Parallel Greek New Testament

Philippians 4

PROS KOLOSSAEIS

The Epistle of Paul the Apostle to the Colossians

Return to Index

Chapter 1

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1

Stephens 1550 Textus Receptus
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV

Byzantine Majority
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV

Alexandrian
pauloV apostoloV cristou ihsou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV

Latin Vulgate
1:1 Paulus apostolus Christi Iesu per voluntatem Dei et Timotheus frater

King James Version
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus [our] brother,

American Standard Version
1:1 Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, and Timothy our brother,

Bible in Basic English
1:1 Paul, an Apostle of Jesus Christ, by the purpose of God, and Timothy our brother,

Darby's English Translation
1:1 Paul, apostle of Christ Jesus, by God`s will, and Timotheus the brother,

Douay Rheims
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, a brother,

Noah Webster Bible
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother,

Weymouth New Testament
1:1 Paul, an Apostle of Christ Jesus by the will of God--and Timothy our brother:

World English Bible
1:1 Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, and Timothy our brother,

Young's Literal Translation
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Timotheus the brother,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
toiV en kolassais agioiV kai pistoiV adelfoiV en cristw cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
toiV en kolossais agioiV kai pistoiV adelfoiV en cristw cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Byzantine Majority
toiV en kolassais agioiV kai pistoiV adelfoiV en cristw cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Alexandrian
toiV en kolossais agioiV kai pistoiV adelfoiV en cristw cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn

Latin Vulgate
1:2 his qui sunt Colossis sanctis et fidelibus fratribus in Christo Iesu gratia vobis et pax a Deo Patre nostro

King James Version
1:2 To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace [be] unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

American Standard Version
1:2 To the saints and faithful brethren in Christ that are at Colossae: Grace to you and peace from God our Father.

Bible in Basic English
1:2 To the saints and true brothers in Christ at Colossae: Grace to you and peace from God our Father.

Darby's English Translation
1:2 to the holy and faithful brethren in Christ which are in Colosse. Grace to you and peace from God our Father and Lord Jesus Christ.

Douay Rheims
1:2 To the saints and faithful brethren in Christ Jesus, who are at Colossa.

Noah Webster Bible
1:2 To the saints and faithful brethren in Christ who are at Colosse: Grace be to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Weymouth New Testament
1:2 To the people of God and the believing brethren at Colossae who are in Christ. May grace and peace be granted to you from God our Father.

World English Bible
1:2 To the saints and faithful brothers in Christ who are at Colossae: Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord, Jesus Christ.

Young's Literal Translation
1:2 to the saints in Colossae, and to the faithful brethren in Christ: Grace to you, and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ!

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
eucaristoumen tw qew kai patri tou kuriou hmwn ihsou cristou pantote peri umwn proseucomenoi

Scrivener 1894 Textus Receptus
eucaristoumen tw qew kai patri tou kuriou hmwn ihsou cristou pantote peri umwn proseucomenoi

Byzantine Majority
eucaristoumen tw qew kai patri tou kuriou hmwn ihsou cristou pantote peri umwn proseucomenoi

Alexandrian
eucaristoumen tw qew patri tou kuriou hmwn ihsou cristou pantote peri umwn proseucomenoi

Latin Vulgate
1:3 gratias agimus Deo et Patri Domini nostri Iesu Christi semper pro vobis orantes

King James Version
1:3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,

American Standard Version
1:3 We give thanks to God the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,

Bible in Basic English
1:3 We give praise to God the Father of our Lord Jesus Christ, making prayer for you at all times,

Darby's English Translation
1:3 We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ continually when praying for you,

Douay Rheims
1:3 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. We give thanks to God, and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you.

Noah Webster Bible
1:3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,

Weymouth New Testament
1:3 We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, constantly praying for you as we do,

World English Bible
1:3 We give thanks to God, the Father of our Lord, Jesus Christ, praying always for you,

Young's Literal Translation
1:3 We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, always praying for you,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
akousanteV thn pistin umwn en cristw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
akousanteV thn pistin umwn en cristw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

Byzantine Majority
akousanteV thn pistin umwn en cristw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

Alexandrian
akousanteV thn pistin umwn en cristw ihsou kai thn agaphn hn ecete eiV pantaV touV agiouV

Latin Vulgate
1:4 audientes fidem vestram in Christo Iesu et dilectionem quam habetis in sanctos omnes

King James Version
1:4 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love [which ye have] to all the saints,

American Standard Version
1:4 having heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have toward all the saints,

Bible in Basic English
1:4 After hearing of your faith in Christ Jesus, and of the love which you have for all the saints,

Darby's English Translation
1:4 having heard of your faith in Christ Jesus, and the love which ye have towards all the saints,

Douay Rheims
1:4 Hearing your faith in Christ Jesus, and the love which you have towards all the saints.

Noah Webster Bible
1:4 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints,

Weymouth New Testament
1:4 because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love which you cherish towards all God's people,

World English Bible
1:4 having heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which you have toward all the saints,

Young's Literal Translation
1:4 having heard of your faith in Christ Jesus, and of the love that is to all the saints,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toiV ouranoiV hn prohkousate en tw logw thV alhqeiaV tou euaggeliou

Scrivener 1894 Textus Receptus
dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toiV ouranoiV hn prohkousate en tw logw thV alhqeiaV tou euaggeliou

Byzantine Majority
dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toiV ouranoiV hn prohkousate en tw logw thV alhqeiaV tou euaggeliou

Alexandrian
dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toiV ouranoiV hn prohkousate en tw logw thV alhqeiaV tou euaggeliou

Latin Vulgate
1:5 propter spem quae reposita est vobis in caelis quam audistis in verbo veritatis evangelii

King James Version
1:5 For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel;

American Standard Version
1:5 because of the hope which is laid up for you in the heavens, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel,

Bible in Basic English
1:5 Through the hope which is in store for you in heaven; knowledge of which was given to you before in the true word of the good news,

Darby's English Translation
1:5 on account of the hope which is laid up for you in the heavens; of which ye heard before in the word of the truth of the glad tidings,

Douay Rheims
1:5 For the hope that is laid up for you in heaven, which you have heard in the word of the truth of the gospel,

Noah Webster Bible
1:5 For the hope which is laid up for you in heaven, of which ye have heard before in the word of the truth of the gospel;

Weymouth New Testament
1:5 on account of the hope treasured up for you in Heaven. Of this hope you have already heard in the Message of the truth of the Good News.

World English Bible
1:5 because of the hope which is laid up for you in the heavens, whereof you heard before in the word of the truth of the gospel,

Young's Literal Translation
1:5 because of the hope that is laid up for you in the heavens, which ye heard of before in the word of the truth of the good news,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
tou parontoV eiV umaV kaqwV kai en panti tw kosmw kai estin karpoforoumenon kaqwV kai en umin af hV hmeraV hkousate kai epegnwte thn carin tou qeou en alhqeia

Scrivener 1894 Textus Receptus
tou parontoV eiV umaV kaqwV kai en panti tw kosmw kai estin karpoforoumenon kaqwV kai en umin af hV hmeraV hkousate kai epegnwte thn carin tou qeou en alhqeia

Byzantine Majority
tou parontoV eiV umaV kaqwV kai en panti tw kosmw kai estin karpoforoumenon [kai auxanomenon] kaqwV kai en umin af hV hmeraV hkousate kai epegnwte thn carin tou qeou en alhqeia

Alexandrian
tou parontoV eiV umaV kaqwV kai en panti tw kosmw estin karpoforoumenon kai auxanomenon kaqwV kai en umin af hV hmeraV hkousate kai epegnwte thn carin tou qeou en alhqeia

Latin Vulgate
1:6 quod pervenit ad vos sicut et in universo mundo est et fructificat et crescit sicut in vobis ex ea die qua audistis et cognovistis gratiam Dei in veritate

King James Version
1:6 Which is come unto you, as [it is] in all the world; and bringeth forth fruit, as [it doth] also in you, since the day ye heard [of it], and knew the grace of God in truth:

American Standard Version
1:6 which is come unto you; even as it is also in all the world bearing fruit and increasing, as it doth in you also, since the day ye heard and knew the grace of God in truth;

Bible in Basic English
1:6 Which has come to you; and which in all the world is giving fruit and increase, as it has done in you from the day when it came to your ears and you had true knowledge of the grace of God;

Darby's English Translation
1:6 which are come to you, as they are in all the world, and are bearing fruit and growing, even as also among you, from the day ye heard them and knew indeed the grace of God, in truth:

Douay Rheims
1:6 Which is come unto you, as also it is in the whole world, and bringeth forth fruit and groweth, even as it doth in you, since the day you heard and knew the grace of God in truth.

Noah Webster Bible
1:6 Which is come to you, as it is in all the world; and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth:

Weymouth New Testament
1:6 For it has reached you, and remains with you, just as it has also spread through the whole world, yielding fruit there and increasing, as it has done among you from the day when first you heard it and came really to know the grace of God,

World English Bible
1:6 which has come to you; even as it is also in all the world bearing fruit and increasing, as it does in you also, since the day you heard and knew the grace of God in truth;

Young's Literal Translation
1:6 which is present to you, as also in all the world, and is bearing fruit, as also in you, from the day in which ye heard, and knew the grace of God in truth;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
kaqwV kai emaqete apo epafra tou agaphtou sundoulou hmwn oV estin pistoV uper umwn diakonoV tou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kaqwV kai emaqete apo epafra tou agaphtou sundoulou hmwn oV estin pistoV uper umwn diakonoV tou cristou

Byzantine Majority
kaqwV kai emaqete apo epafra tou agaphtou sundoulou hmwn oV estin pistoV uper umwn diakonoV tou cristou

Alexandrian
kaqwV emaqete apo epafra tou agaphtou sundoulou hmwn oV estin pistoV uper umwn diakonoV tou cristou

Latin Vulgate
1:7 sicut didicistis ab Epaphra carissimo conservo nostro qui est fidelis pro vobis minister Christi Iesu

King James Version
1:7 As ye also learned of Epaphras our dear fellowservant, who is for you a faithful minister of Christ;

American Standard Version
1:7 even as ye learned of Epaphras our beloved fellow-servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf,

Bible in Basic English
1:7 As it was given to you by Epaphras, our well-loved helper, who is a true servant of Christ for us,

Darby's English Translation
1:7 even as ye learned from Epaphras our beloved fellow-bondman, who is a faithful minister of Christ for you,

Douay Rheims
1:7 As you learned of Epaphras, our most beloved fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ Jesus;

Noah Webster Bible
1:7 As ye also learned from Epaphras our dear fellow-servant, who is for you a faithful minister of Christ;

Weymouth New Testament
1:7 as you learned it from Epaphras our dearly-loved fellow servant. He is to you a faithful minister of Christ in our stead,

World English Bible
1:7 even as you learned of Epaphras our beloved fellow-servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf,

Young's Literal Translation
1:7 as ye also learned from Epaphras, our beloved fellow-servant, who is for you a faithful ministrant of the Christ,

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
o kai dhlwsaV hmin thn umwn agaphn en pneumati

Scrivener 1894 Textus Receptus
o kai dhlwsaV hmin thn umwn agaphn en pneumati

Byzantine Majority
o kai dhlwsaV hmin thn umwn agaphn en pneumati

Alexandrian
o kai dhlwsaV hmin thn umwn agaphn en pneumati

Latin Vulgate
1:8 qui etiam manifestavit nobis dilectionem vestram in Spiritu

King James Version
1:8 Who also declared unto us your love in the Spirit.

American Standard Version
1:8 who also declared unto us your love in the Spirit.

Bible in Basic English
1:8 And who, himself, made clear to us your love in the Spirit.

Darby's English Translation
1:8 who has also manifested to us your love in the Spirit.

Douay Rheims
1:8 Who also hath manifested to us your love in the spirit.

Noah Webster Bible
1:8 Who also declared to us your love in the Spirit.

Weymouth New Testament
1:8 and moreover he has informed us of your love, which is inspired by the Spirit.

World English Bible
1:8 who also declared to us your love in the Spirit.

Young's Literal Translation
1:8 who also did declare to us your love in the Spirit.

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
dia touto kai hmeiV af hV hmeraV hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseucomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmatoV autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh

Scrivener 1894 Textus Receptus
dia touto kai hmeiV af hV hmeraV hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseucomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmatoV autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh

Byzantine Majority
dia touto kai hmeiV af hV hmeraV hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseucomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmatoV autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh

Alexandrian
dia touto kai hmeiV af hV hmeraV hkousamen ou pauomeqa uper umwn proseucomenoi kai aitoumenoi ina plhrwqhte thn epignwsin tou qelhmatoV autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh

Latin Vulgate
1:9 ideo et nos ex qua die audivimus non cessamus pro vobis orantes et postulantes ut impleamini agnitione voluntatis eius in omni sapientia et intellectu spiritali

King James Version
1:9 For this cause we also, since the day we heard [it], do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;

American Standard Version
1:9 For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray and make request for you, that ye may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding,

Bible in Basic English
1:9 For this reason, we, from the day when we had word of it, keep on in prayer for you, that you may be full of the knowledge of his purpose, with all wisdom and experience of the Spirit,

Darby's English Translation
1:9 For this reason *we* also, from the day we heard of your faith and love, do not cease praying and asking for you, to the end that ye may be filled with the full knowledge of his will, in all wisdom and spiritual understanding,

Douay Rheims
1:9 Therefore we also, from the day that we heard it, cease not to pray for you, and to beg that you may be filled with the knowledge of his will, in all wisdom, and spiritual understanding:

Noah Webster Bible
1:9 For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;

Weymouth New Testament
1:9 For this reason we also, from the day we first received these tidings, have never ceased to pray for you and to entreat that you may be filled with a clear knowledge of His will accompanied by thorough wisdom and discernment in spiritual things;

World English Bible
1:9 For this cause, we also, since the day we heard this, haven`t ceased to pray and make requests for you, that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding,

Young's Literal Translation
1:9 Because of this, we also, from the day in which we heard, do not cease praying for you, and asking that ye may be filled with the full knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
peripathsai umas axiwV tou kuriou eiV pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforounteV kai auxanomenoi eis thn epignwsin tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
peripathsai umas axiwV tou kuriou eiV pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforounteV kai auxanomenoi eis thn epignwsin tou qeou

Byzantine Majority
peripathsai umas axiwV tou kuriou eiV pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforounteV kai auxanomenoi eis thn epignwsin tou qeou

Alexandrian
peripathsai axiwV tou kuriou eiV pasan areskeian en panti ergw agaqw karpoforounteV kai auxanomenoi th epignwsei tou qeou

Latin Vulgate
1:10 ut ambuletis digne Deo per omnia placentes in omni opere bono fructificantes et crescentes in scientia Dei

King James Version
1:10 That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;

American Standard Version
1:10 to walk worthily of the Lord unto all pleasing, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God;

Bible in Basic English
1:10 Living uprightly in the approval of the Lord, giving fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God;

Darby's English Translation
1:10 so as to walk worthily of the Lord unto all well-pleasing, bearing fruit in every good work, and growing by the true knowledge of God;

Douay Rheims
1:10 That you may walk worthy of God, in all things pleasing; being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God:

Noah Webster Bible
1:10 That ye may walk worthy of the Lord to all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;

Weymouth New Testament
1:10 so that your lives may be worthy of the Lord and perfectly pleasing to Him, while you exhibit the results of right action of every sort and grow into a fuller knowledge of God.

World English Bible
1:10 to walk worthily of the Lord, to please him in all respects, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God;

Young's Literal Translation
1:10 to your walking worthily of the Lord to all pleasing, in every good work being fruitful, and increasing to the knowledge of God,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
en pash dunamei dunamoumenoi kata to kratoV thV doxhV autou eiV pasan upomonhn kai makroqumian meta caraV

Scrivener 1894 Textus Receptus
en pash dunamei dunamoumenoi kata to kratoV thV doxhV autou eiV pasan upomonhn kai makroqumian meta caraV

Byzantine Majority
en pash dunamei dunamoumenoi kata to kratoV thV doxhV autou eiV pasan upomonhn kai makroqumian meta caraV

Alexandrian
en pash dunamei dunamoumenoi kata to kratoV thV doxhV autou eiV pasan upomonhn kai makroqumian meta caraV

Latin Vulgate
1:11 in omni virtute confortati secundum potentiam claritatis eius in omni patientia et longanimitate cum gaudio

King James Version
1:11 Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;

American Standard Version
1:11 strengthened with all power, according to the might of his glory, unto all patience and longsuffering with joy;

Bible in Basic English
1:11 Full of strength in the measure of the great power of his glory, so that you may undergo all troubles with joy;

Darby's English Translation
1:11 strengthened with all power according to the might of his glory unto all endurance and longsuffering with joy;

Douay Rheims
1:11 Strengthened with all might, according to the power of his glory, in all patience and longsuffering with joy,

Noah Webster Bible
1:11 Strengthened with all might, according to his glorious power, to all patience and long-suffering with joyfulness;

Weymouth New Testament
1:11 Since His power is so glorious, may you be strengthened with strength of every kind, and be prepared for cheerfully enduring all things with patience and long-suffering;

World English Bible
1:11 strengthened with all power, according to the might of his glory, to all patience and perseverance with joy;

Young's Literal Translation
1:11 in all might being made mighty according to the power of His glory, to all endurance and long-suffering with joy.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
eucaristounteV tw patri tw ikanwsanti hmas eiV thn merida tou klhrou twn agiwn en tw fwti

Scrivener 1894 Textus Receptus
eucaristounteV tw patri tw ikanwsanti hmas eiV thn merida tou klhrou twn agiwn en tw fwti

Byzantine Majority
eucaristounteV tw patri tw ikanwsanti hmas eiV thn merida tou klhrou twn agiwn en tw fwti

Alexandrian
eucaristounteV tw patri tw ikanwsanti umas eiV thn merida tou klhrou twn agiwn en tw fwti

Latin Vulgate
1:12 gratias agentes Patri qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine

King James Version
1:12 Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:

American Standard Version
1:12 giving thanks unto the Father, who made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light;

Bible in Basic English
1:12 Giving praise to the Father who has given us a part in the heritage of the saints in light;

Darby's English Translation
1:12 giving thanks to the Father, who has made us fit for sharing the portion of the saints in light,

Douay Rheims
1:12 Giving thanks to God the Father, who hath made us worthy to be partakers of the lot of the saints in light:

Noah Webster Bible
1:12 Giving thanks to the Father, who hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:

Weymouth New Testament
1:12 and give thanks to the Father who has made us fit to receive our share of the inheritance of God's people in Light.

World English Bible
1:12 giving thanks to the Father, who made us fit to be partakers of the inheritance of the saints in light;

Young's Literal Translation
1:12 Giving thanks to the Father who did make us meet for the participation of the inheritance of the saints in the light,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
oV errusato hmaV ek thV exousiaV tou skotouV kai metesthsen eiV thn basileian tou uiou thV agaphV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
oV errusato hmaV ek thV exousiaV tou skotouV kai metesthsen eiV thn basileian tou uiou thV agaphV autou

Byzantine Majority
oV errusato hmaV ek thV exousiaV tou skotouV kai metesthsen eiV thn basileian tou uiou thV agaphV autou

Alexandrian
oV errusato hmaV ek thV exousiaV tou skotouV kai metesthsen eiV thn basileian tou uiou thV agaphV autou

Latin Vulgate
1:13 qui eripuit nos de potestate tenebrarum et transtulit in regnum Filii dilectionis suae

King James Version
1:13 Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated [us] into the kingdom of his dear Son:

American Standard Version
1:13 who delivered us out of the power of darkness, and translated us into the kingdom of the Son of his love;

Bible in Basic English
1:13 Who has made us free from the power of evil and given us a place in the kingdom of the Son of his love;

Darby's English Translation
1:13 who has delivered us from the authority of darkness, and translated us into the kingdom of the Son of his love:

Douay Rheims
1:13 Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of the Son of his love,

Noah Webster Bible
1:13 Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his beloved Son:

Weymouth New Testament
1:13 It is God who has delivered us out of the dominion of darkness, and has transferred us into the Kingdom of His dearly-loved Son,

World English Bible
1:13 who delivered us out of the power of darkness, and translated us into the kingdom of the Son of his love;

Young's Literal Translation
1:13 who did rescue us out of the authority of the darkness, and did translate us into the reign of the Son of His love,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatos autou thn afesin twn amartiwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatos autou thn afesin twn amartiwn

Byzantine Majority
en w ecomen thn apolutrwsin [dia tou aimatos autou] thn afesin twn amartiwn

Alexandrian
en w ecomen thn apolutrwsin thn afesin twn amartiwn

Latin Vulgate
1:14 in quo habemus redemptionem remissionem peccatorum

King James Version
1:14 In whom we have redemption through his blood, [even] the forgiveness of sins:

American Standard Version
1:14 in whom we have our redemption, the forgiveness of our sins:

Bible in Basic English
1:14 In whom we have our salvation, the forgiveness of sins:

Darby's English Translation
1:14 in whom we have redemption, the forgiveness of sins;

Douay Rheims
1:14 In whom we have redemption through his blood, the remission of sins;

Noah Webster Bible
1:14 In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:

Weymouth New Testament
1:14 in whom we have our redemption--the forgiveness of our sins.

World English Bible
1:14 in whom we have our redemption through his blood, the forgiveness of our sins;

Young's Literal Translation
1:14 in whom we have the redemption through his blood, the forgiveness of the sins,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
oV estin eikwn tou qeou tou aoratou prwtotokoV pashV ktisewV

Scrivener 1894 Textus Receptus
oV estin eikwn tou qeou tou aoratou prwtotokoV pashV ktisewV

Byzantine Majority
oV estin eikwn tou qeou tou aoratou prwtotokoV pashV ktisewV

Alexandrian
oV estin eikwn tou qeou tou aoratou prwtotokoV pashV ktisewV

Latin Vulgate
1:15 qui est imago Dei invisibilis primogenitus omnis creaturae

King James Version
1:15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:

American Standard Version
1:15 who is the image of the invisible God, the firstborn of all creation;

Bible in Basic English
1:15 Who is the image of the unseen God coming into existence before all living things;

Darby's English Translation
1:15 who is image of the invisible God, firstborn of all creation;

Douay Rheims
1:15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:

Noah Webster Bible
1:15 Who is the image of the invisible God, the first-born of every creature:

Weymouth New Testament
1:15 Christ is the visible representation of the invisible God, the Firstborn and Lord of all creation.

World English Bible
1:15 who is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.

Young's Literal Translation
1:15 who is the image of the invisible God, first-born of all creation,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
oti en autw ektisqh ta panta ta en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV ta orata kai ta aorata eite qronoi eite kuriothteV eite arcai eite exousiai ta panta di autou kai eiV auton ektistai

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti en autw ektisqh ta panta ta en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV ta orata kai ta aorata eite qronoi eite kuriothteV eite arcai eite exousiai ta panta di autou kai eiV auton ektistai

Byzantine Majority
oti en autw ektisqh ta panta ta en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV ta orata kai ta aorata eite qronoi eite kuriothteV eite arcai eite exousiai ta panta di autou kai eiV auton ektistai

Alexandrian
oti en autw ektisqh ta panta en toiV ouranoiV kai epi thV ghV ta orata kai ta aorata eite qronoi eite kuriothteV eite arcai eite exousiai ta panta di autou kai eiV auton ektistai

Latin Vulgate
1:16 quia in ipso condita sunt universa in caelis et in terra visibilia et invisibilia sive throni sive dominationes sive principatus sive potestates omnia per ipsum et in ipso creata sunt

King James Version
1:16 For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether [they be] thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:

American Standard Version
1:16 for in him were all things created, in the heavens and upon the earth, things visible and things invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers; all things have been created through him, and unto him;

Bible in Basic English
1:16 For by him all things were made, in heaven and on earth, things seen and things unseen, authorities, lords, rulers, and powers; all things were made by him and for him;

Darby's English Translation
1:16 because by him were created all things, the things in the heavens and the things upon the earth, the visible and the invisible, whether thrones, or lordships, or principalities, or authorities: all things have been created by him and for him.

Douay Rheims
1:16 For in him were all things created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones, or dominations, or principalities, or powers: all things were created by him and in him.

Noah Webster Bible
1:16 For by him were all things created, that are in heaven, and that are upon earth, visible and invisible, whether thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:

Weymouth New Testament
1:16 For in Him was created the universe of things in heaven and on earth, things seen and things unseen, thrones, dominions, princedoms, powers--all were created, and exist through and for Him.

World English Bible
1:16 For in him were all things created, in the heavens and on the earth, things visible and things invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers; all things have been created through him, and to him.

Young's Literal Translation
1:16 because in him were the all things created, those in the heavens, and those upon the earth, those visible, and those invisible, whether thrones, whether lordships, whether principalities, whether authorities; all things through him, and for him, have been created,

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
kai autoV estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai autoV estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken

Byzantine Majority
kai autoV estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken

Alexandrian
kai autoV estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken

Latin Vulgate
1:17 et ipse est ante omnes et omnia in ipso constant

King James Version
1:17 And he is before all things, and by him all things consist.

American Standard Version
1:17 and he is before all things, and in him all things consist.

Bible in Basic English
1:17 He is before all things, and in him all things have being.

Darby's English Translation
1:17 And *he* is before all, and all things subsist together by him.

Douay Rheims
1:17 And he is before all, and by him all things consist.

Noah Webster Bible
1:17 And he is before all things, and by him all things consist.

Weymouth New Testament
1:17 And HE IS before all things and in and through Him the universe is a harmonious whole.

World English Bible
1:17 He is before all things, and in him all things are held together.

Young's Literal Translation
1:17 and himself is before all, and the all things in him have consisted.

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai autoV estin h kefalh tou swmatoV thV ekklhsiaV oV estin arch prwtotokoV ek twn nekrwn ina genhtai en pasin autoV prwteuwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai autoV estin h kefalh tou swmatoV thV ekklhsiaV oV estin arch prwtotokoV ek twn nekrwn ina genhtai en pasin autoV prwteuwn

Byzantine Majority
kai autoV estin h kefalh tou swmatoV thV ekklhsiaV oV estin arch prwtotokoV ek twn nekrwn ina genhtai en pasin autoV prwteuwn

Alexandrian
kai autoV estin h kefalh tou swmatoV thV ekklhsiaV oV estin arch prwtotokoV ek twn nekrwn ina genhtai en pasin autoV prwteuwn

Latin Vulgate
1:18 et ipse est caput corporis ecclesiae qui est principium primogenitus ex mortuis ut sit in omnibus ipse primatum tenens

King James Version
1:18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all [things] he might have the preeminence.

American Standard Version
1:18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.

Bible in Basic English
1:18 And he is the head of the body, the church: the starting point of all things, the first to come again from the dead; so that in all things he might have the chief place.

Darby's English Translation
1:18 And *he* is the head of the body, the assembly; who is the beginning, firstborn from among the dead, that *he* might have the first place in all things:

Douay Rheims
1:18 And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he may hold the primacy:

Noah Webster Bible
1:18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the first-born from the dead; that in all things he may have the pre-eminence.

Weymouth New Testament
1:18 Moreover He is the Head of His Body, the Church. He is the Beginning, the Firstborn from among the dead, in order that He Himself may in all things occupy the foremost place.

World English Bible
1:18 He is the head of the body, the assembly, who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.

Young's Literal Translation
1:18 And himself is the head of the body -- the assembly -- who is a beginning, a first-born out of the dead, that he might become in all things -- himself -- first,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
oti en autw eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti en autw eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai

Byzantine Majority
oti en autw eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai

Alexandrian
oti en autw eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai

Latin Vulgate
1:19 quia in ipso conplacuit omnem plenitudinem habitare

King James Version
1:19 For it pleased [the Father] that in him should all fulness dwell;

American Standard Version
1:19 For it was the good pleasure of the Father that in him should all the fulness dwell;

Bible in Basic English
1:19 For God in full measure was pleased to be in him;

Darby's English Translation
1:19 for in him all the fulness of the Godhead was pleased to dwell,

Douay Rheims
1:19 Because in him, it hath well pleased the Father, that all fullness should dwell;

Noah Webster Bible
1:19 For it pleased the Father that in him should all fullness dwell;

Weymouth New Testament
1:19 For it was the Father's gracious will that the whole of the divine perfections should dwell in Him.

World English Bible
1:19 For all the fullness was pleased to dwell in him;

Young's Literal Translation
1:19 because in him it did please all the fulness to tabernacle,

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kai di autou apokatallaxai ta panta eiV auton eirhnopoihsaV dia tou aimatoV tou staurou autou di autou eite ta epi thV ghV eite ta en toiV ouranoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai di autou apokatallaxai ta panta eiV auton eirhnopoihsaV dia tou aimatoV tou staurou autou di autou eite ta epi thV ghV eite ta en toiV ouranoiV

Byzantine Majority
kai di autou apokatallaxai ta panta eiV auton eirhnopoihsaV dia tou aimatoV tou staurou autou di autou eite ta epi thV ghV eite ta epi toiV ouranoiV

Alexandrian
kai di autou apokatallaxai ta panta eiV auton eirhnopoihsaV dia tou aimatoV tou staurou autou [di autou] eite ta epi thV ghV eite ta en toiV ouranoiV

Latin Vulgate
1:20 et per eum reconciliare omnia in ipsum pacificans per sanguinem crucis eius sive quae in terris sive quae in caelis sunt

King James Version
1:20 And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, [I say], whether [they be] things in earth, or things in heaven.

American Standard Version
1:20 and through him to reconcile all things unto himself, having made peace through the blood of his cross; through him, I say, whether things upon the earth, or things in the heavens.

Bible in Basic English
1:20 Through him uniting all things with himself, having made peace through the blood of his cross; through him, I say, uniting all things which are on earth or in heaven.

Darby's English Translation
1:20 and by him to reconcile all things to itself, having made peace by the blood of his cross -- by him, whether the things on the earth or the things in the heavens.

Douay Rheims
1:20 And through him to reconcile all things unto himself, making peace through the blood of his cross, both as to the things that are on earth, and the things that are in heaven.

Noah Webster Bible
1:20 And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things to himself; by him, I say, whether they are things on earth, or things in heaven.

Weymouth New Testament
1:20 And God purposed through Him to reconcile the universe to Himself, making peace through His blood, which was shed upon the Cross--to reconcile to Himself through Him, I say, things on earth and things in Heaven.

World English Bible
1:20 and through him to reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross. Through him, I say, whether things on the earth, or things in the heavens.

Young's Literal Translation
1:20 and through him to reconcile the all things to himself -- having made peace through the blood of his cross -- through him, whether the things upon the earth, whether the things in the heavens.

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
kai umaV pote ontaV aphllotriwmenouV kai ecqrouV th dianoia en toiV ergoiV toiV ponhroiV nuni de apokathllaxen

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai umaV pote ontaV aphllotriwmenouV kai ecqrouV th dianoia en toiV ergoiV toiV ponhroiV nuni de apokathllaxen

Byzantine Majority
kai umaV pote ontaV aphllotriwmenouV kai ecqrouV th dianoia en toiV ergoiV toiV ponhroiV nuni de apokathllaxen

Alexandrian
kai umaV pote ontaV aphllotriwmenouV kai ecqrouV th dianoia en toiV ergoiV toiV ponhroiV nuni de apokathllaxen

Latin Vulgate
1:21 et vos cum essetis aliquando alienati et inimici sensu in operibus malis

King James Version
1:21 And you, that were sometime alienated and enemies in [your] mind by wicked works, yet now hath he reconciled

American Standard Version
1:21 And you, being in time past alienated and enemies in your mind in your evil works,

Bible in Basic English
1:21 And you, who in the past were cut off and at war with God in your minds through evil works, he has now made one

Darby's English Translation
1:21 And you, who once were alienated and enemies in mind by wicked works, yet now has it reconciled

Douay Rheims
1:21 And you, whereas you were some time alienated and enemies in mind in evil works:

Noah Webster Bible
1:21 And you, that were formerly alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled,

Weymouth New Testament
1:21 And you, estranged as you once were and even hostile in your minds, amidst your evil deeds,

World English Bible
1:21 You, being in past times alienated and enemies in your mind in your evil works,

Young's Literal Translation
1:21 And you -- once being alienated, and enemies in the mind, in the evil works, yet now did he reconcile,

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
en tw swmati thV sarkoV autou dia tou qanatou parasthsai umaV agiouV kai amwmouV kai anegklhtouV katenwpion autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
en tw swmati thV sarkoV autou dia tou qanatou parasthsai umaV agiouV kai amwmouV kai anegklhtouV katenwpion autou

Byzantine Majority
en tw swmati thV sarkoV autou dia tou qanatou parasthsai umaV agiouV kai amwmouV kai anegklhtouV katenwpion autou

Alexandrian
en tw swmati thV sarkoV autou dia tou qanatou parasthsai umaV agiouV kai amwmouV kai anegklhtouV katenwpion autou

Latin Vulgate
1:22 nunc autem reconciliavit in corpore carnis eius per mortem exhibere vos sanctos et inmaculatos et inreprehensibiles coram ipso

King James Version
1:22 In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreproveable in his sight:

American Standard Version
1:22 yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and without blemish and unreproveable before him:

Bible in Basic English
1:22 In the body of his flesh through death, so that you might be holy and without sin and free from all evil before him:

Darby's English Translation
1:22 in the body of his flesh through death; to present you holy and unblamable and irreproachable before it,

Douay Rheims
1:22 Yet now he hath reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unspotted, and blameless before him:

Noah Webster Bible
1:22 In the body of his flesh through death, to present you holy and unblamable and unreprovable in his sight:

Weymouth New Testament
1:22 He has now, in His human body, reconciled to God by His death, to bring you, holy and faultless and irreproachable, into His presence;

World English Bible
1:22 yet now he has reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and without blemish and blameless before him,

Young's Literal Translation
1:22 in the body of his flesh through the death, to present you holy, and unblemished, and unblameable before himself,

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
eige epimenete th pistei teqemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo thV elpidoV tou euaggeliou ou hkousate tou khrucqentoV en pash th ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw pauloV diakonoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
eige epimenete th pistei teqemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo thV elpidoV tou euaggeliou ou hkousate tou khrucqentoV en pash th ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw pauloV diakonoV

Byzantine Majority
eige epimenete th pistei teqemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo thV elpidoV tou euaggeliou ou hkousate tou khrucqentoV en pash th ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw pauloV diakonoV

Alexandrian
ei ge epimenete th pistei teqemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo thV elpidoV tou euaggeliou ou hkousate tou khrucqentoV en pash ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw pauloV diakonoV

Latin Vulgate
1:23 si tamen permanetis in fide fundati et stabiles et inmobiles ab spe evangelii quod audistis quod praedicatum est in universa creatura quae sub caelo est cuius factus sum ego Paulus minister

King James Version
1:23 If ye continue in the faith grounded and settled, and [be] not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, [and] which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;

American Standard Version
1:23 if so be that ye continue in the faith, grounded and stedfast, and not moved away from the hope of the gospel which ye heard, which was preached in all creation under heaven; whereof I Paul was made a minister.

Bible in Basic English
1:23 If you keep yourselves safely based in the faith, not moved from the hope of the good news which came to you, and which was given to every living being under heaven; of which I, Paul, was made a servant.

Darby's English Translation
1:23 if indeed ye abide in the faith founded and firm, and not moved away from the hope of the glad tidings, which ye have heard, which have been proclaimed in the whole creation which is under heaven, of which *I* Paul became minister.

Douay Rheims
1:23 If so ye continue in the faith, grounded and settled, and immoveable from the hope of the gospel which you have heard, which is preached in all the creation that is under heaven, whereof I Paul am made a minister.

Noah Webster Bible
1:23 If ye continue in the faith grounded and settled, and are not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which hath been preached to every creature which is under heaven; of which I Paul am made a minister;

Weymouth New Testament
1:23 if, indeed, you are still firmly holding to faith as your foundation, without ever shifting from your hope that rests on the Good News that you have heard, which has been proclaimed in the whole creation under Heaven, and in which I Paul have been appointed to serve.

World English Bible
1:23 if it is so that you continue in the faith, grounded and steadfast, and not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached in all creation under heaven; of which I, Paul, was made a servant.

Young's Literal Translation
1:23 if also ye remain in the faith, being founded and settled, and not moved away from the hope of the good news, which ye heard, which was preached in all the creation that is under the heaven, of which I became -- I Paul -- a ministrant.

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
nun cairw en toiV paqhmasin mou uper umwn kai antanaplhrw ta usterhmata twn qliyewn tou cristou en th sarki mou uper tou swmatoV autou o estin h ekklhsia

Scrivener 1894 Textus Receptus
os nun cairw en toiV paqhmasin mou uper umwn kai antanaplhrw ta usterhmata twn qliyewn tou cristou en th sarki mou uper tou swmatoV autou o estin h ekklhsia

Byzantine Majority
nun cairw en toiV paqhmasin uper umwn kai antanaplhrw ta usterhmata twn qliyewn tou cristou en th sarki mou uper tou swmatoV autou o estin h ekklhsia

Alexandrian
nun cairw en toiV paqhmasin uper umwn kai antanaplhrw ta usterhmata twn qliyewn tou cristou en th sarki mou uper tou swmatoV autou o estin h ekklhsia

Latin Vulgate
1:24 qui nunc gaudeo in passionibus pro vobis et adimpleo ea quae desunt passionum Christi in carne mea pro corpore eius quod est ecclesia

King James Version
1:24 Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church:

American Standard Version
1:24 Now I rejoice in my sufferings for your sake, and fill up on my part that which is lacking of the afflictions of Christ in my flesh for his body`s sake, which is the church;

Bible in Basic English
1:24 Now I have joy in my pain because of you, and in my flesh I undergo whatever is still needed to make the sorrows of Christ complete, for the salvation of his body, the church;

Darby's English Translation
1:24 Now, I rejoice in sufferings for you, and I fill up that which is behind of the tribulations of Christ in my flesh, for his body, which is the assembly;

Douay Rheims
1:24 Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up those things that are wanting of the sufferings of Christ, in my flesh, for his body, which is the church:

Noah Webster Bible
1:24 Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church:

Weymouth New Testament
1:24 Now I can find joy amid my sufferings for you, and I fill up in my own person whatever is lacking in Christ's afflictions on behalf of His Body, the Church.

World English Bible
1:24 Now I rejoice in my sufferings for your sake, and fill up on my part that which is lacking of the afflictions of Christ in my flesh for his body`s sake, which is the assembly;

Young's Literal Translation
1:24 I now rejoice in my sufferings for you, and do fill up the things lacking of the tribulations of the Christ in my flesh for his body, which is the assembly,

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
hV egenomhn egw diakonoV kata thn oikonomian tou qeou thn doqeisan moi eiV umaV plhrwsai ton logon tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
hV egenomhn egw diakonoV kata thn oikonomian tou qeou thn doqeisan moi eiV umaV plhrwsai ton logon tou qeou

Byzantine Majority
hV egenomhn egw diakonoV kata thn oikonomian tou qeou thn doqeisan moi eiV umaV plhrwsai ton logon tou qeou

Alexandrian
hV egenomhn egw diakonoV kata thn oikonomian tou qeou thn doqeisan moi eiV umaV plhrwsai ton logon tou qeou

Latin Vulgate
1:25 cuius factus sum ego minister secundum dispensationem Dei quae data est mihi in vos ut impleam verbum Dei

King James Version
1:25 Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfil the word of God;

American Standard Version
1:25 whereof I was made a minister, according to the dispensation of God which was given me to you-ward, to fulfil the word of God,

Bible in Basic English
1:25 Of which I became a servant by the purpose of God which was given to me for you, to give effect to the word of God,

Darby's English Translation
1:25 of which *I* became minister, according to the dispensation of God which is given me towards you to complete the word of God,

Douay Rheims
1:25 Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given me towards you, that I may fulfil the word of God:

Noah Webster Bible
1:25 Of which I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfill the word of God;

Weymouth New Testament
1:25 I have been appointed to serve the Church in the position of responsibility entrusted to me by God for your benefit, so that I may fully deliver God's Message--

World English Bible
1:25 of which I was made a servant, according to the stewardship of God which was given me toward you, to fulfill the word of God,

Young's Literal Translation
1:25 of which I -- I did become a ministrant according to the dispensation of God, that was given to me for you, to fulfil the word of God,

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
to musthrion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nuni de efanerwqh toiV agioiV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
to musthrion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nuni de efanerwqh toiV agioiV autou

Byzantine Majority
to musthrion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nuni de efanerwqh toiV agioiV autou

Alexandrian
to musthrion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nun de efanerwqh toiV agioiV autou

Latin Vulgate
1:26 mysterium quod absconditum fuit a saeculis et generationibus nunc autem manifestatum est sanctis eius

King James Version
1:26 [Even] the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:

American Standard Version
1:26 even the mystery which hath been hid for ages and generations: but now hath it been manifested to his saints,

Bible in Basic English
1:26 The secret which has been kept from all times and generations, but has now been made clear to his saints,

Darby's English Translation
1:26 the mystery which has been hidden from ages and from generations, but has now been made manifest to his saints;

Douay Rheims
1:26 The mystery which hath been hidden from ages and generations, but now is manifested to his saints,

Noah Webster Bible
1:26 Even the mystery which hath been hid from ages, and from generations, but now is made manifest to his saints:

Weymouth New Testament
1:26 the truth which has been kept secret from all ages and generations, but has now been revealed to His people,

World English Bible
1:26 the mystery which has been hidden for ages and generations. But now it has been revealed to his saints,

Young's Literal Translation
1:26 the secret that hath been hid from the ages and from the generations, but now was manifested to his saints,

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
oiV hqelhsen o qeoV gnwrisai tis o ploutoV thV doxhV tou musthriou toutou en toiV eqnesin os estin cristoV en umin h elpiV thV doxhV

Scrivener 1894 Textus Receptus
oiV hqelhsen o qeoV gnwrisai tis o ploutoV thV doxhV tou musthriou toutou en toiV eqnesin os estin cristoV en umin h elpiV thV doxhV

Byzantine Majority
oiV hqelhsen o qeoV gnwrisai ti to ploutoV thV doxhV tou musthriou toutou en toiV eqnesin os estin cristoV en umin h elpiV thV doxhV

Alexandrian
oiV hqelhsen o qeoV gnwrisai ti to ploutoV thV doxhV tou musthriou toutou en toiV eqnesin o estin cristoV en umin h elpiV thV doxhV

Latin Vulgate
1:27 quibus voluit Deus notas facere divitias gloriae sacramenti huius in gentibus quod est Christus in vobis spes gloriae

King James Version
1:27 To whom God would make known what [is] the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:

American Standard Version
1:27 to whom God was pleased to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory:

Bible in Basic English
1:27 To whom God was pleased to give knowledge of the wealth of the glory of this secret among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory:

Darby's English Translation
1:27 to whom God would make known what are the riches of the glory of this mystery among the nations, which is Christ in you the hope of glory:

Douay Rheims
1:27 To whom God would make known the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ, in you the hope of glory.

Noah Webster Bible
1:27 To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:

Weymouth New Testament
1:27 to whom it was His will to make known how vast a wealth of glory for the Gentile world is implied in this truth--the truth that `Christ is in you, the hope of glory.'

World English Bible
1:27 to whom God was pleased to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, who is Christ in you, the hope of glory;

Young's Literal Translation
1:27 to whom God did will to make known what is the riches of the glory of this secret among the nations -- which is Christ in you, the hope of the glory,

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
on hmeiV kataggellomen nouqetounteV panta anqrwpon kai didaskonteV panta anqrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anqrwpon teleion en cristw ihsou

Scrivener 1894 Textus Receptus
on hmeiV kataggellomen nouqetounteV panta anqrwpon kai didaskonteV panta anqrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anqrwpon teleion en cristw ihsou

Byzantine Majority
on hmeiV kataggellomen nouqetounteV panta anqrwpon kai didaskonteV panta anqrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anqrwpon teleion en cristw ihsou

Alexandrian
on hmeiV kataggellomen nouqetounteV panta anqrwpon kai didaskonteV panta anqrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anqrwpon teleion en cristw

Latin Vulgate
1:28 quem nos adnuntiamus corripientes omnem hominem et docentes omnem hominem in omni sapientia ut exhibeamus omnem hominem perfectum in Christo Iesu

King James Version
1:28 Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:

American Standard Version
1:28 whom we proclaim, admonishing every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ;

Bible in Basic English
1:28 Whom we are preaching; guiding and teaching every man in all wisdom, so that every man may be complete in Christ;

Darby's English Translation
1:28 whom *we* announce, admonishing every man, and teaching every man, in all wisdom, to the end that we may present every man perfect in Christ.

Douay Rheims
1:28 Whom we preach, admonishing every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus.

Noah Webster Bible
1:28 Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus.

Weymouth New Testament
1:28 Him we preach, admonishing every one and instructing every one, with all possible wisdom, so that we may bring every one into God's presence, made perfect through Christ.

World English Bible
1:28 whom we proclaim, admonishing every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ;

Young's Literal Translation
1:28 whom we proclaim, warning every man, and teaching every man, in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus,

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
eiV o kai kopiw agwnizomenoV kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei

Scrivener 1894 Textus Receptus
eiV o kai kopiw agwnizomenoV kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei

Byzantine Majority
eiV o kai kopiw agwnizomenoV kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei

Alexandrian
eiV o kai kopiw agwnizomenoV kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei

Latin Vulgate
1:29 in quo et laboro certando secundum operationem eius quam operatur in me in virtute

King James Version
1:29 Whereunto I also labour, striving according to his working, which worketh in me mightily.

American Standard Version
1:29 whereunto I labor also, striving according to his working, which worketh in me mightily.

Bible in Basic English
1:29 And for this purpose I am working, using all my strength by the help of his power which is working in me strongly.

Darby's English Translation
1:29 Whereunto also I toil, combating according to his working, which works in me in power.

Douay Rheims
1:29 Wherein also I labour, striving according to his working which he worketh in me in power.

Noah Webster Bible
1:29 For which I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily.

Weymouth New Testament
1:29 To this end, like an earnest wrestler, I exert all my strength in reliance upon the power of Him who is mightily at work within me.

World English Bible
1:29 for which I also labor, striving according to his working, which works in me mightily.

Young's Literal Translation
1:29 for which also I labour, striving according to his working that is working in me in power.

 

Colossians 2

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com