth was thus: For his mother Mary having been betrothed to Joseph, before their coming together she was found to have conceived from the Holy Spirit,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
iwshf de o anhr authV dikaioV wn kai mh qelwn authn paradeigmatisai eboulhqh laqra apolusai authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
iwshf de o anhr authV dikaioV wn kai mh qelwn authn paradeigmatisai eboulhqh laqra apolusai authn

Byzantine Majority
iwshf de o anhr authV dikaioV wn kai mh qelwn authn paradeigmatisai eboulhqh laqra apolusai authn

Alexandrian
iwshf de o anhr authV dikaioV wn kai mh qelwn authn deigmatisai eboulhqh laqra apolusai authn

Latin Vulgate
1:19 Ioseph autem vir eius cum esset iustus et nollet eam traducere voluit occulte dimittere eam

King James Version
1:19 Then Joseph her husband, being a just [man], and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.

American Standard Version
1:19 And Joseph her husband, being a righteous man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily.

Bible in Basic English
1:19 And Joseph, her husband, being an upright man, and not desiring to make her a public example, had a mind to put her away privately.

Darby's English Translation
1:19 But Joseph, her husband, being a righteous man, and unwilling to expose her publicly, purposed to have put her away secretly;

Douay Rheims
1:19 Whereupon Joseph her husband, being a just man, and not willing publicly to expose her, was minded to put her away privately.

Noah Webster Bible
1:19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, purposed to put her away privately.

Weymouth New Testament
1:19 But Joseph her husband, being a kind-hearted man and unwilling publicly to disgrace her, had determined to release her privately from the betrothal.

World English Bible
1:19 Joseph, her husband, being a righteous man, and not willing to make her a public example, intended to put her away secretly.

Young's Literal Translation
1:19 and Joseph her husband being righteous, and not willing to make her an example, did wish privately to send her away.

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
tauta de autou enqumhqentoV idou aggeloV kuriou kat onar efanh autw legwn iwshf uioV dabid mh fobhqhV paralabein mariam thn gunaika sou to gar en auth gennhqen ek pneumatoV estin agiou

Scrivener 1894 Textus Receptus
tauta de autou enqumhqentoV idou aggeloV kuriou kat onar efanh autw legwn iwshf uioV dabid mh fobhqhV paralabein mariam thn gunaika sou to gar en auth gennhqen ek pneumatoV estin agiou

Byzantine Majority
tauta de autou enqumhqentoV idou aggeloV kuriou kat onar efanh autw legwn iwshf uioV dauid mh fobhqhV paralabein mariam thn gunaika sou to gar en auth gennhqen ek pneumatoV estin agiou

Alexandrian
tauta de autou enqumhqentoV idou aggeloV kuriou kat onar efanh autw legwn iwshf uioV dauid mh fobhqhV paralabein marian thn gunaika sou to gar en auth gennhqen ek pneumatoV estin agiou

Latin Vulgate
1:20 haec autem eo cogitante ecce angelus Domini in somnis apparuit ei dicens Ioseph fili David noli timere accipere Mariam coniugem tuam quod enim in ea natum est de Spiritu Sancto est

King James Version
1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.

American Standard Version
1:20 But when he thought on these things, behold, an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.

Bible in Basic English
1:20 But when he was giving thought to these things, an angel of the Lord came to him in a dream, saying, Joseph, son of David, have no fear of taking Mary as your wife; because that which is in her body is of the Holy Spirit.

Darby's English Translation
1:20 but while he pondered on these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, fear not to take to thee Mary, thy wife, for that which is begotten in her is of the Holy Spirit.

Douay Rheims
1:20 But while he thought on these things, behold the angel of the Lord appeared to him in his sleep, saying: Joseph, son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her, is of the Holy Ghost.

Noah Webster Bible
1:20 But while he thought on these things, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take to thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is by the Holy Spirit.

Weymouth New Testament
1:20 But while he was contemplating this step, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to bring home your wife Mary, for she is with child through the Holy Spirit.

World English Bible
1:20 But when he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, you son of David, don`t be afraid to take to yourself Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.

Young's Literal Translation
1:20 And on his thinking of these things, lo, a messenger of the Lord in a dream appeared to him, saying, `Joseph, son of David, thou mayest not fear to receive Mary thy wife, for that which in her was begotten is of the Holy Spirit,

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
texetai de uion kai kaleseiV to onoma autou ihsoun autoV gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
texetai de uion kai kaleseiV to onoma autou ihsoun autoV gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn

Byzantine Majority
texetai de uion kai kaleseiV to onoma autou ihsoun autoV gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn

Alexandrian
texetai de uion kai kaleseiV to onoma autou ihsoun autoV gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn

Latin Vulgate
1:21 pariet autem filium et vocabis nomen eius Iesum ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum

King James Version
1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.

American Standard Version
1:21 And she shall bring forth a son; and thou shalt call his name JESUS; for it is he that shall save his people from their sins.

Bible in Basic English
1:21 And she will give birth to a son; and you will give him the name Jesus; for he will give his people salvation from their sins.

Darby's English Translation
1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for *he* shall save his people from their sins.

Douay Rheims
1:21 And she shall bring forth a son: and thou shalt call his name JESUS. For he shall save his people from their sins.

Noah Webster Bible
1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.

Weymouth New Testament
1:21 She will give birth to a Son, and you are to call His name JESUS for He it is who will save His People from their sins."

World English Bible
1:21 She shall bring forth a son. You shall call his name JESUS, for it is he who shall save his people from their sins."

Young's Literal Translation
1:21 and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.`

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen upo tou kuriou dia tou profhtou legontoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen upo tou kuriou dia tou profhtou legontoV

Byzantine Majority
touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen upo tou kuriou dia tou profhtou legontoV

Alexandrian
touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen upo kuriou dia tou profhtou legontoV

Latin Vulgate
1:22 hoc autem totum factum est ut adimpleretur id quod dictum est a Domino per prophetam dicentem

King James Version
1:22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,

American Standard Version
1:22 Now all this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying,

Bible in Basic English
1:22 Now all this took place so that the word of the Lord by the prophet might come true,

Darby's English Translation
1:22 Now all this came to pass that that might be fulfilled which was spoken by the Lord, through the prophet, saying,

Douay Rheims
1:22 Now all this was done that it might be fulfilled which the Lord spoke by the prophet, saying:

Noah Webster Bible
1:22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken from the Lord by the prophet, saying,

Weymouth New Testament
1:22 All this took place in fulfilment of what the Lord had spoken through the Prophet,

World English Bible
1:22 Now all this has happened, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying,

Young's Literal Translation
1:22 And all this hath come to pass, that it may be fulfilled that was spoken by the Lord through the prophet, saying,

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
idou h parqenoV en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouhl o estin meqermhneuomenon meq hmwn o qeoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
idou h parqenoV en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouhl o estin meqermhneuomenon meq hmwn o qeoV

Byzantine Majority
idou h parqenoV en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouhl o estin meqermhneuomenon meq hmwn o qeoV

Alexandrian
idou h parqenoV en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouhl o estin meqermhneuomenon meq hmwn o qeoV

Latin Vulgate
1:23 ecce virgo in utero habebit et pariet filium et vocabunt nomen eius Emmanuhel quod est interpretatum Nobiscum Deus

King James Version
1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

American Standard Version
1:23 Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, And they shall call his name Immanuel; which is, being interpreted, God with us.

Bible in Basic English
1:23 See, the virgin will be with child, and will give birth to a son, and they will give him the name Immanuel, that is, God with us.

Darby's English Translation
1:23 Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which is, being interpreted, `God with us.`

Douay Rheims
1:23 Behold a virgin shall be with child, and bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

Noah Webster Bible
1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

Weymouth New Testament
1:23 "Mark! The maiden will be with child and will give birth to a son, and they will call His name Immanuel" --a word which signifies `God with us'.

World English Bible
1:23 "Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son. They shall call his name Immanuel;" which is, being interpreted, "God with us."

Young's Literal Translation
1:23 `Lo, the virgin shall conceive, and she shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel,` which is, being interpreted `With us he is God.`

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
diegerqeis de o iwshf apo tou upnou epoihsen wV prosetaxen autw o aggeloV kuriou kai parelaben thn gunaika autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
diegerqeis de o iwshf apo tou upnou epoihsen wV prosetaxen autw o aggeloV kuriou kai parelaben thn gunaika autou

Byzantine Majority
diegerqeis de o iwshf apo tou upnou epoihsen wV prosetaxen autw o aggeloV kuriou kai parelaben thn gunaika autou

Alexandrian
egerqeis de o iwshf apo tou upnou epoihsen wV prosetaxen autw o aggeloV kuriou kai parelaben thn gunaika autou

Latin Vulgate
1:24 exsurgens autem Ioseph a somno fecit sicut praecepit ei angelus Domini et accepit coniugem suam

King James Version
1:24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:

American Standard Version
1:24 And Joseph arose from his sleep, and did as the angel of the Lord commanded him, and took unto him his wife;

Bible in Basic English
1:24 And Joseph did as the angel of the Lord had said to him, and took her as his wife;

Darby's English Translation
1:24 But Joseph, having awoke up from his sleep, did as the angel of the Lord had enjoined him, and took to him his wife,

Douay Rheims
1:24 And Joseph rising up from sleep, did as the angel of the Lord had commanded him, and took unto him his wife.

Noah Webster Bible
1:24 Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took to him his wife:

Weymouth New Testament
1:24 When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded, and brought home his wife,

World English Bible
1:24 Joseph arose from his sleep, and did as the angel of the Lord commanded him, and took his wife to himself;

Young's Literal Translation
1:24 And Joseph, having risen from the sleep, did as the messenger of the Lord directed him, and received his wife,

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ouk eginwsken authn ewV ou eteken ton uion auths ton prwtotokon kai ekalesen to onoma autou ihsoun

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ouk eginwsken authn ewV ou eteken ton uion auths ton prwtotokon kai ekalesen to onoma autou ihsoun

Byzantine Majority
kai ouk eginwsken authn ewV ou eteken ton uion auths ton prwtotokon kai ekalesen to onoma autou ihsoun

Alexandrian
kai ouk eginwsken authn ewV ou eteken uion kai ekalesen to onoma autou ihsoun

Latin Vulgate
1:25 et non cognoscebat eam donec peperit filium suum primogenitum et vocavit nomen eius Iesum

King James Version
1:25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.

American Standard Version
1:25 and knew her not till she had brought forth a son: and he called his name JESUS.

Bible in Basic English
1:25 And he had no connection with her till she had given birth to a son; and he gave him the name Jesus.

Darby's English Translation
1:25 and knew her not until she had brought forth her firstborn son: and he called his name Jesus.

Douay Rheims
1:25 And he knew her not till she brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.

Noah Webster Bible
1:25 And knew her not till she had brought forth her first-born son: and he called his name JESUS.

Weymouth New Testament
1:25 but did not live with her until she had given birth to a son. The child's name he called JESUS.

World English Bible
1:25 and didn`t know her sexually until she had brought forth her firstborn son. He named him JESUS.

Young's Literal Translation
1:25 and did not know her till she brought forth her son -- the first-born, and he called his name Jesus.

 

Matthew 2

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com