Parallel Greek New Testament

Revelation 9

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Return to Index

Chapter 10

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou peribeblhmenon nefelhn kai iriV epi thV kefalhV kai to proswpon autou wV o hlioV kai oi podeV autou wV stuloi puroV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou peribeblhmenon nefelhn kai iriV epi thV kefalhV kai to proswpon autou wV o hlioV kai oi podeV autou wV stuloi puroV

Byzantine Majority
kai eidon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou peribeblhmenon nefelhn kai h iriV epi thV kefalhV autou kai to proswpon autou wV o hlioV kai oi podeV autou wV stuloi puroV

Alexandrian
kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou peribeblhmenon nefelhn kai h iriV epi thV kefalhV autou kai to proswpon autou wV o hlioV kai oi podeV autou wV stuloi puroV

Latin Vulgate
10:1 et vidi alium angelum fortem descendentem de caelo amictum nube et iris in capite eius et facies eius erat ut sol et pedes eius tamquam columna ignis

King James Version
10:1 And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow [was] upon his head, and his face [was] as it were the sun, and his feet as pillars of fire:

American Standard Version
10:1 And I saw another strong angel coming down out of heaven, arrayed with a cloud; and the rainbow was upon his head, and his face was as the sun, and his feet as pillars of fire;

Bible in Basic English
10:1 And I saw another strong angel coming down out of heaven, clothed with a cloud; and an arch of coloured light was round his head, and his face was like the sun, and his feet like pillars of fire;

Darby's English Translation
10:1 And I saw another strong angel coming down out of the heaven, clothed with a cloud, and the rainbow upon his head, and his countenance as the sun, and his feet as pillars of fire,

Douay Rheims
10:1 And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was on his head, and his face was as the sun, and his feet as pillars of fire.

Noah Webster Bible
10:1 And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire:

Weymouth New Testament
10:1 Then I saw another strong angel coming down from Heaven. He was robed in a cloud, and over his head was the rainbow. His face was like the sun, and his feet resembled pillars of fire.

World English Bible
10:1 I saw another mighty angel coming down out of the sky, clothed with a cloud. A rainbow was on his head. His face was like the sun, and his feet like pillars of fire.

Young's Literal Translation
10:1 And I saw another strong messenger coming down out of the heaven, arrayed with a cloud, and a rainbow upon the head, and his face as the sun, and his feet as pillars of fire,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eicen en th ceiri autou biblaridion anewgmenon kai eqhken ton poda autou ton dexion epi thn qalassan ton de euwnumon epi thn ghn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eicen en th ceiri autou biblaridion anewgmenon kai eqhken ton poda autou ton dexion epi thn qalassan ton de euwnumon epi thn ghn

Byzantine Majority
kai ecwn en th ceiri autou biblion anewgmenon kai eqhke ton poda autou ton dexion epi ths qalasshs ton de euwnumon epi ths ghs

Alexandrian
kai ecwn en th ceiri autou biblaridion hnewgmenon kai eqhken ton poda autou ton dexion epi ths qalasshs ton de euwnumon epi ths ghs

Latin Vulgate
10:2 et habebat in manu sua libellum apertum et posuit pedem suum dextrum supra mare sinistrum autem super terram

King James Version
10:2 And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and [his] left [foot] on the earth,

American Standard Version
10:2 and he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left upon the earth;

Bible in Basic English
10:2 And he had in his hand a little open book: and he put his right foot on the sea, and his left on the earth;

Darby's English Translation
10:2 and having in his hand a little opened book. And he set his right foot on the sea, and the left upon the earth,

Douay Rheims
10:2 And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot upon the earth.

Noah Webster Bible
10:2 And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth,

Weymouth New Testament
10:2 In his hand he held a small scroll unrolled; and, planting his right foot on the sea and his left foot on the land,

World English Bible
10:2 He had in his hand a little book open. He set his right foot on the sea, and his left on the land.

Young's Literal Translation
10:2 and he had in his hand a little scroll opened, and he did place his right foot upon the sea, and the left upon the land,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ekraxen fwnh megalh wsper lewn mukatai kai ote ekraxen elalhsan ai epta brontai taV eautwn fwnaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ekraxen fwnh megalh wsper lewn mukatai kai ote ekraxen elalhsan ai epta brontai taV eautwn fwnaV

Byzantine Majority
kai ekraxe fwnh megalh wsper lewn mukatai kai ote ekraxen elalhsan ai epta brontai taV eautwn fwnaV

Alexandrian
kai ekraxen fwnh megalh wsper lewn mukatai kai ote ekraxen elalhsan ai epta brontai taV eautwn fwnaV

Latin Vulgate
10:3 et clamavit voce magna quemadmodum cum leo rugit et cum clamasset locuta sunt septem tonitrua voces suas

King James Version
10:3 And cried with a loud voice, as [when] a lion roareth: and when he had cried, seven thunders uttered their voices.

American Standard Version
10:3 and he cried with a great voice, as a lion roareth: and when he cried, the seven thunders uttered their voices.

Bible in Basic English
10:3 And he gave a loud cry, like the angry voice of a lion: and at his cry the voices of the seven thunders were sounding.

Darby's English Translation
10:3 and cried with a loud voice as a lion roars. And when he cried, the seven thunders uttered their own voices.

Douay Rheims
10:3 And he cried with a loud voice as when a lion roareth. And when he had cried, seven thunders uttered their voices.

Noah Webster Bible
10:3 And cried with a loud voice, as when a lion roareth: and when he had cried, seven thunders uttered their voices.

Weymouth New Testament
10:3 he cried out in a loud voice which resembled the roar of a lion. And when he had cried out, each of the seven peals of thunder uttered its own message.

World English Bible
10:3 He cried with a loud voice, as a lion roars. When he cried, the seven thunders uttered their voices.

Young's Literal Translation
10:3 and he cried with a great voice, as a lion doth roar, and when he cried, speak out did the seven thunders their voices;

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ote elalhsan ai epta brontai tas fwnas eautwn emellon grafein kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan moi sfragison a elalhsan ai epta brontai kai mh tauta grayhV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ote elalhsan ai epta brontai tas fwnas eautwn emellon grafein kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan moi sfragison a elalhsan ai epta brontai kai mh tauta grayhV

Byzantine Majority
kai ote elalhsan ai epta brontai emellon grafein kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan sfragison a elalhsan ai epta brontai kai mh auta grayhV

Alexandrian
kai ote elalhsan ai epta brontai hmellon grafein kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan sfragison a elalhsan ai epta brontai kai mh auta grayhV

Latin Vulgate
10:4 et cum locuta fuissent septem tonitrua scripturus eram et audivi vocem de caelo dicentem signa quae locuta sunt septem tonitrua et noli ea scribere

King James Version
10:4 And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write: and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not.

American Standard Version
10:4 And when the seven thunders uttered their voices, I was about to write: and I heard a voice from heaven saying, Seal up the things which the seven thunders uttered, and write them not.

Bible in Basic English
10:4 And when the seven thunders had given out their voices, I was about to put their words down: and a voice from heaven came to my ears, saying, Keep secret the things which the seven thunders said, and do not put them in writing.

Darby's English Translation
10:4 And when the seven thunders spoke, I was about to write: and I heard a voice out of the heaven saying, Seal the things which the seven thunders have spoken, and write them not.

Douay Rheims
10:4 And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write: and I heard a voice from heaven saying to me: Seal up the things which the seven thunders have spoken; and write them not.

Noah Webster Bible
10:4 And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write: and I heard a voice from heaven saying to me, Seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not.

Weymouth New Testament
10:4 And when the seven peals of thunder had spoken, I was about to write down what they had said; but I heard a voice from Heaven which told me to keep secret all that the seven peals of thunder had said, and not write it down.

World English Bible
10:4 When the seven thunders sounded, I was about to write; but I heard a voice from the sky saying, "Seal up the things which the seven thunders said, and don`t write them."

Young's Literal Translation
10:4 and when the seven thunders spake their voices, I was about to write, and I heard a voice out of the heaven saying to me, `Seal the things that the seven thunders spake,` and, `Thou mayest not write these things.`

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o aggeloV on eidon estwta epi thV qalasshV kai epi thV ghV hren thn ceira autou eiV ton ouranon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o aggeloV on eidon estwta epi thV qalasshV kai epi thV ghV hren thn ceira autou eiV ton ouranon

Byzantine Majority
kai o aggeloV on eidon estwta epi thV qalasshV kai epi thV ghV hre thn ceira autou thn dexian eiV ton ouranon

Alexandrian
kai o aggeloV on eidon estwta epi thV qalasshV kai epi thV ghV hren thn ceira autou thn dexian eiV ton ouranon

Latin Vulgate
10:5 et angelum quem vidi stantem supra mare et supra terram levavit manum suam ad caelum

King James Version
10:5 And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven,

American Standard Version
10:5 And the angel that I saw standing upon the sea and upon the earth lifted up his right hand to heaven,

Bible in Basic English
10:5 And the angel which I saw taking his position on the sea and on the earth, put up his right hand to heaven,

Darby's English Translation
10:5 And the angel whom I saw stand on the sea and on the earth lifted up his right hand to the heaven,

Douay Rheims
10:5 And the angel, whom I saw standing upon the sea and upon the earth, lifted up his hand to heaven,

Noah Webster Bible
10:5 And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven,

Weymouth New Testament
10:5 Then the angel that I saw standing on the sea and on the land, lifted his right hand toward Heaven.

World English Bible
10:5 The angel who I saw standing on the sea and on the land lifted up his right hand to the sky,

Young's Literal Translation
10:5 And the messenger whom I saw standing upon the sea, and upon the land, did lift up his hand to the heaven,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
kai wmosen en tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn oV ektisen ton ouranon kai ta en autw kai thn ghn kai ta en auth kai thn qalassan kai ta en auth oti cronoV ouk estai eti

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai wmosen en tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn oV ektisen ton ouranon kai ta en autw kai thn ghn kai ta en auth kai thn qalassan kai ta en auth oti cronoV ouk estai eti

Byzantine Majority
kai wmosen [en] tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn oV ektise ton ouranon kai ta en autw kai thn ghn kai ta en auth kai thn qalassan kai ta en auth oti cronoV ouketi estai

Alexandrian
kai wmosen en tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn oV ektisen ton ouranon kai ta en autw kai thn ghn kai ta en auth kai thn qalassan kai ta en auth oti cronoV ouketi estai

Latin Vulgate
10:6 et iuravit per viventem in saecula saeculorum qui creavit caelum et ea quae in illo sunt et terram et ea quae in ea sunt et mare et quae in eo sunt quia tempus amplius non erit

King James Version
10:6 And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer:

American Standard Version
10:6 and sware by him that liveth for ever and ever, who created the heaven and the things that are therein, and the earth and the things that are therein, and the sea and the things that are therein, that there shall be delay no longer:

Bible in Basic English
10:6 And took his oath by him who is living for ever and ever, who made the heaven and the things in it, and the earth and the things in it, and the sea and the things in it, that there would be no more waiting:

Darby's English Translation
10:6 and swore by him that lives to the ages of ages, who created the heaven and the things that are in it, and the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, that there should be no longer delay;

Douay Rheims
10:6 And he swore by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things which are therein; and the earth, and the things which are in it; and the sea, and the things which are therein: That time shall be no longer.

Noah Webster Bible
10:6 And swore by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that are in it, and the earth, and the things that are in it, and the sea, and the things which are in it, that there should be time no longer:

Weymouth New Testament
10:6 And in the name of Him who lives until the Ages of the Ages, the Creator of Heaven and all that is in it, of the earth and all that is in it, and of the sea and all that is in it, he solemnly declared,

World English Bible
10:6 and swore by him who lives forever and ever, who created heaven and the things that are in it, the earth and the things that are in it, and the sea and the things that are in it, that there will no longer be delay,

Young's Literal Translation
10:6 and did swear in Him who doth live to the ages of the ages, who did create the heaven and the things in it, and the land and the things in it, and the sea and the things in it -- that time shall not be yet,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
alla en taiV hmeraiV thV fwnhV tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein kai telesqh to musthrion tou qeou wV euhggelisen tois eautou doulois tois profhtais

Scrivener 1894 Textus Receptus
alla en taiV hmeraiV thV fwnhV tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein kai telesqh to musthrion tou qeou wV euhggelisen tois eautou doulois tois profhtais

Byzantine Majority
all en taiV hmeraiV thV fwnhV tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein kai etelesqh to musthrion tou qeou wV euhggelise tous doulous autou tous profhtas

Alexandrian
all en taiV hmeraiV thV fwnhV tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein kai etelesqh to musthrion tou qeou wV euhggelisen tous eautou doulous tous profhtas

Latin Vulgate
10:7 sed in diebus vocis septimi angeli cum coeperit tuba canere et consummabitur mysterium Dei sicut evangelizavit per servos suos prophetas

King James Version
10:7 But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets.

American Standard Version
10:7 but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then is finished they mystery of God, according to the good tidings which he declared to his servants the prophets.

Bible in Basic English
10:7 But in the days of the voice of the seventh angel, when the sound of his horn is about to come, then will the secret of God be complete, of which he gave the good news to his servants the prophets.

Darby's English Translation
10:7 but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound the trumpet, the mystery of God also shall be completed, as he has made known the glad tidings to his own bondmen the prophets.

Douay Rheims
10:7 But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound the trumpet, the mystery of God shall be finished, as he hath declared by his servants the prophets.

Noah Webster Bible
10:7 But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets.

Weymouth New Testament
10:7 "There shall be no further delay; but in the days when the seventh angel blows his trumpet--when he begins to do so--then the secret purposes of God are realized, in accordance with the good news which He gave to His servants the Prophets."

World English Bible
10:7 but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then the mystery of God is finished, as he declared to his servants, the prophets.

Young's Literal Translation
10:7 but in the days of the voice of the seventh messenger, when he may be about to sound, and the secret of God may be finished, as He did declare to His own servants, to the prophets.

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousa met emou kai legousa upage labe to biblaridion to hnewgmenon en th ceiri aggelou tou estwtoV epi thV qalasshV kai epi thV ghV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousa met emou kai legousa upage labe to biblaridion to hnewgmenon en th ceiri aggelou tou estwtoV epi thV qalasshV kai epi thV ghV

Byzantine Majority
kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousa met emou kai legousa upage labe to biblidarion to anewgmenon en th ceiri tou aggelou tou estwtoV epi thV qalasshV kai epi thV ghV

Alexandrian
kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousan met emou kai legousan upage labe to biblion to hnewgmenon en th ceiri tou aggelou tou estwtoV epi thV qalasshV kai epi thV ghV

Latin Vulgate
10:8 et vox quam audivi de caelo iterum loquentem mecum et dicentem vade accipe librum apertum de manu angeli stantis supra mare et supra terram

King James Version
10:8 And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go [and] take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.

American Standard Version
10:8 And the voice which I heard from heaven, I heard it again speaking with me, and saying, Go, take the book which is open in the hand of the angel that standeth upon the sea and upon the earth.

Bible in Basic English
10:8 And the voice came to me again from heaven, saying, Go, take the book which is open in the hand of the angel who has his place on the sea and on the earth.

Darby's English Translation
10:8 And the voice which I heard out of the heaven was again speaking with me, and saying, Go, take the little book which is opened in the hand of the angel who is standing on the sea and on the earth.

Douay Rheims
10:8 And I heard a voice from heaven again speaking to me, and saying: Go, and take the book that is open, from the hand of the angel who standeth upon the sea, and upon the earth.

Noah Webster Bible
10:8 And the voice which I heard from heaven spoke to me again, and said, Go, and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.

Weymouth New Testament
10:8 Then the voice which I had heard speaking from Heaven once more addressed me. It said, "Go and take the little book which lies open in the hand of the angel who is standing on the sea and on the land."

World English Bible
10:8 The voice which I heard from heaven, again speaking with me, said, "Go, take the book which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the land."

Young's Literal Translation
10:8 And the voice that I heard out of the heaven is again speaking with me, and saying, `Go, take the little scroll that is open in the hand of the messenger who hath been standing upon the sea, and upon the land:`

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai aphlqon proV ton aggelon legwn autw dos moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku wV meli

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai aphlqon proV ton aggelon legwn autw dos moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku wV meli

Byzantine Majority
kai aphlqon proV ton aggelon legwn autw dounai moi to biblidarion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku wV meli

Alexandrian
kai aphlqa proV ton aggelon legwn autw dounai moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku wV meli

Latin Vulgate
10:9 et abii ad angelum dicens ei ut daret mihi librum et dicit mihi accipe et devora illum et faciet amaricare ventrem tuum sed in ore tuo erit dulce tamquam mel

King James Version
10:9 And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take [it], and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.

American Standard Version
10:9 And I went unto the angel, saying unto him that he should give me the little book. And he saith unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but in thy mouth it shall be sweet as honey.

Bible in Basic English
10:9 And I went to the angel, and said to him, Give me the little book. And he said to me: Put it in your mouth; and it will make your stomach bitter, but in your mouth it will be sweet as honey.

Darby's English Translation
10:9 And I went to the angel, saying to him to give me the little book. And he says to me, Take and eat it up: and it shall make thy belly bitter, but in thy mouth it shall be sweet as honey.

Douay Rheims
10:9 And I went to the angel, saying unto him, that he should give me the book. And he said to me: Take the book, and eat it up: and it shall make thy belly bitter, but in thy mouth it shall be sweet as honey.

Noah Webster Bible
10:9 And I went to the angel, and said to him, Give me the little book. And he said to me, Take it, and eat it, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.

Weymouth New Testament
10:9 So I went to the angel and asked him to give me the little book. "Take it," he said, "and eat the whole of it. You will find it bitter when you have eaten it, although in your mouth it will taste as sweet as honey."

World English Bible
10:9 I went to the angel, saying, "Give me the little book." He said to me, "Take it, and eat it up. It will make your belly bitter, but in your mouth it will be as sweet as honey."

Young's Literal Translation
10:9 and I went away unto the messenger, saying to him, `Give me the little scroll;` and he saith to me, `Take, and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but in thy mouth it shall be sweet -- as honey.`

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai elabon to biblaridion ek thV ceiroV tou aggelou kai katefagon auto kai hn en tw stomati mou wV meli gluku kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai elabon to biblaridion ek thV ceiroV tou aggelou kai katefagon auto kai hn en tw stomati mou wV meli gluku kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou

Byzantine Majority
kai elabon to biblion ek thV ceiroV tou aggelou kai katefagon auto kai hn en tw stomati mou wV meli gluku kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou

Alexandrian
kai elabon to biblaridion ek thV ceiroV tou aggelou kai katefagon auto kai hn en tw stomati mou wV meli gluku kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou

Latin Vulgate
10:10 et accepi librum de manu angeli et devoravi eum et erat in ore meo tamquam mel dulce et cum devorassem eum amaricatus est venter meus

King James Version
10:10 And I took the little book out of the angel's hand, and ate it up; and it was in my mouth sweet as honey: and as soon as I had eaten it, my belly was bitter.

American Standard Version
10:10 And I took the little book out of the angel`s hand, and ate it up; and it was in my mouth sweet as honey: and when I had eaten it, my belly was made bitter.

Bible in Basic English
10:10 And I took the little book out of the angel's hand and did as he said; and it was sweet as honey in my mouth: and when I had taken it, my stomach was made bitter.

Darby's English Translation
10:10 And I took the little book out of the hand of the angel, and ate it up; and it was in my mouth as honey, sweet; and when I had eaten it my belly was made bitter.

Douay Rheims
10:10 And I took the book from the hand of the angel, and ate it up: and it was in my mouth, sweet as honey: and when I had eaten it, my belly was bitter.

Noah Webster Bible
10:10 And I took the little book out of the angel's hand, and ate it; and it was in my mouth sweet as honey: and as soon as I had eaten it my belly was bitter.

Weymouth New Testament
10:10 So I took the roll out of the angel's hand and ate the whole of it; and in my mouth it was as sweet as honey, but when I had eaten it I found it very bitter.

World English Bible
10:10 I took the little book out of the angel`s hand, and ate it up. It was as sweet as honey in my mouth. When I had eaten it, my belly was made bitter.

Young's Literal Translation
10:10 And I took the little scroll out of the hand of the messenger, and did eat it up, and it was in my mouth as honey -- sweet, and when I did eat it -- my belly was made bitter;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legei moi dei se palin profhteusai epi laoiV kai eqnesin kai glwssaiV kai basileusin polloiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legei moi dei se palin profhteusai epi laoiV kai eqnesin kai glwssaiV kai basileusin polloiV

Byzantine Majority
kai legei moi dei se palin profhteusai epi laoiV kai epi eqnesi kai glwssaiV kai basileusi polloiV

Alexandrian
kai legousin moi dei se palin profhteusai epi laoiV kai eqnesin kai glwssaiV kai basileusin polloiV

Latin Vulgate
10:11 et dicunt mihi oportet te iterum prophetare populis et gentibus et linguis et regibus multis

King James Version
10:11 And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues, and kings.

American Standard Version
10:11 And they say unto me, Thou must prophesy again over many peoples and nations and tongues and kings.

Bible in Basic English
10:11 And they said to me, You are to give word again of what is coming in the future to the peoples and nations and languages and kings.

Darby's English Translation
10:11 And it was said to me, Thou must prophesy again as to peoples and nations and tongues and many kings.

Douay Rheims
10:11 And he said to me: Thou must prophesy again to many nations, and peoples, and tongues, and kings.

Noah Webster Bible
10:11 And he said to me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and languages, and kings.

Weymouth New Testament
10:11 And a voice said to me, "You must prophesy yet further concerning peoples, nations, languages, and many kings."

World English Bible
10:11 He told me, "You must prophesy again over many peoples, nations, languages, and kings."

Young's Literal Translation
10:11 and he saith to me, `It behoveth thee again to prophesy about peoples, and nations, and tongues, and kings -- many.`

 

Revelation 11

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com