Parallel Greek New Testament

Romans 1

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Return to Index

Chapter 2

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1

Stephens 1550 Textus Receptus
dio anapologhtoV ei w anqrwpe paV o krinwn en w gar krineiV ton eteron seauton katakrineiV ta gar auta prasseiV o krinwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
dio anapologhtoV ei w anqrwpe paV o krinwn en w gar krineiV ton eteron seauton katakrineiV ta gar auta prasseiV o krinwn

Byzantine Majority
dio anapologhtoV ei w anqrwpe paV o krinwn en w gar krineiV ton eteron seauton katakrineiV ta gar auta prasseiV o krinwn

Alexandrian
dio anapologhtoV ei w anqrwpe paV o krinwn en w gar krineiV ton eteron seauton katakrineiV ta gar auta prasseiV o krinwn

Latin Vulgate
2:1 propter quod inexcusabilis es o homo omnis qui iudicas in quo enim iudicas alterum te ipsum condemnas eadem enim agis qui iudicas

King James Version
2:1 Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.

American Standard Version
2:1 Wherefore thou art without excuse, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judges another, thou condemnest thyself; for thou that judgest dost practise the same things.

Bible in Basic English
2:1 So you have no reason, whoever you are, for judging: for in judging another you are judging yourself, for you do the same things.

Darby's English Translation
2:1 Therefore thou art inexcusable, O man, every one who judgest, for in that in which thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.

Douay Rheims
2:1 Wherefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest. For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. For thou dost the same things which thou judgest.

Noah Webster Bible
2:1 Therefore thou art inexcusable, O man, whoever thou art, that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest, doest the same things.

Weymouth New Testament
2:1 You are therefore without excuse, O man, whoever you are who sit in judgement upon others. For when you pass judgement on your fellow man, you condemn yourself; for you who sit in judgement upon others are guilty of the same misdeeds;

World English Bible
2:1 Therefore you are without excuse, man, whoever you are who judge. For in that which you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things.

Young's Literal Translation
2:1 Therefore, thou art inexcusable, O man -- every one who is judging -- for in that in which thou dost judge the other, thyself thou dost condemn, for the same things thou dost practise who art judging,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
oidamen de oti to krima tou qeou estin kata alhqeian epi touV ta toiauta prassontaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
oidamen de oti to krima tou qeou estin kata alhqeian epi touV ta toiauta prassontaV

Byzantine Majority
oidamen de oti to krima tou qeou estin kata alhqeian epi touV ta toiauta prassontaV

Alexandrian
oidamen de oti to krima tou qeou estin kata alhqeian epi touV ta toiauta prassontaV

Latin Vulgate
2:2 scimus enim quoniam iudicium Dei est secundum veritatem in eos qui talia agunt

King James Version
2:2 But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.

American Standard Version
2:2 And we know that the judgment of God is according to truth against them that practise such things.

Bible in Basic English
2:2 And we are conscious that God is a true judge against those who do such things.

Darby's English Translation
2:2 But we know that the judgment of God is according to truth upon those who do such things.

Douay Rheims
2:2 For we know that the judgment of God is, according to truth, against them that do such things.

Noah Webster Bible
2:2 But we are sure that the judgment of God is according to truth, against them who commit such things.

Weymouth New Testament
2:2 and we know that God's judgement against those who commit such sins is in accordance with the truth.

World English Bible
2:2 We know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things.

Young's Literal Translation
2:2 and we have known that the judgment of God is according to truth, upon those practising such things.

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
logizh de touto w anqrwpe o krinwn touV ta toiauta prassontaV kai poiwn auta oti su ekfeuxh to krima tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
logizh de touto w anqrwpe o krinwn touV ta toiauta prassontaV kai poiwn auta oti su ekfeuxh to krima tou qeou

Byzantine Majority
logizh de touto w anqrwpe o krinwn touV ta toiauta prassontaV kai poiwn auta oti su ekfeuxh to krima tou qeou

Alexandrian
logizh de touto w anqrwpe o krinwn touV ta toiauta prassontaV kai poiwn auta oti su ekfeuxh to krima tou qeou

Latin Vulgate
2:3 existimas autem hoc o homo qui iudicas eos qui talia agunt et facis ea quia tu effugies iudicium Dei

King James Version
2:3 And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?

American Standard Version
2:3 And reckonest thou this, O man, who judgest them that practise such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?

Bible in Basic English
2:3 But you who are judging another for doing what you do yourself, are you hoping that God's decision will not take effect against you?

Darby's English Translation
2:3 And thinkest thou this, O man, who judgest those that do such things, and practisest them thyself, that *thou* shalt escape the judgment of God?

Douay Rheims
2:3 And thinkest thou this, O man, that judgest them who do such things, and dost the same, that thou shalt escape the judgment of God?

Noah Webster Bible
2:3 And thinkest thou this, O man, that judgest them who do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?

Weymouth New Testament
2:3 And you who pronounce judgement upon those who do such things although your own conduct is the same as theirs--do you imagine that you yourself will escape unpunished when God judges?

World English Bible
2:3 Do you know this, O man who judges those who practice such things, and do the same, that you will escape the judgment of God?

Young's Literal Translation
2:3 And dost thou think this, O man, who art judging those who such things are practising, and art doing them, that thou shalt escape the judgment of God?

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
h tou ploutou thV crhstothtoV autou kai thV anochV kai thV makroqumiaV katafroneiV agnown oti to crhston tou qeou eiV metanoian se agei

Scrivener 1894 Textus Receptus
h tou ploutou thV crhstothtoV autou kai thV anochV kai thV makroqumiaV katafroneiV agnown oti to crhston tou qeou eiV metanoian se agei

Byzantine Majority
h tou ploutou thV crhstothtoV autou kai thV anochV kai thV makroqumiaV katafroneiV agnown oti to crhston tou qeou eiV metanoian se agei

Alexandrian
h tou ploutou thV crhstothtoV autou kai thV anochV kai thV makroqumiaV katafroneiV agnown oti to crhston tou qeou eiV metanoian se agei

Latin Vulgate
2:4 an divitias bonitatis eius et patientiae et longanimitatis contemnis ignorans quoniam benignitas Dei ad paenitentiam te adducit

King James Version
2:4 Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?

American Standard Version
2:4 Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?

Bible in Basic English
2:4 Or is it nothing to you that God had pity on you, waiting and putting up with you for so long, not seeing that in his pity God's desire is to give you a change of heart?

Darby's English Translation
2:4 or despisest thou the riches of his goodness, and forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads thee to repentance?

Douay Rheims
2:4 Or despisest thou the riches of his goodness, and patience, and longsuffering? Knowest thou not, that the benignity of God leadeth thee to penance?

Noah Webster Bible
2:4 Or despisest thou the riches of his goodness, and forbearance, and long-suffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?

Weymouth New Testament
2:4 Or is it that you think slightingly of His infinite goodness, forbearance and patience, unaware that the goodness of God is gently drawing you to repentance?

World English Bible
2:4 Or do you despise the riches of his goodness, forbearance, and patience, not knowing that the goodness of God leads you to repentance?

Young's Literal Translation
2:4 or the riches of His goodness, and forbearance, and long-suffering, dost thou despise? -- not knowing that the goodness of God doth lead thee to reformation!

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kata de thn sklhrothta sou kai ametanohton kardian qhsaurizeiV seautw orghn en hmera orghV kai apokaluyewV dikaiokrisiaV tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kata de thn sklhrothta sou kai ametanohton kardian qhsaurizeiV seautw orghn en hmera orghV kai apokaluyewV dikaiokrisiaV tou qeou

Byzantine Majority
kata de thn sklhrothta sou kai ametanohton kardian qhsaurizeiV seautw orghn en hmera orghV kai apokaluyewV kai dikaiokrisiaV tou qeou

Alexandrian
kata de thn sklhrothta sou kai ametanohton kardian qhsaurizeiV seautw orghn en hmera orghV kai apokaluyewV dikaiokrisiaV tou qeou

Latin Vulgate
2:5 secundum duritiam autem tuam et inpaenitens cor thesaurizas tibi iram in die irae et revelationis iusti iudicii Dei

King James Version
2:5 But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;

American Standard Version
2:5 but after thy hardness and impenitent heart treasurest up for thyself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;

Bible in Basic English
2:5 But by your hard and unchanged heart you are storing up wrath for yourself in the day of the revelation of God's judging in righteousness;

Darby's English Translation
2:5 but, according to thy hardness and impenitent heart, treasurest up to thyself wrath, in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God,

Douay Rheims
2:5 But according to thy hardness and impenitent heart, thou treasurest up to thyself wrath, against the day of wrath, and revelation of the just judgment of God.

Noah Webster Bible
2:5 But after thy hardness and impenitent heart, treasurest up to thyself wrath against the day of wrath, and revelation of the righteous judgment of God;

Weymouth New Testament
2:5 The fact is that in the stubbornness of your impenitent heart you are treasuring up against yourself anger on the day of Anger--the day when the righteousness of God's judgements will stand revealed.

World English Bible
2:5 But according to your hardness and impenitent heart you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;

Young's Literal Translation
2:5 but, according to thy hardness and impenitent heart, thou dost treasure up to thyself wrath, in a day of wrath and of the revelation of the righteous judgment of God,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
oV apodwsei ekastw kata ta erga autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
oV apodwsei ekastw kata ta erga autou

Byzantine Majority
oV apodwsei ekastw kata ta erga autou

Alexandrian
oV apodwsei ekastw kata ta erga autou

Latin Vulgate
2:6 qui reddet unicuique secundum opera eius

King James Version
2:6 Who will render to every man according to his deeds:

American Standard Version
2:6 who will render to every man according to his works:

Bible in Basic English
2:6 Who will give to every man his right reward:

Darby's English Translation
2:6 who shall render to each according to his works:

Douay Rheims
2:6 Who will render to every man according to his works.

Noah Webster Bible
2:6 Who will render to every man according to his deeds:

Weymouth New Testament
2:6 To each man He will make an award corresponding to his actions;

World English Bible
2:6 who "will render to every man according to his works:"

Young's Literal Translation
2:6 who shall render to each according to his works;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
toiV men kaq upomonhn ergou agaqou doxan kai timhn kai afqarsian zhtousin zwhn aiwnion

Scrivener 1894 Textus Receptus
toiV men kaq upomonhn ergou agaqou doxan kai timhn kai afqarsian zhtousin zwhn aiwnion

Byzantine Majority
toiV men kaq upomonhn ergou agaqou doxan kai timhn kai afqarsian zhtousin zwhn aiwnion

Alexandrian
toiV men kaq upomonhn ergou agaqou doxan kai timhn kai afqarsian zhtousin zwhn aiwnion

Latin Vulgate
2:7 his quidem qui secundum patientiam boni operis gloriam et honorem et incorruptionem quaerentibus vitam aeternam

King James Version
2:7 To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life:

American Standard Version
2:7 to them that by patience in well-doing seek for glory and honor and incorruption, eternal life:

Bible in Basic English
2:7 To those who go on with good works in the hope of glory and honour and salvation from death, he will give eternal life:

Darby's English Translation
2:7 to them who, in patient continuance of good works, seek for glory and honour and incorruptibility, life eternal.

Douay Rheims
2:7 To them indeed, who according to patience in good work, seek glory and honour and incorruption, eternal life:

Noah Webster Bible
2:7 To them who by patient continuance in well-doing, seek for glory, and honor, and immortality; eternal life:

Weymouth New Testament
2:7 to those on the one hand who, by lives of persistent right-doing, are striving for glory, honour and immortality, the Life of the Ages;

World English Bible
2:7 to those who by patience in well-doing seek for glory and honor and incorruptibility, eternal life;

Young's Literal Translation
2:7 to those, indeed, who in continuance of a good work, do seek glory, and honour, and incorruptibility -- life age-during;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
toiV de ex eriqeiaV kai apeiqousin men th alhqeia peiqomenoiV de th adikia qumos kai orgh

Scrivener 1894 Textus Receptus
toiV de ex eriqeiaV kai apeiqousin men th alhqeia peiqomenoiV de th adikia qumos kai orgh

Byzantine Majority
toiV de ex eriqeiaV kai apeiqousin men th alhqeia peiqomenoiV de th adikia qumos kai orgh

Alexandrian
toiV de ex eriqeiaV kai apeiqousi th alhqeia peiqomenoiV de th adikia orgh kai qumos

Latin Vulgate
2:8 his autem qui ex contentione et qui non adquiescunt veritati credunt autem iniquitati ira et indignatio

King James Version
2:8 But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,

American Standard Version
2:8 but unto them that are factious, and obey not the truth, but obey unrighteousness, shall be wrath and indignation,

Bible in Basic English
2:8 But to those who, from a love of competition, are not guided by what is true, will come the heat of his wrath,

Darby's English Translation
2:8 But to those that are contentious, and are disobedient to the truth, but obey unrighteousness, there shall be wrath and indignation,

Douay Rheims
2:8 But to them that are contentious, and who obey not the truth, but give credit to iniquity, wrath and indignation.

Noah Webster Bible
2:8 But to them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness; indignation and wrath:

Weymouth New Testament
2:8 while on the other hand upon the self-willed who disobey the truth and obey unrighteousness will fall anger and fury, affliction and awful distress,

World English Bible
2:8 but to those who are self-seeking, and don`t obey the truth, but obey unrighteousness, will be wrath and indignation,

Young's Literal Translation
2:8 and to those contentious, and disobedient, indeed, to the truth, and obeying the unrighteousness -- indignation and wrath,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
qliyiV kai stenocwria epi pasan yuchn anqrwpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prwton kai ellhnoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
qliyiV kai stenocwria epi pasan yuchn anqrwpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prwton kai ellhnoV

Byzantine Majority
qliyiV kai stenocwria epi pasan yuchn anqrwpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prwton kai ellhnoV

Alexandrian
qliyiV kai stenocwria epi pasan yuchn anqrwpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prwton kai ellhnoV

Latin Vulgate
2:9 tribulatio et angustia in omnem animam hominis operantis malum Iudaei primum et Graeci

King James Version
2:9 Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;

American Standard Version
2:9 tribulation and anguish, upon every soul of man that worketh evil, of the Jew first, and also of the Greek;

Bible in Basic English
2:9 Trouble and sorrow on all whose works are evil, to the Jew first and then to the Greek;

Darby's English Translation
2:9 tribulation and distress, on every soul of man that works evil, both of Jew first, and of Greek;

Douay Rheims
2:9 Tribulation and anguish upon every soul of man that worketh evil, of the Jew first, and also of the Greek.

Noah Webster Bible
2:9 Tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;

Weymouth New Testament
2:9 coming upon the soul of every man and woman who deliberately does wrong--upon the Jew first, and then upon the Gentile;

World English Bible
2:9 oppression and anguish, on every soul of man who works evil, on the Jew first, and also on the Greek.

Young's Literal Translation
2:9 tribulation and distress, upon every soul of man that is working the evil, both of Jew first, and of Greek;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
doxa de kai timh kai eirhnh panti tw ergazomenw to agaqon ioudaiw te prwton kai ellhni

Scrivener 1894 Textus Receptus
doxa de kai timh kai eirhnh panti tw ergazomenw to agaqon ioudaiw te prwton kai ellhni

Byzantine Majority
doxa de kai timh kai eirhnh panti tw ergazomenw to agaqon ioudaiw te prwton kai ellhni

Alexandrian
doxa de kai timh kai eirhnh panti tw ergazomenw to agaqon ioudaiw te prwton kai ellhni

Latin Vulgate
2:10 gloria autem et honor et pax omni operanti bonum Iudaeo primum et Graeco

King James Version
2:10 But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:

American Standard Version
2:10 but glory and honor and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Greek:

Bible in Basic English
2:10 But glory and honour and peace to all whose works are good, to the Jew first and then to the Greek:

Darby's English Translation
2:10 but glory and honour and peace to every one that works good, both to Jew first and to Greek:

Douay Rheims
2:10 But glory, and honour, and peace to every one that worketh good, to the Jew first, and also to the Greek.

Noah Webster Bible
2:10 But glory, honor, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile;

Weymouth New Testament
2:10 whereas glory, honour and peace will be given to every one who does what is good and right--to the Jew first and then to the Gentile.

World English Bible
2:10 But glory and honor and peace to every man who works good, to the Jew first, and also to the Greek.

Young's Literal Translation
2:10 and glory, and honour, and peace, to every one who is working the good, both to Jew first, and to Greek.

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
ou gar estin proswpolhyia para tw qew

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou gar estin proswpolhyia para tw qew

Byzantine Majority
ou gar estin proswpolhyia para tw qew

Alexandrian
ou gar estin proswpolhmyia para tw qew

Latin Vulgate
2:11 non est enim personarum acceptio apud Deum

King James Version
2:11 For there is no respect of persons with God.

American Standard Version
2:11 for there is no respect of persons with God.

Bible in Basic English
2:11 For one man is not different from another before God.

Darby's English Translation
2:11 for there is no acceptance of persons with God.

Douay Rheims
2:11 For there is no respect of persons with God.

Noah Webster Bible
2:11 For there is no respect of persons with God.

Weymouth New Testament
2:11 For God pays no attention to this world's distinctions.

World English Bible
2:11 For there is no partiality with God.

Young's Literal Translation
2:11 For there is no acceptance of faces with God,

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
osoi gar anomwV hmarton anomwV kai apolountai kai osoi en nomw hmarton dia nomou kriqhsontai

Scrivener 1894 Textus Receptus
osoi gar anomwV hmarton anomwV kai apolountai kai osoi en nomw hmarton dia nomou kriqhsontai

Byzantine Majority
osoi gar anomwV hmarton anomwV kai apolountai kai osoi en nomw hmarton dia nomou kriqhsontai

Alexandrian
osoi gar anomwV hmarton anomwV kai apolountai kai osoi en nomw hmarton dia nomou kriqhsontai

Latin Vulgate
2:12 quicumque enim sine lege peccaverunt sine lege et peribunt et quicumque in lege peccaverunt per legem iudicabuntur

King James Version
2:12 For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;

American Standard Version
2:12 For as many as have sinned without law shall also perish without the law: and as many as have sinned under the law shall be judged by the law;

Bible in Basic English
2:12 All those who have done wrong without the law will get destruction without the law: and those who have done wrong under the law will have their punishment by the law;

Darby's English Translation
2:12 For as many as have sinned without law shall perish also without law; and as many as have sinned under law shall be judged by law,

Douay Rheims
2:12 For whosoever have sinned without the law, shall perish without the law; and whosoever have sinned in the law, shall be judged by the law.

Noah Webster Bible
2:12 For as many as have sinned without law, shall also perish without law: and as many as have sinned in the law, shall be judged by the law,

Weymouth New Testament
2:12 For all who have sinned apart from the Law will also perish apart from the Law, and all who have sinned whilst living under the Law, will be judged by the Law.

World English Bible
2:12 For as many as have sinned without law will also perish without the law. As many as have sinned under the law will be judged by the law.

Young's Literal Translation
2:12 for as many as without law did sin, without law also shall perish, and as many as did sin in law, through law shall be judged,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
ou gar oi akroatai tou nomou dikaioi para tw qew all oi poihtai tou nomou dikaiwqhsontai

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou gar oi akroatai tou nomou dikaioi para tw qew all oi poihtai tou nomou dikaiwqhsontai

Byzantine Majority
ou gar oi akroatai tou nomou dikaioi para tw qew all oi poihtai tou nomou dikaiwqhsontai

Alexandrian
ou gar oi akroatai nomou dikaioi para [tw] qew all oi poihtai nomou dikaiwqhsontai

Latin Vulgate
2:13 non enim auditores legis iusti sunt apud Deum sed factores legis iustificabuntur

King James Version
2:13 (For not the hearers of the law [are] just before God, but the doers of the law shall be justified.

American Standard Version
2:13 for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified:

Bible in Basic English
2:13 For it is not the hearers of the law who will be judged as having righteousness before God, but only the doers:

Darby's English Translation
2:13 (for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.

Douay Rheims
2:13 For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.

Noah Webster Bible
2:13 (For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.

Weymouth New Testament
2:13 It is not those that merely hear the Law read who are righteous in the sight of God, but it is those that obey the Law who will be pronounced righteous.

World English Bible
2:13 For it isn`t the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law will be justified

Young's Literal Translation
2:13 for not the hearers of the law are righteous before God, but the doers of the law shall be declared righteous: --

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
otan gar eqnh ta mh nomon econta fusei ta tou nomou poih outoi nomon mh econteV eautoiV eisin nomoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
otan gar eqnh ta mh nomon econta fusei ta tou nomou poih outoi nomon mh econteV eautoiV eisin nomoV

Byzantine Majority
otan gar eqnh ta mh nomon econta fusei ta tou nomou poih outoi nomon mh econteV eautoiV eisin nomoV

Alexandrian
otan gar eqnh ta mh nomon econta fusei ta tou nomou poiwsin outoi nomon mh econteV eautoiV eisin nomoV

Latin Vulgate
2:14 cum enim gentes quae legem non habent naturaliter quae legis sunt faciunt eiusmodi legem non habentes ipsi sibi sunt lex

King James Version
2:14 For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:

American Standard Version
2:14 (for when Gentiles that have not the law do by nature the things of the law, these, not having the law, are the law unto themselves;

Bible in Basic English
2:14 For when the Gentiles without the law have a natural desire to do the things in the law, they are a law to themselves;

Darby's English Translation
2:14 For when those of the nations, which have no law, practise by nature the things of the law, these, having no law, are a law to themselves;

Douay Rheims
2:14 For when the Gentiles, who have not the law, do by nature those things that are of the law; these having not the law are a law to themselves:

Noah Webster Bible
2:14 For when the Gentiles, who have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law, are a law to themselves.

Weymouth New Testament
2:14 For when Gentiles who have no Law obey by natural instinct the commands of the Law, they, without having a Law, are a Law to themselves;

World English Bible
2:14 (for when Gentiles who don`t have the law do by nature the things of the law, these, not having the law, are a law to themselves,

Young's Literal Translation
2:14 For, when nations that have not a law, by nature may do the things of the law, these not having a law -- to themselves are a law;

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
oitineV endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en taiV kardiaiV autwn summarturoushV autwn thV suneidhsewV kai metaxu allhlwn twn logismwn kathgorountwn h kai apologoumenwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oitineV endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en taiV kardiaiV autwn summarturoushV autwn thV suneidhsewV kai metaxu allhlwn twn logismwn kathgorountwn h kai apologoumenwn

Byzantine Majority
oitineV endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en taiV kardiaiV autwn summarturoushV autwn thV suneidhsewV kai metaxu allhlwn twn logismwn kathgorountwn h kai apologoumenwn

Alexandrian
oitineV endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en taiV kardiaiV autwn summarturoushV autwn thV suneidhsewV kai metaxu allhlwn twn logismwn kathgorountwn h kai apologoumenwn

Latin Vulgate
2:15 qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis testimonium reddente illis conscientia ipsorum et inter se invicem cogitationum accusantium aut etiam defendentium

King James Version
2:15 Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and [their] thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)

American Standard Version
2:15 in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness therewith, and their thoughts one with another accusing or else excusing them);

Bible in Basic English
2:15 Because the work of the law is seen in their hearts, their sense of right and wrong giving witness to it, while their minds are at one time judging them and at another giving them approval;

Darby's English Translation
2:15 who shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts accusing or else excusing themselves between themselves;)

Douay Rheims
2:15 Who shew the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness to them, and their thoughts between themselves accusing, or also defending one another,

Noah Webster Bible
2:15 Who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing testimony, and their thoughts the mean while accusing, or else excusing one another)

Weymouth New Testament
2:15 since they exhibit proof that a knowledge of the conduct which the Law requires is engraven on their hearts, while their consciences also bear witness to the Law, and their thoughts, as if in mutual discussion, accuse them or perhaps maintain their innocence--

World English Bible
2:15 in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience testifying with them, and their thoughts among themselves accusing or else excusing them)

Young's Literal Translation
2:15 who do shew the work of the law written in their hearts, their conscience also witnessing with them, and between one another the thoughts accusing or else defending,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
en hmera ote krinei o qeoV ta krupta twn anqrwpwn kata to euaggelion mou dia ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
en hmera ote krinei o qeoV ta krupta twn anqrwpwn kata to euaggelion mou dia ihsou cristou

Byzantine Majority
en hmera ote krinei o qeoV ta krupta twn anqrwpwn kata to euaggelion mou dia ihsou cristou

Alexandrian
en hmera ote krinei o qeoV ta krupta twn anqrwpwn kata to euaggelion mou dia cristou ihsou

Latin Vulgate
2:16 in die cum iudicabit Deus occulta hominum secundum evangelium meum per Iesum Christum

King James Version
2:16 In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.

American Standard Version
2:16 in the day when God shall judge the secrets of men, according to my gospel, by Jesus Christ.

Bible in Basic English
2:16 In the day when God will be a judge of the secrets of men, as it says in the good news of which I am a preacher, through Jesus Christ.

Darby's English Translation
2:16 in the day when God shall judge the secrets of men, according to my glad tidings, by Jesus Christ.

Douay Rheims
2:16 In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel.

Noah Webster Bible
2:16 In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel.

Weymouth New Testament
2:16 on the day when God will judge the secrets of men's lives by Jesus Christ, as declared in the Good News as I have taught it.

World English Bible
2:16 in the day when God will judge the secrets of men, according to my gospel, by Jesus Christ.

Young's Literal Translation
2:16 in the day when God shall judge the secrets of men, according to my good news, through Jesus Christ.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
ide su ioudaioV eponomazh kai epanapauh tw nomw kai kaucasai en qew

Scrivener 1894 Textus Receptus
ide su ioudaioV eponomazh kai epanapauh tw nomw kai kaucasai en qew

Byzantine Majority
ide su ioudaioV eponomazh kai epanapauh tw nomw kai kaucasai en qew

Alexandrian
ei de su ioudaioV eponomazh kai epanapauh nomw kai kaucasai en qew

Latin Vulgate
2:17 si autem tu Iudaeus cognominaris et requiescis in lege et gloriaris in Deo

King James Version
2:17 Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God,

American Standard Version
2:17 But if thou bearest the name of a Jew, and restest upon the law, and gloriest in God,

Bible in Basic English
2:17 But as for you who have the name of Jew, and are resting on the law, and take pride in God,

Darby's English Translation
2:17 But if *thou* art named a Jew, and restest in the law, and makest thy boast in God,

Douay Rheims
2:17 But if thou art called a Jew and restest in the law, and makest thy boast of God,

Noah Webster Bible
2:17 Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God,

Weymouth New Testament
2:17 And since you claim the name of Jew, and find rest and satisfaction in the Law, and make your boast in God,

World English Bible
2:17 Indeed you bear the name of a Jew, and rest on the law, and glory in God,

Young's Literal Translation
2:17 Lo, thou art named a Jew, and dost rest upon the law, and dost boast in God,

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ginwskeiV to qelhma kai dokimazeiV ta diaferonta kathcoumenoV ek tou nomou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ginwskeiV to qelhma kai dokimazeiV ta diaferonta kathcoumenoV ek tou nomou

Byzantine Majority
kai ginwskeiV to qelhma kai dokimazeiV ta diaferonta kathcoumenoV ek tou nomou

Alexandrian
kai ginwskeiV to qelhma kai dokimazeiV ta diaferonta kathcoumenoV ek tou nomou

Latin Vulgate
2:18 et nosti voluntatem et probas utiliora instructus per legem

King James Version
2:18 And knowest [his] will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law;

American Standard Version
2:18 and knowest his will, and approvest the things that are excellent, being instructed out of the law,

Bible in Basic English
2:18 And have knowledge of his desires, and are a judge of the things which are different, having the learning of the law,

Darby's English Translation
2:18 and knowest the will, and discerningly approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law;

Douay Rheims
2:18 And knowest his will, and approvest the more profitable things, being instructed by the law,

Noah Webster Bible
2:18 And knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law,

Weymouth New Testament
2:18 and know the supreme will, and can test things that differ--being a man who receives instruction from the Law--

World English Bible
2:18 and know his will, and approve the things that are excellent, being instructed out of the law,

Young's Literal Translation
2:18 and dost know the will, and dost approve the distinctions, being instructed out of the law,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
pepoiqaV te seauton odhgon einai tuflwn fwV twn en skotei

Scrivener 1894 Textus Receptus
pepoiqaV te seauton odhgon einai tuflwn fwV twn en skotei

Byzantine Majority
pepoiqaV te seauton odhgon einai tuflwn fwV twn en skotei

Alexandrian
pepoiqaV te seauton odhgon einai tuflwn fwV twn en skotei

Latin Vulgate
2:19 confidis te ipsum ducem esse caecorum lumen eorum qui in tenebris sunt

King James Version
2:19 And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness,

American Standard Version
2:19 and art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them that are in darkness,

Bible in Basic English
2:19 In the belief that you are a guide to the blind, a light to those in the dark,

Darby's English Translation
2:19 and hast confidence that thou thyself art a leader of the blind, a light of those who are in darkness,

Douay Rheims
2:19 Art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them that are in darkness,

Noah Webster Bible
2:19 And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them who are in darkness,

Weymouth New Testament
2:19 and have persuaded yourself that, as for you, you are a guide to the blind, a light to those who are in darkness,

World English Bible
2:19 and are confident that you yourself are a guide of the blind, a light to those who are in darkness,

Young's Literal Translation
2:19 and hast confidence that thou thyself art a leader of blind ones, a light of those in darkness,

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
paideuthn afronwn didaskalon nhpiwn econta thn morfwsin thV gnwsewV kai thV alhqeiaV en tw nomw

Scrivener 1894 Textus Receptus
paideuthn afronwn didaskalon nhpiwn econta thn morfwsin thV gnwsewV kai thV alhqeiaV en tw nomw

Byzantine Majority
paideuthn afronwn didaskalon nhpiwn econta thn morfwsin thV gnwsewV kai thV alhqeiaV en tw nomw

Alexandrian
paideuthn afronwn didaskalon nhpiwn econta thn morfwsin thV gnwsewV kai thV alhqeiaV en tw nomw

Latin Vulgate
2:20 eruditorem insipientium magistrum infantium habentem formam scientiae et veritatis in lege

King James Version
2:20 An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law.

American Standard Version
2:20 a corrector of the foolish, a teacher of babes, having in the law the form of knowledge and of the truth;

Bible in Basic English
2:20 A teacher of the foolish, having in the law the form of knowledge and of what is true;

Darby's English Translation
2:20 an instructor of the foolish, a teacher of babes, having the form of knowledge and of truth in the law:

Douay Rheims
2:20 An instructor of the foolish, a teacher of infants, having the form of knowledge and of truth in the law.

Noah Webster Bible
2:20 An instructor of the foolish, a teacher of babes, who hast the form of knowledge, and of the truth in the law:

Weymouth New Testament
2:20 a schoolmaster for the dull and ignorant, a teacher of the young, because in the Law you possess an outline of real knowledge and an outline of the truth:

World English Bible
2:20 a corrector of the foolish, a teacher of babies, having in the law the form of knowledge and of the truth.

Young's Literal Translation
2:20 an instructor of foolish ones, a teacher of babes, having the form of the knowledge and of the truth in the law.

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
o oun didaskwn eteron seauton ou didaskeiV o khrusswn mh kleptein klepteiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o oun didaskwn eteron seauton ou didaskeiV o khrusswn mh kleptein klepteiV

Byzantine Majority
o oun didaskwn eteron seauton ou didaskeiV o khrusswn mh kleptein klepteiV

Alexandrian
o oun didaskwn eteron seauton ou didaskeiV o khrusswn mh kleptein klepteiV

Latin Vulgate
2:21 qui ergo alium doces te ipsum non doces qui praedicas non furandum furaris

King James Version
2:21 Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal?

American Standard Version
2:21 thou therefore that teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal?

Bible in Basic English
2:21 You who give teaching to others, do you give it to yourself? you who say that a man may not take what is not his, do you take what is not yours?

Darby's English Translation
2:21 thou then that teachest another, dost thou not teach thyself? thou that preachest not to steal, dost thou steal?

Douay Rheims
2:21 Thou therefore that teachest another, teachest not thyself: thou that preachest that men should not steal, stealest:

Noah Webster Bible
2:21 Thou therefore who teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal?

Weymouth New Testament
2:21 you then who teach your fellow man, do you refuse to teach yourself? You who cry out against stealing, are you yourself a thief?

World English Bible
2:21 You therefore who teach another, don`t you teach yourself? You who preach that a man shouldn`t steal, do you steal?

Young's Literal Translation
2:21 Thou, then, who art teaching another, thyself dost thou not teach?

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
o legwn mh moiceuein moiceueiV o bdelussomenoV ta eidwla ierosuleiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o legwn mh moiceuein moiceueiV o bdelussomenoV ta eidwla ierosuleiV

Byzantine Majority
o legwn mh moiceuein moiceueiV o bdelussomenoV ta eidwla ierosuleiV

Alexandrian
o legwn mh moiceuein moiceueiV o bdelussomenoV ta eidwla ierosuleiV

Latin Vulgate
2:22 qui dicis non moechandum moecharis qui abominaris idola sacrilegium facis

King James Version
2:22 Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?

American Standard Version
2:22 thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou rob temples?

Bible in Basic English
2:22 You who say that a man may not be untrue to his wife, are you true to yours? you who are a hater of images, do you do wrong to the house of God?

Darby's English Translation
2:22 thou that sayest man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?

Douay Rheims
2:22 Thou that sayest, men should not commit adultery, committest adultery: thou that abhorrest idols, committest sacrilege:

Noah Webster Bible
2:22 Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?

Weymouth New Testament
2:22 You who forbid adultery, do you commit adultery? You who loathe idols, do you plunder their temples?

World English Bible
2:22 You who say a man shouldn`t commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples?

Young's Literal Translation
2:22 thou who art preaching not to steal, dost thou steal? thou who art saying not to commit adultery, dost thou commit adultery? thou who art abhorring the idols, dost thou rob temples?

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
oV en nomw kaucasai dia thV parabasewV tou nomou ton qeon atimazeiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
oV en nomw kaucasai dia thV parabasewV tou nomou ton qeon atimazeiV

Byzantine Majority
oV en nomw kaucasai dia thV parabasewV tou nomou ton qeon atimazeiV

Alexandrian
oV en nomw kaucasai dia thV parabasewV tou nomou ton qeon atimazeiV

Latin Vulgate
2:23 qui in lege gloriaris per praevaricationem legis Deum inhonoras

King James Version
2:23 Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God?

American Standard Version
2:23 thou who gloriest in the law, through thy transgression of the law dishonorest thou God?

Bible in Basic English
2:23 You who take pride in the law, are you doing wrong to the honour of God by behaviour which is against the law?

Darby's English Translation
2:23 thou who boastest in law, dost thou by transgression of the law dishonour God?

Douay Rheims
2:23 Thou that makest thy boast of the law, by transgression of the law dishonourest God.

Noah Webster Bible
2:23 Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonorest thou God?

Weymouth New Testament
2:23 You who make your boast in the Law, do you offend against its commands and so dishonour God?

World English Bible
2:23 You who glory in the law, through your disobedience of the law do you dishonor God?

Young's Literal Translation
2:23 thou who in the law dost boast, through the transgression of the law God dost thou dishonour?

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
to gar onoma tou qeou di umaV blasfhmeitai en toiV eqnesin kaqwV gegraptai

Scrivener 1894 Textus Receptus
to gar onoma tou qeou di umaV blasfhmeitai en toiV eqnesin kaqwV gegraptai

Byzantine Majority
to gar onoma tou qeou di umaV blasfhmeitai en toiV eqnesin kaqwV gegraptai

Alexandrian
to gar onoma tou qeou di umaV blasfhmeitai en toiV eqnesin kaqwV gegraptai

Latin Vulgate
2:24 nomen enim Dei per vos blasphematur inter gentes sicut scriptum est

King James Version
2:24 For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.

American Standard Version
2:24 For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, even as it is written.

Bible in Basic English
2:24 For the name of God is shamed among the Gentiles because of you, as it is said in the holy Writings.

Darby's English Translation
2:24 For the name of God is blasphemed on your account among the nations, according as it is written.

Douay Rheims
2:24 (For the name of God through you is blasphemed among the Gentiles, as it is written.)

Noah Webster Bible
2:24 For the name of God is blasphemed among the Gentiles, through you, as it is written.

Weymouth New Testament
2:24 For the name of God is blasphemed among the Gentile nations because of you, as Holy Writ declares.

World English Bible
2:24 For "the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you," just as it is written.

Young's Literal Translation
2:24 for the name of God because of you is evil spoken of among the nations, according as it hath been written.

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
peritomh men gar wfelei ean nomon prasshV ean de parabathV nomou hV h peritomh sou akrobustia gegonen

Scrivener 1894 Textus Receptus
peritomh men gar wfelei ean nomon prasshV ean de parabathV nomou hV h peritomh sou akrobustia gegonen

Byzantine Majority
peritomh men gar wfelei ean nomon prasshV ean de parabathV nomou hV h peritomh sou akrobustia gegonen

Alexandrian
peritomh men gar wfelei ean nomon prasshV ean de parabathV nomou hV h peritomh sou akrobustia gegonen

Latin Vulgate
2:25 circumcisio quidem prodest si legem observes si autem praevaricator legis sis circumcisio tua praeputium facta est

King James Version
2:25 For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.

American Standard Version
2:25 For circumcision indeed profiteth, if thou be a doer of the law: but if thou be a transgressor of the law, thy circumcision is become uncircumcision.

Bible in Basic English
2:25 It is true that circumcision is of use if you keep the law, but if you go against the law it is as if you had it not.

Darby's English Translation
2:25 For circumcision indeed profits if thou keep the law; but if thou be a law-transgressor, thy circumcision is become uncircumcision.

Douay Rheims
2:25 Circumcision profiteth indeed, if thou keep the law; but if thou be a transgressor of the law, thy circumcision is made uncircumcision.

Noah Webster Bible
2:25 For circumcision verily profiteth, if thou keepest the law; but if thou art a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.

Weymouth New Testament
2:25 Circumcision does indeed profit, if you obey the Law; but if you are a Law-breaker, the fact that you have been circumcised counts for nothing.

World English Bible
2:25 For circumcision indeed profits, if you be a doer of the law, but if you be a transgressor of the law, your circumcision has become uncircumcision.

Young's Literal Translation
2:25 For circumcision, indeed, doth profit, if law thou mayest practise, but if a transgressor of law thou mayest be, thy circumcision hath become uncircumcision.

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
ean oun h akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulassh ouci h akrobustia autou eiV peritomhn logisqhsetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
ean oun h akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulassh ouci h akrobustia autou eiV peritomhn logisqhsetai

Byzantine Majority
ean oun h akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulassh ouci h akrobustia autou eiV peritomhn logisqhsetai

Alexandrian
ean oun h akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulassh ouc h akrobustia autou eiV peritomhn logisqhsetai

Latin Vulgate
2:26 si igitur praeputium iustitias legis custodiat nonne praeputium illius in circumcisionem reputabitur

King James Version
2:26 Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?

American Standard Version
2:26 If therefore the uncircumcision keep the ordinances of the law, shall not his uncircumcision be reckoned for circumcision?

Bible in Basic English
2:26 If those who have not circumcision keep the rules of the law, will it not be credited to them as circumcision?

Darby's English Translation
2:26 If therefore the uncircumcision keep the requirements of the law, shall not his uncircumcision be reckoned for circumcision,

Douay Rheims
2:26 If, then, the uncircumcised keep the justices of the law, shall not this uncircumcision be counted for circumcision?

Noah Webster Bible
2:26 Therefore, if the uncircumcision keepeth the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?

Weymouth New Testament
2:26 In the same way if an uncircumcised man pays attention to the just requirements of the Law, shall not his lack of circumcision be overlooked, and,

World English Bible
2:26 If therefore the uncircumcised keep the ordinances of the law, won`t his uncircumcision be accounted as circumcision?

Young's Literal Translation
2:26 If, therefore the uncircumcision the righteousness of the law may keep, shall not his uncircumcision for circumcision be reckoned?

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
kai krinei h ek fusewV akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatoV kai peritomhV parabathn nomou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai krinei h ek fusewV akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatoV kai peritomhV parabathn nomou

Byzantine Majority
kai krinei h ek fusewV akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatoV kai peritomhV parabathn nomou

Alexandrian
kai krinei h ek fusewV akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatoV kai peritomhV parabathn nomou

Latin Vulgate
2:27 et iudicabit quod ex natura est praeputium legem consummans te qui per litteram et circumcisionem praevaricator legis es

King James Version
2:27 And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?

American Standard Version
2:27 and shall not the uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who with the letter and circumcision art a transgressor of the law?

Bible in Basic English
2:27 And they, by their keeping of the law without circumcision, will be judges of you, by whom the law is broken though you have the letter of the law and circumcision.

Darby's English Translation
2:27 and uncircumcision by nature, fulfilling the law, judge thee, who, with letter and circumcision, art a law-transgressor?

Douay Rheims
2:27 And shall not that which by nature is uncircumcision, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision art a transgressor of the law?

Noah Webster Bible
2:27 And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfilleth the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?

Weymouth New Testament
2:27 although he is a Gentile by birth, if he scrupulously obeys the Law, shall he not sit in judgement upon you who, possessing, as you do, a written Law and circumcision, are yet a Law-breaker?

World English Bible
2:27 Won`t the uncircumcision which is by nature, if it fulfills the law, judge you, who with the letter and circumcision are a transgressor of the law?

Young's Literal Translation
2:27 and the uncircumcision, by nature, fulfilling the law, shall judge thee who, through letter and circumcision, art a transgressor of law.

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
ou gar o en tw fanerw ioudaioV estin oude h en tw fanerw en sarki peritomh

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou gar o en tw fanerw ioudaioV estin oude h en tw fanerw en sarki peritomh

Byzantine Majority
ou gar o en tw fanerw ioudaioV estin oude h en tw fanerw en sarki peritomh

Alexandrian
ou gar o en tw fanerw ioudaioV estin oude h en tw fanerw en sarki peritomh

Latin Vulgate
2:28 non enim qui in manifesto Iudaeus est neque quae in manifesto in carne circumcisio

King James Version
2:28 For he is not a Jew, which is one outwardly; neither [is that] circumcision, which is outward in the flesh:

American Standard Version
2:28 For he is not a Jew who is one outwardly; neither is that circumcision which is outward in the flesh:

Bible in Basic English
2:28 The true Jew is not one who is only so publicly, and circumcision is not that which may be seen in the flesh:

Darby's English Translation
2:28 For he is not a Jew who is one outwardly, neither that circumcision which is outward in flesh;

Douay Rheims
2:28 For it is not he is a Jew, who is so outwardly; nor is that circumcision which is outwardly in the flesh:

Noah Webster Bible
2:28 For he is not a Jew, who is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh:

Weymouth New Testament
2:28 For the true Jew is not the man who is simply a Jew outwardly, and true circumcision is not that which is outward and bodily.

World English Bible
2:28 For he is not a Jew who is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh;

Young's Literal Translation
2:28 For he is not a Jew who is so outwardly, neither is circumcision that which is outward in flesh;

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
all o en tw kruptw ioudaioV kai peritomh kardiaV en pneumati ou grammati ou o epainoV ouk ex anqrwpwn all ek tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
all o en tw kruptw ioudaioV kai peritomh kardiaV en pneumati ou grammati ou o epainoV ouk ex anqrwpwn all ek tou qeou

Byzantine Majority
all o en tw kruptw ioudaioV kai peritomh kardiaV en pneumati ou grammati ou o epainoV ouk ex anqrwpwn all ek tou qeou

Alexandrian
all o en tw kruptw ioudaioV kai peritomh kardiaV en pneumati ou grammati ou o epainoV ouk ex anqrwpwn all ek tou qeou

Latin Vulgate
2:29 sed qui in abscondito Iudaeus et circumcisio cordis in spiritu non littera cuius laus non ex hominibus sed ex Deo est

King James Version
2:29 But he [is] a Jew, which is one inwardly; and circumcision [is that] of the heart, in the spirit, [and] not in the letter; whose praise [is] not of men, but of God.

American Standard Version
2:29 but he is a Jew who is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

Bible in Basic English
2:29 But he is a Jew who is a secret one, whose circumcision is of the heart, in the spirit and not in the letter; whose praise is not from men, but from God.

Darby's English Translation
2:29 but he is a Jew who is so inwardly; and circumcision, of the heart, in spirit, not in letter; whose praise is not of men, but of God.

Douay Rheims
2:29 But he is a Jew, that is one inwardly; and the circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter; whose praise is not of men, but of God.

Noah Webster Bible
2:29 But he is a Jew who is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not from men, but from God.

Weymouth New Testament
2:29 But the true Jew is one inwardly, and true circumcision is heart-circumcision--not literal, but spiritual; and such people receive praise not from men, but from God.

World English Bible
2:29 but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit not in the letter; whose praise is not from men, but from God.

Young's Literal Translation
2:29 but a Jew is he who is so inwardly, and circumcision is of the heart, in spirit, not in letter, of which the praise is not of men, but of God.

 

Romans 3

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com