Parallel Greek New Testament

Ephesians 2

PROS EFESIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Ephesians

Return to Index

Chapter 3

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Stephens 1550 Textus Receptus
toutou carin egw pauloV o desmioV tou cristou ihsou uper umwn twn eqnwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
toutou carin egw pauloV o desmioV tou cristou ihsou uper umwn twn eqnwn

Byzantine Majority
toutou carin egw pauloV o desmioV tou cristou ihsou uper umwn twn eqnwn

Alexandrian
toutou carin egw pauloV o desmioV tou cristou [ihsou] uper umwn twn eqnwn

Latin Vulgate
3:1 huius rei gratia ego Paulus vinctus Christi Iesu pro vobis gentibus

King James Version
3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles,

American Standard Version
3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Christ Jesus in behalf of you Gentiles,--

Bible in Basic English
3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Christ Jesus for you Gentiles,

Darby's English Translation
3:1 For this reason *I* Paul, prisoner of the Christ Jesus for you nations,

Douay Rheims
3:1 For this cause, I Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles;

Noah Webster Bible
3:1 For this cause, I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles,

Weymouth New Testament
3:1 For this reason I Paul, the prisoner of Christ Jesus on behalf of you Gentiles--

World English Bible
3:1 For this cause I, Paul, am the prisoner of Christ Jesus on behalf of you Gentiles,

Young's Literal Translation
3:1 For this cause, I Paul, the prisoner of Christ Jesus for you the nations,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
eige hkousate thn oikonomian thV caritoV tou qeou thV doqeishV moi eiV umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
eige hkousate thn oikonomian thV caritoV tou qeou thV doqeishV moi eiV umaV

Byzantine Majority
eige hkousate thn oikonomian thV caritoV tou qeou thV doqeishV moi eiV umaV

Alexandrian
ei ge hkousate thn oikonomian thV caritoV tou qeou thV doqeishV moi eiV umaV

Latin Vulgate
3:2 si tamen audistis dispensationem gratiae Dei quae data est mihi in vobis

King James Version
3:2 If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward:

American Standard Version
3:2 if so be that ye have heard of the dispensation of that grace of God which was given me to you-ward;

Bible in Basic English
3:2 If that ordering of the grace of God has come to your knowledge, which was given to me for you,

Darby's English Translation
3:2 (if indeed ye have heard of the administration of the grace of God which has been given to me towards you,

Douay Rheims
3:2 If yet you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me towards you:

Noah Webster Bible
3:2 If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me on your account.

Weymouth New Testament
3:2 if, that is, you have heard of the work which God has graciously entrusted to me for your benefit,

World English Bible
3:2 if it is so that you have heard of the administration of that grace of God which was given me toward you;

Young's Literal Translation
3:2 if, indeed, ye did hear of the dispensation of the grace of God that was given to me in regard to you,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
oti kata apokaluyin egnwrisen moi to musthrion kaqwV proegraya en oligw

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti kata apokaluyin egnwrisen moi to musthrion kaqwV proegraya en oligw

Byzantine Majority
oti kata apokaluyin egnwrisen moi to musthrion kaqwV proegraya en oligw

Alexandrian
[oti] kata apokaluyin egnwrisqh moi to musthrion kaqwV proegraya en oligw

Latin Vulgate
3:3 quoniam secundum revelationem notum mihi factum est sacramentum sicut supra scripsi in brevi

King James Version
3:3 How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words,

American Standard Version
3:3 how that by revelation was made known unto me the mystery, as I wrote before in few words,

Bible in Basic English
3:3 How by revelation the secret was made clear to me, as I said before in a short letter,

Darby's English Translation
3:3 that by revelation the mystery has been made known to me, (according as I have written before briefly,

Douay Rheims
3:3 How that, according to revelation, the mystery has been made known to me, as I have written above in a few words;

Noah Webster Bible
3:3 That by revelation he made known to me the mystery, as I wrote before in few words;

Weymouth New Testament
3:3 and that by a revelation the truth hitherto kept secret was made known to me as I have already briefly explained it to you.

World English Bible
3:3 how that by revelation the mystery was made known to me, as I wrote before in few words,

Young's Literal Translation
3:3 that by revelation He made known to me the secret, according as I wrote before in few words --

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
proV o dunasqe anaginwskonteV nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
proV o dunasqe anaginwskonteV nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou cristou

Byzantine Majority
proV o dunasqe anaginwskonteV nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou cristou

Alexandrian
proV o dunasqe anaginwskonteV nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou cristou

Latin Vulgate
3:4 prout potestis legentes intellegere prudentiam meam in mysterio Christi

King James Version
3:4 Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ)

American Standard Version
3:4 whereby, when ye read, ye can perceive my understanding in the mystery of Christ;

Bible in Basic English
3:4 By the reading of which you will be clear about my knowledge of the secret of Christ;

Darby's English Translation
3:4 by which, in reading it, ye can understand my intelligence in the mystery of the Christ,)

Douay Rheims
3:4 As you reading, may understand my knowledge in the mystery of Christ,

Noah Webster Bible
3:4 By which when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ,

Weymouth New Testament
3:4 By means of that explanation, as you read it, you can judge of my insight into the truth of Christ

World English Bible
3:4 whereby, when you read, you can perceive my understanding in the mystery of Christ;

Young's Literal Translation
3:4 in regard to which ye are able, reading it, to understand my knowledge in the secret of the Christ,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
o en eteraiV geneaiV ouk egnwrisqh toiV uioiV twn anqrwpwn wV nun apekalufqh toiV agioiV apostoloiV autou kai profhtaiV en pneumati

Scrivener 1894 Textus Receptus
o en eteraiV geneaiV ouk egnwrisqh toiV uioiV twn anqrwpwn wV nun apekalufqh toiV agioiV apostoloiV autou kai profhtaiV en pneumati

Byzantine Majority
o eteraiV geneaiV ouk egnwrisqh toiV uioiV twn anqrwpwn wV nun apekalufqh toiV agioiV apostoloiV autou kai profhtaiV en pneumati

Alexandrian
o eteraiV geneaiV ouk egnwrisqh toiV uioiV twn anqrwpwn wV nun apekalufqh toiV agioiV apostoloiV autou kai profhtaiV en pneumati

Latin Vulgate
3:5 quod aliis generationibus non est agnitum filiis hominum sicuti nunc revelatum est sanctis apostolis eius et prophetis in Spiritu

King James Version
3:5 Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit;

American Standard Version
3:5 which in other generation was not made known unto the sons of men, as it hath now been revealed unto his holy apostles and prophets in the Spirit;

Bible in Basic English
3:5 Which in other generations was not given to the sons of men, but the revelation of it has now been made to his holy Apostles and prophets in the Spirit;

Darby's English Translation
3:5 which in other generations has not been made known to the sons of men, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets in the power of the Spirit,

Douay Rheims
3:5 Which in other generations was not known to the sons of men, as it is now revealed to his holy apostles and prophets in the Spirit:

Noah Webster Bible
3:5 Which in other ages was not made known to the sons of men, as it is now revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit;

Weymouth New Testament
3:5 which in earlier ages was not made known to the human race, as it has now been revealed to His holy Apostles and Prophets through the Spirit--

World English Bible
3:5 which in other generations was not made known to the sons of men, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets in the Spirit;

Young's Literal Translation
3:5 which in other generations was not made known to the sons of men, as it was now revealed to His holy apostles and prophets in the Spirit --

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca thV epaggeliaV autou en tw cristw dia tou euaggeliou

Scrivener 1894 Textus Receptus
einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca thV epaggeliaV autou en tw cristw dia tou euaggeliou

Byzantine Majority
einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca thV epaggeliaV autou en tw cristw dia tou euaggeliou

Alexandrian
einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca thV epaggeliaV en cristw ihsou dia tou euaggeliou

Latin Vulgate
3:6 esse gentes coheredes et concorporales et conparticipes promissionis in Christo Iesu per evangelium

King James Version
3:6 That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel:

American Standard Version
3:6 to wit, that the Gentiles are fellow-heirs, and fellow-members of the body, and fellow-partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel,

Bible in Basic English
3:6 Which is that the Gentiles have a part in the heritage, and in the same body, and in the same hope in Christ through the good news,

Darby's English Translation
3:6 that they who are of the nations should be joint heirs, and a joint body, and joint partakers of his promise in Christ Jesus by the glad tidings;

Douay Rheims
3:6 That the Gentiles should be fellow heirs, and of the same body, and co-partners of his promise in Christ Jesus, by the gospel:

Noah Webster Bible
3:6 That the Gentiles should be joint-heirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the Gospel:

Weymouth New Testament
3:6 I mean the truth that the Gentiles are joint heirs with us Jews, and that they form one body with us, and have the same interest as we have in the promise which has been made good in Christ Jesus through the Good News,

World English Bible
3:6 that the Gentiles are fellow heirs, and fellow members of the body, and fellow partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel,

Young's Literal Translation
3:6 that the nations be fellow-heirs, and of the same body, and partakers of His promise in the Christ, through the good news,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
ou egenomhn diakonoV kata thn dwrean thV caritoV tou qeou thn doqeisan moi kata thn energeian thV dunamewV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou egenomhn diakonoV kata thn dwrean thV caritoV tou qeou thn doqeisan moi kata thn energeian thV dunamewV autou

Byzantine Majority
ou egenomhn diakonoV kata thn dwrean thV caritoV tou qeou thn doqeisan moi kata thn energeian thV dunamewV autou

Alexandrian
ou egenhqhn diakonoV kata thn dwrean thV caritoV tou qeou ths doqeishs moi kata thn energeian thV dunamewV autou

Latin Vulgate
3:7 cuius factus sum minister secundum donum gratiae Dei quae data est mihi secundum operationem virtutis eius

King James Version
3:7 Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power.

American Standard Version
3:7 whereof I was made a minister, according to the gift of that grace of God which was given me according to the working of his power.

Bible in Basic English
3:7 Of which I was made a preacher, through that grace of God which was given to me in the measure of the working of his power.

Darby's English Translation
3:7 of which I am become minister according to the gift of the grace of God given to me, according to the working of his power.

Douay Rheims
3:7 Of which I am made a minister, according to the gift of the grace of God, which is given to me according to the operation of his power:

Noah Webster Bible
3:7 Of which I was made a minister, according to the gift of the grace of God given to me by the effectual working of his power.

Weymouth New Testament
3:7 in which I have been appointed to serve, in virtue of the work which God, in the exercise of His power within me, has graciously entrusted to me.

World English Bible
3:7 whereof I was made a servant, according to the gift of that grace of God which was given me according to the working of his power.

Young's Literal Translation
3:7 of which I became a ministrant, according to the gift of the grace of God that was given to me, according to the working of His power;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
emoi tw elacistoterw pantwn twn agiwn edoqh h cariV auth en toiV eqnesin euaggelisasqai ton anexicniaston plouton tou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
emoi tw elacistoterw pantwn twn agiwn edoqh h cariV auth en toiV eqnesin euaggelisasqai ton anexicniaston plouton tou cristou

Byzantine Majority
emoi tw elacistoterw pantwn agiwn edoqh h cariV auth en toiV eqnesin euaggelisasqai ton anexicniaston plouton tou cristou

Alexandrian
emoi tw elacistoterw pantwn agiwn edoqh h cariV auth toiV eqnesin euaggelisasqai to anexicniaston ploutos tou cristou

Latin Vulgate
3:8 mihi omnium sanctorum minimo data est gratia haec in gentibus evangelizare ininvestigabiles divitias Christi

King James Version
3:8 Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;

American Standard Version
3:8 Unto me, who am less than the least of all saints, was this grace given, to preach unto the Gentiles the unsearchable riches of Christ;

Bible in Basic English
3:8 To me, who am less than the least of all the saints, was this grace given, so that I might make clear to the Gentiles the good news of the unending wealth of Christ:

Darby's English Translation
3:8 To me, less than the least of all saints, has this grace been given, to announce among the nations the glad tidings of the unsearchable riches of the Christ,

Douay Rheims
3:8 To me, the least of all the saints, is given this grace, to preach among the Gentiles, the unsearchable riches of Christ,

Noah Webster Bible
3:8 To me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;

Weymouth New Testament
3:8 To me who am less than the least of all God's people has this work been graciously entrusted--to proclaim to the Gentiles the Good News of the exhaustless wealth of Christ,

World English Bible
3:8 To me, the very least of all saints, was this grace given, to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ,

Young's Literal Translation
3:8 to me -- the less than the least of all the saints -- was given this grace, among the nations to proclaim good news -- the untraceable riches of the Christ,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai fwtisai pantas tiV h koinwnia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw qew tw ta panta ktisanti dia ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai fwtisai pantas tiV h koinwnia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw qew tw ta panta ktisanti dia ihsou cristou

Byzantine Majority
kai fwtisai pantas tiV h oikonomia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw qew tw ta panta ktisanti dia ihsou cristou

Alexandrian
kai fwtisai [pantas] tiV h oikonomia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw qew tw ta panta ktisanti

Latin Vulgate
3:9 et inluminare omnes quae sit dispensatio sacramenti absconditi a saeculis in Deo qui omnia creavit

King James Version
3:9 And to make all [men] see what [is] the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:

American Standard Version
3:9 and to make all men see what is the dispensation of the mystery which for ages hath been hid in God who created all things;

Bible in Basic English
3:9 And make all men see what is the ordering of the secret which from the first has been kept in God who made all things;

Darby's English Translation
3:9 and to enlighten all with the knowledge of what is the administration of the mystery hidden throughout the ages in God, who has created all things,

Douay Rheims
3:9 And to enlighten all men, that they may see what is the dispensation of the mystery which hath been hidden from eternity in God, who created all things:

Noah Webster Bible
3:9 And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:

Weymouth New Testament
3:9 and to show all men in a clear light what my stewardship is. It is the stewardship of the truth which from all the Ages lay concealed in the mind of God, the Creator of all things--

World English Bible
3:9 and to make all men see what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ;

Young's Literal Translation
3:9 and to cause all to see what is the fellowship of the secret that hath been hid from the ages in God, who the all things did create by Jesus Christ,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
ina gnwrisqh nun taiV arcaiV kai taiV exousiaiV en toiV epouranioiV dia thV ekklhsiaV h polupoikiloV sofia tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ina gnwrisqh nun taiV arcaiV kai taiV exousiaiV en toiV epouranioiV dia thV ekklhsiaV h polupoikiloV sofia tou qeou

Byzantine Majority
ina gnwrisqh nun taiV arcaiV kai taiV exousiaiV en toiV epouranioiV dia thV ekklhsiaV h polupoikiloV sofia tou qeou

Alexandrian
ina gnwrisqh nun taiV arcaiV kai taiV exousiaiV en toiV epouranioiV dia thV ekklhsiaV h polupoikiloV sofia tou qeou

Latin Vulgate
3:10 ut innotescat principibus et potestatibus in caelestibus per ecclesiam multiformis sapientia Dei

King James Version
3:10 To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly [places] might be known by the church the manifold wisdom of God,

American Standard Version
3:10 to the intent that now unto the principalities and the powers in the heavenly places might be made known through the church the manifold wisdom of God,

Bible in Basic English
3:10 So that now to the rulers and the authorities in the heavens might be made clear through the church the wide-shining wisdom of God,

Darby's English Translation
3:10 in order that now to the principalities and authorities in the heavenlies might be made known through the assembly the all-various wisdom of God,

Douay Rheims
3:10 That the manifold wisdom of God may be made known to the principalities and powers in heavenly places through the church,

Noah Webster Bible
3:10 To the intent that now to the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God,

Weymouth New Testament
3:10 concealed in order that the Church might now be used to display to the powers and authorities in the heavenly realms the innumerable aspects of God's wisdom.

World English Bible
3:10 to the intent that now through the assembly the manifold wisdom of God might be made known to the principalities and the powers in the heavenly places,

Young's Literal Translation
3:10 that there might be made known now to the principalities and the authorities in the heavenly places, through the assembly, the manifold wisdom of God,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en cristw ihsou tw kuriw hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en cristw ihsou tw kuriw hmwn

Byzantine Majority
kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en cristw ihsou tw kuriw hmwn

Alexandrian
kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en tw cristw ihsou tw kuriw hmwn

Latin Vulgate
3:11 secundum praefinitionem saeculorum quam fecit in Christo Iesu Domino nostro

King James Version
3:11 According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:

American Standard Version
3:11 according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:

Bible in Basic English
3:11 Which is seen in his eternal purpose in Christ Jesus our Lord:

Darby's English Translation
3:11 according to the purpose of the ages, which he purposed in Christ Jesus our Lord,

Douay Rheims
3:11 According to the eternal purpose, which he made, in Christ Jesus our Lord:

Noah Webster Bible
3:11 According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:

Weymouth New Testament
3:11 Such was the eternal purpose which He had formed in Christ Jesus our Lord,

World English Bible
3:11 according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus, our Lord;

Young's Literal Translation
3:11 according to a purpose of the ages, which He made in Christ Jesus our Lord,

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
en w ecomen thn parrhsian kai thn prosagwghn en pepoiqhsei dia thV pistewV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
en w ecomen thn parrhsian kai thn prosagwghn en pepoiqhsei dia thV pistewV autou

Byzantine Majority
en w ecomen thn parrhsian kai thn prosagwghn en pepoiqhsei dia thV pistewV autou

Alexandrian
en w ecomen thn parrhsian kai prosagwghn en pepoiqhsei dia thV pistewV autou

Latin Vulgate
3:12 in quo habemus fiduciam et accessum in confidentia per fidem eius

King James Version
3:12 In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.

American Standard Version
3:12 in whom we have boldness and access in confidence through our faith in him.

Bible in Basic English
3:12 By whom we come near to God without fear through faith in him.

Darby's English Translation
3:12 in whom we have boldness and access in confidence by the faith of him.

Douay Rheims
3:12 In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.

Noah Webster Bible
3:12 In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him,

Weymouth New Testament
3:12 in whom we have this bold and confident access through our faith in Him.

World English Bible
3:12 in whom we have boldness and access in confidence through our faith in him.

Young's Literal Translation
3:12 in whom we have the freedom and the access in confidence through the faith of him,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
dio aitoumai mh ekkakein en taiV qliyesin mou uper umwn htiV estin doxa umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
dio aitoumai mh ekkakein en taiV qliyesin mou uper umwn htiV estin doxa umwn

Byzantine Majority
dio aitoumai mh ekkakein en taiV qliyesin mou uper umwn htiV estin doxa umwn

Alexandrian
dio aitoumai mh egkakein en taiV qliyesin mou uper umwn htiV estin doxa umwn

Latin Vulgate
3:13 propter quod peto ne deficiatis in tribulationibus meis pro vobis quae est gloria vestra

King James Version
3:13 Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.

American Standard Version
3:13 Wherefore I ask that ye may not faint at my tribulations for you, which are your glory.

Bible in Basic English
3:13 For this reason it is my prayer that you may not become feeble because of my troubles for you, which are your glory.

Darby's English Translation
3:13 Wherefore I beseech you not to faint through my tribulations for you, which is your glory.

Douay Rheims
3:13 Wherefore I pray you not to faint at my tribulations for you, which is your glory.

Noah Webster Bible
3:13 Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.

Weymouth New Testament
3:13 Therefore I entreat you not to lose heart in the midst of my sufferings on your behalf, for they bring you honour.

World English Bible
3:13 Therefore I ask that you may not lose heart at my troubles for you, which are your glory.

Young's Literal Translation
3:13 wherefore, I ask you not to faint in my tribulations for you, which is your glory.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
toutou carin kamptw ta gonata mou proV ton patera tou kuriou hmwn ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
toutou carin kamptw ta gonata mou proV ton patera tou kuriou hmwn ihsou cristou

Byzantine Majority
toutou carin kamptw ta gonata mou proV ton patera tou kuriou hmwn ihsou cristou

Alexandrian
toutou carin kamptw ta gonata mou proV ton patera

Latin Vulgate
3:14 huius rei gratia flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Iesu Christi

King James Version
3:14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,

American Standard Version
3:14 For this cause I bow my knees unto the Father,

Bible in Basic English
3:14 For this cause I go down on my knees before the Father,

Darby's English Translation
3:14 For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ,

Douay Rheims
3:14 For this cause I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ,

Noah Webster Bible
3:14 For this cause I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ,

Weymouth New Testament
3:14 For this reason, on bended knee I beseech the Father,

World English Bible
3:14 For this cause, I bow my knees to the Father of our Lord, Jesus Christ,

Young's Literal Translation
3:14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
ex ou pasa patria en ouranoiV kai epi ghV onomazetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
ex ou pasa patria en ouranoiV kai epi ghV onomazetai

Byzantine Majority
ex ou pasa patria en ouranoiV kai epi ghV onomazetai

Alexandrian
ex ou pasa patria en ouranoiV kai epi ghV onomazetai

Latin Vulgate
3:15 ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur

King James Version
3:15 Of whom the whole family in heaven and earth is named,

American Standard Version
3:15 from whom every family in heaven and on earth is named,

Bible in Basic English
3:15 From whom every family in heaven and on earth is named,

Darby's English Translation
3:15 of whom every family in the heavens and on earth is named,

Douay Rheims
3:15 Of whom all paternity in heaven and earth is named,

Noah Webster Bible
3:15 Of whom the whole family in heaven and earth is named,

Weymouth New Testament
3:15 from whom the whole family in Heaven and on earth derives its name,

World English Bible
3:15 from whom every family in heaven and on earth is named,

Young's Literal Translation
3:15 of whom the whole family in the heavens and on earth is named,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
ina dwh umin kata ton plouton thV doxhV autou dunamei krataiwqhnai dia tou pneumatoV autou eiV ton esw anqrwpon

Scrivener 1894 Textus Receptus
ina dwh umin kata ton plouton thV doxhV autou dunamei krataiwqhnai dia tou pneumatoV autou eiV ton esw anqrwpon

Byzantine Majority
ina dwh umin kata ton plouton thV doxhV autou dunamei krataiwqhnai dia tou pneumatoV autou eiV ton esw anqrwpon

Alexandrian
ina dw umin kata to ploutos thV doxhV autou dunamei krataiwqhnai dia tou pneumatoV autou eiV ton esw anqrwpon

Latin Vulgate
3:16 ut det vobis secundum divitias gloriae suae virtute corroborari per Spiritum eius in interiore homine

King James Version
3:16 That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;

American Standard Version
3:16 that he would grant you, according to the riches of his glory, that ye may be strengthened with power through his Spirit in the inward man;

Bible in Basic English
3:16 That in the wealth of his glory he would make you strong with power through his Spirit in your hearts;

Darby's English Translation
3:16 in order that he may give you according to the riches of his glory, to be strengthened with power by his Spirit in the inner man;

Douay Rheims
3:16 That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened by his Spirit with might unto the inward man,

Noah Webster Bible
3:16 That he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;

Weymouth New Testament
3:16 to grant you--in accordance with the wealth of His glorious perfections--to be strengthened by His Spirit with power penetrating to your inmost being.

World English Bible
3:16 that he would grant you, according to the riches of his glory, that you may be strengthened with power through his Spirit in the inward man;

Young's Literal Translation
3:16 that He may give to you, according to the riches of His glory, with might to be strengthened through His Spirit, in regard to the inner man,

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
katoikhsai ton criston dia thV pistewV en taiV kardiaiV umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
katoikhsai ton criston dia thV pistewV en taiV kardiaiV umwn

Byzantine Majority
katoikhsai ton criston dia thV pistewV en taiV kardiaiV umwn

Alexandrian
katoikhsai ton criston dia thV pistewV en taiV kardiaiV umwn

Latin Vulgate
3:17 habitare Christum per fidem in cordibus vestris in caritate radicati et fundati

King James Version
3:17 That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,

American Standard Version
3:17 that Christ may dwell in your hearts through faith; to the end that ye, being rooted and grounded in love,

Bible in Basic English
3:17 So that Christ may have his place in your hearts through faith; and that you, being rooted and based in love,

Darby's English Translation
3:17 that the Christ may dwell, through faith, in your hearts, being rooted and founded in love,

Douay Rheims
3:17 That Christ may dwell by faith in your hearts; that being rooted and founded in charity,

Noah Webster Bible
3:17 That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,

Weymouth New Testament
3:17 I pray that Christ may make His home in your hearts through your faith; so that having your roots deep and your foundations strong, in love, you may become mighty to grasp the idea,

World English Bible
3:17 that Christ may dwell in your hearts through faith; to the end that you, being rooted and grounded in love,

Young's Literal Translation
3:17 that the Christ may dwell through the faith in your hearts, in love having been rooted and founded,

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
en agaph errizwmenoi kai teqemeliwmenoi ina exiscushte katalabesqai sun pasin toiV agioiV ti to platoV kai mhkoV kai baqos kai uyoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
en agaph errizwmenoi kai teqemeliwmenoi ina exiscushte katalabesqai sun pasin toiV agioiV ti to platoV kai mhkoV kai baqos kai uyoV

Byzantine Majority
en agaph errizwmenoi kai teqemeliwmenoi ina exiscushte katalabesqai sun pasin toiV agioiV ti to platoV kai mhkoV kai baqos kai uyoV

Alexandrian
en agaph errizwmenoi kai teqemeliwmenoi ina exiscushte katalabesqai sun pasin toiV agioiV ti to platoV kai mhkoV kai uyoV kai baqos

Latin Vulgate
3:18 ut possitis conprehendere cum omnibus sanctis quae sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum

King James Version
3:18 May be able to comprehend with all saints what [is] the breadth, and length, and depth, and height;

American Standard Version
3:18 may be strong to apprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth,

Bible in Basic English
3:18 May have strength to see with all the saints how wide and long and high and deep it is,

Darby's English Translation
3:18 in order that ye may be fully able to apprehend with all the saints what is the breadth and length and depth and height;

Douay Rheims
3:18 You may be able to comprehend, with all the saints, what is the breadth, and length, and height, and depth:

Noah Webster Bible
3:18 May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and highth.

Weymouth New Testament
3:18 as it is grasped by all God's people, of the breadth and length, the height and depth--

World English Bible
3:18 may be strengthened to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth,

Young's Literal Translation
3:18 that ye may be in strength to comprehend, with all the saints, what is the breadth, and length, and depth, and height,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
gnwnai te thn uperballousan thV gnwsewV agaphn tou cristou ina plhrwqhte eiV pan to plhrwma tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
gnwnai te thn uperballousan thV gnwsewV agaphn tou cristou ina plhrwqhte eiV pan to plhrwma tou qeou

Byzantine Majority
gnwnai te thn uperballousan thV gnwsewV agaphn tou cristou ina plhrwqhte eiV pan to plhrwma tou qeou

Alexandrian
gnwnai te thn uperballousan thV gnwsewV agaphn tou cristou ina plhrwqhte eiV pan to plhrwma tou qeou

Latin Vulgate
3:19 scire etiam supereminentem scientiae caritatem Christi ut impleamini in omnem plenitudinem Dei

King James Version
3:19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.

American Standard Version
3:19 and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye may be filled unto all the fulness of God.

Bible in Basic English
3:19 And to have knowledge of the love of Christ which is outside all knowledge, so that you may be made complete as God himself is complete.

Darby's English Translation
3:19 and to know the love of the Christ which surpasses knowledge; that ye may be filled even to all the fulness of God.

Douay Rheims
3:19 To know also the charity of Christ, which surpasseth all knowledge, that you may be filled unto all the fulness of God.

Noah Webster Bible
3:19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye may be filled with all the fullness of God.

Weymouth New Testament
3:19 yes, to attain to a knowledge of the knowledge-surpassing love of Christ, so that you may be made complete in accordance with God's own standard of completeness.

World English Bible
3:19 and to know Christ`s love which surpasses knowledge, that you may be filled to all the fullness of God.

Young's Literal Translation
3:19 to know also the love of the Christ that is exceeding the knowledge, that ye may be filled -- to all the fulness of God;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
tw de dunamenw uper panta poihsai uper ek perissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin

Scrivener 1894 Textus Receptus
tw de dunamenw uper panta poihsai uper ek perissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin

Byzantine Majority
tw de dunamenw uper panta poihsai uper ek perissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin

Alexandrian
tw de dunamenw uper panta poihsai uper ek perissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin

Latin Vulgate
3:20 ei autem qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus aut intellegimus secundum virtutem quae operatur in nobis

King James Version
3:20 Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,

American Standard Version
3:20 Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,

Bible in Basic English
3:20 Now to him who is able to do in full measure more than all our desires or thoughts, through the power which is working in us,

Darby's English Translation
3:20 But to him that is able to do far exceedingly above all which we ask or think, according to the power which works in us,

Douay Rheims
3:20 Now to him who is able to do all things more abundantly than we desire or understand, according to the power that worketh in us;

Noah Webster Bible
3:20 Now to him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us.

Weymouth New Testament
3:20 Now to Him who, in exercise of His power that is at work within us, is able to do infinitely beyond all our highest prayers or thoughts--

World English Bible
3:20 Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us,

Young's Literal Translation
3:20 and to Him who is able above all things to do exceeding abundantly what we ask or think, according to the power that is working in us,

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
autw h doxa en th ekklhsia en cristw ihsou eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV twn aiwnwn amhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
autw h doxa en th ekklhsia en cristw ihsou eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV twn aiwnwn amhn

Byzantine Majority
autw h doxa en th ekklhsia en cristw ihsou eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV twn aiwnwn amhn

Alexandrian
autw h doxa en th ekklhsia kai en cristw ihsou eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV twn aiwnwn amhn

Latin Vulgate
3:21 ipsi gloria in ecclesia et in Christo Iesu in omnes generationes saeculi saeculorum amen

King James Version
3:21 Unto him [be] glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.

American Standard Version
3:21 unto him be the glory in the church and in Christ Jesus unto all generations for ever and ever. Amen.

Bible in Basic English
3:21 To him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations for ever and ever. So be it.

Darby's English Translation
3:21 to him be glory in the assembly in Christ Jesus unto all generations of the age of ages. Amen).

Douay Rheims
3:21 To him be glory in the church, and in Christ Jesus unto all generations, world without end. Amen.

Noah Webster Bible
3:21 To him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.

Weymouth New Testament
3:21 to Him be the glory in the Church and in Christ Jesus to all generations, world without end! Amen.

World English Bible
3:21 to him be the glory in the assembly and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen.

Young's Literal Translation
3:21 to Him is the glory in the assembly in Christ Jesus, to all the generations of the age of the ages. Amen.

 

Ephesians 4

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com