Parallel Greek New Testament

Galatians 6

PROS EFESIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Ephesians

Return to Index

Chapter 1

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

Stephens 1550 Textus Receptus
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou toiV agioiV toiV ousin en efesw kai pistoiV en cristw ihsou

Scrivener 1894 Textus Receptus
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou toiV agioiV toiV ousin en efesw kai pistoiV en cristw ihsou

Byzantine Majority
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou toiV agioiV toiV ousin en efesw kai pistoiV en cristw ihsou

Alexandrian
pauloV apostoloV cristou ihsou dia qelhmatoV qeou toiV agioiV toiV ousin [en efesw] kai pistoiV en cristw ihsou

Latin Vulgate
1:1 Paulus apostolus Christi Iesu per voluntatem Dei sanctis omnibus qui sunt Ephesi et fidelibus in Christo Iesu

King James Version
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:

American Standard Version
1:1 Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints that are at Ephesus, and the faithful in Christ Jesus:

Bible in Basic English
1:1 Paul, an Apostle of Christ Jesus by the purpose of God, to the saints who are at Ephesus, and those who have faith in Christ Jesus:

Darby's English Translation
1:1 Paul, apostle of Jesus Christ by God`s will, to the saints and faithful in Christ Jesus who are at Ephesus.

Douay Rheims
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to all the saints who are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus.

Noah Webster Bible
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:

Weymouth New Testament
1:1 Paul, an Apostle of Christ Jesus by the will of God: To God's people who are in Ephesus--believers in Christ Jesus.

World English Bible
1:1 Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints who are at Ephesus, and the faithful in Christ Jesus:

Young's Literal Translation
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ through the will of God, to the saints who are in Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Byzantine Majority
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Alexandrian
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Latin Vulgate
1:2 gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo

King James Version
1:2 Grace [be] to you, and peace, from God our Father, and [from] the Lord Jesus Christ.

American Standard Version
1:2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Bible in Basic English
1:2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Darby's English Translation
1:2 Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

Douay Rheims
1:2 Grace be to you, and peace from God the Father, and from the Lord Jesus Christ.

Noah Webster Bible
1:2 Grace be to you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

Weymouth New Testament
1:2 May grace and peace be granted to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.

World English Bible
1:2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord, Jesus Christ.

Young's Literal Translation
1:2 Grace to you, and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ!

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsaV hmaV en pash eulogia pneumatikh en toiV epouranioiV cristw

Scrivener 1894 Textus Receptus
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsaV hmaV en pash eulogia pneumatikh en toiV epouranioiV en cristw

Byzantine Majority
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsaV hmaV en pash eulogia pneumatikh en toiV epouranioiV en cristw

Alexandrian
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsaV hmaV en pash eulogia pneumatikh en toiV epouranioiV en cristw

Latin Vulgate
1:3 benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi qui benedixit nos in omni benedictione spiritali in caelestibus in Christo

King James Version
1:3 Blessed [be] the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly [places] in Christ:

American Standard Version
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ:

Bible in Basic English
1:3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has given us every blessing of the Spirit in the heavens in Christ:

Darby's English Translation
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenlies in Christ;

Douay Rheims
1:3 Blessed by the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with spiritual blessings in heavenly places, in Christ:

Noah Webster Bible
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:

Weymouth New Testament
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has crowned us with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ;

World English Bible
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord, Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ;

Young's Literal Translation
1:3 Blessed is the God and Father of our Lord Jesus Christ, who did bless us in every spiritual blessing in the heavenly places in Christ,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
kaqwV exelexato hmaV en autw pro katabolhV kosmou einai hmaV agiouV kai amwmouV katenwpion autou en agaph

Scrivener 1894 Textus Receptus
kaqwV exelexato hmaV en autw pro katabolhV kosmou einai hmaV agiouV kai amwmouV katenwpion autou en agaph

Byzantine Majority
kaqwV exelexato hmaV en autw pro katabolhV kosmou einai hmaV agiouV kai amwmouV katenwpion autou en agaph

Alexandrian
kaqwV exelexato hmaV en autw pro katabolhV kosmou einai hmaV agiouV kai amwmouV katenwpion autou en agaph

Latin Vulgate
1:4 sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem ut essemus sancti et inmaculati in conspectu eius in caritate

King James Version
1:4 According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:

American Standard Version
1:4 even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blemish before him in love:

Bible in Basic English
1:4 Even as he made selection of us in him from the first, so that we might be holy and free from all evil before him in love:

Darby's English Translation
1:4 according as he has chosen us in him before the world`s foundation, that we should be holy and blameless before him in love;

Douay Rheims
1:4 As he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and unspotted in his sight in charity.

Noah Webster Bible
1:4 According as he hath chosen us in him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:

Weymouth New Testament
1:4 even as, in His love, He chose us as His own in Christ before the creation of the world, that we might be holy and without blemish in His presence.

World English Bible
1:4 even as he chose us in him before the foundation of the world, that we would be holy and without blemish before him in love;

Young's Literal Translation
1:4 according as He did choose us in him before the foundation of the world, for our being holy and unblemished before Him, in love,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
proorisaV hmaV eiV uioqesian dia ihsou cristou eiV auton kata thn eudokian tou qelhmatoV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
proorisaV hmaV eiV uioqesian dia ihsou cristou eiV auton kata thn eudokian tou qelhmatoV autou

Byzantine Majority
proorisaV hmaV eiV uioqesian dia ihsou cristou eiV auton kata thn eudokian tou qelhmatoV autou

Alexandrian
proorisaV hmaV eiV uioqesian dia ihsou cristou eiV auton kata thn eudokian tou qelhmatoV autou

Latin Vulgate
1:5 qui praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum secundum propositum voluntatis suae

King James Version
1:5 Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,

American Standard Version
1:5 having foreordained us unto adoption as sons through Jesus Christ unto himself, according to the good pleasure of his will,

Bible in Basic English
1:5 As we were designed before by him for the position of sons to himself, through Jesus Christ, in the good pleasure of his purpose,

Darby's English Translation
1:5 having marked us out beforehand for adoption through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,

Douay Rheims
1:5 Who hath predestinated us unto the adoption of children through Jesus Christ unto himself: according to the purpose of his will:

Noah Webster Bible
1:5 Having predestinated us to the adoption of children to himself by Jesus Christ, according to the good pleasure of his will,

Weymouth New Testament
1:5 For He pre-destined us to be adopted by Himself as sons through Jesus Christ--such being His gracious will and pleasure--

World English Bible
1:5 having predestined us for adoption as sons through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his desire,

Young's Literal Translation
1:5 having foreordained us to the adoption of sons through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
eiV epainon doxhV thV caritoV autou en h ecaritwsen hmaV en tw hgaphmenw

Scrivener 1894 Textus Receptus
eiV epainon doxhV thV caritoV autou en h ecaritwsen hmaV en tw hgaphmenw

Byzantine Majority
eiV epainon doxhV thV caritoV autou en h ecaritwsen hmaV en tw hgaphmenw

Alexandrian
eiV epainon doxhV thV caritoV autou hs ecaritwsen hmaV en tw hgaphmenw

Latin Vulgate
1:6 in laudem gloriae gratiae suae in qua gratificavit nos in dilecto

King James Version
1:6 To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.

American Standard Version
1:6 to the praise of the glory of his grace, which he freely bestowed on us in the Beloved:

Bible in Basic English
1:6 To the praise of the glory of his grace, which he freely gave to us in the Loved One:

Darby's English Translation
1:6 to the praise of the glory of his grace, wherein he has taken us into favour in the Beloved:

Douay Rheims
1:6 Unto the praise of the glory of his grace, in which he hath graced us in his beloved son.

Noah Webster Bible
1:6 To the praise of the glory of his grace, in which he hath made us accepted in the beloved:

Weymouth New Testament
1:6 to the praise of the splendour of His grace with which He has enriched us in the beloved One.

World English Bible
1:6 to the praise of the glory of his grace, which he freely bestowed on us in the Beloved,

Young's Literal Translation
1:6 to the praise of the glory of His grace, in which He did make us accepted in the beloved,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou thn afesin twn paraptwmatwn kata ton plouton thV caritoV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou thn afesin twn paraptwmatwn kata ton plouton thV caritoV autou

Byzantine Majority
en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou thn afesin twn paraptwmatwn kata ton plouton thV caritoV autou

Alexandrian
en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou thn afesin twn paraptwmatwn kata to ploutos thV caritoV autou

Latin Vulgate
1:7 in quo habemus redemptionem per sanguinem eius remissionem peccatorum secundum divitias gratiae eius

King James Version
1:7 In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;

American Standard Version
1:7 in whom we have our redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace,

Bible in Basic English
1:7 In whom we have salvation through his blood, the forgiveness of our sins, through the wealth of his grace,

Darby's English Translation
1:7 in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of offences, according to the riches of his grace;

Douay Rheims
1:7 In whom we have redemption through his blood, the remission of sins, according to the riches of his grace,

Noah Webster Bible
1:7 In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;

Weymouth New Testament
1:7 It is in Him, and through the shedding of His blood, that we have our deliverance--the forgiveness of our offences--so abundant was God's grace,

World English Bible
1:7 in whom we have our redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace,

Young's Literal Translation
1:7 in whom we have the redemption through his blood, the remission of the trespasses, according to the riches of His grace,

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
hV eperisseusen eiV hmaV en pash sofia kai fronhsei

Scrivener 1894 Textus Receptus
hV eperisseusen eiV hmaV en pash sofia kai fronhsei

Byzantine Majority
hV eperisseusen eiV hmaV en pash sofia kai fronhsei

Alexandrian
hV eperisseusen eiV hmaV en pash sofia kai fronhsei

Latin Vulgate
1:8 quae superabundavit in nobis in omni sapientia et prudentia

King James Version
1:8 Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;

American Standard Version
1:8 which he made to abound toward us in all wisdom and prudence,

Bible in Basic English
1:8 Which he gave us in full measure in all wisdom and care;

Darby's English Translation
1:8 which he has caused to abound towards us in all wisdom and intelligence,

Douay Rheims
1:8 Which hath superabounded in us in all wisdom and prudence,

Noah Webster Bible
1:8 In which he hath abounded towards us in all wisdom and prudence;

Weymouth New Testament
1:8 the grace which He, the possessor of all wisdom and understanding, lavished upon us,

World English Bible
1:8 which he made to abound toward us in all wisdom and prudence,

Young's Literal Translation
1:8 in which He did abound toward us in all wisdom and prudence,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
gnwrisaV hmin to musthrion tou qelhmatoV autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
gnwrisaV hmin to musthrion tou qelhmatoV autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw

Byzantine Majority
gnwrisaV hmin to musthrion tou qelhmatoV autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw

Alexandrian
gnwrisaV hmin to musthrion tou qelhmatoV autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw

Latin Vulgate
1:9 ut notum faceret nobis sacramentum voluntatis suae secundum bonum placitum eius quod proposuit in eo

King James Version
1:9 Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:

American Standard Version
1:9 making known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he purposed in him

Bible in Basic English
1:9 Having made clear to us the secret of his purpose, in agreement with the design which he had in mind, to put into his hands

Darby's English Translation
1:9 having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure which he purposed in himself

Douay Rheims
1:9 That he might make known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he hath purposed in him,

Noah Webster Bible
1:9 Having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:

Weymouth New Testament
1:9 when He made known to us the secret of His will. And this is in harmony with God's merciful purpose

World English Bible
1:9 making known to us the mystery of his will, according to his good pleasure which he purposed in him

Young's Literal Translation
1:9 having made known to us the secret of His will, according to His good pleasure, that He purposed in Himself,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
eiV oikonomian tou plhrwmatoV twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw cristw ta te en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV

Scrivener 1894 Textus Receptus
eiV oikonomian tou plhrwmatoV twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw cristw ta te en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV

Byzantine Majority
eiV oikonomian tou plhrwmatoV twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw cristw ta epi toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV

Alexandrian
eiV oikonomian tou plhrwmatoV twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw cristw ta epi toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV

Latin Vulgate
1:10 in dispensationem plenitudinis temporum instaurare omnia in Christo quae in caelis et quae in terra sunt in ipso

King James Version
1:10 That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; [even] in him:

American Standard Version
1:10 unto a dispensation of the fulness of the times, to sum up all things in Christ, the things in the heavens, and the things upon the earth; in him, I say,

Bible in Basic English
1:10 The ordering of the times when they are complete, so that all things might come to a head in Christ, the things in heaven and the things on the earth; in him, I say,

Darby's English Translation
1:10 for the administration of the fulness of times; to head up all things in the Christ, the things in the heavens and the things upon the earth; in him,

Douay Rheims
1:10 In the dispensation of the fulness of times, to re-establish all things in Christ, that are in heaven and on earth, in him.

Noah Webster Bible
1:10 That in the dispensation of the fullness of times he might collect in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:

Weymouth New Testament
1:10 for the government of the world when the times are ripe for it--the purpose which He has cherished in His own mind of restoring the whole creation to find its one Head in Christ; yes, things in Heaven and things on earth, to find their one Head in Him.

World English Bible
1:10 to an administration of the fullness of the times, to sum up all things in Christ, the things in the heavens, and the things on the earth, in him;

Young's Literal Translation
1:10 in regard to the dispensation of the fulness of the times, to bring into one the whole in the Christ, both the things in the heavens, and the things upon the earth -- in him;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
en autw en w kai eklhrwqhmen proorisqenteV kata proqesin tou ta panta energountoV kata thn boulhn tou qelhmatoV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
en autw en w kai eklhrwqhmen proorisqenteV kata proqesin tou ta panta energountoV kata thn boulhn tou qelhmatoV autou

Byzantine Majority
en autw en w kai eklhrwqhmen proorisqenteV kata proqesin tou ta panta energountoV kata thn boulhn tou qelhmatoV autou

Alexandrian
en autw en w kai eklhrwqhmen proorisqenteV kata proqesin tou ta panta energountoV kata thn boulhn tou qelhmatoV autou

Latin Vulgate
1:11 in quo etiam sorte vocati sumus praedestinati secundum propositum eius qui omnia operatur secundum consilium voluntatis suae

King James Version
1:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:

American Standard Version
1:11 in whom also we were made a heritage, having been foreordained according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his will;

Bible in Basic English
1:11 In whom we have a heritage, being marked out from the first in his purpose who does all things in agreement with his designs;

Darby's English Translation
1:11 in whom we have also obtained an inheritance, being marked out beforehand according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his own will,

Douay Rheims
1:11 In whom we also are called by lot, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things according to the counsel of his will.

Noah Webster Bible
1:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:

Weymouth New Testament
1:11 In Him we Jews have been made heirs, having been chosen beforehand in accordance with the intention of Him whose might carries out in everything the design of His own will,

World English Bible
1:11 in whom also we were made a heritage, having been foreordained according to the purpose of him who works all things after the counsel of his will;

Young's Literal Translation
1:11 in whom also we did obtain an inheritance, being foreordained according to the purpose of Him who the all things is working according to the counsel of His will,

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
eiV to einai hmaV eiV epainon ths doxhV autou touV prohlpikotaV en tw cristw

Scrivener 1894 Textus Receptus
eiV to einai hmaV eiV epainon ths doxhV autou touV prohlpikotaV en tw cristw

Byzantine Majority
eiV to einai hmaV eiV epainon doxhV autou touV prohlpikotaV en tw cristw

Alexandrian
eiV to einai hmaV eiV epainon doxhV autou touV prohlpikotaV en tw cristw

Latin Vulgate
1:12 ut simus in laudem gloriae eius qui ante speravimus in Christo

King James Version
1:12 That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.

American Standard Version
1:12 to the end that we should be unto the praise of his glory, we who had before hoped in Christ:

Bible in Basic English
1:12 So that his glory might have praise through us who first had hope in Christ:

Darby's English Translation
1:12 that we should be to the praise of his glory who have pre-trusted in the Christ:

Douay Rheims
1:12 That we may be unto the praise of his glory, we who before hoped Christ:

Noah Webster Bible
1:12 That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.

Weymouth New Testament
1:12 so that we should be devoted to the extolling of His glorious attributes--we who were the first to fix our hopes on Christ.

World English Bible
1:12 to the end that we should be to the praise of his glory, we who had before hoped in Christ:

Young's Literal Translation
1:12 for our being to the praise of His glory, even those who did first hope in the Christ,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
en w kai umeiV akousanteV ton logon thV alhqeiaV to euaggelion thV swthriaV umwn en w kai pisteusanteV esfragisqhte tw pneumati thV epaggeliaV tw agiw

Scrivener 1894 Textus Receptus
en w kai umeiV akousanteV ton logon thV alhqeiaV to euaggelion thV swthriaV umwn en w kai pisteusanteV esfragisqhte tw pneumati thV epaggeliaV tw agiw

Byzantine Majority
en w kai umeiV akousanteV ton logon thV alhqeiaV to euaggelion thV swthriaV umwn en w kai pisteusanteV esfragisqhte tw pneumati thV epaggeliaV tw agiw

Alexandrian
en w kai umeiV akousanteV ton logon thV alhqeiaV to euaggelion thV swthriaV umwn en w kai pisteusanteV esfragisqhte tw pneumati thV epaggeliaV tw agiw

Latin Vulgate
1:13 in quo et vos cum audissetis verbum veritatis evangelium salutis vestrae in quo et credentes signati estis Spiritu promissionis Sancto

King James Version
1:13 In whom ye also [trusted], after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,

American Standard Version
1:13 in whom ye also, having heard the word of the truth, the gospel of your salvation,-- in whom, having also believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise,

Bible in Basic English
1:13 In whom you, having been given the true word, the good news of your salvation, and through your faith in him, were given the sign of the Holy Spirit of hope,

Darby's English Translation
1:13 in whom *ye* also have trusted, having heard the word of the truth, the glad tidings of your salvation; in whom also, having believed, ye have been sealed with the Holy Spirit of promise,

Douay Rheims
1:13 In whom you also, after you had heard the word of truth, (the gospel of your salvation;) in whom also believing, you were signed with the holy Spirit of promise,

Noah Webster Bible
1:13 In whom ye also trusted, after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,

Weymouth New Testament
1:13 And in Him you Gentiles also, after listening to the Message of the truth, the Good News of your salvation--having believed in Him--were sealed with the promised Holy Spirit;

World English Bible
1:13 in whom you also, having heard the word of the truth, the gospel of your salvation, -- in whom, having also believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise,

Young's Literal Translation
1:13 in whom ye also, having heard the word of the truth -- the good news of your salvation -- in whom also having believed, ye were sealed with the Holy Spirit of the promise,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
os estin arrabwn thV klhronomiaV hmwn eiV apolutrwsin thV peripoihsewV eiV epainon thV doxhV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
os estin arrabwn thV klhronomiaV hmwn eiV apolutrwsin thV peripoihsewV eiV epainon thV doxhV autou

Byzantine Majority
os estin arrabwn thV klhronomiaV hmwn eiV apolutrwsin thV peripoihsewV eiV epainon thV doxhV autou

Alexandrian
o estin arrabwn thV klhronomiaV hmwn eiV apolutrwsin thV peripoihsewV eiV epainon thV doxhV autou

Latin Vulgate
1:14 qui est pignus hereditatis nostrae in redemptionem adquisitionis in laudem gloriae ipsius

King James Version
1:14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.

American Standard Version
1:14 which is an earnest of our inheritance, unto the redemption of God`s own possession, unto the praise of his glory.

Bible in Basic English
1:14 Which is the first-fruit of our heritage, till God gets back that which is his, to the praise of his glory.

Darby's English Translation
1:14 who is the earnest of our inheritance to the redemption of the acquired possession to the praise of his glory.

Douay Rheims
1:14 Who is the pledge of our inheritance, unto the redemption of acquisition, unto the praise of his glory.

Noah Webster Bible
1:14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory.

Weymouth New Testament
1:14 that Spirit being a pledge and foretaste of our inheritance, in anticipation of its full redemption--the inheritance which He has purchased to be specially His for the extolling of His glory.

World English Bible
1:14 who is a pledge of our inheritance, to the redemption of God`s own possession, to the praise of his glory.

Young's Literal Translation
1:14 which is an earnest of our inheritance, to the redemption of the acquired possession, to the praise of His glory.

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
dia touto kagw akousaV thn kaq umaV pistin en tw kuriw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
dia touto kagw akousaV thn kaq umaV pistin en tw kuriw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

Byzantine Majority
dia touto kagw akousaV thn kaq umaV pistin en tw kuriw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

Alexandrian
dia touto kagw akousaV thn kaq umaV pistin en tw kuriw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

Latin Vulgate
1:15 propterea et ego audiens fidem vestram quae est in Domino Iesu et dilectionem in omnes sanctos

King James Version
1:15 Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,

American Standard Version
1:15 For this cause I also, having heard of the faith in the Lord Jesus which is among you, and the love which ye show toward all the saints,

Bible in Basic English
1:15 For this cause I, having had news of the faith in the Lord Jesus which is among you, and which you make clear to all the saints,

Darby's English Translation
1:15 Wherefore *I* also, having heard of the faith in the Lord Jesus which is in you, and the love which ye have towards all the saints,

Douay Rheims
1:15 Wherefore I also, hearing of your faith that is in the Lord Jesus, and of your love towards all the saints,

Noah Webster Bible
1:15 Wherefore I also, having heard of your faith in the Lord Jesus, and love to all the saints,

Weymouth New Testament
1:15 For this reason I too, having heard of the faith in the Lord Jesus which prevails among you, and of your love for all God's people,

World English Bible
1:15 For this cause I also, having heard of the faith in the Lord Jesus which is among you, and the love which you have toward all the saints,

Young's Literal Translation
1:15 Because of this I also, having heard of your faith in the Lord Jesus, and the love to all the saints,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian umwn poioumenoV epi twn proseucwn mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian umwn poioumenoV epi twn proseucwn mou

Byzantine Majority
ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian umwn poioumenoV epi twn proseucwn mou

Alexandrian
ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian poioumenoV epi twn proseucwn mou

Latin Vulgate
1:16 non cesso gratias agens pro vobis memoriam vestri faciens in orationibus meis

King James Version
1:16 Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;

American Standard Version
1:16 cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;

Bible in Basic English
1:16 Give praise without end for you, keeping you in mind in my prayers;

Darby's English Translation
1:16 do not cease giving thanks for you, making mention of you at my prayers,

Douay Rheims
1:16 Cease not to give thanks for you, making commemoration of you in my prayers,

Noah Webster Bible
1:16 Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;

Weymouth New Testament
1:16 offer never ceasing thanks on your behalf while I make mention of you in my prayers.

World English Bible
1:16 don`t cease to give thanks for you, making mention in my prayers,

Young's Literal Translation
1:16 do not cease giving thanks for you, making mention of you in my prayers,

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
ina o qeoV tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr thV doxhV dwh umin pneuma sofiaV kai apokaluyewV en epignwsei autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ina o qeoV tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr thV doxhV dwh umin pneuma sofiaV kai apokaluyewV en epignwsei autou

Byzantine Majority
ina o qeoV tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr thV doxhV dwh umin pneuma sofiaV kai apokaluyewV en epignwsei autou

Alexandrian
ina o qeoV tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr thV doxhV dwh umin pneuma sofiaV kai apokaluyewV en epignwsei autou

Latin Vulgate
1:17 ut Deus Domini nostri Iesu Christi Pater gloriae det vobis spiritum sapientiae et revelationis in agnitione eius

King James Version
1:17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:

American Standard Version
1:17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him;

Bible in Basic English
1:17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him;

Darby's English Translation
1:17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, would give you the spirit of wisdom and revelation in the full knowledge of him,

Douay Rheims
1:17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and of revelation, in the knowledge of him:

Noah Webster Bible
1:17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:

Weymouth New Testament
1:17 For I always beseech the God of our Lord Jesus Christ--the Father most glorious--to give you a spirit of wisdom and penetration through an intimate knowledge of Him,

World English Bible
1:17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him;

Young's Literal Translation
1:17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of the glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the recognition of him,

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
pefwtismenouV touV ofqalmouV thV dianoias umwn eiV to eidenai umaV tiV estin h elpiV thV klhsewV autou kai tiV o ploutoV thV doxhV thV klhronomiaV autou en toiV agioiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
pefwtismenouV touV ofqalmouV thV dianoias umwn eiV to eidenai umaV tiV estin h elpiV thV klhsewV autou kai tiV o ploutoV thV doxhV thV klhronomiaV autou en toiV agioiV

Byzantine Majority
pefwtismenouV touV ofqalmouV thV kardias umwn eiV to eidenai umaV tiV estin h elpiV thV klhsewV autou kai tiV o ploutoV thV doxhV thV klhronomiaV autou en toiV agioiV

Alexandrian
pefwtismenouV touV ofqalmouV thV kardias [umwn] eiV to eidenai umaV tiV estin h elpiV thV klhsewV autou tiV o ploutoV thV doxhV thV klhronomiaV autou en toiV agioiV

Latin Vulgate
1:18 inluminatos oculos cordis vestri ut sciatis quae sit spes vocationis eius quae divitiae gloriae hereditatis eius in sanctis

King James Version
1:18 The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,

American Standard Version
1:18 having the eyes of your heart enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, what the riches of the glory of his inheritance in the saints,

Bible in Basic English
1:18 And that having the eyes of your heart full of light, you may have knowledge of what is the hope of his purpose, what is the wealth of the glory of his heritage in the saints,

Darby's English Translation
1:18 being enlightened in the eyes of your heart, so that ye should know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,

Douay Rheims
1:18 The eyes of your heart enlightened, that you may know what the hope is of the glory of his inheritance in the saints.

Noah Webster Bible
1:18 The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,

Weymouth New Testament
1:18 the eyes of your understanding being enlightened so that you may know what is the hope which His call to you inspires, what the wealth of the glory of His inheritance in God's people,

World English Bible
1:18 having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints,

Young's Literal Translation
1:18 the eyes of your understanding being enlightened, for your knowing what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ti to uperballon megeqoV thV dunamewV autou eiV hmaV touV pisteuontaV kata thn energeian tou kratouV thV iscuoV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ti to uperballon megeqoV thV dunamewV autou eiV hmaV touV pisteuontaV kata thn energeian tou kratouV thV iscuoV autou

Byzantine Majority
kai ti to uperballon megeqoV thV dunamewV autou eiV hmaV touV pisteuontaV kata thn energeian tou kratouV thV iscuoV autou

Alexandrian
kai ti to uperballon megeqoV thV dunamewV autou eiV hmaV touV pisteuontaV kata thn energeian tou kratouV thV iscuoV autou

Latin Vulgate
1:19 et quae sit supereminens magnitudo virtutis eius in nos qui credidimus secundum operationem potentiae virtutis eius

King James Version
1:19 And what [is] the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,

American Standard Version
1:19 and what the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to that working of the strength of his might

Bible in Basic English
1:19 And how unlimited is his power to us who have faith, as is seen in the working of the strength of his power,

Darby's English Translation
1:19 and what the surpassing greatness of his power towards us who believe, according to the working of the might of his strength,

Douay Rheims
1:19 And what is the exceeding greatness of his power towards us, who believe according to the operation of the might of his power,

Noah Webster Bible
1:19 And what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, according to the working of his mighty power,

Weymouth New Testament
1:19 and what the transcendent greatness of His power in us believers as seen in the working of His infinite might

World English Bible
1:19 and what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, according to that working of the strength of his might

Young's Literal Translation
1:19 and what the exceeding greatness of His power to us who are believing, according to the working of the power of His might,

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
hn enhrghsen en tw cristw egeiraV auton ek nekrwn kai ekaqisen en dexia autou en toiV epouranioiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
hn enhrghsen en tw cristw egeiraV auton ek nekrwn kai ekaqisen en dexia autou en toiV epouranioiV

Byzantine Majority
hn enhrghsen en tw cristw egeiraV auton ek twn nekrwn kai ekaqisen en dexia autou en toiV epouranioiV

Alexandrian
hn enhrghsen en tw cristw egeiraV auton ek nekrwn kai kaqisas en dexia autou en toiV epouranioiV

Latin Vulgate
1:20 quam operatus est in Christo suscitans illum a mortuis et constituens ad dexteram suam in caelestibus

King James Version
1:20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set [him] at his own right hand in the heavenly [places],

American Standard Version
1:20 which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and made him to sit at his right hand in the heavenly places,

Bible in Basic English
1:20 By which he made Christ come back from the dead, and gave him a place at his right hand in heaven,

Darby's English Translation
1:20 in which he wrought in the Christ in raising him from among the dead, and he set him down at his right hand in the heavenlies,

Douay Rheims
1:20 Which he wrought in Christ, raising him up from the dead, and setting him on his right hand in the heavenly places.

Noah Webster Bible
1:20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,

Weymouth New Testament
1:20 when He displayed it in Christ by raising Him from the dead and seating Him at His own right hand in the heavenly realms,

World English Bible
1:20 which he worked in Christ, when he raised him from the dead, and made him to sit at his right hand in the heavenly places,

Young's Literal Translation
1:20 which He wrought in the Christ, having raised him out of the dead, and did set him at His right hand in the heavenly places,

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
uperanw pashV archV kai exousiaV kai dunamewV kai kuriothtoV kai pantoV onomatoV onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti

Scrivener 1894 Textus Receptus
uperanw pashV archV kai exousiaV kai dunamewV kai kuriothtoV kai pantoV onomatoV onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti

Byzantine Majority
uperanw pashV archV kai exousiaV kai dunamewV kai kuriothtoV kai pantoV onomatoV onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti

Alexandrian
uperanw pashV archV kai exousiaV kai dunamewV kai kuriothtoV kai pantoV onomatoV onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti

Latin Vulgate
1:21 supra omnem principatum et potestatem et virtutem et dominationem et omne nomen quod nominatur non solum in hoc saeculo sed et in futuro

King James Version
1:21 Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:

American Standard Version
1:21 far above all rule, and authority, and power, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:

Bible in Basic English
1:21 Far over all rule and authority and power and every name which is named, not only in the present order, but in that which is to come:

Darby's English Translation
1:21 above every principality, and authority, and power, and dominion, and every name named, not only in this age, but also in that to come;

Douay Rheims
1:21 Above all principality, and power, and virtue, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come.

Noah Webster Bible
1:21 Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:

Weymouth New Testament
1:21 high above all other government and authority and power and dominion, and every title of sovereignty used either in this Age or in the Age to come.

World English Bible
1:21 far above all rule, and authority, and power, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come.

Young's Literal Translation
1:21 far above all principality, and authority, and might, and lordship, and every name named, not only in this age, but also in the coming one;

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
kai panta upetaxen upo touV podaV autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai panta upetaxen upo touV podaV autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia

Byzantine Majority
kai panta upetaxen upo touV podaV autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia

Alexandrian
kai panta upetaxen upo touV podaV autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia

Latin Vulgate
1:22 et omnia subiecit sub pedibus eius et ipsum dedit caput supra omnia ecclesiae

King James Version
1:22 And hath put all [things] under his feet, and gave him [to be] the head over all [things] to the church,

American Standard Version
1:22 and he put all things in subjection under his feet, and gave him to be head over all things to the church,

Bible in Basic English
1:22 And he has put all things under his feet, and has made him to be head over all things to the church,

Darby's English Translation
1:22 and has put all things under his feet, and gave him to be head over all things to the assembly,

Douay Rheims
1:22 And he hath subjected all things under his feet, and hath made him head over all the church,

Noah Webster Bible
1:22 And put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,

Weymouth New Testament
1:22 God has put all things under His feet, and has appointed Him universal and supreme Head of the Church, which is His Body,

World English Bible
1:22 He put all things in subjection under his feet, and gave him to be head over all things to the assembly,

Young's Literal Translation
1:22 and all things He did put under his feet, and did give him -- head over all things to the assembly,

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
htiV estin to swma autou to plhrwma tou panta en pasin plhroumenou

Scrivener 1894 Textus Receptus
htiV estin to swma autou to plhrwma tou panta en pasin plhroumenou

Byzantine Majority
htiV estin to swma autou to plhrwma tou ta panta en pasin plhroumenou

Alexandrian
htiV estin to swma autou to plhrwma tou ta panta en pasin plhroumenou

Latin Vulgate
1:23 quae est corpus ipsius plenitudo eius qui omnia in omnibus adimpletur

King James Version
1:23 Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.

American Standard Version
1:23 which is his body, the fulness of him that filleth all in all.

Bible in Basic English
1:23 Which is his body, the full measure of him in whom all things are made complete.

Darby's English Translation
1:23 which is his body, the fulness of him who fills all in all:

Douay Rheims
1:23 Which is his body, and the fulness of him who is filled all in all.

Noah Webster Bible
1:23 Which is his body, the fullness of him that filleth all in all.

Weymouth New Testament
1:23 the completeness of Him who everywhere fills the universe with Himself.

World English Bible
1:23 which is his body, the fullness of him who fills all in all.

Young's Literal Translation
1:23 which is his body, the fulness of Him who is filling the all in all,

 

Ephesians 2

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com