Parallel Greek New Testament

2nd Corinthians 13

PROS GALATAS

The Epistle of Paul the Apostle to the Galatians

Return to Index

Chapter 1

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

Stephens 1550 Textus Receptus
pauloV apostoloV ouk ap anqrwpwn oude di anqrwpou alla dia ihsou cristou kai qeou patroV tou egeirantoV auton ek nekrwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
pauloV apostoloV ouk ap anqrwpwn oude di anqrwpou alla dia ihsou cristou kai qeou patroV tou egeirantoV auton ek nekrwn

Byzantine Majority
pauloV apostoloV ouk ap anqrwpwn oude di anqrwpou alla dia ihsou cristou kai qeou patroV tou egeirantoV auton ek nekrwn

Alexandrian
pauloV apostoloV ouk ap anqrwpwn oude di anqrwpou alla dia ihsou cristou kai qeou patroV tou egeirantoV auton ek nekrwn

Latin Vulgate
1:1 Paulus apostolus non ab hominibus neque per hominem sed per Iesum Christum et Deum Patrem qui suscitavit eum a mortuis

King James Version
1:1 Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)

American Standard Version
1:1 Paul, an apostle (not from men, neither through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead),

Bible in Basic English
1:1 Paul, an Apostle (not from men, and not through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who made him come back from the dead),

Darby's English Translation
1:1 Paul, apostle, not from men nor through man, but through Jesus Christ, and God the Father who raised him from among the dead,

Douay Rheims
1:1 Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead,

Noah Webster Bible
1:1 Paul, an apostle, (not from men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)

Weymouth New Testament
1:1 Paul, an Apostle sent not from men nor by any man, but by Jesus Christ and by God the Father, who raised Jesus from among the dead--

World English Bible
1:1 Paul, an apostle (not from men, neither through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead),

Young's Literal Translation
1:1 Paul, an apostle -- not from men, nor through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who did raise him out of the dead --

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oi sun emoi panteV adelfoi taiV ekklhsiaiV thV galatiaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oi sun emoi panteV adelfoi taiV ekklhsiaiV thV galatiaV

Byzantine Majority
kai oi sun emoi panteV adelfoi taiV ekklhsiaiV thV galatiaV

Alexandrian
kai oi sun emoi panteV adelfoi taiV ekklhsiaiV thV galatiaV

Latin Vulgate
1:2 et qui mecum sunt omnes fratres ecclesiis Galatiae

King James Version
1:2 And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia:

American Standard Version
1:2 and all the brethren that are with me, unto the churches of Galatia:

Bible in Basic English
1:2 And all the brothers who are with me, to the churches of Galatia:

Darby's English Translation
1:2 and all the brethren with me, to the assemblies of Galatia.

Douay Rheims
1:2 And all the brethren who are with me, to the churches of Galatia.

Noah Webster Bible
1:2 And all the brethren who are with me, to the churches of Galatia:

Weymouth New Testament
1:2 and all the brethren who are with me: To the Churches of Galatia.

World English Bible
1:2 and all the brothers who are with me, to the assemblies of Galatia:

Young's Literal Translation
1:2 and all the brethren with me, to the assemblies of Galatia:

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV kai kuriou hmwn ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV kai kuriou hmwn ihsou cristou

Byzantine Majority
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV kai kuriou hmwn ihsou cristou

Alexandrian
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Latin Vulgate
1:3 gratia vobis et pax a Deo Patre et Domino nostro Iesu Christo

King James Version
1:3 Grace [be] to you and peace from God the Father, and [from] our Lord Jesus Christ,

American Standard Version
1:3 Grace to you and peace from God the Father, and our Lord Jesus Christ,

Bible in Basic English
1:3 Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ,

Darby's English Translation
1:3 Grace to you, and peace, from God the Father, and our Lord Jesus Christ,

Douay Rheims
1:3 Grace be to you, and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,

Noah Webster Bible
1:3 Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,

Weymouth New Testament
1:3 May grace and peace be granted to you from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,

World English Bible
1:3 Grace to you and peace from God the Father, and our Lord Jesus Christ,

Young's Literal Translation
1:3 Grace to you, and peace from God the Father, and our Lord Jesus Christ,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
tou dontoV eauton uper twn amartiwn hmwn opwV exelhtai hmaV ek tou enestwtos aiwnoV ponhrou kata to qelhma tou qeou kai patroV hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
tou dontoV eauton uper twn amartiwn hmwn opwV exelhtai hmaV ek tou enestwtos aiwnoV ponhrou kata to qelhma tou qeou kai patroV hmwn

Byzantine Majority
tou dontoV eauton peri twn amartiwn hmwn opwV exelhtai hmaV ek tou enestwtos aiwnoV ponhrou kata to qelhma tou qeou kai patroV hmwn

Alexandrian
tou dontoV eauton uper twn amartiwn hmwn opwV exelhtai hmaV ek tou aiwnoV tou enestwtos ponhrou kata to qelhma tou qeou kai patroV hmwn

Latin Vulgate
1:4 qui dedit semet ipsum pro peccatis nostris ut eriperet nos de praesenti saeculo nequam secundum voluntatem Dei et Patris nostri

King James Version
1:4 Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:

American Standard Version
1:4 who gave himself for our sins, that he might deliver us out of this present evil world, according to the will of our God and Father:

Bible in Basic English
1:4 Who gave himself for our sins, so that he might make us free from this present evil world, after the purpose of our God and Father:

Darby's English Translation
1:4 who gave himself for our sins, so that he should deliver us out of the present evil world, according to the will of our God and Father;

Douay Rheims
1:4 Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present wicked world, according to the will of God and our Father:

Noah Webster Bible
1:4 Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:

Weymouth New Testament
1:4 who gave Himself to suffer for our sins in order to rescue us from the present wicked age in accordance with the will of our God and Father.

World English Bible
1:4 who gave himself for our sins, that he might deliver us out of this present evil age, according to the will of our God and Father --

Young's Literal Translation
1:4 who did give himself for our sins, that he might deliver us out of the present evil age, according to the will of God even our Father,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

Byzantine Majority
w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

Alexandrian
w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

Latin Vulgate
1:5 cui est gloria in saecula saeculorum amen

King James Version
1:5 To whom [be] glory for ever and ever. Amen.

American Standard Version
1:5 to whom be the glory for ever and ever. Amen.

Bible in Basic English
1:5 To whom be the glory for ever and ever. So be it.

Darby's English Translation
1:5 to whom be glory to the ages of ages. Amen.

Douay Rheims
1:5 To whom is glory for ever and ever. Amen.

Noah Webster Bible
1:5 To whom be glory for ever and ever. Amen.

Weymouth New Testament
1:5 To Him be the glory to the Ages of the Ages! Amen.

World English Bible
1:5 to whom be the glory forever and ever. Amen.

Young's Literal Translation
1:5 to whom is the glory to the ages of the ages. Amen.

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
qaumazw oti outwV tacewV metatiqesqe apo tou kalesantoV umaV en cariti cristou eiV eteron euaggelion

Scrivener 1894 Textus Receptus
qaumazw oti outwV tacewV metatiqesqe apo tou kalesantoV umaV en cariti cristou eiV eteron euaggelion

Byzantine Majority
qaumazw oti outwV tacewV metatiqesqe apo tou kalesantoV umaV en cariti cristou eiV eteron euaggelion

Alexandrian
qaumazw oti outwV tacewV metatiqesqe apo tou kalesantoV umaV en cariti [cristou] eiV eteron euaggelion

Latin Vulgate
1:6 miror quod sic tam cito transferimini ab eo qui vos vocavit in gratiam Christi in aliud evangelium

King James Version
1:6 I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel:

American Standard Version
1:6 I marvel that ye are so quickly removing from him that called you in the grace of Christ unto a different gospel;

Bible in Basic English
1:6 I am surprised that you are being so quickly turned away from him whose word came to you in the grace of Christ, to good news of a different sort;

Darby's English Translation
1:6 I wonder that ye thus quickly change, from him that called you in Christ`s grace, to a different gospel,

Douay Rheims
1:6 I wonder that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ, unto another gospel.

Noah Webster Bible
1:6 I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ, to another gospel:

Weymouth New Testament
1:6 I marvel that you are so readily leaving Him who called you by the grace of Christ, and are adhering to a different Good News.

World English Bible
1:6 I marvel that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ to a different gospel;

Young's Literal Translation
1:6 I wonder that ye are so quickly removed from Him who did call you in the grace of Christ to another good news;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
o ouk estin allo ei mh tineV eisin oi tarassonteV umaV kai qelonteV metastreyai to euaggelion tou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o ouk estin allo ei mh tineV eisin oi tarassonteV umaV kai qelonteV metastreyai to euaggelion tou cristou

Byzantine Majority
o ouk estin allo ei mh tineV eisin oi tarassonteV umaV kai qelonteV metastreyai to euaggelion tou cristou

Alexandrian
o ouk estin allo ei mh tineV eisin oi tarassonteV umaV kai qelonteV metastreyai to euaggelion tou cristou

Latin Vulgate
1:7 quod non est aliud nisi sunt aliqui qui vos conturbant et volunt convertere evangelium Christi

King James Version
1:7 Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.

American Standard Version
1:7 which is not another gospel only there are some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.

Bible in Basic English
1:7 Which is not another sort: only there are some who give you trouble, desiring to make changes in the good news of Christ.

Darby's English Translation
1:7 which is not another one; but there are some that trouble you, and desire to pervert the glad tidings of the Christ.

Douay Rheims
1:7 Which is not another, only there are some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.

Noah Webster Bible
1:7 Which is not another; but there are some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.

Weymouth New Testament
1:7 For other "Good News" there is none; but there are some persons who are troubling you, and are seeking to distort the Good News concerning Christ.

World English Bible
1:7 and there isn`t another gospel. Only there are some who trouble you, and want to pervert the gospel of Christ.

Young's Literal Translation
1:7 that is not another, except there be certain who are troubling you, and wishing to pervert the good news of the Christ;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
alla kai ean hmeiV h aggeloV ex ouranou euaggelizhtai umin par o euhggelisameqa umin anaqema estw

Scrivener 1894 Textus Receptus
alla kai ean hmeiV h aggeloV ex ouranou euaggelizhtai umin par o euhggelisameqa umin anaqema estw

Byzantine Majority
alla kai ean hmeiV h aggeloV ex ouranou euaggelizhtai umin par o euhggelisameqa umin anaqema estw

Alexandrian
alla kai ean hmeiV h aggeloV ex ouranou euaggelizhtai [umin] par o euhggelisameqa umin anaqema estw

Latin Vulgate
1:8 sed licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis anathema sit

King James Version
1:8 But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.

American Standard Version
1:8 But though we, or an angel from heaven, should preach unto you any gospel other than that which we preached unto you, let him be anathema.

Bible in Basic English
1:8 But even if we, or an angel from heaven, were to be a preacher to you of good news other than that which we have given you, let there be a curse on him.

Darby's English Translation
1:8 But if even *we* or an angel out of heaven announce as glad tidings to you anything besides what we have announced as glad tidings to you, let him be accursed.

Douay Rheims
1:8 But though we, or an angel from heaven, preach a gospel to you besides that which we have preached to you, let him be anathema.

Noah Webster Bible
1:8 But though we, or an angel from heaven, should preach any other gospel to you than that which we have preached to you, let him be accursed.

Weymouth New Testament
1:8 But if even we or an angel from Heaven should bring you a Good News different from that which we have already brought you, let him be accursed.

World English Bible
1:8 But even though we, or an angel from heaven, should preach to you any gospel other than that which we preached to you, let him be cursed.

Young's Literal Translation
1:8 but even if we or a messenger out of heaven may proclaim good news to you different from what we did proclaim to you -- anathema let him be!

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
wV proeirhkamen kai arti palin legw ei tiV umaV euaggelizetai par o parelabete anaqema estw

Scrivener 1894 Textus Receptus
wV proeirhkamen kai arti palin legw ei tiV umaV euaggelizetai par o parelabete anaqema estw

Byzantine Majority
wV proeirhkamen kai arti palin legw ei tiV umaV euaggelizetai par o parelabete anaqema estw

Alexandrian
wV proeirhkamen kai arti palin legw ei tiV umaV euaggelizetai par o parelabete anaqema estw

Latin Vulgate
1:9 sicut praediximus et nunc iterum dico si quis vobis evangelizaverit praeter id quod accepistis anathema sit

King James Version
1:9 As we said before, so say I now again, If any [man] preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.

American Standard Version
1:9 As we have said before, so say I now again, if any man preacheth unto you any gospel other than that which ye received, let him be anathema.

Bible in Basic English
1:9 As we have said before, so say I now again, If any man is a preacher to you of any good news other than that which has been given to you, let there be a curse on him.

Darby's English Translation
1:9 As we have said before, now also again I say, If any one announce to you as glad tidings anything besides what ye have received, let him be accursed.

Douay Rheims
1:9 As we said before, so now I say again: If any one preach to you a gospel, besides that which you have received, let him be anathema.

Noah Webster Bible
1:9 As we said before, so I say now again, If any man preacheth any other gospel to you than that ye have received, let him be accursed.

Weymouth New Testament
1:9 What I have just said I repeat--if any one is preaching to you a Good News other than that which you originally received, let him be accursed.

World English Bible
1:9 As we have said before, so I now say again: if any man preaches to you any gospel other than that which you received, let him be cursed.

Young's Literal Translation
1:9 as we have said before, and now say again, If any one to you may proclaim good news different from what ye did receive -- anathema let him be!

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
arti gar anqrwpouV peiqw h ton qeon h zhtw anqrwpoiV areskein ei gar eti anqrwpoiV hreskon cristou douloV ouk an hmhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
arti gar anqrwpouV peiqw h ton qeon h zhtw anqrwpoiV areskein ei gar eti anqrwpoiV hreskon cristou douloV ouk an hmhn

Byzantine Majority
arti gar anqrwpouV peiqw h ton qeon h zhtw anqrwpoiV areskein ei gar eti anqrwpoiV hreskon cristou douloV ouk an hmhn

Alexandrian
arti gar anqrwpouV peiqw h ton qeon h zhtw anqrwpoiV areskein ei eti anqrwpoiV hreskon cristou douloV ouk an hmhn

Latin Vulgate
1:10 modo enim hominibus suadeo aut Deo aut quaero hominibus placere si adhuc hominibus placerem Christi servus non essem

King James Version
1:10 For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.

American Standard Version
1:10 For am I now seeking the favor of men, or of God? or am I striving to please men? if I were still pleasing men, I should not be a servant of Christ.

Bible in Basic English
1:10 Am I now using arguments to men, or God? or is it my desire to give men pleasure? if I was still pleasing men, I would not be a servant of Christ.

Darby's English Translation
1:10 For do I now seek to satisfy men or God? or do I seek to please men? If I were yet pleasing men, I were not Christ`s bondman.

Douay Rheims
1:10 For do I now persuade men, or God? Or do I seek to please men? If I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.

Noah Webster Bible
1:10 For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.

Weymouth New Testament
1:10 For is it man's favour or God's that I aspire to? Or am I seeking to please men? If I were still a man-pleaser, I should not be Christ's bondservant.

World English Bible
1:10 For am I now seeking the favor of men, or of God? Or am I striving to please men? For if I were still pleasing men, I wouldn`t be a servant of Christ.

Young's Literal Translation
1:10 for now men do I persuade, or God? or do I seek to please men? for if yet men I did please -- Christ`s servant I should not be.

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion to euaggelisqen up emou oti ouk estin kata anqrwpon

Scrivener 1894 Textus Receptus
gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion to euaggelisqen up emou oti ouk estin kata anqrwpon

Byzantine Majority
gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion to euaggelisqen up emou oti ouk estin kata anqrwpon

Alexandrian
gnwrizw gar umin adelfoi to euaggelion to euaggelisqen up emou oti ouk estin kata anqrwpon

Latin Vulgate
1:11 notum enim vobis facio fratres evangelium quod evangelizatum est a me quia non est secundum hominem

King James Version
1:11 But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.

American Standard Version
1:11 For I make known to you, brethren, as touching the gospel which was preached by me, that it is not after man.

Bible in Basic English
1:11 Because I say to you, my brothers, that the good news of which I was the preacher is not man's.

Darby's English Translation
1:11 But I let you know, brethren, as to the glad tidings which were announced by me, that they are not according to man.

Douay Rheims
1:11 For I give you to understand, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man.

Noah Webster Bible
1:11 But I certify you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man.

Weymouth New Testament
1:11 For I must tell you, brethren, that the Good News which was proclaimed by me is not such as man approves of.

World English Bible
1:11 But I make known to you, brothers, concerning the gospel which was preached by me, that it is not according to man.

Young's Literal Translation
1:11 And I make known to you, brethren, the good news that were proclaimed by me, that it is not according to man,

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
oude gar egw para anqrwpou parelabon auto oute edidacqhn alla di apokaluyewV ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
oude gar egw para anqrwpou parelabon auto oute edidacqhn alla di apokaluyewV ihsou cristou

Byzantine Majority
oude gar egw para anqrwpou parelabon auto oute edidacqhn alla di apokaluyewV ihsou cristou

Alexandrian
oude gar egw para anqrwpou parelabon auto oute edidacqhn alla di apokaluyewV ihsou cristou

Latin Vulgate
1:12 neque enim ego ab homine accepi illud neque didici sed per revelationem Iesu Christi

King James Version
1:12 For I neither received it of man, neither was I taught [it], but by the revelation of Jesus Christ.

American Standard Version
1:12 For neither did I receive it from man, nor was I taught it, but it came to me through revelation of Jesus Christ.

Bible in Basic English
1:12 For I did not get it from man, and I was not given teaching in it, but it came to me through revelation of Jesus Christ.

Darby's English Translation
1:12 For neither did I receive them from man, neither was I taught them, but by revelation of Jesus Christ.

Douay Rheims
1:12 For neither did I receive it of man, nor did I learn it; but by the revelation of Jesus Christ.

Noah Webster Bible
1:12 For I neither received it from man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.

Weymouth New Testament
1:12 For, in fact, it was not from man that I received or learnt it, but by a revelation from Jesus Christ.

World English Bible
1:12 For neither did I receive it from man, nor was I taught it, but it came to me through revelation of Jesus Christ.

Young's Literal Translation
1:12 for neither did I from man receive it, nor was I taught it, but through a revelation of Jesus Christ,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
hkousate gar thn emhn anastrofhn pote en tw ioudaismw oti kaq uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou qeou kai eporqoun authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
hkousate gar thn emhn anastrofhn pote en tw ioudaismw oti kaq uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou qeou kai eporqoun authn

Byzantine Majority
hkousate gar thn emhn anastrofhn pote en tw ioudaismw oti kaq uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou qeou kai eporqoun authn

Alexandrian
hkousate gar thn emhn anastrofhn pote en tw ioudaismw oti kaq uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou qeou kai eporqoun authn

Latin Vulgate
1:13 audistis enim conversationem meam aliquando in iudaismo quoniam supra modum persequebar ecclesiam Dei et expugnabam illam

King James Version
1:13 For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:

American Standard Version
1:13 For ye have heard of my manner of life in time past in the Jews` religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and made havoc of it:

Bible in Basic English
1:13 For news has come to you of my way of life in the past in the Jews' religion, how I was cruel without measure to the church of God, and did great damage to it:

Darby's English Translation
1:13 For ye have heard what was my conversation formerly in Judaism, that I excessively persecuted the assembly of God, and ravaged it;

Douay Rheims
1:13 For you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion: how that, beyond measure, I persecuted the church of God, and wasted it.

Noah Webster Bible
1:13 For ye have heard of my manner of life in time past in the Jews' religion, that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it;

Weymouth New Testament
1:13 For you have heard of my early career in Judaism--how I furiously persecuted the Church of God, and made havoc of it;

World English Bible
1:13 For you have heard of my way of living in time past in the Jews` religion, how that beyond measure I persecuted the assembly of God, and ravaged it.

Young's Literal Translation
1:13 for ye did hear of my behaviour once in Judaism, that exceedingly I was persecuting the assembly of God, and wasting it,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
kai proekopton en tw ioudaismw uper pollouV sunhlikiwtaV en tw genei mou perissoterwV zhlwthV uparcwn twn patrikwn mou paradosewn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai proekopton en tw ioudaismw uper pollouV sunhlikiwtaV en tw genei mou perissoterwV zhlwthV uparcwn twn patrikwn mou paradosewn

Byzantine Majority
kai proekopton en tw ioudaismw uper pollouV sunhlikiwtaV en tw genei mou perissoterwV zhlwthV uparcwn twn patrikwn mou paradosewn

Alexandrian
kai proekopton en tw ioudaismw uper pollouV sunhlikiwtaV en tw genei mou perissoterwV zhlwthV uparcwn twn patrikwn mou paradosewn

Latin Vulgate
1:14 et proficiebam in iudaismo supra multos coetaneos in genere meo abundantius aemulator existens paternarum mearum traditionum

King James Version
1:14 And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.

American Standard Version
1:14 and I advanced in the Jews` religion beyond many of mine own age among my countrymen, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers.

Bible in Basic English
1:14 And I went farther in the Jews' religion than a number of my generation among my countrymen, having a more burning interest in the beliefs handed down from my fathers.

Darby's English Translation
1:14 and advanced in Judaism beyond many my contemporaries in my nation, being exceedingly zealous of the doctrines of my fathers.

Douay Rheims
1:14 And I made progress in the Jews' religion above many of my equals in my own nation, being more abundantly zealous for the traditions of my fathers.

Noah Webster Bible
1:14 And profited in the Jews' religion above many my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.

Weymouth New Testament
1:14 and how in devotion to Judaism I outstripped many men of my own age among my people, being far more zealous than they on behalf of the traditions of my forefathers.

World English Bible
1:14 I advanced in the Jews` religion beyond many of my own age among my countrymen, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers.

Young's Literal Translation
1:14 and I was advancing in Judaism above many equals in age in mine own race, being more abundantly zealous of my fathers` deliverances,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
ote de eudokhsen o qeos o aforisaV me ek koiliaV mhtroV mou kai kalesaV dia thV caritoV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ote de eudokhsen o qeos o aforisaV me ek koiliaV mhtroV mou kai kalesaV dia thV caritoV autou

Byzantine Majority
ote de eudokhsen o qeos o aforisaV me ek koiliaV mhtroV mou kai kalesaV dia thV caritoV autou

Alexandrian
ote de eudokhsen [o qeos] o aforisaV me ek koiliaV mhtroV mou kai kalesaV dia thV caritoV autou

Latin Vulgate
1:15 cum autem placuit ei qui me segregavit de utero matris meae et vocavit per gratiam suam

King James Version
1:15 But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called [me] by his grace,

American Standard Version
1:15 But when it was the good pleasure of God, who separated me, even from my mother`s womb, and called me through his grace,

Bible in Basic English
1:15 But when it was the good pleasure of God, by whom I was marked out even from my mother's body, through his grace,

Darby's English Translation
1:15 But when God, who set me apart even from my mother`s womb, and called me by his grace,

Douay Rheims
1:15 But when it pleased him, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace,

Noah Webster Bible
1:15 But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace,

Weymouth New Testament
1:15 But when He who set me apart even from my birth, and called me by His grace,

World English Bible
1:15 But when it was the good pleasure of God, who separated me from my mother`s womb, and called me through his grace,

Young's Literal Translation
1:15 and when God was well pleased -- having separated me from the womb of my mother, and having called me through His grace --

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
apokaluyai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton en toiV eqnesin euqewV ou prosaneqemhn sarki kai aimati

Scrivener 1894 Textus Receptus
apokaluyai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton en toiV eqnesin euqewV ou prosaneqemhn sarki kai aimati

Byzantine Majority
apokaluyai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton en toiV eqnesin euqewV ou prosaneqemhn sarki kai aimati

Alexandrian
apokaluyai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton en toiV eqnesin euqewV ou prosaneqemhn sarki kai aimati

Latin Vulgate
1:16 ut revelaret Filium suum in me ut evangelizarem illum in gentibus continuo non adquievi carni et sanguini

King James Version
1:16 To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:

American Standard Version
1:16 to reveal his Son in me, that I might preach him among the Gentiles; straightway I conferred not with flesh and blood:

Bible in Basic English
1:16 To give the revelation of his Son in me, so that I might give the news of him to the Gentiles; then I did not take the opinion of flesh and blood,

Darby's English Translation
1:16 was pleased to reveal his Son in me, that I may announce him as glad tidings among the nations, immediately I took not counsel with flesh and blood,

Douay Rheims
1:16 To reveal his Son in me, that I might preach him among the Gentiles, immediately I condescended not to flesh and blood.

Noah Webster Bible
1:16 To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:

Weymouth New Testament
1:16 saw fit to reveal His Son within me in order that I might tell among the Gentiles the Good News concerning Him, at once I did not confer with any human being,

World English Bible
1:16 to reveal his Son in me, that I might preach him among the Gentiles, I didn`t immediately confer with flesh and blood,

Young's Literal Translation
1:16 to reveal His Son in me, that I might proclaim him good news among the nations, immediately I conferred not with flesh and blood,

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
oude anhlqon eiV ierosoluma proV touV pro emou apostolouV all aphlqon eiV arabian kai palin upestreya eiV damaskon

Scrivener 1894 Textus Receptus
oude anhlqon eiV ierosoluma proV touV pro emou apostolouV all aphlqon eiV arabian kai palin upestreya eiV damaskon

Byzantine Majority
oude anhlqon eiV ierosoluma proV touV pro emou apostolouV alla aphlqon eiV arabian kai palin upestreya eiV damaskon

Alexandrian
oude anhlqon eiV ierosoluma proV touV pro emou apostolouV alla aphlqon eiV arabian kai palin upestreya eiV damaskon

Latin Vulgate
1:17 neque veni Hierosolyma ad antecessores meos apostolos sed abii in Arabiam et iterum reversus sum Damascum

King James Version
1:17 Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus.

American Standard Version
1:17 neither went I up to Jerusalem to them that were apostles before me: but I went away into Arabia; and again I returned unto Damascus.

Bible in Basic English
1:17 And I went not up to Jerusalem to those who were Apostles before me; but I went away into Arabia, and again I came back to Damascus.

Darby's English Translation
1:17 nor went I up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went to Arabia, and again returned to Damascus.

Douay Rheims
1:17 Neither went I to Jerusalem, to the apostles who were before me: but I went into Arabia, and again I returned to Damascus.

Noah Webster Bible
1:17 Neither did I go to Jerusalem to them who were apostles before me: but I went into Arabia, and returned again to Damascus.

Weymouth New Testament
1:17 nor did I go up to Jerusalem to those who were my seniors in the Apostleship, but I went away into Arabia, and afterwards came back to Damascus.

World English Bible
1:17 nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away into Arabia. Then I returned to Damascus.

Young's Literal Translation
1:17 nor did I go up to Jerusalem unto those who were apostles before me, but I went away to Arabia, and again returned to Damascus,

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
epeita meta eth tria anhlqon eiV ierosoluma istorhsai petron kai epemeina proV auton hmeraV dekapente

Scrivener 1894 Textus Receptus
epeita meta eth tria anhlqon eiV ierosoluma istorhsai petron kai epemeina proV auton hmeraV dekapente

Byzantine Majority
epeita meta eth tria anhlqon eiV ierosoluma istorhsai petron kai epemeina proV auton hmeraV dekapente

Alexandrian
epeita meta eth tria anhlqon eiV ierosoluma istorhsai khfan kai epemeina proV auton hmeraV dekapente

Latin Vulgate
1:18 deinde post annos tres veni Hierosolyma videre Petrum et mansi apud eum diebus quindecim

King James Version
1:18 Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.

American Standard Version
1:18 Then after three years I went up to Jerusalem to visit Cephas, and tarried with him fifteen days.

Bible in Basic English
1:18 Then after three years I went up to Jerusalem to see Cephas, and was there with him fifteen days.

Darby's English Translation
1:18 Then after three years I went up to Jerusalem to make acquaintance with Peter, and I remained with him fifteen days;

Douay Rheims
1:18 Then, after three years, I went to Jerusalem, to see Peter, and I tarried with him fifteen days.

Noah Webster Bible
1:18 Then after three years I went to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.

Weymouth New Testament
1:18 Then, three years later, I went up to Jerusalem to inquire for Peter, and I spent a fortnight with him.

World English Bible
1:18 Then after three years I went up to Jerusalem to visit Peter, and stayed with him fifteen days.

Young's Literal Translation
1:18 then, after three years I went up to Jerusalem to enquire about Peter, and remained with him fifteen days,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
eteron de twn apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eteron de twn apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou

Byzantine Majority
eteron de twn apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou

Alexandrian
eteron de twn apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou

Latin Vulgate
1:19 alium autem apostolorum vidi neminem nisi Iacobum fratrem Domini

King James Version
1:19 But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother.

American Standard Version
1:19 But other of the apostles saw I none, save James the Lord`s brother.

Bible in Basic English
1:19 But of the other Apostles I saw only James, the Lord's brother.

Darby's English Translation
1:19 but I saw none other of the apostles, but James the brother of the Lord.

Douay Rheims
1:19 But other of the apostles I saw none, saving James the brother of the Lord.

Noah Webster Bible
1:19 But I saw no other of the apostles, save James the Lord's brother.

Weymouth New Testament
1:19 I saw none of the other Apostles, except James, the Lord's brother.

World English Bible
1:19 But of the other apostles I saw no one, except James, the Lord`s brother.

Young's Literal Translation
1:19 and other of the apostles I did not see, except James, the brother of the Lord.

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
a de grafw umin idou enwpion tou qeou oti ou yeudomai

Scrivener 1894 Textus Receptus
a de grafw umin idou enwpion tou qeou oti ou yeudomai

Byzantine Majority
a de grafw umin idou enwpion tou qeou oti ou yeudomai

Alexandrian
a de grafw umin idou enwpion tou qeou oti ou yeudomai

Latin Vulgate
1:20 quae autem scribo vobis ecce coram Deo quia non mentior

King James Version
1:20 Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.

American Standard Version
1:20 Now touching the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.

Bible in Basic English
1:20 Now God is witness that the things which I am writing to you are true.

Darby's English Translation
1:20 Now what I write to you, behold, before God, I do not lie.

Douay Rheims
1:20 Now the things which I write to you, behold, before God, I lie not.

Noah Webster Bible
1:20 Now the things which I write to you, behold, before God, I lie not.

Weymouth New Testament
1:20 In making these assertions I am speaking the truth, as in the sight of God.

World English Bible
1:20 Now about the things which I write to you, behold, before God, I`m not lying.

Young's Literal Translation
1:20 And the things that I write to you, lo, before God -- I lie not;

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
epeita hlqon eiV ta klimata thV suriaV kai thV kilikiaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
epeita hlqon eiV ta klimata thV suriaV kai thV kilikiaV

Byzantine Majority
epeita hlqon eiV ta klimata thV suriaV kai thV kilikiaV

Alexandrian
epeita hlqon eiV ta klimata thV suriaV kai thV kilikiaV

Latin Vulgate
1:21 deinde veni in partes Syriae et Ciliciae

King James Version
1:21 Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;

American Standard Version
1:21 Then I came unto the regions of Syria and Cilicia.

Bible in Basic English
1:21 Then I came to the parts of Syria and Cilicia.

Darby's English Translation
1:21 Then I came into the regions of Syria and Cilicia.

Douay Rheims
1:21 Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia.

Noah Webster Bible
1:21 Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;

Weymouth New Testament
1:21 Afterwards I visited Syria and Cilicia.

World English Bible
1:21 Then I came to the regions of Syria and Cilicia.

Young's Literal Translation
1:21 then I came to the regions of Syria and of Cilicia,

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
hmhn de agnooumenoV tw proswpw taiV ekklhsiaiV thV ioudaiaV taiV en cristw

Scrivener 1894 Textus Receptus
hmhn de agnooumenoV tw proswpw taiV ekklhsiaiV thV ioudaiaV taiV en cristw

Byzantine Majority
hmhn de agnooumenoV tw proswpw taiV ekklhsiaiV thV ioudaiaV taiV en cristw

Alexandrian
hmhn de agnooumenoV tw proswpw taiV ekklhsiaiV thV ioudaiaV taiV en cristw

Latin Vulgate
1:22 eram autem ignotus facie ecclesiis Iudaeae quae erant in Christo

King James Version
1:22 And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:

American Standard Version
1:22 And I was still unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:

Bible in Basic English
1:22 And the churches of Judaea which were in Christ still had no knowledge of my face or person:

Darby's English Translation
1:22 But I was unknown personally to the assemblies of Judaea which are in Christ;

Douay Rheims
1:22 And I was unknown by face to the churches of Judea, which were in Christ:

Noah Webster Bible
1:22 And was unknown by face to the churches of Judea which were in Christ:

Weymouth New Testament
1:22 But to the Christian Churches in Judaea I was personally unknown.

World English Bible
1:22 I was still unknown by face to the assemblies of Judea which were in Christ,

Young's Literal Translation
1:22 and was unknown by face to the assemblies of Judea, that are in Christ,

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
monon de akouonteV hsan oti o diwkwn hmaV pote nun euaggelizetai thn pistin hn pote eporqei

Scrivener 1894 Textus Receptus
monon de akouonteV hsan oti o diwkwn hmaV pote nun euaggelizetai thn pistin hn pote eporqei

Byzantine Majority
monon de akouonteV hsan oti o diwkwn hmaV pote nun euaggelizetai thn pistin hn pote eporqei

Alexandrian
monon de akouonteV hsan oti o diwkwn hmaV pote nun euaggelizetai thn pistin hn pote eporqei

Latin Vulgate
1:23 tantum autem auditum habebant quoniam qui persequebatur nos aliquando nunc evangelizat fidem quam aliquando expugnabat

King James Version
1:23 But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed.

American Standard Version
1:23 but they only heard say, He that once persecuted us now preacheth the faith of which he once made havoc;

Bible in Basic English
1:23 Only it came to their ears that he who at one time was cruel to us is now preaching the faith which before had been attacked by him;

Darby's English Translation
1:23 only they were hearing that he who persecuted us formerly now announces the glad tidings of the faith which formerly he ravaged:

Douay Rheims
1:23 But they had heard only: He, who persecuted us in times past, doth now preach the faith which once he impugned:

Noah Webster Bible
1:23 But they had heard only, That he who persecuted us in times past, now preacheth the faith which once he destroyed.

Weymouth New Testament
1:23 They only heard it said, "He who was once our persecutor is now telling the Good News of the faith of which he formerly made havoc."

World English Bible
1:23 but they only heard: "He who once persecuted us now preaches the faith that he once tried to destroy."

Young's Literal Translation
1:23 and only they were hearing, that `he who is persecuting us then, doth now proclaim good news -- the faith that then he was wasting;`

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
kai edoxazon en emoi ton qeon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai edoxazon en emoi ton qeon

Byzantine Majority
kai edoxazon en emoi ton qeon

Alexandrian
kai edoxazon en emoi ton qeon

Latin Vulgate
1:24 et in me clarificabant Deum

King James Version
1:24 And they glorified God in me.

American Standard Version
1:24 and they glorified God in me.

Bible in Basic English
1:24 And they gave glory to God in me.

Darby's English Translation
1:24 and they glorified God in me.

Douay Rheims
1:24 And they glorified God in me.

Noah Webster Bible
1:24 And they glorified God in me.

Weymouth New Testament
1:24 And they gave glory to God on my account.

World English Bible
1:24 They glorified God in me.

Young's Literal Translation
1:24 and they were glorifying God in me.

 

Galatians 2

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com