Parallel Greek New Testament

Titus 3

PROS FILHMONA

The Epistle of Paul to Philemon

Return to Index

Chapter 1

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

Stephens 1550 Textus Receptus
pauloV desmioV cristou ihsou kai timoqeoV o adelfoV filhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
pauloV desmioV cristou ihsou kai timoqeoV o adelfoV filhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn

Byzantine Majority
pauloV desmioV cristou ihsou kai timoqeoV o adelfoV filhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn

Alexandrian
pauloV desmioV cristou ihsou kai timoqeoV o adelfoV filhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn

Latin Vulgate
1:1 Paulus vinctus Iesu Christi et Timotheus frater Philemoni dilecto et adiutori nostro

King James Version
1:1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy [our] brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,

American Standard Version
1:1 Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy our brother, to Philemon our beloved and fellow-worker,

Bible in Basic English
1:1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, to Philemon, our dear helper in the faith,

Darby's English Translation
1:1 Paul, prisoner of Christ Jesus, and Timotheus the brother, to Philemon the beloved and our fellow-workman,

Douay Rheims
1:1 Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, a brother: to Philemon, our beloved and fellow labourer;

Noah Webster Bible
1:1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, to Philemon our dearly beloved, and fellow-laborer,

Weymouth New Testament
1:1 Paul, a prisoner for Christ Jesus, and Timothy our brother: To Philemon our dearly-loved fellow labourer--

World English Bible
1:1 Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy our brother, to Philemon, our beloved fellow worker,

Young's Literal Translation
1:1 Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timotheus the brother, to Philemon our beloved and fellow-worker,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apfia th agaphth kai arcippw tw sustratiwth hmwn kai th kat oikon sou ekklhsia

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apfia th agaphth kai arcippw tw sustratiwth hmwn kai th kat oikon sou ekklhsia

Byzantine Majority
kai apfia th agaphth kai arcippw tw sustratiwth hmwn kai th kat oikon sou ekklhsia

Alexandrian
kai apfia th adelfh kai arcippw tw sustratiwth hmwn kai th kat oikon sou ekklhsia

Latin Vulgate
1:2 et Appiae sorori et Archippo commilitoni nostro et ecclesiae quae in domo tua est

King James Version
1:2 And to [our] beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:

American Standard Version
1:2 and to Apphia our sister, and to Archippus our fellow-soldier, and to the church in thy house:

Bible in Basic English
1:2 And to Apphia, our sister, and to Archippus, our brother in God's army, and to the church in your house:

Darby's English Translation
1:2 and to the sister Apphia and to Archippus our fellow-soldier, and to the assembly which is in thine house.

Douay Rheims
1:2 And to Appia, our dearest sister, and to Archippus, our fellow soldier, and to the church which is in thy house:

Noah Webster Bible
1:2 And to our beloved Apphia, and Archippus our fellow-soldier, and to the church in thy house:

Weymouth New Testament
1:2 and to our sister Apphia and our comrade Archippus--as well as to the Church in your house.

World English Bible
1:2 to the beloved Apphia, to Archippus, our fellow soldier, and to the assembly in your house:

Young's Literal Translation
1:2 and Apphia the beloved, and Archippus our fellow-soldier, and the assembly in thy house:

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Byzantine Majority
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Alexandrian
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Latin Vulgate
1:3 gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo

King James Version
1:3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

American Standard Version
1:3 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Bible in Basic English
1:3 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Darby's English Translation
1:3 Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

Douay Rheims
1:3 Grace to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

Noah Webster Bible
1:3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Weymouth New Testament
1:3 May grace be granted to you all, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

World English Bible
1:3 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Young's Literal Translation
1:3 Grace to you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ!

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
eucaristw tw qew mou pantote mneian sou poioumenoV epi twn proseucwn mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eucaristw tw qew mou pantote mneian sou poioumenoV epi twn proseucwn mou

Byzantine Majority
eucaristw tw qew mou pantote mneian sou poioumenoV epi twn proseucwn mou

Alexandrian
eucaristw tw qew mou pantote mneian sou poioumenoV epi twn proseucwn mou

Latin Vulgate
1:4 gratias ago Deo meo semper memoriam tui faciens in orationibus meis

King James Version
1:4 I thank my God, making mention of thee always in my prayers,

American Standard Version
1:4 I thank my God always, making mention of thee in my prayers,

Bible in Basic English
1:4 I give praise to God at all times and make prayer for you,

Darby's English Translation
1:4 I thank my God, always making mention of thee at my prayers,

Douay Rheims
1:4 I give thanks to my God, always making a remembrance of thee in my prayers.

Noah Webster Bible
1:4 I thank my God, making mention of thee always in my prayers,

Weymouth New Testament
1:4 I give continual thanks to my God while making mention of you, my brother, in my prayers,

World English Bible
1:4 I thank my God always, making mention of you in my prayers,

Young's Literal Translation
1:4 I give thanks to my God, always making mention of thee in my prayers,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
akouwn sou thn agaphn kai thn pistin hn eceiV proV ton kurion ihsoun kai eiV pantaV touV agiouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
akouwn sou thn agaphn kai thn pistin hn eceiV proV ton kurion ihsoun kai eiV pantaV touV agiouV

Byzantine Majority
akouwn sou thn agaphn kai thn pistin hn eceiV proV ton kurion ihsoun kai eiV pantaV touV agiouV

Alexandrian
akouwn sou thn agaphn kai thn pistin hn eceiV proV ton kurion ihsoun kai eiV pantaV touV agiouV

Latin Vulgate
1:5 audiens caritatem tuam et fidem quam habes in Domino Iesu et in omnes sanctos

King James Version
1:5 Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;

American Standard Version
1:5 hearing of thy love, and of the faith which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all the saints;

Bible in Basic English
1:5 Hearing of the love and the faith which you have to the Lord Jesus and to all the saints;

Darby's English Translation
1:5 hearing of thy love and the faith which thou hast towards the Lord Jesus, and towards all the saints,

Douay Rheims
1:5 Hearing of thy charity and faith, which thou hast in the Lord Jesus, and towards all the saints:

Noah Webster Bible
1:5 Hearing of thy love and faith, which thou hast towards the Lord Jesus, and towards all saints;

Weymouth New Testament
1:5 because I hear of your love and of the faith which you have towards the Lord Jesus and which you manifest towards all God's people;

World English Bible
1:5 hearing of your love, and of the faith which you have toward the Lord Jesus, and toward all the saints;

Young's Literal Translation
1:5 hearing of thy love and faith that thou hast unto the Lord Jesus and toward all the saints,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
opwV h koinwnia thV pistewV sou energhV genhtai en epignwsei pantoV agaqou tou en umin eiV criston ihsoun

Scrivener 1894 Textus Receptus
opwV h koinwnia thV pistewV sou energhV genhtai en epignwsei pantoV agaqou tou en umin eiV criston ihsoun

Byzantine Majority
opwV h koinwnia thV pistewV sou energhV genhtai en epignwsei pantoV agaqou tou en hmin eiV criston ihsoun

Alexandrian
opwV h koinwnia thV pistewV sou energhV genhtai en epignwsei pantoV agaqou tou en hmin eiV criston

Latin Vulgate
1:6 ut communicatio fidei tuae evidens fiat in agnitione omnis boni in nobis in Christo Iesu

King James Version
1:6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.

American Standard Version
1:6 that the fellowship of thy faith may become effectual, in the knowledge of every good thing which is in you, unto Christ.

Bible in Basic English
1:6 That the faith which you have in common with them may be working with power, in the knowledge of every good thing in you, for Christ.

Darby's English Translation
1:6 in such sort that thy participation in the faith should become operative in the acknowledgment of every good thing which is in us towards Christ Jesus.

Douay Rheims
1:6 That the communication of thy faith may be made evident in the acknowledgment of every good work, that is in you in Christ Jesus.

Noah Webster Bible
1:6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.

Weymouth New Testament
1:6 praying as I do, that their participation in your faith may result in others fully recognizing all the right affection that is in us toward Christ.

World English Bible
1:6 that the fellowship of your faith may become effective, in the knowledge of every good thing which is in us, in Christ Jesus.

Young's Literal Translation
1:6 that the fellowship of thy faith may become working in the full knowledge of every good thing that is in you toward Christ Jesus;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
carin gar ecomen pollhn kai paraklhsin epi th agaph sou oti ta splagcna twn agiwn anapepautai dia sou adelfe

Scrivener 1894 Textus Receptus
caran gar ecomen pollhn kai paraklhsin epi th agaph sou oti ta splagcna twn agiwn anapepautai dia sou adelfe

Byzantine Majority
carin gar ecomen pollhn kai paraklhsin epi th agaph sou oti ta splagcna twn agiwn anapepautai dia sou adelfe

Alexandrian
caran gar pollhn escon kai paraklhsin epi th agaph sou oti ta splagcna twn agiwn anapepautai dia sou adelfe

Latin Vulgate
1:7 gaudium enim magnum habui et consolationem in caritate tua quia viscera sanctorum requieverunt per te frater

King James Version
1:7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.

American Standard Version
1:7 For I had much joy and comfort in thy love, because the hearts of the saints have been refreshed through thee, brother.

Bible in Basic English
1:7 For I had great joy and comfort in your love, because the hearts of the saints have been made strong again through you, brother.

Darby's English Translation
1:7 For we have great thankfulness and encouragement through thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.

Douay Rheims
1:7 For I have had great joy and consolation in thy charity, because the bowels of the saints have been refreshed by thee, brother.

Noah Webster Bible
1:7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.

Weymouth New Testament
1:7 For I have found great joy and comfort in your love, because the hearts of God's people have been, and are, refreshed through you, my brother.

World English Bible
1:7 For we have much joy and comfort in your love, because the hearts of the saints have been refreshed through you, brother.

Young's Literal Translation
1:7 for we have much joy and comfort in thy love, because the bowels of the saints have been refreshed through thee, brother.

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
dio pollhn en cristw parrhsian ecwn epitassein soi to anhkon

Scrivener 1894 Textus Receptus
dio pollhn en cristw parrhsian ecwn epitassein soi to anhkon

Byzantine Majority
dio pollhn en cristw parrhsian ecwn epitassein soi to anhkon

Alexandrian
dio pollhn en cristw parrhsian ecwn epitassein soi to anhkon

Latin Vulgate
1:8 propter quod multam fiduciam habentes in Christo Iesu imperandi tibi quod ad rem pertinet

King James Version
1:8 Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,

American Standard Version
1:8 Wherefore, though I have all boldness in Christ to enjoin thee that which is befitting,

Bible in Basic English
1:8 And so, though I might, in the name of Christ, give you orders to do what is right,

Darby's English Translation
1:8 Wherefore having much boldness in Christ to enjoin thee what is fitting,

Douay Rheims
1:8 Wherefore though I have much confidence in Christ Jesus, to command thee that which is to the purpose:

Noah Webster Bible
1:8 Wherefore, though I might be very bold in Christ to enjoin thee that which is convenient.

Weymouth New Testament
1:8 Therefore, though I might with Christ's authority speak very freely and order you to do what is fitting,

World English Bible
1:8 Therefore, though I have all boldness in Christ to command you that which is appropriate,

Young's Literal Translation
1:8 Wherefore, having in Christ much boldness to command thee that which is fit --

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
dia thn agaphn mallon parakalw toioutoV wn wV pauloV presbuthV nuni de kai desmioV ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
dia thn agaphn mallon parakalw toioutoV wn wV pauloV presbuthV nuni de kai desmioV ihsou cristou

Byzantine Majority
dia thn agaphn mallon parakalw toioutoV wn wV pauloV presbuthV nuni de kai desmioV ihsou cristou

Alexandrian
dia thn agaphn mallon parakalw toioutoV wn wV pauloV presbuthV nuni de kai desmioV cristou ihsou

Latin Vulgate
1:9 propter caritatem magis obsecro cum sis talis ut Paulus senex nunc autem et vinctus Iesu Christi

King James Version
1:9 Yet for love's sake I rather beseech [thee], being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.

American Standard Version
1:9 yet for love`s sake I rather beseech, being such a one as Paul the aged, and now a prisoner also of Christ Jesus:

Bible in Basic English
1:9 Still, because of love, in place of an order, I make a request to you, I, Paul, an old man and now a prisoner of Christ Jesus:

Darby's English Translation
1:9 for love`s sake I rather exhort, being such a one as Paul the aged, and now also prisoner of Jesus Christ.

Douay Rheims
1:9 For charity sake I rather beseech, whereas thou art such a one, as Paul an old man, and now a prisoner also of Jesus Christ.

Noah Webster Bible
1:9 Yet for love's sake I rather beseech thee, being such one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.

Weymouth New Testament
1:9 it is for love's sake that--instead of that--although I am none other than Paul the aged, and am now also a prisoner for Christ Jesus,

World English Bible
1:9 yet for love`s sake I rather beg, being such a one as Paul, the aged, and now a prisoner also of Christ Jesus.

Young's Literal Translation
1:9 because of the love I rather entreat, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
parakalw se peri tou emou teknou on egennhsa en toiV desmoiV mou onhsimon

Scrivener 1894 Textus Receptus
parakalw se peri tou emou teknou on egennhsa en toiV desmoiV mou onhsimon

Byzantine Majority
parakalw se peri tou emou teknou on egennhsa en toiV desmoiV mou onhsimon

Alexandrian
parakalw se peri tou emou teknou on egennhsa en toiV desmoiV onhsimon

Latin Vulgate
1:10 obsecro te de meo filio quem genui in vinculis Onesimo

King James Version
1:10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:

American Standard Version
1:10 I beseech thee for my child, whom I have begotten in my bonds, Onesimus,

Bible in Basic English
1:10 My request is for my child Onesimus, the child of my chains,

Darby's English Translation
1:10 I exhort thee for *my* child, whom I have begotten in my bonds, Onesimus,

Douay Rheims
1:10 I beseech thee for my son, whom I have begotten in my bands, Onesimus,

Noah Webster Bible
1:10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:

Weymouth New Testament
1:10 I entreat you on behalf of my own child whose father I have become while in my chains--I mean Onesimus.

World English Bible
1:10 I beg you for my child, whom I have fathered in my bonds, Onesimus,

Young's Literal Translation
1:10 I entreat thee concerning my child -- whom I did beget in my bonds -- Onesimus,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
ton pote soi acrhston nuni de soi kai emoi eucrhston

Scrivener 1894 Textus Receptus
ton pote soi acrhston nuni de soi kai emoi eucrhston

Byzantine Majority
ton pote soi acrhston nuni de soi kai emoi eucrhston

Alexandrian
ton pote soi acrhston nuni de [kai] soi kai emoi eucrhston

Latin Vulgate
1:11 qui tibi aliquando inutilis fuit nunc autem et tibi et mihi utilis

King James Version
1:11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:

American Standard Version
1:11 who once was unprofitable to thee, but now is profitable to thee and to me:

Bible in Basic English
1:11 Who in the past was of no profit to you, but now is of profit to you and to me:

Darby's English Translation
1:11 once unserviceable to thee, but now serviceable to thee and to me:

Douay Rheims
1:11 Who hath been heretofore unprofitable to thee, but now is profitable both to me and thee,

Noah Webster Bible
1:11 Who in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:

Weymouth New Testament
1:11 Formerly he was useless to you, but now--true to his name--he is of great use to you and to me.

World English Bible
1:11 who once was useless to you, but now is useful to you and to me;

Young's Literal Translation
1:11 who once was to thee unprofitable, and now is profitable to me and to thee,

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
on anepemya su de auton toutestin ta ema splagcna proslabou

Scrivener 1894 Textus Receptus
on anepemya su de auton toutestin ta ema splagcna proslabou

Byzantine Majority
on anepemya su de auton tout estin ta ema splagcna proslabou

Alexandrian
on anepemya soi auton tout estin ta ema splagcna

Latin Vulgate
1:12 quem remisi tu autem illum id est mea viscera suscipe

King James Version
1:12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:

American Standard Version
1:12 whom I have sent back to thee in his own person, that is, my very heart:

Bible in Basic English
1:12 Whom I have sent back to you, him who is my very heart:

Darby's English Translation
1:12 whom I have sent back to thee: but do *thou* receive him, that is, *my* bowels:

Douay Rheims
1:12 Whom I have sent back to thee. And do thou receive him as my own bowels.

Noah Webster Bible
1:12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, my own bowels:

Weymouth New Testament
1:12 I am sending him back to you, though in so doing I send part of myself.

World English Bible
1:12 I am sending him back. You therefore receive him, that is, my own heart,

Young's Literal Translation
1:12 whom I did send again, and thou him (that is, my own bowels) receive,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
on egw eboulomhn proV emauton katecein ina uper sou diakonh moi en toiV desmoiV tou euaggeliou

Scrivener 1894 Textus Receptus
on egw eboulomhn proV emauton katecein ina uper sou diakonh moi en toiV desmoiV tou euaggeliou

Byzantine Majority
on egw eboulomhn proV emauton katecein ina uper sou diakonh moi en toiV desmoiV tou euaggeliou

Alexandrian
on egw eboulomhn proV emauton katecein ina uper sou moi diakonh en toiV desmoiV tou euaggeliou

Latin Vulgate
1:13 quem ego volueram mecum detinere ut pro te mihi ministraret in vinculis evangelii

King James Version
1:13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:

American Standard Version
1:13 whom I would fain have kept with me, that in thy behalf he might minister unto me in the bonds of the gospel:

Bible in Basic English
1:13 Though my desire was to keep him with me, to be my servant in the chains of the good news, in your place:

Darby's English Translation
1:13 whom *I* was desirous of keeping with myself, that for thee he might minister to me in the bonds of the glad tidings;

Douay Rheims
1:13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered to me in the bands of the gospel:

Noah Webster Bible
1:13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered to me in the bonds of the gospel:

Weymouth New Testament
1:13 It was my wish to keep him at my side for him to attend to my wants, as your representative, during my imprisonment for the Good News.

World English Bible
1:13 whom I wanted to keep with me, that in your behalf he might minister to me in the bonds of the gospel.

Young's Literal Translation
1:13 whom I did wish to retain to myself, that in thy behalf he might minister to me in the bonds of the good news,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
cwriV de thV shV gnwmhV ouden hqelhsa poihsai ina mh wV kata anagkhn to agaqon sou h alla kata ekousion

Scrivener 1894 Textus Receptus
cwriV de thV shV gnwmhV ouden hqelhsa poihsai ina mh wV kata anagkhn to agaqon sou h alla kata ekousion

Byzantine Majority
cwriV de thV shV gnwmhV ouden hqelhsa poihsai ina mh wV kata anagkhn to agaqon sou h alla kata ekousion

Alexandrian
cwriV de thV shV gnwmhV ouden hqelhsa poihsai ina mh wV kata anagkhn to agaqon sou h alla kata ekousion

Latin Vulgate
1:14 sine consilio autem tuo nihil volui facere uti ne velut ex necessitate bonum tuum esset sed voluntarium

King James Version
1:14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.

American Standard Version
1:14 but without thy mind I would do nothing; that thy goodness should not be as of necessity, but of free will.

Bible in Basic English
1:14 But without your approval I would do nothing; so that your good works might not be forced, but done freely from your heart.

Darby's English Translation
1:14 but I have wished to do nothing without thy mind, that thy good might not be as of necessity but of willingness:

Douay Rheims
1:14 But without thy counsel I would do nothing: that thy good deed might not be as it were of necessity, but voluntary.

Noah Webster Bible
1:14 But without thy mind I would do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.

Weymouth New Testament
1:14 Only I wished to do nothing without your consent, so that his kind action of yours might not be done under pressure, but might be a voluntary one.

World English Bible
1:14 But I was willing to do nothing without your consent, that your goodness would not be as of necessity, but of free will.

Young's Literal Translation
1:14 and apart from thy mind I willed to do nothing, that as of necessity thy good deed may not be, but of willingness,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
taca gar dia touto ecwrisqh proV wran ina aiwnion auton apechV

Scrivener 1894 Textus Receptus
taca gar dia touto ecwrisqh proV wran ina aiwnion auton apechV

Byzantine Majority
taca gar dia touto ecwrisqh proV wran ina aiwnion auton apechV

Alexandrian
taca gar dia touto ecwrisqh proV wran ina aiwnion auton apechV

Latin Vulgate
1:15 forsitan enim ideo discessit ad horam a te ut aeternum illum recipere

King James Version
1:15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;

American Standard Version
1:15 For perhaps he was therefore parted from thee for a season, that thou shouldest have him for ever;

Bible in Basic English
1:15 For it is possible that for this reason he was parted from you for a time, so that you might have him for ever;

Darby's English Translation
1:15 for perhaps for this reason he has been separated from thee for a time, that thou mightest possess him fully for ever;

Douay Rheims
1:15 For perhaps he therefore departed for a season from thee, that thou mightest receive him again for ever:

Noah Webster Bible
1:15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldst receive him for ever;

Weymouth New Testament
1:15 For perhaps it was for this reason he was parted from you for a time, that you might receive him back wholly and for ever yours;

World English Bible
1:15 For perhaps he was therefore separated from you for a while, that you would have him forever,

Young's Literal Translation
1:15 for perhaps because of this he did depart for an hour, that age-duringly thou mayest have him,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
ouketi wV doulon all uper doulon adelfon agaphton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouketi wV doulon all uper doulon adelfon agaphton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw

Byzantine Majority
ouketi wV doulon all uper doulon adelfon agaphton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw

Alexandrian
ouketi wV doulon all uper doulon adelfon agaphton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw

Latin Vulgate
1:16 iam non ut servum sed plus servo carissimum fratrem maxime mihi quanto autem magis tibi et in carne et in Domino

King James Version
1:16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?

American Standard Version
1:16 no longer as a servant, but more than a servant, a brother beloved, specially to me, but how much rather to thee, both in the flesh and in the Lord.

Bible in Basic English
1:16 No longer as a servant, but more than a servant, a brother, very dear to me specially, but much more to you, in the flesh as well as in the Lord.

Darby's English Translation
1:16 not any longer as a bondman, but above a bondman, a beloved brother, specially to me, and how much rather to thee, both in the flesh and in the Lord?

Douay Rheims
1:16 Not now as a servant, but instead of a servant, a most dear brother, especially to me: but how much more to thee both in the flesh and in the Lord?

Noah Webster Bible
1:16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more to thee, both in the flesh, and in the Lord?

Weymouth New Testament
1:16 no longer as a slave, but as something better than a slave--a brother peculiarly dear to me, and even dearer to you, both as a servant and as a fellow Christian.

World English Bible
1:16 no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, specially to me, but how much rather to you, both in the flesh and in the Lord.

Young's Literal Translation
1:16 no more as a servant, but above a servant -- a brother beloved, especially to me, and how much more to thee, both in the flesh and in the Lord!

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
ei oun eme eceiV koinwnon proslabou auton wV eme

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei oun eme eceiV koinwnon proslabou auton wV eme

Byzantine Majority
ei oun me eceiV koinwnon proslabou auton wV eme

Alexandrian
ei oun me eceiV koinwnon proslabou auton wV eme

Latin Vulgate
1:17 si ergo habes me socium suscipe illum sicut me

King James Version
1:17 If thou count me therefore a partner, receive him as myself.

American Standard Version
1:17 If then thou countest me a partner, receive him as myself.

Bible in Basic English
1:17 If then you take me to be your friend and brother, take him in as myself.

Darby's English Translation
1:17 If therefore thou holdest me to be a partner with thee, receive him as me;

Douay Rheims
1:17 If therefore thou count me a partner, receive him as myself.

Noah Webster Bible
1:17 If thou accountest me therefore a partner, receive him as myself.

Weymouth New Testament
1:17 If therefore you regard me as a comrade, receive him as if he were I myself.

World English Bible
1:17 If then you count me a partner, receive him as you would receive me.

Young's Literal Translation
1:17 If, then, with me thou hast fellowship, receive him as me,

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
ei de ti hdikhsen se h ofeilei touto emoi ellogei

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei de ti hdikhsen se h ofeilei touto emoi ellogei

Byzantine Majority
ei de ti hdikhsen se h ofeilei touto emoi ellogei

Alexandrian
ei de ti hdikhsen se h ofeilei touto emoi elogga

Latin Vulgate
1:18 si autem aliquid nocuit tibi aut debet hoc mihi inputa

King James Version
1:18 If he hath wronged thee, or oweth [thee] ought, put that on mine account;

American Standard Version
1:18 But if he hath wronged the at all, or oweth thee aught, put that to mine account;

Bible in Basic English
1:18 If he has done you any wrong or is in debt to you for anything, put it to my account.

Darby's English Translation
1:18 but if he have wronged thee anything or owe anything to thee, put this to my account.

Douay Rheims
1:18 And if he hath wronged thee in any thing, or is in thy debt, put that to my account.

Noah Webster Bible
1:18 If he hath wronged thee, or oweth thee aught, put that on my account;

Weymouth New Testament
1:18 And if he was ever dishonest or is in your debt, debit me with the amount.

World English Bible
1:18 But if he has wronged you at all, or owes you anything, put that to my account.

Young's Literal Translation
1:18 and if he did hurt to thee, or doth owe anything, this to me be reckoning;

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
egw pauloV egraya th emh ceiri egw apotisw ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw pauloV egraya th emh ceiri egw apotisw ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileiV

Byzantine Majority
egw pauloV egraya th emh ceiri egw apotisw ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileiV

Alexandrian
egw pauloV egraya th emh ceiri egw apotisw ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileiV

Latin Vulgate
1:19 ego Paulus scripsi mea manu ego reddam ut non dicam tibi quod et te ipsum mihi debes

King James Version
1:19 I Paul have written [it] with mine own hand, I will repay [it]: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.

American Standard Version
1:19 I Paul write it with mine own hand, I will repay it: that I say not unto thee that thou owest to me even thine own self besides.

Bible in Basic English
1:19 I, Paul, writing this myself, say, I will make payment to you: and I do not say to you that you are in debt to me even for your life.

Darby's English Translation
1:19 *I* Paul have written it with mine own hand; *I* will repay it: that I say not to thee that thou owest even thine own self also to me.

Douay Rheims
1:19 I Paul have written it with my own hand: I will repay it: not to say to thee, that thou owest me thy own self also.

Noah Webster Bible
1:19 I Paul have written it with my own hand, I will repay it: although I do not say to thee that thou owest to me even thy own self besides.

Weymouth New Testament
1:19 I Paul write this with my own hand--I will pay you in full. (I say nothing of the fact that you owe me even your own self.)

World English Bible
1:19 I, Paul, write this with my own hand: I will repay it (not to mention to you that you owe to me even your own self besides).

Young's Literal Translation
1:19 I, Paul did write with my hand, I -- I will repay; that I may not say that also thyself, besides, to me thou dost owe.

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagcna en kuriw

Scrivener 1894 Textus Receptus
nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagcna en kuriw

Byzantine Majority
nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagcna en kuriw

Alexandrian
nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagcna en cristw

Latin Vulgate
1:20 ita frater ego te fruar in Domino refice viscera mea in Domino

King James Version
1:20 Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.

American Standard Version
1:20 Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my heart in Christ.

Bible in Basic English
1:20 So brother, let me have joy of you in the Lord: give new life to my heart in Christ.

Darby's English Translation
1:20 Yea, brother, *I* would have profit of *thee* in the Lord: refresh my bowels in Christ.

Douay Rheims
1:20 Yea, brother. May I enjoy thee in the Lord. Refresh my bowels in the Lord.

Noah Webster Bible
1:20 Yes, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.

Weymouth New Testament
1:20 Yes, brother, do me this favour for the Lord's sake. Refresh my heart in Christ.

World English Bible
1:20 Yes, brother, let me have joy from you in the Lord. Refresh my heart in the Lord.

Young's Literal Translation
1:20 Yes, brother, may I have profit of thee in the Lord; refresh my bowels in the Lord;

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
pepoiqwV th upakoh sou egraya soi eidwV oti kai uper o legw poihseiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
pepoiqwV th upakoh sou egraya soi eidwV oti kai uper o legw poihseiV

Byzantine Majority
pepoiqwV th upakoh sou egraya soi eidwV oti kai uper o legw poihseiV

Alexandrian
pepoiqwV th upakoh sou egraya soi eidwV oti kai uper a legw poihseiV

Latin Vulgate
1:21 confidens oboedientia tua scripsi tibi sciens quoniam et super id quod dico facies

King James Version
1:21 Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.

American Standard Version
1:21 Having confidence in thine obedience I write unto thee, knowing that thou wilt do even beyond what I say.

Bible in Basic English
1:21 Being certain that you will do my desire, I am writing to you, in the knowledge that you will do even more than I say.

Darby's English Translation
1:21 Being confident of thine obedience, I have written to thee, knowing that thou wilt do even more than I say.

Douay Rheims
1:21 Trusting in thy obedience, I have written to thee: knowing that thou wilt also do more than I say.

Noah Webster Bible
1:21 Having confidence in thy obedience I wrote to thee, knowing that thou wilt also do more than I say.

Weymouth New Testament
1:21 I write to you in the full confidence that you will meet my wishes, for I know you will do even more than I say.

World English Bible
1:21 Having confidence in your obedience, I write to you, knowing that you will do even beyond what I say.

Young's Literal Translation
1:21 having been confident in thy obedience I did write to thee, having known that also above what I may say thou wilt do;

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
ama de kai etoimaze moi xenian elpizw gar oti dia twn proseucwn umwn carisqhsomai umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
ama de kai etoimaze moi xenian elpizw gar oti dia twn proseucwn umwn carisqhsomai umin

Byzantine Majority
ama de kai etoimaze moi xenian elpizw gar oti dia twn proseucwn umwn carisqhsomai umin

Alexandrian
ama de kai etoimaze moi xenian elpizw gar oti dia twn proseucwn umwn carisqhsomai umin

Latin Vulgate
1:22 simul autem et para mihi hospitium nam spero per orationes vestras donari me vobis

King James Version
1:22 But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.

American Standard Version
1:22 But withal prepare me also a lodging: for I hope that through your prayers I shall be granted unto you.

Bible in Basic English
1:22 And make a room ready for me; for I am hoping that through your prayers I will be given to you.

Darby's English Translation
1:22 But withal prepare me also a lodging; for I hope that I shall be granted to you through your prayers.

Douay Rheims
1:22 But withal prepare me also a lodging. For I hope that through your prayers I shall be given unto you.

Noah Webster Bible
1:22 But at the same time prepare me also a lodging; for I trust that through your prayers I shall be given to you.

Weymouth New Testament
1:22 And at the same time provide accommodation for me; for I hope that through your prayers I shall be permitted to come to you.

World English Bible
1:22 Also, prepare a guest room for me, for I hope that through your prayers I will be restored to you.

Young's Literal Translation
1:22 and at the same time also prepare for me a lodging, for I hope that through your prayers I shall be granted to you.

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
aspazontai se epafraV o sunaicmalwtoV mou en cristw ihsou

Scrivener 1894 Textus Receptus
aspazontai se epafraV o sunaicmalwtoV mou en cristw ihsou

Byzantine Majority
aspazontai se epafraV o sunaicmalwtoV mou en cristw ihsou

Alexandrian
aspazetai se epafraV o sunaicmalwtoV mou en cristw ihsou

Latin Vulgate
1:23 salutat te Epaphras concaptivus meus in Christo Iesu

King James Version
1:23 There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;

American Standard Version
1:23 Epaphras, my fellow-prisoner in Christ Jesus, saluteth thee;

Bible in Basic English
1:23 Epaphras, my brother-prisoner in Christ Jesus, sends you his love;

Darby's English Translation
1:23 Epaphras salutes thee, my fellow-prisoner in Christ Jesus;

Douay Rheims
1:23 There salute thee Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus;

Noah Webster Bible
1:23 There salute thee Epaphras, my fellow-prisoner in Christ Jesus;

Weymouth New Testament
1:23 Greetings to you, my brother, from Epaphras my fellow prisoner for the sake of Christ Jesus;

World English Bible
1:23 Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, greets you,

Young's Literal Translation
1:23 Salute thee doth Epaphras, (my fellow-captive in Christ Jesus,)

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
markoV aristarcoV dhmaV loukaV oi sunergoi mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
markoV aristarcoV dhmaV loukaV oi sunergoi mou

Byzantine Majority
markoV aristarcoV dhmaV loukaV oi sunergoi mou

Alexandrian
markoV aristarcoV dhmaV loukaV oi sunergoi mou

Latin Vulgate
1:24 Marcus Aristarchus Demas Lucas adiutores mei

King James Version
1:24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.

American Standard Version
1:24 and so do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, my fellow-workers.

Bible in Basic English
1:24 And so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my brother-workers.

Darby's English Translation
1:24 Mark, Aristarchus, Demas, Luke, my fellow-workmen.

Douay Rheims
1:24 Mark, Aristarchus, Demas, and Luke my fellow labourers.

Noah Webster Bible
1:24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow-laborers.

Weymouth New Testament
1:24 and from Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers.

World English Bible
1:24 as do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers.

Young's Literal Translation
1:24 Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, my fellow-workmen!

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn amhn [pros filhmona egrafh apo rwmhs dia onhsimou oiketou]

Scrivener 1894 Textus Receptus
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn amhn

Byzantine Majority
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn amhn

Alexandrian
h cariV tou kuriou ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn

Latin Vulgate
1:25

King James Version
1:25 The grace of our Lord Jesus Christ [be] with your spirit. Amen.

American Standard Version
1:25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

Bible in Basic English
1:25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. So be it.

Darby's English Translation
1:25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit.

Douay Rheims
1:25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

Noah Webster Bible
1:25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

Weymouth New Testament
1:25 May the grace of our Lord Jesus Christ be with the spirit of every one of you.

World English Bible
1:25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

Young's Literal Translation
1:25 The grace of our Lord Jesus Christ is with your spirit! Amen.

 

Hebrews 1

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com