Parallel Greek New Testament

2nd Corinthians 11

PROS KORINQIOUS B

The Second Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Return to Index

Chapter 12

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kaucasqai dh ou sumferei moi eleusomai gar eiV optasiaV kai apokaluyeiV kuriou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kaucasqai dh ou sumferei moi eleusomai gar eiV optasiaV kai apokaluyeiV kuriou

Byzantine Majority
kaucasqai dh ou sumferei moi eleusomai gar eiV optasiaV kai apokaluyeiV kuriou

Alexandrian
kaucasqai dei ou sumferon men eleusomai de eiV optasiaV kai apokaluyeiV kuriou

Latin Vulgate
12:1 si gloriari oportet non expedit quidem veniam autem ad visiones et revelationes Domini

King James Version
12:1 It is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord.

American Standard Version
12:1 I must needs glory, though it is not expedient; but I will come to visions and revelations of the Lord.

Bible in Basic English
12:1 As it is necessary for me to take glory to myself, though it is not a good thing, I will come to visions and revelations of the Lord.

Darby's English Translation
12:1 Well, it is not of profit to me to boast, for I will come to visions and revelations of the Lord.

Douay Rheims
12:1 If I must glory (it is not expedient indeed): but I will come to visions and revelations of the Lord.

Noah Webster Bible
12:1 It is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord.

Weymouth New Testament
12:1 I am compelled to boast. It is not a profitable employment, but I will proceed to visions and revelations granted me by the Lord.

World English Bible
12:1 It is doubtless not profitable for me to boast. I will come to visions and revelations of the Lord.

Young's Literal Translation
12:1 To boast, really, is not profitable for me, for I will come to visions and revelations of the Lord.

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
oida anqrwpon en cristw pro etwn dekatessarwn eite en swmati ouk oida eite ektoV tou swmatoV ouk oida o qeoV oiden arpagenta ton toiouton ewV tritou ouranou

Scrivener 1894 Textus Receptus
oida anqrwpon en cristw pro etwn dekatessarwn eite en swmati ouk oida eite ektoV tou swmatoV ouk oida o qeoV oiden arpagenta ton toiouton ewV tritou ouranou

Byzantine Majority
oida anqrwpon en cristw pro etwn dekatessarwn eite en swmati ouk oida eite ektoV tou swmatoV ouk oida o qeoV oiden arpagenta ton toiouton ewV tritou ouranou

Alexandrian
oida anqrwpon en cristw pro etwn dekatessarwn eite en swmati ouk oida eite ektoV tou swmatoV ouk oida o qeoV oiden arpagenta ton toiouton ewV tritou ouranou

Latin Vulgate
12:2 scio hominem in Christo ante annos quattuordecim sive in corpore nescio sive extra corpus nescio Deus scit raptum eiusmodi usque ad tertium caelum

King James Version
12:2 I knew a man in Christ above fourteen years ago, (whether in the body, I cannot tell; or whether out of the body, I cannot tell: God knoweth;) such an one caught up to the third heaven.

American Standard Version
12:2 I know a man in Christ, fourteen years ago (whether in the body, I know not; or whether out of the body, I know not; God knoweth), such a one caught up even to the third heaven.

Bible in Basic English
12:2 I have knowledge of a man in Christ, fourteen years back (if he was in the body, or out of the body, I am not able to say, but God only), who was taken up to the third heaven.

Darby's English Translation
12:2 I know a man in Christ, fourteen years ago, (whether in the body I know not, or out of the body I know not, God knows;) such a one caught up to the third heaven.

Douay Rheims
12:2 I know a man in Christ above fourteen years ago (whether in the body, I know not, or out of the body, I know not; God knoweth), such a one caught up to the third heaven.

Noah Webster Bible
12:2 I knew a man in Christ above fourteen years ago, (whether in the body, I cannot tell; or whether out of the body, I cannot tell: God knoweth;) such one caught up to the third heaven.

Weymouth New Testament
12:2 I know a Christian man who fourteen years ago-- whether in the body I do not know, or out of the body I do not know; God knows--was caught up (this man of whom I am speaking) even to the highest Heaven.

World English Bible
12:2 I know a man in Christ, fourteen years ago (whether in the body, I don`t know, or whether out of the body, I don`t know; God knows), such a one caught up into the third heaven.

Young's Literal Translation
12:2 I have known a man in Christ, fourteen years ago -- whether in the body I have not known, whether out of the body I have not known, God hath known -- such an one being caught away unto the third heaven;

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oida ton toiouton anqrwpon eite en swmati eite ektos tou swmatoV ouk oida o qeoV oiden

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oida ton toiouton anqrwpon eite en swmati eite ektos tou swmatoV ouk oida o qeoV oiden

Byzantine Majority
kai oida ton toiouton anqrwpon eite en swmati eite ektos tou swmatoV ouk oida o qeoV oiden

Alexandrian
kai oida ton toiouton anqrwpon eite en swmati eite cwris tou swmatoV ouk oida o qeoV oiden

Latin Vulgate
12:3 et scio huiusmodi hominem sive in corpore sive extra corpus nescio Deus scit

King James Version
12:3 And I knew such a man, (whether in the body, or out of the body, I cannot tell: God knoweth;)

American Standard Version
12:3 And I know such a man (whether in the body, or apart from the body, I know not; God knoweth),

Bible in Basic English
12:3 And I have knowledge of such a man (if he was in the body, or out of the body, I am not able to say, but God only),

Darby's English Translation
12:3 And I know such a man, (whether in the body or out of the body I know not, God knows;)

Douay Rheims
12:3 And I know such a man (whether in the body, or out of the body, I know not: God knoweth):

Noah Webster Bible
12:3 And I knew such a man, (whether in the body, or out of the body, I cannot tell: God knoweth;)

Weymouth New Testament
12:3 And I know that this man-- whether in the body or apart from the body I do not know;

World English Bible
12:3 I know such a man (whether in the body, or apart from the body, I don`t know; God knows),

Young's Literal Translation
12:3 and I have known such a man -- whether in the body, whether out of the body, I have not known, God hath known, --

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
oti hrpagh eiV ton paradeison kai hkousen arrhta rhmata a ouk exon anqrwpw lalhsai

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti hrpagh eiV ton paradeison kai hkousen arrhta rhmata a ouk exon anqrwpw lalhsai

Byzantine Majority
oti hrpagh eiV ton paradeison kai hkousen arrhta rhmata a ouk exon anqrwpw lalhsai

Alexandrian
oti hrpagh eiV ton paradeison kai hkousen arrhta rhmata a ouk exon anqrwpw lalhsai

Latin Vulgate
12:4 quoniam raptus est in paradisum et audivit arcana verba quae non licet homini loqui

King James Version
12:4 How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter.

American Standard Version
12:4 how that he was caught up into Paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter.

Bible in Basic English
12:4 How he was taken up into Paradise, and words came to his ears which may not be said, and which man is not able to say.

Darby's English Translation
12:4 that he was caught up into paradise, and heard unspeakable things said which it is not allowed to man to utter.

Douay Rheims
12:4 That he was caught up into paradise, and heard secret words, which it is not granted to man to utter.

Noah Webster Bible
12:4 That he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter.

Weymouth New Testament
12:4 God knows--was caught up into Paradise and heard unspeakable things which no human being is permitted to repeat.

World English Bible
12:4 how he was caught up into Paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter.

Young's Literal Translation
12:4 that he was caught away to the paradise, and heard unutterable sayings, that it is not possible for man to speak.

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
uper tou toioutou kauchsomai uper de emautou ou kauchsomai ei mh en taiV asqeneiaiV mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
uper tou toioutou kauchsomai uper de emautou ou kauchsomai ei mh en taiV asqeneiaiV mou

Byzantine Majority
uper tou toioutou kauchsomai uper de emautou ou kauchsomai ei mh en taiV asqeneiaiV mou

Alexandrian
uper tou toioutou kauchsomai uper de emautou ou kauchsomai ei mh en taiV asqeneiaiV

Latin Vulgate
12:5 pro eiusmodi gloriabor pro me autem nihil gloriabor nisi in infirmitatibus meis

King James Version
12:5 Of such an one will I glory: yet of myself I will not glory, but in mine infirmities.

American Standard Version
12:5 On behalf of such a one will I glory: but on mine own behalf I will not glory, save in my weaknesses.

Bible in Basic English
12:5 On account of such a one I will have glory: for myself I will take no glory, but only in my feeble body.

Darby's English Translation
12:5 Of such a one I will boast, but of myself I will not boast, unless in my weaknesses.

Douay Rheims
12:5 For such an one I will glory; but for myself I will glory nothing, but in my infirmities.

Noah Webster Bible
12:5 Of such one will I glory: yet of myself I will not glory, but in my infirmities.

Weymouth New Testament
12:5 Of such a one I will boast; but of myself I will not boast, except in my weaknesses.

World English Bible
12:5 On behalf of such a one I will boast, but on my own behalf I will not boast, except in my weaknesses.

Young's Literal Translation
12:5 Of such an one I will boast, and of myself I will not boast, except in my infirmities,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
ean gar qelhsw kauchsasqai ouk esomai afrwn alhqeian gar erw feidomai de mh tiV eiV eme logishtai uper o blepei me h akouei ti ex emou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ean gar qelhsw kauchsasqai ouk esomai afrwn alhqeian gar erw feidomai de mh tiV eiV eme logishtai uper o blepei me h akouei ti ex emou

Byzantine Majority
ean gar qelhsw kauchsasqai ouk esomai afrwn alhqeian gar erw feidomai de mh tiV eiV eme logishtai uper o blepei me h akouei ti ex emou

Alexandrian
ean gar qelhsw kauchsasqai ouk esomai afrwn alhqeian gar erw feidomai de mh tiV eiV eme logishtai uper o blepei me h akouei [ti] ex emou

Latin Vulgate
12:6 nam et si voluero gloriari non ero insipiens veritatem enim dicam parco autem ne quis in me existimet supra id quod videt me aut audit ex me

King James Version
12:6 For though I would desire to glory, I shall not be a fool; for I will say the truth: but [now] I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me [to be], or [that] he heareth of me.

American Standard Version
12:6 For if I should desire to glory, I shall not be foolish; for I shall speak the truth: but I forbear, lest any man should account of me above that which he seeth me to be, or heareth from me.

Bible in Basic English
12:6 For if I had a desire to take credit to myself, it would not be foolish, for I would be saying what is true: but I will not, for fear that I might seem to any man more than he sees me to be, or has word from me that I am.

Darby's English Translation
12:6 For if I shall desire to boast, I shall not be a fool; for I will say the truth; but I forbear, lest any one should think as to me above what he sees me to be, or whatever he may hear of me.

Douay Rheims
12:6 For though I should have a mind to glory, I shall not be foolish; for I will say the truth. But I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth in me, or any thing he heareth from me.

Noah Webster Bible
12:6 For though I would desire to glory, I shall not be a fool; for I will say the truth: but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or what he heareth from me.

Weymouth New Testament
12:6 If however I should choose to boast, I should not be a fool for so doing, for I should be speaking the truth. But I forbear, lest any one should be led to estimate me more highly than what his own eyes attest, or more highly than what he hears from my lips.

World English Bible
12:6 For if I would desire to boast, I will not be foolish; for I will speak the truth. But I forbear, so that no man may account of me above that which he sees in me, or hears from me.

Young's Literal Translation
12:6 for if I may wish to boast, I shall not be a fool, for truth I will say; but I forebear, lest any one in regard to me may think anything above what he doth see me, or doth hear anything of me;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
kai th uperbolh twn apokaluyewn ina mh uperairwmai edoqh moi skoloy th sarki aggeloV satan ina me kolafizh ina mh uperairwmai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai th uperbolh twn apokaluyewn ina mh uperairwmai edoqh moi skoloy th sarki aggeloV satan ina me kolafizh ina mh uperairwmai

Byzantine Majority
kai th uperbolh twn apokaluyewn ina mh uperairwmai edoqh moi skoloy th sarki aggeloV satan ina me kolafizh ina mh uperairwmai

Alexandrian
kai th uperbolh twn apokaluyewn dio ina mh uperairwmai edoqh moi skoloy th sarki aggeloV satana ina me kolafizh ina mh uperairwmai

Latin Vulgate
12:7 et ne magnitudo revelationum extollat me datus est mihi stimulus carnis meae angelus Satanae ut me colaphizet

King James Version
12:7 And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure.

American Standard Version
12:7 And by reason of the exceeding greatness of the revelations, that I should not be exalted overmuch, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet me, that I should not be exalted overmuch.

Bible in Basic English
12:7 And because the revelations were so very great, in order that I might not be overmuch lifted up, there was given to me a thorn in the flesh, one sent from Satan to give me pain.

Darby's English Translation
12:7 And that I might not be exalted by the exceeding greatness of the revelations, there was given to me a thorn for the flesh, a messenger of Satan that he might buffet me, that I might not be exalted.

Douay Rheims
12:7 And lest the greatness of the revelations should exalt me, there was given me a sting of my flesh, an angel of Satan, to buffet me.

Noah Webster Bible
12:7 And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure.

Weymouth New Testament
12:7 And judging by the stupendous grandeur of the revelations--therefore lest I should be over-elated there has been sent to me, like the agony of impalement, Satan's angel dealing blow after blow, lest I should be over-elated.

World English Bible
12:7 By reason of the exceeding greatness of the revelations, that I should not be exalted excessively, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet me, that I should not be exalted excessively.

Young's Literal Translation
12:7 and that by the exceeding greatness of the revelations I might not be exalted overmuch, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of the Adversary, that he might buffet me, that I might not be exalted overmuch.

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
uper toutou triV ton kurion parekalesa ina aposth ap emou

Scrivener 1894 Textus Receptus
uper toutou triV ton kurion parekalesa ina aposth ap emou

Byzantine Majority
uper toutou triV ton kurion parekalesa ina aposth ap emou

Alexandrian
uper toutou triV ton kurion parekalesa ina aposth ap emou

Latin Vulgate
12:8 propter quod ter Dominum rogavi ut discederet a me

King James Version
12:8 For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me.

American Standard Version
12:8 Concerning this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me.

Bible in Basic English
12:8 And about this thing I made request to the Lord three times that it might be taken away from me.

Darby's English Translation
12:8 For this I thrice besought the Lord that it might depart from me.

Douay Rheims
12:8 For which thing thrice I besought the Lord, that it might depart from me.

Noah Webster Bible
12:8 For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me.

Weymouth New Testament
12:8 As for this, three times have I besought the Lord to rid me of him;

World English Bible
12:8 Concerning this thing, I begged the Lord three times that it might depart from me.

Young's Literal Translation
12:8 Concerning this thing thrice the Lord did I call upon, that it might depart from me,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eirhken moi arkei soi h cariV mou h gar dunamiV mou en asqeneia teleioutai hdista oun mallon kauchsomai en taiV asqeneiaiV mou ina episkhnwsh ep eme h dunamiV tou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eirhken moi arkei soi h cariV mou h gar dunamiV mou en asqeneia teleioutai hdista oun mallon kauchsomai en taiV asqeneiaiV mou ina episkhnwsh ep eme h dunamiV tou cristou

Byzantine Majority
kai eirhken moi arkei soi h cariV mou h gar dunamiV mou en asqeneia teleioutai hdista oun mallon kauchsomai en taiV asqeneiaiV mou ina episkhnwsh ep eme h dunamiV tou cristou

Alexandrian
kai eirhken moi arkei soi h cariV mou h gar dunamiV en asqeneia teleitai hdista oun mallon kauchsomai en taiV asqeneiaiV mou ina episkhnwsh ep eme h dunamiV tou cristou

Latin Vulgate
12:9 et dixit mihi sufficit tibi gratia mea nam virtus in infirmitate perficitur libenter igitur gloriabor in infirmitatibus meis ut inhabitet in me virtus Christi

King James Version
12:9 And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

American Standard Version
12:9 And he hath said unto me, My grace is sufficient for thee: for my power is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my weaknesses, that the power of Christ may rest upon me.

Bible in Basic English
12:9 And he said to me, My grace is enough for you, for my power is made complete in what is feeble. Most gladly, then, will I take pride in my feeble body, so that the power of Christ may be on me.

Darby's English Translation
12:9 And he said to me, My grace suffices thee; for my power is perfected in weakness. Most gladly therefore will I rather boast in my weaknesses, that the power of the Christ may dwell upon me.

Douay Rheims
12:9 And he said to me: My grace is sufficient for thee; for power is made perfect in infirmity. Gladly therefore will I glory in my infirmities, that the power of Christ may dwell in me.

Noah Webster Bible
12:9 And he said to me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

Weymouth New Testament
12:9 but His reply has been, "My grace suffices for you, for power matures in weakness." Most gladly therefore will I boast of my infirmities rather than complain of them--in order that Christ's power may overshadow me.

World English Bible
12:9 He has said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Most gladly therefore will I rather glory in my weaknesses, that the power of Christ may rest on me.

Young's Literal Translation
12:9 and He said to me, `Sufficient for thee is My grace, for My power in infirmity is perfected;` most gladly, therefore, will I rather boast in my infirmities, that the power of the Christ may rest on me:

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
dio eudokw en asqeneiaiV en ubresin en anagkaiV en diwgmoiV en stenocwriaiV uper cristou otan gar asqenw tote dunatoV eimi

Scrivener 1894 Textus Receptus
dio eudokw en asqeneiaiV en ubresin en anagkaiV en diwgmoiV en stenocwriaiV uper cristou otan gar asqenw tote dunatoV eimi

Byzantine Majority
dio eudokw en asqeneiaiV en ubresin en anagkaiV en diwgmoiV en stenocwriaiV uper cristou otan gar asqenw tote dunatoV eimi

Alexandrian
dio eudokw en asqeneiaiV en ubresin en anagkaiV en diwgmoiV kai stenocwriaiV uper cristou otan gar asqenw tote dunatoV eimi

Latin Vulgate
12:10 propter quod placeo mihi in infirmitatibus in contumeliis in necessitatibus in persecutionibus in angustiis pro Christo cum enim infirmor tunc potens sum

King James Version
12:10 Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.

American Standard Version
12:10 Wherefore I take pleasure in weaknesses, in injuries, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ`s sake: for when I am weak, then am I strong.

Bible in Basic English
12:10 So I take pleasure in being feeble, in unkind words, in needs, in cruel attacks, in troubles, on account of Christ: for when I am feeble, then am I strong.

Darby's English Translation
12:10 Wherefore I take pleasure in weaknesses, in insults, in necessities, in persecutions, in straits, for Christ: for when I am weak, then I am powerful.

Douay Rheims
12:10 For which cause I please myself in my infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ. For when I am weak, then am I powerful.

Noah Webster Bible
12:10 Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.

Weymouth New Testament
12:10 In fact I take pleasure in infirmities, in the bearing of insults, in distress, in persecutions, in grievous difficulties--for Christ's sake; for when I am weak, then I am strong.

World English Bible
12:10 Therefore I take pleasure in weaknesses, in injuries, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ`s sake. For when I am weak, then am I strong.

Young's Literal Translation
12:10 wherefore I am well pleased in infirmities, in damages, in necessities, in persecutions, in distresses -- for Christ; for whenever I am infirm, then I am powerful;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
gegona afrwn kaucwmenos umeiV me hnagkasate egw gar wfeilon uf umwn sunistasqai ouden gar usterhsa twn uper lian apostolwn ei kai ouden eimi

Scrivener 1894 Textus Receptus
gegona afrwn kaucwmenos umeiV me hnagkasate egw gar wfeilon uf umwn sunistasqai ouden gar usterhsa twn uper lian apostolwn ei kai ouden eimi

Byzantine Majority
gegona afrwn kaucwmenos umeiV me hnagkasate egw gar wfeilon uf umwn sunistasqai ouden gar usterhsa twn uper lian apostolwn ei kai ouden eimi

Alexandrian
gegona afrwn umeiV me hnagkasate egw gar wfeilon uf umwn sunistasqai ouden gar usterhsa twn uper lian apostolwn ei kai ouden eimi

Latin Vulgate
12:11 factus sum insipiens vos me coegistis ego enim debui a vobis commendari nihil enim minus fui ab his qui sunt supra modum apostoli tametsi nihil sum

King James Version
12:11 I am become a fool in glorying; ye have compelled me: for I ought to have been commended of you: for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing.

American Standard Version
12:11 I am become foolish: ye compelled me; for I ought to have been commended of you: for in nothing was I behind the very chiefest apostles, though I am nothing.

Bible in Basic English
12:11 I have been forced by you to become foolish, though it was right for my praise to have come from you: for in no way was I less than the chief of the Apostles, though I am nothing.

Darby's English Translation
12:11 I have become a fool; *ye* have compelled me; for *I* ought to have been commended by you; for I have been nothing behind those who were in surpassing degree apostles, if also I am nothing.

Douay Rheims
12:11 I am become foolish: you have compelled me. For I ought to have been commended by you: for I have no way come short of them that are above measure apostles, although I be nothing.

Noah Webster Bible
12:11 I am become a fool in glorying; ye have compelled me: for I ought to have been commended by you: for in nothing am I behind the very greatest apostles, though I am nothing.

Weymouth New Testament
12:11 It is foolish of me to write all this, but you have compelled me to do so. Why, you ought to have been my vindicators; for in no respect have I been inferior to these superlatively great Apostles, even though in myself I am nothing.

World English Bible
12:11 I have become foolish. You compelled me, for I ought to have been commended by you, for in nothing was I behind the very best apostles, though I am nothing.

Young's Literal Translation
12:11 I have become a fool -- boasting; ye -- ye did compel me; for I ought by you to have been commended, for in nothing was I behind the very chiefest apostles -- even if I am nothing.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
ta men shmeia tou apostolou kateirgasqh en umin en pash upomonh en shmeioiV kai terasin kai dunamesin

Scrivener 1894 Textus Receptus
ta men shmeia tou apostolou kateirgasqh en umin en pash upomonh en shmeioiV kai terasin kai dunamesin

Byzantine Majority
ta men shmeia tou apostolou kateirgasqh en umin en pash upomonh en shmeioiV kai terasin kai dunamesin

Alexandrian
ta men shmeia tou apostolou kateirgasqh en umin en pash upomonh shmeioiV te kai terasin kai dunamesin

Latin Vulgate
12:12 signa tamen apostoli facta sunt super vos in omni patientia signis et prodigiis et virtutibus

King James Version
12:12 Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs, and wonders, and mighty deeds.

American Standard Version
12:12 Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, by signs and wonders and mighty works.

Bible in Basic English
12:12 Truly the signs of an Apostle were done among you in quiet strength, with wonders and acts of power.

Darby's English Translation
12:12 The signs indeed of the apostle were wrought among you in all endurance, signs, and wonders, and works of power.

Douay Rheims
12:12 Yet the signs of my apostleship have been wrought on you, in all patience, in signs, and wonders, and mighty deeds.

Noah Webster Bible
12:12 Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs, and wonders, and mighty deeds.

Weymouth New Testament
12:12 The signs that characterize the true Apostle have been done among you, accompanied by unwearied fortitude, and by tokens and marvels and displays of power.

World English Bible
12:12 Truly the signs of an apostle were worked among you in all patience, by signs and wonders and mighty works.

Young's Literal Translation
12:12 The signs, indeed, of the apostle were wrought among you in all patience, in signs, and wonders, and mighty deeds,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
ti gar estin o htthqhte uper taV loipaV ekklhsiaV ei mh oti autoV egw ou katenarkhsa umwn carisasqe moi thn adikian tauthn

Scrivener 1894 Textus Receptus
ti gar estin o htthqhte uper taV loipaV ekklhsiaV ei mh oti autoV egw ou katenarkhsa umwn carisasqe moi thn adikian tauthn

Byzantine Majority
ti gar estin o htthqhte uper taV loipaV ekklhsiaV ei mh oti autoV egw ou katenarkhsa umwn carisasqe moi thn adikian tauthn

Alexandrian
ti gar estin o hsswqhte uper taV loipaV ekklhsiaV ei mh oti autoV egw ou katenarkhsa umwn carisasqe moi thn adikian tauthn

Latin Vulgate
12:13 quid est enim quod minus habuistis prae ceteris ecclesiis nisi quod ego ipse non gravavi vos donate mihi hanc iniuriam

King James Version
12:13 For what is it wherein ye were inferior to other churches, except [it be] that I myself was not burdensome to you? forgive me this wrong.

American Standard Version
12:13 For what is there wherein ye were made inferior to the rest of the churches, except it be that I myself was not a burden to you? forgive me this wrong.

Bible in Basic English
12:13 For what is there in which you were made less than the other churches, but in the one thing that I was not a trouble to you? Let me have forgiveness for this wrong.

Darby's English Translation
12:13 For in what is it that ye have been inferior to the other assemblies, unless that I myself have not been in laziness a charge upon you? Forgive me this injury.

Douay Rheims
12:13 For what is there that you have had less than the other churches, but that I myself was not burthensome to you? Pardon me this injury.

Noah Webster Bible
12:13 For what is that in which ye were inferior to other churches, except that I myself was not burdensome to you? forgive me this wrong.

Weymouth New Testament
12:13 In what respect, therefore, have you been worse dealt with than other Churches, except that I myself never hung as a dead weight upon you? Forgive the injustice I thus did you!

World English Bible
12:13 For what is there in which you were made inferior to the rest of the assemblies, unless it is that I myself was not a burden to you? Forgive me this wrong.

Young's Literal Translation
12:13 for what is there in which ye were inferior to the rest of the assemblies, except that I myself was not a burden to you? forgive me this injustice!

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
idou triton etoimwV ecw elqein proV umaV kai ou katanarkhsw umwn ou gar zhtw ta umwn all umaV ou gar ofeilei ta tekna toiV goneusin qhsaurizein all oi goneiV toiV teknoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
idou triton etoimwV ecw elqein proV umaV kai ou katanarkhsw umwn ou gar zhtw ta umwn all umaV ou gar ofeilei ta tekna toiV goneusin qhsaurizein all oi goneiV toiV teknoiV

Byzantine Majority
idou triton etoimwV ecw elqein proV umaV kai ou katanarkhsw umwn ou gar zhtw ta umwn alla umaV ou gar ofeilei ta tekna toiV goneusin qhsaurizein all oi goneiV toiV teknoiV

Alexandrian
idou triton touto etoimwV ecw elqein proV umaV kai ou katanarkhsw ou gar zhtw ta umwn alla umaV ou gar ofeilei ta tekna toiV goneusin qhsaurizein alla oi goneiV toiV teknoiV

Latin Vulgate
12:14 ecce tertio hoc paratus sum venire ad vos et non ero gravis vobis non enim quaero quae vestra sunt sed vos nec enim debent filii parentibus thesaurizare sed parentes filiis

King James Version
12:14 Behold, the third time I am ready to come to you; and I will not be burdensome to you: for I seek not yours, but you: for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children.

American Standard Version
12:14 Behold, this is the third time I am ready to come to you; and I will not be a burden to you: for I seek not yours, but you: for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children.

Bible in Basic English
12:14 This is now the third time that I am ready to come to you; and I will not be a trouble to you: my desire is for you, not for your property: for it is not the children's business to make store for their fathers, but the fathers for the children.

Darby's English Translation
12:14 Behold, this third time I am ready to come to you, and I will not be in laziness a charge; for I do not seek yours, but you; for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children.

Douay Rheims
12:14 Behold now the third time I am ready to come to you; and I will not be burthensome unto you. For I seek not the things that are yours, but you. For neither ought the children to lay up for the parents, but the parents for the children.

Noah Webster Bible
12:14 Behold, the third time I am ready to come to you; and I will not be burdensome to you: for I seek not yours, but you. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children.

Weymouth New Testament
12:14 See, I am now for the third time prepared to visit you, but I will not be a dead weight to you. I desire not your money, but yourselves; for children ought not to put by for their parents, but parents for their children.

World English Bible
12:14 Behold, this is the third time I am ready to come to you, and I will not be a burden to you; for I seek not your possessions, but you. For the children ought not to save up for the parents, but the parents for the children.

Young's Literal Translation
12:14 Lo, a third time I am ready to come unto you, and I will not be a burden to you, for I seek not yours, but you, for the children ought not for the parents to lay up, but the parents for the children,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
egw de hdista dapanhsw kai ekdapanhqhsomai uper twn yucwn umwn ei kai perissoterwV umaV agapwn htton agapwmai

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw de hdista dapanhsw kai ekdapanhqhsomai uper twn yucwn umwn ei kai perissoterwV umaV agapwn htton agapwmai

Byzantine Majority
egw de hdista dapanhsw kai ekdapanhqhsomai uper twn yucwn umwn ei kai perissoterwV umaV agapwn htton agapwmai

Alexandrian
egw de hdista dapanhsw kai ekdapanhqhsomai uper twn yucwn umwn ei perissoterwV umaV hsson agapwmai

Latin Vulgate
12:15 ego autem libentissime inpendam et superinpendar ipse pro animabus vestris licet plus vos diligens minus diligar

King James Version
12:15 And I will very gladly spend and be spent for you; though the more abundantly I love you, the less I be loved.

American Standard Version
12:15 And I will most gladly spend and be spent for your souls. If I love you more abundantly, am I loved the less?

Bible in Basic English
12:15 And I will gladly give all I have for your souls. If I have the more love for you, am I to be loved the less?

Darby's English Translation
12:15 Now *I* shall most gladly spend and be utterly spent for your souls, if even in abundantly loving you I should be less loved.

Douay Rheims
12:15 But I most gladly will spend and be spent myself for your souls; although loving you more, I be loved less.

Noah Webster Bible
12:15 And I will very gladly spend and be spent for you; though the more abundantly I love you, the less I am loved.

Weymouth New Testament
12:15 And as for me, most gladly will I spend all I have and be utterly spent for your salvation.

World English Bible
12:15 I will most gladly spend and be spent for your souls. If I love you more abundantly, am I loved the less?

Young's Literal Translation
12:15 and I most gladly will spend and be entirely spent for your souls, even if, more abundantly loving you, less I am loved.

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
estw de egw ou katebarhsa umaV all uparcwn panourgoV dolw umaV elabon

Scrivener 1894 Textus Receptus
estw de egw ou katebarhsa umaV all uparcwn panourgoV dolw umaV elabon

Byzantine Majority
estw de egw ou katebarhsa umaV all uparcwn panourgoV dolw umaV elabon

Alexandrian
estw de egw ou katebarhsa umaV alla uparcwn panourgoV dolw umaV elabon

Latin Vulgate
12:16 sed esto ego vos non gravavi sed cum essem astutus dolo vos cepi

King James Version
12:16 But be it so, I did not burden you: nevertheless, being crafty, I caught you with guile.

American Standard Version
12:16 But be it so, I did not myself burden you; but, being crafty, I caught you with guile.

Bible in Basic English
12:16 But let it be so, that I was not a trouble to you myself; but (someone may say) being false, I took you with deceit.

Darby's English Translation
12:16 But be it so. *I* did not burden you, but being crafty I took you by guile.

Douay Rheims
12:16 But be it so: I did not burthen you: but being crafty, I caught you by guile.

Noah Webster Bible
12:16 But be it so, I did not burden you: nevertheless, being crafty, I caught you with guile.

Weymouth New Testament
12:16 If I love you so intensely, am I the less to be loved? Be that as it may: I was not a burden to you. But being by no means scrupulous, I entrapped you, they say!

World English Bible
12:16 But be it so, I did not myself burden you. But, being crafty, I caught you with deception.

Young's Literal Translation
12:16 And be it so, I -- I did not burden you, but being crafty, with guile I did take you;

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
mh tina wn apestalka proV umaV di autou epleonekthsa umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh tina wn apestalka proV umaV di autou epleonekthsa umaV

Byzantine Majority
mh tina wn apestalka proV umaV di autou epleonekthsa umaV

Alexandrian
mh tina wn apestalka proV umaV di autou epleonekthsa umaV

Latin Vulgate
12:17 numquid per aliquem eorum quos misi ad vos circumveni vos

King James Version
12:17 Did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you?

American Standard Version
12:17 Did I take advantage of you by any one of them whom I have sent unto you?

Bible in Basic English
12:17 Did I make a profit out of you by any of those whom I sent to you?

Darby's English Translation
12:17 Did I make gain of you by any of those whom I have sent to you?

Douay Rheims
12:17 Did I overreach you by any of them whom I sent to you?

Noah Webster Bible
12:17 Did I make a gain of you by any of them whom I sent to you?

Weymouth New Testament
12:17 Have I gained any selfish advantage over you through any one of the messengers I have sent to you?

World English Bible
12:17 Did I take advantage of you by anyone of them whom I have sent to you?

Young's Literal Translation
12:17 any one of those whom I have sent unto you -- by him did I take advantage of you?

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
parekalesa titon kai sunapesteila ton adelfon mh ti epleonekthsen umaV titoV ou tw autw pneumati periepathsamen ou toiV autoiV icnesin

Scrivener 1894 Textus Receptus
parekalesa titon kai sunapesteila ton adelfon mh ti epleonekthsen umaV titoV ou tw autw pneumati periepathsamen ou toiV autoiV icnesin

Byzantine Majority
parekalesa titon kai sunapesteila ton adelfon mh ti epleonekthsen umaV titoV ou tw autw pneumati periepathsamen ou toiV autoiV icnesin

Alexandrian
parekalesa titon kai sunapesteila ton adelfon mhti epleonekthsen umaV titoV ou tw autw pneumati periepathsamen ou toiV autoiV icnesin

Latin Vulgate
12:18 rogavi Titum et misi cum illo fratrem numquid Titus vos circumvenit nonne eodem spiritu ambulavimus nonne hisdem vestigiis

King James Version
12:18 I desired Titus, and with [him] I sent a brother. Did Titus make a gain of you? walked we not in the same spirit? [walked we] not in the same steps?

American Standard Version
12:18 I exhorted Titus, and I sent the brother with him. Did Titus take any advantage of you? walked we not in the same spirit? walked we not in the same steps?

Bible in Basic English
12:18 I gave orders to Titus, and I sent the brother with him. Did Titus make any profit out of you? were we not guided by the same Spirit, in the same ways?

Darby's English Translation
12:18 I begged Titus, and sent the brother with him: did Titus at all make gain of you? have we not walked in the same spirit? have we not in the same steps?

Douay Rheims
12:18 I desired Titus, and I sent with him a brother. Did Titus overreach you? Did we not walk with the same spirit? did we not in the same steps?

Noah Webster Bible
12:18 I desired Titus, and with him I sent a brother. Did Titus make a gain of you? walked we not in the same spirit? walked we not in the same steps?

Weymouth New Testament
12:18 I begged Titus to visit you, and sent our other brother with him. Did Titus gain any selfish advantage over you? Were not he and I guided by one and the same Spirit, and did we not walk in the same steps?

World English Bible
12:18 I exhorted Titus, and I sent the brother with him. Did Titus take any advantage of you? Didn`t we walk in the same spirit? Didn`t we walk in the same steps?

Young's Literal Translation
12:18 I entreated Titus, and did send with him the brother; did Titus take advantage of you? in the same spirit did we not walk? -- did we not in the same steps?

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
palin dokeite oti umin apologoumeqa katenwpion tou qeou en cristw laloumen ta de panta agaphtoi uper thV umwn oikodomhV

Scrivener 1894 Textus Receptus
palin dokeite oti umin apologoumeqa katenwpion tou qeou en cristw laloumen ta de panta agaphtoi uper thV umwn oikodomhV

Byzantine Majority
palin dokeite oti umin apologoumeqa katenwpion tou qeou en cristw laloumen ta de panta agaphtoi uper thV umwn oikodomhV

Alexandrian
palai dokeite oti umin apologoumeqa katenanti qeou en cristw laloumen ta de panta agaphtoi uper thV umwn oikodomhV

Latin Vulgate
12:19 olim putatis quod excusemus nos apud vos coram Deo in Christo loquimur omnia autem carissimi propter vestram aedificationem

King James Version
12:19 Again, think ye that we excuse ourselves unto you? we speak before God in Christ: but [we do] all things, dearly beloved, for your edifying.

American Standard Version
12:19 Ye think all this time that we are excusing ourselves unto you. In the sight of God speak we in Christ. But all things, beloved, are for your edifying.

Bible in Basic English
12:19 It may seem to you that all this time we have been attempting to put ourselves in the right; but we are saying these things before God in Christ. For all things, dear brothers, are for your profit.

Darby's English Translation
12:19 Ye have long been supposing that we excuse ourselves to you: we speak before God in Christ; and all things, beloved, for your building up.

Douay Rheims
12:19 Of old, think you that we excuse ourselves to you? We speak before God in Christ; but all things, my dearly beloved, for your edification.

Noah Webster Bible
12:19 Again, think ye that we excuse ourselves to you? we speak before God in Christ: but we do all things, dearly beloved, for your edification.

Weymouth New Testament
12:19 You are imagining, all this time, that we are making our defense at your bar. In reality it is as in God's presence and in communion with Christ that we speak; but, dear friends, it is all with a view to your progress in goodness.

World English Bible
12:19 Again, do you think that we are excusing ourselves to you? In the sight of God we speak in Christ. But all things, beloved, are for your edifying.

Young's Literal Translation
12:19 Again, think ye that to you we are making defence? before God in Christ do we speak; and the all things, beloved, are for your up-building,

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
foboumai gar mhpws elqwn ouc oiouV qelw eurw umaV kagw eureqw umin oion ou qelete mhpws ereis zhloi qumoi eriqeiai katalaliai yiqurismoi fusiwseiV akatastasiai

Scrivener 1894 Textus Receptus
foboumai gar mhpws elqwn ouc oiouV qelw eurw umaV kagw eureqw umin oion ou qelete mhpws ereis zhloi qumoi eriqeiai katalaliai yiqurismoi fusiwseiV akatastasiai

Byzantine Majority
foboumai gar mhpws elqwn ouc oiouV qelw eurw umaV kagw eureqw umin oion ou qelete mhpws ereis zhloi qumoi eriqeiai katalaliai yiqurismoi fusiwseiV akatastasiai

Alexandrian
foboumai gar mh pws elqwn ouc oiouV qelw eurw umaV kagw eureqw umin oion ou qelete mh pws eris zhlos qumoi eriqeiai katalaliai yiqurismoi fusiwseiV akatastasiai

Latin Vulgate
12:20 timeo enim ne forte cum venero non quales volo inveniam vos et ego inveniar a vobis qualem non vultis ne forte contentiones aemulationes animositates dissensiones detractiones susurrationes inflationes seditiones sint inter vos

King James Version
12:20 For I fear, lest, when I come, I shall not find you such as I would, and [that] I shall be found unto you such as ye would not: lest [there be] debates, envyings, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumults:

American Standard Version
12:20 For I fear, lest by any means, when I come, I should find you not such as I would, and should myself be found of you such as ye would not; lest by any means there should be strife, jealousy, wraths, factions, backbitings, whisperings, swellings, tumults;

Bible in Basic English
12:20 For I have a fear that, when I come, you may not be answering to my desire, and that I may not be answering to yours; that there may be fighting, hate, angry feeling, divisions, evil talk about others, secrets, thoughts of pride, outbursts against authority;

Darby's English Translation
12:20 For I fear lest perhaps coming I find you not such as I wish, and that *I* be found by you such as ye do not wish: lest there might be strifes, jealousies, angers, contentions, evil speakings, whisperings, puffings up, disturbances;

Douay Rheims
12:20 For I fear lest perhaps when I come I shall not find you such as I would, and that I shall be found by you such as you would not. Lest perhaps contentions, envyings, animosities, dissensions, detractions, whisperings, swellings, seditions, be among you.

Noah Webster Bible
12:20 For I fear, lest, when I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found by you such as ye would not: lest there be debates, envyings, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumults:

Weymouth New Testament
12:20 For I am afraid that perhaps when I come I may not find you to be what I desire, and that you may find me to be what you do not desire; that perhaps there may be contention, jealousy, bitter feeling, party spirit, ill-natured talk, backbiting, undue eulogy, unrest;

World English Bible
12:20 For I am afraid that by any means, when I come, I might find you not the way I want to, and that I might be found by you as you don`t desire; that by any means there would be strife, jealousy, outbursts of anger, factions, slander, whisperings, proud thoughts, riots;

Young's Literal Translation
12:20 for I fear lest, having come, not such as I wish I may find you, and I -- I may be found by you such as ye do not wish, lest there be strifes, envyings, wraths, revelries, evil-speakings, whisperings, puffings up, insurrections,

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
mh palin elqonta me tapeinwsh o qeoV mou proV umaV kai penqhsw pollouV twn prohmarthkotwn kai mh metanohsantwn epi th akaqarsia kai porneia kai aselgeia h epraxan

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh palin elqonta me tapeinwsh o qeoV mou proV umaV kai penqhsw pollouV twn prohmarthkotwn kai mh metanohsantwn epi th akaqarsia kai porneia kai aselgeia h epraxan

Byzantine Majority
mh palin elqonta me tapeinwsei o qeoV mou proV umaV kai penqhsw pollouV twn prohmarthkotwn kai mh metanohsantwn epi th akaqarsia kai porneia kai aselgeia h epraxan

Alexandrian
mh palin elqontos mou tapeinwsh me o qeoV mou proV umaV kai penqhsw pollouV twn prohmarthkotwn kai mh metanohsantwn epi th akaqarsia kai porneia kai aselgeia h epraxan

Latin Vulgate
12:21 ne iterum cum venero humiliet me Deus apud vos et lugeam multos ex his qui ante peccaverunt et non egerunt paenitentiam super inmunditia et fornicatione et inpudicitia quam gesserunt

King James Version
12:21 [And] lest, when I come again, my God will humble me among you, and [that] I shall bewail many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed.

American Standard Version
12:21 lest again when I come my God should humble me before you, and I should mourn for many of them that have sinned heretofore, and repented not of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they committed.

Bible in Basic English
12:21 And that when I come again, my God may put me to shame among you, and I may have grief for those who have done wrong before and have had no regret for their unclean ways, and for the evil desires of the flesh to which they have given way.

Darby's English Translation
12:21 lest my God should humble me as to you when I come again, and that I shall grieve over many of those who have sinned before, and have not repented as to the uncleanness and fornication and licentiousness which they have practised.

Douay Rheims
12:21 Lest again, when I come, God humble me among you: and I mourn many of them that sinned before, and have not done penance for the uncleanness, and fornication, and lasciviousness, that they have committed.

Noah Webster Bible
12:21 And lest, when I come again, my God may humble me among you, and I shall bewail many who have sinned already, and have not repented of the uncleanness, and lewdness, and lasciviousness, which they have committed.

Weymouth New Testament
12:21 and that upon re-visiting you I may be humbled by my God in your presence, and may have to mourn over many whose hearts still cling to their old sins, and who have not repented of the impurity, fornication, and gross sensuality, of which they have been guilty.

World English Bible
12:21 that again when I come my God would humble me before you, and I would mourn for many of those who have sinned before now, and not repented of the uncleanness and sexual immorality and lustfulness which they committed.

Young's Literal Translation
12:21 lest again having come, my God may humble me in regard to you, and I may bewail many of those having sinned before, and not having reformed concerning the uncleanness, and whoredom, and lasciviousness, that they did practise.

 

2nd Corinthians 13

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com