Parallel Greek New Testament

Revelation 13

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Return to Index

Chapter 14

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eidon kai idou arnion esthkos epi to oroV siwn kai met autou ekaton tessarakonta tessares ciliadeV ecousai to onoma tou patroV autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eidon kai idou arnion esthkos epi to oroV siwn kai met autou ekaton tessarakonta tessares ciliadeV ecousai to onoma tou patroV autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn

Byzantine Majority
kai eidon kai idou [to] arnion esthkos epi to oroV siwn kai met autou [ariqmos] rmd ciliadeV ecousai to onoma autou kai to onoma tou patroV autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn

Alexandrian
kai eidon kai idou to arnion estos epi to oroV siwn kai met autou ekaton tesserakonta tessares ciliadeV ecousai to onoma autou kai to onoma tou patroV autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn

Latin Vulgate
14:1 et vidi et ecce agnus stabat supra montem Sion et cum illo centum quadraginta quattuor milia habentes nomen eius et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis

King James Version
14:1 And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty [and] four thousand, having his Father's name written in their foreheads.

American Standard Version
14:1 And I saw, and behold, the Lamb standing on the mount Zion, and with him a hundred and forty and four thousand, having his name, and the name of his Father, written on their foreheads.

Bible in Basic English
14:1 And I saw the Lamb on the mountain of Zion, and with him a hundred and forty-four thousand, marked on their brows with his name and the name of his Father.

Darby's English Translation
14:1 And I saw, and behold, the Lamb standing upon mount Zion, and with him a hundred and forty-four thousand, having his name and the name of his Father written upon their foreheads.

Douay Rheims
14:1 And I beheld, and lo a lamb stood upon mount Sion, and with him an hundred forty-four thousand, having his name, and the name of his Father, written on their foreheads.

Noah Webster Bible
14:1 And I looked, and lo, a lamb stood on the mount Sion, and with him a hundred and forty four thousand, having his Father's name written in their foreheads.

Weymouth New Testament
14:1 Then I looked, and I saw the Lamb standing upon Mount Zion, and with Him 144,000 people, having His name and His Father's name written on their foreheads.

World English Bible
14:1 I saw, and behold, the Lamb standing on Mount Zion, and with him one hundred forty-four thousand, having his name, and the name of his Father, written on their foreheads.

Young's Literal Translation
14:1 And I saw, and lo, a Lamb having stood upon the mount Sion, and with him an hundred forty-four thousands, having the name of his Father written upon their foreheads;

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hkousa fwnhn ek tou ouranou wV fwnhn udatwn pollwn kai wV fwnhn bronthV megalhV kai fwnhn hkousa kiqarwdwn kiqarizontwn en taiV kiqaraiV autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hkousa fwnhn ek tou ouranou wV fwnhn udatwn pollwn kai wV fwnhn bronthV megalhV kai fwnhn hkousa kiqarwdwn kiqarizontwn en taiV kiqaraiV autwn

Byzantine Majority
kai hkousa fwnhn ek tou ouranou wV fwnhn udatwn pollwn kai wV fwnhn bronthV megalhV kai h fwnh hn hkousa ws kiqarwdwn kiqarizontwn en taiV kiqaraiV autwn

Alexandrian
kai hkousa fwnhn ek tou ouranou wV fwnhn udatwn pollwn kai wV fwnhn bronthV megalhV kai h fwnh hn hkousa ws kiqarwdwn kiqarizontwn en taiV kiqaraiV autwn

Latin Vulgate
14:2 et audivi vocem de caelo tamquam vocem aquarum multarum et tamquam vocem tonitrui magni et vocem quam audivi sicut citharoedorum citharizantium in citharis suis

King James Version
14:2 And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder: and I heard the voice of harpers harping with their harps:

American Standard Version
14:2 And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder: and the voice which I heard was as the voice of harpers harping with their harps:

Bible in Basic English
14:2 And a voice from heaven came to my ears, like the sound of great waters, and the sound of loud thunder: and the voice which came to me was like the sound of players, playing on instruments of music.

Darby's English Translation
14:2 And I heard a voice out of the heaven as a voice of many waters, and as a voice of great thunder. And the voice which I heard was as of harp-singers harping with their harps;

Douay Rheims
14:2 And I heard a voice from heaven, as the noise of many waters, and as the voice of great thunder; and the voice which I heard, was as the voice of harpers, harping on their harps.

Noah Webster Bible
14:2 And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder: and I heard the voice of harpers harping with their harps:

Weymouth New Testament
14:2 And I heard music from Heaven which resembled the sound of many waters and the roar of loud thunder; and the music which I heard was like that of harpists playing upon their harps.

World English Bible
14:2 I heard a sound from heaven, like the sound of many waters, and like the sound of a great thunder. The sound which I heard was like that of harpers playing on their harps.

Young's Literal Translation
14:2 and I heard a voice out of the heaven, as a voice of many waters, and as a voice of great thunder, and a voice I heard of harpers harping with their harps,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai adousin ws wdhn kainhn enwpion tou qronou kai enwpion twn tessarwn zwwn kai twn presbuterwn kai oudeiV hdunato maqein thn wdhn ei mh ai ekaton tessarakonta tessares ciliadeV oi hgorasmenoi apo thV ghV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai adousin ws wdhn kainhn enwpion tou qronou kai enwpion twn tessarwn zwwn kai twn presbuterwn kai oudeiV hdunato maqein thn wdhn ei mh ai ekaton tessarakonta tessares ciliadeV oi hgorasmenoi apo thV ghV

Byzantine Majority
kai adousin wdhn kainhn enwpion tou qronou kai enwpion twn tessarwn zwwn kai twn presbuterwn kai oudeiV edunato maqein thn wdhn ei mh ai rmd ciliadeV oi hgorasmenoi apo thV ghV

Alexandrian
kai adousin [ws] wdhn kainhn enwpion tou qronou kai enwpion twn tessarwn zwwn kai twn presbuterwn kai oudeiV edunato maqein thn wdhn ei mh ai ekaton tesserakonta tessares ciliadeV oi hgorasmenoi apo thV ghV

Latin Vulgate
14:3 et cantabant quasi canticum novum ante sedem et ante quattuor animalia et seniores et nemo poterat discere canticum nisi illa centum quadraginta quattuor milia qui empti sunt de terra

King James Version
14:3 And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders: and no man could learn that song but the hundred [and] forty [and] four thousand, which were redeemed from the earth.

American Standard Version
14:3 and they sing as it were a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders: and no man could learn the song save the hundred and forty and four thousand, even they that had been purchased out of the earth.

Bible in Basic English
14:3 And they made as it seemed a new song before the high seat, and before the four beasts and the rulers: and no man might have knowledge of the song but the hundred and forty-four thousand, even those from the earth whom God has made his for a price.

Darby's English Translation
14:3 and they sing a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders. And no one could learn that song save the hundred and forty-four thousand who were bought from the earth.

Douay Rheims
14:3 And they sung as it were a new canticle, before the throne, and before the four living creatures, and the ancients; and no man could say the canticle, but those hundred forty-four thousand, who were purchased from the earth.

Noah Webster Bible
14:3 And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders: and no man could learn that song but the hundred and forty four thousand, who were redeemed from the earth.

Weymouth New Testament
14:3 And they were singing what seemed to be a new song, in front of the throne and in the presence of the four living creatures and the Elders; and no one was able to learn that song except the 144,000 people who had been redeemed out of the world.

World English Bible
14:3 They sing something like a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders. None could learn the song except the one hundred forty-four thousand, those who had been redeemed out of the earth.

Young's Literal Translation
14:3 and they sing, as it were, a new song before the throne, and before the four living creatures, and the elders, and no one was able to learn the song except the hundred forty-four thousands, who have been bought from the earth;

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
outoi eisin oi meta gunaikwn ouk emolunqhsan parqenoi gar eisin outoi eisin oi akolouqounteV tw arniw opou an upagh outoi hgorasqhsan apo twn anqrwpwn aparch tw qew kai tw arniw

Scrivener 1894 Textus Receptus
outoi eisin oi meta gunaikwn ouk emolunqhsan parqenoi gar eisin outoi eisin oi akolouqounteV tw arniw opou an upagh outoi hgorasqhsan apo twn anqrwpwn aparch tw qew kai tw arniw

Byzantine Majority
outoi eisin oi meta gunaikwn ouk emolunqhsan parqenoi gar eisin outoi eisin oi akolouqounteV tw arniw opou an upagh outoi upo ihsou hgorasqhsan apo twn anqrwpwn aparch tw qew kai tw arniw

Alexandrian
outoi eisin oi meta gunaikwn ouk emolunqhsan parqenoi gar eisin outoi oi akolouqounteV tw arniw opou an upagh outoi hgorasqhsan apo twn anqrwpwn aparch tw qew kai tw arniw

Latin Vulgate
14:4 hii sunt qui cum mulieribus non sunt coinquinati virgines enim sunt hii qui sequuntur agnum quocumque abierit hii empti sunt ex hominibus primitiae Deo et agno

King James Version
14:4 These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, [being] the firstfruits unto God and to the Lamb.

American Standard Version
14:4 These are they that were not defiled with women; for they are virgins. These are they that follow the Lamb whithersoever he goeth. These were purchased from among men, to be the firstfruits unto God and unto the Lamb.

Bible in Basic English
14:4 These are they who have not made themselves unclean with women; for they are virgins. These are they who go after the Lamb wherever he goes. These were taken from among men to be the first fruits to God and to the Lamb.

Darby's English Translation
14:4 These are they who have not been defiled with women, for they are virgins: these are they who follow the Lamb wheresoever it goes. These have been bought from men as first-fruits to God and to the Lamb:

Douay Rheims
14:4 These are they who were not defiled with women: for they are virgins. These follow the Lamb whithersoever he goeth. These were purchased from among men, the firstfruits to God and to the Lamb:

Noah Webster Bible
14:4 These are they who were not defiled with women; for they are virgins. These are they who follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first-fruits to God and to the Lamb.

Weymouth New Testament
14:4 These are those who had not defiled themselves with women: they are as pure as virgins. They follow the Lamb wherever He goes. They have been redeemed from among men, as firstfruits to God and to the Lamb.

World English Bible
14:4 These are those who were not defiled with women, for they are virgins. These are those who follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed by Jesus from among men, the first fruits to God and to the Lamb.

Young's Literal Translation
14:4 these are they who with women were not defiled, for they are virgin; these are they who are following the Lamb whithersoever he may go; these were bought from among men -- a first-fruit to God and to the Lamb --

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai en tw stomati autwn ouc eureqh dolos amwmoi gar eisin enwpion tou qronou tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai en tw stomati autwn ouc eureqh dolos amwmoi gar eisin enwpion tou qronou tou qeou

Byzantine Majority
kai en tw stomati autwn ouc eureqh yeudos amwmoi gar eisi

Alexandrian
kai en tw stomati autwn ouc eureqh yeudos amwmoi eisin

Latin Vulgate
14:5 et in ore ipsorum non est inventum mendacium sine macula sunt

King James Version
14:5 And in their mouth was found no guile: for they are without fault before the throne of God.

American Standard Version
14:5 And in their mouth was found no lie: they are without blemish.

Bible in Basic English
14:5 And in their mouth there was no false word, for they are untouched by evil.

Darby's English Translation
14:5 and in their mouths was no lie found; for they are blameless.

Douay Rheims
14:5 And in their mouth there was found no lie; for they are without spot before the throne of God.

Noah Webster Bible
14:5 And in their mouth was found no guile: for they are without fault before the throne of God.

Weymouth New Testament
14:5 And no lie has ever been found upon their lips: they are faultless.

World English Bible
14:5 In their mouth was found no lie. They are without fault.

Young's Literal Translation
14:5 and in their mouth there was not found guile, for unblemished are they before the throne of God.

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eidon allon aggelon petwmenon en mesouranhmati econta euaggelion aiwnion euaggelisai touV katoikountas epi thV ghV kai pan eqnoV kai fulhn kai glwssan kai laon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eidon allon aggelon petwmenon en mesouranhmati econta euaggelion aiwnion euaggelisai touV katoikountas epi thV ghV kai pan eqnoV kai fulhn kai glwssan kai laon

Byzantine Majority
kai eidon aggelon petomenon en mesouranhmati econta euaggelion aiwnion euaggelisai touV kaqhmenous epi thV ghV kai epi pan eqnoV kai fulhn kai glwssan kai laon

Alexandrian
kai eidon allon aggelon petomenon en mesouranhmati econta euaggelion aiwnion euaggelisai epi touV kaqhmenous epi thV ghV kai epi pan eqnoV kai fulhn kai glwssan kai laon

Latin Vulgate
14:6 et vidi alterum angelum volantem per medium caelum habentem evangelium aeternum ut evangelizaret sedentibus super terram et super omnem gentem et tribum et linguam et populum

King James Version
14:6 And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people,

American Standard Version
14:6 And I saw another angel flying in mid heaven, having eternal good tidings to proclaim unto them that dwell on the earth, and unto every nation and tribe and tongue and people;

Bible in Basic English
14:6 And I saw another angel in flight between heaven and earth, having eternal good news to give to those who are on the earth, and to every nation and tribe and language and people,

Darby's English Translation
14:6 And I saw another angel flying in mid-heaven, having the everlasting glad tidings to announce to those settled on the earth, and to every nation and tribe and tongue and people,

Douay Rheims
14:6 And I saw another angel flying through the midst of heaven, having the eternal gospel, to preach unto them that sit upon the earth, and over every nation, and tribe, and tongue, and people:

Noah Webster Bible
14:6 And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and language, and people,

Weymouth New Testament
14:6 And I saw another angel flying across the sky, carrying the Good News of the Ages to tell to every nation, tribe, language and people, among those who live on the earth.

World English Bible
14:6 I saw another angel flying in mid heaven, having an eternal gospel to proclaim to those who dwell on the earth, and to every nation, tribe, language, and people.

Young's Literal Translation
14:6 And I saw another messenger flying in mid-heaven, having good news age-during to proclaim to those dwelling upon the earth, and to every nation, and tribe, and tongue, and people,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
legonta en fwnh megalh fobhqhte ton qeon kai dote autw doxan oti hlqen h wra thV krisewV autou kai proskunhsate tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn kai qalassan kai phgaV udatwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
legonta en fwnh megalh fobhqhte ton qeon kai dote autw doxan oti hlqen h wra thV krisewV autou kai proskunhsate tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai phgaV udatwn

Byzantine Majority
legwn en fwnh megalh fobhqhte ton qeon kai dote autw doxan oti hlqen h wra thV krisewV autou kai proskunhsate tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai phgaV udatwn

Alexandrian
legwn en fwnh megalh fobhqhte ton qeon kai dote autw doxan oti hlqen h wra thV krisewV autou kai proskunhsate tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn kai qalassan kai phgaV udatwn

Latin Vulgate
14:7 dicens magna voce timete Deum et date illi honorem quia venit hora iudicii eius et adorate eum qui fecit caelum et terram et mare et fontes aquarum

King James Version
14:7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.

American Standard Version
14:7 and he saith with a great voice, Fear God, and give him glory; for the hour of his judgment is come: and worship him that made the heaven and the earth and sea and fountains of waters.

Bible in Basic English
14:7 Saying with a loud voice, Have fear of God and give him glory; because the hour of his judging is come; and give worship to him who made heaven and earth and the sea and the fountains of water.

Darby's English Translation
14:7 saying with a loud voice, Fear God and give him glory, for the hour of his judgment has come; and do homage to him who has made the heaven and the earth and the sea and fountains of waters.

Douay Rheims
14:7 Saying with a loud voice: Fear the Lord, and give him honour, because the hour of his judgment is come; and adore ye him, that made heaven and earth, the sea, and the fountains of waters.

Noah Webster Bible
14:7 Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.

Weymouth New Testament
14:7 He said in a loud voice, "Fear God and give Him glory, because the time of His judgment has come; and worship Him who made sky and earth, the sea and the water-springs."

World English Bible
14:7 He said with a loud voice, "Fear God, and give him glory; for the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven, the earth, the sea, and the springs of waters!"

Young's Literal Translation
14:7 saying in a great voice, `Fear ye God, and give to Him glory, because come did the hour of His judgment, and bow ye before Him who did make the heaven, and the land, and sea, and fountains of waters.`

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
kai alloV aggeloV hkolouqhsen legwn epesen epesen babulwn h polis h megalh oti ek tou oinou tou qumou thV porneiaV authV pepotiken panta eqnh

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai alloV aggeloV hkolouqhsen legwn epesen epesen babulwn h polis h megalh oti ek tou oinou tou qumou thV porneiaV authV pepotiken panta eqnh

Byzantine Majority
kai alloV deuteros aggeloV hkolouqhse legwn [epesen] epese babulwn h megalh ek tou oinou tou qumou thV porneiaV authV pepotike panta ta eqnh

Alexandrian
kai alloV aggeloV deuteros hkolouqhsen legwn epesen epesen babulwn h megalh h ek tou oinou tou qumou thV porneiaV authV pepotiken panta ta eqnh

Latin Vulgate
14:8 et alius angelus secutus est dicens cecidit cecidit Babylon illa magna quae a vino irae fornicationis suae potionavit omnes gentes

King James Version
14:8 And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication.

American Standard Version
14:8 And another, a second angel, followed, saying, Fallen, fallen is Babylon the great, that hath made all the nations to drink of the wine of the wrath of her fornication.

Bible in Basic English
14:8 And a second angel came after, saying, Destruction has come to Babylon the great, which gave to all the nations the wine of the wrath of her evil ways.

Darby's English Translation
14:8 And another, a second, angel followed, saying, Great Babylon has fallen, has fallen, which of the wine of the fury of her fornication has made all nations drink.

Douay Rheims
14:8 And another angel followed, saying: That great Babylon is fallen, is fallen; which made all nations to drink of the wine of the wrath of her fornication.

Noah Webster Bible
14:8 And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her lewdness.

Weymouth New Testament
14:8 And another, a second angel, followed, exclaiming, "Great Babylon has fallen, has fallen--she who made all the nations drink the wine of the anger provoked by her fornication."

World English Bible
14:8 Another, a second angel, followed, saying, "Babylon the great has fallen, which has made all the nations to drink of the wine of the wrath of her sexual immorality."

Young's Literal Translation
14:8 And another messenger did follow, saying, `Fall, fall, did Babylon, the great city, because of the wine of the wrath of her whoredom she hath given to all nations to drink.`

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tritos aggeloV hkolouqhsen autoiV legwn en fwnh megalh ei tiV to qhrion proskunei kai thn eikona autou kai lambanei caragma epi tou metwpou autou h epi thn ceira autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tritos aggeloV hkolouqhsen autoiV legwn en fwnh megalh ei tiV to qhrion proskunei kai thn eikona autou kai lambanei caragma epi tou metwpou autou h epi thn ceira autou

Byzantine Majority
kai allos aggeloV tritos hkolouqhsen autoiV legwn en fwnh megalh ei tiV proskunei to qhrion kai thn eikona autou kai lambanei caragma epi tou metwpou autou h epi thn ceira autou

Alexandrian
kai allos aggeloV tritos hkolouqhsen autoiV legwn en fwnh megalh ei tiV proskunei to qhrion kai thn eikona autou kai lambanei caragma epi tou metwpou autou h epi thn ceira autou

Latin Vulgate
14:9 et alius angelus tertius secutus est illos dicens voce magna si quis adoraverit bestiam et imaginem eius et acceperit caracterem in fronte sua aut in manu sua

King James Version
14:9 And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive [his] mark in his forehead, or in his hand,

American Standard Version
14:9 And another angel, a third, followed them, saying with a great voice, If any man worshippeth the beast and his image, and receiveth a mark on his forehead, or upon his hand,

Bible in Basic English
14:9 And a third angel came after them, saying with a loud voice, If any man gives worship to the beast and his image, and has his mark on his brow or on his hand,

Darby's English Translation
14:9 And another, a third, angel followed them, saying with a loud voice, If any one do homage to the beast and its image, and receive a mark upon his forehead or upon his hand,

Douay Rheims
14:9 And the third angel followed them, saying with a loud voice: If any man shall adore the beast and his image, and receive his character in his forehead, or in his hand;

Noah Webster Bible
14:9 And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worshipeth the beast and his image, and receiveth his mark in his forehead, or in his hand,

Weymouth New Testament
14:9 And another, a third angel, followed them, exclaiming in a loud voice, "If any one worships the Wild Beast and his statue, and receives a mark on his forehead or on his hand,

World English Bible
14:9 Another angel, a third, followed them, saying with a great voice, "If anyone worships the beast and his image, and receives a mark on his forehead, or on his hand,

Young's Literal Translation
14:9 And a third messenger did follow them, saying in a great voice, `If any one the beast doth bow before, and his image, and doth receive a mark upon his forehead, or upon his hand,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai autoV pietai ek tou oinou tou qumou tou qeou tou kekerasmenou akratou en tw pothriw thV orghV autou kai basanisqhsetai en puri kai qeiw enwpion twn agiwn aggelwn kai enwpion tou arniou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai autoV pietai ek tou oinou tou qumou tou qeou tou kekerasmenou akratou en tw pothriw thV orghV autou kai basanisqhsetai en puri kai qeiw enwpion twn agiwn aggelwn kai enwpion tou arniou

Byzantine Majority
kai autoV pietai ek tou oinou tou qumou tou qeou tou kekerasmenou akratou en tw pothriw thV orghV autou kai basanisqhsetai en puri kai qeiw enwpion twn agiwn aggelwn kai enwpion tou arniou

Alexandrian
kai autoV pietai ek tou oinou tou qumou tou qeou tou kekerasmenou akratou en tw pothriw thV orghV autou kai basanisqhsetai en puri kai qeiw enwpion aggelwn agiwn kai enwpion tou arniou

Latin Vulgate
14:10 et hic bibet de vino irae Dei qui mixtus est mero in calice irae ipsius et cruciabitur igne et sulphure in conspectu angelorum sanctorum et ante conspectum agni

King James Version
14:10 The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb:

American Standard Version
14:10 he also shall drink of the wine of the wrath of God, which is prepared unmixed in the cup of his anger; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb:

Bible in Basic English
14:10 To him will be given of the wine of God's wrath which is ready unmixed in the cup of his wrath and he will have cruel pain, burning with fire before the holy angels and before the Lamb:

Darby's English Translation
14:10 he also shall drink of the wine of the fury of God prepared unmixed in the cup of his wrath, and he shall be tormented in fire and brimstone before the holy angels and before the Lamb.

Douay Rheims
14:10 He also shall drink of the wine of the wrath of God, which is mingled with pure wine in the cup of his wrath, and shall be tormented with fire and brimstone in the sight of the holy angels, and in the sight of the Lamb.

Noah Webster Bible
14:10 The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb:

Weymouth New Testament
14:10 he shall drink the wine of God's anger which stands ready, undiluted, in the cup of His fury, and he shall be tormented with fire and sulphur in the presence of the holy angels and of the Lamb.

World English Bible
14:10 he also will drink of the wine of the wrath of God, which is prepared unmixed in the cup of his anger. He will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb.

Young's Literal Translation
14:10 he also shall drink of the wine of the wrath of God, that hath been mingled unmixed in the cup of His anger, and he shall be tormented in fire and brimstone before the holy messengers, and before the Lamb,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o kapnoV tou basanismou autwn anabainei eiV aiwnaV aiwnwn kai ouk ecousin anapausin hmeraV kai nuktoV oi proskunounteV to qhrion kai thn eikona autou kai ei tiV lambanei to caragma tou onomatoV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o kapnoV tou basanismou autwn anabainei eiV aiwnaV aiwnwn kai ouk ecousin anapausin hmeraV kai nuktoV oi proskunounteV to qhrion kai thn eikona autou kai ei tiV lambanei to caragma tou onomatoV autou

Byzantine Majority
kai o kapnoV tou basanismou autwn eiV aiwnaV aiwnwn anabainei kai ouk ecousin anapausin hmeraV kai nuktoV oi proskunounteV to qhrion kai thn eikona autou kai ei tiV lambanei to caragma tou onomatoV autou

Alexandrian
kai o kapnoV tou basanismou autwn eiV aiwnaV aiwnwn anabainei kai ouk ecousin anapausin hmeraV kai nuktoV oi proskunounteV to qhrion kai thn eikona autou kai ei tiV lambanei to caragma tou onomatoV autou

Latin Vulgate
14:11 et fumus tormentorum eorum in saecula saeculorum ascendit nec habent requiem die ac nocte qui adoraverunt bestiam et imaginem eius et si quis acceperit caracterem nominis eius

King James Version
14:11 And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name.

American Standard Version
14:11 and the smoke of their torment goeth up for ever and ever; and they have no rest day and night, they that worship the beast and his image, and whoso receiveth the mark of his name.

Bible in Basic English
14:11 And the smoke of their pain goes up for ever and ever; and they have no rest day and night, who give worship to the beast and his image, and have on them the mark of his name.

Darby's English Translation
14:11 And the smoke of their torment goes up to ages of ages, and they have no respite day and night who do homage to the beast and to its image, and if any one receive the mark of its name.

Douay Rheims
14:11 And the smoke of their torments shall ascend up for ever and ever: neither have they rest day nor night, who have adored the beast, and his image, and whoever receiveth the character of his name.

Noah Webster Bible
14:11 And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whoever receiveth the mark of his name.

Weymouth New Testament
14:11 And the smoke of their torment goes up until the Ages of the Ages; and the worshipers of the Wild Beast and his statue have no rest day or night, nor has any one who receives the mark of his name.

World English Bible
14:11 The smoke of their torment goes up forever and ever. They have no rest day and night, those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name.

Young's Literal Translation
14:11 and the smoke of their torment doth go up to ages of ages; and they have no rest day and night, who are bowing before the beast and his image, also if any doth receive the mark of his name.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
wde upomonh twn agiwn estin wde oi throunteV taV entolaV tou qeou kai thn pistin ihsou

Scrivener 1894 Textus Receptus
wde upomonh twn agiwn estin wde oi throunteV taV entolaV tou qeou kai thn pistin ihsou

Byzantine Majority
wde h upomonh twn agiwn estin [wde] oi throunteV taV entolaV tou qeou kai thn pistin ihsou

Alexandrian
wde h upomonh twn agiwn estin oi throunteV taV entolaV tou qeou kai thn pistin ihsou

Latin Vulgate
14:12 hic patientia sanctorum est qui custodiunt mandata Dei et fidem Iesu

King James Version
14:12 Here is the patience of the saints: here [are] they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.

American Standard Version
14:12 Here is the patience of the saints, they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.

Bible in Basic English
14:12 Here is the quiet strength of the saints, who keep the orders of God, and the faith of Jesus.

Darby's English Translation
14:12 Here is the endurance of the saints, who keep the commandments of God and the faith of Jesus.

Douay Rheims
14:12 Here is the patience of the saints, who keep the commandments of God, and the faith of Jesus.

Noah Webster Bible
14:12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.

Weymouth New Testament
14:12 Here is an opportunity for endurance on the part of God's people, who carefully keep His commandments and the faith of Jesus!"

World English Bible
14:12 Here is the patience of the saints, those who keep the commandments of God, and the faith of Jesus."

Young's Literal Translation
14:12 Here is endurance of the saints: here are those keeping the commands of God, and the faith of Jesus.`

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hkousa fwnhV ek tou ouranou legoushV moi grayon makarioi oi nekroi oi en kuriw apoqnhskonteV aparti nai legei to pneuma ina anapauswntai ek twn kopwn autwn ta de erga autwn akolouqei met autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hkousa fwnhV ek tou ouranou legoushV moi grayon makarioi oi nekroi oi en kuriw apoqnhskonteV aparti nai legei to pneuma ina anapauswntai ek twn kopwn autwn ta de erga autwn akolouqei met autwn

Byzantine Majority
kai hkousa fwnhV ek tou ouranou legoushV [moi] grayon makarioi oi nekroi oi en kuriw apoqnhskonteV ap arti legei nai to pneuma ina anapauswntai ek twn kopwn autwn ta de erga autwn akolouqei met autwn

Alexandrian
kai hkousa fwnhV ek tou ouranou legoushV grayon makarioi oi nekroi oi en kuriw apoqnhskonteV ap arti nai legei to pneuma ina anapahsontai ek twn kopwn autwn ta gar erga autwn akolouqei met autwn

Latin Vulgate
14:13 et audivi vocem de caelo dicentem scribe beati mortui qui in Domino moriuntur amodo iam dicit Spiritus ut requiescant a laboribus suis opera enim illorum sequuntur illos

King James Version
14:13 And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, Blessed [are] the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; and their works do follow them.

American Standard Version
14:13 And I heard the voice from heaven saying, Write, Blessed are the dead who die in the Lord from henceforth: yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors; for their works follow with them.

Bible in Basic English
14:13 And a voice from heaven came to my ears, saying, Put in writing, There is a blessing on the dead who from now on come to their end in the Lord: yes, says the Spirit, that they may have rest from their troubles; for their works go with them.

Darby's English Translation
14:13 And I heard a voice out of the heaven saying, Write, Blessed the dead who die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; for their works follow with them.

Douay Rheims
14:13 And I heard a voice from heaven, saying to me: Write: Blessed are the dead, who die in the Lord. From henceforth now, saith the Spirit, that they may rest from their labours; for their works follow them.

Noah Webster Bible
14:13 And I heard a voice from heaven, saying to me, Write, Blessed are the dead who die in the Lord from henceforth: Verily, saith the Spirit, that they may rest from their labors; and their works follow them.

Weymouth New Testament
14:13 And I heard a voice speaking from Heaven. It said, "Write as follows: "`Blessed are the dead who die in the Lord from this time onward. Yes, says the Spirit, let them rest from their sorrowful labours; for what they have done goes with them.'"

World English Bible
14:13 I heard the voice from heaven saying, "Write, `Blessed are the dead who die in the Lord from now on.`" "Yes," says the Spirit, "that they may rest from their labors; for their works follow with them."

Young's Literal Translation
14:13 And I heard a voice out of the heaven saying to me, `Write: Happy are the dead who in the Lord are dying from this time!` `Yes, (saith the Spirit,) That they may rest from their labours -- and their works do follow them!`

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eidon kai idou nefelh leukh kai epi thn nefelhn kaqhmenos omoios uiw anqrwpou ecwn epi thV kefalhV autou stefanon crusoun kai en th ceiri autou drepanon oxu

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eidon kai idou nefelh leukh kai epi thn nefelhn kaqhmenos omoios uiw anqrwpou ecwn epi thV kefalhV autou stefanon crusoun kai en th ceiri autou drepanon oxu

Byzantine Majority
kai eidon kai idou nefelh leukh kai epi thn nefelhn kaqhmenon omoion uiw anqrwpou ecwn epi thV kefalhV autou stefanon crusoun kai en th ceiri autou drepanon oxu

Alexandrian
kai eidon kai idou nefelh leukh kai epi thn nefelhn kaqhmenon omoion uion anqrwpou ecwn epi thV kefalhV autou stefanon crusoun kai en th ceiri autou drepanon oxu

Latin Vulgate
14:14 et vidi et ecce nubem candidam et supra nubem sedentem similem Filio hominis habentem in capite suo coronam auream et in manu sua falcem acutam

King James Version
14:14 And I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud [one] sat like unto the Son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle.

American Standard Version
14:14 And I saw, and behold, a white cloud; and on the cloud I saw one sitting like unto a son of man, having on his head a golden crown, and in his hand sharp sickle.

Bible in Basic English
14:14 And I saw a white cloud, and on the cloud I saw one seated, like a son of man, having on his head a crown of gold, and in his hand a sharp curved blade.

Darby's English Translation
14:14 And I saw, and behold, a white cloud, and on the cloud one sitting like the Son of man, having upon his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle.

Douay Rheims
14:14 And I saw, and behold a white cloud; and upon the cloud one sitting like to the Son of man, having on his head a crown of gold, and in his hand a sharp sickle.

Noah Webster Bible
14:14 And I looked, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like the Son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle.

Weymouth New Testament
14:14 Then I looked, and a white cloud appeared, and sitting on the cloud was some One resembling the Son of Man, having a wreath of gold upon His head and in His hand a sharp sickle.

World English Bible
14:14 I looked, and behold, a white cloud; and on the cloud one sitting like a son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle.

Young's Literal Translation
14:14 And I saw, and lo, a white cloud, and upon the cloud one sitting like to a son of man, having upon his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle;

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou krazwn en megalh fwnh tw kaqhmenw epi thV nefelhV pemyon to drepanon sou kai qerison oti hlqen soi h wra tou qerisai oti exhranqh o qerismoV thV ghV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou krazwn en megalh fwnh tw kaqhmenw epi thV nefelhV pemyon to drepanon sou kai qerison oti hlqen soi h wra tou qerisai oti exhranqh o qerismoV thV ghV

Byzantine Majority
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou krazwn en fwnh megalh tw kaqhmenw epi thV nefelhV pemyon to drepanon sou kai qerison oti hlqen h wra qerisai oti exhranqh o qerismoV thV ghV

Alexandrian
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou krazwn en fwnh megalh tw kaqhmenw epi thV nefelhV pemyon to drepanon sou kai qerison oti hlqen h wra qerisai oti exhranqh o qerismoV thV ghV

Latin Vulgate
14:15 et alter angelus exivit de templo clamans voce magna ad sedentem super nubem mitte falcem tuam et mete quia venit hora ut metatur quoniam aruit messis terrae

King James Version
14:15 And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle, and reap: for the time is come for thee to reap; for the harvest of the earth is ripe.

American Standard Version
14:15 And another angel came out from the temple, crying with a great voice to him that sat on the cloud, Send forth thy sickle, and reap: for the hour to reap is come; for the harvest of the earth is ripe.

Bible in Basic English
14:15 And another angel came out from the house of God, crying with a loud voice to him who was seated on the cloud, Put in your blade, and let the grain be cut: because the hour for cutting it is come; for the grain of the earth is over-ready.

Darby's English Translation
14:15 And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Send thy sickle and reap; for the hour of reaping is come, for the harvest of the earth is dried.

Douay Rheims
14:15 And another angel came out from the temple crying with a loud voice to him that sat upon the cloud: Thrust in thy sickle, and reap, because the hour is come to reap: for the harvest of the earth is ripe.

Noah Webster Bible
14:15 And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle, and reap: for the time is come for thee to reap; for the harvest of the earth is ripe.

Weymouth New Testament
14:15 And another, an angel, came out of the sanctuary, calling in a loud voice to Him who sat on the cloud, and saying, "Use your sickle and reap the harvest, for the hour for reaping it has come: the harvest of the earth is over-ripe."

World English Bible
14:15 Another angel came out from the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, "Send forth your sickle, and reap; for the hour to reap has come; for the harvest of the earth is ripe!"

Young's Literal Translation
14:15 and another messenger did come forth out of the sanctuary crying in a great voice to him who is sitting upon the cloud, `Send forth thy sickle and reap, because come to thee hath the hour of reaping, because ripe hath been the harvest of the earth;`

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ebalen o kaqhmenoV epi thn nefelhn to drepanon autou epi thn ghn kai eqerisqh h gh

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ebalen o kaqhmenoV epi thn nefelhn to drepanon autou epi thn ghn kai eqerisqh h gh

Byzantine Majority
kai ebalen o kaqhmenoV epi thn nefelhn to drepanon autou epi thn ghn kai eqerisqh h gh

Alexandrian
kai ebalen o kaqhmenoV epi ths nefelhs to drepanon autou epi thn ghn kai eqerisqh h gh

Latin Vulgate
14:16 et misit qui sedebat supra nubem falcem suam in terram et messa est terra

King James Version
14:16 And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth; and the earth was reaped.

American Standard Version
14:16 And he that sat on the cloud cast his sickle upon the earth; and the earth was reaped.

Bible in Basic English
14:16 And he who was seated on the cloud sent in his blade on the earth; and the grain of the earth was cut.

Darby's English Translation
14:16 And he that sat on the cloud put his sickle on the earth, and the earth was reaped.

Douay Rheims
14:16 And he that sat on the cloud thrust his sickle into the earth, and the earth was reaped.

Noah Webster Bible
14:16 And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth; and the earth was reaped.

Weymouth New Testament
14:16 Then He who sat on the cloud flung His sickle on the earth, and the earth had its harvest reaped.

World English Bible
14:16 He who sat on the cloud thrust his sickle on the earth, and the earth was reaped.

Young's Literal Translation
14:16 and he who is sitting upon the cloud did put forth his sickle upon the earth, and the earth was reaped.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou tou en tw ouranw ecwn kai autoV drepanon oxu

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou tou en tw ouranw ecwn kai autoV drepanon oxu

Byzantine Majority
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou tou en tw ouranw ecwn kai autoV drepanon oxu

Alexandrian
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou tou en tw ouranw ecwn kai autoV drepanon oxu

Latin Vulgate
14:17 et alius angelus exivit de templo quod est in caelo habens et ipse falcem acutam

King James Version
14:17 And another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle.

American Standard Version
14:17 Another angel came out from the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle.

Bible in Basic English
14:17 And another angel came out from the house of God which is in heaven, having a sharp curved blade.

Darby's English Translation
14:17 And another angel came out of the temple which is in the heaven, he also having a sharp sickle.

Douay Rheims
14:17 And another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle.

Noah Webster Bible
14:17 And another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle.

Weymouth New Testament
14:17 And another angel came out from the sanctuary in Heaven, and he too carried a sharp sickle.

World English Bible
14:17 Another angel came out from the temple which is in heaven. He also had a sharp sickle.

Young's Literal Translation
14:17 And another messenger did come forth out of the sanctuary that is in the heaven, having -- he also -- a sharp sickle,

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou qusiasthriou ecwn exousian epi tou puroV kai efwnhsen kraugh megalh tw econti to drepanon to oxu legwn pemyon sou to drepanon to oxu kai trughson touV botruaV thV ghV oti hkmasan ai stafulai authV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou qusiasthriou ecwn exousian epi tou puroV kai efwnhsen kraugh megalh tw econti to drepanon to oxu legwn pemyon sou to drepanon to oxu kai trughson touV botruaV thV ampelou ths ghV oti hkmasan ai stafulai authV

Byzantine Majority
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou qusiasthriou ecwn exousian epi tou puroV kai efwnhse kraugh megalh tw econti to drepanon to oxu legwn pemyon sou to drepanon to oxu kai trughson touV botruaV thV ampelou ths ghV oti hkmasan ai stafulai authV

Alexandrian
kai alloV aggeloV [exhlqen] ek tou qusiasthriou [o] ecwn exousian epi tou puroV kai efwnhsen fwnh megalh tw econti to drepanon to oxu legwn pemyon sou to drepanon to oxu kai trughson touV botruaV thV ampelou ths ghV oti hkmasan ai stafulai authV

Latin Vulgate
14:18 et alius angelus de altari qui habet potestatem supra ignem et clamavit voce magna qui habebat falcem acutam dicens mitte falcem tuam acutam et vindemia botros vineae terrae quoniam maturae sunt uvae eius

King James Version
14:18 And another angel came out from the altar, which had power over fire; and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth; for her grapes are fully ripe.

American Standard Version
14:18 And another angel came out from the altar, he that hath power over fire; and he called with a great voice to him that had the sharp sickle, saying, Send forth thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth; for her grapes are fully ripe.

Bible in Basic English
14:18 And another angel came out from the altar, who has power over fire; and he gave a loud cry to him who had the sharp curved blade, saying, Put in your sharp blade, and let the grapes of the vine of the earth be cut; for her grapes are fully ready.

Darby's English Translation
14:18 And another angel came out of the altar, having power over fire, and called with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Send thy sharp sickle, and gather the bunches of the vine of the earth; for her grapes are fully ripened.

Douay Rheims
14:18 And another angel came out from the altar, who had power over fire; and he cried with a loud voice to him that had the sharp sickle, saying: Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vineyard of the earth; because the grapes thereof are ripe.

Noah Webster Bible
14:18 And another angel came out from the altar, who had power over fire; and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth; for her grapes are fully ripe.

Weymouth New Testament
14:18 And another angel came out from the altar--he who had power over fire--and he spoke in a loud voice to him who had the sharp sickle, saying, "Use your sharp sickle, and gather the bunches from the vine of the earth, for its grapes are now quite ripe."

World English Bible
14:18 Another angel came out from the altar, he who has power over fire, and he called with a great voice to him who had the sharp sickle, saying, "Send forth your sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe!"

Young's Literal Translation
14:18 and another messenger did come forth out from the altar, having authority over the fire, and he called with a great cry to him having the sharp sickle, saying, `Send forth thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, because come to perfection have her grapes;`

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ebalen o aggeloV to drepanon autou eiV thn ghn kai etrughsen thn ampelon thV ghV kai ebalen eiV thn lhnon tou qumou tou qeou thn megalhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ebalen o aggeloV to drepanon autou eiV thn ghn kai etrughsen thn ampelon thV ghV kai ebalen eiV thn lhnon tou qumou tou qeou thn megalhn

Byzantine Majority
kai ebalen o aggeloV to drepanon autou eiV thn ghn kai etrughse thn ampelon thV ghV kai ebalen eiV thn lhnon tou qumou tou qeou ton megan

Alexandrian
kai ebalen o aggeloV to drepanon autou eiV thn ghn kai etrughsen thn ampelon thV ghV kai ebalen eiV thn lhnon tou qumou tou qeou ton megan

Latin Vulgate
14:19 et misit angelus falcem suam in terram et vindemiavit vineam terrae et misit in lacum irae Dei magnum

King James Version
14:19 And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast [it] into the great winepress of the wrath of God.

American Standard Version
14:19 And the angel cast his sickle into the earth, and gathered the vintage of the earth, and cast it into the winepress, the great winepress, of the wrath of God.

Bible in Basic English
14:19 And the angel sent his blade into the earth, and the vine of the earth was cut, and he put it into the great wine-crusher of the wrath of God.

Darby's English Translation
14:19 And the angel put his sickle to the earth, and gathered the vine of the earth, and cast the bunches into the great wine-press of the fury of God;

Douay Rheims
14:19 And the angel thrust in his sharp sickle into the earth, and gathered the vineyard of the earth, and cast it into the great press of the wrath of God:

Noah Webster Bible
14:19 And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great wine-press of the wrath of God.

Weymouth New Testament
14:19 And the angel flung his sickle down to the earth, and reaped the vine of the earth and threw the grapes into the great winepress of God's anger.

World English Bible
14:19 The angel thrust his sickle into the earth, and gathered the vintage of the earth, and threw it into the great winepress of the wrath of God.

Young's Literal Translation
14:19 and the messenger did put forth his sickle to the earth, and did gather the vine of the earth, and did cast it to the great wine-press of the wrath of God;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epathqh h lhnoV exw thV polewV kai exhlqen aima ek thV lhnou acri twn calinwn twn ippwn apo stadiwn ciliwn exakosiwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epathqh h lhnoV exw thV polewV kai exhlqen aima ek thV lhnou acri twn calinwn twn ippwn apo stadiwn ciliwn exakosiwn

Byzantine Majority
kai epathqh h lhnoV exwqen thV polewV kai exhlqen aima ek thV lhnou acri twn calinwn twn ippwn apo stadiwn ciliwn exakosiwn

Alexandrian
kai epathqh h lhnoV exwqen thV polewV kai exhlqen aima ek thV lhnou acri twn calinwn twn ippwn apo stadiwn ciliwn exakosiwn

Latin Vulgate
14:20 et calcatus est lacus extra civitatem et exivit sanguis de lacu usque ad frenos equorum per stadia mille sescenta

King James Version
14:20 And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of a thousand [and] six hundred furlongs.

American Standard Version
14:20 And the winepress are trodden without the city, and there came out blood from the winepress, even unto the bridles of the horses, as far as a thousand and six hundred furlongs.

Bible in Basic English
14:20 And the grapes were crushed under foot outside the town, and blood came out from them, even to the head-bands of the horses, two hundred miles.

Darby's English Translation
14:20 and the wine-press was trodden without the city, and blood went out of the wine-press to the bits of the horses for a thousand six hundred stadia.

Douay Rheims
14:20 And the press was trodden without the city, and blood came out of the press, up to the horses' bridles, for a thousand and six hundred furlongs.

Noah Webster Bible
14:20 And the wine-press was trodden without the city, and blood came out of the wine-press, even to the horses' bridles, by the space of a thousand and six hundred furlongs.

Weymouth New Testament
14:20 And the winepress was trodden outside the city, and out of it came blood reaching the horses' bridles for a distance of 200 miles.

World English Bible
14:20 The winepress was trodden outside of the city, and blood came out from the winepress, even to the bridles of the horses, as far as one thousand six hundred stadia.

Young's Literal Translation
14:20 and trodden was the wine-press outside of the city, and blood did come forth out of the wine-press -- unto the bridles of the horses, a thousand, six hundred furlongs.

 

Revelation 15

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com