Parallel Greek New Testament

1st John 4

IWANNOU A

The First Epistle General of John

Return to Index

Chapter 5

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Stephens 1550 Textus Receptus
paV o pisteuwn oti ihsouV estin o cristoV ek tou qeou gegennhtai kai paV o agapwn ton gennhsanta agapa kai ton gegennhmenon ex autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
paV o pisteuwn oti ihsouV estin o cristoV ek tou qeou gegennhtai kai paV o agapwn ton gennhsanta agapa kai ton gegennhmenon ex autou

Byzantine Majority
paV o pisteuwn oti ihsouV estin o cristoV ek tou qeou gegennhtai kai paV o agapwn ton gennhsanta agapa kai ton gegennhmenon ex autou

Alexandrian
paV o pisteuwn oti ihsouV estin o cristoV ek tou qeou gegennhtai kai paV o agapwn ton gennhsanta agapa [kai] ton gegennhmenon ex autou

Latin Vulgate
5:1 omnis qui credit quoniam Iesus est Christus ex Deo natus est et omnis qui diligit eum qui genuit diligit eum qui natus est ex eo

King James Version
5:1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him.

American Standard Version
5:1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is begotten of God: and whosoever loveth him that begat loveth him also that is begotten of him.

Bible in Basic English
5:1 Everyone who has faith that Jesus is the Christ is a child of God: and everyone who has love for the Father has love for his child.

Darby's English Translation
5:1 Every one that believes that Jesus is the Christ is begotten of God; and every one that loves him that has begotten loves also him that is begotten of him.

Douay Rheims
5:1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ, is born of God. And every one that loveth him who begot, loveth him also who is born of him.

Noah Webster Bible
5:1 Whoever believeth that Jesus is the Christ, is born of God: and every one that loveth him that begat, loveth him also that is begotten by him.

Weymouth New Testament
5:1 Every one who believes that Jesus is the Christ is a child of God; and every one who loves the Father loves also Him who is the Father's Child.

World English Bible
5:1 Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Whoever loves the father also loves the child who is born of him.

Young's Literal Translation
5:1 Every one who is believing that Jesus is the Christ, of God he hath been begotten, and every one who is loving Him who did beget, doth love also him who is begotten of Him:

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou qeou otan ton qeon agapwmen kai taV entolaV autou thrwmen

Scrivener 1894 Textus Receptus
en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou qeou otan ton qeon agapwmen kai taV entolaV autou thrwmen

Byzantine Majority
en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou qeou otan ton qeon agapwmen kai taV entolaV autou thrwmen

Alexandrian
en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou qeou otan ton qeon agapwmen kai taV entolaV autou poiwmen

Latin Vulgate
5:2 in hoc cognoscimus quoniam diligimus natos Dei cum Deum diligamus et mandata eius faciamus

King James Version
5:2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.

American Standard Version
5:2 Hereby we know that we love the children of God, when we love God and do his commandments.

Bible in Basic English
5:2 In this way, we are certain that we have love for the children of God, when we have love for God and keep his laws.

Darby's English Translation
5:2 Hereby know we that we love the children of God, when we love God and keep his commandments.

Douay Rheims
5:2 In this we know that we love the children of God: when we love God, and keep his commandments.

Noah Webster Bible
5:2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.

Weymouth New Testament
5:2 The fact that we love God Himself, and obey His commands, is a proof that we love God's children.

World English Bible
5:2 By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments.

Young's Literal Translation
5:2 in this we know that we love the children of God, when we may love God, and His commands may keep;

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
auth gar estin h agaph tou qeou ina taV entolaV autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin

Scrivener 1894 Textus Receptus
auth gar estin h agaph tou qeou ina taV entolaV autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin

Byzantine Majority
auth gar estin h agaph tou qeou ina taV entolaV autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin

Alexandrian
auth gar estin h agaph tou qeou ina taV entolaV autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin

Latin Vulgate
5:3 haec est enim caritas Dei ut mandata eius custodiamus et mandata eius gravia non sunt

King James Version
5:3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.

American Standard Version
5:3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.

Bible in Basic English
5:3 For loving God is keeping his laws: and his laws are not hard.

Darby's English Translation
5:3 For this is the love of God, that we keep his commandments; and his commandments are not grievous.

Douay Rheims
5:3 For this is the charity of God, that we keep his commandments: and his commandments are not heavy.

Noah Webster Bible
5:3 For this is the love of God, that we keep his commandments; and his commandments are not grievous.

Weymouth New Testament
5:3 Love for God means obedience to His commands; and His commands are not irksome.

World English Bible
5:3 For this is the love of God, that we keep his commandments. His commandments are not grievous.

Young's Literal Translation
5:3 for this is the love of God, that His commands we may keep, and His commands are not burdensome;

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
oti pan to gegennhmenon ek tou qeou nika ton kosmon kai auth estin h nikh h nikhsasa ton kosmon h pistiV hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti pan to gegennhmenon ek tou qeou nika ton kosmon kai auth estin h nikh h nikhsasa ton kosmon h pistiV hmwn

Byzantine Majority
oti pan to gegennhmenon ek tou qeou nika ton kosmon kai auth estin h nikh h nikhsasa ton kosmon h pistiV umwn

Alexandrian
oti pan to gegennhmenon ek tou qeou nika ton kosmon kai auth estin h nikh h nikhsasa ton kosmon h pistiV hmwn

Latin Vulgate
5:4 quoniam omne quod natum est ex Deo vincit mundum et haec est victoria quae vincit mundum fides nostra

King James Version
5:4 For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, [even] our faith.

American Standard Version
5:4 For whatsoever is begotten of God overcometh the world: and this is the victory that hath overcome the world, even our faith.

Bible in Basic English
5:4 Anything which comes from God is able to overcome the world: and the power by which we have overcome the world is our faith.

Darby's English Translation
5:4 For all that has been begotten of God gets the victory over the world; and this is the victory which has gotten the victory over the world, our faith.

Douay Rheims
5:4 For whatsoever is born of God, overcometh the world: and this is the victory which overcometh the world, our faith.

Noah Webster Bible
5:4 For whatever is born of God, overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.

Weymouth New Testament
5:4 For every child of God overcomes the world; and the victorious principle which has overcome the world is our faith.

World English Bible
5:4 For whatever is born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world: your faith.

Young's Literal Translation
5:4 because every one who is begotten of God doth overcome the world, and this is the victory that did overcome the world -- our faith;

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
tiV estin o nikwn ton kosmon ei mh o pisteuwn oti ihsouV estin o uioV tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
tiV estin o nikwn ton kosmon ei mh o pisteuwn oti ihsouV estin o uioV tou qeou

Byzantine Majority
tiV estin o nikwn ton kosmon ei mh o pisteuwn oti ihsouV estin o uioV tou qeou

Alexandrian
tiV [de] estin o nikwn ton kosmon ei mh o pisteuwn oti ihsouV estin o uioV tou qeou

Latin Vulgate
5:5 quis est qui vincit mundum nisi qui credit quoniam Iesus est Filius Dei

King James Version
5:5 Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?

American Standard Version
5:5 And who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?

Bible in Basic English
5:5 Who is able to overcome the world but the man who has faith that Jesus is the Son of God?

Darby's English Translation
5:5 Who is he that gets the victory over the world, but he that believes that Jesus is the Son of God?

Douay Rheims
5:5 Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?

Noah Webster Bible
5:5 Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?

Weymouth New Testament
5:5 Who but the man that believes that Jesus is the Son of God overcomes the world?

World English Bible
5:5 Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God?

Young's Literal Translation
5:5 who is he who is overcoming the world, if not he who is believing that Jesus is the Son of God?

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
outoV estin o elqwn di udatoV kai aimatoV ihsouV o cristoV ouk en tw udati monon all en tw udati kai tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin h alhqeia

Scrivener 1894 Textus Receptus
outoV estin o elqwn di udatoV kai aimatoV ihsouV o cristoV ouk en tw udati monon all en tw udati kai tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin h alhqeia

Byzantine Majority
outoV estin o elqwn di udatoV kai aimatoV ihsouV cristoV ouk en tw udati monon all en tw udati kai tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin h alhqeia

Alexandrian
outoV estin o elqwn di udatoV kai aimatoV ihsouV cristoV ouk en tw udati monon all en tw udati kai en tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin h alhqeia

Latin Vulgate
5:6 hic est qui venit per aquam et sanguinem Iesus Christus non in aqua solum sed in aqua et sanguine et Spiritus est qui testificatur quoniam Christus est veritas

King James Version
5:6 This is he that came by water and blood, [even] Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.

American Standard Version
5:6 This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not with the water only, but with the water and with the blood.

Bible in Basic English
5:6 This is he who came by water and by blood, Jesus Christ; not by water only but by water and by blood.

Darby's English Translation
5:6 This is he that came by water and blood, Jesus the Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that bears witness, for the Spirit is the truth.

Douay Rheims
5:6 This is he that came by water and blood, Jesus Christ: not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit which testifieth, that Christ is the truth.

Noah Webster Bible
5:6 This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth testimony, because the Spirit is truth.

Weymouth New Testament
5:6 Jesus Christ is He who came with water and blood; not with the water only, but with the water and with the blood. And it is the Spirit who gives testimony-- because the Spirit is the Truth.

World English Bible
5:6 This is he who came by water and blood, Jesus Christ; not with the water only, but with the water and the blood.

Young's Literal Translation
5:6 This one is he who did come through water and blood -- Jesus the Christ, not in the water only, but in the water and the blood; and the Spirit it is that is testifying, because the Spirit is the truth,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
oti treiV eisin oi marturounteV en tw ouranw o pathr o logos kai to agion pneuma kai outoi oi treis en eisin

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti treiV eisin oi marturounteV en tw ouranw o pathr o logos kai to agion pneuma kai outoi oi treis en eisin

Byzantine Majority
oti treiV eisin oi marturounteV

Alexandrian
oti treiV eisin oi marturounteV

Latin Vulgate
5:7 quia tres sunt qui testimonium dant

King James Version
5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.

American Standard Version
5:7 And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is the truth.

Bible in Basic English
5:7 And the Spirit is the witness, because the Spirit is true.

Darby's English Translation
5:7 For they that bear witness are three:

Douay Rheims
5:7 And there are three who give testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one.

Noah Webster Bible
5:7 For there are three that bear testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one.

Weymouth New Testament
5:7 For there are three that give testimony-- the Spirit, the water, and the blood;

World English Bible
5:7 It is the Spirit who bears witness, because the Spirit is the truth.

Young's Literal Translation
5:7 because three are who are testifying in the heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these -- the three -- are one;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
kai treis eisin oi marturountes en th gh to pneuma kai to udwr kai to aima kai oi treiV eiV to en eisin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai treis eisin oi marturountes en th gh to pneuma kai to udwr kai to aima kai oi treiV eiV to en eisin

Byzantine Majority
to pneuma kai to udwr kai to aima kai oi treiV eiV to en eisin

Alexandrian
to pneuma kai to udwr kai to aima kai oi treiV eiV to en eisin

Latin Vulgate
5:8 Spiritus et aqua et sanguis et tres unum sunt

King James Version
5:8 And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.

American Standard Version
5:8 For there are three who bear witness, the Spirit, and the water, and the blood: and the three agree in one.

Bible in Basic English
5:8 There are three witnesses, the Spirit, the water, and the blood: and all three are in agreement.

Darby's English Translation
5:8 the Spirit, and the water, and the blood; and the three agree in one.

Douay Rheims
5:8 And there are three that give testimony on earth: the spirit, and the water, and the blood: and these three are one.

Noah Webster Bible
5:8 And there are three that bear testimony on earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.

Weymouth New Testament
5:8 and there is complete agreement between these three.

World English Bible
5:8 For there are three who bear witness, the Spirit, and the water, and the blood; and the three agree as one.

Young's Literal Translation
5:8 and three are who are testifying in the earth, the Spirit, and the water, and the blood, and the three are into the one.

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen h marturia tou qeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou qeou hn memarturhken peri tou uiou autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen h marturia tou qeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou qeou hn memarturhken peri tou uiou autou

Byzantine Majority
ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen h marturia tou qeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou qeou hn memarturhken peri tou uiou autou

Alexandrian
ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen h marturia tou qeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou qeou oti memarturhken peri tou uiou autou

Latin Vulgate
5:9 si testimonium hominum accipimus testimonium Dei maius est quoniam hoc est testimonium Dei quod maius est quia testificatus est de Filio suo

King James Version
5:9 If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son.

American Standard Version
5:9 If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for the witness of God is this, that he hath borne witness concerning his Son.

Bible in Basic English
5:9 If we take the witness of men to be true, the witness of God is greater: because this is the witness which God has given about his Son.

Darby's English Translation
5:9 If we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God which he has witnessed concerning his Son.

Douay Rheims
5:9 If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For this is the testimony of God, which is greater, because he hath testified of his Son.

Noah Webster Bible
5:9 If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater: for this is the testimony of God which he hath testified of his Son.

Weymouth New Testament
5:9 If we accept the testimony of men, God's testimony is greater: for God's testimony consists of the things which He has testified about His Son.

World English Bible
5:9 If we receive the witness of men, the witness of God is greater; for this is God`s testimony which he has testified concerning his Son.

Young's Literal Translation
5:9 If the testimony of men we receive, the testimony of God is greater, because this is the testimony of God that He hath testified concerning His Son.

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
o pisteuwn eiV ton uion tou qeou ecei thn marturian en eautw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eiV thn marturian hn memarturhken o qeoV peri tou uiou autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o pisteuwn eiV ton uion tou qeou ecei thn marturian en eautw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eiV thn marturian hn memarturhken o qeoV peri tou uiou autou

Byzantine Majority
o pisteuwn eiV ton uion tou qeou ecei thn marturian en autw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eiV thn marturian hn memarturhken o qeoV peri tou uiou autou

Alexandrian
o pisteuwn eiV ton uion tou qeou ecei thn marturian en eautw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eiV thn marturian hn memarturhken o qeoV peri tou uiou autou

Latin Vulgate
5:10 qui credit in Filio Dei habet testimonium Dei in se qui non credit Filio mendacem facit eum quoniam non credidit in testimonio quod testificatus est Deus de Filio suo

King James Version
5:10 He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son.

American Standard Version
5:10 He that believeth on the Son of God hath the witness in him: he that believeth not God hath made him a liar; because he hath not believed in the witness that God hath borne concerning his Son.

Bible in Basic English
5:10 He who has faith in the Son of God has the witness in himself: he who has not faith in God makes him false, because he has not faith in the witness which God has given about his Son.

Darby's English Translation
5:10 He that believes on the Son of God has the witness in himself; he that does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the witness which God has witnessed concerning his Son.

Douay Rheims
5:10 He that believeth in the Son of God, hath the testimony of God in himself. He that believeth not the Son, maketh him a liar: because he believeth not in the testimony which God hath testified of his Son.

Noah Webster Bible
5:10 He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God, hath made him a liar, because he hath not believed the testimony that God gave of his Son.

Weymouth New Testament
5:10 He who believes in the Son of God has the testimony in his own heart: he who does not believe God has made Him a liar, in that he has refused to accept the testimony which God has given about His Son.

World English Bible
5:10 He who believes in the Son of God has the witness in him. He who doesn`t believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has given concerning his Son.

Young's Literal Translation
5:10 He who is believing in the Son of God, hath the testimony in himself; he who is not believing God, a liar hath made Him, because he hath not believed in the testimony that God hath testified concerning His Son;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken hmin o qeoV kai auth h zwh en tw uiw autou estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken hmin o qeoV kai auth h zwh en tw uiw autou estin

Byzantine Majority
kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken hmin o qeoV kai auth h zwh en tw uiw autou estin

Alexandrian
kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken hmin o qeoV kai auth h zwh en tw uiw autou estin

Latin Vulgate
5:11 et hoc est testimonium quoniam vitam aeternam dedit nobis Deus et haec vita in Filio eius est

King James Version
5:11 And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.

American Standard Version
5:11 And the witness is this, that God gave unto us eternal life, and this life is in his Son.

Bible in Basic English
5:11 And his witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in his Son.

Darby's English Translation
5:11 And this is the witness, that God has given to us eternal life; and this life is in his Son.

Douay Rheims
5:11 And this is the testimony, that God hath given to us eternal life. And this life is in his Son.

Noah Webster Bible
5:11 And this is the testimony, that God hath given to us eternal life: and this life is in his Son.

Weymouth New Testament
5:11 And that testimony is to the effect that God has given us the Life of the Ages, and that this Life is in His Son.

World English Bible
5:11 The testimony is this, that God gave to us eternal life, and this life is in his Son.

Young's Literal Translation
5:11 and this is the testimony, that life age-during did God give to us, and this -- the life -- is in His Son;

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
o ecwn ton uion ecei thn zwhn o mh ecwn ton uion tou qeou thn zwhn ouk ecei

Scrivener 1894 Textus Receptus
o ecwn ton uion ecei thn zwhn o mh ecwn ton uion tou qeou thn zwhn ouk ecei

Byzantine Majority
o ecwn ton uion ecei thn zwhn o mh ecwn ton uion tou qeou thn zwhn ouk ecei

Alexandrian
o ecwn ton uion ecei thn zwhn o mh ecwn ton uion tou qeou thn zwhn ouk ecei

Latin Vulgate
5:12 qui habet Filium habet vitam qui non habet Filium Dei vitam non habet

King James Version
5:12 He that hath the Son hath life; [and] he that hath not the Son of God hath not life.

American Standard Version
5:12 He that hath the Son hath the life; he that hath not the Son of God hath not the life.

Bible in Basic English
5:12 He who has the Son has the life; he who has not the Son of God has not the life.

Darby's English Translation
5:12 He that has the Son has life: he that has not the Son of God has not life.

Douay Rheims
5:12 He that hath the Son, hath life. He that hath not the Son, hath not life.

Noah Webster Bible
5:12 He that hath the Son, hath life; and he that hath not the Son of God, hath not life.

Weymouth New Testament
5:12 He who has the Son has the Life: he who has not the Son of God has not the Life.

World English Bible
5:12 He who has the Son has the life. He who doesn`t have God`s Son doesn`t have the life.

Young's Literal Translation
5:12 he who is having the Son, hath the life; he who is not having the Son of God -- the life he hath not.

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
tauta egraya umin tois pisteuousin eis to onoma tou uiou tou qeou ina eidhte oti zwhn ecete aiwnion kai ina pisteuhte eiV to onoma tou uiou tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
tauta egraya umin tois pisteuousin eis to onoma tou uiou tou qeou ina eidhte oti zwhn ecete aiwnion kai ina pisteuhte eiV to onoma tou uiou tou qeou

Byzantine Majority
tauta egraya umin tois pisteuousin eis to onoma tou uiou tou qeou ina eidhte oti zwhn aiwnion ecete kai ina pisteuhte eiV to onoma tou uiou tou qeou

Alexandrian
tauta egraya umin ina eidhte oti zwhn ecete aiwnion tois pisteuousin eiV to onoma tou uiou tou qeou

Latin Vulgate
5:13 haec scripsi vobis ut sciatis quoniam vitam habetis aeternam qui creditis in nomine Filii Dei

King James Version
5:13 These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.

American Standard Version
5:13 These things have I written unto you, that ye may know that ye have eternal life, even unto you that believe on the name of the Son of God.

Bible in Basic English
5:13 I have put these things in writing for you who have faith in the name of the Son of God, so that you may be certain that you have eternal life.

Darby's English Translation
5:13 These things have I written to you that ye may know that ye have eternal life who believe on the name of the Son of God.

Douay Rheims
5:13 These things I write to you, that you may know that you have eternal life, you who believe in the name of the Son of God.

Noah Webster Bible
5:13 These things have I written to you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.

Weymouth New Testament
5:13 I write all this to you in order that you who believe in the Son of God may know for certain that you already have the Life of the Ages.

World English Bible
5:13 These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God.

Young's Literal Translation
5:13 These things I did write to you who are believing in the name of the Son of God, that ye may know that life ye have age-during, and that ye may believe in the name of the Son of God.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
kai auth estin h parrhsia hn ecomen proV auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai auth estin h parrhsia hn ecomen proV auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn

Byzantine Majority
kai auth estin h parrhsia hn ecomen proV auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn

Alexandrian
kai auth estin h parrhsia hn ecomen proV auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn

Latin Vulgate
5:14 et haec est fiducia quam habemus ad eum quia quodcumque petierimus secundum voluntatem eius audit nos

King James Version
5:14 And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us:

American Standard Version
5:14 And this is the boldness which we have toward him, that, if we ask anything according to his will, he heareth us:

Bible in Basic English
5:14 And we are certain that if we make any request to him which is right in his eyes, he will give ear to us:

Darby's English Translation
5:14 And this is the boldness which we have towards him, that if we ask him anything according to his will he hears us.

Douay Rheims
5:14 And this is the confidence which we have towards him: That, whatsoever we shall ask according to his will, he heareth us.

Noah Webster Bible
5:14 And this is the confidence that we have in him, that if we ask any thing according to his will, he heareth us:

Weymouth New Testament
5:14 And we have an assured confidence that whenever we ask anything in accordance with His will, He listens to us.

World English Bible
5:14 This is the boldness which we have toward him, that, if we ask anything according to his will, he listens to us.

Young's Literal Translation
5:14 And this is the boldness that we have toward Him, that if anything we may ask according to his will, He doth hear us,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ean oidamen oti akouei hmwn o an aitwmeqa oidamen oti ecomen ta aithmata a hthkamen par autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ean oidamen oti akouei hmwn o an aitwmeqa oidamen oti ecomen ta aithmata a hthkamen par autou

Byzantine Majority
kai ean oidamen oti akouei hmwn o ean aitwmeqa oidamen oti ecomen ta aithmata a hthkamen par autou

Alexandrian
kai ean oidamen oti akouei hmwn o ean aitwmeqa oidamen oti ecomen ta aithmata a hthkamen ap autou

Latin Vulgate
5:15 et scimus quoniam audit nos quicquid petierimus scimus quoniam habemus petitiones quas postulavimus ab eo

King James Version
5:15 And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.

American Standard Version
5:15 and if we know that he heareth us whatsoever we ask, we know that we have the petitions which we have asked of him.

Bible in Basic English
5:15 And if we are certain that he gives ear to all our requests, we are equally certain that we will get our requests.

Darby's English Translation
5:15 And if we know that he hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions which we have asked of him.

Douay Rheims
5:15 And we know that he heareth us whatsoever we ask: we know that we have the petitions which we request of him.

Noah Webster Bible
5:15 And if we know that he heareth us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we desired from him.

Weymouth New Testament
5:15 And since we know that He listens to us, then whatever we ask, we know that we have the things which we have asked from Him.

World English Bible
5:15 And if we know that he listens to us whatever we ask, we know that we have the petitions which we have asked of him.

Young's Literal Translation
5:15 and if we have known that He doth hear us, whatever we may ask, we have known that we have the requests that we have requested from Him.

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
ean tiV idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh proV qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toiV amartanousin mh proV qanaton estin amartia proV qanaton ou peri ekeinhV legw ina erwthsh

Scrivener 1894 Textus Receptus
ean tiV idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh proV qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toiV amartanousin mh proV qanaton estin amartia proV qanaton ou peri ekeinhV legw ina erwthsh

Byzantine Majority
ean tiV idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh proV qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toiV amartanousin mh proV qanaton estin amartia proV qanaton ou peri ekeinhV legw ina erwthsh

Alexandrian
ean tiV idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh proV qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toiV amartanousin mh proV qanaton estin amartia proV qanaton ou peri ekeinhV legw ina erwthsh

Latin Vulgate
5:16 qui scit fratrem suum peccare peccatum non ad mortem petet et dabit ei vitam peccantibus non ad mortem est peccatum ad mortem non pro illo dico ut roget

King James Version
5:16 If any man see his brother sin a sin [which is] not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death: I do not say that he shall pray for it.

American Standard Version
5:16 If any man see his brother sinning a sin not unto death, he shall ask, and God will give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death: not concerning this do I say that he should make request.

Bible in Basic English
5:16 If a man sees his brother doing a sin which is not bad enough for death, let him make a prayer to God, and God will give life to him whose sin was not bad enough for death. There is a sin whose punishment is death: I do not say that he may make such a request then.

Darby's English Translation
5:16 If any one see his brother sinning a sin not unto death, he shall ask, and he shall give him life, for those that do not sin unto death. There is a sin to death: I do not say of that that he should make a request.

Douay Rheims
5:16 He that knoweth his brother to sin a sin which is not to death, let him ask, and life shall be given to him, who sinneth not to death. There is a sin unto death: for that I say not that any man ask.

Noah Webster Bible
5:16 If any man shall see his brother sin a sin which is not to death, he shall ask, and he will give him life for them that sin not to death. There is a sin to death: I do not say that he shall pray for it.

Weymouth New Testament
5:16 If any one sees a brother man committing a sin which is not unto death, he shall ask and God shall give him life--for those who do not sin unto death. There is such a thing as sin unto death; for that I do not bid him make request.

World English Bible
5:16 If anyone sees his brother sinning a sin not leading to death, he shall ask, and God will give him life for those who sin not to death. There is a sin leading to death. I don`t say that concerning this he should make a request.

Young's Literal Translation
5:16 If any one may see his brother sinning a sin not unto death, he shall ask, and He shall give to him life to those sinning not unto death; there is sin to death, not concerning it do I speak that he may beseech;

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou proV qanaton

Scrivener 1894 Textus Receptus
pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou proV qanaton

Byzantine Majority
pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou proV qanaton

Alexandrian
pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou proV qanaton

Latin Vulgate
5:17 omnis iniquitas peccatum est et est peccatum non ad mortem

King James Version
5:17 All unrighteousness is sin: and there is a sin not unto death.

American Standard Version
5:17 All unrighteousness is sin: and there is a sin not unto death.

Bible in Basic English
5:17 All evil-doing is sin: but death is not the punishment for every sort of sin.

Darby's English Translation
5:17 Every unrighteousness is sin; and there is a sin not to death.

Douay Rheims
5:17 All iniquity is sin. And there is a sin unto death.

Noah Webster Bible
5:17 All unrighteousness is sin: and there is a sin not to death.

Weymouth New Testament
5:17 Any kind of wrongdoing is sin; but there is sin which is not unto death.

World English Bible
5:17 All unrighteousness is sin, and there is a sin not leading to death.

Young's Literal Translation
5:17 all unrighteousness is sin, and there is sin not unto death.

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
oidamen oti paV o gegennhmenoV ek tou qeou ouc amartanei all o gennhqeiV ek tou qeou threi eauton kai o ponhroV ouc aptetai autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
oidamen oti paV o gegennhmenoV ek tou qeou ouc amartanei all o gennhqeiV ek tou qeou threi eauton kai o ponhroV ouc aptetai autou

Byzantine Majority
oidamen oti paV o gegennhmenoV ek tou qeou ouc amartanei all o gennhqeiV ek tou qeou threi eauton kai o ponhroV ouc aptetai autou

Alexandrian
oidamen oti paV o gegennhmenoV ek tou qeou ouc amartanei all o gennhqeiV ek tou qeou threi auton kai o ponhroV ouc aptetai autou

Latin Vulgate
5:18 scimus quoniam omnis qui natus est ex Deo non peccat sed generatio Dei conservat eum et malignus non tangit eum

King James Version
5:18 We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.

American Standard Version
5:18 We know that whosoever is begotten of God sinneth not; but he that was begotten of God keepeth himself, and the evil one toucheth him not.

Bible in Basic English
5:18 We are certain that one who is a child of God will do no sin, but the Son of God keeps him so that he is not touched by the Evil One.

Darby's English Translation
5:18 We know that every one begotten of God does not sin, but he that has been begotten of God keeps himself, and the wicked one does not touch him.

Douay Rheims
5:18 We know that whosoever is born of God, sinneth not: but the generation of God preserveth him, and the wicked one toucheth him not.

Noah Webster Bible
5:18 We know that whoever is born of God, sinneth not; but he that is begotten of God, keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.

Weymouth New Testament
5:18 We know that no one who is a child of God lives in sin, but He who is God's Child keeps him, and the Evil one cannot touch him.

World English Bible
5:18 We know that whoever is born of God doesn`t sin, but he who was born of God keeps himself, and the evil one doesn`t touch him.

Young's Literal Translation
5:18 We have known that every one who hath been begotten of God doth not sin, but he who was begotten of God doth keep himself, and the evil one doth not touch him;

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
oidamen oti ek tou qeou esmen kai o kosmoV oloV en tw ponhrw keitai

Scrivener 1894 Textus Receptus
oidamen oti ek tou qeou esmen kai o kosmoV oloV en tw ponhrw keitai

Byzantine Majority
oidamen oti ek tou qeou esmen kai o kosmoV oloV en tw ponhrw keitai

Alexandrian
oidamen oti ek tou qeou esmen kai o kosmoV oloV en tw ponhrw keitai

Latin Vulgate
5:19 scimus quoniam ex Deo sumus et mundus totus in maligno positus est

King James Version
5:19 [And] we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

American Standard Version
5:19 We know that we are of God, and the whole world lieth in the evil one.

Bible in Basic English
5:19 We are certain that we are of God, but all the world is in the power of the Evil One.

Darby's English Translation
5:19 We know that we are of God, and the whole world lies in the wicked one.

Douay Rheims
5:19 We know that we are of God, and the whole world is seated in wickedness.

Noah Webster Bible
5:19 And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

Weymouth New Testament
5:19 We know that we are children of God, and that the whole world lies in the power of the Evil one.

World English Bible
5:19 We know that we are of God, and the whole world lies in the power of the evil one.

Young's Literal Translation
5:19 we have known that of God we are, and the whole world in the evil doth lie;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
oidamen de oti o uioV tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outoV estin o alhqinoV qeoV kai h zwh aiwnioV

Scrivener 1894 Textus Receptus
oidamen de oti o uioV tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outoV estin o alhqinoV qeoV kai h zwh aiwnioV

Byzantine Majority
oidamen de oti o uioV tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outoV estin o alhqinoV qeoV kai [h] zwh [h] aiwnioV

Alexandrian
oidamen de oti o uioV tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outoV estin o alhqinoV qeoV kai zwh aiwnioV

Latin Vulgate
5:20 et scimus quoniam Filius Dei venit et dedit nobis sensum ut cognoscamus verum Deum et simus in vero Filio eius hic est verus Deus et vita aeterna

King James Version
5:20 And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, [even] in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

American Standard Version
5:20 And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

Bible in Basic English
5:20 And we are certain that the Son of God has come, and has given us a clear vision, so that we may see him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

Darby's English Translation
5:20 And we know that the Son of God has come, and has given us an understanding that we should know him that is true; and we are in him that is true, in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

Douay Rheims
5:20 And we know that the Son of God is come: and he hath given us understanding that we may know the true God, and may be in his true Son. This is the true God and life eternal.

Noah Webster Bible
5:20 And we know that the Son of God hath come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

Weymouth New Testament
5:20 And we know that the Son of God has come, and has given us understanding so that we know the true One, and are in union with the true One--that is, we are in union with His Son Jesus Christ. He is the true God and the Life of the Ages.

World English Bible
5:20 We know that the Son of God has come, and has given us an understanding, that we know him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

Young's Literal Translation
5:20 and we have known that the Son of God is come, and hath given us a mind, that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ; this one is the true God and the life age-during!

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
teknia fulaxate eautous apo twn eidwlwn amhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
teknia fulaxate eautous apo twn eidwlwn amhn

Byzantine Majority
teknia fulaxate eauta apo twn eidwlwn amhn

Alexandrian
teknia fulaxate eauta apo twn eidwlwn

Latin Vulgate
5:21

King James Version
5:21 Little children, keep yourselves from idols. Amen.

American Standard Version
5:21 My little children, guard yourselves from idols.

Bible in Basic English
5:21 My little children, keep yourselves from false gods.

Darby's English Translation
5:21 Children, keep yourselves from idols.

Douay Rheims
5:21 Little children, keep yourselves from idols. Amen.

Noah Webster Bible
5:21 Little children, keep yourselves from idols. Amen.

Weymouth New Testament
5:21 Dear children, guard yourselves from idols.

World English Bible
5:21 Little children, keep yourselves from idols.

Young's Literal Translation
5:21 Little children, guard yourselves from the idols! Amen.

 

2nd John 1

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com