Parallel Greek New Testament

Revelation 1

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Return to Index

Chapter 2

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1

Stephens 1550 Textus Receptus
tw aggelw thV efesinhs ekklhsiaV grayon tade legei o kratwn touV epta asteraV en th dexia autou o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn

Scrivener 1894 Textus Receptus
tw aggelw thV efesinhs ekklhsiaV grayon tade legei o kratwn touV epta asteraV en th dexia autou o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn

Byzantine Majority
tw aggelw thV en efesw ekklhsiaV grayon tade legei o kratwn touV epta asteraV en th dexia autou o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn

Alexandrian
tw aggelw thV en efesw ekklhsiaV grayon tade legei o kratwn touV epta asteraV en th dexia autou o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn

Latin Vulgate
2:1 angelo Ephesi ecclesiae scribe haec dicit qui tenet septem stellas in dextera sua qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum

King James Version
2:1 Unto the angel of the church of Ephesus write; These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;

American Standard Version
2:1 To the angel of the church in Ephesus write: These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, he that walketh in the midst of the seven golden candlesticks:

Bible in Basic English
2:1 To the angel of the church in Ephesus say: These things says he who has the seven stars in his right hand, who is walking in the middle of the seven gold lights:

Darby's English Translation
2:1 To the angel of the assembly in Ephesus write: These things says he that holds the seven stars in his right hand, who walks in the midst of the seven golden lamps:

Douay Rheims
2:1 Unto the angel of the church of Ephesus write: These things saith he, who holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks:

Noah Webster Bible
2:1 To the angel of the church of Ephesus write; These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;

Weymouth New Testament
2:1 "To the minister of the Church in Ephesus write as follows: "`This is what He who holds the seven stars in the grasp of His right hand says--He who walks to and fro among the seven lampstands of gold.

World English Bible
2:1 To the angel of the assembly in Ephesus write: "He who holds the seven stars in his right hand, he who walks in the midst of the seven golden lampstands says these things:

Young's Literal Translation
2:1 `To the messenger of the Ephesian assembly write: These things saith he who is holding the seven stars in his right hand, who is walking in the midst of the seven lamp-stands -- the golden:

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouV kai epeirasw touV faskontas einai apostolouV kai ouk eisin kai eureV autouV yeudeiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouV kai epeirasw touV faskontas einai apostolouV kai ouk eisin kai eureV autouV yeudeiV

Byzantine Majority
oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouV kai epeirasas touV legontas eautous apostolouV einai kai ouk eisi kai eureV autouV yeudeiV

Alexandrian
oida ta erga sou kai ton kopon kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouV kai epeirasas touV legontas eautous apostolouV kai ouk eisin kai eureV autouV yeudeiV

Latin Vulgate
2:2 scio opera tua et laborem et patientiam tuam et quia non potes sustinere malos et temptasti eos qui se dicunt apostolos et non sunt et invenisti eos mendaces

King James Version
2:2 I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars:

American Standard Version
2:2 I know thy works, and thy toil and patience, and that thou canst not bear evil men, and didst try them that call themselves apostles, and they are not, and didst find them false;

Bible in Basic English
2:2 I have knowledge of your doings, and of your hard work and long waiting, and that you will not put up with evil men, and have put to the test those who say they are Apostles and are not, and have seen that they are false;

Darby's English Translation
2:2 I know thy works and thy labour, and thine endurance, and that thou canst not bear evil men; and thou hast tried them who say that themselves are apostles and are not, and hast found them liars;

Douay Rheims
2:2 I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them that are evil, and thou hast tried them, who say they are apostles, and are not, and hast found them liars:

Noah Webster Bible
2:2 I know thy works, and thy labor, and thy patience, and that thou canst not bear them who are evil; and thou hast tried them who say they are apostles, and are not; and hast found them liars:

Weymouth New Testament
2:2 I know your doings and your toil and patient suffering. And I know that you cannot tolerate wicked men, but have put to the test those who say that they themselves are Apostles but are not, and you have found them to be liars.

World English Bible
2:2 "I know your works, and your toil and perseverance, and that you can`t tolerate evil men, and have tested those who call themselves apostles, and they are not, and found them false.

Young's Literal Translation
2:2 I have known thy works, and thy labour, and thy endurance, and that thou art not able to bear evil ones, and that thou hast tried those saying themselves to be apostles and are not, and hast found them liars,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ebastasas kai upomonhn eceiV kai dia to onoma mou kekopiakas kai ou kekmhkas

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ebastasas kai upomonhn eceiV kai dia to onoma mou kekopiakas kai ou kekmhkas

Byzantine Majority
kai upomonhn eceiV kai ebastasas dia to onoma mou kai ouk ekopiasas

Alexandrian
kai upomonhn eceiV kai ebastasas dia to onoma mou kai ou kekopiakes

Latin Vulgate
2:3 et patientiam habes et sustinuisti propter nomen meum et non defecisti

King James Version
2:3 And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast laboured, and hast not fainted.

American Standard Version
2:3 and thou hast patience and didst bear for my name`s sake, and hast not grown weary.

Bible in Basic English
2:3 And you have the power of waiting, and have undergone trouble because of my name, without weariness.

Darby's English Translation
2:3 and endurest, and hast borne for my name`s sake, and hast not wearied:

Douay Rheims
2:3 And thou hast patience, and hast endured for my name, and hast not fainted.

Noah Webster Bible
2:3 And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted.

Weymouth New Testament
2:3 And you endure patiently and have borne burdens for My sake and have never grown weary.

World English Bible
2:3 You have perseverance and have endured for my name`s sake, and have not grown weary.

Young's Literal Translation
2:3 and thou didst bear, and hast endurance, and because of my name hast toiled, and hast not been weary.

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
all ecw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkas

Scrivener 1894 Textus Receptus
all ecw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkas

Byzantine Majority
alla ecw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkas

Alexandrian
alla ecw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkes

Latin Vulgate
2:4 sed habeo adversus te quod caritatem tuam primam reliquisti

King James Version
2:4 Nevertheless I have [somewhat] against thee, because thou hast left thy first love.

American Standard Version
2:4 But I have this against thee, that thou didst leave thy first love.

Bible in Basic English
2:4 But I have this against you, that you are turned away from your first love.

Darby's English Translation
2:4 but I have against thee, that thou hast left thy first love.

Douay Rheims
2:4 But I have somewhat against thee, because thou hast left thy first charity.

Noah Webster Bible
2:4 Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.

Weymouth New Testament
2:4 Yet I have this against you--that you no longer love Me as you did at first.

World English Bible
2:4 But I have this against you, that you left your first love.

Young's Literal Translation
2:4 `But I have against thee: That thy first love thou didst leave!

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
mnhmoneue oun poqen ekpeptwkas kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh ercomai soi tacei kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou authV ean mh metanohshV

Scrivener 1894 Textus Receptus
mnhmoneue oun poqen ekpeptwkas kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh ercomai soi tacu kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou authV ean mh metanohshV

Byzantine Majority
mnhmoneue oun poqen peptwkas kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh ercomai soi tacu kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou authV ean mh metanohshV

Alexandrian
mnhmoneue oun poqen peptwkas kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh ercomai soi kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou authV ean mh metanohshV

Latin Vulgate
2:5 memor esto itaque unde excideris et age paenitentiam et prima opera fac sin autem venio tibi et movebo candelabrum tuum de loco suo nisi paenitentiam egeris

King James Version
2:5 Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.

American Standard Version
2:5 Remember therefore whence thou art fallen, and repent and do the first works; or else I come to thee, and will move thy candlestick out of its place, except thou repent.

Bible in Basic English
2:5 So keep in mind where you were at first, and be changed in heart and do the first works; or I will come to you, and will take away your light from its place, if your hearts are not changed.

Darby's English Translation
2:5 Remember therefore whence thou art fallen, and repent, and do the first works: but if not, I am coming to thee, and I will remove thy lamp out of its place, except thou shalt repent.

Douay Rheims
2:5 Be mindful therefore from whence thou art fallen: and do penance, and do the first works. Or else I come to thee, and will move thy candlestick out of its place, except thou do penance.

Noah Webster Bible
2:5 Remember therefore from whence thou hast fallen, and repent, and do the first works; or else I will come to thee quickly, and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent.

Weymouth New Testament
2:5 Be mindful, therefore, of the height from which you have fallen. Repent at once, and act as you did at first, or else I will surely come and remove your lampstand out of its place--unless you repent.

World English Bible
2:5 Remember therefore from where you have fallen, and repent and do the first works; or else I am coming to you, and will move your lampstand out of its place, unless you repent.

Young's Literal Translation
2:5 remember, then, whence thou hast fallen, and reform, and the first works do; and if not, I come to thee quickly, and will remove thy lamp-stand from its place -- if thou mayest not reform;

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
alla touto eceiV oti miseiV ta erga twn nikolaitwn a kagw misw

Scrivener 1894 Textus Receptus
alla touto eceiV oti miseiV ta erga twn nikolaitwn a kagw misw

Byzantine Majority
alla touto eceiV oti miseiV ta erga twn nikolaitwn a kagw misw

Alexandrian
alla touto eceiV oti miseiV ta erga twn nikolaitwn a kagw misw

Latin Vulgate
2:6 sed hoc habes quia odisti facta Nicolaitarum quae et ego odi

King James Version
2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.

American Standard Version
2:6 But this thou hast, that thou hatest the works of the Nicolaitans, which I also hate.

Bible in Basic English
2:6 But at least you have the credit of hating the works of the Nicolaitans, as I do.

Darby's English Translation
2:6 But this thou hast, that thou hatest the works of the Nicolaitanes, which *I* also hate.

Douay Rheims
2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaites, which I also hate.

Noah Webster Bible
2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.

Weymouth New Testament
2:6 Yet this you have in your favor: you hate the doings of the Nicolaitans, which I also hate.

World English Bible
2:6 But this you have, that you hate the works of the Nicolaitans, which I also hate.

Young's Literal Translation
2:6 but this thou hast, that thou dost hate the works of the Nicolaitans, that I also hate.

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou thV zwhV o estin en mesw tou paradeisou tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou thV zwhV o estin en mesw tou paradeisou tou qeou

Byzantine Majority
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou thV zwhV o estin en mesw tou paradeisou tou qeou mou

Alexandrian
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou thV zwhV o estin en tw paradeisw tou qeou

Latin Vulgate
2:7 qui habet aurem audiat quid Spiritus dicat ecclesiis vincenti dabo ei edere de ligno vitae quod est in paradiso Dei mei

King James Version
2:7 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.

American Standard Version
2:7 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that overcometh, to him will I give to eat of the tree of life, which is in the Paradise of God.

Bible in Basic English
2:7 He who has ears, let him give ear to what the Spirit says to the churches. To him who overcomes I will give of the fruit of the tree of life, which is in the Paradise of God.

Darby's English Translation
2:7 He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him that overcomes, I will give to him to eat of the tree of life which is in the paradise of God.

Douay Rheims
2:7 He, that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches: To him, that overcometh, I will give to eat of the tree of life, which is in the paradise of my God.

Noah Webster Bible
2:7 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.

Weymouth New Testament
2:7 "`Let all who have ears give heed to what the Spirit is saying to the Churches. To him who overcomes I will give the privilege of eating the fruit of the Tree of Life, which is in the Paradise of God.'

World English Bible
2:7 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him who overcomes I will give to eat of the tree of life, which is in the Paradise of my God.

Young's Literal Translation
2:7 He who is having an ear -- let him hear what the Spirit saith to the assemblies: To him who is overcoming -- I will give to him to eat of the tree of life that is in the midst of the paradise of God.

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tw aggelw thV ekklhsiaV smurnaiwn grayon tade legei o prwtoV kai o escatoV oV egeneto nekroV kai ezhsen

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tw aggelw thV ekklhsiaV smurnaiwn grayon tade legei o prwtoV kai o escatoV oV egeneto nekroV kai ezhsen

Byzantine Majority
kai tw aggelw thV en smurnh ekklhsiaV grayon tade legei o prwtoV kai o escatoV oV egeneto nekroV kai ezhsen

Alexandrian
kai tw aggelw thV en smurnh ekklhsiaV grayon tade legei o prwtoV kai o escatoV oV egeneto nekroV kai ezhsen

Latin Vulgate
2:8 et angelo Zmyrnae ecclesiae scribe haec dicit primus et novissimus qui fuit mortuus et vivit

King James Version
2:8 And unto the angel of the church in Smyrna write; These things saith the first and the last, which was dead, and is alive;

American Standard Version
2:8 And to the angel of the church in Smyrna write: These things saith the first and the last, who was dead, and lived again:

Bible in Basic English
2:8 And to the angel of the church in Smyrna say: These things says the first and the last, who was dead and is living:

Darby's English Translation
2:8 And to the angel of the assembly in Smyrna write: These things says the first and the last, who became dead, and lived:

Douay Rheims
2:8 And to the angel of the church of Smyrna write: These things saith the First and the Last, who was dead, and is alive:

Noah Webster Bible
2:8 And to the angel of the church in Smyrna, write; These things saith the first and the last, who was dead, and is alive;

Weymouth New Testament
2:8 "To the minister of the Church at Smyrna write as follows: "`This is what the First and the Last says--He who died and has returned to life.

World English Bible
2:8 "To the angel of the assembly in Smyrna write: "The first and the last, who was dead, and has come to life says these things:

Young's Literal Translation
2:8 `And to the messenger of the assembly of the Smyrneans write: These things saith the First and the Last, who did become dead and did live;

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
oida sou ta erga kai thn qliyin kai thn ptwceian plousioV de ei kai thn blasfhmian twn legontwn ioudaiouV einai eautouV kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana

Scrivener 1894 Textus Receptus
oida sou ta erga kai thn qliyin kai thn ptwceian plousioV de ei kai thn blasfhmian twn legontwn ioudaiouV einai eautouV kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana

Byzantine Majority
oida sou ta erga kai thn qliyin kai thn ptwceian alla plousioV ei kai thn blasfhmian ek twn legontwn ioudaiouV einai eautouV kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana

Alexandrian
oida sou thn qliyin kai thn ptwceian alla plousioV ei kai thn blasfhmian ek twn legontwn ioudaiouV einai eautouV kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana

Latin Vulgate
2:9 scio tribulationem tuam et paupertatem tuam sed dives es et blasphemaris ab his qui se dicunt Iudaeos esse et non sunt sed sunt synagoga Satanae

King James Version
2:9 I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and [I know] the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but [are] the synagogue of Satan.

American Standard Version
2:9 I know thy tribulation, and thy poverty (but thou art rich), and the blasphemy of them that say they are Jews, and they art not, but are a synagogue of Satan.

Bible in Basic English
2:9 I have knowledge of your troubles and how poor you are (but you have true wealth), and the evil words of those who say they are Jews, and are not, but are a Synagogue of Satan.

Darby's English Translation
2:9 I know thy tribulation and thy poverty; but thou art rich; and the railing of those who say that they themselves are Jews, and are not, but a synagogue of Satan.

Douay Rheims
2:9 I know thy tribulation and thy poverty, but thou art rich: and thou art blasphemed by them that say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan.

Noah Webster Bible
2:9 I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them who say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.

Weymouth New Testament
2:9 Your sufferings I know, and your poverty--but you are rich--and the evil name given you by those who say that they themselves are Jews, and are not, but are Satan's synagogue.

World English Bible
2:9 "I know your oppression, and your poverty (but you are rich), and the blasphemy of those who say they are Jews, and they are not, but are a synagogue of Satan.

Young's Literal Translation
2:9 I have known thy works, and tribulation, and poverty -- yet thou art rich -- and the evil-speaking of those saying themselves to be Jews, and are not, but are a synagogue of the Adversary.

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
mhden fobou a melleiV pascein idou mellei balein ex umwn o diaboloV eiV fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pistoV acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thV zwhV

Scrivener 1894 Textus Receptus
mhden fobou a melleiV pascein idou mellei balein ex umwn o diaboloV eiV fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pistoV acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thV zwhV

Byzantine Majority
mhden fobou a melleiV pascein idou dh mellei balein o diaboloV ex umwn eiV fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pistoV acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thV zwhV

Alexandrian
mhden fobou a melleiV pascein idou mellei ballein o diaboloV ex umwn eiV fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pistoV acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thV zwhV

Latin Vulgate
2:10 nihil horum timeas quae passurus es ecce missurus est diabolus ex vobis in carcerem ut temptemini et habebitis tribulationem diebus decem esto fidelis usque ad mortem et dabo tibi coronam vitae

King James Version
2:10 Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast [some] of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.

American Standard Version
2:10 Fear not the things which thou art about to suffer: behold, the devil is about to cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days. Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life.

Bible in Basic English
2:10 Have no fear of the things which you will have to undergo: see, the Evil One will send some of you into prison, so that you may be put to the test; and you will have great trouble for ten days. Be true till death, and I will give you the crown of life.

Darby's English Translation
2:10 Fear nothing of what thou art about to suffer. Behold, the devil is about to cast of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days. Be thou faithful unto death, and I will give to thee the crown of life.

Douay Rheims
2:10 Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil will cast some of you into prison that you may be tried: and you shall have tribulation ten days. Be thou faithful until death: and I will give thee the crown of life.

Noah Webster Bible
2:10 Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil will cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days. Be thou faithful to death, and I will give thee a crown of life.

Weymouth New Testament
2:10 Dismiss your fears concerning all that you are about to suffer. I tell you that the Devil is about to throw some of you into prison that you may be put to the test, and for ten days you will have to endure persecution. Be faithful to the End, even if you have to die, and then I will give you the victor's Wreath of Life.

World English Bible
2:10 Don`t be afraid of the things which you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested; and you will have oppression for ten days. Be faithful to death, and I will give you the crown of life.

Young's Literal Translation
2:10 `Be not afraid of the things that thou art about to suffer; lo, the devil is about to cast of you to prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation ten days; become thou faithful unto death, and I will give to thee the crown of the life.

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou

Byzantine Majority
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou

Alexandrian
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou

Latin Vulgate
2:11 qui habet aurem audiat quid Spiritus dicat ecclesiis qui vicerit non laedetur a morte secunda

King James Version
2:11 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death.

American Standard Version
2:11 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death.

Bible in Basic English
2:11 He who has ears, let him give ear to what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not come under the power of the second death.

Darby's English Translation
2:11 He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. He that overcomes shall in no wise be injured of the second death.

Douay Rheims
2:11 He, that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches: He that shall overcome, shall not be hurt by the second death.

Noah Webster Bible
2:11 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches; He that overcometh, shall not be hurt by the second death.

Weymouth New Testament
2:11 "`Let all who have ears give heed to what the Spirit is saying to the Churches. He who overcomes shall be in no way hurt by the Second Death.'

World English Bible
2:11 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. He who overcomes won`t be hurt by the second death.

Young's Literal Translation
2:11 He who is having an ear -- let him hear what the Spirit saith to the assemblies: He who is overcoming may not be injured of the second death.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tw aggelw thV en pergamw ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn thn romfaian thn distomon thn oxeian

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tw aggelw thV en pergamw ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn thn romfaian thn distomon thn oxeian

Byzantine Majority
kai tw aggelw thV en pergamw ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn thn romfaian thn distomon thn oxeian

Alexandrian
kai tw aggelw thV en pergamw ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn thn romfaian thn distomon thn oxeian

Latin Vulgate
2:12 et angelo Pergami ecclesiae scribe haec dicit qui habet rompheam utraque parte acutam

King James Version
2:12 And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he which hath the sharp sword with two edges;

American Standard Version
2:12 and to the angel of the church in Pergamum write: These things saith he that hath the sharp two-edged sword:

Bible in Basic English
2:12 And to the angel of the church in Pergamos say: These things says he who has the sharp two-edged sword:

Darby's English Translation
2:12 And to the angel of the assembly in Pergamos write: These things says he that has the sharp two-edged sword:

Douay Rheims
2:12 And to the angel of the church of Pergamus write: These things, saith he, that hath the sharp two edged sword:

Noah Webster Bible
2:12 And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he who hath the sharp sword with two edges;

Weymouth New Testament
2:12 "To the minister of the Church at Pergamum write as follows: "`This is what He who has the sharp, two-edged sword says. I know where you dwell.

World English Bible
2:12 "To the angel of the assembly in Pergamum write: "He who has the sharp two-edged sword says these things:

Young's Literal Translation
2:12 `And to the messenger of the assembly in Pergamos write: These things saith he who is having the sharp two-edged sword:

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
oida ta erga sou kai pou katoikeiV opou o qronoV tou satana kai krateiV to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en taiV hmeraiV en ais antipaV o martuV mou o pistoV oV apektanqh par umin opou katoikei o satanaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
oida ta erga sou kai pou katoikeiV opou o qronoV tou satana kai krateiV to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en taiV hmeraiV en ais antipaV o martuV mou o pistoV oV apektanqh par umin opou katoikei o satanaV

Byzantine Majority
oida ta erga sou kai pou katoikeiV opou o qronoV tou satana kai krateiV to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou en taiV hmeraiV [en] ais antipaV o martuV mou o pistoV oV apektanqh par umin opou o satanaV katoikei

Alexandrian
oida pou katoikeiV opou o qronoV tou satana kai krateiV to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en taiV hmeraiV antipaV o martuV mou o pistoV mou oV apektanqh par umin opou o satanaV katoikei

Latin Vulgate
2:13 scio ubi habitas ubi sedes est Satanae et tenes nomen meum et non negasti fidem meam et in diebus Antipas testis meus fidelis qui occisus est apud vos ubi Satanas habitat

King James Version
2:13 I know thy works, and where thou dwellest, [even] where Satan's seat [is]: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas [was] my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth.

American Standard Version
2:13 I know where thou dwellest, even where Satan`s throne is; and thou holdest fast my name, and didst not deny my faith, even in the days of Antipas my witness, my faithful one, who was killed among you, where Satan dwelleth.

Bible in Basic English
2:13 I have knowledge that your living-place is where Satan has his seat: and you are true to my name, and were not turned away from your faith in me, even in the days of Antipas, my true witness, who was put to death among you, where Satan has his place.

Darby's English Translation
2:13 I know where thou dwellest, where the throne of Satan is; and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in the days in which Antipas my faithful witness was, who was slain among you, where Satan dwells.

Douay Rheims
2:13 I know where thou dwellest, where the seat of Satan is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith. Even in those days when Antipas was my faithful witness, who was slain among you, where Satan dwelleth.

Noah Webster Bible
2:13 I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth.

Weymouth New Testament
2:13 Satan's throne is there; and yet you are true to Me, and did not deny your faith in Me, even in the days of Antipas My witness and faithful friend, who was put to death among you, in the place where Satan dwells.

World English Bible
2:13 "I know your works and where you dwell, where Satan`s throne is. You hold firmly to my name, and didn`t deny my faith, even in the days of Antipas my witness, my faithful one, who was killed among you, where Satan dwells.

Young's Literal Translation
2:13 I have known thy works, and where thou dost dwell -- where the throne of the Adversary is -- and thou dost hold fast my name, and thou didst not deny my faith, even in the days in which Antipas was my faithful witness, who was put to death beside you, where the Adversary doth dwell.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
all ecw kata sou oliga oti eceiV ekei kratountaV thn didachn balaam oV edidasken en tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai

Scrivener 1894 Textus Receptus
all ecw kata sou oliga oti eceiV ekei kratountaV thn didachn balaam oV edidasken ton balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai

Byzantine Majority
all ecw kata sou oliga oti eceiV ekei kratountaV thn didachn balaam oV edidaxe ton balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl [kai] fagein eidwloquta kai porneusai

Alexandrian
all ecw kata sou oliga oti eceiV ekei kratountaV thn didachn balaam oV edidasken tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai

Latin Vulgate
2:14 sed habeo adversus te pauca quia habes illic tenentes doctrinam Balaam qui docebat Balac mittere scandalum coram filiis Israhel edere et fornicari

King James Version
2:14 But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication.

American Standard Version
2:14 But I have a few things against thee, because thou hast there some that hold the teaching of Balaam, who taught Balak to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit fornication.

Bible in Basic English
2:14 But I have some things against you, because you have with you those who keep the teaching of Balaam, by whose suggestion Balak made the children of Israel go out of the right way, taking food which was offered to false gods, and going after the desires of the flesh.

Darby's English Translation
2:14 But I have a few things against thee: that thou hast there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a snare before the sons of Israel, to eat of idol sacrifices and commit fornication.

Douay Rheims
2:14 But I have against thee a few things: because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat, and to commit fornication:

Noah Webster Bible
2:14 But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling-block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit lewdness.

Weymouth New Testament
2:14 Yet I have a few things against you, because you have with you some that cling to the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling-block in the way of the descendants of Israel--to eat what had been sacrificed to idols, and commit fornication.

World English Bible
2:14 But I have a few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to throw a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality.

Young's Literal Translation
2:14 `But I have against thee a few things: That thou hast there those holding the teaching of Balaam, who did teach Balak to cast a stumbling-block before the sons of Israel, to eat idol-sacrifices, and to commit whoredom;

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
outwV eceiV kai su kratountaV thn didachn twn nikolaitwn o misw

Scrivener 1894 Textus Receptus
outwV eceiV kai su kratountaV thn didachn twn nikolaitwn o misw

Byzantine Majority
outwV eceiV kai su kratountaV thn didachn twn nikolaitwn omoiws

Alexandrian
outwV eceiV kai su kratountaV thn didachn [twn] nikolaitwn omoiws

Latin Vulgate
2:15 ita habes et tu tenentes doctrinam Nicolaitarum

King James Version
2:15 So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate.

American Standard Version
2:15 So hast thou also some that hold the teaching of the Nicolaitans in like manner.

Bible in Basic English
2:15 And you have those who keep the teaching of the Nicolaitans.

Darby's English Translation
2:15 So thou also hast those who hold the doctrine of Nicolaitanes in like manner.

Douay Rheims
2:15 So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaites.

Noah Webster Bible
2:15 So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate.

Weymouth New Testament
2:15 So even you have some that cling in the same way to the teaching of the Nicolaitans.

World English Bible
2:15 So you also have some who hold to the teaching of the Nicolaitans in the same way.

Young's Literal Translation
2:15 so hast thou, even thou, those holding the teaching of the Nicolaitans -- which thing I hate.

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
metanohson ei de mh ercomai soi tacu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomatoV mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
metanohson ei de mh ercomai soi tacu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomatoV mou

Byzantine Majority
metanohson oun ei de mh ercomai soi tacu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomatoV mou

Alexandrian
metanohson oun ei de mh ercomai soi tacu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomatoV mou

Latin Vulgate
2:16 similiter paenitentiam age si quo minus venio tibi cito et pugnabo cum illis in gladio oris mei

King James Version
2:16 Repent; or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth.

American Standard Version
2:16 Repent therefore; or else I come to thee quickly, and I will make war against them with the sword of my mouth.

Bible in Basic English
2:16 See, then, that you have a change of heart; or I will come to you quickly, and will make war against them with the sword of my mouth.

Darby's English Translation
2:16 Repent therefore: but if not, I come to thee quickly, and I will make war with them with the sword of my mouth.

Douay Rheims
2:16 In like manner do penance: if not, I will come to thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth.

Noah Webster Bible
2:16 Repent; or else I will come to thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth.

Weymouth New Testament
2:16 Repent, at once; or else I will come to you quickly, and will make war upon them with the sword which is in My mouth.

World English Bible
2:16 Repent therefore, or else I am coming to you quickly, and I will make war against them with the sword of my mouth.

Young's Literal Translation
2:16 `Reform! and if not, I come to thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein apo tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeiV egnw ei mh o lambanwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein apo tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeiV egnw ei mh o lambanwn

Byzantine Majority
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein [apo] tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeiV oiden ei mh o lambanwn

Alexandrian
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeiV oiden ei mh o lambanwn

Latin Vulgate
2:17 qui habet aurem audiat quid Spiritus dicat ecclesiis vincenti dabo ei manna absconditum et dabo illi calculum candidum et in calculo nomen novum scriptum quod nemo scit nisi qui accipit

King James Version
2:17 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth [it].

American Standard Version
2:17 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that overcometh, to him will I give of the hidden manna, and I will give him a white stone, and upon the stone a new name written, which no one knoweth but he that receiveth it.

Bible in Basic English
2:17 He who has ears, let him give ear to what the Spirit says to the churches. To him who overcomes I will give of the secret manna, and I will give him a white stone, and on the stone a new name, of which no one has knowledge but he to whom it is given.

Darby's English Translation
2:17 He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him that overcomes, to him will I give of the hidden manna; and I will give to him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows but he that receives it.

Douay Rheims
2:17 He, that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches: To him that overcometh, I will give the hidden manna, and will give him a white counter, and in the counter, a new name written, which no man knoweth, but he that receiveth it.

Noah Webster Bible
2:17 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no man knoweth, he excepted, that receiveth it.

Weymouth New Testament
2:17 "`Let all who have ears give heed to what the Spirit is saying to the Churches. He who overcomes--to him I will give some of the hidden Manna, and a white stone; and--written upon the stone and known only to him who receives it-- a new name.'

World English Bible
2:17 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To him who overcomes, to him will I give of the hidden manna, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows but he who receives it.

Young's Literal Translation
2:17 He who is having an ear -- let him hear what the Spirit saith to the assemblies: To him who is overcoming, I will give to him to eat from the hidden manna, and will give to him a white stone, and upon the stone a new name written, that no one knew except him who is receiving it.

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tw aggelw thV en quateiroiV ekklhsiaV grayon tade legei o uioV tou qeou o ecwn touV ofqalmouV autou wV floga puroV kai oi podeV autou omoioi calkolibanw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tw aggelw thV en quateiroiV ekklhsiaV grayon tade legei o uioV tou qeou o ecwn touV ofqalmouV autou wV floga puroV kai oi podeV autou omoioi calkolibanw

Byzantine Majority
kai tw aggelw thV en quateiroiV ekklhsiaV grayon tade legei o uioV tou qeou o ecwn touV ofqalmouV autou wV floga puroV kai oi podeV autou omoioi calkolibanw

Alexandrian
kai tw aggelw thV en quateiroiV ekklhsiaV grayon tade legei o uioV tou qeou o ecwn touV ofqalmouV autou wV floga puroV kai oi podeV autou omoioi calkolibanw

Latin Vulgate
2:18 et angelo Thyatirae ecclesiae scribe haec dicit Filius Dei qui habet oculos ut flammam ignis et pedes eius similes orichalco

King James Version
2:18 And unto the angel of the church in Thyatira write; These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet [are] like fine brass;

American Standard Version
2:18 And to the angel of the church in Thyatira write: These things saith the Son of God, who hath his eyes like a flame of fire, and his feet are like unto burnished brass:

Bible in Basic English
2:18 And to the angel of the church in Thyatira say: These things says the Son of God, whose eyes are like a flame of fire, and his feet like polished brass:

Darby's English Translation
2:18 And to the angel of the assembly in Thyatira write: These things says the Son of God, he that has his eyes as a flame of fire, and his feet are like fine brass:

Douay Rheims
2:18 And to the angel of the church of Thyatira write: These things saith the Son of God, who hath his eyes like to a flame of fire, and his feet like to fine brass.

Noah Webster Bible
2:18 And to the angel of the church in Thyatira write; These things saith the Son of God, who hath his eyes like a flame of fire, and his feet are like fine brass;

Weymouth New Testament
2:18 "To the minister of the Church at Thyateira write as follows: "`This is what the Son of God says--He who has eyes like a flame of fire, and feet resembling silver-bronze.

World English Bible
2:18 "To the angel of the assembly in Thyatira write: "The Son of God, who has his eyes like a flame of fire, and his feet are like burnished brass, says these things:

Young's Literal Translation
2:18 `And to the messenger of the assembly of Thyatira write: These things saith the Son of God, who is having his eyes as a flame of fire, and his feet like to fine brass;

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn diakonian kai thn pistin kai thn upomonhn sou kai ta erga sou kai ta escata pleiona twn prwtwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn diakonian kai thn pistin kai thn upomonhn sou kai ta erga sou kai ta escata pleiona twn prwtwn

Byzantine Majority
oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn pistin kai thn diakonian kai thn upomonhn sou kai ta erga sou ta escata pleiona twn prwtwn

Alexandrian
oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn pistin kai thn diakonian kai thn upomonhn sou kai ta erga sou ta escata pleiona twn prwtwn

Latin Vulgate
2:19 novi opera tua et caritatem et fidem et ministerium et patientiam tuam et opera tua novissima plura prioribus

King James Version
2:19 I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last [to be] more than the first.

American Standard Version
2:19 I know thy works, and thy love and faith and ministry and patience, and that thy last works are more than the first.

Bible in Basic English
2:19 I have knowledge of your works, and your love and faith and help and strength in trouble, and that your last works are more than the first.

Darby's English Translation
2:19 I know thy works, and love, and faith, and service, and thine endurance, and thy last works to be more than the first.

Douay Rheims
2:19 I know thy works, and thy faith, and thy charity, and thy ministry, and thy patience, and thy last works which are more than the former.

Noah Webster Bible
2:19 I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last to be more than the first:

Weymouth New Testament
2:19 I know your doings, your love, your faith, your service, and your patient endurance; and that of late you have toiled harder than you did at first.

World English Bible
2:19 I know your works, your love, faith, service, patient endurance, and that your last works are more than the first.

Young's Literal Translation
2:19 I have known thy works, and love, and ministration, and faith, and thy endurance, and thy works -- and the last are more than the first.

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
all ecw kata sou oliga oti eas thn gunaika iezabhl thn legousan eauthn profhtin didaskein kai planasqai emouV doulouV porneusai kai eidwloquta fagein

Scrivener 1894 Textus Receptus
all ecw kata sou oliga oti eas thn gunaika iezabhl thn legousan eauthn profhtin didaskein kai planasqai emouV doulouV porneusai kai eidwloquta fagein

Byzantine Majority
all ecw kata sou oti afeis thn gunaika sou iezabel h legei eauthn profhtin kai didaskei kai plana tous emouV doulouV porneusai kai fagein eidwloquta

Alexandrian
alla ecw kata sou oti afeis thn gunaika iezabel h legousa eauthn profhtin kai didaskei kai plana tous emouV doulouV porneusai kai fagein eidwloquta

Latin Vulgate
2:20 sed habeo adversus te quia permittis mulierem Hiezabel quae se dicit propheten docere et seducere servos meos fornicari et manducare de idolothytis

King James Version
2:20 Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols.

American Standard Version
2:20 But I have this against thee, that thou sufferest the woman Jezebel, who calleth herself a prophetess; and she teacheth and seduceth my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed to idols.

Bible in Basic English
2:20 But I have this against you, that you let the woman Jezebel say she is a prophet and give false teaching, making my servants go after the desires of the flesh and take food offered to false gods.

Darby's English Translation
2:20 But I have against thee that thou permittest the woman Jezebel, she who calls herself prophetess, and she teaches and leads astray my servants to commit fornication and eat of idol sacrifices.

Douay Rheims
2:20 But I have against thee a few things: because thou sufferest the woman Jezabel, who calleth herself a prophetess, to teach, and to seduce my servants, to commit fornication, and to eat of things sacrificed to idols.

Noah Webster Bible
2:20 Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, who calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit lewdness, and to eat things sacrificed to idols.

Weymouth New Testament
2:20 Yet I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess and by her teaching leads astray My servants, so that they commit fornication and eat what has been sacrificed to idols.

World English Bible
2:20 But I have this against you, that you tolerate your woman, Jezebel, who calls herself a prophetess. She teaches and seduces my servants to commit sexual immorality, and to eat things sacrificed to idols.

Young's Literal Translation
2:20 `But I have against thee a few things: That thou dost suffer the woman Jezebel, who is calling herself a prophetess, to teach, and to lead astray, my servants to commit whoredom, and idol-sacrifices to eat;

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
kai edwka auth cronon ina metanohsh ek thV porneiaV authV kai ou metenohsen

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai edwka auth cronon ina metanohsh ek thV porneiaV authV kai ou metenohsen

Byzantine Majority
kai edwka auth cronon ina metanohsh kai ou qelei metanohsai ek thV porneiaV authV

Alexandrian
kai edwka auth cronon ina metanohsh kai ou qelei metanohsai ek thV porneiaV authV

Latin Vulgate
2:21 et dedi illi tempus ut paenitentiam ageret et non vult paeniteri a fornicatione sua

King James Version
2:21 And I gave her space to repent of her fornication; and she repented not.

American Standard Version
2:21 And I gave her time that she should repent; and she willeth not to repent of her fornication.

Bible in Basic English
2:21 And I gave her time for a change of heart, but she has no mind to give up her unclean ways.

Darby's English Translation
2:21 And I gave her time that she should repent, and she will not repent of her fornication.

Douay Rheims
2:21 And I gave her a time that she might do penance, and she will not repent of her fornication.

Noah Webster Bible
2:21 And I gave her time to repent of her lewdness, and she repented not.

Weymouth New Testament
2:21 I have given her time to repent, but she is determined not to repent of her fornication.

World English Bible
2:21 I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality.

Young's Literal Translation
2:21 and I did give to her a time that she might reform from her whoredom, and she did not reform;

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
idou egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
idou egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn

Byzantine Majority
idou ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn auths

Alexandrian
idou ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn auths

Latin Vulgate
2:22 ecce mitto eam in lectum et qui moechantur cum ea in tribulationem maximam nisi paenitentiam egerint ab operibus eius

King James Version
2:22 Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.

American Standard Version
2:22 Behold, I cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of her works.

Bible in Basic English
2:22 See, I will put her into a bed, and those who make themselves unclean with her, into great trouble, if they go on with her works.

Darby's English Translation
2:22 Behold, I cast her into a bed, and those that commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her works,

Douay Rheims
2:22 Behold, I will cast her into a bed: and they that commit adultery with her shall be in very great tribulation, except they do penance from their deeds.

Noah Webster Bible
2:22 Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.

Weymouth New Testament
2:22 I tell you that I am about to cast her upon a bed of sickness, and I will severely afflict those who commit adultery with her, unless they repent of conduct such as hers.

World English Bible
2:22 Behold, I will throw her into a bed, and those who commit adultery with her into great oppression, unless they repent of her works.

Young's Literal Translation
2:22 lo, I will cast her into a couch, and those committing adultery with her into great tribulation -- if they may not repent of their works,

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ta tekna authV apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouV kai kardiaV kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ta tekna authV apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouV kai kardiaV kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn

Byzantine Majority
kai ta tekna authV apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouV kai kardiaV kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn

Alexandrian
kai ta tekna authV apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o eraunwn nefrouV kai kardiaV kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn

Latin Vulgate
2:23 et filios eius interficiam in morte et scient omnes ecclesiae quia ego sum scrutans renes et corda et dabo unicuique vestrum secundum opera vestra

King James Version
2:23 And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts: and I will give unto every one of you according to your works.

American Standard Version
2:23 And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he that searcheth the reins and hearts: and I will give unto each one of you according to your works.

Bible in Basic English
2:23 And I will put her children to death; and all the churches will see that I am he who makes search into the secret thoughts and hearts of men: and I will give to every one of you the reward of your works.

Darby's English Translation
2:23 and her children will I kill with death; and all the assemblies shall know that *I* am he that searches the reins and the hearts; and I will give to you each according to your works.

Douay Rheims
2:23 And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he that searcheth the reins and hearts, and I will give to every one of you according to your works. But to you I say,

Noah Webster Bible
2:23 And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he who searcheth the reins and hearts: and I will give to every one of you according to your works.

Weymouth New Testament
2:23 Her children too shall surely die; and all the Churches shall come to know that I am He who searches into men's inmost thoughts; and to each of you I will give a requital which shall be in accordance with what your conduct has been.

World English Bible
2:23 I will kill her children with Death, and all the assemblies will know that I am he who searches the minds and hearts. I will give to each one of you according to your deeds.

Young's Literal Translation
2:23 and her children I will kill in death, and know shall all the assemblies that I am he who is searching reins and hearts; and I will give to you -- to each -- according to your works.

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
umin de legw kai loipoiV toiV en quateiroiV osoi ouk ecousin thn didachn tauthn kai oitineV ouk egnwsan ta baqh tou satana wV legousin ou balw ef umaV allo baroV

Scrivener 1894 Textus Receptus
umin de legw kai loipoiV toiV en quateiroiV osoi ouk ecousin thn didachn tauthn kai oitineV ouk egnwsan ta baqh tou satana wV legousin ou balw ef umaV allo baroV

Byzantine Majority
umin de legw tois loipoiV toiV en quateiroiV osoi ouk ecousi thn didachn tauthn oitineV ouk egnwsan ta baqea tou satana wV legousin ou ballw ef umaV allo baroV

Alexandrian
umin de legw tois loipoiV toiV en quateiroiV osoi ouk ecousin thn didachn tauthn oitineV ouk egnwsan ta baqea tou satana wV legousin ou ballw ef umaV allo baroV

Latin Vulgate
2:24 vobis autem dico ceteris qui Thyatirae estis quicumque non habent doctrinam hanc qui non cognoverunt altitudines Satanae quemadmodum dicunt non mittam super vos aliud pondus

King James Version
2:24 But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.

American Standard Version
2:24 But to you I say, to the rest that are in Thyatira, as many as have not this teaching, who know not the deep things of Satan, as they are wont to say; I cast upon you none other burden.

Bible in Basic English
2:24 But to you I say, to the rest in Thyatira, even to those who have not this teaching, and have no knowledge of the secrets of Satan, as they say; I put on you no other weight.

Darby's English Translation
2:24 But to you I say, the rest who are in Thyatira, as many as have not this doctrine, who have not known the depths of Satan, as they say, I do not cast upon you any other burden;

Douay Rheims
2:24 And to the rest who are at Thyatira: Whosoever have not this doctrine, and who have not known the depths of Satan, as they say, I will not put upon you any other burthen.

Noah Webster Bible
2:24 But to you I say, and to the rest in Thyatira, As many as have not this doctrine, and who have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you no other burden:

Weymouth New Testament
2:24 But to you, the rest of you in Thyateira, all who do not hold this teaching and are not the people who have learnt the "deep things," as they call them (the deep things of Satan!) --to you I say that I lay no other burden on you.

World English Bible
2:24 But to you I say, to the rest who are in Thyatira, as many as don`t have this teaching, who don`t know what some call `the deep things of Satan,` to you I say, I don`t lay on you any other burden.

Young's Literal Translation
2:24 `And to you I say, and to the rest who are in Thyatira, as many as have not this teaching, and who did not know the depths of the Adversary, as they say; I will not put upon you other burden;

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
plhn o ecete krathsate acris ou an hxw

Scrivener 1894 Textus Receptus
plhn o ecete krathsate acris ou an hxw

Byzantine Majority
plhn o ecete krathsate acris ou an hxw

Alexandrian
plhn o ecete krathsate ou an hxw

Latin Vulgate
2:25 tamen id quod habetis tenete donec veniam

King James Version
2:25 But that which ye have [already] hold fast till I come.

American Standard Version
2:25 Nevertheless that which ye have, hold fast till I come.

Bible in Basic English
2:25 But what you have, keep safe till I come.

Darby's English Translation
2:25 but what ye have hold fast till I shall come.

Douay Rheims
2:25 Yet that, which you have, hold fast till I come.

Noah Webster Bible
2:25 But that which ye have already hold fast till I come.

Weymouth New Testament
2:25 Only that which you already possess, cling to until I come.

World English Bible
2:25 Nevertheless that which you have, hold firmly until I come.

Young's Literal Translation
2:25 but that which ye have -- hold ye, till I may come;

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o nikwn kai o thrwn acri telouV ta erga mou dwsw autw exousian epi twn eqnwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o nikwn kai o thrwn acri telouV ta erga mou dwsw autw exousian epi twn eqnwn

Byzantine Majority
kai o nikwn kai o thrwn acri telouV ta erga mou dwsw autw exousian epi twn eqnwn

Alexandrian
kai o nikwn kai o thrwn acri telouV ta erga mou dwsw autw exousian epi twn eqnwn

Latin Vulgate
2:26 et qui vicerit et qui custodierit usque in finem opera mea dabo illi potestatem super gentes

King James Version
2:26 And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:

American Standard Version
2:26 And he that overcometh, and he that keepeth my works unto the end, to him will I give authority over the nations:

Bible in Basic English
2:26 He who overcomes, and keeps my works to the end, to him I will give rule over the nations,

Darby's English Translation
2:26 And he that overcomes, and he that keeps unto the end my works, to him will I give authority over the nations,

Douay Rheims
2:26 And he that shall overcome, and keep my works unto the end, I will give him power over the nations.

Noah Webster Bible
2:26 And he that overcometh, and keepeth my works to the end, to him will I give power over the nations:

Weymouth New Testament
2:26 "`And to him who overcomes and obeys My commands to the very end, I will give authority over the nations of the earth.

World English Bible
2:26 He who overcomes, and he who keeps my works to the end, to him will I give authority over the nations.

Young's Literal Translation
2:26 and he who is overcoming, and who is keeping unto the end my works, I will give to him authority over the nations,

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
kai poimanei autouV en rabdw sidhra wV ta skeuh ta keramika suntribetai wV kagw eilhfa para tou patroV mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai poimanei autouV en rabdw sidhra wV ta skeuh ta keramika suntribetai wV kagw eilhfa para tou patroV mou

Byzantine Majority
kai poimanei autouV en rabdw sidhra wV ta skeuh ta keramika suntribhsetai wV kagw eilhfa para tou patroV mou

Alexandrian
kai poimanei autouV en rabdw sidhra wV ta skeuh ta keramika suntribetai wV kagw eilhfa para tou patroV mou

Latin Vulgate
2:27 et reget illas in virga ferrea tamquam vas figuli confringentur

King James Version
2:27 And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of my Father.

American Standard Version
2:27 and he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter are broken to shivers; as I also have received of my Father:

Bible in Basic English
2:27 And he will be ruling them with a rod of iron; as the vessels of the potter they will be broken, even as I have power from my Father:

Darby's English Translation
2:27 and he shall shepherd them with an iron rod; as vessels of pottery are they broken in pieces, as I also have received from my Father;

Douay Rheims
2:27 And he shall rule them with a rod of iron, and as the vessel of a potter they shall be broken,

Noah Webster Bible
2:27 (And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers:) even as I received of my Father.

Weymouth New Testament
2:27 And he shall be their shepherd, ruling them with a rod of iron, just as earthenware jars are broken to pieces; and his power over them shall be like that which I Myself have received from My Father;

World English Bible
2:27 He will rule them with a rod of iron, shattering them like clay pots; as I also have received of my Father:

Young's Literal Translation
2:27 and he shall rule them with a rod of iron -- as the vessels of the potter they shall be broken -- as I also have received from my Father;

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
kai dwsw autw ton astera ton prwinon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai dwsw autw ton astera ton prwinon

Byzantine Majority
kai dwsw autw ton astera ton prwinon

Alexandrian
kai dwsw autw ton astera ton prwinon

Latin Vulgate
2:28 sicut et ego accepi a Patre meo et dabo illi stellam matutinam

King James Version
2:28 And I will give him the morning star.

American Standard Version
2:28 and I will give him the morning star.

Bible in Basic English
2:28 And I will give him the morning star.

Darby's English Translation
2:28 and I will give to him the morning star.

Douay Rheims
2:28 As I also have received of my Father: and I will give him the morning star.

Noah Webster Bible
2:28 And I will give him the morning-star.

Weymouth New Testament
2:28 and I will give him the Morning Star.

World English Bible
2:28 and I will give him the morning star.

Young's Literal Translation
2:28 and I will give to him the morning star.

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

Byzantine Majority
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

Alexandrian
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

Latin Vulgate
2:29 qui habet aurem audiat quid Spiritus dicat ecclesiis

King James Version
2:29 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

American Standard Version
2:29 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches.

Bible in Basic English
2:29 He who has ears, let him give ear to what the Spirit says to the churches.

Darby's English Translation
2:29 He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies.

Douay Rheims
2:29 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches.

Noah Webster Bible
2:29 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches.

Weymouth New Testament
2:29 Let all who have ears give heed to what the Spirit is saying to the Churches.'

World English Bible
2:29 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies.

Young's Literal Translation
2:29 He who is having an ear -- let him hear what the Spirit saith to the assemblies.

 

Revelation 3

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com