Parallel Greek New Testament

1st John 1

IWANNOU A

The First Epistle General of John

Return to Index

Chapter 2

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1

Stephens 1550 Textus Receptus
teknia mou tauta grafw umin ina mh amarthte kai ean tiV amarth paraklhton ecomen proV ton patera ihsoun criston dikaion

Scrivener 1894 Textus Receptus
teknia mou tauta grafw umin ina mh amarthte kai ean tiV amarth paraklhton ecomen proV ton patera ihsoun criston dikaion

Byzantine Majority
teknia mou tauta grafw umin ina mh amarthte kai ean tiV amarth paraklhton ecomen proV ton patera ihsoun criston dikaion

Alexandrian
teknia mou tauta grafw umin ina mh amarthte kai ean tiV amarth paraklhton ecomen proV ton patera ihsoun criston dikaion

Latin Vulgate
2:1 filioli mei haec scribo vobis ut non peccetis sed et si quis peccaverit advocatum habemus apud Patrem Iesum Christum iustum

King James Version
2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

American Standard Version
2:1 My little children, these things write I unto you that ye may not sin. And if any man sin, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

Bible in Basic English
2:1 My little children, I am writing these things to you so that you may be without sin. And if any man is a sinner, we have a friend and helper with the Father, Jesus Christ, the upright one:

Darby's English Translation
2:1 My children, these things I write to you in order that ye may not sin; and if any one sin, we have a patron with the Father, Jesus Christ the righteous;

Douay Rheims
2:1 My little children, these things I write to you, that you may not sin. But if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the just:

Noah Webster Bible
2:1 My little children, these things I write to you, that ye sin not. And if any man sinneth, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

Weymouth New Testament
2:1 Dear children, I write thus to you in order that you may not sin. If any one sins, we have an Advocate with the Father--Jesus Christ the righteous;

World English Bible
2:1 My little children, I write these things to you so that you may not sin. If anyone sins, we have a Counselor with the Father, Jesus Christ, the righteous.

Young's Literal Translation
2:1 My little children, these things I write to you, that ye may not sin: and if any one may sin, an advocate we have with the Father, Jesus Christ, a righteous one,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai autoV ilasmoV estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai autoV ilasmoV estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou

Byzantine Majority
kai autoV ilasmoV estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou

Alexandrian
kai autoV ilasmoV estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou

Latin Vulgate
2:2 et ipse est propitiatio pro peccatis nostris non pro nostris autem tantum sed etiam pro totius mundi

King James Version
2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for [the sins of] the whole world.

American Standard Version
2:2 and he is the propitiation for our sins; and not for ours only, but also for the whole world.

Bible in Basic English
2:2 He is the offering for our sins; and not for ours only, but for all the world.

Darby's English Translation
2:2 and *he* is the propitiation for our sins; but not for ours alone, but also for the whole world.

Douay Rheims
2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for those of the whole world.

Noah Webster Bible
2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.

Weymouth New Testament
2:2 and He is an atoning sacrifice for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.

World English Bible
2:2 And he is the atoning sacrifice for our sins, and not for ours only, but also for the whole world.

Young's Literal Translation
2:2 and he -- he is a propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean taV entolaV autou thrwmen

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean taV entolaV autou thrwmen

Byzantine Majority
kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean taV entolaV autou thrwmen

Alexandrian
kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean taV entolaV autou thrwmen

Latin Vulgate
2:3 et in hoc scimus quoniam cognovimus eum si mandata eius observemus

King James Version
2:3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.

American Standard Version
2:3 And hereby we know that we know him, if we keep his commandments.

Bible in Basic English
2:3 And by this we may be certain that we have knowledge of him, if we keep his laws.

Darby's English Translation
2:3 And hereby we know that we know him, if we keep his commandments.

Douay Rheims
2:3 And by this we know that we have known him, if we keep his commandments.

Noah Webster Bible
2:3 And by this we do know that we know him, if we keep his commandments.

Weymouth New Testament
2:3 And by this we may know that we know Him--if we obey His commands.

World English Bible
2:3 This is how we know that we know him: if we keep his commandments.

Young's Literal Translation
2:3 and in this we know that we have known him, if his commands we may keep;

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
o legwn egnwka auton kai taV entolaV autou mh thrwn yeusthV estin kai en toutw h alhqeia ouk estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
o legwn egnwka auton kai taV entolaV autou mh thrwn yeusthV estin kai en toutw h alhqeia ouk estin

Byzantine Majority
o legwn egnwka auton kai taV entolaV autou mh thrwn yeusthV estin kai en toutw h alhqeia ouk estin

Alexandrian
o legwn oti egnwka auton kai taV entolaV autou mh thrwn yeusthV estin kai en toutw h alhqeia ouk estin

Latin Vulgate
2:4 qui dicit se nosse eum et mandata eius non custodit mendax est in hoc veritas non est

King James Version
2:4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.

American Standard Version
2:4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him;

Bible in Basic English
2:4 The man who says, I have knowledge of him, and does not keep his laws, is false, and there is nothing true in him:

Darby's English Translation
2:4 He that says, I know him, and does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him;

Douay Rheims
2:4 He who saith that he knoweth him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.

Noah Webster Bible
2:4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.

Weymouth New Testament
2:4 He who professes to know Him, and yet does not obey His commands, is a liar, and the truth has no place in his heart.

World English Bible
2:4 He who says, "I know him," and doesn`t keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him.

Young's Literal Translation
2:4 he who is saying, `I have known him,` and his command is not keeping, a liar he is, and in him the truth is not;

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
oV d an thrh autou ton logon alhqwV en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen

Scrivener 1894 Textus Receptus
oV d an thrh autou ton logon alhqwV en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen

Byzantine Majority
oV d an thrh autou ton logon alhqwV en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen

Alexandrian
oV d an thrh autou ton logon alhqwV en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen

Latin Vulgate
2:5 qui autem servat verbum eius vere in hoc caritas Dei perfecta est in hoc scimus quoniam in ipso sumus

King James Version
2:5 But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.

American Standard Version
2:5 but whoso keepeth his word, in him verily hath the love of God been perfected. Hereby we know that we are in him:

Bible in Basic English
2:5 But in every man who keeps his word, the love of God is made complete. By this we may be certain that we are in him:

Darby's English Translation
2:5 but whoever keeps his word, in him verily the love of God is perfected. Hereby we know that we are in him.

Douay Rheims
2:5 But he that keepeth his word, in him in very deed the charity of God is perfected; and by this we know that we are in him.

Noah Webster Bible
2:5 But whoever keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: by this we know that we are in him.

Weymouth New Testament
2:5 But whoever obeys His Message, in him love for God has in very deed reached perfection. By this we can know that we are in Him.

World English Bible
2:5 But whoever keeps his word, God`s love has most assuredly been perfected in him. This is how we know that we are in him:

Young's Literal Translation
2:5 and whoever may keep his word, truly in him the love of God hath been perfected; in this we know that in him we are.

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
o legwn en autw menein ofeilei kaqwV ekeinoV periepathsen kai autoV outws peripatein

Scrivener 1894 Textus Receptus
o legwn en autw menein ofeilei kaqwV ekeinoV periepathsen kai autoV outws peripatein

Byzantine Majority
o legwn en autw menein ofeilei kaqwV ekeinoV periepathsen kai autoV outws peripatein

Alexandrian
o legwn en autw menein ofeilei kaqwV ekeinoV periepathsen kai autoV [outws] peripatein

Latin Vulgate
2:6 qui dicit se in ipso manere debet sicut ille ambulavit et ipse ambulare

King James Version
2:6 He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.

American Standard Version
2:6 he that saith he abideth in him ought himself also to walk even as he walked.

Bible in Basic English
2:6 He who says that he is living in him, will do as he did.

Darby's English Translation
2:6 He that says he abides in him ought, even as *he* walked, himself also so to walk.

Douay Rheims
2:6 He that saith he abideth in him, ought himself also to walk, even as he walked.

Noah Webster Bible
2:6 He that saith he abideth in him, ought himself also so to walk, even as he walked.

Weymouth New Testament
2:6 The man who professes to be continuing in Him is himself also bound to live as He lived.

World English Bible
2:6 he who says he remains in him ought himself also to walk just like he walked.

Young's Literal Translation
2:6 He who is saying in him he doth remain, ought according as he walked also himself so to walk.

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
adelfoi ouk entolhn kainhn grafw umin all entolhn palaian hn eicete ap archV h entolh h palaia estin o logoV on hkousate ap archs

Scrivener 1894 Textus Receptus
adelfoi ouk entolhn kainhn grafw umin all entolhn palaian hn eicete ap archV h entolh h palaia estin o logoV on hkousate ap archs

Byzantine Majority
adelfoi ouk entolhn kainhn grafw umin all entolhn palaian hn eicete ap archV h entolh h palaia estin o logoV on hkousate ap archs

Alexandrian
agaphtoi ouk entolhn kainhn grafw umin all entolhn palaian hn eicete ap archV h entolh h palaia estin o logoV on hkousate

Latin Vulgate
2:7 carissimi non mandatum novum scribo vobis sed mandatum vetus quod habuistis ab initio mandatum vetus est verbum quod audistis

King James Version
2:7 Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning.

American Standard Version
2:7 Beloved, no new commandment write I unto you, but an old commandment which ye had from the beginning: the old commandment is the word which ye heard.

Bible in Basic English
2:7 My loved ones, I do not give you a new law, but an old law which you had from the first; this old law is the word which came to your ears.

Darby's English Translation
2:7 Beloved, I write no new commandment to you, but an old commandment, which ye have had from the beginning. The old commandment is the word which ye heard.

Douay Rheims
2:7 Dearly beloved, I write not a new commandment to you, but an old commandment which you had from the beginning. The old commandment is the word which you have heard.

Noah Webster Bible
2:7 Brethren, I write no new commandment to you, but an old commandment which ye had from the beginning: The old commandment is the word which ye have heard from the beginning.

Weymouth New Testament
2:7 My dearly-loved friends, it is no new command that I am now giving you, but an old command which you have had from the very beginning. By the old command I mean the teaching which you have already received.

World English Bible
2:7 Brothers, I write no new commandment to you, but an old commandment which you had from the beginning. The old commandment is the word which you heard from the beginning.

Young's Literal Translation
2:7 Brethren, a new command I write not to you, but an old command, that ye had from the beginning -- the old command is the word that ye heard from the beginning;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
palin entolhn kainhn grafw umin o estin alhqeV en autw kai en umin oti h skotia paragetai kai to fwV to alhqinon hdh fainei

Scrivener 1894 Textus Receptus
palin entolhn kainhn grafw umin o estin alhqeV en autw kai en umin oti h skotia paragetai kai to fwV to alhqinon hdh fainei

Byzantine Majority
palin entolhn kainhn grafw umin o estin alhqeV en autw kai en umin oti h skotia paragetai kai to fwV to alhqinon hdh fainei

Alexandrian
palin entolhn kainhn grafw umin o estin alhqeV en autw kai en umin oti h skotia paragetai kai to fwV to alhqinon hdh fainei

Latin Vulgate
2:8 iterum mandatum novum scribo vobis quod est verum et in ipso et in vobis quoniam tenebrae transeunt et lumen verum iam lucet

King James Version
2:8 Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth.

American Standard Version
2:8 Again, a new commandment write I unto you, which thing is true in him and in you; because the darkness is passing away, and the true light already shineth.

Bible in Basic English
2:8 Again, I give you a new law, which is true in him and in you; for the night is near its end and the true light is even now shining out.

Darby's English Translation
2:8 Again, I write a new commandment to you, which thing is true in him and in you, because the darkness is passing and the true light already shines.

Douay Rheims
2:8 Again a new commandment I write unto you, which thing is true both in him and in you; because the darkness is passed, and the true light now shineth.

Noah Webster Bible
2:8 Again, a new commandment I write to you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth.

Weymouth New Testament
2:8 And yet I *am* giving you a new command, for such it really is, so far as both He and you are concerned: because the darkness is now passing away and the light, the true light, is already beginning to shine.

World English Bible
2:8 Again, I write a new commandment to you, which thing is true in him and in you; because the darkness is passing away, and the true light already shines.

Young's Literal Translation
2:8 again, a new command I write to you, which thing is true in him and in you, because the darkness doth pass away, and the true light doth now shine;

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ewV arti

Scrivener 1894 Textus Receptus
o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ewV arti

Byzantine Majority
o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ewV arti

Alexandrian
o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ewV arti

Latin Vulgate
2:9 qui dicit se in luce esse et fratrem suum odit in tenebris est usque adhuc

King James Version
2:9 He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now.

American Standard Version
2:9 He that saith he is in the light and hateth his brother, is in the darkness even until now.

Bible in Basic English
2:9 He who says that he is in the light, and has hate in his heart for his brother, is still in the dark.

Darby's English Translation
2:9 He who says he is in the light, and hates his brother, is in the darkness until now.

Douay Rheims
2:9 He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now.

Noah Webster Bible
2:9 He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now.

Weymouth New Testament
2:9 Any one who professes to be in the light and yet hates his brother man is still in darkness.

World English Bible
2:9 He who says he is in the light and hates his brother, is in the darkness even until now.

Young's Literal Translation
2:9 he who is saying, in the light he is, and his brother is hating, in the darkness he is till now;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin

Byzantine Majority
o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin

Alexandrian
o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin

Latin Vulgate
2:10 qui diligit fratrem suum in lumine manet et scandalum in eo non est

King James Version
2:10 He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him.

American Standard Version
2:10 He that loveth his brother abideth in the light, and there is no occasion of stumbling in him.

Bible in Basic English
2:10 He who has love for his brother is in the light, and there is no cause of error in him.

Darby's English Translation
2:10 He that loves his brother abides in light, and there is no occasion of stumbling in him.

Douay Rheims
2:10 He that loveth his brother, abideth in the light, and there is no scandal in him.

Noah Webster Bible
2:10 He that loveth his brother abideth in the light, and there is no occasion of stumbling in him.

Weymouth New Testament
2:10 He who loves his brother man continues in the light, and his life puts no stumbling-block in the way of others.

World English Bible
2:10 He who loves his brother remains in the light, and there is no occasion for stumbling in him.

Young's Literal Translation
2:10 he who is loving his brother, in the light he doth remain, and a stumbling-block in him there is not;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
o de miswn ton adelfon autou en th skotia estin kai en th skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti h skotia etuflwsen touV ofqalmouV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de miswn ton adelfon autou en th skotia estin kai en th skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti h skotia etuflwsen touV ofqalmouV autou

Byzantine Majority
o de miswn ton adelfon autou en th skotia estin kai en th skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti h skotia etuflwsen touV ofqalmouV autou

Alexandrian
o de miswn ton adelfon autou en th skotia estin kai en th skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti h skotia etuflwsen touV ofqalmouV autou

Latin Vulgate
2:11 qui autem odit fratrem suum in tenebris est et in tenebris ambulat et nescit quo eat quoniam tenebrae obcaecaverunt oculos eius

King James Version
2:11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes.

American Standard Version
2:11 But he that hateth his brother is in the darkness, and walketh in the darkness, and knoweth not whither he goeth, because the darkness hath blinded his eyes.

Bible in Basic English
2:11 But he who has hate for his brother is in the dark, walking in the dark with no knowledge of where he is going, unable to see because of the dark.

Darby's English Translation
2:11 But he that hates his brother is in the darkness, and walks in the darkness, and knows not where he goes, because the darkness has blinded his eyes.

Douay Rheims
2:11 But he that hateth his brother, is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth; because the darkness hath blinded his eyes.

Noah Webster Bible
2:11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because darkness hath blinded his eyes.

Weymouth New Testament
2:11 But he who hates his brother man is in darkness and is walking in darkness; and he does not know where he is going--because the darkness has blinded his eyes.

World English Bible
2:11 But he who hates his brother is in the darkness, and walks in the darkness, and doesn`t know where he is going, because the darkness has blinded his eyes.

Young's Literal Translation
2:11 and he who is hating his brother, in the darkness he is, and in the darkness he doth walk, and he hath not known whither he doth go, because the darkness did blind his eyes.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou

Byzantine Majority
grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou

Alexandrian
grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou

Latin Vulgate
2:12 scribo vobis filioli quoniam remittuntur vobis peccata propter nomen eius

King James Version
2:12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.

American Standard Version
2:12 I write unto you, my little children, because your sins are forgiven you for his name`s sake.

Bible in Basic English
2:12 I am writing to you, my children, because you have forgiveness of sins through his name.

Darby's English Translation
2:12 I write to you, children, because your sins are forgiven you for his name`s sake.

Douay Rheims
2:12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.

Noah Webster Bible
2:12 I write to you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.

Weymouth New Testament
2:12 I am writing to you, dear children, because for His sake your sins are forgiven you.

World English Bible
2:12 I write to you, little children, because your sins are forgiven you for his name`s sake.

Young's Literal Translation
2:12 I write to you, little children, because the sins have been forgiven you through his name;

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
grafw umin patereV oti egnwkate ton ap archV grafw umin neaniskoi oti nenikhkate ton ponhron grafw umin paidia oti egnwkate ton patera

Scrivener 1894 Textus Receptus
grafw umin patereV oti egnwkate ton ap archV grafw umin neaniskoi oti nenikhkate ton ponhron grafw umin paidia oti egnwkate ton patera

Byzantine Majority
grafw umin patereV oti egnwkate ton ap archV grafw umin neaniskoi oti nenikhkate ton ponhron grafw umin paidia oti egnwkate ton patera

Alexandrian
grafw umin patereV oti egnwkate ton ap archV grafw umin neaniskoi oti nenikhkate ton ponhron egraya umin paidia oti egnwkate ton patera

Latin Vulgate
2:13 scribo vobis patres quoniam cognovistis eum qui ab initio est scribo vobis adulescentes quoniam vicistis malignum

King James Version
2:13 I write unto you, fathers, because ye have known him [that is] from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father.

American Standard Version
2:13 I write unto you, fathers, because ye know him who is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the evil one. I have written unto you, little children, because ye know the Father.

Bible in Basic English
2:13 I am writing to you, fathers, because you have knowledge of him who was from the first. I am writing to you, young men, because you have overcome the Evil One. I have sent a letter to you, children, because you have knowledge of the Father.

Darby's English Translation
2:13 I write to you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write to you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write to you, little children, because ye have known the Father.

Douay Rheims
2:13 I write unto you, fathers, because you have known him, who is from the beginning. I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one.

Noah Webster Bible
2:13 I write to you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write to you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write to you, little children, because ye have known the Father.

Weymouth New Testament
2:13 I am writing to you, fathers, because you know Him who has existed from the very beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the Evil one. I have written to you, children, because you know the Father.

World English Bible
2:13 I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, little children, because you know the Father.

Young's Literal Translation
2:13 I write to you, fathers, because ye have known him who is from the beginning; I write to you, young men, because ye have overcome the evil. I write to you, little youths, because ye have known the Father:

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
egraya umin patereV oti egnwkate ton ap archV egraya umin neaniskoi oti iscuroi este kai o logoV tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron

Scrivener 1894 Textus Receptus
egraya umin patereV oti egnwkate ton ap archV egraya umin neaniskoi oti iscuroi este kai o logoV tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron

Byzantine Majority
egraya umin patereV oti egnwkate ton ap archV egraya umin neaniskoi oti iscuroi este kai o logoV tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron

Alexandrian
egraya umin patereV oti egnwkate ton ap archV egraya umin neaniskoi oti iscuroi este kai o logoV tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron

Latin Vulgate
2:14 scripsi vobis infantes quoniam cognovistis Patrem scripsi vobis patres quia cognovistis eum qui ab initio scripsi vobis adulescentes quia fortes estis et verbum Dei in vobis manet et vicistis malignum

King James Version
2:14 I have written unto you, fathers, because ye have known him [that is] from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

American Standard Version
2:14 I have written unto you, fathers, because ye know him who is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the evil one.

Bible in Basic English
2:14 I have sent a letter to you, fathers, because you have knowledge of him who was from the first. I have sent a letter to you, young men, because you are strong, and the word of God is in you, and because you have overcome the Evil One.

Darby's English Translation
2:14 I have written to you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written to you, young men, because ye are strong, and the word of God abides in you, and ye have overcome the wicked one.

Douay Rheims
2:14 I write unto you, babes, because you have known the Father. I write unto you, young men, because you are strong, and the word of God abideth in you, and you have overcome the wicked one.

Noah Webster Bible
2:14 I have written to you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written to you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

Weymouth New Testament
2:14 I have written to you, fathers, because you know Him who has existed from the very beginning. I have written to you, young men, because you are strong and God's Message still has a place in your hearts, and you have overcome the Evil one.

World English Bible
2:14 I have written to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God remains in you, and you have overcome the evil one.

Young's Literal Translation
2:14 I did write to you, fathers, because ye have known him who is from the beginning; I did write to you, young men, because ye are strong, and the word of God in you doth remain, and ye have overcome the evil.

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tiV agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patroV en autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tiV agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patroV en autw

Byzantine Majority
mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tiV agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patroV en autw

Alexandrian
mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tiV agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patroV en autw

Latin Vulgate
2:15 nolite diligere mundum neque ea quae in mundo sunt si quis diligit mundum non est caritas Patris in eo

King James Version
2:15 Love not the world, neither the things [that are] in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

American Standard Version
2:15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

Bible in Basic English
2:15 Have no love for the world or for the things which are in the world. If any man has love for the world, the love of the Father is not in him.

Darby's English Translation
2:15 Love not the world, nor the things in the world. If any one love the world, the love of the Father is not in him;

Douay Rheims
2:15 Love not the world, nor the things which are in the world. If any man love the world, the charity of the Father is not in him.

Noah Webster Bible
2:15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loveth the world, the love of the Father is not in him.

Weymouth New Testament
2:15 Do not love the world, nor the things in the world. If any one loves the world, there is no love in his heart for the Father.

World English Bible
2:15 Don`t love the world, neither the things that are in the world. If anyone loves the world, the Father`s love isn`t in him.

Young's Literal Translation
2:15 Love not ye the world, nor the things in the world; if any one doth love the world, the love of the Father is not in him,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
oti pan to en tw kosmw h epiqumia thV sarkoV kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patroV all ek tou kosmou estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti pan to en tw kosmw h epiqumia thV sarkoV kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patroV all ek tou kosmou estin

Byzantine Majority
oti pan to en tw kosmw h epiqumia thV sarkoV kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patroV all ek tou kosmou estin

Alexandrian
oti pan to en tw kosmw h epiqumia thV sarkoV kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patroV all ek tou kosmou estin

Latin Vulgate
2:16 quoniam omne quod est in mundo concupiscentia carnis et concupiscentia oculorum est et superbia vitae quae non est ex Patre sed ex mundo est

King James Version
2:16 For all that [is] in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

American Standard Version
2:16 For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the vain glory of life, is not of the Father, but is of the world.

Bible in Basic English
2:16 Because everything in the world, the desire of the flesh, the desire of the eyes, and the pride of life, is not of the Father but of the world.

Darby's English Translation
2:16 because all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

Douay Rheims
2:16 For all that is in the world, is the concupiscence of the flesh, and the concupiscence of the eyes, and the pride of life, which is not of the Father, but is of the world.

Noah Webster Bible
2:16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is from the world.

Weymouth New Testament
2:16 For the things in the world--the cravings of the earthly nature, the cravings of the eyes, the show and pride of life--they all come, not from the Father, but from the world.

World English Bible
2:16 For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, isn`t the Father`s, but is the world`s.

Young's Literal Translation
2:16 because all that is in the world -- the desire of the flesh, and the desire of the eyes, and the ostentation of the life -- is not of the Father, but of the world,

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o kosmoV paragetai kai h epiqumia autou o de poiwn to qelhma tou qeou menei eiV ton aiwna

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o kosmoV paragetai kai h epiqumia autou o de poiwn to qelhma tou qeou menei eiV ton aiwna

Byzantine Majority
kai o kosmoV paragetai kai h epiqumia autou o de poiwn to qelhma tou qeou menei eiV ton aiwna

Alexandrian
kai o kosmoV paragetai kai h epiqumia autou o de poiwn to qelhma tou qeou menei eiV ton aiwna

Latin Vulgate
2:17 et mundus transit et concupiscentia eius qui autem facit voluntatem Dei manet in aeternum

King James Version
2:17 And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

American Standard Version
2:17 And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

Bible in Basic English
2:17 And the world and its desires is coming to an end: but he who does God's pleasure is living for ever.

Darby's English Translation
2:17 And the world is passing, and its lust, but he that does the will of God abides for eternity.

Douay Rheims
2:17 And the world passeth away, and the concupiscence thereof: but he that doth the will of God, abideth for ever.

Noah Webster Bible
2:17 And the world passeth away, and the lust of it: but he that doeth the will of God abideth for ever.

Weymouth New Testament
2:17 And the world, with its cravings, is passing away, but he who does God's will continues for ever.

World English Bible
2:17 The world is passing away with its lusts, but he who does God`s will remains forever.

Young's Literal Translation
2:17 and the world doth pass away, and the desire of it, and he who is doing the will of God, he doth remain -- to the age.

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
paidia escath wra estin kai kaqwV hkousate oti o anticristoV ercetai kai nun anticristoi polloi gegonasin oqen ginwskomen oti escath wra estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
paidia escath wra estin kai kaqwV hkousate oti o anticristoV ercetai kai nun anticristoi polloi gegonasin oqen ginwskomen oti escath wra estin

Byzantine Majority
paidia escath wra estin kai kaqwV hkousate oti o anticristoV ercetai kai nun anticristoi polloi gegonasin oqen ginwskomen oti escath wra estin

Alexandrian
paidia escath wra estin kai kaqwV hkousate oti anticristoV ercetai kai nun anticristoi polloi gegonasin oqen ginwskomen oti escath wra estin

Latin Vulgate
2:18 filioli novissima hora est et sicut audistis quia antichristus venit nunc antichristi multi facti sunt unde scimus quoniam novissima hora est

King James Version
2:18 Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.

American Standard Version
2:18 Little children, it is the last hour: and as ye heard that antichrist cometh, even now have there arisen many antichrists; whereby we know that it is the last hour.

Bible in Basic English
2:18 Little children, it is the last hour; and as you were given word that the Antichrist would come, so now a number of Antichrists have come to you; and by this we are certain that it is the last hour.

Darby's English Translation
2:18 Little children, it is the last hour, and, according as ye have heard that antichrist comes, even now there have come many antichrists, whence we know that it is the last hour.

Douay Rheims
2:18 Little children, it is the last hour; and as you have heard that Antichrist cometh, even now there are become many Antichrists: whereby we know that it is the last hour.

Noah Webster Bible
2:18 Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist cometh, even now are there many antichrists; by which we know that it is the last time.

Weymouth New Testament
2:18 Dear children, the last hour has come; and as you once heard that there was to be an anti-Christ, so even now many anti-Christs have appeared. By this we may know that the last hour has come.

World English Bible
2:18 Little children, these are the end times, and as you heard that the Antichrist is coming, even now many antichrists have arisen. By this we know that it is the end times.

Young's Literal Translation
2:18 Little youths, it is the last hour; and even as ye heard that the antichrist doth come, even now antichrists have become many -- whence we know that it is the last hour;

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
ex hmwn exhlqon all ouk hsan ex hmwn ei gar hsan ex hmwn memenhkeisan an meq hmwn all ina fanerwqwsin oti ouk eisin panteV ex hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
ex hmwn exhlqon all ouk hsan ex hmwn ei gar hsan ex hmwn memenhkeisan an meq hmwn all ina fanerwqwsin oti ouk eisin panteV ex hmwn

Byzantine Majority
ex hmwn exhlqon all ouk hsan ex hmwn ei gar hsan ex hmwn memenhkeisan an meq hmwn all ina fanerwqwsin oti ouk eisin panteV ex hmwn

Alexandrian
ex hmwn exhlqan all ouk hsan ex hmwn ei gar ex hmwn hsan memenhkeisan an meq hmwn all ina fanerwqwsin oti ouk eisin panteV ex hmwn

Latin Vulgate
2:19 ex nobis prodierunt sed non erant ex nobis nam si fuissent ex nobis permansissent utique nobiscum sed ut manifesti sint quoniam non sunt omnes ex nobis

King James Version
2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would [no doubt] have continued with us: but [they went out], that they might be made manifest that they were not all of us.

American Standard Version
2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they all are not of us.

Bible in Basic English
2:19 They went out from us but they were not of us; if they had been of us they would still be with us: but they went out from us so that it might be made clear that they were not of us.

Darby's English Translation
2:19 They went out from among us, but they were not of us; for if they had been of us, they would have surely remained with us, but that they might be made manifest that none are of us.

Douay Rheims
2:19 They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have remained with us; but that they may be manifest, that they are not all of us.

Noah Webster Bible
2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us.

Weymouth New Testament
2:19 They have gone forth from our midst, but they did not really belong to us; for had they belonged to us, they would have remained with us. But they left us that it might be manifest that professed believers do not all belong to us.

World English Bible
2:19 They went out from us, but they didn`t belong to us; for if they had belonged to us, they would have continued with us. But they left, that they might be revealed that none of them belong to us.

Young's Literal Translation
2:19 out of us they went forth, but they were not of us, for if they had been of us, they would have remained with us; but -- that they might be manifested that they are not all of us.

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kai umeiV crisma ecete apo tou agiou kai oidate panta

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai umeiV crisma ecete apo tou agiou kai oidate panta

Byzantine Majority
kai umeiV crisma ecete apo tou agiou kai oidate panta

Alexandrian
kai umeiV crisma ecete apo tou agiou kai oidate pantes

Latin Vulgate
2:20 sed vos unctionem habetis a Sancto et nostis omnia

King James Version
2:20 But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things.

American Standard Version
2:20 And ye have an anointing from the Holy One, and ye know all the things.

Bible in Basic English
2:20 And you have the Spirit from the Holy One and you all have knowledge.

Darby's English Translation
2:20 And *ye* have the unction from the holy one, and ye know all things.

Douay Rheims
2:20 But you have the unction from the Holy One, and know all things.

Noah Webster Bible
2:20 But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things.

Weymouth New Testament
2:20 As for you, you have an anointing from the holy One and have perfect knowledge.

World English Bible
2:20 You have an anointing from the Holy One, and you know the truth.

Young's Literal Translation
2:20 And ye have an anointing from the Holy One, and have known all things;

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudoV ek thV alhqeiaV ouk estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudoV ek thV alhqeiaV ouk estin

Byzantine Majority
ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudoV ek thV alhqeiaV ouk estin

Alexandrian
ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudoV ek thV alhqeiaV ouk estin

Latin Vulgate
2:21 non scripsi vobis quasi ignorantibus veritatem sed quasi scientibus eam et quoniam omne mendacium ex veritate non est

King James Version
2:21 I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.

American Standard Version
2:21 I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and because no lie is of the truth.

Bible in Basic English
2:21 I have not sent you this letter because you have no knowledge of what is true, but because you have knowledge, and because that which is false has nothing in common with that which is true.

Darby's English Translation
2:21 I have not written to you because ye do not know the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.

Douay Rheims
2:21 I have not written to you as to them that know not the truth, but as to them that know it: and that no lie is of the truth.

Noah Webster Bible
2:21 I have not written to you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.

Weymouth New Testament
2:21 I have written to you, not because you are ignorant of the truth, but because you know it, and you know that nothing false comes from the truth.

World English Bible
2:21 I have not written to you because you don`t know the truth, but because you know it, and because no lie is of the truth.

Young's Literal Translation
2:21 I did not write to you because ye have not known the truth, but because ye have known it, and because no lie is of the truth.

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
tiV estin o yeusthV ei mh o arnoumenoV oti ihsouV ouk estin o cristoV outoV estin o anticristoV o arnoumenoV ton patera kai ton uion

Scrivener 1894 Textus Receptus
tiV estin o yeusthV ei mh o arnoumenoV oti ihsouV ouk estin o cristoV outoV estin o anticristoV o arnoumenoV ton patera kai ton uion

Byzantine Majority
tiV estin o yeusthV ei mh o arnoumenoV oti ihsouV ouk estin o cristoV outoV estin o anticristoV o arnoumenoV ton patera kai ton uion

Alexandrian
tiV estin o yeusthV ei mh o arnoumenoV oti ihsouV ouk estin o cristoV outoV estin o anticristoV o arnoumenoV ton patera kai ton uion

Latin Vulgate
2:22 quis est mendax nisi is qui negat quoniam Iesus non est Christus hic est antichristus qui negat Patrem et Filium

King James Version
2:22 Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.

American Standard Version
2:22 Who is the liar but he that denieth that Jesus is the Christ? This is the antichrist, even he that denieth the Father and the Son.

Bible in Basic English
2:22 Who is false but he who says that Jesus is not the Christ? He is the Antichrist who has no belief in the Father or the Son.

Darby's English Translation
2:22 Who is the liar but he who denies that Jesus is the Christ? *He* is the antichrist who denies the Father and the Son.

Douay Rheims
2:22 Who is a liar, but he who denieth that Jesus is the Christ? This is Antichrist, who denieth the Father, and the Son.

Noah Webster Bible
2:22 Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.

Weymouth New Testament
2:22 Who is a liar compared with him who denies that Jesus is the Christ? He who disowns the Father and the Son is the anti-Christ.

World English Bible
2:22 Who is the liar but he who denies that Jesus is the Christ? This is the Antichrist, he who denies the Father and the Son.

Young's Literal Translation
2:22 Who is the liar, except he who is denying that Jesus is the Christ? this one is the antichrist who is denying the Father and the Son;

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
paV o arnoumenoV ton uion oude ton patera ecei

Scrivener 1894 Textus Receptus
paV o arnoumenoV ton uion oude ton patera ecei o omologwn ton uion kai ton patera ecei

Byzantine Majority
paV o arnoumenoV ton uion oude ton patera ecei

Alexandrian
paV o arnoumenoV ton uion oude ton patera ecei o omologwn ton uion kai ton patera ecei

Latin Vulgate
2:23 omnis qui negat Filium nec Patrem habet qui confitetur Filium et Patrem habet

King James Version
2:23 Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: [(but) he that acknowledgeth the Son hath the Father also].

American Standard Version
2:23 Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: he that confesseth the Son hath the Father also.

Bible in Basic English
2:23 He who has no belief in the Son has not the Father: he who makes clear his belief in the Son has the Father.

Darby's English Translation
2:23 Whoever denies the Son has not the Father either; he who confesses the Son has the Father also.

Douay Rheims
2:23 Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. He that confesseth the Son, hath the Father also.

Noah Webster Bible
2:23 Whoever denieth the Son, the same hath not the Father: but he that acknowledgeth the Son hath the Father also.

Weymouth New Testament
2:23 No one who disowns the Son has the Father. He who acknowledges the Son has also the Father.

World English Bible
2:23 Whoever denies the Son, the same doesn`t have the Father. He who confesses the Son has the Father also.

Young's Literal Translation
2:23 every one who is denying the Son, neither hath he the Father, he who is confessing the Son hath the Father also.

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
umeiV oun o hkousate ap archV en umin menetw ean en umin meinh o ap archV hkousate kai umeiV en tw uiw kai en tw patri meneite

Scrivener 1894 Textus Receptus
umeiV oun o hkousate ap archV en umin menetw ean en umin meinh o ap archV hkousate kai umeiV en tw uiw kai en tw patri meneite

Byzantine Majority
umeiV oun o hkousate ap archV en umin menetw ean en umin meinh o ap archV hkousate kai umeiV en tw uiw kai en tw patri meneite

Alexandrian
umeiV o hkousate ap archV en umin menetw ean en umin meinh o ap archV hkousate kai umeiV en tw uiw kai en tw patri meneite

Latin Vulgate
2:24 vos quod audistis ab initio in vobis permaneat si in vobis permanserit quod ab initio audistis et vos in Filio et Patre manebitis

King James Version
2:24 Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

American Standard Version
2:24 As for you, let that abide in you which ye heard from the beginning. If that which ye heard from the beginning abide in you, ye also shall abide in the Son, and in the Father.

Bible in Basic English
2:24 But as for you, keep in your hearts the things which were made clear to you from the first. If you keep these things in your hearts you will be kept in the Father and the Son.

Darby's English Translation
2:24 As for *you* let that which ye have heard from the beginning abide in you: if what ye have heard from the beginning abides in you, *ye* also shall abide in the Son and in the Father.

Douay Rheims
2:24 As for you, let that which you have heard from the beginning, abide in you. If that abide in you, which you have heard from the beginning, you also shall abide in the Son, and in the Father.

Noah Webster Bible
2:24 Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

Weymouth New Testament
2:24 As for you, let the teaching which you have received from the very beginning continue in your hearts. If that teaching does continue in your hearts, you also will continue to be in union with the Son and with the Father.

World English Bible
2:24 Therefore, as for you, let that remain in you which you heard from the beginning. If that which you heard from the beginning remains in you, you also will remain in the Son, and in the Father.

Young's Literal Translation
2:24 Ye, then, that which ye heard from the beginning, in you let it remain; if in you may remain that which from the beginning ye did hear, ye also in the Son and in the Father shall remain,

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
kai auth estin h epaggelia hn autoV ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai auth estin h epaggelia hn autoV ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion

Byzantine Majority
kai auth estin h epaggelia hn autoV ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion

Alexandrian
kai auth estin h epaggelia hn autoV ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion

Latin Vulgate
2:25 et haec est repromissio quam ipse pollicitus est nobis vitam aeternam

King James Version
2:25 And this is the promise that he hath promised us, [even] eternal life.

American Standard Version
2:25 And this is the promise which he promised us, even the life eternal.

Bible in Basic English
2:25 And this is the hope which he gave you, even eternal life.

Darby's English Translation
2:25 And this is the promise which *he* has promised us, life eternal.

Douay Rheims
2:25 And this is the promise which he hath promised us, life everlasting.

Noah Webster Bible
2:25 And this is the promise that he hath promised us, even eternal life.

Weymouth New Testament
2:25 And this is the promise which He Himself has given us--the Life of the Ages.

World English Bible
2:25 This is the promise which he promised us, the eternal life.

Young's Literal Translation
2:25 and this is the promise that He did promise us -- the life the age-during.

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
tauta egraya umin peri twn planwntwn umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
tauta egraya umin peri twn planwntwn umaV

Byzantine Majority
tauta egraya umin peri twn planwntwn umaV

Alexandrian
tauta egraya umin peri twn planwntwn umaV

Latin Vulgate
2:26 haec scripsi vobis de eis qui seducunt vos

King James Version
2:26 These [things] have I written unto you concerning them that seduce you.

American Standard Version
2:26 These things have I written unto you concerning them that would lead you astray.

Bible in Basic English
2:26 I am writing these things to you about those whose purpose is that you may be turned out of the true way.

Darby's English Translation
2:26 These things have I written to you concerning those who lead you astray:

Douay Rheims
2:26 These things have I written to you, concerning them that seduce you.

Noah Webster Bible
2:26 These things have I written to you concerning them that seduce you.

Weymouth New Testament
2:26 I have thus written to you concerning those who are leading you astray.

World English Bible
2:26 These things I have written to you concerning those who would lead you astray.

Young's Literal Translation
2:26 These things I did write to you concerning those leading you astray;

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
kai umeiV to crisma o elabete ap autou en umin menei kai ou creian ecete ina tiV didaskh umaV all wV to auto crisma didaskei umaV peri pantwn kai alhqeV estin kai ouk estin yeudoV kai kaqwV edidaxen umaV meneite en autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai umeiV to crisma o elabete ap autou en umin menei kai ou creian ecete ina tiV didaskh umaV all wV to auto crisma didaskei umaV peri pantwn kai alhqeV estin kai ouk estin yeudoV kai kaqwV edidaxen umaV meneite en autw

Byzantine Majority
kai umeiV to crisma o elabete ap autou en umin menei kai ou creian ecete ina tiV didaskh umaV all wV to auto crisma didaskei umaV peri pantwn kai alhqeV estin kai ouk estin yeudoV kai kaqwV edidaxen umaV meneite en autw

Alexandrian
kai umeiV to crisma o elabete ap autou menei en umin kai ou creian ecete ina tiV didaskh umaV all wV to autou crisma didaskei umaV peri pantwn kai alhqeV estin kai ouk estin yeudoV kai kaqwV edidaxen umaV menete en autw

Latin Vulgate
2:27 et vos unctionem quam accepistis ab eo manet in vobis et non necesse habetis ut aliquis doceat vos sed sicut unctio eius docet vos de omnibus et verum est et non est mendacium et sicut docuit vos manete in eo

King James Version
2:27 But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

American Standard Version
2:27 And as for you, the anointing which ye received of him abideth in you, and ye need not that any one teach you; but as his anointing teacheth you; concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, ye abide in him.

Bible in Basic English
2:27 As for you, the Spirit which he gave you is still in you, and you have no need of any teacher; but as his Spirit gives you teaching about all things, and is true and not false, so keep your hearts in him, through the teaching which he has given you.

Darby's English Translation
2:27 and *yourselves*, the unction which ye have received from him abides in you, and ye have not need that any one should teach you; but as the same unction teaches you as to all things, and is true and is not a lie, and even as it has taught you, ye shall abide in him.

Douay Rheims
2:27 And as for you, let the unction, which you have received from him, abide in you. And you have no need that any man teach you; but as his unction teacheth you of all things, and is truth, and is no lie. And as it hath taught you, abide in him.

Noah Webster Bible
2:27 But the anointing which ye have received from him abideth in you, and ye need not that any man should teach you: but as the same anointing teacheth you concerning all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

Weymouth New Testament
2:27 And as for you, the anointing which you received from Him remains within you, and there is no need for any one to teach you. But since His anointing gives you instruction in all things--and is true and is no falsehood--you are continuing in union with Him even as it has taught you to do.

World English Bible
2:27 As for you, the anointing which you received from him remains in you, and you don`t need for anyone to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, you will remain in him.

Young's Literal Translation
2:27 and you, the anointing that ye did receive from him, in you it doth remain, and ye have no need that any one may teach you, but as the same anointing doth teach you concerning all, and is true, and is not a lie, and even as was taught you, ye shall remain in him.

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
kai nun teknia menete en autw ina otan fanerwqh ecwmen parrhsian kai mh aiscunqwmen ap autou en th parousia autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai nun teknia menete en autw ina otan fanerwqh ecwmen parrhsian kai mh aiscunqwmen ap autou en th parousia autou

Byzantine Majority
kai nun teknia menete en autw ina otan fanerwqh ecwmen parrhsian kai mh aiscunqwmen ap autou en th parousia autou

Alexandrian
kai nun teknia menete en autw ina ean fanerwqh scwmen parrhsian kai mh aiscunqwmen ap autou en th parousia autou

Latin Vulgate
2:28 et nunc filioli manete in eo ut cum apparuerit habeamus fiduciam et non confundamur ab eo in adventu eius

King James Version
2:28 And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.

American Standard Version
2:28 And now, my little children, abide in him; that, if he shall be manifested, we may have boldness, and not be ashamed before him at his coming.

Bible in Basic English
2:28 And now, my children, keep your hearts in him; so that at his revelation, we may have no fear or shame before him at his coming.

Darby's English Translation
2:28 And now, children, abide in him, that if he be manifested we may have boldness, and not be put to shame from before him at his coming.

Douay Rheims
2:28 And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence, and not be confounded by him at his coming.

Noah Webster Bible
2:28 And now, little children, abide in him; that when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.

Weymouth New Testament
2:28 And now, dear children, continue in union with Him; so that, if He re-appears, we may have perfect confidence, and may not shrink away in shame from His presence at His Coming.

World English Bible
2:28 Now, little children, remain in him, that when he appears, we may have boldness, and not be ashamed before him at his coming.

Young's Literal Translation
2:28 And now, little children, remain in him, that when he may be manifested, we may have boldness, and may not be ashamed before him, in his presence;

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
ean eidhte oti dikaioV estin ginwskete oti paV o poiwn thn dikaiosunhn ex autou gegennhtai

Scrivener 1894 Textus Receptus
ean eidhte oti dikaioV estin ginwskete oti paV o poiwn thn dikaiosunhn ex autou gegennhtai

Byzantine Majority
ean eidhte oti dikaioV estin ginwskete oti paV o poiwn thn dikaiosunhn ex autou gegennhtai

Alexandrian
ean eidhte oti dikaioV estin ginwskete oti kai paV o poiwn thn dikaiosunhn ex autou gegennhtai

Latin Vulgate
2:29 si scitis quoniam iustus est scitote quoniam et omnis qui facit iustitiam ex ipso natus est

King James Version
2:29 If ye know that he is righteous, ye know that every one that doeth righteousness is born of him.

American Standard Version
2:29 If ye know that he is righteous, ye know that every one also that doeth righteousness is begotten of him.

Bible in Basic English
2:29 If you have knowledge that he is upright, it is clear to you that everyone who does righteousness is his offspring.

Darby's English Translation
2:29 If ye know that he is righteous, know that every one who practises righteousness is begotten of him.

Douay Rheims
2:29 If you know, that he is just, know ye, that every one also, who doth justice, is born of him.

Noah Webster Bible
2:29 If ye know that he is righteous ye know that every one that doeth righteousness is born of him.

Weymouth New Testament
2:29 Since you know that He is righteous, be assured also that the man who habitually acts righteously is a child of His.

World English Bible
2:29 If you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him.

Young's Literal Translation
2:29 if ye know that he is righteous, know ye that every one doing the righteousness, of him hath been begotten.

 

1st John 3

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com