Parallel Greek New Testament

1st Corinthians 16

PROS KORINQIOUS B

The Second Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Return to Index

Chapter 1

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

Stephens 1550 Textus Receptus
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw sun toiV agioiV pasin toiV ousin en olh th acaia

Scrivener 1894 Textus Receptus
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw sun toiV agioiV pasin toiV ousin en olh th acaia

Byzantine Majority
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw sun toiV agioiV pasin toiV ousin en olh th acaia

Alexandrian
pauloV apostoloV cristou ihsou dia qelhmatoV qeou kai timoqeoV o adelfoV th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw sun toiV agioiV pasin toiV ousin en olh th acaia

Latin Vulgate
1:1 Paulus apostolus Iesu Christi per voluntatem Dei et Timotheus frater ecclesiae Dei quae est Corinthi cum sanctis omnibus qui sunt in universa Achaia

King James Version
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy [our] brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:

American Standard Version
1:1 Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints that are in the whole of Achaia:

Bible in Basic English
1:1 Paul, an Apostle of Jesus Christ by the purpose of God, and Timothy the brother, to the church of God which is in Corinth, with all the saints who are in all Achaia:

Darby's English Translation
1:1 Paul, apostle of Jesus Christ by God`s will, and the brother Timotheus, to the assembly of God which is in Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia.

Douay Rheims
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother: to the church of God that is at Corinth, with all the saints that are in all Achaia:

Noah Webster Bible
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, to the church of God which is at Corinth, with all the saints who are in all Achaia:

Weymouth New Testament
1:1 Paul, an Apostle of Christ Jesus by the will of God--and our brother Timothy: To the Church of God in Corinth, with all God's people throughout Greece.

World English Bible
1:1 Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, and Timothy our brother, to the assembly of God which is at Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia:

Young's Literal Translation
1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ, through the will of God, and Timotheus the brother, to the assembly of God that is in Corinth, with all the saints who are in all Achaia:

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Byzantine Majority
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Alexandrian
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Latin Vulgate
1:2 gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo

King James Version
1:2 Grace [be] to you and peace from God our Father, and [from] the Lord Jesus Christ.

American Standard Version
1:2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Bible in Basic English
1:2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Darby's English Translation
1:2 Grace to you, and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

Douay Rheims
1:2 Grace unto you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

Noah Webster Bible
1:2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

Weymouth New Testament
1:2 May grace and peace be granted to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.

World English Bible
1:2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Young's Literal Translation
1:2 Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ!

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr twn oiktirmwn kai qeoV pashV paraklhsewV

Scrivener 1894 Textus Receptus
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr twn oiktirmwn kai qeoV pashV paraklhsewV

Byzantine Majority
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr twn oiktirmwn kai qeoV pashV paraklhsewV

Alexandrian
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr twn oiktirmwn kai qeoV pashV paraklhsewV

Latin Vulgate
1:3 benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi Pater misericordiarum et Deus totius consolationis

King James Version
1:3 Blessed [be] God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort;

American Standard Version
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort;

Bible in Basic English
1:3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort;

Darby's English Translation
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassions, and God of all encouragement;

Douay Rheims
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort.

Noah Webster Bible
1:3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all consolation.

Weymouth New Testament
1:3 Heartfelt thanks be to the God and Father of our Lord Jesus Christ--the Father who is full of compassion and the God who gives all comfort.

World English Bible
1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort;

Young's Literal Translation
1:3 Blessed is God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of the mercies, and God of all comfort,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
o parakalwn hmaV epi pash th qliyei hmwn eiV to dunasqai hmaV parakalein touV en pash qliyei dia thV paraklhsewV hV parakaloumeqa autoi upo tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o parakalwn hmaV epi pash th qliyei hmwn eiV to dunasqai hmaV parakalein touV en pash qliyei dia thV paraklhsewV hV parakaloumeqa autoi upo tou qeou

Byzantine Majority
o parakalwn hmaV epi pash th qliyei hmwn eiV to dunasqai hmaV parakalein touV en pash qliyei dia thV paraklhsewV hV parakaloumeqa autoi upo tou qeou

Alexandrian
o parakalwn hmaV epi pash th qliyei hmwn eiV to dunasqai hmaV parakalein touV en pash qliyei dia thV paraklhsewV hV parakaloumeqa autoi upo tou qeou

Latin Vulgate
1:4 qui consolatur nos in omni tribulatione nostra ut possimus et ipsi consolari eos qui in omni pressura sunt per exhortationem qua exhortamur et ipsi a Deo

King James Version
1:4 Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.

American Standard Version
1:4 who comforteth us in all our affliction, that we may be able to comfort them that are in any affliction, through the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.

Bible in Basic English
1:4 Who gives us comfort in all our troubles, so that we may be able to give comfort to others who are in trouble, through the comfort with which we ourselves are comforted by God.

Darby's English Translation
1:4 who encourages us in all our tribulation, that we may be able to encourage those who are in any tribulation whatever, through the encouragement with which we ourselves are encouraged of God.

Douay Rheims
1:4 Who comforteth us in all our tribulation; that we also may be able to comfort them who are in all distress, by the exhortation wherewith we also are exhorted by God.

Noah Webster Bible
1:4 Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them who are in any trouble by the consolation with which we ourselves are comforted by God.

Weymouth New Testament
1:4 He comforts us in our every affliction so that we may be able to comfort those who are in any kind of affliction by means of the comfort with which we ourselves are comforted by God.

World English Bible
1:4 who comforts us in all our affliction, that we may be able to comfort those who are in any affliction, through the comfort with which we ourselves are comforted by God.

Young's Literal Translation
1:4 who is comforting us in all our tribulation, for our being able to comfort those in any tribulation through the comfort with which we are comforted ourselves by God;

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
oti kaqwV perisseuei ta paqhmata tou cristou eiV hmaV outwV dia cristou perisseuei kai h paraklhsiV hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti kaqwV perisseuei ta paqhmata tou cristou eiV hmaV outwV dia cristou perisseuei kai h paraklhsiV hmwn

Byzantine Majority
oti kaqwV perisseuei ta paqhmata tou cristou eiV hmaV outwV dia tou cristou perisseuei kai h paraklhsiV hmwn

Alexandrian
oti kaqwV perisseuei ta paqhmata tou cristou eiV hmaV outwV dia tou cristou perisseuei kai h paraklhsiV hmwn

Latin Vulgate
1:5 quoniam sicut abundant passiones Christi in nobis ita et per Christum abundat consolatio nostra

King James Version
1:5 For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.

American Standard Version
1:5 For as the sufferings of Christ abound unto us, even so our comfort also aboundeth through Christ.

Bible in Basic English
1:5 For as we undergo more of the pain which Christ underwent, so through Christ does our comfort become greater.

Darby's English Translation
1:5 Because, even as the sufferings of the Christ abound towards us, so through the Christ does our encouragement also abound.

Douay Rheims
1:5 For as the sufferings of Christ abound in us: so also by Christ doth our comfort abound.

Noah Webster Bible
1:5 For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.

Weymouth New Testament
1:5 For just as we have more than our share of suffering for the Christ, so also through the Christ we have more than our share of comfort.

World English Bible
1:5 For as the sufferings of Christ abound to us, even so our comfort also abounds through Christ.

Young's Literal Translation
1:5 because, as the sufferings of the Christ do abound to us, so through the Christ doth abound also our comfort;

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
eite de qlibomeqa uper thV umwn paraklhsewV kai swthriaV thV energoumenhV en upomonh twn autwn paqhmatwn wn kai hmeiV pascomen eite parakaloumeqa uper ths umwn paraklhsews kai swthrias kai h elpis hmwn bebaia uper umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
eite de qlibomeqa uper thV umwn paraklhsewV kai swthriaV thV energoumenhV en upomonh twn autwn paqhmatwn wn kai hmeiV pascomen eite parakaloumeqa uper ths umwn paraklhsews kai swthrias kai h elpis hmwn bebaia uper umwn

Byzantine Majority
eite de qlibomeqa uper thV umwn paraklhsewV kai swthriaV thV energoumenhV en upomonh twn autwn paqhmatwn wn kai hmeiV pascomen kai h elpis hmwn bebaia uper umwn eite parakaloumeqa uper ths umwn paraklhsews kai swthrias

Alexandrian
eite de qlibomeqa uper thV umwn paraklhsewV kai swthriaV eite parakaloumeqa uper thV umwn paraklhsews ths energoumenhV en upomonh twn autwn paqhmatwn wn kai hmeiV pascomen kai h elpis hmwn bebaia uper umwn

Latin Vulgate
1:6 sive autem tribulamur pro vestra exhortatione et salute sive exhortamur pro vestra exhortatione quae operatur in tolerantia earundem passionum quas et nos patimur

King James Version
1:6 And whether we be afflicted, [it is] for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we be comforted, [it is] for your consolation and salvation.

American Standard Version
1:6 But whether we are afflicted, it is for your comfort and salvation; or whether we are comforted, it is for your comfort, which worketh in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer:

Bible in Basic English
1:6 But if we are troubled, it is for your comfort and salvation; or if we are comforted, it is for your comfort, which takes effect through your quiet undergoing of the same troubles which we undergo:

Darby's English Translation
1:6 But whether we are in tribulation, it is for your encouragement and salvation, wrought in the endurance of the same sufferings which *we* also suffer,

Douay Rheims
1:6 Now whether we be in tribulation, it is for your exhortation and salvation: or whether we be comforted, it is for your consolation: or whether we be exhorted, it is for your exhortation and salvation, which worketh the enduring of the same sufferings which we also suffer.

Noah Webster Bible
1:6 And whether we are afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we are comforted, it is for your consolation and salvation.

Weymouth New Testament
1:6 But if, on the one hand, we are enduring affliction, it is for your comfort and salvation; and if, on the other hand, we are receiving comfort, it is for your comfort which is produced within you through your patient fortitude under the same sufferings as those which we also are enduring.

World English Bible
1:6 But if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which works in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer.

Young's Literal Translation
1:6 and whether we be in tribulation, it is for your comfort and salvation, that is wrought in the enduring of the same sufferings that we also suffer; whether we are comforted, it is for your comfort and salvation;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
eidoteV oti wsper koinwnoi este twn paqhmatwn outwV kai thV paraklhsewV

Scrivener 1894 Textus Receptus
eidoteV oti wsper koinwnoi este twn paqhmatwn outwV kai thV paraklhsewV

Byzantine Majority
eidoteV oti wsper koinwnoi este twn paqhmatwn outwV kai thV paraklhsewV

Alexandrian
eidoteV oti ws koinwnoi este twn paqhmatwn outwV kai thV paraklhsewV

Latin Vulgate
1:7 et spes nostra firma pro vobis scientes quoniam sicut socii passionum estis sic eritis et consolationis

King James Version
1:7 And our hope of you [is] stedfast, knowing, that as ye are partakers of the sufferings, so [shall ye be] also of the consolation.

American Standard Version
1:7 and our hope for you is stedfast; knowing that, as ye are partakers of the sufferings, so also are ye of the comfort.

Bible in Basic English
1:7 And our hope for you is certain; in the knowledge that as you take part in the troubles, so you will take part in the comfort.

Darby's English Translation
1:7 (and our hope for you is sure;) or whether we are encouraged, it is for your encouragement and salvation: knowing that as ye are partakers of the sufferings, so also of the encouragement.

Douay Rheims
1:7 That our hope for you may be steadfast: knowing that as you are partakers of the sufferings, so shall you be also of the consolation.

Noah Webster Bible
1:7 And our hope of you is steadfast, knowing, that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation.

Weymouth New Testament
1:7 And our hope for you is stedfast; for we know that as you are partners with us in the sufferings, so you are also partners in the comfort.

World English Bible
1:7 Our hope for you is steadfast, knowing that, since you are partakers of the sufferings, so also are you of the comfort.

Young's Literal Translation
1:7 and our hope is stedfast for you, knowing that even as ye are partakers of the sufferings -- so also of the comfort.

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
ou gar qelomen umaV agnoein adelfoi uper thV qliyewV hmwn thV genomenhV hmin en th asia oti kaq uperbolhn ebarhqhmen uper dunamin wste exaporhqhnai hmaV kai tou zhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou gar qelomen umaV agnoein adelfoi uper thV qliyewV hmwn thV genomenhV hmin en th asia oti kaq uperbolhn ebarhqhmen uper dunamin wste exaporhqhnai hmaV kai tou zhn

Byzantine Majority
ou gar qelomen umaV agnoein adelfoi uper thV qliyewV hmwn thV genomenhV hmin en th asia oti kaq uperbolhn ebarhqhmen uper dunamin wste exaporhqhnai hmaV kai tou zhn

Alexandrian
ou gar qelomen umaV agnoein adelfoi uper thV qliyewV hmwn thV genomenhV en th asia oti kaq uperbolhn uper dunamin ebarhqhmen wste exaporhqhnai hmaV kai tou zhn

Latin Vulgate
1:8 non enim volumus ignorare vos fratres de tribulatione nostra quae facta est in Asia quoniam supra modum gravati sumus supra virtutem ita ut taederet nos etiam vivere

King James Version
1:8 For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, insomuch that we despaired even of life:

American Standard Version
1:8 For we would not have you ignorant, brethren, concerning our affliction which befell us in Asia, that we were weighed down exceedingly, beyond our power, insomuch that we despaired even of life:

Bible in Basic English
1:8 For it is our desire that you may not be without knowledge of our trouble which came on us in Asia, that the weight of it was very great, more than our power, so that it seemed that we had no hope even of life:

Darby's English Translation
1:8 For we do not wish you to be ignorant, brethren, as to our tribulation which happened to us in Asia, that we were excessively pressed beyond our power, so as to despair even of living.

Douay Rheims
1:8 For we would not have you ignorant,brethren, of our tribulation, which came to us in Asia, that we were pressed out of measure above our strength, so that we were weary even of life.

Noah Webster Bible
1:8 For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, so that we despaired even of life:

Weymouth New Testament
1:8 For as for our troubles which came upon us in the province of Asia, we would have you know, brethren, that we were exceedingly weighed down, and felt overwhelmed, so that we renounced all hope even of life.

World English Bible
1:8 For we don`t desire to have you uninformed, brothers, concerning our affliction which happened to us in Asia, that we were weighed down exceedingly, beyond our power, so much that we despaired even of life.

Young's Literal Translation
1:8 For we do not wish you to be ignorant, brethren, of our tribulation that happened to us in Asia, that we were exceedingly burdened above our power, so that we despaired even of life;

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
alla autoi en eautoiV to apokrima tou qanatou eschkamen ina mh pepoiqoteV wmen ef eautoiV all epi tw qew tw egeironti touV nekrouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
alla autoi en eautoiV to apokrima tou qanatou eschkamen ina mh pepoiqoteV wmen ef eautoiV all epi tw qew tw egeironti touV nekrouV

Byzantine Majority
alla autoi en eautoiV to apokrima tou qanatou eschkamen ina mh pepoiqoteV wmen ef eautoiV all epi tw qew tw egeironti touV nekrouV

Alexandrian
alla autoi en eautoiV to apokrima tou qanatou eschkamen ina mh pepoiqoteV wmen ef eautoiV all epi tw qew tw egeironti touV nekrouV

Latin Vulgate
1:9 sed ipsi in nobis ipsis responsum mortis habuimus ut non simus fidentes in nobis sed in Deo qui suscitat mortuos

King James Version
1:9 But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead:

American Standard Version
1:9 yea, we ourselves have had the sentence of death within ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raiseth the dead:

Bible in Basic English
1:9 Yes, we ourselves have had the answer of death in ourselves, so that our hope might not be in ourselves, but in God who is able to give life to the dead:

Darby's English Translation
1:9 But we ourselves had the sentence of death in ourselves, that we should not have our trust in ourselves, but in God who raises the dead;

Douay Rheims
1:9 But we had in ourselves the answer of death, that we should not trust in ourselves, but in God who raiseth the dead.

Noah Webster Bible
1:9 But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raiseth the dead:

Weymouth New Testament
1:9 Nay, we had, as we still have, the sentence of death within our own selves, in order that our confidence may repose, not on ourselves, but on God who raised the dead to life.

World English Bible
1:9 Yes, we ourselves have had the sentence of death within ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead,

Young's Literal Translation
1:9 but we ourselves in ourselves the sentence of the death have had, that we may not be trusting on ourselves, but on God, who is raising the dead,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
oV ek thlikoutou qanatou errusato hmaV kai ruetai eiV on hlpikamen oti kai eti rusetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
oV ek thlikoutou qanatou errusato hmaV kai ruetai eiV on hlpikamen oti kai eti rusetai

Byzantine Majority
oV ek thlikoutou qanatou errusato hmaV kai ruetai eiV on hlpikamen oti kai eti rusetai

Alexandrian
oV ek thlikoutou qanatou errusato hmaV kai rusetai eiV on hlpikamen [oti] kai eti rusetai

Latin Vulgate
1:10 qui de tantis periculis eripuit nos et eruet in quem speramus quoniam et adhuc eripiet

King James Version
1:10 Who delivered us from so great a death, and doth deliver: in whom we trust that he will yet deliver [us];

American Standard Version
1:10 who delivered us out of so great a death, and will deliver: on whom we have set our hope that he will also still deliver us;

Bible in Basic English
1:10 Who gave us salvation from so great a death: on whom we have put our hope that he will still go on to give us salvation;

Darby's English Translation
1:10 who has delivered us from so great a death, and does deliver; in whom we confide that he will also yet deliver;

Douay Rheims
1:10 Who hath delivered and doth deliver us out of so great dangers: in whom we trust that he will yet also deliver us.

Noah Webster Bible
1:10 Who delivered us from so great a death, and doth deliver: in whom we trust that he will yet deliver us:

Weymouth New Testament
1:10 He it is who rescued us from so imminent a death, and will do so again; and we have a firm hope in Him that He will also rescue us in all the future,

World English Bible
1:10 who delivered us out of so great a death, and does deliver; on whom we have set our hope that he will also still deliver us;

Young's Literal Translation
1:10 who out of so great a death did deliver us, and doth deliver, in whom we have hoped that even yet He will deliver;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
sunupourgountwn kai umwn uper hmwn th dehsei ina ek pollwn proswpwn to eiV hmaV carisma dia pollwn eucaristhqh uper hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
sunupourgountwn kai umwn uper hmwn th dehsei ina ek pollwn proswpwn to eiV hmaV carisma dia pollwn eucaristhqh uper hmwn

Byzantine Majority
sunupourgountwn kai umwn uper hmwn th dehsei ina ek pollwn proswpwn to eiV hmaV carisma dia pollwn eucaristhqh uper umwn

Alexandrian
sunupourgountwn kai umwn uper hmwn th dehsei ina ek pollwn proswpwn to eiV hmaV carisma dia pollwn eucaristhqh uper hmwn

Latin Vulgate
1:11 adiuvantibus et vobis in oratione pro nobis ut ex multis personis eius quae in nobis est donationis per multos gratiae agantur pro nobis

King James Version
1:11 Ye also helping together by prayer for us, that for the gift [bestowed] upon us by the means of many persons thanks may be given by many on our behalf.

American Standard Version
1:11 ye also helping together on our behalf by your supplication; that, for the gift bestowed upon us by means of many, thanks may be given by many persons on our behalf.

Bible in Basic English
1:11 You at the same time helping together by your prayer for us; so that for what has been given to us through a number of persons, praise may go up to God for us from all of them.

Darby's English Translation
1:11 ye also labouring together by supplication for us that the gift towards us, through means of many persons, may be the subject of the thanksgiving of many for us.

Douay Rheims
1:11 You helping withal in prayer for us: that for this gift obtained for us, by the means of many persons, thanks may be given by many in our behalf.

Noah Webster Bible
1:11 Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf.

Weymouth New Testament
1:11 while you on your part lend us your aid in entreaty for us, so that from many lips thanksgivings may rise on our behalf for the boon granted to us at the intercession of many.

World English Bible
1:11 you also helping together on our behalf by your supplication; that, for the gift bestowed on us by means of many, thanks may be given by many persons on your behalf.

Young's Literal Translation
1:11 ye working together also for us by your supplication, that the gift through many persons to us, through many may be thankfully acknowledged for us.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
h gar kauchsiV hmwn auth estin to marturion thV suneidhsewV hmwn oti en aplothti kai eilikrineia qeou ouk en sofia sarkikh all en cariti qeou anestrafhmen en tw kosmw perissoterwV de proV umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
h gar kauchsiV hmwn auth estin to marturion thV suneidhsewV hmwn oti en aplothti kai eilikrineia qeou ouk en sofia sarkikh all en cariti qeou anestrafhmen en tw kosmw perissoterwV de proV umaV

Byzantine Majority
h gar kauchsiV hmwn auth estin to marturion thV suneidhsewV hmwn oti en aplothti kai eilikrineia qeou ouk en sofia sarkikh all en cariti qeou anestrafhmen en tw kosmw perissoterwV de proV umaV

Alexandrian
h gar kauchsiV hmwn auth estin to marturion thV suneidhsewV hmwn oti en aplothti kai eilikrineia tou qeou [kai] ouk en sofia sarkikh all en cariti qeou anestrafhmen en tw kosmw perissoterwV de proV umaV

Latin Vulgate
1:12 nam gloria nostra haec est testimonium conscientiae nostrae quod in simplicitate et sinceritate Dei et non in sapientia carnali sed in gratia Dei conversati sumus in mundo abundantius autem ad vos

King James Version
1:12 For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward.

American Standard Version
1:12 For our glorifying is this, the testimony of our conscience, that in holiness and sincerity of God, not in fleshly wisdom but in the grace of God, we behaved ourselves in the world, and more abundantly to you-ward.

Bible in Basic English
1:12 For our glory is in this, in the knowledge which we have that our way of life in the world, and most of all in relation to you, has been holy and true in the eyes of God; not in the wisdom of the flesh, but in the grace of God.

Darby's English Translation
1:12 For our boasting is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and sincerity before God, (not in fleshly wisdom but in God`s grace,) we have had our conversation in the world, and more abundantly towards you.

Douay Rheims
1:12 For our glory is this, the testimony of our conscience, that in simplicity of heart and sincerity of God, and not in carnal wisdom, but in the grace of God, we have conversed in this world: and more abundantly towards you.

Noah Webster Bible
1:12 For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our manner of life in the world, and more abundantly toward you.

Weymouth New Testament
1:12 For the reason for our boasting is this--the testimony of our own conscience that it was in holiness and with pure motives before God, and in reliance not on worldly wisdom but on the gracious help of God, that we have conducted ourselves in the world, and above all in our relations with you.

World English Bible
1:12 For our boasting is this: the testimony of our conscience, that in holiness and sincerity of God, not in fleshly wisdom but in the grace of God we behaved ourselves in the world, and more abundantly toward you.

Young's Literal Translation
1:12 For our glorying is this: the testimony of our conscience, that in simplicity and sincerity of God, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we did conduct ourselves in the world, and more abundantly toward you;

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
ou gar alla grafomen umin all h a anaginwskete h kai epiginwskete elpizw de oti kai ewV telouV epignwsesqe

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou gar alla grafomen umin all h a anaginwskete h kai epiginwskete elpizw de oti kai ewV telouV epignwsesqe

Byzantine Majority
ou gar alla grafomen umin all h a anaginwskete h kai epiginwskete elpizw de oti kai ewV telouV epignwsesqe

Alexandrian
ou gar alla grafomen umin all h a anaginwskete h kai epiginwskete elpizw de oti ewV telouV epignwsesqe

Latin Vulgate
1:13 non enim alia scribimus vobis quam quae legistis et cognoscitis spero autem quod usque in finem cognoscetis

King James Version
1:13 For we write none other things unto you, than what ye read or acknowledge; and I trust ye shall acknowledge even to the end;

American Standard Version
1:13 For we write no other things unto you, than what ye read or even acknowledge, and I hope ye will acknowledge unto the end:

Bible in Basic English
1:13 For in our letters we say no other things to you, but those which you are reading, and to which you give agreement, and, it is my hope, will go on doing so to the end:

Darby's English Translation
1:13 For we do not write other things to you but what ye well know and recognise; and I hope that ye will recognise to the end,

Douay Rheims
1:13 For we write no other things to you than what you have read and known. And I hope that you shall know unto the end:

Noah Webster Bible
1:13 For we write no other things to you, than what ye read or acknowledge; and I trust ye will acknowledge even to the end;

Weymouth New Testament
1:13 For we are writing to you nothing different from what we have written before, or from what indeed you already recognize as truth and will, I trust, recognize as such to the very end;

World English Bible
1:13 For we write no other things to you, than what you read or even acknowledge, and I hope you will acknowledge to the end;

Young's Literal Translation
1:13 for no other things do we write to you, but what ye either do read or also acknowledge, and I hope that also unto the end ye shall acknowledge,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
kaqwV kai epegnwte hmaV apo merouV oti kauchma umwn esmen kaqaper kai umeiV hmwn en th hmera tou kuriou ihsou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kaqwV kai epegnwte hmaV apo merouV oti kauchma umwn esmen kaqaper kai umeiV hmwn en th hmera tou kuriou ihsou

Byzantine Majority
kaqwV kai epegnwte hmaV apo merouV oti kauchma umwn esmen kaqaper kai umeiV hmwn en th hmera tou kuriou ihsou

Alexandrian
kaqwV kai epegnwte hmaV apo merouV oti kauchma umwn esmen kaqaper kai umeiV hmwn en th hmera tou kuriou [hmwn] ihsou

Latin Vulgate
1:14 sicut et cognovistis nos ex parte quia gloria vestra sumus sicut et vos nostra in die Domini nostri Iesu Christi

King James Version
1:14 As also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also [are] ours in the day of the Lord Jesus.

American Standard Version
1:14 as also ye did acknowledge us in part, that we are your glorying, even as ye also are ours, in the day of our Lord Jesus.

Bible in Basic English
1:14 Even as you have been ready, in part, to say that we are your glory, in the same way that you are ours, in the day of the Lord Jesus.

Darby's English Translation
1:14 even as also ye have recognised us in part, that we are your boast, even as *ye* are ours in the day of the Lord Jesus.

Douay Rheims
1:14 As also you have known us in part, that we are your glory, as you also are ours, in the day of our Lord Jesus Christ.

Noah Webster Bible
1:14 As also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are ours in the day of the Lord Jesus.

Weymouth New Testament
1:14 just as some few of you have recognized us as your reason for boasting, even as you will be ours, on the day of Jesus our Lord.

World English Bible
1:14 as also you acknowledged us in part, that we are your boasting, even as you also are ours, in the day of our Lord Jesus.

Young's Literal Translation
1:14 according as also ye did acknowledge us in part, that your glory we are, even as also ye are ours, in the day of the Lord Jesus;

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tauth th pepoiqhsei eboulomhn proV umaV elqein proteron ina deuteran carin echte

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tauth th pepoiqhsei eboulomhn proV umaV elqein proteron ina deuteran carin echte

Byzantine Majority
kai tauth th pepoiqhsei eboulomhn elqein proV umaV to proteron ina deuteran carin echte

Alexandrian
kai tauth th pepoiqhsei eboulomhn proteron proV umaV elqein ina deuteran carin schte

Latin Vulgate
1:15 et hac confidentia volui prius venire ad vos ut secundam gratiam haberetis

King James Version
1:15 And in this confidence I was minded to come unto you before, that ye might have a second benefit;

American Standard Version
1:15 And in this confidence I was minded to come first unto you, that ye might have a second benefit;

Bible in Basic English
1:15 And being certain of this, it was my purpose to come to you before, so that you might have a second grace;

Darby's English Translation
1:15 And with this confidence I purposed to come to you previously, that ye might have a second favour;

Douay Rheims
1:15 And in this confidence I had a mind to come to you before, that you might have a second grace:

Noah Webster Bible
1:15 And in this confidence I purposed to come to you before, that ye might have a second benefit;

Weymouth New Testament
1:15 It was because I entertained this confidence that I intended to visit you before going elsewhere--so that you might receive a twofold proof of God's favour--

World English Bible
1:15 In this confidence, I was determined to come first to you, that you might have a second benefit;

Young's Literal Translation
1:15 and in this confidence I was purposing to come unto you before, that a second favour ye might have,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
kai di umwn dielqein eiV makedonian kai palin apo makedoniaV elqein proV umaV kai uf umwn propemfqhnai eiV thn ioudaian

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai di umwn dielqein eiV makedonian kai palin apo makedoniaV elqein proV umaV kai uf umwn propemfqhnai eiV thn ioudaian

Byzantine Majority
kai di umwn dielqein eiV makedonian kai palin apo makedoniaV elqein proV umaV kai uf umwn propemfqhnai eiV thn ioudaian

Alexandrian
kai di umwn dielqein eiV makedonian kai palin apo makedoniaV elqein proV umaV kai uf umwn propemfqhnai eiV thn ioudaian

Latin Vulgate
1:16 et per vos transire in Macedoniam et iterum a Macedonia venire ad vos et a vobis deduci in Iudaeam

King James Version
1:16 And to pass by you into Macedonia, and to come again out of Macedonia unto you, and of you to be brought on my way toward Judaea.

American Standard Version
1:16 and by you to pass into Macedonia, and again from Macedonia to come unto you, and of you to be set forward on my journey unto Judaea.

Bible in Basic English
1:16 And by way of Corinth to go into Macedonia, and from there to come back again to you, so that you might send me on my way to Judaea.

Darby's English Translation
1:16 and to pass through to Macedonia by you, and again from Macedonia to come to you, and to be set forward by you to Judaea.

Douay Rheims
1:16 And to pass by you into Macedonia, and again from Macedonia to come to you, and by you to be brought on my way towards Judea.

Noah Webster Bible
1:16 And to pass by you into Macedonia, and to come again from Macedonia to you, and by you to be brought on my way towards Judea.

Weymouth New Testament
1:16 and to pass by way of Corinth into Macedonia. Then my plan was to return from Macedonia to you, and be helped forward by you to Judaea.

World English Bible
1:16 and by you to pass into Macedonia, and again from Macedonia to come to you, and to be sent forward by you on my journey to Judea.

Young's Literal Translation
1:16 and through you to pass to Macedonia, and again from Macedonia to come unto you, and by you to be sent forward to Judea.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
touto oun bouleuomenos mh ti ara th elafria ecrhsamhn h a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina h par emoi to nai nai kai to ou ou

Scrivener 1894 Textus Receptus
touto oun bouleuomenos mh ti ara th elafria ecrhsamhn h a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina h par emoi to nai nai kai to ou ou

Byzantine Majority
touto oun bouleuomenos mh ti ara th elafria ecrhsamhn h a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina h par emoi to nai nai kai to ou ou

Alexandrian
touto oun boulomenos mhti ara th elafria ecrhsamhn h a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina h par emoi to nai nai kai to ou ou

Latin Vulgate
1:17 cum hoc ergo voluissem numquid levitate usus sum aut quae cogito secundum carnem cogito ut sit apud me est et non

King James Version
1:17 When I therefore was thus minded, did I use lightness? or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be yea yea, and nay nay?

American Standard Version
1:17 When I therefore was thus minded, did I show fickleness? or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be the yea yea and the nay nay?

Bible in Basic English
1:17 If then I had such a purpose, did I seem to be changing suddenly? or am I guided in my purposes by the flesh, saying, Yes, today, and, No, tomorrow?

Darby's English Translation
1:17 Having therefore this purpose, did I then use lightness? Or what I purpose, do I purpose according to flesh, that there should be with me yea yea, and nay nay?

Douay Rheims
1:17 Whereas then I was thus minded, did I use lightness? Or, the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that there should be with me, It is, and It is not?

Noah Webster Bible
1:17 When I therefore was thus minded, did I use levity? or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be yea, yea, and nay, nay?

Weymouth New Testament
1:17 Did I display any vacillation or caprice in this? Or the purposes which I form--do I form them on worldly principles, now crying "Yes, yes," and now "No, no"?

World English Bible
1:17 When I therefore was thus determined, did I show fickleness? Or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be the "Yes, yes" and the "No, no?"

Young's Literal Translation
1:17 This, therefore, counselling, did I then use the lightness; or the things that I counsel, according to the flesh do I counsel, that it may be with me Yes, yes, and No, no?

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
pistoV de o qeoV oti o logoV hmwn o proV umaV ouk egeneto nai kai ou

Scrivener 1894 Textus Receptus
pistoV de o qeoV oti o logoV hmwn o proV umaV ouk egeneto nai kai ou

Byzantine Majority
pistoV de o qeoV oti o logoV hmwn o proV umaV ouk egeneto nai kai ou

Alexandrian
pistoV de o qeoV oti o logoV hmwn o proV umaV ouk estin nai kai ou

Latin Vulgate
1:18 fidelis autem Deus quia sermo noster qui fit apud vos non est in illo est et non

King James Version
1:18 But [as] God [is] true, our word toward you was not yea and nay.

American Standard Version
1:18 But as God is faithful, our word toward you is not yea and nay.

Bible in Basic English
1:18 As God is true, our word to you is not Yes and No.

Darby's English Translation
1:18 Now God is faithful, that our word to you is not yea and nay.

Douay Rheims
1:18 But God is faithful, for our preaching which was to you, was not, It is, and It is not.

Noah Webster Bible
1:18 But as God is true, our word towards you was not yea and nay.

Weymouth New Testament
1:18 As certainly as God is faithful, our language to you is not now "Yes" and now "No."

World English Bible
1:18 But as God is faithful, our word toward you was not "Yes and no."

Young's Literal Translation
1:18 and God is faithful, that our word unto you became not Yes and No,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
o gar tou qeou uioV ihsouV cristoV o en umin di hmwn khrucqeiV di emou kai silouanou kai timoqeou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autw gegonen

Scrivener 1894 Textus Receptus
o gar tou qeou uioV ihsouV cristoV o en umin di hmwn khrucqeiV di emou kai silouanou kai timoqeou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autw gegonen

Byzantine Majority
o gar tou qeou uioV ihsouV cristoV o en umin di hmwn khrucqeiV di emou kai silouanou kai timoqeou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autw gegonen

Alexandrian
o tou qeou gar uioV ihsouV cristoV o en umin di hmwn khrucqeiV di emou kai silouanou kai timoqeou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autw gegonen

Latin Vulgate
1:19 Dei enim Filius Iesus Christus qui in vobis per nos praedicatus est per me et Silvanum et Timotheum non fuit est et non sed est in illo fuit

King James Version
1:19 For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, [even] by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea.

American Standard Version
1:19 For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timothy, was not yea and nay, but in him is yea.

Bible in Basic English
1:19 For the Son of God, Jesus Christ, whom we were preaching among you, even I and Silvanus and Timothy, was not Yes and No, but in him is Yes.

Darby's English Translation
1:19 For the Son of God, Jesus Christ, he who has been preached by us among you (by me and Silvanus and Timotheus), did not become yea and nay, but yea *is* in him.

Douay Rheims
1:19 For the Son of God, Jesus Christ who was preached among you by us, by me, and Sylvanus, and Timothy, was not, It is and It is not, but, It is, was in him.

Noah Webster Bible
1:19 For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me, and Silvanus, and Timothy, was not yea and nay, but in him was yea.

Weymouth New Testament
1:19 For Jesus Christ the Son of God--He who was proclaimed among you by us, that is by Silas and Timothy and myself--did not show Himself a waverer between "Yes" and "No." But it was and always is "Yes" with Him.

World English Bible
1:19 For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, Silvanus, and Timothy, was not "Yes and no," but in him is "Yes."

Young's Literal Translation
1:19 for the Son of God, Jesus Christ, among you through us having been preached -- through me and Silvanus and Timotheus -- did not become Yes and No, but in him it hath become Yes;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
osai gar epaggeliai qeou en autw to nai kai en autw to amhn tw qew proV doxan di hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
osai gar epaggeliai qeou en autw to nai kai en autw to amhn tw qew proV doxan di hmwn

Byzantine Majority
osai gar epaggeliai qeou en autw to nai kai en autw to amhn tw qew proV doxan di hmwn

Alexandrian
osai gar epaggeliai qeou en autw to nai dio kai di autou to amhn tw qew proV doxan di hmwn

Latin Vulgate
1:20 quotquot enim promissiones Dei sunt in illo est ideo et per ipsum amen Deo ad gloriam nostram

King James Version
1:20 For all the promises of God in him [are] yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.

American Standard Version
1:20 For how many soever be the promises of God, in him is the yea: wherefore also through him is the Amen, unto the glory of God through us.

Bible in Basic English
1:20 For he is the Yes to all the undertakings of God: and by him all the words of God are made certain and put into effect, to the glory of God through us.

Darby's English Translation
1:20 For whatever promises of God there are, in him is the yea, and in him the amen, for glory to God by us.

Douay Rheims
1:20 For all the promises of God are in him, It is; therefore also by him, amen to God, unto our glory.

Noah Webster Bible
1:20 For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, to the glory of God by us.

Weymouth New Testament
1:20 For all the promises of God, whatever their number, have their confirmation in Him; and for this reason through Him also our "Amen" acknowledges their truth and promotes the glory of God through our faith.

World English Bible
1:20 For however many are the promises of God, in him is the "Yes." Therefore also through him is the "Amen," to the glory of God through us.

Young's Literal Translation
1:20 for as many as are promises of God, in him are the Yes, and in him the Amen, for glory to God through us;

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
o de bebaiwn hmaV sun umin eiV criston kai crisaV hmaV qeoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de bebaiwn hmaV sun umin eiV criston kai crisaV hmaV qeoV

Byzantine Majority
o de bebaiwn hmaV sun umin eiV criston kai crisaV hmaV qeoV

Alexandrian
o de bebaiwn hmaV sun umin eiV criston kai crisaV hmaV qeoV

Latin Vulgate
1:21 qui autem confirmat nos vobiscum in Christum et qui unxit nos Deus

King James Version
1:21 Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, [is] God;

American Standard Version
1:21 Now he that establisheth us with you in Christ, and anointed us, is God;

Bible in Basic English
1:21 Now he who makes our faith strong together with you, in Christ, and has given us of his grace, is God;

Darby's English Translation
1:21 Now he that establishes us with you in Christ, and has anointed us, is God,

Douay Rheims
1:21 Now he that confirmeth us with you in Christ, and that hath anointed us, is God:

Noah Webster Bible
1:21 Now he who establisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God;

Weymouth New Testament
1:21 But He who is making us as well as you stedfast through union with the Anointed One, and has anointed us, is God,

World English Bible
1:21 Now he who establishes us with you in Christ, and anointed us, is God;

Young's Literal Translation
1:21 and He who is confirming you with us into Christ, and did anoint us, is God,

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
o kai sfragisamenoV hmaV kai douV ton arrabwna tou pneumatoV en taiV kardiaiV hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o kai sfragisamenoV hmaV kai douV ton arrabwna tou pneumatoV en taiV kardiaiV hmwn

Byzantine Majority
o kai sfragisamenoV hmaV kai douV ton arrabwna tou pneumatoV en taiV kardiaiV hmwn

Alexandrian
o kai sfragisamenoV hmaV kai douV ton arrabwna tou pneumatoV en taiV kardiaiV hmwn

Latin Vulgate
1:22 et qui signavit nos et dedit pignus Spiritus in cordibus nostris

King James Version
1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts.

American Standard Version
1:22 who also sealed us, and gave us the earnest of the Spirit in our hearts.

Bible in Basic English
1:22 And it is he who has put his stamp on us, even the Spirit, as the sign in our hearts of the coming glory.

Darby's English Translation
1:22 who also has sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts.

Douay Rheims
1:22 Who also hath sealed us, and given the pledge of the Spirit in our hearts.

Noah Webster Bible
1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the spirit in our hearts.

Weymouth New Testament
1:22 and He has also set His seal upon us, and has put His Spirit into our hearts as a pledge and foretaste of future blessing.

World English Bible
1:22 who also sealed us, and gave us the down payment of the Spirit in our hearts.

Young's Literal Translation
1:22 who also sealed us, and gave the earnest of the Spirit in our hearts.

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
egw de martura ton qeon epikaloumai epi thn emhn yuchn oti feidomenoV umwn ouketi hlqon eiV korinqon

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw de martura ton qeon epikaloumai epi thn emhn yuchn oti feidomenoV umwn ouketi hlqon eiV korinqon

Byzantine Majority
egw de martura ton qeon epikaloumai epi thn emhn yuchn oti feidomenoV umwn ouketi hlqon eiV korinqon

Alexandrian
egw de martura ton qeon epikaloumai epi thn emhn yuchn oti feidomenoV umwn ouketi hlqon eiV korinqon

Latin Vulgate
1:23 ego autem testem Deum invoco in animam meam quod parcens vobis non veni ultra Corinthum

King James Version
1:23 Moreover I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto Corinth.

American Standard Version
1:23 But I call God for a witness upon my soul, that to spare you I forbare to come unto Corinth.

Bible in Basic English
1:23 But God is my witness that it was in pity for you that I did not come to Corinth at that time.

Darby's English Translation
1:23 But I call God to witness upon my soul that to spare you I have not yet come to Corinth.

Douay Rheims
1:23 But I call God to witness upon my soul, that to spare you, I came not any more to Corinth: not because we exercise dominion over your faith: but we are helpers of your joy: for in faith you stand.

Noah Webster Bible
1:23 Moreover, I call God for a witness upon my soul, that to spare you I have not as yet come to Corinth.

Weymouth New Testament
1:23 But as for me, as my soul shall answer for it, I appeal to God as my witness, that it was to spare you pain that I gave up my visit to Corinth.

World English Bible
1:23 But I call God for a witness to my soul, that I didn`t come to Corinth to spare you.

Young's Literal Translation
1:23 And I for a witness on God do call upon my soul, that sparing you, I came not yet to Corinth;

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
ouc oti kurieuomen umwn thV pistewV alla sunergoi esmen thV caraV umwn th gar pistei esthkate

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouc oti kurieuomen umwn thV pistewV alla sunergoi esmen thV caraV umwn th gar pistei esthkate

Byzantine Majority
ouc oti kurieuomen umwn thV pistewV alla sunergoi esmen thV caraV umwn th gar pistei esthkate

Alexandrian
ouc oti kurieuomen umwn thV pistewV alla sunergoi esmen thV caraV umwn th gar pistei esthkate

Latin Vulgate
1:24 non quia dominamur fidei vestrae sed adiutores sumus gaudii vestri nam fide stetistis

King James Version
1:24 Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.

American Standard Version
1:24 Not that we have lordship over your faith, but are helpers of your joy: for in faith ye stand fast.

Bible in Basic English
1:24 Not that we have authority over your faith, but we are helpers of your joy: for it is faith which is your support.

Darby's English Translation
1:24 Not that we rule over your faith, but are fellow-workmen of your joy: for by faith ye stand.

Douay Rheims
1:24

Noah Webster Bible
1:24 Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy: for by faith ye stand.

Weymouth New Testament
1:24 Not that we want to lord it over you in respect of your faith--we do, however, desire to help your joy--for in the matter of your faith you are standing firm.

World English Bible
1:24 Not that we have lordship over your faith, but are fellow workers with you for your joy. For you stand firm in faith.

Young's Literal Translation
1:24 not that we are lords over your faith, but we are workers together with your joy, for by the faith ye stand.

 

2nd Corinthians 2

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com