Parallel Greek New Testament

Jude 1

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Return to Index

Chapter 1

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Stephens 1550 Textus Receptus
apokaluyiV ihsou cristou hn edwken autw o qeoV deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei kai eshmanen aposteilaV dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh

Scrivener 1894 Textus Receptus
apokaluyiV ihsou cristou hn edwken autw o qeoV deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei kai eshmanen aposteilaV dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh

Byzantine Majority
apokaluyiV ihsou cristou hn edwken autw o qeoV deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei kai eshmanen aposteilaV dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh

Alexandrian
apokaluyiV ihsou cristou hn edwken autw o qeoV deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei kai eshmanen aposteilaV dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh

Latin Vulgate
1:1 apocalypsis Iesu Christi quam dedit illi Deus palam facere servis suis quae oportet fieri cito et significavit mittens per angelum suum servo suo Iohanni

King James Version
1:1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified [it] by his angel unto his servant John:

American Standard Version
1:1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave him to show unto his servants, even the things which must shortly come to pass: and he sent and signified it by his angel unto his servant John;

Bible in Basic English
1:1 The Revelation of Jesus Christ which God gave him so that his servants might have knowledge of the things which will quickly take place: and he sent and made it clear by his angel to his servant John;

Darby's English Translation
1:1 Revelation of Jesus Christ, which God gave to him, to shew to his bondmen what must shortly take place; and he signified it, sending by his angel, to his bondman John,

Douay Rheims
1:1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to make known to his servants the things which must shortly come to pass: and signified, sending by his angel to his servant John,

Noah Webster Bible
1:1 The Revelation of Jesus Christ, which God gave to him, to show to his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel to his servant John:

Weymouth New Testament
1:1 The revelation given by Jesus Christ, which God granted Him, that He might make known to His servants certain events which must shortly come to pass: and He sent His angel and communicated it to His servant John.

World English Bible
1:1 This is the Revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things which must happen soon, which he sent and made known by his angel to his servant, John,

Young's Literal Translation
1:1 A revelation of Jesus Christ, that God gave to him, to shew to his servants what things it behoveth to come to pass quickly; and he did signify it, having sent through his messenger to his servant John,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
oV emarturhsen ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou cristou osa te eiden

Scrivener 1894 Textus Receptus
oV emarturhsen ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou cristou osa te eiden

Byzantine Majority
oV emarturhse ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou cristou osa eide

Alexandrian
oV emarturhsen ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou cristou osa eiden

Latin Vulgate
1:2 qui testimonium perhibuit verbo Dei et testimonium Iesu Christi quaecumque vidit

King James Version
1:2 Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw.

American Standard Version
1:2 who bare witness of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, even of all things that he saw.

Bible in Basic English
1:2 Who gave witness of the word of God, and of the witness of Jesus Christ, even of all the things which he saw.

Darby's English Translation
1:2 who testified the word of God, and the testimony of Jesus Christ, all things that he saw.

Douay Rheims
1:2 Who hath given testimony to the word of God, and the testimony of Jesus Christ, what things soever he hath seen.

Noah Webster Bible
1:2 Who bore testimony of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw.

Weymouth New Testament
1:2 This is the John who taught the truth concerning the Word of God and the truth told us by Jesus Christ-- a faithful account of what he had seen.

World English Bible
1:2 who testified to God`s word, and of the testimony of Jesus Christ, about everything that he saw.

Young's Literal Translation
1:2 who did testify the word of God, and the testimony of Jesus Christ, as many things also as he did see.

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
makarioV o anaginwskwn kai oi akouonteV touV logouV thV profhteiaV kai throunteV ta en auth gegrammena o gar kairoV egguV

Scrivener 1894 Textus Receptus
makarioV o anaginwskwn kai oi akouonteV touV logouV thV profhteiaV kai throunteV ta en auth gegrammena o gar kairoV egguV

Byzantine Majority
makarioV o anaginwskwn kai oi akouonteV touV logouV thV profhteiaV kai throunteV ta en auth gegrammena o gar kairoV egguV

Alexandrian
makarioV o anaginwskwn kai oi akouonteV touV logouV thV profhteiaV kai throunteV ta en auth gegrammena o gar kairoV egguV

Latin Vulgate
1:3 beatus qui legit et qui audiunt verba prophetiae et servant ea quae in ea scripta sunt tempus enim prope est

King James Version
1:3 Blessed [is] he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time [is] at hand.

American Standard Version
1:3 Blessed is he that readeth, and they that hear the words of the prophecy, and keep the things that are written therein: for the time is at hand.

Bible in Basic English
1:3 A blessing be on the reader, and on those who give ear to the prophet's words, and keep the things which he has put in the book: for the time is near.

Darby's English Translation
1:3 Blessed is he that reads, and they that hear the words of the prophecy, and keep the things written in it; for the time is near.

Douay Rheims
1:3 Blessed is he, that readeth and heareth the words of this prophecy; and keepeth those things which are written in it; for the time is at hand.

Noah Webster Bible
1:3 Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.

Weymouth New Testament
1:3 Blessed is he who reads and blessed are those who listen to the words of this prophecy and lay to heart what is written in it; for the time for its fulfillment is now close at hand.

World English Bible
1:3 Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy, and keep the things that are written in it, for the time is at hand.

Young's Literal Translation
1:3 Happy is he who is reading, and those hearing, the words of the prophecy, and keeping the things written in it -- for the time is nigh!

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
iwannhV taiV epta ekklhsiaiV taiV en th asia cariV umin kai eirhnh apo tou o wn kai o hn kai o ercomenoV kai apo twn epta pneumatwn a estin enwpion tou qronou autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
iwannhV taiV epta ekklhsiaiV taiV en th asia cariV umin kai eirhnh apo tou o wn kai o hn kai o ercomenoV kai apo twn epta pneumatwn a estin enwpion tou qronou autou

Byzantine Majority
iwannhV taiV epta ekklhsiaiV taiV en th asia cariV umin kai eirhnh apo qeou o wn kai o hn kai o ercomenoV kai apo twn epta pneumatwn a [estin] enwpion tou qronou autou

Alexandrian
iwannhV taiV epta ekklhsiaiV taiV en th asia cariV umin kai eirhnh apo o wn kai o hn kai o ercomenoV kai apo twn epta pneumatwn a enwpion tou qronou autou

Latin Vulgate
1:4 Iohannes septem ecclesiis quae sunt in Asia gratia vobis et pax ab eo qui est et qui erat et qui venturus est et a septem spiritibus qui in conspectu throni eius sunt

King James Version
1:4 John to the seven churches which are in Asia: Grace [be] unto you, and peace, from him which is, and which was, and which is to come; and from the seven Spirits which are before his throne;

American Standard Version
1:4 John to the seven churches that are in Asia: Grace to you and peace, from him who is and who was and who is to come; and from the seven Spirits that are before his throne;

Bible in Basic English
1:4 John to the seven churches which are in Asia: Grace to you and peace, from him who is and was and is to come; and from the seven Spirits which are before his high seat;

Darby's English Translation
1:4 John to the seven assemblies which are in Asia: Grace to you and peace from him who is, and who was, and who is to come; and from the seven Spirits which are before his throne;

Douay Rheims
1:4 John to the seven churches which are in Asia. Grace be unto you and peace from him that is, and that was, and that is to come, and from the seven spirits which are before his throne,

Noah Webster Bible
1:4 John to the seven churches which are in Asia: Grace be to you, and peace, from him who is, and who was, and who is to come; and from the seven Spirits who are before his throne;

Weymouth New Testament
1:4 John sends greetings to the seven Churches in the province of Asia. May grace be granted to you, and peace, from Him who is and was and evermore will be; and from the seven Spirits which are before His throne;

World English Bible
1:4 John, to the seven assemblies that are in Asia: Grace to you and peace, from God, who is and who was and who is to come; and from the seven Spirits who are before his throne;

Young's Literal Translation
1:4 John to the seven assemblies that are in Asia: Grace to you, and peace, from Him who is, and who was, and who is coming, and from the Seven Spirits that are before His throne,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apo ihsou cristou o martuV o pistoV o prwtotokoV ek twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn thV ghV tw agaphsanti hmaV kai lousanti hmaV apo twn amartiwn hmwn en tw aimati autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apo ihsou cristou o martuV o pistoV o prwtotokoV ek twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn thV ghV tw agaphsanti hmaV kai lousanti hmaV apo twn amartiwn hmwn en tw aimati autou

Byzantine Majority
kai apo ihsou cristou o martuV o pistoV o prwtotokoV twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn thV ghV tw agapwnti hmaV kai lousanti hmaV apo twn amartiwn hmwn en tw aimati autou

Alexandrian
kai apo ihsou cristou o martuV o pistoV o prwtotokoV twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn thV ghV tw agapwnti hmaV kai lusanti hmaV ek twn amartiwn hmwn en tw aimati autou

Latin Vulgate
1:5 et ab Iesu Christo qui est testis fidelis primogenitus mortuorum et princeps regum terrae qui dilexit nos et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo

King James Version
1:5 And from Jesus Christ, [who is] the faithful witness, [and] the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,

American Standard Version
1:5 and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. Unto him that loveth us, and loosed us from our sins by his blood;

Bible in Basic English
1:5 And from Jesus Christ, the true witness, the first to come back from the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who had love for us and has made us clean from our sins by his blood;

Darby's English Translation
1:5 and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the prince of the kings of the earth. To him who loves us, and has washed us from our sins in his blood,

Douay Rheims
1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, who hath loved us, and washed us from our sins in his own blood,

Noah Webster Bible
1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first-begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. To him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,

Weymouth New Testament
1:5 and from Jesus Christ, the truthful witness, the first of the dead to be born to Life, and the Ruler of the kings of the earth. To Him who loves us and has freed us from our sins with His own blood,

World English Bible
1:5 and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who loves us, and washed us from our sins by his blood;

Young's Literal Translation
1:5 and from Jesus Christ, the faithful witness, the first-born out of the dead, and the ruler of the kings of the earth; to him who did love us, and did bathe us from our sins in his blood,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epoihsen hmaV basileis kai iereiV tw qew kai patri autou autw h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epoihsen hmaV basileis kai iereiV tw qew kai patri autou autw h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

Byzantine Majority
kai epoihsen hmaV basileian iereiV tw qew kai patri autou autw h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

Alexandrian
kai epoihsen hmaV basileian iereiV tw qew kai patri autou autw h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV [twn aiwnwn] amhn

Latin Vulgate
1:6 et fecit nostrum regnum sacerdotes Deo et Patri suo ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum amen

King James Version
1:6 And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him [be] glory and dominion for ever and ever. Amen.

American Standard Version
1:6 and he made us to be a kingdom, to be priests unto his God and Father; to him be the glory and the dominion for ever and ever. Amen.

Bible in Basic English
1:6 And has made us to be a kingdom and priests to his God and Father; to him let glory and power be given for ever and ever. So be it.

Darby's English Translation
1:6 and made us a kingdom, priests to his God and Father: to him be the glory and the might to the ages of ages. Amen.

Douay Rheims
1:6 And hath made us a kingdom, and priests to God and his Father, to him be glory and empire for ever and ever. Amen.

Noah Webster Bible
1:6 And hath made us kings and priests to God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.

Weymouth New Testament
1:6 and has formed us into a Kingdom, to be priests to God, His Father--to Him be ascribed the glory and the power until the Ages of the Ages. Amen.

World English Bible
1:6 and he made us to be a kingdom, priests to his God and Father; to him be the glory and the dominion forever and ever. Amen.

Young's Literal Translation
1:6 and did make us kings and priests to his God and Father, to him is the glory and the power to the ages of the ages! Amen.

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
idou ercetai meta twn nefelwn kai oyetai auton paV ofqalmoV kai oitineV auton exekenthsan kai koyontai ep auton pasai ai fulai thV ghV nai amhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
idou ercetai meta twn nefelwn kai oyetai auton paV ofqalmoV kai oitineV auton exekenthsan kai koyontai ep auton pasai ai fulai thV ghV nai amhn

Byzantine Majority
idou ercetai meta twn nefelwn kai oyetai auton paV ofqalmoV kai oitineV auton exekenthsan kai koyontai ep auton pasai ai fulai thV ghV nai amhn

Alexandrian
idou ercetai meta twn nefelwn kai oyetai auton paV ofqalmoV kai oitineV auton exekenthsan kai koyontai ep auton pasai ai fulai thV ghV nai amhn

Latin Vulgate
1:7 ecce venit cum nubibus et videbit eum omnis oculus et qui eum pupugerunt et plangent se super eum omnes tribus terrae etiam amen

King James Version
1:7 Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they [also] which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.

American Standard Version
1:7 Behold, he cometh with the clouds; and every eye shall see him, and they that pierced him; and all the tribes of the earth shall mourn over him. Even so, Amen.

Bible in Basic English
1:7 See, he comes with the clouds, and every eye will see him, and those by whom he was wounded; and all the tribes of the earth will be sorrowing because of him. Yes, so be it.

Darby's English Translation
1:7 Behold, he comes with the clouds, and every eye shall see him, and they which have pierced him, and all the tribes of the land shall wail because of him. Yea. Amen.

Douay Rheims
1:7 Behold, he cometh with the clouds, and every eye shall see him, and they also that pierced him. And all the tribes of the earth shall bewail themselves because of him. Even so. Amen.

Noah Webster Bible
1:7 Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also who pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.

Weymouth New Testament
1:7 He is coming in the clouds, and every eye will see Him, and so will those who pierced Him; and all the nations of the earth will gaze on Him and mourn. Even so. Amen.

World English Bible
1:7 Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, including those who pierced him. All the tribes of the earth will mourn over him. Even so, Amen.

Young's Literal Translation
1:7 Lo, he doth come with the clouds, and see him shall every eye, even those who did pierce him, and wail because of him shall all the tribes of the land. Yes! Amen!

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
egw eimi to a kai to w arch kai telos legei o kurioV o wn kai o hn kai o ercomenoV o pantokratwr

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw eimi to a kai to w arch kai telos legei o kurioV o wn kai o hn kai o ercomenoV o pantokratwr

Byzantine Majority
egw eimi to alfa kai to w legei kurioV o qeos o wn kai o hn kai o ercomenoV o pantokratwr

Alexandrian
egw eimi to alfa kai to w legei kurioV o qeos o wn kai o hn kai o ercomenoV o pantokratwr

Latin Vulgate
1:8 ego sum Alpha et Omega principium et finis dicit Dominus Deus qui est et qui erat et qui venturus est Omnipotens

King James Version
1:8 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

American Standard Version
1:8 I am the Alpha and the Omega, saith the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty.

Bible in Basic English
1:8 I am the First and the Last, says the Lord God who is and was and is to come, the Ruler of all.

Darby's English Translation
1:8 I am the Alpha and the Omega, saith the Lord God, he who is, and who was, and who is to come, the Almighty.

Douay Rheims
1:8 I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord God, who is, and who was, and who is to come, the Almighty.

Noah Webster Bible
1:8 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, who is, and who was, and who is to come, the Almighty.

Weymouth New Testament
1:8 "I am the Alpha and the Omega," says the Lord God, "He who is and was and evermore will be--the Ruler of all."

World English Bible
1:8 "I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End," says the Lord God, "who is and who was and who is to come, the Almighty."

Young's Literal Translation
1:8 `I am the Alpha and the Omega, beginning and end, saith the Lord, who is, and who was, and who is coming -- the Almighty.`

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
egw iwannhV o kai adelfoV umwn kai sugkoinwnos en th qliyei kai en th basileia kai upomonh ihsou cristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw iwannhV o kai adelfoV umwn kai sugkoinwnos en th qliyei kai en th basileia kai upomonh ihsou cristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou cristou

Byzantine Majority
egw iwannhV o adelfoV umwn kai koinwnos en th qliyei kai basileia kai upomonh en cristw ihsou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou cristou

Alexandrian
egw iwannhV o adelfoV umwn kai sugkoinwnos en th qliyei kai basileia kai upomonh en ihsou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou

Latin Vulgate
1:9 ego Iohannes frater vester et particeps in tribulatione et regno et patientia in Iesu fui in insula quae appellatur Patmos propter verbum Dei et testimonium Iesu

King James Version
1:9 I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ.

American Standard Version
1:9 I John, your brother and partaker with you in tribulation and kingdom and patience which are in Jesus, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and the testimony of Jesus.

Bible in Basic English
1:9 I, John, your brother, who have a part with you in the trouble and the kingdom and the quiet strength of Jesus, was in the island which is named Patmos, for the word of God and the witness of Jesus.

Darby's English Translation
1:9 I John, your brother and fellow-partaker in the tribulation and kingdom and patience, in Jesus, was in the island called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus.

Douay Rheims
1:9 I John, your brother and your partner in tribulation, and in the kingdom, and patience in Christ Jesus, was in the island, which is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus.

Noah Webster Bible
1:9 I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ.

Weymouth New Testament
1:9 I John, your brother, and a sharer with you in the sorrows and Kingship and patient endurance of Jesus, found myself in the island of Patmos, on account of the Word of God and the truth told us by Jesus.

World English Bible
1:9 I John, your brother and partaker with you in oppression and kingdom and perseverance which are in Jesus, was on the isle that is called Patmos because of God`s Word and the testimony of Jesus Christ.

Young's Literal Translation
1:9 I, John, who also am your brother, and fellow-partner in the tribulation, and in the reign and endurance, of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, because of the word of God, and because of the testimony of Jesus Christ;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
egenomhn en pneumati en th kuriakh hmera kai hkousa opisw mou fwnhn megalhn wV salpiggoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
egenomhn en pneumati en th kuriakh hmera kai hkousa opisw mou fwnhn megalhn wV salpiggoV

Byzantine Majority
egenomhn en pneumati en th kuriakh hmera kai hkousa fwnhn opisw mou megalhn wV salpiggoV

Alexandrian
egenomhn en pneumati en th kuriakh hmera kai hkousa opisw mou fwnhn megalhn wV salpiggoV

Latin Vulgate
1:10 fui in spiritu in dominica die et audivi post me vocem magnam tamquam tubae

King James Version
1:10 I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet,

American Standard Version
1:10 I was in the Spirit on the Lord`s day, and I heard behind me a great voice, as of a trumpet

Bible in Basic English
1:10 I was in the Spirit on the Lord's day, and a great voice at my back, as of a horn, came to my ears,

Darby's English Translation
1:10 I became in the Spirit on the Lord`s day, and I heard behind me a great voice as of a trumpet,

Douay Rheims
1:10 I was in the spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet,

Noah Webster Bible
1:10 I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet,

Weymouth New Testament
1:10 In the Spirit I found myself present on the day of the Lord, and I heard behind me a loud voice which resembled the blast of a trumpet.

World English Bible
1:10 I was in the Spirit on the Lord`s day, and I heard behind me a loud voice, as of a trumpet

Young's Literal Translation
1:10 I was in the Spirit on the Lord`s-day, and I heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
legoushV egw eimi to a kai to w o prwtos kai o escatos kai o blepeiV grayon eiV biblion kai pemyon taiV ekklhsiaiV tais en asia eiV efeson kai eiV smurnan kai eiV pergamon kai eiV quateira kai eiV sardeiV kai eiV filadelfeian kai eiV laodikeian

Scrivener 1894 Textus Receptus
legoushV egw eimi to a kai to w o prwtos kai o escatos kai o blepeiV grayon eiV biblion kai pemyon taiV epta ekklhsiaiV tais en asia eiV efeson kai eiV smurnan kai eiV pergamon kai eiV quateira kai eiV sardeiV kai eiV filadelfeian kai eiV laodikeian

Byzantine Majority
legoushV o blepeiV grayon eiV biblion kai pemyon taiV epta ekklhsiaiV eiV efeson kai eiV smurnan kai eiV pergamon kai eiV quateira kai eiV sardeiV kai eiV filadelfeian kai eiV laodikeian

Alexandrian
legoushV o blepeiV grayon eiV biblion kai pemyon taiV epta ekklhsiaiV eiV efeson kai eiV smurnan kai eiV pergamon kai eiV quateira kai eiV sardeiV kai eiV filadelfeian kai eiV laodikeian

Latin Vulgate
1:11 dicentis quod vides scribe in libro et mitte septem ecclesiis Ephesum et Zmyrnam et Pergamum et Thyatiram et Sardis et Philadelphiam et Laodiciam

King James Version
1:11 Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send [it] unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.

American Standard Version
1:11 saying, What thou seest, write in a book and send it to the seven churches: unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamum, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.

Bible in Basic English
1:11 Saying, What you see, put in a book, and send it to the seven churches; to Ephesus and to Smyrna and to Pergamos and to Thyatira and to Sardis and to Philadelphia and to Laodicea.

Darby's English Translation
1:11 saying, What thou seest write in a book, and send to the seven assemblies: to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea.

Douay Rheims
1:11 Saying: What thou seest, write in a book, and send to the seven churches which are in Asia, to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamus, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea.

Noah Webster Bible
1:11 Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it to the seven churches which are in Asia; to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea.

Weymouth New Testament
1:11 It said, "Write forthwith in a roll an account of what you see, and send it to the seven Churches--to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyateira, Sardis, Philadelphia and Laodicea."

World English Bible
1:11 saying, "What you see, write in a book and send to the seven assemblies: to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and to Laodicea."

Young's Literal Translation
1:11 `I am the Alpha and the Omega, the First and the Last;` and, `What thou dost see, write in a scroll, and send to the seven assemblies that are in Asia; to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea.`

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epestreya blepein thn fwnhn htiV elalhsen met emou kai epistreyaV eidon epta lucniaV crusaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epestreya blepein thn fwnhn htiV elalhsen met emou kai epistreyaV eidon epta lucniaV crusaV

Byzantine Majority
kai ekei epestreya blepein thn fwnhn htiV elalei met emou kai epistreyaV eidon epta lucniaV crusaV

Alexandrian
kai epestreya blepein thn fwnhn htiV elalei met emou kai epistreyaV eidon epta lucniaV crusaV

Latin Vulgate
1:12 et conversus sum ut viderem vocem quae loquebatur mecum et conversus vidi septem candelabra aurea

King James Version
1:12 And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw seven golden candlesticks;

American Standard Version
1:12 And I turned to see the voice that spake with me. And having turned I saw seven golden candlesticks;

Bible in Basic English
1:12 And turning to see the voice which said these words to me, I saw seven gold vessels with lights burning in them;

Darby's English Translation
1:12 And I turned back to see the voice which spoke with me; and having turned, I saw seven golden lamps,

Douay Rheims
1:12 And I turned to see the voice that spoke with me. And being turned, I saw seven golden candlesticks:

Noah Webster Bible
1:12 And I turned to see the voice that spoke with me. And having turned, I saw seven golden candlesticks;

Weymouth New Testament
1:12 I turned to see who it was that was speaking to me; and then I saw seven golden lampstands,

World English Bible
1:12 I turned to see the voice that spoke with me. Having turned, I saw seven golden lampstands.

Young's Literal Translation
1:12 And I did turn to see the voice that did speak with me, and having turned, I saw seven golden lamp-stands,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
kai en mesw twn epta lucniwn omoion uiw anqrwpou endedumenon podhrh kai periezwsmenon proV toiV mastoiV zwnhn crushn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai en mesw twn epta lucniwn omoion uiw anqrwpou endedumenon podhrh kai periezwsmenon proV toiV mastoiV zwnhn crushn

Byzantine Majority
kai en mesw twn epta lucniwn omoion uiw anqrwpou endedumenon podhrh kai periezwsmenon proV toiV mastoiV zwnhn crushn

Alexandrian
kai en mesw twn lucniwn omoion uion anqrwpou endedumenon podhrh kai periezwsmenon proV toiV mastoiV zwnhn crusan

Latin Vulgate
1:13 et in medio septem candelabrorum similem Filio hominis vestitum podere et praecinctum ad mamillas zonam auream

King James Version
1:13 And in the midst of the seven candlesticks [one] like unto the Son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.

American Standard Version
1:13 and in the midst of the candlesticks one like unto a son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about at the breasts with a golden girdle.

Bible in Basic English
1:13 And in the middle of them one like a son of man, clothed with a robe down to his feet, and with a band of gold round his breasts.

Darby's English Translation
1:13 and in the midst of the seven lamps one like the Son of man, clothed with a garment reaching to the feet, and girt about at the breasts with a golden girdle:

Douay Rheims
1:13 And in the midst of the seven golden candlesticks, one like to the Son of man, clothed with a garment down to the feet, and girt about the paps with a golden girdle.

Noah Webster Bible
1:13 And in the midst of the seven candlesticks one like the Son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.

Weymouth New Testament
1:13 and in the center of the lampstands some One resembling the Son of Man, clothed in a robe which reached to His feet, and with a girdle of gold across His breast.

World English Bible
1:13 And in the midst of the lampstands was one like a son of man, clothed with a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest.

Young's Literal Translation
1:13 and in the midst of the seven lamp-stands, one like to a son of man, clothed to the foot, and girt round at the breast with a golden girdle,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
h de kefalh autou kai ai triceV leukai wsei erion leukon wV ciwn kai oi ofqalmoi autou wV flox puroV

Scrivener 1894 Textus Receptus
h de kefalh autou kai ai triceV leukai wsei erion leukon wV ciwn kai oi ofqalmoi autou wV flox puroV

Byzantine Majority
h de kefalh autou kai ai triceV leukai ws erion leukon wV ciwn kai oi ofqalmoi autou wV flox puroV

Alexandrian
h de kefalh autou kai ai triceV leukai ws erion leukon wV ciwn kai oi ofqalmoi autou wV flox puroV

Latin Vulgate
1:14 caput autem eius et capilli erant candidi tamquam lana alba tamquam nix et oculi eius velut flamma ignis

King James Version
1:14 His head and [his] hairs [were] white like wool, as white as snow; and his eyes [were] as a flame of fire;

American Standard Version
1:14 And his head and his hair were white as white wool, white as snow; and his eyes were as a flame of fire;

Bible in Basic English
1:14 And his head and his hair were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;

Darby's English Translation
1:14 his head and hair white like white wool, as snow; and his eyes as a flame of fire;

Douay Rheims
1:14 And his head and his hairs were white, as white wool, and as snow, and his eyes were as a flame of fire,

Noah Webster Bible
1:14 His head and his hairs were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;

Weymouth New Testament
1:14 His head and His hair were white, like white wool--as white as snow; and His eyes resembled a flame of fire.

World English Bible
1:14 His head and his hair were white as white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire.

Young's Literal Translation
1:14 and his head and hairs white, as if white wool -- as snow, and his eyes as a flame of fire;

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oi podeV autou omoioi calkolibanw wV en kaminw pepurwmenoi kai h fwnh autou wV fwnh udatwn pollwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oi podeV autou omoioi calkolibanw wV en kaminw pepurwmenoi kai h fwnh autou wV fwnh udatwn pollwn

Byzantine Majority
kai oi podeV autou omoioi calkolibanw wV en kaminw pepurwmenoi kai h fwnh autou wV fwnh udatwn pollwn

Alexandrian
kai oi podeV autou omoioi calkolibanw wV en kaminw pepurwmenhs kai h fwnh autou wV fwnh udatwn pollwn

Latin Vulgate
1:15 et pedes eius similes orichalco sicut in camino ardenti et vox illius tamquam vox aquarum multarum

King James Version
1:15 And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace; and his voice as the sound of many waters.

American Standard Version
1:15 and his feet like unto burnished brass, as if it had been refined in a furnace; and his voice as the voice of many waters.

Bible in Basic English
1:15 And his feet like polished brass, as if it had been burned in a fire; and his voice was as the sound of great waters.

Darby's English Translation
1:15 and his feet like fine brass, as burning in a furnace; and his voice as the voice of many waters;

Douay Rheims
1:15 And his feet like unto fine brass, as in a burning furnace. And his voice as the sound of many waters.

Noah Webster Bible
1:15 And his feet like fine brass, as if they burned in a furnace; and his voice as the sound of many waters.

Weymouth New Testament
1:15 His feet were like silver-bronze, when it is white-hot in a furnace; and His voice resembled the sound of many waters.

World English Bible
1:15 His feet were like burnished brass, as if it had been refined in a furnace. His voice was like the voice of many waters.

Young's Literal Translation
1:15 and his feet like to fine brass, as in a furnace having been fired, and his voice as a sound of many waters,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ecwn en th dexia autou ceiri asteraV epta kai ek tou stomatoV autou romfaia distomoV oxeia ekporeuomenh kai h oyiV autou wV o hlioV fainei en th dunamei autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ecwn en th dexia autou ceiri asteraV epta kai ek tou stomatoV autou romfaia distomoV oxeia ekporeuomenh kai h oyiV autou wV o hlioV fainei en th dunamei autou

Byzantine Majority
kai ecwn en th dexia autou ceiri asteraV epta kai ek tou stomatoV autou romfaia distomoV oxeia ekporeuomenh kai h oyiV autou wV o hlioV fainei en th dunamei autou

Alexandrian
kai ecwn en th dexia ceiri autou asteraV epta kai ek tou stomatoV autou romfaia distomoV oxeia ekporeuomenh kai h oyiV autou wV o hlioV fainei en th dunamei autou

Latin Vulgate
1:16 et habebat in dextera sua stellas septem et de ore eius gladius utraque parte acutus exiebat et facies eius sicut sol lucet in virtute sua

King James Version
1:16 And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth went a sharp twoedged sword: and his countenance [was] as the sun shineth in his strength.

American Standard Version
1:16 And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth proceeded a sharp two-edged sword: and his countenance was as the sun shineth in his strength.

Bible in Basic English
1:16 And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth came a sharp two-edged sword: and his face was like the sun shining in its strength.

Darby's English Translation
1:16 and having in his right hand seven stars; and out of his mouth a sharp two-edged sword going forth; and his countenance as the sun shines in its power.

Douay Rheims
1:16 And he had in his right hand seven stars. And from his mouth came out a sharp two edged sword: and his face was as the sun shineth in his power.

Noah Webster Bible
1:16 And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth went a sharp two-edged sword: and his countenance was as the sun shineth in his strength.

Weymouth New Testament
1:16 In His right hand He held seven stars, and a sharp, two-edged sword was seen coming from His mouth; and His glance resembled the sun when it is shining with its full strength.

World English Bible
1:16 He had seven stars in his right hand. Out of his mouth proceeded a sharp two-edged sword. His face was like the sun shining at its brightest.

Young's Literal Translation
1:16 and having in his right hand seven stars, and out of his mouth a sharp two-edged sword is proceeding, and his countenance is as the sun shining in its might.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ote eidon auton epesa proV touV podaV autou wV nekroV kai epeqhken thn dexian autou ceira ep eme legwn moi mh fobou egw eimi o prwtoV kai o escatoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ote eidon auton epesa proV touV podaV autou wV nekroV kai epeqhken thn dexian autou ceira ep eme legwn moi mh fobou egw eimi o prwtoV kai o escatoV

Byzantine Majority
kai ote eidon auton epesa proV touV podaV autou wV nekroV kai eqhke thn dexian autou ep eme legwn mh fobou egw eimi o prwtoV kai o escatoV

Alexandrian
kai ote eidon auton epesa proV touV podaV autou wV nekroV kai eqhken thn dexian autou ep eme legwn mh fobou egw eimi o prwtoV kai o escatoV

Latin Vulgate
1:17 et cum vidissem eum cecidi ad pedes eius tamquam mortuus et posuit dexteram suam super me dicens noli timere ego sum primus et novissimus

King James Version
1:17 And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:

American Standard Version
1:17 And when I saw him, I fell at his feet as one dead. And he laid his right hand upon me, saying, Fear not; I am the first and the last,

Bible in Basic English
1:17 And when I saw him, I went down on my face at his feet as one dead. And he put his right hand on me, saying, Have no fear; I am the first and the last and the Living one;

Darby's English Translation
1:17 And when I saw him I fell at his feet as dead; and he laid his right hand upon me, saying, Fear not; *I* am the first and the last,

Douay Rheims
1:17 And when I had seen him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying: Fear not. I am the First and the Last,

Noah Webster Bible
1:17 And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying to me, Fear not; I am the first and the last:

Weymouth New Testament
1:17 When I saw Him, I fell at His feet as if I were dead. But He laid His right hand upon me and said, "Do not be afraid: I am the First and the Last, and the ever-living One.

World English Bible
1:17 When I saw him, I fell at his feet like a dead man. He laid his right hand on me, saying, "Don`t be afraid. I am the first and the last,

Young's Literal Translation
1:17 And when I saw him, I did fall at his feet as dead, and he placed his right hand upon me, saying to me, `Be not afraid; I am the First and the Last,

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o zwn kai egenomhn nekroV kai idou zwn eimi eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn kai ecw taV kleiV tou adou kai tou qanatou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o zwn kai egenomhn nekroV kai idou zwn eimi eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn kai ecw taV kleiV tou adou kai tou qanatou

Byzantine Majority
kai o zwn kai egenomhn nekroV kai idou zwn eimi eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn kai ecw taV kleiV tou qanatou kai tou adou

Alexandrian
kai o zwn kai egenomhn nekroV kai idou zwn eimi eiV touV aiwnaV twn aiwnwn kai ecw taV kleiV tou qanatou kai tou adou

Latin Vulgate
1:18 et vivus et fui mortuus et ecce sum vivens in saecula saeculorum et habeo claves mortis et inferni

King James Version
1:18 I [am] he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.

American Standard Version
1:18 and the Living one; and I was dead, and behold, I am alive for evermore, and I have the keys of death and of Hades.

Bible in Basic English
1:18 And I was dead, and see, I am living for ever, and I have the keys of death and of Hell.

Darby's English Translation
1:18 and the living one: and I became dead, and behold, I am living to the ages of ages, and have the keys of death and of hades.

Douay Rheims
1:18 And alive, and was dead, and behold I am living for ever and ever, and have the keys of death and of hell.

Noah Webster Bible
1:18 I am he that liveth, and was dead; and behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.

Weymouth New Testament
1:18 I died; but I am now alive until the Ages of the Ages, and I have the keys of the gates of Death and of Hades!

World English Bible
1:18 and the Living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. I have the keys of Death and of Hades.

Young's Literal Translation
1:18 and he who is living, and I did become dead, and, lo, I am living to the ages of the ages. Amen! and I have the keys of the hades and of the death.

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
grayon a eideV kai a eisin kai a mellei ginesqai meta tauta

Scrivener 1894 Textus Receptus
grayon a eideV kai a eisin kai a mellei ginesqai meta tauta

Byzantine Majority
grayon oun a eideV kai a eisi kai a mellei ginesqai meta tauta

Alexandrian
grayon oun a eideV kai a eisin kai a mellei genesqai meta tauta

Latin Vulgate
1:19 scribe ergo quae vidisti et quae sunt et quae oportet fieri post haec

King James Version
1:19 Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter;

American Standard Version
1:19 Write therefore the things which thou sawest, and the things which are, and the things which shall come to pass hereafter;

Bible in Basic English
1:19 Put in writing, then, the things which you have seen, and the things which are, and the things which will be after these;

Darby's English Translation
1:19 Write therefore what thou hast seen, and the things that are, and the things that are about to be after these.

Douay Rheims
1:19 Write therefore the things which thou hast seen, and which are, and which must be done hereafter.

Noah Webster Bible
1:19 Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter;

Weymouth New Testament
1:19 Write down therefore the things you have just seen, and those which are now taking place, and those which are soon to follow:

World English Bible
1:19 Write therefore the things which you have seen, and the things which are, and the things which will happen hereafter;

Young's Literal Translation
1:19 `Write the things that thou hast seen, and the things that are, and the things that are about to come after these things;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
to musthrion twn epta asterwn wn eideV epi thV dexiaV mou kai taV epta lucniaV taV crusaV oi epta astereV aggeloi twn epta ekklhsiwn eisin kai ai epta lucniai as eides epta ekklhsiai eisin

Scrivener 1894 Textus Receptus
to musthrion twn epta asterwn wn eideV epi thV dexiaV mou kai taV epta lucniaV taV crusaV oi epta astereV aggeloi twn epta ekklhsiwn eisin kai ai epta lucniai as eides epta ekklhsiai eisin

Byzantine Majority
to musthrion twn epta asterwn wn eideV epi thV dexiaV mou kai taV epta lucniaV taV crusaV oi epta astereV aggeloi twn epta ekklhsiwn eisi kai ai epta lucniai [as eides] epta ekklhsiai eisi

Alexandrian
to musthrion twn epta asterwn ous eideV epi thV dexiaV mou kai taV epta lucniaV taV crusaV oi epta astereV aggeloi twn epta ekklhsiwn eisin kai ai lucniai ai epta epta ekklhsiai eisin

Latin Vulgate
1:20 sacramentum septem stellarum quas vidisti in dextera mea et septem candelabra aurea septem stellae angeli sunt septem ecclesiarum et candelabra septem septem ecclesiae sunt

King James Version
1:20 The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.

American Standard Version
1:20 the mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks are seven churches.

Bible in Basic English
1:20 The secret of the seven stars which you saw in my right hand, and of the seven gold vessels with burning lights. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven lights are the seven churches.

Darby's English Translation
1:20 The mystery of the seven stars which thou hast seen on my right hand, and the seven golden lamps. -- The seven stars are angels of the seven assemblies; and the seven lamps are seven assemblies.

Douay Rheims
1:20 The mystery of the seven stars, which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches. And the seven candlesticks are the seven churches.

Noah Webster Bible
1:20 The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.

Weymouth New Testament
1:20 the secret meaning of the seven stars which you have seen in My right hand, and of the seven lampstands of gold. The seven stars are the ministers of the seven Churches, and the seven lampstands are the seven Churches.

World English Bible
1:20 the mystery of the seven stars which you saw in my right hand, and the seven golden lampstands. The seven stars are the angels of the seven assemblies. The seven lampstands are seven assemblies.

Young's Literal Translation
1:20 the secret of the seven stars that thou hast seen upon my right hand, and the seven golden lamp-stands: the seven stars are messengers of the seven assemblies, and the seven lamp-stands that thou hast seen are seven assemblies.

 

Revelation 2

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com