Parallel Greek New Testament

Ephesians 6

PROS FILIPPHSIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Philippians

Return to Index

Chapter 1

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

Stephens 1550 Textus Receptus
pauloV kai timoqeoV douloi ihsou cristou pasin toiV agioiV en cristw ihsou toiV ousin en filippoiV sun episkopoiV kai diakonoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
pauloV kai timoqeoV douloi ihsou cristou pasin toiV agioiV en cristw ihsou toiV ousin en filippoiV sun episkopoiV kai diakonoiV

Byzantine Majority
pauloV kai timoqeoV douloi ihsou cristou pasin toiV agioiV en cristw ihsou toiV ousin en filippoiV sun episkopoiV kai diakonoiV

Alexandrian
pauloV kai timoqeoV douloi cristou ihsou pasin toiV agioiV en cristw ihsou toiV ousin en filippoiV sun episkopoiV kai diakonoiV

Latin Vulgate
1:1 Paulus et Timotheus servi Iesu Christi omnibus sanctis in Christo Iesu qui sunt Philippis cum episcopis et diaconis

King James Version
1:1 Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:

American Standard Version
1:1 Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus that are at Philippi, with the bishops and deacons:

Bible in Basic English
1:1 Paul and Timothy, servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, with the Bishops and Deacons of the church:

Darby's English Translation
1:1 Paul and Timotheus, bondmen of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the overseers and ministers;

Douay Rheims
1:1 Paul and Timothy, the servants of Jesus Christ; to all the saints in Christ Jesus, who are at Philippi, with the bishops and deacons.

Noah Webster Bible
1:1 Paul and Timothy, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the bishops and deacons:

Weymouth New Testament
1:1 Paul and Timothy, bondservants of Christ Jesus: To all God's people in Christ Jesus who are at Philippi, with the ministers of the Church and their assistants.

World English Bible
1:1 Paul and Timothy, servants of Christ Jesus; To all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the overseers and deacons:

Young's Literal Translation
1:1 Paul and Timotheus, servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with overseers and ministrants;

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Byzantine Majority
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Alexandrian
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Latin Vulgate
1:2 gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo

King James Version
1:2 Grace [be] unto you, and peace, from God our Father, and [from] the Lord Jesus Christ.

American Standard Version
1:2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Bible in Basic English
1:2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Darby's English Translation
1:2 grace to you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Douay Rheims
1:2 Grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

Noah Webster Bible
1:2 Grace be to you, and peace, from God our Father and from the Lord Jesus Christ.

Weymouth New Testament
1:2 May grace and peace be granted to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.

World English Bible
1:2 Grace to you, and peace from God, our Father, and the Lord, Jesus Christ.

Young's Literal Translation
1:2 Grace to you, and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
eucaristw tw qew mou epi pash th mneia umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
eucaristw tw qew mou epi pash th mneia umwn

Byzantine Majority
eucaristw tw qew mou epi pash th mneia umwn

Alexandrian
eucaristw tw qew mou epi pash th mneia umwn

Latin Vulgate
1:3 gratias ago Deo meo in omni memoria vestri

King James Version
1:3 I thank my God upon every remembrance of you,

American Standard Version
1:3 I thank my God upon all my remembrance of you,

Bible in Basic English
1:3 I give praise to my God at every memory of you,

Darby's English Translation
1:3 I thank my God for my whole remembrance of you,

Douay Rheims
1:3 I give thanks to my God in every remembrance of you,

Noah Webster Bible
1:3 I thank my God upon every remembrance of you,

Weymouth New Testament
1:3 I thank my God at my every remembrance of you--

World English Bible
1:3 I thank my God whenever I remember you,

Young's Literal Translation
1:3 I give thanks to my God upon all the remembrance of you,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
pantote en pash dehsei mou uper pantwn umwn meta caraV thn dehsin poioumenoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
pantote en pash dehsei mou uper pantwn umwn meta caraV thn dehsin poioumenoV

Byzantine Majority
pantote en pash dehsei mou uper pantwn umwn meta caraV thn dehsin poioumenoV

Alexandrian
pantote en pash dehsei mou uper pantwn umwn meta caraV thn dehsin poioumenoV

Latin Vulgate
1:4 semper in cunctis orationibus meis pro omnibus vobis cum gaudio deprecationem faciens

King James Version
1:4 Always in every prayer of mine for you all making request with joy,

American Standard Version
1:4 always in every supplication of mine on behalf of you all making my supplication with joy,

Bible in Basic English
1:4 And in all my prayers for you all, making my request with joy,

Darby's English Translation
1:4 constantly in my every supplication, making the supplication for you all with joy,

Douay Rheims
1:4 Always in all my prayers making supplication for you all, with joy;

Noah Webster Bible
1:4 Always in every prayer of mine for you all making request with joy,

Weymouth New Testament
1:4 always when offering any prayer on behalf of you all, finding a joy in offering it.

World English Bible
1:4 always in every request of mine on behalf of you all making my requests with joy,

Young's Literal Translation
1:4 always, in every supplication of mine for you all, with joy making the supplication,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
epi th koinwnia umwn eiV to euaggelion apo prwthV hmeraV acri tou nun

Scrivener 1894 Textus Receptus
epi th koinwnia umwn eiV to euaggelion apo prwthV hmeraV acri tou nun

Byzantine Majority
epi th koinwnia umwn eiV to euaggelion apo prwthV hmeraV acri tou nun

Alexandrian
epi th koinwnia umwn eiV to euaggelion apo ths prwthV hmeraV acri tou nun

Latin Vulgate
1:5 super communicatione vestra in evangelio a prima die usque nunc

King James Version
1:5 For your fellowship in the gospel from the first day until now;

American Standard Version
1:5 for your fellowship in furtherance of the gospel from the first day until now;

Bible in Basic English
1:5 Because of your help in giving the good news from the first day till now;

Darby's English Translation
1:5 because of your fellowship with the gospel, from the first day until now;

Douay Rheims
1:5 For your communication in the gospel of Christ from the first day until now.

Noah Webster Bible
1:5 For your fellowship in the gospel from the first day until now;

Weymouth New Testament
1:5 I thank my God, I say, for your cooperation in spreading the Good News, from the time it first came to you even until now.

World English Bible
1:5 for your fellowship in furtherance of the gospel from the first day until now;

Young's Literal Translation
1:5 for your contribution to the good news from the first day till now,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
pepoiqwV auto touto oti o enarxamenoV en umin ergon agaqon epitelesei acris hmeraV ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
pepoiqwV auto touto oti o enarxamenoV en umin ergon agaqon epitelesei acris hmeraV ihsou cristou

Byzantine Majority
pepoiqwV auto touto oti o enarxamenoV en umin ergon agaqon epitelesei acris hmeraV cristou ihsou

Alexandrian
pepoiqwV auto touto oti o enarxamenoV en umin ergon agaqon epitelesei acri hmeraV cristou ihsou

Latin Vulgate
1:6 confidens hoc ipsum quia qui coepit in vobis opus bonum perficiet usque in diem Christi Iesu

King James Version
1:6 Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform [it] until the day of Jesus Christ:

American Standard Version
1:6 being confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Jesus Christ:

Bible in Basic English
1:6 For I am certain of this very thing, that he by whom the good work was started in you will make it complete till the day of Jesus Christ:

Darby's English Translation
1:6 having confidence of this very thing, that he who has begun in you a good work will complete it unto Jesus Christ`s day:

Douay Rheims
1:6 Being confident of this very thing, that he, who hath begun a good work in you, will perfect it unto the day of Christ Jesus.

Noah Webster Bible
1:6 Being confident of this very thing, that he who hath begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ:

Weymouth New Testament
1:6 For of this I am confident, that He who has begun a good work within you will go on to perfect it in preparation for the day of Jesus Christ.

World English Bible
1:6 being confident of this very thing, that he who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.

Young's Literal Translation
1:6 having been confident of this very thing, that He who did begin in you a good work, will perform it till a day of Jesus Christ,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
kaqwV estin dikaion emoi touto fronein uper pantwn umwn dia to ecein me en th kardia umaV en te toiV desmoiV mou kai th apologia kai bebaiwsei tou euaggeliou sugkoinwnouV mou thV caritoV pantaV umaV ontaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kaqwV estin dikaion emoi touto fronein uper pantwn umwn dia to ecein me en th kardia umaV en te toiV desmoiV mou kai th apologia kai bebaiwsei tou euaggeliou sugkoinwnouV mou thV caritoV pantaV umaV ontaV

Byzantine Majority
kaqwV estin dikaion emoi touto fronein uper pantwn umwn dia to ecein me en th kardia umaV en te toiV desmoiV mou kai en th apologia kai bebaiwsei tou euaggeliou sugkoinwnouV mou thV caritoV pantaV umaV ontaV

Alexandrian
kaqwV estin dikaion emoi touto fronein uper pantwn umwn dia to ecein me en th kardia umaV en te toiV desmoiV mou kai en th apologia kai bebaiwsei tou euaggeliou sugkoinwnouV mou thV caritoV pantaV umaV ontaV

Latin Vulgate
1:7 sicut est mihi iustum hoc sentire pro omnibus vobis eo quod habeam in corde vos et in vinculis meis et in defensione et confirmatione evangelii socios gaudii mei omnes vos esse

King James Version
1:7 Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace.

American Standard Version
1:7 even as it is right for me to be thus minded on behalf of you all, because I have you in my heart, inasmuch as, both in my bonds and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers with me of grace.

Bible in Basic English
1:7 So it is right for me to take thought for you all in this way, because I have you in my heart; for in my chains, and in my arguments before the judges in support of the good news, making clear that it is true, you all have your part with me in grace.

Darby's English Translation
1:7 as it is righteous for me to think this as to you all, because ye have *me* in your hearts, and that both in my bonds and in the defence and confirmation of the glad tidings ye are all participators in my grace.

Douay Rheims
1:7 As it is meet for me to think this for you all, for that I have you in my heart; and that in my bands, and in the defence and confirmation of the gospel, you all are partakers of my joy.

Noah Webster Bible
1:7 Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace.

Weymouth New Testament
1:7 And I am justified in having this confidence about you all, because, both during my imprisonment and when I stand up in defence of the Good News or to confirm its truth, I have you in my heart, sharers as you all are in the same grace as myself.

World English Bible
1:7 It is even right for me to think this way on behalf of all of you, because I have you in my heart, inasmuch as, both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace.

Young's Literal Translation
1:7 according as it is righteous for me to think this in behalf of you all, because of my having you in the heart, both in my bonds, and in the defence and confirmation of the good news, all of you being fellow-partakers with me of grace.

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
martuV gar mou estin o qeoV wV epipoqw pantaV umaV en splagcnoiV ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
martuV gar mou estin o qeoV wV epipoqw pantaV umaV en splagcnoiV ihsou cristou

Byzantine Majority
martuV gar mou estin o qeoV wV epipoqw pantaV umaV en splagcnoiV ihsou cristou

Alexandrian
martuV gar mou o qeoV wV epipoqw pantaV umaV en splagcnoiV cristou ihsou

Latin Vulgate
1:8 testis enim mihi est Deus quomodo cupiam omnes vos in visceribus Christi Iesu

King James Version
1:8 For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ.

American Standard Version
1:8 For God is my witness, how I long after you all in the tender mercies of Christ Jesus.

Bible in Basic English
1:8 For God is my witness, how my love goes out to you all in the loving mercies of Christ Jesus.

Darby's English Translation
1:8 For God is my witness how I long after you all in the bowels of Christ Jesus.

Douay Rheims
1:8 For God is my witness, how I long after you all in the bowels of Jesus Christ.

Noah Webster Bible
1:8 For God is my witness, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ.

Weymouth New Testament
1:8 For God is my witness how I yearn over all of you with tender Christian affection.

World English Bible
1:8 For God is my witness, how I long after all of you in the tender mercies of Christ Jesus.

Young's Literal Translation
1:8 For God is my witness, how I long for you all in the bowels of Jesus Christ,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai touto proseucomai ina h agaph umwn eti mallon kai mallon perisseuh en epignwsei kai pash aisqhsei

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai touto proseucomai ina h agaph umwn eti mallon kai mallon perisseuh en epignwsei kai pash aisqhsei

Byzantine Majority
kai touto proseucomai ina h agaph umwn eti mallon kai mallon perisseuh en epignwsei kai pash aisqhsei

Alexandrian
kai touto proseucomai ina h agaph umwn eti mallon kai mallon perisseuh en epignwsei kai pash aisqhsei

Latin Vulgate
1:9 et hoc oro ut caritas vestra magis ac magis abundet in scientia et omni sensu

King James Version
1:9 And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and [in] all judgment;

American Standard Version
1:9 And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and all discernment;

Bible in Basic English
1:9 And my prayer is that you may be increased more and more in knowledge and experience;

Darby's English Translation
1:9 And this I pray, that your love may abound yet more and more in full knowledge and all intelligence,

Douay Rheims
1:9 And this I pray, that your charity may more and more abound in knowledge, and in all understanding:

Noah Webster Bible
1:9 And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment;

Weymouth New Testament
1:9 And it is my prayer that your love may be more and more accompanied by clear knowledge and keen perception, for testing things that differ,

World English Bible
1:9 This I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and all discernment;

Young's Literal Translation
1:9 and this I pray, that your love yet more and more may abound in full knowledge, and all judgment,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
eiV to dokimazein umaV ta diaferonta ina hte eilikrineiV kai aproskopoi eiV hmeran cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eiV to dokimazein umaV ta diaferonta ina hte eilikrineiV kai aproskopoi eiV hmeran cristou

Byzantine Majority
eiV to dokimazein umaV ta diaferonta ina hte eilikrineiV kai aproskopoi eiV hmeran cristou

Alexandrian
eiV to dokimazein umaV ta diaferonta ina hte eilikrineiV kai aproskopoi eiV hmeran cristou

Latin Vulgate
1:10 ut probetis potiora ut sitis sinceres et sine offensa in diem Christi

King James Version
1:10 That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ;

American Standard Version
1:10 so that ye may approve the things that are excellent; that ye may be sincere and void of offence unto the day of Christ;

Bible in Basic English
1:10 So that you may give your approval to the best things; that you may be true and without wrongdoing till the day of Christ;

Darby's English Translation
1:10 that ye may judge of and approve the things that are more excellent, in order that ye may be pure and without offence for Christ`s day,

Douay Rheims
1:10 That you may approve the better things, that you may be sincere and without offence unto the day of Christ,

Noah Webster Bible
1:10 That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offense till the day of Christ;

Weymouth New Testament
1:10 so that you may be men of transparent character, and may be blameless, in preparation for the day of Christ,

World English Bible
1:10 so that you may approve the things that are excellent; that you may be sincere and without offense to the day of Christ;

Young's Literal Translation
1:10 for your proving the things that differ, that ye may be pure and offenceless -- to a day of Christ,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
peplhrwmenoi karpwn dikaiosunhV twn dia ihsou cristou eiV doxan kai epainon qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
peplhrwmenoi karpwn dikaiosunhV twn dia ihsou cristou eiV doxan kai epainon qeou

Byzantine Majority
peplhrwmenoi karpwn dikaiosunhV twn dia ihsou cristou eiV doxan kai epainon qeou

Alexandrian
peplhrwmenoi karpon dikaiosunhV ton dia ihsou cristou eiV doxan kai epainon qeou

Latin Vulgate
1:11 repleti fructu iustitiae per Christum Iesum in gloriam et laudem Dei

King James Version
1:11 Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.

American Standard Version
1:11 being filled with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, unto the glory and praise of God.

Bible in Basic English
1:11 Being full of the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, to the glory and praise of God.

Darby's English Translation
1:11 being complete as regards the fruit of righteousness, which is by Jesus Christ, to God`s glory and praise.

Douay Rheims
1:11 Filled with the fruit of justice, through Jesus Christ, unto the glory and praise of God.

Noah Webster Bible
1:11 Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God.

Weymouth New Testament
1:11 being filled with these fruits of righteousness which come through Jesus Christ-- to the glory and praise of God.

World English Bible
1:11 being filled with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, to the glory and praise of God.

Young's Literal Translation
1:11 being filled with the fruit of righteousness, that is through Jesus Christ, to the glory and praise of God.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
ginwskein de umaV boulomai adelfoi oti ta kat eme mallon eiV prokophn tou euaggeliou elhluqen

Scrivener 1894 Textus Receptus
ginwskein de umaV boulomai adelfoi oti ta kat eme mallon eiV prokophn tou euaggeliou elhluqen

Byzantine Majority
ginwskein de umaV boulomai adelfoi oti ta kat eme mallon eiV prokophn tou euaggeliou elhluqen

Alexandrian
ginwskein de umaV boulomai adelfoi oti ta kat eme mallon eiV prokophn tou euaggeliou elhluqen

Latin Vulgate
1:12 scire autem vos volo fratres quia quae circa me sunt magis ad profectum venerunt evangelii

King James Version
1:12 But I would ye should understand, brethren, that the things [which happened] unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel;

American Standard Version
1:12 Now I would have you know, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the progress of the gospel;

Bible in Basic English
1:12 Now it is my purpose to make clear to you, brothers, that the cause of the good news has been helped by my experiences;

Darby's English Translation
1:12 But I would have you know, brethren, that the circumstances in which I am have turned out rather to the furtherance of the glad tidings,

Douay Rheims
1:12 Now, brethren, I desire you should know, that the things which have happened to me, have fallen out rather to the furtherance of the gospel:

Noah Webster Bible
1:12 But I would ye should understand, brethren, that the things which happened to me have fallen out rather to the furtherance of the gospel;

Weymouth New Testament
1:12 Now I would have you know, brethren, that what I have gone through has turned out to the furtherance of the Good News rather than otherwise.

World English Bible
1:12 Now I desire to have you know, brothers, that the things which happened to me have turned out rather to the progress of the gospel;

Young's Literal Translation
1:12 And I wish you to know, brethren, that the things concerning me, rather to an advancement of the good news have come,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
wste touV desmouV mou fanerouV en cristw genesqai en olw tw praitwriw kai toiV loipoiV pasin

Scrivener 1894 Textus Receptus
wste touV desmouV mou fanerouV en cristw genesqai en olw tw praitwriw kai toiV loipoiV pasin

Byzantine Majority
wste touV desmouV mou fanerouV en cristw genesqai en olw tw praitwriw kai toiV loipoiV pasin

Alexandrian
wste touV desmouV mou fanerouV en cristw genesqai en olw tw praitwriw kai toiV loipoiV pasin

Latin Vulgate
1:13 ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo in omni praetorio et in ceteris omnibus

King James Version
1:13 So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other [places];

American Standard Version
1:13 so that my bonds became manifest in Christ throughout the whole praetorian guard, and to all the rest;

Bible in Basic English
1:13 So that it became clear through all the Praetorium, and to all the rest, that I was a prisoner on account of Christ;

Darby's English Translation
1:13 so that my bonds have become manifest as being in Christ in all the praetorium and to all others;

Douay Rheims
1:13 So that my bands are made manifest in Christ, in all the court, and in all other places;

Noah Webster Bible
1:13 So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other places;

Weymouth New Testament
1:13 And thus it has become notorious among all the Imperial Guards, and everywhere, that it is for the sake of Christ that I am a prisoner;

World English Bible
1:13 so that my bonds became revealed in Christ throughout the whole praetorian guard, and to all the rest;

Young's Literal Translation
1:13 so that my bonds have become manifest in Christ in the whole praetorium, and to the other places -- all,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
kai touV pleionaV twn adelfwn en kuriw pepoiqotaV toiV desmoiV mou perissoterwV tolman afobwV ton logon lalein

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai touV pleionaV twn adelfwn en kuriw pepoiqotaV toiV desmoiV mou perissoterwV tolman afobwV ton logon lalein

Byzantine Majority
kai touV pleionaV twn adelfwn en kuriw pepoiqotaV toiV desmoiV mou perissoterwV tolman afobwV ton logon lalein

Alexandrian
kai touV pleionaV twn adelfwn en kuriw pepoiqotaV toiV desmoiV mou perissoterwV tolman afobwV ton logon lalein

Latin Vulgate
1:14 et plures e fratribus in Domino confidentes vinculis meis abundantius audere sine timore verbum Dei loqui

King James Version
1:14 And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.

American Standard Version
1:14 and that most of the brethren in the Lord, being confident through my bonds, are more abundantly bold to speak the word of God without fear.

Bible in Basic English
1:14 And most of the brothers in the Lord, taking heart because of my chains, are all the stronger to give the word of God without fear.

Darby's English Translation
1:14 and that the most of the brethren, trusting in the Lord through my bonds, dare more abundantly to speak the word of God fearlessly.

Douay Rheims
1:14 And many of the brethren in the Lord, growing confident by my bands, are much more bold to speak the word of God without fear.

Noah Webster Bible
1:14 And many of the brethren in the Lord, becoming confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.

Weymouth New Testament
1:14 and the greater part of the brethren, made confident in the Lord through my imprisonment, now speak of God's Message without fear, more boldly than ever.

World English Bible
1:14 and that most of the brothers in the Lord, being confident through my bonds, are more abundantly bold to speak the word of God without fear.

Young's Literal Translation
1:14 and the greater part of the brethren in the Lord, having confidence by my bonds, are more abundantly bold -- fearlessly to speak the word.

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
tineV men kai dia fqonon kai erin tineV de kai di eudokian ton criston khrussousin

Scrivener 1894 Textus Receptus
tineV men kai dia fqonon kai erin tineV de kai di eudokian ton criston khrussousin

Byzantine Majority
tineV men kai dia fqonon kai erin tineV de kai di eudokian ton criston khrussousin

Alexandrian
tineV men kai dia fqonon kai erin tineV de kai di eudokian ton criston khrussousin

Latin Vulgate
1:15 quidam quidem et propter invidiam et contentionem quidam autem et propter bonam voluntatem Christum praedicant

King James Version
1:15 Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will:

American Standard Version
1:15 Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will:

Bible in Basic English
1:15 Though some are preaching Christ out of envy and competition, others do it out of a good heart:

Darby's English Translation
1:15 Some indeed also for envy and strife, but some also for good will, preach the Christ.

Douay Rheims
1:15 Some indeed, even out of envy and contention; but some also for good will preach Christ.

Noah Webster Bible
1:15 Some indeed preach Christ even from envy and strife; and some also from good will.

Weymouth New Testament
1:15 Some indeed actually preach Christ out of envy and contentiousness but there are also others who do it from good will.

World English Bible
1:15 Some indeed preach Christ even out of envy and strife, and some also out of good will.

Young's Literal Translation
1:15 Certain, indeed, even through envy and contention, and certain also through good-will, do preach the Christ;

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
oi men ex eriqeias ton criston kataggellousin ouc agnws oiomenoi qliyin epiferein tois desmois mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi men ex eriqeias ton criston kataggellousin ouc agnws oiomenoi qliyin epiferein tois desmois mou

Byzantine Majority
oi men ex eriqeias ton criston kataggellousin ouc agnws oiomenoi qliyin epiferein tois desmois mou

Alexandrian
oi men ex

Latin Vulgate
1:16 quidam ex caritate scientes quoniam in defensionem evangelii positus sum

King James Version
1:16 The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds:

American Standard Version
1:16 the one do it of love, knowing that I am set for the defence of the gospel;

Bible in Basic English
1:16 These do it from love, conscious that I am responsible for the cause of the good news:

Darby's English Translation
1:16 These indeed out of love, knowing that I am set for the defence of the glad tidings;

Douay Rheims
1:16 Some out of charity, knowing that I am set for the defence of the gospel.

Noah Webster Bible
1:16 The one preach Christ from contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds:

Weymouth New Testament
1:16 These latter preach Him from love to me, knowing that I am here for the defence of the Good News;

World English Bible
1:16 The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, thinking that they add affliction to my chains;

Young's Literal Translation
1:16 the one, indeed, of rivalry the Christ do proclaim, not purely, supposing to add affliction to my bonds,

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de ex agaphV eidoteV oti eiV apologian tou euaggeliou keimai

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de ex agaphV eidoteV oti eiV apologian tou euaggeliou keimai

Byzantine Majority
oi de ex agaphV eidoteV oti eiV apologian tou euaggeliou keimai

Alexandrian
agaphV eidoteV oti eiV apologian tou euaggeliou keimai oi de ex eriqeias ton criston kataggellousin ouc agnws oiomenoi qliyin egeirein tois desmois mou

Latin Vulgate
1:17 quidam autem ex contentione Christum adnuntiant non sincere existimantes pressuram se suscitare vinculis meis

King James Version
1:17 But the other of love, knowing that I am set for the defence of the gospel.

American Standard Version
1:17 but the other proclaim Christ of faction, not sincerely, thinking to raise up affliction for me in my bonds.

Bible in Basic English
1:17 But those are preaching Christ in a spirit of competition, not from their hearts, but with the purpose of giving me pain in my prison.

Darby's English Translation
1:17 but those out of contention, announce the Christ, not purely, supposing to arouse tribulation for my bonds.

Douay Rheims
1:17 And some out of contention preach Christ not sincerely: supposing that they raise affliction to my bands.

Noah Webster Bible
1:17 But the other from love, knowing that I am set for the defense of the gospel.

Weymouth New Testament
1:17 while the others proclaim Him from motives of rivalry, and insincerely, supposing that by this they are embittering my imprisonment.

World English Bible
1:17 but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel.

Young's Literal Translation
1:17 and the other out of love, having known that for defence of the good news I am set:

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
ti gar plhn panti tropw eite profasei eite alhqeia cristoV kataggelletai kai en toutw cairw alla kai carhsomai

Scrivener 1894 Textus Receptus
ti gar plhn panti tropw eite profasei eite alhqeia cristoV kataggelletai kai en toutw cairw alla kai carhsomai

Byzantine Majority
ti gar plhn panti tropw eite profasei eite alhqeia cristoV kataggelletai kai en toutw cairw alla kai carhsomai

Alexandrian
ti gar plhn oti panti tropw eite profasei eite alhqeia cristoV kataggelletai kai en toutw cairw alla kai carhsomai

Latin Vulgate
1:18 quid enim dum omni modo sive per occasionem sive per veritatem Christus adnuntiatur et in hoc gaudeo sed et gaudebo

King James Version
1:18 What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.

American Standard Version
1:18 What then? only that in every way, whether in pretence or in truth, Christ is proclaimed; and therein I rejoice, yea, and will rejoice.

Bible in Basic English
1:18 What then? only that in every way, falsely or truly, the preaching of Christ goes on; and in this I am glad, and will be glad.

Darby's English Translation
1:18 What is it then? at any rate, in every way, whether in pretext or in truth, Christ is announced; and in this I rejoice, yea, also I will rejoice;

Douay Rheims
1:18 But what then? So that by all means, whether by occasion, or by truth, Christ be preached: in this also I rejoice, yea, and will rejoice.

Noah Webster Bible
1:18 What then? notwithstanding, every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yes, and will rejoice.

Weymouth New Testament
1:18 What does it matter, however? In any case Christ is preached--either perversely or in honest truth; and in that I rejoice, yes, and will rejoice.

World English Bible
1:18 What does it matter? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. I rejoice in this, yes, and will rejoice.

Young's Literal Translation
1:18 what then? in every way, whether in pretence or in truth, Christ is proclaimed -- and in this I rejoice, yea, and shall rejoice.

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
oida gar oti touto moi apobhsetai eiV swthrian dia thV umwn dehsewV kai epicorhgiaV tou pneumatoV ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
oida gar oti touto moi apobhsetai eiV swthrian dia thV umwn dehsewV kai epicorhgiaV tou pneumatoV ihsou cristou

Byzantine Majority
oida gar oti touto moi apobhsetai eiV swthrian dia thV umwn dehsewV kai epicorhgiaV tou pneumatoV ihsou cristou

Alexandrian
oida gar oti touto moi apobhsetai eiV swthrian dia thV umwn dehsewV kai epicorhgiaV tou pneumatoV ihsou cristou

Latin Vulgate
1:19 scio enim quia hoc mihi proveniet in salutem per vestram orationem et subministrationem Spiritus Iesu Christi

King James Version
1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ,

American Standard Version
1:19 For I know that this shall turn out to my salvation, through your supplication and the supply of the Spirit of Jesus Christ,

Bible in Basic English
1:19 For I am conscious that this will be for my salvation, through your prayer and the giving out of the stored wealth of the Spirit of Jesus Christ,

Darby's English Translation
1:19 for I know that this shall turn out for me to salvation, through your supplication and the supply of the Spirit of Jesus Christ;

Douay Rheims
1:19 For I know that this shall fall out to me unto salvation, through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ,

Noah Webster Bible
1:19 For I know that this will turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ,

Weymouth New Testament
1:19 For I know that it will result in my salvation through your prayers and a bountiful supply of the Spirit of Jesus Christ,

World English Bible
1:19 For I know that this will turn out to my salvation, through your supplication and the supply of the Spirit of Jesus Christ,

Young's Literal Translation
1:19 For I have known that this shall fall out to me for salvation, through your supplication, and the supply of the Spirit of Christ Jesus,

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kata thn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aiscunqhsomai all en pash parrhsia wV pantote kai nun megalunqhsetai cristoV en tw swmati mou eite dia zwhV eite dia qanatou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kata thn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aiscunqhsomai all en pash parrhsia wV pantote kai nun megalunqhsetai cristoV en tw swmati mou eite dia zwhV eite dia qanatou

Byzantine Majority
kata thn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aiscunqhsomai all en pash parrhsia wV pantote kai nun megalunqhsetai cristoV en tw swmati mou eite dia zwhV eite dia qanatou

Alexandrian
kata thn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aiscunqhsomai all en pash parrhsia wV pantote kai nun megalunqhsetai cristoV en tw swmati mou eite dia zwhV eite dia qanatou

Latin Vulgate
1:20 secundum expectationem et spem meam quia in nullo confundar sed in omni fiducia sicut semper et nunc magnificabitur Christus in corpore meo sive per vitam sive per mortem

King James Version
1:20 According to my earnest expectation and [my] hope, that in nothing I shall be ashamed, but [that] with all boldness, as always, [so] now also Christ shall be magnified in my body, whether [it be] by life, or by death.

American Standard Version
1:20 according to my earnest expectation and hope, that in nothing shall I be put to shame, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether by life, or by death.

Bible in Basic English
1:20 In the measure of my strong hope and belief that in nothing will I be put to shame, but that without fear, as at all times, so now will Christ have glory in my body, by life or by death.

Darby's English Translation
1:20 according to my earnest expectation and hope, that in nothing I shall be ashamed, but in all boldness, as always, now also Christ shall be magnified in my body whether by life or by death.

Douay Rheims
1:20 According to my expectation and hope; that in nothing I shall be confounded, but with all confidence, as always, so now also shall Christ be magnified in my body, wither it be by life, or by death.

Noah Webster Bible
1:20 According to my earnest expectation and hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also, Christ will be magnified in my body, whether by life, or by death.

Weymouth New Testament
1:20 in fulfilment of my eager expectation and hope that I shall never have reason to feel ashamed, but that by my perfect freedom of speech Christ will be glorified in me, now as always, either by my life or by my death.

World English Bible
1:20 according to my earnest expectation and hope, that I will in no way be put to shame, but with all boldness, as always, now also Christ will be magnified in my body, whether by life, or by death.

Young's Literal Translation
1:20 according to my earnest expectation and hope, that in nothing I shall be ashamed, and in all freedom, as always, also now Christ shall be magnified in my body, whether through life or through death,

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
emoi gar to zhn cristoV kai to apoqanein kerdoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
emoi gar to zhn cristoV kai to apoqanein kerdoV

Byzantine Majority
emoi gar to zhn cristoV kai to apoqanein kerdoV

Alexandrian
emoi gar to zhn cristoV kai to apoqanein kerdoV

Latin Vulgate
1:21 mihi enim vivere Christus est et mori lucrum

King James Version
1:21 For to me to live [is] Christ, and to die [is] gain.

American Standard Version
1:21 For to me to live is Christ, and to die is gain.

Bible in Basic English
1:21 For to me life is Christ and death is profit.

Darby's English Translation
1:21 For for me to live is Christ, and to die gain;

Douay Rheims
1:21 For to me, to live is Christ; and to die is gain.

Noah Webster Bible
1:21 For to me to live is Christ, and to die is gain.

Weymouth New Testament
1:21 For, with me, to live is Christ and to die is gain.

World English Bible
1:21 For to me to live is Christ, and to die is gain.

Young's Literal Translation
1:21 for to me to live is Christ, and to die gain.

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
ei de to zhn en sarki touto moi karpoV ergou kai ti airhsomai ou gnwrizw

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei de to zhn en sarki touto moi karpoV ergou kai ti airhsomai ou gnwrizw

Byzantine Majority
ei de to zhn en sarki touto moi karpoV ergou kai ti airhsomai ou gnwrizw

Alexandrian
ei de to zhn en sarki touto moi karpoV ergou kai ti airhsomai ou gnwrizw

Latin Vulgate
1:22 quod si vivere in carne hic mihi fructus operis est et quid eligam ignoro

King James Version
1:22 But if I live in the flesh, this [is] the fruit of my labour: yet what I shall choose I wot not.

American Standard Version
1:22 But if to live in the flesh, --if this shall bring fruit from my work, then what I shall choose I know not.

Bible in Basic English
1:22 But if I go on living in the flesh--if this is the fruit of my work--then I do not see what decision to make.

Darby's English Translation
1:22 but if to live in flesh is my lot, this is for me worth the while: and what I shall choose I cannot tell.

Douay Rheims
1:22 And if to live in the flesh, that is to me the fruit of labour, and what I shall choose I know not.

Noah Webster Bible
1:22 But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor: yet what I shall choose I know not.

Weymouth New Testament
1:22 But since to live means a longer stay on earth, that implies more labour for me--and not unsuccessful labour; and which I am to choose I cannot tell.

World English Bible
1:22 But if to live in the flesh, this will bring fruit from my work; then I don`t make known what I will choose.

Young's Literal Translation
1:22 And if to live in the flesh is to me a fruit of work, then what shall I choose? I know not;

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
sunecomai gar ek twn duo thn epiqumian ecwn eiV to analusai kai sun cristw einai pollw mallon kreisson

Scrivener 1894 Textus Receptus
sunecomai gar ek twn duo thn epiqumian ecwn eiV to analusai kai sun cristw einai pollw mallon kreisson

Byzantine Majority
sunecomai de ek twn duo thn epiqumian ecwn eiV to analusai kai sun cristw einai pollw mallon kreisson

Alexandrian
sunecomai de ek twn duo thn epiqumian ecwn eiV to analusai kai sun cristw einai pollw [gar] mallon kreisson

Latin Vulgate
1:23 coartor autem e duobus desiderium habens dissolvi et cum Christo esse multo magis melius

King James Version
1:23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:

American Standard Version
1:23 But I am in a strait betwixt the two, having the desire to depart and be with Christ; for it is very far better:

Bible in Basic English
1:23 I am in a hard position between the two, having a desire to go away and be with Christ, which is very much better:

Darby's English Translation
1:23 But I am pressed by both, having the desire for departure and being with Christ, for it is very much better,

Douay Rheims
1:23 But I am straitened between two: having a desire to be dissolved and to be with Christ, a thing by far the better.

Noah Webster Bible
1:23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:

Weymouth New Testament
1:23 I am in a dilemma, my earnest desire being to depart and be with Christ, for that is far, far better.

World English Bible
1:23 But I am in a dilemma between the two, having the desire to depart and be with Christ, for that is very far better.

Young's Literal Translation
1:23 for I am pressed by the two, having the desire to depart, and to be with Christ, for it is far better,

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
to de epimenein en th sarki anagkaioteron di umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
to de epimenein en th sarki anagkaioteron di umaV

Byzantine Majority
to de epimenein en th sarki anagkaioteron di umaV

Alexandrian
to de epimenein [en] th sarki anagkaioteron di umaV

Latin Vulgate
1:24 permanere autem in carne magis necessarium est propter vos

King James Version
1:24 Nevertheless to abide in the flesh [is] more needful for you.

American Standard Version
1:24 yet to abide in the flesh is more needful for your sake.

Bible in Basic English
1:24 Still, to go on in the flesh is more necessary because of you.

Darby's English Translation
1:24 but remaining in the flesh is more necessary for your sakes;

Douay Rheims
1:24 But to abide still in the flesh, is needful for you.

Noah Webster Bible
1:24 Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you.

Weymouth New Testament
1:24 But for your sakes it is more important that I should still remain in the body.

World English Bible
1:24 Yet, to remain in the flesh is more needful for your sake.

Young's Literal Translation
1:24 and to remain in the flesh is more necessary on your account,

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
kai touto pepoiqwV oida oti menw kai sumparamenw pasin umin eiV thn umwn prokophn kai caran thV pistewV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai touto pepoiqwV oida oti menw kai sumparamenw pasin umin eiV thn umwn prokophn kai caran thV pistewV

Byzantine Majority
kai touto pepoiqwV oida oti menw kai sumparamenw pasin umin eiV thn umwn prokophn kai caran thV pistewV

Alexandrian
kai touto pepoiqwV oida oti menw kai paramenw pasin umin eiV thn umwn prokophn kai caran thV pistewV

Latin Vulgate
1:25 et hoc confidens scio quia manebo et permanebo omnibus vobis ad profectum vestrum et gaudium fidei

King James Version
1:25 And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;

American Standard Version
1:25 And having this confidence, I know that I shall abide, yea, and abide with you all, for your progress and joy in the faith;

Bible in Basic English
1:25 And being certain of this, I am conscious that I will go on, yes, and go on with you all, for your growth and joy in the faith;

Darby's English Translation
1:25 and having confidence of this, I know that I shall remain and abide along with you all, for your progress and joy in faith;

Douay Rheims
1:25 And having this confidence, I know that I shall abide, and continue with you all, for your furtherance and joy of faith:

Noah Webster Bible
1:25 And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;

Weymouth New Testament
1:25 I am convinced of this, and I know that I shall remain, and shall go on working side by side with you all, to promote your progress and joy in the faith;

World English Bible
1:25 Having this confidence, I know that I will remain, yes, and remain with you all, for your progress and joy in the faith,

Young's Literal Translation
1:25 and of this being persuaded, I have known that I shall remain and continue with you all, to your advancement and joy of the faith,

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
ina to kauchma umwn perisseuh en cristw ihsou en emoi dia thV emhV parousiaV palin proV umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ina to kauchma umwn perisseuh en cristw ihsou en emoi dia thV emhV parousiaV palin proV umaV

Byzantine Majority
ina to kauchma umwn perisseuh en cristw ihsou en emoi dia thV emhV parousiaV palin proV umaV

Alexandrian
ina to kauchma umwn perisseuh en cristw ihsou en emoi dia thV emhV parousiaV palin proV umaV

Latin Vulgate
1:26 ut gratulatio vestra abundet in Christo Iesu in me per meum adventum iterum ad vos

King James Version
1:26 That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again.

American Standard Version
1:26 that your glorying may abound in Christ Jesus in me through my presence with you again.

Bible in Basic English
1:26 So that your pride in me may be increased in Christ Jesus through my being present with you again.

Darby's English Translation
1:26 that your boasting may abound in Christ Jesus through me by my presence again with you.

Douay Rheims
1:26 That your rejoicing may abound in Christ Jesus for me, by my coming to you again.

Noah Webster Bible
1:26 That your rejoicing for me may be more abundant in Jesus Christ by my coming to you again.

Weymouth New Testament
1:26 so that, as Christians, you may have additional reason for glorying about me as the result of my being with you again.

World English Bible
1:26 that your rejoicing may abound in Christ Jesus in me through my presence with you again.

Young's Literal Translation
1:26 that your boasting may abound in Christ Jesus in me through my presence again to you.

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
monon axiwV tou euaggeliou tou cristou politeuesqe ina eite elqwn kai idwn umaV eite apwn akousw ta peri umwn oti sthkete en eni pneumati mia yuch sunaqlounteV th pistei tou euaggeliou

Scrivener 1894 Textus Receptus
monon axiwV tou euaggeliou tou cristou politeuesqe ina eite elqwn kai idwn umaV eite apwn akousw ta peri umwn oti sthkete en eni pneumati mia yuch sunaqlounteV th pistei tou euaggeliou

Byzantine Majority
monon axiwV tou euaggeliou tou cristou politeuesqe ina eite elqwn kai idwn umaV eite apwn akousw ta peri umwn oti sthkete en eni pneumati mia yuch sunaqlounteV th pistei tou euaggeliou

Alexandrian
monon axiwV tou euaggeliou tou cristou politeuesqe ina eite elqwn kai idwn umaV eite apwn akouw ta peri umwn oti sthkete en eni pneumati mia yuch sunaqlounteV th pistei tou euaggeliou

Latin Vulgate
1:27 tantum digne evangelio Christi conversamini ut sive cum venero et videro vos sive absens audiam de vobis quia stetistis uno spiritu unianimes conlaborantes fide evangelii

King James Version
1:27 Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;

American Standard Version
1:27 Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ: that, whether I come and see you and be absent, I may hear of your state, that ye stand fast in one spirit, with one soul striving for the faith of the gospel;

Bible in Basic English
1:27 Only let your behaviour do credit to the good news of Christ, so that if I come and see you or if I am away from you, I may have news of you that you are strong in one spirit, working together with one soul for the faith of the good news;

Darby's English Translation
1:27 Only conduct yourselves worthily of the glad tidings of the Christ, in order that whether coming and seeing you, or absent, I may hear of what concerns you, that ye stand firm in one spirit, with one soul, labouring together in the same conflict with the faith of the glad tidings;

Douay Rheims
1:27 Only let your conversation be worthy of the gospel of Christ: that, whether I come and see you, or, being absent, may hear of you, that you stand fast in one spirit, with one mind labouring together for the faith of the gospel.

Noah Webster Bible
1:27 Only let your manner of life be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;

Weymouth New Testament
1:27 Only let the lives you live be worthy of the Good News of the Christ, in order that, whether I come and see you or, being absent, only hear of you, I may know that you are standing fast in one spirit and with one mind, fighting shoulder to shoulder for the faith of the Good News.

World English Bible
1:27 Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, that, whether I come and see you or am absent, I may hear of your state, that you stand firm in one spirit, with one soul striving for the faith of the gospel;

Young's Literal Translation
1:27 Only worthily of the good news of the Christ conduct ye yourselves, that, whether having come and seen you, whether being absent I may hear of the things concerning you, that ye stand fast in one spirit, with one soul, striving together for the faith of the good news,

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
kai mh pturomenoi en mhdeni upo twn antikeimenwn htiV autois men estin endeixiV apwleiaV umin de swthriaV kai touto apo qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai mh pturomenoi en mhdeni upo twn antikeimenwn htiV autois men estin endeixiV apwleiaV umin de swthriaV kai touto apo qeou

Byzantine Majority
kai mh pturomenoi en mhdeni upo twn antikeimenwn htiV autois men estin endeixiV apwleiaV umin de swthriaV kai touto apo qeou

Alexandrian
kai mh pturomenoi en mhdeni upo twn antikeimenwn htiV estin autois endeixiV apwleiaV umwn de swthriaV kai touto apo qeou

Latin Vulgate
1:28 et in nullo terreamini ab adversariis quae est illis causa perditionis vobis autem salutis et hoc a Deo

King James Version
1:28 And in nothing terrified by your adversaries: which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God.

American Standard Version
1:28 and in nothing affrighted by the adversaries: which is for them an evident token of perdition, but of your salvation, and that from God;

Bible in Basic English
1:28 Having no fear of those who are against you; which is a clear sign of their destruction, but of your salvation, and that from God;

Darby's English Translation
1:28 and not frightened in anything by the opposers, which is to them a demonstration of destruction, but of your salvation, and that from God;

Douay Rheims
1:28 And in nothing be ye terrified by the adversaries: which to them is a cause of perdition, but to you of salvation, and this from God:

Noah Webster Bible
1:28 And in nothing terrified by your adversaries: which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that from God.

Weymouth New Testament
1:28 Never for a moment quail before your antagonists. Your fearlessness will be to them a sure token of impending destruction, but to you it will be a sure token of your salvation--a token coming from God.

World English Bible
1:28 and in nothing frightened by the adversaries, which is for them a proof of destruction, but to you of salvation, and that from God.

Young's Literal Translation
1:28 and not terrified in anything by those opposing, which to them indeed is a token of destruction, and to you of salvation, and that from God;

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
oti umin ecarisqh to uper cristou ou monon to eiV auton pisteuein alla kai to uper autou pascein

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti umin ecarisqh to uper cristou ou monon to eiV auton pisteuein alla kai to uper autou pascein

Byzantine Majority
oti umin ecarisqh to uper cristou ou monon to eiV auton pisteuein alla kai to uper autou pascein

Alexandrian
oti umin ecarisqh to uper cristou ou monon to eiV auton pisteuein alla kai to uper autou pascein

Latin Vulgate
1:29 quia vobis donatum est pro Christo non solum ut in eum credatis sed ut etiam pro illo patiamini

King James Version
1:29 For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;

American Standard Version
1:29 because to you it hath been granted in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer in his behalf:

Bible in Basic English
1:29 Because to you it has been given in the cause of Christ not only to have faith in him, but to undergo pain on his account:

Darby's English Translation
1:29 because to you has been given, as regards Christ, not only the believing on him but the suffering for him also,

Douay Rheims
1:29 For unto you it is given for Christ, not only to believe in him, but also to suffer for him.

Noah Webster Bible
1:29 For to you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;

Weymouth New Testament
1:29 For you have had the privilege granted you on behalf of Christ--not only to believe in Him, but also to suffer on His behalf;

World English Bible
1:29 Because it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in him, but also to suffer on his behalf,

Young's Literal Translation
1:29 because to you it was granted, on behalf of Christ, not only to believe in him, but also on behalf of him to suffer;

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
ton auton agwna econteV oion idete en emoi kai nun akouete en emoi

Scrivener 1894 Textus Receptus
ton auton agwna econteV oion eidete en emoi kai nun akouete en emoi

Byzantine Majority
ton auton agwna econteV oion eidete en emoi kai nun akouete en emoi

Alexandrian
ton auton agwna econteV oion eidete en emoi kai nun akouete en emoi

Latin Vulgate
1:30 eundem certamen habentes qualem et vidistis in me et nunc audistis de me

King James Version
1:30 Having the same conflict which ye saw in me, and now hear [to be] in me.

American Standard Version
1:30 having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.

Bible in Basic English
1:30 Fighting the same fight which you saw in me, and now have word of in me.

Darby's English Translation
1:30 having the same conflict which ye have seen in me, and now hear of in me.

Douay Rheims
1:30 Having the same conflict as that which you have seen in me, and now have heard of me.

Noah Webster Bible
1:30 Having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.

Weymouth New Testament
1:30 maintaining, as you do, the same kind of conflict that you once saw in me and which you still hear that I am engaged in.

World English Bible
1:30 having the same conflict which you saw in me, and now hear is in me.

Young's Literal Translation
1:30 the same conflict having, such as ye saw in me, and now hear of in me.

 

Philippians 2

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com