Parallel Greek New Testament

1st Corinthians 8

PROS KORINQIOUS A

The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Return to Index

Chapter 9

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Stephens 1550 Textus Receptus
ouk eimi apostolos ouk eimi eleuqeros ouci ihsoun criston ton kurion hmwn ewraka ou to ergon mou umeiV este en kuriw

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouk eimi apostolos ouk eimi eleuqeros ouci ihsoun criston ton kurion hmwn ewraka ou to ergon mou umeiV este en kuriw

Byzantine Majority
ouk eimi apostolos ouk eimi eleuqeros ouci ihsoun criston ton kurion hmwn ewraka ou to ergon mou umeiV este en kuriw

Alexandrian
ouk eimi eleuqeros ouk eimi apostolos ouci ihsoun ton kurion hmwn eoraka ou to ergon mou umeiV este en kuriw

Latin Vulgate
9:1 non sum liber non sum apostolus nonne Iesum Dominum nostrum vidi non opus meum vos estis in Domino

King James Version
9:1 Am I not an apostle? am I not free? have I not seen Jesus Christ our Lord? are not ye my work in the Lord?

American Standard Version
9:1 Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are not ye my work in the Lord?

Bible in Basic English
9:1 Am I not free? am I not an Apostle? have I not seen Jesus our Lord? are you not my work in the Lord?

Darby's English Translation
9:1 Am I not free? am I not an apostle? have I not seen Jesus our Lord? are not *ye* my work in the Lord?

Douay Rheims
9:1 Am not I free? Am not I an apostle? Have not I seen Christ Jesus our Lord? Are not you my work in the Lord?

Noah Webster Bible
9:1 Am I not an apostle? am I not free? have I not seen Jesus Christ our Lord? are ye not my work in the Lord?

Weymouth New Testament
9:1 Am I not free? Am I not an Apostle? Can it be denied that I have seen Jesus, our Lord? Are not you yourselves my work in the Lord?

World English Bible
9:1 Am I not free? Am I not an apostle? Haven`t I seen Jesus Christ, our Lord? Aren`t you my work in the Lord?

Young's Literal Translation
9:1 Am not I an apostle? am not I free? Jesus Christ our Lord have I not seen? my work are not ye in the Lord?

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
ei alloiV ouk eimi apostoloV alla ge umin eimi h gar sfragiV thV emhs apostolhV umeiV este en kuriw

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei alloiV ouk eimi apostoloV alla ge umin eimi h gar sfragiV thV emhs apostolhV umeiV este en kuriw

Byzantine Majority
ei alloiV ouk eimi apostoloV alla ge umin eimi h gar sfragiV thV emhs apostolhV umeiV este en kuriw

Alexandrian
ei alloiV ouk eimi apostoloV alla ge umin eimi h gar sfragiV mou thV apostolhV umeiV este en kuriw

Latin Vulgate
9:2 si aliis non sum apostolus sed tamen vobis sum nam signaculum apostolatus mei vos estis in Domino

King James Version
9:2 If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you: for the seal of mine apostleship are ye in the Lord.

American Standard Version
9:2 If to others I am not an apostle, yet at least I am to you; for the seal of mine apostleship are ye in the Lord.

Bible in Basic English
9:2 If to others I am not an Apostle, at least I am one to you: for the fact that you are Christians is the sign that I am an Apostle.

Darby's English Translation
9:2 If I am not an apostle to others, yet at any rate I am to you: for the seal of mine apostleship are *ye* in the Lord.

Douay Rheims
9:2 And if unto others I be not an apostle, but yet to you I am. For you are the seal of my apostleship in the Lord.

Noah Webster Bible
9:2 If I am not an apostle to others, yet doubtless I am to you: for ye are the seal of my apostleship in the Lord.

Weymouth New Testament
9:2 If to other men I am not an Apostle, yet at any rate I am one to you; for your very existence as a Christian Church is the seal of my Apostleship.

World English Bible
9:2 If to others I am not an apostle, yet at least I am to you; for you are the seal of my apostleship in the Lord.

Young's Literal Translation
9:2 if to others I am not an apostle -- yet doubtless to you I am; for the seal of my apostleship are ye in the Lord.

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
h emh apologia toiV eme anakrinousin auth estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
h emh apologia toiV eme anakrinousin auth estin

Byzantine Majority
h emh apologia toiV eme anakrinousin auth estin

Alexandrian
h emh apologia toiV eme anakrinousin estin auth

Latin Vulgate
9:3 mea defensio apud eos qui me interrogant haec est

King James Version
9:3 Mine answer to them that do examine me is this,

American Standard Version
9:3 My defence to them that examine me is this.

Bible in Basic English
9:3 My answer to those who are judging me is this.

Darby's English Translation
9:3 My defence to those who examine me is this:

Douay Rheims
9:3 My defence with them that do examine me is this.

Noah Webster Bible
9:3 My answer to them that examine me is this,

Weymouth New Testament
9:3 That is how I vindicate myself to those who criticize me.

World English Bible
9:3 My defense to those who examine me is this.

Young's Literal Translation
9:3 My defence to those who examine me in this;

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
mh ouk ecomen exousian fagein kai piein

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh ouk ecomen exousian fagein kai piein

Byzantine Majority
mh ouk ecomen exousian fagein kai piein

Alexandrian
mh ouk ecomen exousian fagein kai pein

Latin Vulgate
9:4 numquid non habemus potestatem manducandi et bibendi

King James Version
9:4 Have we not power to eat and to drink?

American Standard Version
9:4 Have we no right to eat and to drink?

Bible in Basic English
9:4 Have we no right to take food and drink?

Darby's English Translation
9:4 Have we not a right to eat and to drink?

Douay Rheims
9:4 Have not we power to eat and to drink?

Noah Webster Bible
9:4 Have we not power to eat and to drink?

Weymouth New Testament
9:4 Have we not a right to claim food and drink?

World English Bible
9:4 Have we no right to eat and to drink?

Young's Literal Translation
9:4 have we not authority to eat and to drink?

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
mh ouk ecomen exousian adelfhn gunaika periagein wV kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh ouk ecomen exousian adelfhn gunaika periagein wV kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfaV

Byzantine Majority
mh ouk ecomen exousian adelfhn gunaika periagein wV kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfaV

Alexandrian
mh ouk ecomen exousian adelfhn gunaika periagein wV kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfaV

Latin Vulgate
9:5 numquid non habemus potestatem sororem mulierem circumducendi sicut et ceteri apostoli et fratres Domini et Cephas

King James Version
9:5 Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and [as] the brethren of the Lord, and Cephas?

American Standard Version
9:5 Have we no right to lead about a wife that is a believer, even as the rest of the apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas?

Bible in Basic English
9:5 Have we no right to take about with us a Christian wife, like the rest of the Apostles, and the brothers of the Lord, and Cephas?

Darby's English Translation
9:5 have we not a right to take round a sister as wife, as also the other apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas?

Douay Rheims
9:5 Have we not power to carry about a woman, a sister, as well as the rest of the apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas?

Noah Webster Bible
9:5 Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord, and Cephas?

Weymouth New Testament
9:5 Have we not a right to take with us on our journeys a Christian sister as our wife, as the rest of the Apostles do--and the Lord's brothers and Peter?

World English Bible
9:5 Have we no right to take along a wife who is a believer, even as the rest of the apostles, and the brothers of the Lord, and Cephas?

Young's Literal Translation
9:5 have we not authority a sister -- a wife -- to lead about, as also the other apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas?

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
h monoV egw kai barnabaV ouk ecomen exousian tou mh ergazesqai

Scrivener 1894 Textus Receptus
h monoV egw kai barnabaV ouk ecomen exousian tou mh ergazesqai

Byzantine Majority
h monoV egw kai barnabaV ouk ecomen exousian tou mh ergazesqai

Alexandrian
h monoV egw kai barnabaV ouk ecomen exousian mh ergazesqai

Latin Vulgate
9:6 aut solus ego et Barnabas non habemus potestatem hoc operandi

King James Version
9:6 Or I only and Barnabas, have not we power to forbear working?

American Standard Version
9:6 Or I only and Barnabas, have we not a right to forbear working?

Bible in Basic English
9:6 Or I only and Barnabas, have we no right to take a rest from work?

Darby's English Translation
9:6 Or *I* alone and Barnabas, have we not a right not to work?

Douay Rheims
9:6 Or I only and Barnabas, have not we power to do this?

Noah Webster Bible
9:6 Or I only and Barnabas, have we not power to forbear working?

Weymouth New Testament
9:6 Or again, is it only Barnabas and myself who are not at liberty to give up working with our hands?

World English Bible
9:6 Or have only Barnabas and I no right to not work?

Young's Literal Translation
9:6 or only I and Barnabas, have we not authority -- not to work?

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
tiV strateuetai idioiV oywnioiV pote tiV futeuei ampelwna kai ek tou karpou autou ouk esqiei h tiV poimainei poimnhn kai ek tou galaktoV thV poimnhV ouk esqiei

Scrivener 1894 Textus Receptus
tiV strateuetai idioiV oywnioiV pote tiV futeuei ampelwna kai ek tou karpou autou ouk esqiei h tiV poimainei poimnhn kai ek tou galaktoV thV poimnhV ouk esqiei

Byzantine Majority
tiV strateuetai idioiV oywnioiV pote tiV futeuei ampelwna kai ek tou karpou autou ouk esqiei h tiV poimainei poimnhn kai ek tou galaktoV thV poimnhV ouk esqiei

Alexandrian
tiV strateuetai idioiV oywnioiV pote tiV futeuei ampelwna kai ton karpon autou ouk esqiei h tiV poimainei poimnhn kai ek tou galaktoV thV poimnhV ouk esqiei

Latin Vulgate
9:7 quis militat suis stipendiis umquam quis plantat vineam et fructum eius non edit quis pascit gregem et de lacte gregis non manducat

King James Version
9:7 Who goeth a warfare any time at his own charges? who planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof? or who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock?

American Standard Version
9:7 What soldier ever serveth at his own charges? who planteth a vineyard, and eateth not the fruit thereof? Or who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock?

Bible in Basic English
9:7 Who ever goes to war without looking to someone to be responsible for his payment? who puts in vines and does not take the fruit of them? or who takes care of sheep without drinking of their milk?

Darby's English Translation
9:7 Who ever carries on war at his own charges? who plants a vineyard and does not eat of its fruit? or who herds a flock and does not eat of the milk of the flock?

Douay Rheims
9:7 Who serveth as a soldier at any time, at his own charges? Who planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof? Who feedeth the flock, and eateth not of the milk of the flock?

Noah Webster Bible
9:7 Who goeth a warfare at any time at his own charges? who planteth a vineyard, and eateth not of its fruit? or who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock?

Weymouth New Testament
9:7 What soldier ever serves at his own cost? Who plants a vineyard and yet does not eat any of the grapes? Or who tends a herd of cattle and yet does not taste their milk?

World English Bible
9:7 What soldier ever serves at his own expense? Who plants a vineyard, and doesn`t eat of its fruit? Or who feeds a flock, and doesn`t drink from the flock`s milk?

Young's Literal Translation
9:7 who doth serve as a soldier at his own charges at any time? who doth plant a vineyard, and of its fruit doth not eat? or who doth feed a flock, and of the milk of the flock doth not eat?

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
mh kata anqrwpon tauta lalw h ouci kai o nomoV tauta legei

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh kata anqrwpon tauta lalw h ouci kai o nomoV tauta legei

Byzantine Majority
mh kata anqrwpon tauta lalw h ouci kai o nomoV tauta legei

Alexandrian
mh kata anqrwpon tauta lalw h kai o nomoV tauta ou legei

Latin Vulgate
9:8 numquid secundum hominem haec dico an et lex haec non dicit

King James Version
9:8 Say I these things as a man? or saith not the law the same also?

American Standard Version
9:8 Do I speak these things after the manner of men? or saith not the law also the same?

Bible in Basic English
9:8 Am I talking as a man? does not the law say the same?

Darby's English Translation
9:8 Do I speak these things as a man, or does not the law also say these things?

Douay Rheims
9:8 Speak I these things according to man? Or doth not the law also say these things?

Noah Webster Bible
9:8 Do I say these things as a man? or saith not the law the same also?

Weymouth New Testament
9:8 Am I making use of merely worldly illustrations? Does not the Law speak in the same tone?

World English Bible
9:8 Do I speak these things according to the ways of men? Or doesn`t the law also say the same thing?

Young's Literal Translation
9:8 According to man do I speak these things? or doth not also the law say these things?

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
en gar tw mwsews nomw gegraptai ou fimwseis boun alownta mh twn bown melei tw qew

Scrivener 1894 Textus Receptus
en gar tw mwsews nomw gegraptai ou fimwseis boun alownta mh twn bown melei tw qew

Byzantine Majority
en gar tw mwusews nomw gegraptai ou fimwseis boun alownta mh twn bown melei tw qew

Alexandrian
en gar tw mwusews nomw gegraptai ou khmwseis boun alownta mh twn bown melei tw qew

Latin Vulgate
9:9 scriptum est enim in lege Mosi non alligabis os bovi trituranti numquid de bubus cura est Deo

King James Version
9:9 For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen?

American Standard Version
9:9 For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn. Is it for the oxen that God careth,

Bible in Basic English
9:9 For it says in the law of Moses, It is not right to keep the ox from taking the grain when he is crushing it. Is it for the oxen that God is giving orders?

Darby's English Translation
9:9 For in the law of Moses it is written, Thou shalt not muzzle the ox that is treading out corn. Is God occupied about the oxen,

Douay Rheims
9:9 For it is written in the law of Moses: Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen?

Noah Webster Bible
9:9 For it is written in the law of Moses, Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen?

Weymouth New Testament
9:9 For in the Law of Moses it is written, "Thou shalt not muzzle an ox while it is treading out the grain."

World English Bible
9:9 For it is written in the law of Moses, "You shall not muzzle the ox when he treads out the corn." Is it for the oxen that God cares,

Young's Literal Translation
9:9 for in the law of Moses it hath been written, `thou shalt not muzzle an ox treading out corn;` for the oxen doth God care?

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
h di hmaV pantwV legei di hmaV gar egrafh oti ep elpidi ofeilei o arotriwn arotrian kai o alown ths elpidos autou metecein ep elpidi

Scrivener 1894 Textus Receptus
h di hmaV pantwV legei di hmaV gar egrafh oti ep elpidi ofeilei o arotriwn arotrian kai o alown ths elpidos autou metecein ep elpidi

Byzantine Majority
h di hmaV pantwV legei di hmaV gar egrafh oti ep elpidi ofeilei o arotriwn arotrian kai o alown ths elpidos autou metecein ep elpidi

Alexandrian
h di hmaV pantwV legei di hmaV gar egrafh oti ofeilei ep elpidi o arotriwn arotrian kai o alown ep elpidi tou metecein

Latin Vulgate
9:10 an propter nos utique dicit nam propter nos scripta sunt quoniam debet in spe qui arat arare et qui triturat in spe fructus percipiendi

King James Version
9:10 Or saith he [it] altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, [this] is written: that he that ploweth should plow in hope; and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope.

American Standard Version
9:10 or saith he it assuredly for our sake? Yea, for our sake it was written: because he that ploweth ought to plow in hope, and he that thresheth, to thresh in hope of partaking.

Bible in Basic English
9:10 Or has he us in mind? Yes, it was said for us; because it is right for the ploughman to do his ploughing in hope, and for him who is crushing the grain to do his work hoping for a part in the fruits of it.

Darby's English Translation
9:10 or does he say it altogether for our sakes? For for our sakes it has been written, that the plougher should plough in hope, and he that treads out corn, in hope of partaking of it.

Douay Rheims
9:10 Or doth he say this indeed for our sakes? For these things are written for our sakes: that he that plougheth, should plough in hope; and he that thrasheth, in hope to receive fruit.

Noah Webster Bible
9:10 Or saith he this altogether for our sakes? for our sakes, no doubt, this is written: that he that ploweth should plow in hope; and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope.

Weymouth New Testament
9:10 Is God simply thinking about the oxen? Or is it really in our interest that He speaks? Of course, it was written in our interest, because it is His will that when a plough-man ploughs, and a thresher threshes, it should be in the hope of sharing that which comes as the result.

World English Bible
9:10 or does he say it assuredly for our sake? Yes, for our sake it was written, because he who plows ought to plow in hope, and he who threshes in hope should partake of his hope.

Young's Literal Translation
9:10 or because of us by all means doth He say it? yes, because of us it was written, because in hope ought the plower to plow, and he who is treading ought of his hope to partake in hope.

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
ei hmeiV umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeiV umwn ta sarkika qerisomen

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei hmeiV umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeiV umwn ta sarkika qerisomen

Byzantine Majority
ei hmeiV umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeiV umwn ta sarkika qerisomen

Alexandrian
ei hmeiV umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeiV umwn ta sarkika qerisomen

Latin Vulgate
9:11 si nos vobis spiritalia seminavimus magnum est si nos carnalia vestra metamus

King James Version
9:11 If we have sown unto you spiritual things, [is it] a great thing if we shall reap your carnal things?

American Standard Version
9:11 If we sowed unto you spiritual things, is it a great matter if we shall reap your carnal things?

Bible in Basic English
9:11 If we have been planting the things of the Spirit for you, does it seem a great thing for you to give us a part in your things of this world?

Darby's English Translation
9:11 If we have sown to you spiritual things, is it a great thing if *we* shall reap your carnal things?

Douay Rheims
9:11 If we have sown unto you spiritual things, is it a great matter if we reap your carnal things?

Noah Webster Bible
9:11 If we have sown to you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things?

Weymouth New Testament
9:11 If it is we who sowed the spiritual grain in you, is it a great thing that we should reap a temporal harvest from you?

World English Bible
9:11 If we sowed to you spiritual things, is it a great thing if we reap your fleshly things?

Young's Literal Translation
9:11 If we to you the spiritual things did sow -- great is it if we your fleshly things do reap?

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
ei alloi thV exousias umwn metecousin ou mallon hmeiV all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh egkophn tina dwmen tw euaggeliw tou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei alloi thV exousias umwn metecousin ou mallon hmeiV all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh egkophn tina dwmen tw euaggeliw tou cristou

Byzantine Majority
ei alloi thV exousias umwn metecousin ou mallon hmeiV all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh egkophn tina dwmen tw euaggeliw tou cristou

Alexandrian
ei alloi thV umwn exousias metecousin ou mallon hmeiV all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh tina egkophn dwmen tw euaggeliw tou cristou

Latin Vulgate
9:12 si alii potestatis vestrae participes sunt non potius nos sed non usi sumus hac potestate sed omnia sustinemus ne quod offendiculum demus evangelio Christi

King James Version
9:12 If others be partakers of [this] power over you, [are] not we rather? Nevertheless we have not used this power; but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ.

American Standard Version
9:12 If others partake of this right over you, do not we yet more? Nevertheless we did not use this right; but we bear all things, that we may cause no hindrance to the gospel of Christ.

Bible in Basic English
9:12 If others have a part in this right over you, have we not even more? But we did not make use of our right, so that we might put nothing in the way of the good news of Christ.

Darby's English Translation
9:12 If others partake of this right over you, should not rather *we*? But we have not used this right, but we bear all things, that we may put no hindrance in the way of the glad tidings of the Christ.

Douay Rheims
9:12 If others be partakers of this power over you, why not we rather? Nevertheless, we have not used this power: but we bear all things, lest we should give any hindrance to the gospel of Christ.

Noah Webster Bible
9:12 If others are partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless we have not used this power; but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ.

Weymouth New Testament
9:12 If other teachers possess that right over you, do not we possess it much more? Yet we have not availed ourselves of the right, but we patiently endure all things rather than hinder in the least degree the progress of the Good News of the Christ.

World English Bible
9:12 If others partake of this right over you, don`t we yet more? Nevertheless we did not use this right, but we bear all things, that we may cause no hindrance to the gospel of Christ.

Young's Literal Translation
9:12 if others do partake of the authority over you -- not we more? but we did not use this authority, but all things we bear, that we may give no hindrance to the good news of the Christ.

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw prosedreuontes tw qusiasthriw summerizontai

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw prosedreuontes tw qusiasthriw summerizontai

Byzantine Majority
ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw prosedreuontes tw qusiasthriw summerizontai

Alexandrian
ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi [ta] ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw paredreuontes tw qusiasthriw summerizontai

Latin Vulgate
9:13 nescitis quoniam qui in sacrario operantur quae de sacrario sunt edunt qui altario deserviunt cum altario participantur

King James Version
9:13 Do ye not know that they which minister about holy things live [of the things] of the temple? and they which wait at the altar are partakers with the altar?

American Standard Version
9:13 Know ye not that they that minister about sacred things eat of the things of the temple, and they that wait upon the altar have their portion with the altar?

Bible in Basic English
9:13 Do you not see that the servants of the holy things get their living from the Temple, and the servants of the altar have their part in the food which is offered on the altar?

Darby's English Translation
9:13 Do ye not know that they who labour at sacred things eat of the offerings offered in the temple; they that attend at the altar partake with the altar?

Douay Rheims
9:13 Know you not, that they who work in the holy place, eat the things that are of the holy place; and they that serve the altar, partake with the altar?

Noah Webster Bible
9:13 Do ye not know that they who minister about holy things live from the things of the temple, and they who wait at the altar are partakers with the altar?

Weymouth New Testament
9:13 Do you not know that those who perform the sacred rites have their food from the sacred place, and that those who serve at the altar all alike share with the altar?

World English Bible
9:13 Don`t you know that those who serve around sacred things eat from the things of the temple, and those who wait on the altar have their portion with the altar?

Young's Literal Translation
9:13 Have ye not known that those working about the things of the temple -- of the temple do eat, and those waiting at the altar -- with the altar are partakers?

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
outwV kai o kurioV dietaxen toiV to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
outwV kai o kurioV dietaxen toiV to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn

Byzantine Majority
outwV kai o kurioV dietaxen toiV to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn

Alexandrian
outwV kai o kurioV dietaxen toiV to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn

Latin Vulgate
9:14 ita et Dominus ordinavit his qui evangelium adnuntiant de evangelio vivere

King James Version
9:14 Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel.

American Standard Version
9:14 Even so did the Lord ordain that they that proclaim the gospel should live of the gospel.

Bible in Basic English
9:14 Even so did the Lord give orders that the preachers of the good news might get their living from the good news.

Darby's English Translation
9:14 So also the Lord has ordained to those that announce the glad tidings to live of the glad tidings.

Douay Rheims
9:14 So also the Lord ordained that they who preach the gospel, should live by the gospel.

Noah Webster Bible
9:14 Even so hath the Lord ordained that they who preach the gospel should live by the gospel.

Weymouth New Testament
9:14 In the same way the Lord also directed those who proclaim the Good News to maintain themselves by the Good News.

World English Bible
9:14 Even so did the Lord ordain that those who proclaim the gospel should live from the gospel.

Young's Literal Translation
9:14 so also did the Lord direct to those proclaiming the good news: of the good news to live.

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
egw de oudeni ecrhsamhn toutwn ouk egraya de tauta ina outwV genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauchma mou ina tis kenwsh

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw de oudeni ecrhsamhn toutwn ouk egraya de tauta ina outwV genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauchma mou ina tis kenwsh

Byzantine Majority
egw de oudeni ecrhsamhn toutwn ouk egraya de tauta ina outwV genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauchma mou ina tis kenwsh

Alexandrian
egw de ou kecrhmai oudeni toutwn ouk egraya de tauta ina outwV genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauchma mou oudeis kenwsei

Latin Vulgate
9:15 ego autem nullo horum usus sum non scripsi autem haec ut ita fiant in me bonum est enim mihi magis mori quam ut gloriam meam quis evacuet

King James Version
9:15 But I have used none of these things: neither have I written these things, that it should be so done unto me: for [it were] better for me to die, than that any man should make my glorying void.

American Standard Version
9:15 But I have used none of these things: and I write not these things that it may be so done in my case; for it were good for me rather to die, than that any man should make my glorifying void.

Bible in Basic English
9:15 But I have not made use of any of these things: and I am not writing this in the hope that it may be so for me: for it would be better for me to undergo death, than for any man to make this pride of mine of no effect.

Darby's English Translation
9:15 But *I* have used none of these things. Now I have not written these things that it should be thus in my case; for it were good for me rather to die than that any one should make vain my boast.

Douay Rheims
9:15 But I have used none of these things. Neither have I written these things, that they should be so done unto me: for it is good for me to die, rather than that any man should make my glory void.

Noah Webster Bible
9:15 But I have used none of these things: neither have I written these things, that it should be so done to me: for it were better for me to die, than that any man should make my glorying void.

Weymouth New Testament
9:15 But I, for my part, have not used, and do not use, my full rights in any of these things. Nor do I now write with that object so far as I myself am concerned, for I would rather die than have anybody make this boast of mine an empty one.

World English Bible
9:15 But I have used none of these things, and I don`t write these things that it may be done so in my case; for I would rather die, than that anyone should make my boasting void.

Young's Literal Translation
9:15 And I have used none of these things; neither did I write these things that it may be so done in my case, for it is good for me rather to die, than that any one may make my glorying void;

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauchma anagkh gar moi epikeitai ouai de moi estin ean mh euaggelizwmai

Scrivener 1894 Textus Receptus
ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauchma anagkh gar moi epikeitai ouai de moi estin ean mh euaggelizwmai

Byzantine Majority
ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauchma anagkh gar moi epikeitai ouai de moi estin ean mh euaggelizwmai

Alexandrian
ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauchma anagkh gar moi epikeitai ouai gar moi estin ean mh euaggeliswmai

Latin Vulgate
9:16 nam si evangelizavero non est mihi gloria necessitas enim mihi incumbit vae enim mihi est si non evangelizavero

King James Version
9:16 For though I preach the gospel, I have nothing to glory of: for necessity is laid upon me; yea, woe is unto me, if I preach not the gospel!

American Standard Version
9:16 For if I preach the gospel, I have nothing to glory of; for necessity is laid upon me; for woe is unto me, if I preach not the gospel.

Bible in Basic English
9:16 For if I am a preacher of the good news, I have no cause for pride in this; because I am forced to do so, for a curse is on me if I do not.

Darby's English Translation
9:16 For if I announce the glad tidings, I have nothing to boast of; for a necessity is laid upon me; for it is woe to me if I should not announce the glad tidings.

Douay Rheims
9:16 For if I preach the gospel, it is no glory to me, for a necessity lieth upon me: for woe is unto me if I preach not the gospel.

Noah Webster Bible
9:16 For though I preach the gospel, I have nothing to boast of: for necessity is laid upon me; and woe is to me, if I preach not the gospel!

Weymouth New Testament
9:16 If I go on preaching the Good News, that is nothing for me to boast of; for the necessity is imposed upon me; and alas for me, if I fail to preach it!

World English Bible
9:16 For if I preach the gospel, I have nothing to boast about; for necessity is laid on me; but woe is to me, if I don`t preach the gospel.

Young's Literal Translation
9:16 for if I may proclaim good news, it is no glorying for me, for necessity is laid upon me, and wo is to me if I may not proclaim good news;

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
ei gar ekwn touto prassw misqon ecw ei de akwn oikonomian pepisteumai

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei gar ekwn touto prassw misqon ecw ei de akwn oikonomian pepisteumai

Byzantine Majority
ei gar ekwn touto prassw misqon ecw ei de akwn oikonomian pepisteumai

Alexandrian
ei gar ekwn touto prassw misqon ecw ei de akwn oikonomian pepisteumai

Latin Vulgate
9:17 si enim volens hoc ago mercedem habeo si autem invitus dispensatio mihi credita est

King James Version
9:17 For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation [of the gospel] is committed unto me.

American Standard Version
9:17 For if I do this of mine own will, I have a reward: but if not of mine own will, I have a stewardship intrusted to me.

Bible in Basic English
9:17 But if I do it gladly, I have a reward; and if not, I am under orders to do it.

Darby's English Translation
9:17 For if I do this voluntarily, I have a reward; but if not of my own will, I am entrusted with an administration.

Douay Rheims
9:17 For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation is committed to me:

Noah Webster Bible
9:17 For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation of the gospel is committed to me.

Weymouth New Testament
9:17 And if I preach willingly, I receive my wages; but if against my will, a stewardship has nevertheless been entrusted to me.

World English Bible
9:17 For if I do this of my own will, I have a reward. But if not of my own will, I have a stewardship entrusted to me.

Young's Literal Translation
9:17 for if willing I do this, I have a reward; and if unwillingly -- with a stewardship I have been entrusted!

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
tiV oun moi estin o misqoV ina euaggelizomenoV adapanon qhsw to euaggelion tou cristou eiV to mh katacrhsasqai th exousia mou en tw euaggeliw

Scrivener 1894 Textus Receptus
tiV oun moi estin o misqoV ina euaggelizomenoV adapanon qhsw to euaggelion tou cristou eiV to mh katacrhsasqai th exousia mou en tw euaggeliw

Byzantine Majority
tiV oun moi estin o misqoV ina euaggelizomenoV adapanon qhsw to euaggelion tou cristou eiV to mh katacrhsasqai th exousia mou en tw euaggeliw

Alexandrian
tiV oun mou estin o misqoV ina euaggelizomenoV adapanon qhsw to euaggelion eiV to mh katacrhsasqai th exousia mou en tw euaggeliw

Latin Vulgate
9:18 quae est ergo merces mea ut evangelium praedicans sine sumptu ponam evangelium ut non abutar potestate mea in evangelio

King James Version
9:18 What is my reward then? [Verily] that, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel.

American Standard Version
9:18 What then is my reward? That, when I preach the gospel, I may make the gospel without charge, so as not to use to the full my right in the gospel.

Bible in Basic English
9:18 What then is my reward? This, that when I am giving the good news, I may give it without payment, not making use of my rights as a preacher of the good news.

Darby's English Translation
9:18 What is the reward then that I have? That in announcing the glad tidings I make the glad tidings costless to others, so as not to have made use, as belonging to me, of my right in announcing the glad tidings.

Douay Rheims
9:18 What is my reward then? That preaching the gospel, I may deliver the gospel without charge, that I abuse not my power in the gospel.

Noah Webster Bible
9:18 What is my reward then? Verily that, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I may not abuse my power in the gospel.

Weymouth New Testament
9:18 What are my wages then? The very fact that the Good News which I preach will cost my hearers nothing, so that I cannot be charged with abuse of my privileges as a Christian preacher.

World English Bible
9:18 What then is my reward? That, when I preach the gospel, I may present the gospel of Christ without charge, so as not to abuse my authority in the gospel.

Young's Literal Translation
9:18 What, then, is my reward? -- that proclaiming good news, without charge I shall make the good news of the Christ, not to abuse my authority in the good news;

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
eleuqeroV gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina touV pleionaV kerdhsw

Scrivener 1894 Textus Receptus
eleuqeroV gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina touV pleionaV kerdhsw

Byzantine Majority
eleuqeroV gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina touV pleionaV kerdhsw

Alexandrian
eleuqeroV gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina touV pleionaV kerdhsw

Latin Vulgate
9:19 nam cum liber essem ex omnibus omnium me servum feci ut plures lucri facerem

King James Version
9:19 For though I be free from all [men], yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more.

American Standard Version
9:19 For though I was free from all men, I brought myself under bondage to all, that I might gain the more.

Bible in Basic English
9:19 For though I was free from all men, I made myself a servant to all, so that more might have salvation.

Darby's English Translation
9:19 For being free from all, I have made myself bondman to all, that I might gain the most possible.

Douay Rheims
9:19 For whereas I was free as to all, I made myself the servant of all, that I might gain the more.

Noah Webster Bible
9:19 For though I am free from all men, yet I have made myself servant to all, that I might gain the more.

Weymouth New Testament
9:19 Though free from all human control, I have made myself the slave of all in the hope of winning as many converts as possible.

World English Bible
9:19 For though I was free from all, I brought myself under bondage to all, that I might gain the more.

Young's Literal Translation
9:19 for being free from all men, to all men I made myself servant, that the more I might gain;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egenomhn toiV ioudaioiV wV ioudaioV ina ioudaiouV kerdhsw toiV upo nomon wV upo nomon ina touV upo nomon kerdhsw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egenomhn toiV ioudaioiV wV ioudaioV ina ioudaiouV kerdhsw toiV upo nomon wV upo nomon ina touV upo nomon kerdhsw

Byzantine Majority
kai egenomhn toiV ioudaioiV wV ioudaioV ina ioudaiouV kerdhsw toiV upo nomon wV upo nomon ina touV upo nomon kerdhsw

Alexandrian
kai egenomhn toiV ioudaioiV wV ioudaioV ina ioudaiouV kerdhsw toiV upo nomon wV upo nomon mh wn autos upo nomon ina touV upo nomon kerdhsw

Latin Vulgate
9:20 et factus sum Iudaeis tamquam Iudaeus ut Iudaeos lucrarer

King James Version
9:20 And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law;

American Standard Version
9:20 And to the Jews I became as a Jew, that I might gain Jews; to them that are under the law, as under the law, not being myself under the law, that I might gain them that are under the law;

Bible in Basic English
9:20 And to the Jews I was as a Jew, so that I might give the good news to them; to those under the law I was the same, not as being myself under the law, but so that I might give the good news to those under the law.

Darby's English Translation
9:20 And I became to the Jews as a Jew, in order that I might gain the Jews: to those under law, as under law, not being myself under law, in order that I might gain those under law:

Douay Rheims
9:20 And I became to the Jews, a Jew, that I might gain the Jews:

Noah Webster Bible
9:20 And to the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law;

Weymouth New Testament
9:20 To the Jews I have become like a Jew in order to win Jews; to men under the Law as if I were under the Law--although I am not--in order to win those who are under the Law;

World English Bible
9:20 To the Jews I became as a Jew, that I might gain Jews; to those who are under the law, as under the law, that I might gain those who are under the law;

Young's Literal Translation
9:20 and I became to the Jews as a Jew, that Jews I might gain; to those under law as under law, that those under law I might gain;

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
toiV anomoiV wV anomoV mh wn anomoV qew all ennomoV cristw ina kerdhsw anomouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
toiV anomoiV wV anomoV mh wn anomoV qew all ennomoV cristw ina kerdhsw anomouV

Byzantine Majority
toiV anomoiV wV anomoV mh wn anomoV qew all ennomoV cristw ina kerdhsw anomouV

Alexandrian
toiV anomoiV wV anomoV mh wn anomoV qeou all ennomoV cristou ina kerdanw tous anomouV

Latin Vulgate
9:21 his qui sub lege sunt quasi sub lege essem cum ipse non essem sub lege ut eos qui sub lege erant lucri facerem his qui sine lege erant tamquam sine lege essem cum sine lege Dei non essem sed in lege essem Christi ut lucri facerem eos qui sine lege erant

King James Version
9:21 To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law.

American Standard Version
9:21 to them that are without law, as without law, not being without law to God, but under law to Christ, that I might gain them that are without law.

Bible in Basic English
9:21 To those without the law I was as one without the law, not as being without law to God, but as under law to Christ, so that I might give the good news to those without the law.

Darby's English Translation
9:21 to those without law, as without law, (not as without law to God, but as legitimately subject to Christ,) in order that I might gain those without law.

Douay Rheims
9:21 To them that are under the law, as if I were under the law, (whereas myself was not under the law,) that I might gain them that were under the law. To them that were without the law, as if I were without the law, (whereas I was not without the law of God, but was in the law of Christ,) that I might gain them that were without the law.

Noah Webster Bible
9:21 To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law.

Weymouth New Testament
9:21 to men without Law as if I were without Law--although I am not without Law in relation to God but am abiding in Christ's Law--in order to win those who are without Law.

World English Bible
9:21 to those who are without law, as without law (not being without law toward God, but under law toward Christ), that I might win those who are without law.

Young's Literal Translation
9:21 to those without law, as without law -- (not being without law to God, but within law to Christ) -- that I might gain those without law;

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
egenomhn toiV asqenesin ws asqenhV ina touV asqeneiV kerdhsw toiV pasin gegona ta panta ina pantwV tinaV swsw

Scrivener 1894 Textus Receptus
egenomhn toiV asqenesin ws asqenhV ina touV asqeneiV kerdhsw toiV pasin gegona ta panta ina pantwV tinaV swsw

Byzantine Majority
egenomhn toiV asqenesin ws asqenhV ina touV asqeneiV kerdhsw toiV pasin gegona ta panta ina pantwV tinaV swsw

Alexandrian
egenomhn toiV asqenesin asqenhV ina touV asqeneiV kerdhsw toiV pasin gegona panta ina pantwV tinaV swsw

Latin Vulgate
9:22 factus sum infirmis infirmus ut infirmos lucri facerem omnibus omnia factus sum ut omnes facerem salvos

King James Version
9:22 To the weak became I as weak, that I might gain the weak: I am made all things to all [men], that I might by all means save some.

American Standard Version
9:22 To the weak I became weak, that I might gain the weak: I am become all things to all men, that I may by all means save some.

Bible in Basic English
9:22 To the feeble, I was as one who is feeble, so that they might have salvation: I have been all things to all men, so that some at least might have salvation.

Darby's English Translation
9:22 I became to the weak, as weak, in order that I might gain the weak. To all I have become all things, in order that at all events I might save some.

Douay Rheims
9:22 To the weak I became weak, that I might gain the weak. I became all things to all men, that I might save all.

Noah Webster Bible
9:22 To the weak I became as weak, that I might gain the weak: I have become all things to all men, that I might by all means save some.

Weymouth New Testament
9:22 To the weak I have become weak, so as to gain the weak. To all men I have become all things, in the hope that in every one of these ways I may save some.

World English Bible
9:22 To the weak I became as weak, that I might gain the weak. I have become all things to all men, that I may by all means save some.

Young's Literal Translation
9:22 I became to the infirm as infirm, that the infirm I might gain; to all men I have become all things, that by all means I may save some.

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
touto de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnoV autou genwmai

Scrivener 1894 Textus Receptus
touto de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnoV autou genwmai

Byzantine Majority
touto de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnoV autou genwmai

Alexandrian
panta de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnoV autou genwmai

Latin Vulgate
9:23 omnia autem facio propter evangelium ut particeps eius efficiar

King James Version
9:23 And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with [you].

American Standard Version
9:23 And I do all things for the gospel`s sake, that I may be a joint partaker thereof.

Bible in Basic English
9:23 And I do all things for the cause of the good news, so that I may have a part in it.

Darby's English Translation
9:23 And I do all things for the sake of the glad tidings, that I may be fellow-partaker with them.

Douay Rheims
9:23 And I do all things for the gospel's sake: that I may be made partaker thereof.

Noah Webster Bible
9:23 And this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you.

Weymouth New Testament
9:23 And I do everything for the sake of the Good News, that I may share with my hearers in its benefits.

World English Bible
9:23 Now I do this for the gospel`s sake, that I may be a joint partaker of it.

Young's Literal Translation
9:23 And this I do because of the good news, that a fellow-partaker of it I may become;

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
ouk oidate oti oi en stadiw treconteV panteV men trecousin eiV de lambanei to brabeion outwV trecete ina katalabhte

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouk oidate oti oi en stadiw treconteV panteV men trecousin eiV de lambanei to brabeion outwV trecete ina katalabhte

Byzantine Majority
ouk oidate oti oi en stadiw treconteV panteV men trecousin eiV de lambanei to brabeion outwV trecete ina katalabhte

Alexandrian
ouk oidate oti oi en stadiw treconteV panteV men trecousin eiV de lambanei to brabeion outwV trecete ina katalabhte

Latin Vulgate
9:24 nescitis quod hii qui in stadio currunt omnes quidem currunt sed unus accipit bravium sic currite ut conprehendatis

King James Version
9:24 Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain.

American Standard Version
9:24 Know ye not that they that run in a race run all, but one receiveth the prize? Even so run; that ye may attain.

Bible in Basic English
9:24 Do you not see that in a running competition all take part, but only one gets the reward? So let your minds be fixed on the reward.

Darby's English Translation
9:24 Know ye not that they who run in the race-course run all, but one receives the prize? Thus run in order that ye may obtain.

Douay Rheims
9:24 Know you not that they that run in the race, all run indeed, but one receiveth the prize ? So run that you may obtain.

Noah Webster Bible
9:24 Know ye not, that they who run in a race, all run, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain.

Weymouth New Testament
9:24 Do you not know that in the foot-race the runners all run, but that only one gets the prize? You must run like him, in order to win with certainty.

World English Bible
9:24 Don`t you know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run like that, that you may win.

Young's Literal Translation
9:24 have ye not known that those running in a race -- all indeed run, but one doth receive the prize? so run ye, that ye may obtain;

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
paV de o agwnizomenoV panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeiV de afqarton

Scrivener 1894 Textus Receptus
paV de o agwnizomenoV panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeiV de afqarton

Byzantine Majority
paV de o agwnizomenoV panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeiV de afqarton

Alexandrian
paV de o agwnizomenoV panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeiV de afqarton

Latin Vulgate
9:25 omnis autem qui in agone contendit ab omnibus se abstinet et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant nos autem incorruptam

King James Version
9:25 And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they [do it] to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible.

American Standard Version
9:25 And every man that striveth in the games exerciseth self-control in all things. Now they do it to receive a corruptible crown; but we an incorruptible.

Bible in Basic English
9:25 And every man who takes part in the sports has self-control in all things. Now they do it to get a crown which is of this world, but we for an eternal crown.

Darby's English Translation
9:25 But every one that contends for a prize is temperate in all things: *they* then indeed that they may receive a corruptible crown, but *we* an incorruptible.

Douay Rheims
9:25 And every one that striveth for the mastery, refraineth himself from all things: and they indeed that they may receive a corruptible crown; but we an incorruptible one.

Noah Webster Bible
9:25 And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible.

Weymouth New Testament
9:25 But every competitor in an athletic contest practices abstemiousness in all directions. They indeed do this for the sake of securing a perishable wreath, but we for the sake of securing one that will not perish.

World English Bible
9:25 Every man who strives in the games exercises self-control in all things. Now they do it to receive a corruptible crown, but we an incorruptible.

Young's Literal Translation
9:25 and every one who is striving, is in all things temperate; these, indeed, then, that a corruptible crown they may receive, but we an incorruptible;

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
egw toinun outwV trecw wV ouk adhlwV outwV pukteuw wV ouk aera derwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw toinun outwV trecw wV ouk adhlwV outwV pukteuw wV ouk aera derwn

Byzantine Majority
egw toinun outwV trecw wV ouk adhlwV outwV pukteuw wV ouk aera derwn

Alexandrian
egw toinun outwV trecw wV ouk adhlwV outwV pukteuw wV ouk aera derwn

Latin Vulgate
9:26 ego igitur sic curro non quasi in incertum sic pugno non quasi aerem verberans

King James Version
9:26 I therefore so run, not as uncertainly; so fight I, not as one that beateth the air:

American Standard Version
9:26 I therefore so run, as not uncertainly; so fight I, as not beating the air:

Bible in Basic English
9:26 So then I am running, not uncertainly; so I am fighting, not as one who gives blows in the air:

Darby's English Translation
9:26 *I* therefore thus run, as not uncertainly; so I combat, as not beating the air.

Douay Rheims
9:26 I therefore so run, not as at an uncertainty: I so fight, not as one beating the air:

Noah Webster Bible
9:26 I therefore so run, not as uncertainly; so I fight, not as one that beateth the air:

Weymouth New Testament
9:26 That is how I run, not being in any doubt as to my goal. I am a boxer who does not inflict blows on the air,

World English Bible
9:26 I therefore run like that, as not uncertainly. I fight like that, as not beating the air,

Young's Literal Translation
9:26 I, therefore, thus run, not as uncertainly, thus I fight, as not beating air;

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
all upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mhpws alloiV khruxaV autoV adokimoV genwmai

Scrivener 1894 Textus Receptus
all upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mhpws alloiV khruxaV autoV adokimoV genwmai

Byzantine Majority
all upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mhpws alloiV khruxaV autoV adokimoV genwmai

Alexandrian
alla upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mh pws alloiV khruxaV autoV adokimoV genwmai

Latin Vulgate
9:27 sed castigo corpus meum et in servitutem redigo ne forte cum aliis praedicaverim ipse reprobus efficiar

King James Version
9:27 But I keep under my body, and bring [it] into subjection: lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.

American Standard Version
9:27 but I buffet my body, and bring it into bondage: lest by any means, after that I have preached to others, I myself should be rejected.

Bible in Basic English
9:27 But I give blows to my body, and keep it under control, for fear that, after having given the good news to others, I myself might not have God's approval.

Darby's English Translation
9:27 But I buffet my body, and lead it captive, lest after having preached to others I should be myself rejected.

Douay Rheims
9:27 But I chastise my body, and bring it into subjection: lest perhaps, when I have preached to others, I myself should become a castaway.

Noah Webster Bible
9:27 But I keep under my body, and bring it into subjection: lest by any means when I have preached to others, I myself should be a cast-away.

Weymouth New Testament
9:27 but I hit hard and straight at my own body and lead it off into slavery, lest possibly, after I have been a herald to others, I should myself be rejected.

World English Bible
9:27 but I beat my body and bring it into submission, for fear that by any means, that after I have preached to others, I myself should be rejected.

Young's Literal Translation
9:27 but I chastise my body, and bring it into servitude, lest by any means, having preached to others -- I myself may become disapproved.

 

1st Corinthians 10

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com