Parallel Greek New Testament

James 5

PETROU A

The First Epistle General of Peter

Return to Index

Chapter 1

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

Stephens 1550 Textus Receptus
petroV apostoloV ihsou cristou eklektoiV parepidhmoiV diasporaV pontou galatiaV kappadokiaV asiaV kai biquniaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
petroV apostoloV ihsou cristou eklektoiV parepidhmoiV diasporaV pontou galatiaV kappadokiaV asiaV kai biquniaV

Byzantine Majority
petroV apostoloV ihsou cristou eklektoiV parepidhmoiV diasporaV pontou galatiaV kappadokiaV asiaV kai biquniaV

Alexandrian
petroV apostoloV ihsou cristou eklektoiV parepidhmoiV diasporaV pontou galatiaV kappadokiaV asiaV kai biquniaV

Latin Vulgate
1:1 Petrus apostolus Iesu Christi electis advenis dispersionis Ponti Galatiae Cappadociae Asiae et Bithyniae

King James Version
1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

American Standard Version
1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the elect who are sojourners of the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

Bible in Basic English
1:1 Peter, an Apostle of Jesus Christ, to the saints who are living in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

Darby's English Translation
1:1 Peter, apostle of Jesus Christ, to the sojourners of the dispersion of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

Douay Rheims
1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers dispersed through Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect,

Noah Webster Bible
1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

Weymouth New Testament
1:1 Peter, an Apostle of Jesus Christ: To God's own people scattered over the earth, who are living as foreigners in Pontus, Galatia, Cappadocia, Roman Asia, and Bithynia,

World English Bible
1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the chosen ones who are living as aliens in the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

Young's Literal Translation
1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the choice sojourners of the dispersion of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kata prognwsin qeou patroV en agiasmw pneumatoV eiV upakohn kai rantismon aimatoV ihsou cristou cariV umin kai eirhnh plhqunqeih

Scrivener 1894 Textus Receptus
kata prognwsin qeou patroV en agiasmw pneumatoV eiV upakohn kai rantismon aimatoV ihsou cristou cariV umin kai eirhnh plhqunqeih

Byzantine Majority
kata prognwsin qeou patroV en agiasmw pneumatoV eiV upakohn kai rantismon aimatoV ihsou cristou cariV umin kai eirhnh plhqunqeih

Alexandrian
kata prognwsin qeou patroV en agiasmw pneumatoV eiV upakohn kai rantismon aimatoV ihsou cristou cariV umin kai eirhnh plhqunqeih

Latin Vulgate
1:2 secundum praescientiam Dei Patris in sanctificatione Spiritus in oboedientiam et aspersionem sanguinis Iesu Christi gratia vobis et pax multiplicetur

King James Version
1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.

American Standard Version
1:2 according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied.

Bible in Basic English
1:2 Who, through the purpose of God, have been made holy by the Spirit, disciples of Jesus, made clean by his blood: May you have grace and peace in full measure.

Darby's English Translation
1:2 elect according to the foreknowledge of God the Father, by sanctification of the Spirit, unto the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied.

Douay Rheims
1:2 According to the foreknowledge of God the Father, unto the sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you and peace be multiplied.

Noah Webster Bible
1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you, and peace, be multiplied.

Weymouth New Testament
1:2 chosen in accordance with the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, with a view to their obedience and to their being sprinkled with the blood of Jesus Christ. May more and more grace and peace be granted to you.

World English Bible
1:2 according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied.

Young's Literal Translation
1:2 according to a foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied!

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleoV anagennhsaV hmaV eiV elpida zwsan di anastasewV ihsou cristou ek nekrwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleoV anagennhsaV hmaV eiV elpida zwsan di anastasewV ihsou cristou ek nekrwn

Byzantine Majority
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleoV anagennhsaV hmaV eiV elpida zwsan di anastasewV ihsou cristou ek nekrwn

Alexandrian
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleoV anagennhsaV hmaV eiV elpida zwsan di anastasewV ihsou cristou ek nekrwn

Latin Vulgate
1:3 benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi qui secundum magnam misericordiam suam regeneravit nos in spem vivam per resurrectionem Iesu Christi ex mortuis

King James Version
1:3 Blessed [be] the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

American Standard Version
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy begat us again unto a living hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

Bible in Basic English
1:3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who through his great mercy has given us a new birth and a living hope by the coming again of Jesus Christ from the dead,

Darby's English Translation
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to his great mercy, has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from among the dead,

Douay Rheims
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy hath regenerated us unto a lively hope, by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

Noah Webster Bible
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy hath begotten us again to a living hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

Weymouth New Testament
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who in His great mercy has begotten us anew to an ever-living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead,

World English Bible
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy became the father of us again to a living hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

Young's Literal Translation
1:3 Blessed is the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to the abundance of His kindness did beget us again to a living hope, through the rising again of Jesus Christ out of the dead,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
eiV klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranoiV eiV hmas

Scrivener 1894 Textus Receptus
eiV klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranoiV eiV umas

Byzantine Majority
eiV klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranoiV eiV umas

Alexandrian
eiV klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranoiV eiV umas

Latin Vulgate
1:4 in hereditatem incorruptibilem et incontaminatam et inmarcescibilem conservatam in caelis in vobis

King James Version
1:4 To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,

American Standard Version
1:4 unto an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,

Bible in Basic English
1:4 And a heritage fair, holy and for ever new, waiting in heaven for you,

Darby's English Translation
1:4 to an incorruptible and undefiled and unfading inheritance, reserved in the heavens for you,

Douay Rheims
1:4 Unto an inheritance incorruptible, and undefiled, and that can not fade, reserved in heaven for you,

Noah Webster Bible
1:4 To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,

Weymouth New Testament
1:4 to an inheritance imperishable, undefiled and unfading, which has been reserved in Heaven for you,

World English Bible
1:4 to an incorruptible and undefiled inheritance, and that doesn`t fade away, reserved in heaven for you,

Young's Literal Translation
1:4 to an inheritance incorruptible, and undefiled, and unfading, reserved in the heavens for you,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
touV en dunamei qeou frouroumenouV dia pistewV eiV swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw escatw

Scrivener 1894 Textus Receptus
touV en dunamei qeou frouroumenouV dia pistewV eiV swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw escatw

Byzantine Majority
touV en dunamei qeou frouroumenouV dia pistewV eiV swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw escatw

Alexandrian
touV en dunamei qeou frouroumenouV dia pistewV eiV swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw escatw

Latin Vulgate
1:5 qui in virtute Dei custodimini per fidem in salutem paratam revelari in tempore novissimo

King James Version
1:5 Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.

American Standard Version
1:5 who by the power of God are guarded through faith unto a salvation ready to be revealed in the last time.

Bible in Basic English
1:5 Who, by the power of God are kept, through faith, for that salvation, which will be seen at the last day.

Darby's English Translation
1:5 who are kept guarded by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time.

Douay Rheims
1:5 Who, by the power of God, are kept by faith unto salvation, ready to be revealed in the last time.

Noah Webster Bible
1:5 Who are kept by the power of God through faith to salvation ready to be revealed in the last time.

Weymouth New Testament
1:5 whom God in His power is guarding through faith for a salvation that even now stands ready for unveiling at the End of the Age.

World English Bible
1:5 who by the power of God are guarded through faith to a salvation ready to be revealed in the last time.

Young's Literal Translation
1:5 who, in the power of God are being guarded, through faith, unto salvation, ready to be revealed in the last time,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
en w agalliasqe oligon arti ei deon estin luphqenteV en poikiloiV peirasmoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
en w agalliasqe oligon arti ei deon estin luphqenteV en poikiloiV peirasmoiV

Byzantine Majority
en w agalliasqe oligon arti ei deon estin luphqenteV en poikiloiV peirasmoiV

Alexandrian
en w agalliasqe oligon arti ei deon [estin] luphqenteV en poikiloiV peirasmoiV

Latin Vulgate
1:6 in quo exultatis modicum nunc si oportet contristati in variis temptationibus

King James Version
1:6 Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations:

American Standard Version
1:6 Wherein ye greatly rejoice, though now for a little while, if need be, ye have been put to grief in manifold trials,

Bible in Basic English
1:6 You have cause for great joy in this, though it may have been necessary for you to be troubled for a little time, being tested in all sorts of ways,

Darby's English Translation
1:6 Wherein ye exult, for a little while at present, if needed, put to grief by various trials,

Douay Rheims
1:6 Wherein you shall greatly rejoice, if now you must be for a little time made sorrowful in divers temptations:

Noah Webster Bible
1:6 In which ye greatly rejoice, though now for a season (if need be) ye are in heaviness through manifold temptations:

Weymouth New Testament
1:6 Rejoice triumphantly in the prospect of this, even if now, for a short time, you are compelled to sorrow amid various trials.

World English Bible
1:6 Wherein you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been put to grief in various trials,

Young's Literal Translation
1:6 in which ye are glad, a little now, if it be necessary, being made to sorrow in manifold trials,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
ina to dokimion umwn thV pistewV polu timiwteron crusiou tou apollumenou dia puroV de dokimazomenou eureqh eiV epainon kai timhn kai doxan en apokaluyei ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ina to dokimion umwn thV pistewV polu timiwteron crusiou tou apollumenou dia puroV de dokimazomenou eureqh eiV epainon kai timhn kai doxan en apokaluyei ihsou cristou

Byzantine Majority
ina to dokimion umwn thV pistewV polu timiwteron crusiou tou apollumenou dia puroV de dokimazomenou eureqh eiV epainon kai timhn kai eis doxan en apokaluyei ihsou cristou

Alexandrian
ina to dokimion umwn thV pistewV polutimoteron crusiou tou apollumenou dia puroV de dokimazomenou eureqh eiV epainon kai doxan kai timhn en apokaluyei ihsou cristou

Latin Vulgate
1:7 ut probatum vestrae fidei multo pretiosius sit auro quod perit per ignem probato inveniatur in laudem et gloriam et honorem in revelatione Iesu Christi

King James Version
1:7 That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ:

American Standard Version
1:7 that the proof of your faith, being more precious than gold that perisheth though it is proved by fire, may be found unto praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ:

Bible in Basic English
1:7 So that the true metal of your faith, being of much greater value than gold (which, though it comes to an end, is tested by fire), may come to light in praise and glory and honour, at the revelation of Jesus Christ:

Darby's English Translation
1:7 that the proving of your faith, much more precious than of gold which perishes, though it be proved by fire, be found to praise and glory and honour in the revelation of Jesus Christ:

Douay Rheims
1:7 That the trial of your faith (much more precious than gold which is tried by the fire) may be found unto praise and glory and honour at the appearing of Jesus Christ:

Noah Webster Bible
1:7 That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though tried with fire, might be found to praise, and honor, and glory, at the appearing of Jesus Christ:

Weymouth New Testament
1:7 The sorrow comes in order that the testing of your faith--being more precious than that of gold, which perishes and yet is proved by fire--may be found to result in praise and glory and honour at the re-appearing of Jesus Christ.

World English Bible
1:7 that the proof of your faith, which is more precious than gold that perishes even though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ --

Young's Literal Translation
1:7 that the proof of your faith -- much more precious than of gold that is perishing, and through fire being approved -- may be found to praise, and honour, and glory, in the revelation of Jesus Christ,

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
on ouk eidotes agapate eiV on arti mh orwnteV pisteuonteV de agalliasqe cara aneklalhtw kai dedoxasmenh

Scrivener 1894 Textus Receptus
on ouk idontes agapate eiV on arti mh orwnteV pisteuonteV de agalliasqe cara aneklalhtw kai dedoxasmenh

Byzantine Majority
on ouk eidotes agapate eiV on arti mh orwnteV pisteuonteV de agalliasqe cara aneklalhtw kai dedoxasmenh

Alexandrian
on ouk idontes agapate eiV on arti mh orwnteV pisteuonteV de agalliasqe cara aneklalhtw kai dedoxasmenh

Latin Vulgate
1:8 quem cum non videritis diligitis in quem nunc quoque non videntes credentes autem exultatis laetitia inenarrabili et glorificata

King James Version
1:8 Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see [him] not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory:

American Standard Version
1:8 whom not having seen ye love; on whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice greatly with joy unspeakable and full of glory:

Bible in Basic English
1:8 To whom your love is given, though you have not seen him; and the faith which you have in him, though you do not see him now, gives you joy greater than words and full of glory:

Darby's English Translation
1:8 whom, having not seen, ye love; on whom though not now looking, but believing, ye exult with joy unspeakable and filled with the glory,

Douay Rheims
1:8 Whom having not seen, you love: in whom also now, though you see him not, you believe: and believing shall rejoice with joy unspeakable and glorified;

Noah Webster Bible
1:8 Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable, and full of glory:

Weymouth New Testament
1:8 Him you love, though your eyes have never looked on Him. In Him, though at present you cannot see Him, you nevertheless trust, and triumph with a joy which is unspeakable and is crowned with glory,

World English Bible
1:8 whom not having known you love; on whom, though now you don`t see him, yet believing, you rejoice greatly with joy unspeakable and full of glory --

Young's Literal Translation
1:8 whom, not having seen, ye love, in whom, now not seeing and believing, ye are glad with joy unspeakable and glorified,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
komizomenoi to teloV thV pistewV umwn swthrian yucwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
komizomenoi to teloV thV pistewV umwn swthrian yucwn

Byzantine Majority
komizomenoi to teloV thV pistewV umwn swthrian yucwn

Alexandrian
komizomenoi to teloV thV pistewV [umwn] swthrian yucwn

Latin Vulgate
1:9 reportantes finem fidei vestrae salutem animarum

King James Version
1:9 Receiving the end of your faith, [even] the salvation of [your] souls.

American Standard Version
1:9 receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.

Bible in Basic English
1:9 For so you have the true end of your faith, even the salvation of your souls.

Darby's English Translation
1:9 receiving the end of your faith, the salvation of your souls.

Douay Rheims
1:9 Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.

Noah Webster Bible
1:9 Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.

Weymouth New Testament
1:9 while you are securing as the outcome of your faith the salvation of your souls.

World English Bible
1:9 receiving the end of your faith, the salvation of your souls.

Young's Literal Translation
1:9 receiving the end of your faith -- salvation of souls;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
peri hV swthriaV exezhthsan kai exhreunhsan profhtai oi peri thV eiV umaV caritoV profhteusanteV

Scrivener 1894 Textus Receptus
peri hV swthriaV exezhthsan kai exhreunhsan profhtai oi peri thV eiV umaV caritoV profhteusanteV

Byzantine Majority
peri hV swthriaV exezhthsan kai exhreunhsan profhtai oi peri thV eiV umaV caritoV profhteusanteV

Alexandrian
peri hV swthriaV exezhthsan kai exhraunhsan profhtai oi peri thV eiV umaV caritoV profhteusanteV

Latin Vulgate
1:10 de qua salute exquisierunt atque scrutati sunt prophetae qui de futura in vobis gratia prophetaverunt

King James Version
1:10 Of which salvation the prophets have enquired and searched diligently, who prophesied of the grace [that should come] unto you:

American Standard Version
1:10 Concerning which salvation the prophets sought and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you:

Bible in Basic English
1:10 For the prophets who gave the news of the grace which would come to you, made search with all care for knowledge of this salvation;

Darby's English Translation
1:10 Concerning which salvation prophets, who have prophesied of the grace towards you, sought out and searched out;

Douay Rheims
1:10 Of which salvation the prophets have inquired and diligently searched, who prophesied of the grace to come in you.

Noah Webster Bible
1:10 Concerning which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come to you:

Weymouth New Testament
1:10 There were Prophets who earnestly inquired about that salvation, and closely searched into it--even those who spoke beforehand of the grace which was to come to you.

World English Bible
1:10 Concerning this salvation, the prophets sought and searched diligently, who prophesied of the grace that would come to you,

Young's Literal Translation
1:10 concerning which salvation seek out and search out did prophets who concerning the grace toward you did prophecy,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
ereunwntes eiV tina h poion kairon edhlou to en autoiV pneuma cristou promarturomenon ta eiV criston paqhmata kai taV meta tauta doxaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ereunwntes eiV tina h poion kairon edhlou to en autoiV pneuma cristou promarturomenon ta eiV criston paqhmata kai taV meta tauta doxaV

Byzantine Majority
ereunwntes eiV tina h poion kairon edhlou to en autoiV pneuma cristou promarturomenon ta eiV criston paqhmata kai taV meta tauta doxaV

Alexandrian
eraunwntes eiV tina h poion kairon edhlou to en autoiV pneuma cristou promarturomenon ta eiV criston paqhmata kai taV meta tauta doxaV

Latin Vulgate
1:11 scrutantes in quod vel quale tempus significaret in eis Spiritus Christi praenuntians eas quae in Christo sunt passiones et posteriores glorias

King James Version
1:11 Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow.

American Standard Version
1:11 searching what time or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did point unto, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glories that should follow them.

Bible in Basic English
1:11 Attempting to see what sort of time the Spirit of Christ which was in them was pointing to, when it gave witness to the pains which Christ would undergo and the glories which would come after them.

Darby's English Translation
1:11 searching what, or what manner of time, the Spirit of Christ which was in them pointed out, testifying before of the sufferings which belonged to Christ, and the glories after these.

Douay Rheims
1:11 Searching what or what manner of time the Spirit of Christ in them did signify: when it foretold those sufferings that are in Christ, and the glories that should follow:

Noah Webster Bible
1:11 Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow.

Weymouth New Testament
1:11 They were eager to know the time which the Spirit of Christ within them kept indicating, or the characteristics of that time, when they solemnly made known beforehand the sufferings that were to come upon Christ and the glories which would follow.

World English Bible
1:11 searching for what or what kind of time the Spirit of Christ, which was in them, pointed to, when he testified beforehand the sufferings of Christ, and the glories that should follow them.

Young's Literal Translation
1:11 searching in regard to what or what manner of time the Spirit of Christ that was in them was manifesting, testifying beforehand the sufferings of Christ and the glory after these,

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
oiV apekalufqh oti ouc eautoiV hmin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umaV en pneumati agiw apostalenti ap ouranou eiV a epiqumousin aggeloi parakuyai

Scrivener 1894 Textus Receptus
oiV apekalufqh oti ouc eautoiV hmin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umaV en pneumati agiw apostalenti ap ouranou eiV a epiqumousin aggeloi parakuyai

Byzantine Majority
oiV apekalufqh oti ouc eautoiV umin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umaV en pneumati agiw apostalenti ap ouranou eiV a epiqumousin aggeloi parakuyai

Alexandrian
oiV apekalufqh oti ouc eautoiV umin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umaV [en] pneumati agiw apostalenti ap ouranou eiV a epiqumousin aggeloi parakuyai

Latin Vulgate
1:12 quibus revelatum est quia non sibi ipsis vobis autem ministrabant ea quae nunc nuntiata sunt vobis per eos qui evangelizaverunt vos Spiritu Sancto misso de caelo in quae desiderant angeli prospicere

King James Version
1:12 Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into.

American Standard Version
1:12 To whom it was revealed, that not unto themselves, but unto you, did they minister these things, which now have been announced unto you through them that preached the gospel unto you by the Holy Spirit sent forth from heaven; which things angel desire to look into.

Bible in Basic English
1:12 And it was made clear to those prophets that they were God's servants not for themselves but for you, to give you word of the things which have now come to your ears from the preachers of the good news through the Holy Spirit sent down from heaven; things which even angels have a desire to see.

Darby's English Translation
1:12 To whom it was revealed, that not to themselves but to you they ministered those things, which have now been announced to you by those who have declared to you the glad tidings by the Holy Spirit, sent from heaven, which angels desire to look into.

Douay Rheims
1:12 To whom it was revealed, that not to themselves, but to you they ministered those things which are now declared to you by them that have preached the gospel to you, the Holy Ghost being sent down from heaven, on whom the angels desire to look.

Noah Webster Bible
1:12 To whom it was revealed, that not to themselves, but to us they ministered the things which are now reported to you by them that have preached the gospel to you, with the Holy Spirit sent down from heaven; which things the angels desire to look into.

Weymouth New Testament
1:12 To them it was revealed that they were serving not themselves but you, when they foretold the very things which have now been openly declared to you by those who, having been taught by the Holy Spirit which had been sent from Heaven, brought you the Good News. Angels long to stoop and look into these things.

World English Bible
1:12 To whom it was revealed, that not to themselves, but to you, did they minister these things, which now have been announced to you through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent forth from heaven; which things angels desire to look into.

Young's Literal Translation
1:12 to whom it was revealed, that not to themselves, but to us they were ministering these, which now were told to you (through those who did proclaim good news to you,) in the Holy Spirit sent from heaven, to which things messengers do desire to bend looking.

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
dio anazwsamenoi taV osfuaV thV dianoiaV umwn nhfonteV teleiwV elpisate epi thn feromenhn umin carin en apokaluyei ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
dio anazwsamenoi taV osfuaV thV dianoiaV umwn nhfonteV teleiwV elpisate epi thn feromenhn umin carin en apokaluyei ihsou cristou

Byzantine Majority
dio anazwsamenoi taV osfuaV thV dianoiaV umwn nhfonteV teleiwV elpisate epi thn feromenhn umin carin en apokaluyei ihsou cristou

Alexandrian
dio anazwsamenoi taV osfuaV thV dianoiaV umwn nhfonteV teleiwV elpisate epi thn feromenhn umin carin en apokaluyei ihsou cristou

Latin Vulgate
1:13 propter quod succincti lumbos mentis vestrae sobrii perfecte sperate in eam quae offertur vobis gratiam in revelatione Iesu Christi

King James Version
1:13 Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;

American Standard Version
1:13 Wherefore girding up the loins of your mind, be sober and set your hope perfectly on the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;

Bible in Basic English
1:13 So make your minds ready, and keep on the watch, hoping with all your power for the grace which is to come to you at the revelation of Jesus Christ;

Darby's English Translation
1:13 Wherefore, having girded up the loins of your mind, be sober and hope with perfect stedfastness in the grace which will be brought to you at the revelation of Jesus Christ;

Douay Rheims
1:13 Wherefore having the loins of your mind girt up, being sober, trust perfectly in the grace which is offered you in the revelation of Jesus Christ,

Noah Webster Bible
1:13 Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ;

Weymouth New Testament
1:13 Therefore gird up your minds and fix your hopes calmly and unfalteringly upon the boon that is soon to be yours, at the re-appearing of Jesus Christ.

World English Bible
1:13 Therefore, prepare your minds for action, be sober and set your hope perfectly on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ --

Young's Literal Translation
1:13 Wherefore having girded up the loins of your mind, being sober, hope perfectly upon the grace that is being brought to you in the revelation of Jesus Christ,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
wV tekna upakohV mh suschmatizomenoi taiV proteron en th agnoia umwn epiqumiaiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
wV tekna upakohV mh suschmatizomenoi taiV proteron en th agnoia umwn epiqumiaiV

Byzantine Majority
wV tekna upakohV mh suschmatizomenoi taiV proteron en th agnoia umwn epiqumiaiV

Alexandrian
wV tekna upakohV mh suschmatizomenoi taiV proteron en th agnoia umwn epiqumiaiV

Latin Vulgate
1:14 quasi filii oboedientiae non configurati prioribus ignorantiae vestrae desideriis

King James Version
1:14 As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:

American Standard Version
1:14 as children of obedience, not fashioning yourselves according to your former lusts in the time of your ignorance:

Bible in Basic English
1:14 Like children ruled by God, do not go back to the old desires of the time when you were without knowledge:

Darby's English Translation
1:14 as children of obedience, not conformed to your former lusts in your ignorance;

Douay Rheims
1:14 As children of obedience, not fashioned according to the former desires of your ignorance:

Noah Webster Bible
1:14 As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:

Weymouth New Testament
1:14 And, since you delight in obedience, do not shape your lives by the cravings which used to dominate you in the time of your ignorance,

World English Bible
1:14 as children of obedience, not conforming yourselves according to your former lusts as in your ignorance,

Young's Literal Translation
1:14 as obedient children, not fashioning yourselves to the former desires in your ignorance,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
alla kata ton kalesanta umaV agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte

Scrivener 1894 Textus Receptus
alla kata ton kalesanta umaV agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte

Byzantine Majority
alla kata ton kalesanta umaV agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte

Alexandrian
alla kata ton kalesanta umaV agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte

Latin Vulgate
1:15 sed secundum eum qui vocavit vos sanctum et ipsi sancti in omni conversatione sitis

King James Version
1:15 But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;

American Standard Version
1:15 but like as he who called you is holy, be ye yourselves also holy in all manner of living;

Bible in Basic English
1:15 But be holy in every detail of your lives, as he, whose servants you are, is holy;

Darby's English Translation
1:15 but as he who has called you is holy, be ye also holy in all your conversation;

Douay Rheims
1:15 But according to him that hath called you, who is holy, be you also in all manner of conversation holy:

Noah Webster Bible
1:15 But as he who hath called you is holy, so be ye holy in all manner of deportment.

Weymouth New Testament
1:15 but--in imitation of the holy One who has called you--you also must be holy in all your habits of life.

World English Bible
1:15 but just as he who called you is holy, you yourselves also be holy in all of your behavior;

Young's Literal Translation
1:15 but according as He who did call you is holy, ye also, become holy in all behaviour,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
dioti gegraptai agioi genesqe oti egw agioV eimi

Scrivener 1894 Textus Receptus
dioti gegraptai agioi genesqe oti egw agioV eimi

Byzantine Majority
dioti gegraptai agioi ginesqe oti egw agioV eimi

Alexandrian
dioti gegraptai [oti] agioi esesqe oti egw agioV [eimi]

Latin Vulgate
1:16 quoniam scriptum est sancti eritis quia ego sanctus sum

King James Version
1:16 Because it is written, Be ye holy; for I am holy.

American Standard Version
1:16 because it is written, Ye shall be holy; for I am holy.

Bible in Basic English
1:16 Because it has been said in the Writings, You are to be holy, for I am holy.

Darby's English Translation
1:16 because it is written, Be ye holy, for *I* am holy.

Douay Rheims
1:16 Because it is written: You shall be holy, for I am holy.

Noah Webster Bible
1:16 Because it is written, Be ye holy; for I am holy.

Weymouth New Testament
1:16 Because it stands written, "You are to be holy, because I am holy."

World English Bible
1:16 because it is written, "You shall be holy; for I am holy."

Young's Literal Translation
1:16 because it hath been written, `Become ye holy, because I am holy;`

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhptws krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton thV paroikiaV umwn cronon anastrafhte

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhptws krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton thV paroikiaV umwn cronon anastrafhte

Byzantine Majority
kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhmptws krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton thV paroikiaV umwn cronon anastrafhte

Alexandrian
kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhmptws krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton thV paroikiaV umwn cronon anastrafhte

Latin Vulgate
1:17 et si Patrem invocatis eum qui sine acceptione personarum iudicat secundum uniuscuiusque opus in timore incolatus vestri tempore conversamini

King James Version
1:17 And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning [here] in fear:

American Standard Version
1:17 And if ye call on him as Father, who without respect of persons judgeth according to each man`s work, pass the time of your sojourning in fear:

Bible in Basic English
1:17 And if you give the name of Father to him who, judging every man by his acts, has no respect for a man's position, then go in fear while you are on this earth:

Darby's English Translation
1:17 And if ye invoke as Father him who, without regard of persons, judges according to the work of each, pass your time of sojourn in fear,

Douay Rheims
1:17 And if you invoke as Father him who, without respect of persons, judgeth according to every one's work: converse in fear during the time of your sojourning here.

Noah Webster Bible
1:17 And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear:

Weymouth New Testament
1:17 And if you address as your Father Him who judges impartially in accordance with each man's actions, then spend in fear the time of your stay here on earth,

World English Bible
1:17 If you call on him as Father, who without respect of persons judges according to each man`s work, pass the time of your living as strangers here in reverent fear:

Young's Literal Translation
1:17 and if on the Father ye do call, who without acceptance of persons is judging according to the work of each, in fear the time of your sojourn pass ye,

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
eidoteV oti ou fqartoiV arguriw h crusiw elutrwqhte ek thV mataiaV umwn anastrofhV patroparadotou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eidoteV oti ou fqartoiV arguriw h crusiw elutrwqhte ek thV mataiaV umwn anastrofhV patroparadotou

Byzantine Majority
eidoteV oti ou fqartoiV arguriw h crusiw elutrwqhte ek thV mataiaV umwn anastrofhV patroparadotou

Alexandrian
eidoteV oti ou fqartoiV arguriw h crusiw elutrwqhte ek thV mataiaV umwn anastrofhV patroparadotou

Latin Vulgate
1:18 scientes quod non corruptibilibus argento vel auro redempti estis de vana vestra conversatione paternae traditionis

King James Version
1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, [as] silver and gold, from your vain conversation [received] by tradition from your fathers;

American Standard Version
1:18 knowing that ye were redeemed, not with corruptible things, with silver or gold, from your vain manner of life handed down from your fathers;

Bible in Basic English
1:18 Being conscious that you have been made free from that foolish way of life which was your heritage from your fathers, not through a payment of things like silver or gold which come to destruction,

Darby's English Translation
1:18 knowing that ye have been redeemed, not by corruptible things, as silver or gold, from your vain conversation handed down from your fathers,

Douay Rheims
1:18 Knowing that you were not redeemed with corruptible things as gold or silver, from your vain conversation of the tradition of your fathers:

Noah Webster Bible
1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain course of life received by tradition from your fathers;

Weymouth New Testament
1:18 knowing, as you do, that it was not with a ransom of perishable wealth, such as silver or gold, that you were set free from your frivolous habits of life which had been handed down to you from your forefathers,

World English Bible
1:18 knowing that you were redeemed, not with corruptible things, with silver or gold, from the useless way of life handed down from your fathers,

Young's Literal Translation
1:18 having known that, not with corruptible things -- silver or gold -- were ye redeemed from your foolish behaviour delivered by fathers,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
alla timiw aimati wV amnou amwmou kai aspilou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
alla timiw aimati wV amnou amwmou kai aspilou cristou

Byzantine Majority
alla timiw aimati wV amnou amwmou kai aspilou cristou

Alexandrian
alla timiw aimati wV amnou amwmou kai aspilou cristou

Latin Vulgate
1:19 sed pretioso sanguine quasi agni incontaminati et inmaculati Christi

King James Version
1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:

American Standard Version
1:19 but with precious blood, as of a lamb without spot, even the blood of Christ:

Bible in Basic English
1:19 But through holy blood, like that of a clean and unmarked lamb, even the blood of Christ:

Darby's English Translation
1:19 but by precious blood, as of a lamb without blemish and without spot, the blood of Christ,

Douay Rheims
1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb unspotted and undefiled,

Noah Webster Bible
1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:

Weymouth New Testament
1:19 but with the precious blood of Christ--as of an unblemished and spotless lamb.

World English Bible
1:19 but with precious blood, as of a lamb without spot, the blood of Christ;

Young's Literal Translation
1:19 but with precious blood, as of a lamb unblemished and unspotted -- Christ`s --

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
proegnwsmenou men pro katabolhV kosmou fanerwqentoV de ep escatwn twn cronwn di umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
proegnwsmenou men pro katabolhV kosmou fanerwqentoV de ep escatwn twn cronwn di umaV

Byzantine Majority
proegnwsmenou men pro katabolhV kosmou fanerwqentoV de ep escatwn twn cronwn di umaV

Alexandrian
proegnwsmenou men pro katabolhV kosmou fanerwqentoV de ep escatou twn cronwn di umaV

Latin Vulgate
1:20 praecogniti quidem ante constitutionem mundi manifestati autem novissimis temporibus propter vos

King James Version
1:20 Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,

American Standard Version
1:20 who was foreknown indeed before the foundation of the world, but was manifested at the end of times for your sake,

Bible in Basic English
1:20 Who was marked out by God before the making of the world, but was caused to be seen in these last times for you,

Darby's English Translation
1:20 foreknown indeed before the foundation of the world, but who has been manifested at the end of times for your sakes,

Douay Rheims
1:20 Foreknown indeed before the foundation of the world, but manifested in the last times for you,

Noah Webster Bible
1:20 Who verily was fore-ordained before the foundation of the world, but was manifested in these last times for you,

Weymouth New Testament
1:20 He was pre-destined indeed to this work, even before the creation of the world, but has been plainly manifested in these last days for the sake of you who, through Him,

World English Bible
1:20 who was foreknown indeed before the foundation of the world, but was revealed at the end of times for your sake,

Young's Literal Translation
1:20 foreknown, indeed, before the foundation of the world, and manifested in the last times because of you,

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
touV di autou pisteuontas eiV qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eiV qeon

Scrivener 1894 Textus Receptus
touV di autou pisteuontas eiV qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eiV qeon

Byzantine Majority
touV di autou pisteuontas eiV qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eiV qeon

Alexandrian
touV di autou pistous eiV qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eiV qeon

Latin Vulgate
1:21 qui per ipsum fideles estis in Deo qui suscitavit eum a mortuis et dedit ei gloriam ut fides vestra et spes esset in Deo

King James Version
1:21 Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God.

American Standard Version
1:21 who through him are believers in God, that raised him from the dead, and gave him glory; so that your faith and hope might be in God.

Bible in Basic English
1:21 Who through him have faith in God who took him up again from the dead into glory; so that your faith and hope might be in God.

Darby's English Translation
1:21 who by him do believe on God, who has raised him from among the dead and given him glory, that your faith and hope should be in God.

Douay Rheims
1:21 Who through him are faithful in God, who raised him up from the dead, and hath given him glory, that your faith and hope might be in God.

Noah Webster Bible
1:21 Who by him do believe in God, that raised him from the dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God.

Weymouth New Testament
1:21 are faithful to God, who raised Him from among the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are resting upon God.

World English Bible
1:21 who through him are believers in God, that raised him from the dead, and gave him glory; so that your faith and hope might be in God.

Young's Literal Translation
1:21 who through him do believe in God, who did raise out of the dead, and glory to him did give, so that your faith and hope may be in God.

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
taV yucaV umwn hgnikoteV en th upakoh thV alhqeiaV dia pneumatos eiV filadelfian anupokriton ek kaqaras kardiaV allhlouV agaphsate ektenwV

Scrivener 1894 Textus Receptus
taV yucaV umwn hgnikoteV en th upakoh thV alhqeiaV dia pneumatos eiV filadelfian anupokriton ek kaqaras kardiaV allhlouV agaphsate ektenwV

Byzantine Majority
taV yucaV umwn hgnikoteV en th upakoh thV alhqeiaV dia pneumatos eiV filadelfian anupokriton ek kaqaras kardiaV allhlouV agaphsate ektenwV

Alexandrian
taV yucaV umwn hgnikoteV en th upakoh thV alhqeiaV eiV filadelfian anupokriton ek [kaqaras] kardiaV allhlouV agaphsate ektenwV

Latin Vulgate
1:22 animas vestras castificantes in oboedientia caritatis in fraternitatis amore simplici ex corde invicem diligite adtentius

King James Version
1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, [see that ye] love one another with a pure heart fervently:

American Standard Version
1:22 Seeing ye have purified your souls in your obedience to the truth unto unfeigned love of the brethren, love one another from the heart fervently:

Bible in Basic English
1:22 And as you have made your souls clean, being ruled by what is true, and loving one another without deceit, see that your love is warm and from the heart:

Darby's English Translation
1:22 Having purified your souls by obedience to the truth to unfeigned brotherly love, love one another out of a pure heart fervently;

Douay Rheims
1:22 Purifying your souls in the obedience of charity, with a brotherly love, from a sincere heart love one another earnestly:

Noah Webster Bible
1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit to unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:

Weymouth New Testament
1:22 Now that, through your obedience to the truth, you have purified your souls for cherishing sincere brotherly love, you must love another heartily and fervently.

World English Bible
1:22 Seeing you have purified your souls in your obedience to the truth through the Spirit in sincere brotherly affection, love one another from the heart fervently:

Young's Literal Translation
1:22 Your souls having purified in the obedience of the truth through the Spirit to brotherly love unfeigned, out of a pure heart one another love ye earnestly,

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
anagegennhmenoi ouk ek sporaV fqarthV alla afqartou dia logou zwntoV qeou kai menontoV eis ton aiwna

Scrivener 1894 Textus Receptus
anagegennhmenoi ouk ek sporaV fqarthV alla afqartou dia logou zwntoV qeou kai menontoV eis ton aiwna

Byzantine Majority
anagegennhmenoi ouk ek sporaV fqarthV alla afqartou dia logou zwntoV qeou kai menontoV eis ton aiwna

Alexandrian
anagegennhmenoi ouk ek sporaV fqarthV alla afqartou dia logou zwntoV qeou kai menontoV

Latin Vulgate
1:23 renati non ex semine corruptibili sed incorruptibili per verbum Dei vivi et permanentis

King James Version
1:23 Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.

American Standard Version
1:23 having been begotten again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which liveth and abideth.

Bible in Basic English
1:23 Because you have had a new birth, not from the seed of man, but from eternal seed, through the word of a living and unchanging God.

Darby's English Translation
1:23 being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the living and abiding word of God.

Douay Rheims
1:23 Being born again not of corruptible seed, but incorruptible, by the word of God who liveth and remaineth for ever.

Noah Webster Bible
1:23 Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.

Weymouth New Testament
1:23 For you have been begotten again by God's ever-living and enduring word from a germ not of perishable, but of imperishable life.

World English Bible
1:23 having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which lives and remains forever.

Young's Literal Translation
1:23 being begotten again, not out of seed corruptible, but incorruptible, through a word of God -- living and remaining -- to the age;

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
dioti pasa sarx wV cortoV kai pasa doxa anqrwpou wV anqoV cortou exhranqh o cortoV kai to anqoV autou exepesen

Scrivener 1894 Textus Receptus
dioti pasa sarx wV cortoV kai pasa doxa anqrwpou wV anqoV cortou exhranqh o cortoV kai to anqoV autou exepesen

Byzantine Majority
dioti pasa sarx wV cortoV kai pasa doxa anqrwpou wV anqoV cortou exhranqh o cortoV kai to anqoV autou exepesen

Alexandrian
dioti pasa sarx wV cortoV kai pasa doxa auths wV anqoV cortou exhranqh o cortoV kai to anqoV exepesen

Latin Vulgate
1:24 quia omnis caro ut faenum et omnis gloria eius tamquam flos faeni exaruit faenum et flos decidit

King James Version
1:24 For all flesh [is] as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away:

American Standard Version
1:24 For, All flesh is as grass, And all the glory thereof as the flower of grass. The grass withereth, and the flower falleth:

Bible in Basic English
1:24 For it is said, All flesh is like grass, and all its glory like the flower of the grass. The grass becomes dry and the flower dead:

Darby's English Translation
1:24 Because all flesh is as grass, and all its glory as the flower of grass. The grass has withered and its flower has fallen;

Douay Rheims
1:24 For all flesh is as grass; and all the glory thereof as the flower of grass. The grass is withered, and the flower thereof is fallen away.

Noah Webster Bible
1:24 For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and its flower falleth away:

Weymouth New Testament
1:24 "All mankind resemble the herbage, and all their beauty is like its flowers. The herbage dries up, and its flowers drop off;

World English Bible
1:24 For, "All flesh is like grass, And all of man`s glory like the flower in the grass. The grass withers, and its flower falls;

Young's Literal Translation
1:24 because all flesh is as grass, and all glory of man as flower of grass; wither did the grass, and the flower of it fell away,

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
to de rhma kuriou menei eiV ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eiV umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
to de rhma kuriou menei eiV ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eiV umaV

Byzantine Majority
to de rhma kuriou menei eiV ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eiV umaV

Alexandrian
to de rhma kuriou menei eiV ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eiV umaV

Latin Vulgate
1:25 verbum autem Domini manet in aeternum hoc est autem verbum quod evangelizatum est in vos

King James Version
1:25 But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel is preached unto you.

American Standard Version
1:25 But the word of the Lord abideth for ever. And this is the word of good tidings which was preached unto you.

Bible in Basic English
1:25 But the word of the Lord is eternal. And this is the word of the good news which was given to you.

Darby's English Translation
1:25 but the word of the Lord abides for eternity. But this is the word which in the glad tidings is preached to you.

Douay Rheims
1:25 But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel hath been preached unto you.

Noah Webster Bible
1:25 But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel is preached to you.

Weymouth New Testament
1:25 But the word of the Lord remains for ever." And that means the Message which has been proclaimed among you in the Good News.

World English Bible
1:25 But the Lord`s word endures forever." This is the word of good news which was preached to you.

Young's Literal Translation
1:25 and the saying of the Lord doth remain -- to the age; and this is the saying that was proclaimed good news to you.

 

1st Peter 2

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com