Parallel Greek New Testament

Acts 28

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Return to Index

Chapter 1

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1

Stephens 1550 Textus Receptus
pauloV douloV ihsou cristou klhtoV apostoloV afwrismenoV eiV euaggelion qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
pauloV douloV ihsou cristou klhtoV apostoloV afwrismenoV eiV euaggelion qeou

Byzantine Majority
pauloV douloV ihsou cristou klhtoV apostoloV afwrismenoV eiV euaggelion qeou

Alexandrian
pauloV douloV cristou ihsou klhtoV apostoloV afwrismenoV eiV euaggelion qeou

Latin Vulgate
1:1 Paulus servus Christi Iesu vocatus apostolus segregatus in evangelium Dei

King James Version
1:1 Paul, a servant of Jesus Christ, called [to be] an apostle, separated unto the gospel of God,

American Standard Version
1:1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God,

Bible in Basic English
1:1 Paul, a servant of Jesus Christ, an Apostle by the selection of God, given authority as a preacher of the good news,

Darby's English Translation
1:1 Paul, bondman of Jesus Christ, a called apostle, separated to God`s glad tidings,

Douay Rheims
1:1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God,

Noah Webster Bible
1:1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God,

Weymouth New Testament
1:1 Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an Apostle, set apart to proclaim God's Good News,

World English Bible
1:1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God,

Young's Literal Translation
1:1 Paul, a servant of Jesus Christ, a called apostle, having been separated to the good news of God --

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
o proephggeilato dia twn profhtwn autou en grafaiV agiaiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o proephggeilato dia twn profhtwn autou en grafaiV agiaiV

Byzantine Majority
o proephggeilato dia twn profhtwn autou en grafaiV agiaiV

Alexandrian
o proephggeilato dia twn profhtwn autou en grafaiV agiaiV

Latin Vulgate
1:2 quod ante promiserat per prophetas suos in scripturis sanctis

King James Version
1:2 (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,)

American Standard Version
1:2 which he promised afore through his prophets in the holy scriptures,

Bible in Basic English
1:2 Of which God had given word before by his prophets in the holy Writings,

Darby's English Translation
1:2 (which he had before promised by his prophets in holy writings,)

Douay Rheims
1:2 Which he had promised before, by his prophets, in the holy scriptures,

Noah Webster Bible
1:2 (Which he had promised before by his prophets in the holy scriptures)

Weymouth New Testament
1:2 which God had already promised through His Prophets in Holy Writ, concerning His Son,

World English Bible
1:2 which he promised before through his prophets in the holy scriptures,

Young's Literal Translation
1:2 which He announced before through His prophets in holy writings --

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatoV dabid kata sarka

Scrivener 1894 Textus Receptus
peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatoV dabid kata sarka

Byzantine Majority
peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatoV dauid kata sarka

Alexandrian
peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatoV dauid kata sarka

Latin Vulgate
1:3 de Filio suo qui factus est ex semine David secundum carnem

King James Version
1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh;

American Standard Version
1:3 concerning his Son, who was born of the seed of David according to the flesh,

Bible in Basic English
1:3 About his Son who, in the flesh, came from the family of David,

Darby's English Translation
1:3 concerning his Son (come of David`s seed according to flesh,

Douay Rheims
1:3 Concerning his Son, who was made to him of the seed of David, according to the flesh,

Noah Webster Bible
1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh.

Weymouth New Testament
1:3 who, as regards His human descent, belonged to the posterity of David,

World English Bible
1:3 concerning his Son, who was born of the seed of David according to the flesh,

Young's Literal Translation
1:3 concerning His Son, (who is come of the seed of David according to the flesh,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
tou orisqentoV uiou qeou en dunamei kata pneuma agiwsunhV ex anastasewV nekrwn ihsou cristou tou kuriou hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
tou orisqentoV uiou qeou en dunamei kata pneuma agiwsunhV ex anastasewV nekrwn ihsou cristou tou kuriou hmwn

Byzantine Majority
tou orisqentoV uiou qeou en dunamei kata pneuma agiwsunhV ex anastasewV nekrwn ihsou cristou tou kuriou hmwn

Alexandrian
tou orisqentoV uiou qeou en dunamei kata pneuma agiwsunhV ex anastasewV nekrwn ihsou cristou tou kuriou hmwn

Latin Vulgate
1:4 qui praedestinatus est Filius Dei in virtute secundum Spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum Iesu Christi Domini nostri

King James Version
1:4 And declared [to be] the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead:

American Standard Version
1:4 who was declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead; even Jesus Christ our Lord,

Bible in Basic English
1:4 But was marked out as Son of God in power by the Holy Spirit through the coming to life again of the dead; Jesus Christ our Lord,

Darby's English Translation
1:4 marked out Son of God in power, according to the Spirit of holiness, by resurrection of the dead) Jesus Christ our Lord;

Douay Rheims
1:4 Who was predestinated the Son of God in power, according to the spirit of sanctification, by the resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead;

Noah Webster Bible
1:4 And declared to be the Son of God, with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead:

Weymouth New Testament
1:4 but as regards the holiness of His Spirit was decisively proved by His Resurrection to be the Son of God--I mean concerning Jesus Christ our Lord,

World English Bible
1:4 who was declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord,

Young's Literal Translation
1:4 who is marked out Son of God in power, according to the Spirit of sanctification, by the rising again from the dead,) Jesus Christ our Lord;

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
di ou elabomen carin kai apostolhn eiV upakohn pistewV en pasin toiV eqnesin uper tou onomatoV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
di ou elabomen carin kai apostolhn eiV upakohn pistewV en pasin toiV eqnesin uper tou onomatoV autou

Byzantine Majority
di ou elabomen carin kai apostolhn eiV upakohn pistewV en pasin toiV eqnesin uper tou onomatoV autou

Alexandrian
di ou elabomen carin kai apostolhn eiV upakohn pistewV en pasin toiV eqnesin uper tou onomatoV autou

Latin Vulgate
1:5 per quem accepimus gratiam et apostolatum ad oboediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine eius

King James Version
1:5 By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name:

American Standard Version
1:5 through whom we received grace and apostleship, unto obedience of faith among all the nations, for his name`s sake;

Bible in Basic English
1:5 Through whom grace has been given to us, sending us out to make disciples to the faith among all nations, for his name:

Darby's English Translation
1:5 by whom we have received grace and apostleship in behalf of his name, for obedience of faith among all the nations,

Douay Rheims
1:5 By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith, in all nations, for his name;

Noah Webster Bible
1:5 By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name:

Weymouth New Testament
1:5 through whom we have received grace and Apostleship in His service in order to win men to obedience to the faith, among all Gentile peoples,

World English Bible
1:5 through whom we received grace and apostleship, to obedience of faith among all the nations, for his name`s sake.

Young's Literal Translation
1:5 through whom we did receive grace and apostleship, for obedience of faith among all the nations, in behalf of his name;

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
en oiV este kai umeiV klhtoi ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
en oiV este kai umeiV klhtoi ihsou cristou

Byzantine Majority
en oiV este kai umeiV klhtoi ihsou cristou

Alexandrian
en oiV este kai umeiV klhtoi ihsou cristou

Latin Vulgate
1:6 in quibus estis et vos vocati Iesu Christi

King James Version
1:6 Among whom are ye also the called of Jesus Christ:

American Standard Version
1:6 among whom are ye also called to be Jesus Christ`s:

Bible in Basic English
1:6 Among whom you in the same way have been marked out to be disciples of Jesus Christ:

Darby's English Translation
1:6 among whom are *ye* also the called of Jesus Christ:

Douay Rheims
1:6 Among whom are you also the called of Jesus Christ:

Noah Webster Bible
1:6 Among whom are ye also the called of Jesus Christ:

Weymouth New Testament
1:6 among whom you also, called, as you have been, to belong to Jesus Christ, are numbered:

World English Bible
1:6 Among whom you are also called to be Jesus Christ`s.

Young's Literal Translation
1:6 among whom are also ye, the called of Jesus Christ;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
pasin toiV ousin en rwmh agaphtoiV qeou klhtoiV agioiV cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
pasin toiV ousin en rwmh agaphtoiV qeou klhtoiV agioiV cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Byzantine Majority
pasin toiV ousin en rwmh agaphtoiV qeou klhtoiV agioiV cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Alexandrian
pasin toiV ousin en rwmh agaphtoiV qeou klhtoiV agioiV cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Latin Vulgate
1:7 omnibus qui sunt Romae dilectis Dei vocatis sanctis gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo

King James Version
1:7 To all that be in Rome, beloved of God, called [to be] saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

American Standard Version
1:7 To all that are in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Bible in Basic English
1:7 To all those who are in Rome, loved by God, marked out as saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Darby's English Translation
1:7 to all that are in Rome, beloved of God, called saints: Grace to you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ.

Douay Rheims
1:7 To all that are at Rome, the beloved of God, called to be saints. Grace to you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

Noah Webster Bible
1:7 To all that are in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you, and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

Weymouth New Testament
1:7 To all God's loved ones who are in Rome, called to be saints. May grace and peace be granted to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.

World English Bible
1:7 To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Young's Literal Translation
1:7 to all who are in Rome, beloved of God, called saints; Grace to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ!

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
prwton men eucaristw tw qew mou dia ihsou cristou uper pantwn umwn oti h pistiV umwn kataggelletai en olw tw kosmw

Scrivener 1894 Textus Receptus
prwton men eucaristw tw qew mou dia ihsou cristou uper pantwn umwn oti h pistiV umwn kataggelletai en olw tw kosmw

Byzantine Majority
prwton men eucaristw tw qew mou dia ihsou cristou uper pantwn umwn oti h pistiV umwn kataggelletai en olw tw kosmw

Alexandrian
prwton men eucaristw tw qew mou dia ihsou cristou peri pantwn umwn oti h pistiV umwn kataggelletai en olw tw kosmw

Latin Vulgate
1:8 primum quidem gratias ago Deo meo per Iesum Christum pro omnibus vobis quia fides vestra adnuntiatur in universo mundo

King James Version
1:8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world.

American Standard Version
1:8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is proclaimed throughout the whole world.

Bible in Basic English
1:8 First of all, I give praise to my God through Jesus Christ for you all, because news of your faith has gone into all the world.

Darby's English Translation
1:8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is proclaimed in the whole world.

Douay Rheims
1:8 First I give thanks to my God, through Jesus Christ, for you all, because your faith is spoken of in the whole world.

Noah Webster Bible
1:8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world.

Weymouth New Testament
1:8 First of all, I thank my God through Jesus Christ for what He has done for all of you; for the report of your faith is spreading through the whole world.

World English Bible
1:8 First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, that your faith is proclaimed throughout the whole world.

Young's Literal Translation
1:8 first, indeed, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is proclaimed in the whole world;

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
martuV gar mou estin o qeoV w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou wV adialeiptwV mneian umwn poioumai

Scrivener 1894 Textus Receptus
martuV gar mou estin o qeoV w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou wV adialeiptwV mneian umwn poioumai

Byzantine Majority
martuV gar mou estin o qeoV w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou wV adialeiptwV mneian umwn poioumai

Alexandrian
martuV gar mou estin o qeoV w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou wV adialeiptwV mneian umwn poioumai

Latin Vulgate
1:9 testis enim mihi est Deus cui servio in spiritu meo in evangelio Filii eius quod sine intermissione memoriam vestri facio

King James Version
1:9 For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers;

American Standard Version
1:9 For God is my witness, whom I serve in my spirit in the gospel of his Son, how unceasingly I make mention of you, always in my prayers

Bible in Basic English
1:9 For God is my witness, whose servant I am in spirit in the good news of his Son, that you are at all times in my memory and in my prayers,

Darby's English Translation
1:9 For God is my witness, whom I serve in my spirit in the glad tidings of his Son, how unceasingly I make mention of you,

Douay Rheims
1:9 For God is my witness, whom I serve in my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make a commemoration of you;

Noah Webster Bible
1:9 For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers,

Weymouth New Testament
1:9 I call God to witness--to whom I render priestly and spiritual service by telling the Good News about His Son-- how unceasingly I make mention of you in His presence,

World English Bible
1:9 For God is my witness, whom I serve in my spirit in the gospel of his Son, how unceasingly I make mention of you always in my prayers,

Young's Literal Translation
1:9 for God is my witness, whom I serve in my spirit in the good news of His Son, how unceasingly I make mention of you,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
pantote epi twn proseucwn mou deomenoV eipws hdh pote euodwqhsomai en tw qelhmati tou qeou elqein proV umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
pantote epi twn proseucwn mou deomenoV eipws hdh pote euodwqhsomai en tw qelhmati tou qeou elqein proV umaV

Byzantine Majority
pantote epi twn proseucwn mou deomenoV eipws hdh pote euodwqhsomai en tw qelhmati tou qeou elqein proV umaV

Alexandrian
pantote epi twn proseucwn mou deomenoV ei pws hdh pote euodwqhsomai en tw qelhmati tou qeou elqein proV umaV

Latin Vulgate
1:10 semper in orationibus meis obsecrans si quo modo tandem aliquando prosperum iter habeam in voluntate Dei veniendi ad vos

King James Version
1:10 Making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you.

American Standard Version
1:10 making request, if by any means now at length I may be prospered by the will of God to come unto you.

Bible in Basic English
1:10 And that I am ever making prayers that God will give me a good journey to you.

Darby's English Translation
1:10 always beseeching at my prayers, if any way now at least I may be prospered by the will of God to come to you.

Douay Rheims
1:10 Always in my prayers making request, if by any means now at length I may have a prosperous journey, by the will of God, to come unto you.

Noah Webster Bible
1:10 Making request (if by any means now at length I may have a prosperous journey by the will of God) to come to you.

Weymouth New Testament
1:10 always in my prayers entreating that now, at length, if such be His will, the way may by some means be made clear for me to come to you.

World English Bible
1:10 requesting, if by any means now at length I may be prospered by the will of God to come to you.

Young's Literal Translation
1:10 always in my prayers beseeching, if by any means now at length I shall have a prosperous journey, by the will of God, to come unto you,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
epipoqw gar idein umaV ina ti metadw carisma umin pneumatikon eiV to sthricqhnai umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
epipoqw gar idein umaV ina ti metadw carisma umin pneumatikon eiV to sthricqhnai umaV

Byzantine Majority
epipoqw gar idein umaV ina ti metadw carisma umin pneumatikon eiV to sthricqhnai umaV

Alexandrian
epipoqw gar idein umaV ina ti metadw carisma umin pneumatikon eiV to sthricqhnai umaV

Latin Vulgate
1:11 desidero enim videre vos ut aliquid inpertiar gratiae vobis spiritalis ad confirmandos vos

King James Version
1:11 For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;

American Standard Version
1:11 For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;

Bible in Basic English
1:11 For I have a strong desire to see you, and to give you some grace of the spirit, so that you may be made strong;

Darby's English Translation
1:11 For I greatly desire to see you, that I may impart to you some spiritual gift to establish you;

Douay Rheims
1:11 For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual grace, to strengthen you:

Noah Webster Bible
1:11 For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, to the end ye may be established;

Weymouth New Testament
1:11 For I am longing to see you, in order to convey to you some spiritual help, so that you may be strengthened;

World English Bible
1:11 For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, to the end you may be established;

Young's Literal Translation
1:11 for I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, that ye may be established;

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
touto de estin sumparaklhqhnai en umin dia thV en allhloiV pistewV umwn te kai emou

Scrivener 1894 Textus Receptus
touto de estin sumparaklhqhnai en umin dia thV en allhloiV pistewV umwn te kai emou

Byzantine Majority
touto de estin sumparaklhqhnai en umin dia thV en allhloiV pistewV umwn te kai emou

Alexandrian
touto de estin sumparaklhqhnai en umin dia thV en allhloiV pistewV umwn te kai emou

Latin Vulgate
1:12 id est simul consolari in vobis per eam quae invicem est fidem vestram atque meam

King James Version
1:12 That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.

American Standard Version
1:12 that is, that I with you may be comforted in you, each of us by the other`s faith, both yours and mine.

Bible in Basic English
1:12 That is to say, that all of us may be comforted together by the faith which is in you and in me.

Darby's English Translation
1:12 that is, to have mutual comfort among you, each by the faith which is in the other, both yours and mine.

Douay Rheims
1:12 That is to say, that I may be comforted together in you, by that which is common to us both, your faith and mine.

Noah Webster Bible
1:12 That is, that I may be comforted together with you, by the mutual faith both of you and me.

Weymouth New Testament
1:12 in other words that while I am among you we may be mutually encouraged by one another's faith, yours and mine.

World English Bible
1:12 that is, that I with you may be comforted in you, each of us by the other`s faith, both yours and mine.

Young's Literal Translation
1:12 and that is, that I may be comforted together among you, through the faith in one another, both yours and mine.

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
ou qelw de umaV agnoein adelfoi oti pollakiV proeqemhn elqein proV umaV kai ekwluqhn acri tou deuro ina karpon tina scw kai en umin kaqwV kai en toiV loipoiV eqnesin

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou qelw de umaV agnoein adelfoi oti pollakiV proeqemhn elqein proV umaV kai ekwluqhn acri tou deuro ina karpon tina scw kai en umin kaqwV kai en toiV loipoiV eqnesin

Byzantine Majority
ou qelw de umaV agnoein adelfoi oti pollakiV proeqemhn elqein proV umaV kai ekwluqhn acri tou deuro ina tina karpon scw kai en umin kaqwV kai en toiV loipoiV eqnesin

Alexandrian
ou qelw de umaV agnoein adelfoi oti pollakiV proeqemhn elqein proV umaV kai ekwluqhn acri tou deuro ina tina karpon scw kai en umin kaqwV kai en toiV loipoiV eqnesin

Latin Vulgate
1:13 nolo autem vos ignorare fratres quia saepe proposui venire ad vos et prohibitus sum usque adhuc ut aliquem fructum habeam et in vobis sicut et in ceteris gentibus

King James Version
1:13 Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, (but was let hitherto,) that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles.

American Standard Version
1:13 And I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you (and was hindered hitherto), that I might have some fruit in you also, even as in the rest of the Gentiles.

Bible in Basic English
1:13 You may be certain, my brothers, that it has frequently been in my mind to come to you (but till now I was kept from it), so that I might have some fruit from you in the same way as I have had it from the other nations.

Darby's English Translation
1:13 But I do not wish you to be ignorant, brethren, that I often proposed to come to you, (and have been hindered until the present time,) that I might have some fruit among you too, even as among the other nations also.

Douay Rheims
1:13 And I would not have you ignorant, brethren, that I have often purposed to come unto you, (and have been hindered hitherto,) that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles.

Noah Webster Bible
1:13 Now I would not have you ignorant, brethren, that I have often purposed to come to you (but have been hitherto hindered) that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles.

Weymouth New Testament
1:13 And I desire you to know, brethren, that I have many a time intended to come to you--though until now I have been disappointed--in order that among you also I might gather some fruit from my labours, as I have already done among the rest of the Gentile nations.

World English Bible
1:13 Now I don`t desire to have you unaware, brothers, that often I planned to come to you, and was hindered so far, that I might have some fruit in you also, even as in the rest of the Gentiles.

Young's Literal Translation
1:13 And I do not wish you to be ignorant, brethren, that many times I did purpose to come unto you -- and was hindered till the present time -- that some fruit I might have also among you, even as also among the other nations.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
ellhsin te kai barbaroiV sofoiV te kai anohtoiV ofeilethV eimi

Scrivener 1894 Textus Receptus
ellhsin te kai barbaroiV sofoiV te kai anohtoiV ofeilethV eimi

Byzantine Majority
ellhsin te kai barbaroiV sofoiV te kai anohtoiV ofeilethV eimi

Alexandrian
ellhsin te kai barbaroiV sofoiV te kai anohtoiV ofeilethV eimi

Latin Vulgate
1:14 Graecis ac barbaris sapientibus et insipientibus debitor sum

King James Version
1:14 I am debtor both to the Greeks, and to the Barbarians; both to the wise, and to the unwise.

American Standard Version
1:14 I am debtor both to Greeks and to Barbarians, both to the wise and to the foolish.

Bible in Basic English
1:14 I have a debt to Greeks and to the nations outside; to the wise and to those who have no learning.

Darby's English Translation
1:14 I am a debtor both to Greeks and barbarians, both to wise and unintelligent:

Douay Rheims
1:14 To the Greeks and to the barbarians, to the wise and to the unwise, I am a debtor;

Noah Webster Bible
1:14 I am debtor both to the Greeks, and to the barbarians, both to the wise, and to the unwise.

Weymouth New Testament
1:14 I am already under obligations alike to Greek-speaking races and to others, to cultured and to uncultured people:

World English Bible
1:14 I am debtor both to Greeks and to foreigners, both to the wise and to the foolish.

Young's Literal Translation
1:14 Both to Greeks and to foreigners, both to wise and to thoughtless, I am a debtor,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
outwV to kat eme proqumon kai umin toiV en rwmh euaggelisasqai

Scrivener 1894 Textus Receptus
outwV to kat eme proqumon kai umin toiV en rwmh euaggelisasqai

Byzantine Majority
outwV to kat eme proqumon kai umin toiV en rwmh euaggelisasqai

Alexandrian
outwV to kat eme proqumon kai umin toiV en rwmh euaggelisasqai

Latin Vulgate
1:15 ita quod in me promptum est et vobis qui Romae estis evangelizare

King James Version
1:15 So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also.

American Standard Version
1:15 So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you also that are in Rome.

Bible in Basic English
1:15 For which reason I have the desire, as far as I am able, to give the knowledge of the good news to you who are in Rome.

Darby's English Translation
1:15 so, as far as depends on me, am I ready to announce the glad tidings to you also who are in Rome.

Douay Rheims
1:15 So (as much as is in me) I am ready to preach the gospel to you also that are at Rome.

Noah Webster Bible
1:15 So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also.

Weymouth New Testament
1:15 so that for my part I am willing and eager to proclaim the Good News to you also who are in Rome.

World English Bible
1:15 So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you also who are in Rome.

Young's Literal Translation
1:15 so, as much as in me is, I am ready also to you who are in Rome to proclaim good news,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
ou gar epaiscunomai to euaggelion tou cristou dunamiV gar qeou estin eiV swthrian panti tw pisteuonti ioudaiw te prwton kai ellhni

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou gar epaiscunomai to euaggelion tou cristou dunamiV gar qeou estin eiV swthrian panti tw pisteuonti ioudaiw te prwton kai ellhni

Byzantine Majority
ou gar epaiscunomai to euaggelion tou cristou dunamiV gar qeou estin eiV swthrian panti tw pisteuonti ioudaiw te prwton kai ellhni

Alexandrian
ou gar epaiscunomai to euaggelion dunamiV gar qeou estin eiV swthrian panti tw pisteuonti ioudaiw te prwton kai ellhni

Latin Vulgate
1:16 non enim erubesco evangelium virtus enim Dei est in salutem omni credenti Iudaeo primum et Graeco

King James Version
1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.

American Standard Version
1:16 For I am not ashamed of the gospel: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.

Bible in Basic English
1:16 For I have no feeling of shame about the good news, because it is the power of God giving salvation to everyone who has faith, to the Jew first, and then to the Greek.

Darby's English Translation
1:16 For I am not ashamed of the glad tidings; for it is God`s power to salvation, to every one that believes, both to Jew first and to Greek:

Douay Rheims
1:16 For I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and to the Greek.

Noah Webster Bible
1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God to salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.

Weymouth New Testament
1:16 For I am not ashamed of the Good News. It is God's power which is at work for the salvation of every one who believes--the Jew first, and then the Gentile.

World English Bible
1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation to everyone who believes; to the Jew first, and also to the Greek.

Young's Literal Translation
1:16 for I am not ashamed of the good news of the Christ, for it is the power of God to salvation to every one who is believing, both to Jew first, and to Greek.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
dikaiosunh gar qeou en autw apokaluptetai ek pistewV eiV pistin kaqwV gegraptai o de dikaioV ek pistewV zhsetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
dikaiosunh gar qeou en autw apokaluptetai ek pistewV eiV pistin kaqwV gegraptai o de dikaioV ek pistewV zhsetai

Byzantine Majority
dikaiosunh gar qeou en autw apokaluptetai ek pistewV eiV pistin kaqwV gegraptai o de dikaioV ek pistewV zhsetai

Alexandrian
dikaiosunh gar qeou en autw apokaluptetai ek pistewV eiV pistin kaqwV gegraptai o de dikaioV ek pistewV zhsetai

Latin Vulgate
1:17 iustitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem sicut scriptum est iustus autem ex fide vivit

King James Version
1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith.

American Standard Version
1:17 For therein is revealed a righteousness of God from faith unto faith: as it is written, But the righteous shall live by faith.

Bible in Basic English
1:17 For in it there is the revelation of the righteousness of God from faith to faith: as it is said in the holy Writings, The man who does righteousness will be living by his faith.

Darby's English Translation
1:17 for righteousness of God is revealed therein, on the principle of faith, to faith: according as it is written, But the just shall live by faith.

Douay Rheims
1:17 For the justice of God is revealed therein, from faith unto faith, as it is written: The just man liveth by faith.

Noah Webster Bible
1:17 For in this is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith.

Weymouth New Testament
1:17 For in the Good News a righteousness which comes from God is being revealed, depending on faith and tending to produce faith; as the Scripture has it, "The righteous man shall live by faith."

World English Bible
1:17 For therein is revealed a righteousness of God from faith to faith. As it is written, "But the righteous shall live by faith."

Young's Literal Translation
1:17 For the righteousness of God in it is revealed from faith to faith, according as it hath been written, `And the righteous one by faith shall live,`

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
apokaluptetai gar orgh qeou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anqrwpwn twn thn alhqeian en adikia katecontwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
apokaluptetai gar orgh qeou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anqrwpwn twn thn alhqeian en adikia katecontwn

Byzantine Majority
apokaluptetai gar orgh qeou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anqrwpwn twn thn alhqeian en adikia katecontwn

Alexandrian
apokaluptetai gar orgh qeou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anqrwpwn twn thn alhqeian en adikia katecontwn

Latin Vulgate
1:18 revelatur enim ira Dei de caelo super omnem impietatem et iniustitiam hominum eorum qui veritatem in iniustitiam detinent

King James Version
1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness;

American Standard Version
1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hinder the truth in unrighteousness;

Bible in Basic English
1:18 For there is a revelation of the wrath of God from heaven against all the wrongdoing and evil thoughts of men who keep down what is true by wrongdoing;

Darby's English Translation
1:18 For there is revealed wrath of God from heaven upon all impiety, and unrighteousness of men holding the truth in unrighteousness.

Douay Rheims
1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and injustice of those men that detain the truth of God in injustice:

Noah Webster Bible
1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness, and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness.

Weymouth New Testament
1:18 For God's anger is being revealed from Heaven against all impiety and against the iniquity of men who through iniquity suppress the truth. God is angry:

World English Bible
1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hinder the truth in unrighteousness,

Young's Literal Translation
1:18 for revealed is the wrath of God from heaven upon all impiety and unrighteousness of men, holding down the truth in unrighteousness.

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
dioti to gnwston tou qeou faneron estin en autoiV o gar qeoV autoiV efanerwsen

Scrivener 1894 Textus Receptus
dioti to gnwston tou qeou faneron estin en autoiV o gar qeoV autoiV efanerwsen

Byzantine Majority
dioti to gnwston tou qeou faneron estin en autoiV o gar qeoV autoiV efanerwsen

Alexandrian
dioti to gnwston tou qeou faneron estin en autoiV o qeoV gar autoiV efanerwsen

Latin Vulgate
1:19 quia quod notum est Dei manifestum est in illis Deus enim illis manifestavit

King James Version
1:19 Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed [it] unto them.

American Standard Version
1:19 because that which is known of God is manifest in them; for God manifested it unto them.

Bible in Basic English
1:19 Because the knowledge of God may be seen in them, God having made it clear to them.

Darby's English Translation
1:19 Because what is known of God is manifest among them, for God has manifested it to them,

Douay Rheims
1:19 Because that which is known of God is manifest in them. For God hath manifested it unto them.

Noah Webster Bible
1:19 Because that which may be known of God, is manifest in them; for God hath shown it to them.

Weymouth New Testament
1:19 because what may be known about Him is plain to their inmost consciousness; for He Himself has made it plain to them.

World English Bible
1:19 because that which is known by God is revealed in them, for God revealed it to them.

Young's Literal Translation
1:19 Because that which is known of God is manifest among them, for God did manifest it to them,

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
ta gar aorata autou apo ktisewV kosmou toiV poihmasin nooumena kaqoratai h te aidioV autou dunamiV kai qeiothV eiV to einai autouV anapologhtouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ta gar aorata autou apo ktisewV kosmou toiV poihmasin nooumena kaqoratai h te aidioV autou dunamiV kai qeiothV eiV to einai autouV anapologhtouV

Byzantine Majority
ta gar aorata autou apo ktisewV kosmou toiV poihmasin nooumena kaqoratai h te aidioV autou dunamiV kai qeiothV eiV to einai autouV anapologhtouV

Alexandrian
ta gar aorata autou apo ktisewV kosmou toiV poihmasin nooumena kaqoratai h te aidioV autou dunamiV kai qeiothV eiV to einai autouV anapologhtouV

Latin Vulgate
1:20 invisibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur sempiterna quoque eius virtus et divinitas ut sint inexcusabiles

King James Version
1:20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, [even] his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:

American Standard Version
1:20 For the invisible things of him since the creation of the world are clearly seen, being perceived through the things that are made, even his everlasting power and divinity; that they may be without excuse:

Bible in Basic English
1:20 For from the first making of the world, those things of God which the eye is unable to see, that is, his eternal power and existence, are fully made clear, he having given the knowledge of them through the things which he has made, so that men have no reason for wrongdoing:

Darby's English Translation
1:20 -- for from the world`s creation the invisible things of him are perceived, being apprehended by the mind through the things that are made, both his eternal power and divinity, -- so as to render them inexcusable.

Douay Rheims
1:20 For the invisible things of him, from the creation of the world, are clearly seen, being understood by the things that are made; his eternal power also, and divinity: so that they are inexcusable.

Noah Webster Bible
1:20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:

Weymouth New Testament
1:20 For, from the very creation of the world, His invisible perfections--namely His eternal power and divine nature--have been rendered intelligible and clearly visible by His works, so that these men are without excuse.

World English Bible
1:20 For the invisible things of him since the creation of the world are clearly seen, being perceived through the things that are made, even his everlasting power and divinity; that they may be without excuse.

Young's Literal Translation
1:20 for the invisible things of Him from the creation of the world, by the things made being understood, are plainly seen, both His eternal power and Godhead -- to their being inexcusable;

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
dioti gnonteV ton qeon ouc wV qeon edoxasan h eucaristhsan all emataiwqhsan en toiV dialogismoiV autwn kai eskotisqh h asunetoV autwn kardia

Scrivener 1894 Textus Receptus
dioti gnonteV ton qeon ouc wV qeon edoxasan h eucaristhsan all emataiwqhsan en toiV dialogismoiV autwn kai eskotisqh h asunetoV autwn kardia

Byzantine Majority
dioti gnonteV ton qeon ouc wV qeon edoxasan h eucaristhsan all emataiwqhsan en toiV dialogismoiV autwn kai eskotisqh h asunetoV autwn kardia

Alexandrian
dioti gnonteV ton qeon ouc wV qeon edoxasan h hucaristhsan all emataiwqhsan en toiV dialogismoiV autwn kai eskotisqh h asunetoV autwn kardia

Latin Vulgate
1:21 quia cum cognovissent Deum non sicut Deum glorificaverunt aut gratias egerunt sed evanuerunt in cogitationibus suis et obscuratum est insipiens cor eorum

King James Version
1:21 Because that, when they knew God, they glorified [him] not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.

American Standard Version
1:21 because that, knowing God, they glorified him not as God, neither gave thanks; but became vain in their reasonings, and their senseless heart was darkened.

Bible in Basic English
1:21 Because, having the knowledge of God, they did not give glory to God as God, and did not give praise, but their minds were full of foolish things, and their hearts, being without sense, were made dark.

Darby's English Translation
1:21 Because, knowing God, they glorified him not as God, neither were thankful; but fell into folly in their thoughts, and their heart without understanding was darkened:

Douay Rheims
1:21 Because that, when they knew God, they have not glorified him as God, or given thanks; but became vain in their thoughts, and their foolish heart was darkened.

Noah Webster Bible
1:21 Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.

Weymouth New Testament
1:21 For when they had come to know God, they did not give Him glory as God nor render Him thanks, but they became absorbed in useless discussions, and their senseless minds were darkened.

World English Bible
1:21 Because, knowing God, they didn`t glorify him as God, neither gave thanks, but became vain in their reasoning, and their senseless heart was darkened.

Young's Literal Translation
1:21 because, having known God they did not glorify Him as God, nor gave thanks, but were made vain in their reasonings, and their unintelligent heart was darkened,

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
faskonteV einai sofoi emwranqhsan

Scrivener 1894 Textus Receptus
faskonteV einai sofoi emwranqhsan

Byzantine Majority
faskonteV einai sofoi emwranqhsan

Alexandrian
faskonteV einai sofoi emwranqhsan

Latin Vulgate
1:22 dicentes enim se esse sapientes stulti facti sunt

King James Version
1:22 Professing themselves to be wise, they became fools,

American Standard Version
1:22 Professing themselves to be wise, they became fools,

Bible in Basic English
1:22 Seeming to be wise, they were in fact foolish,

Darby's English Translation
1:22 professing themselves to be wise, they became fools,

Douay Rheims
1:22 For professing themselves to be wise, they became fools.

Noah Webster Bible
1:22 Professing themselves to be wise, they became fools:

Weymouth New Testament
1:22 While boasting of their wisdom they became utter fools,

World English Bible
1:22 Professing themselves to be wise, they became fools,

Young's Literal Translation
1:22 professing to be wise, they were made fools,

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hllaxan thn doxan tou afqartou qeou en omoiwmati eikonoV fqartou anqrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hllaxan thn doxan tou afqartou qeou en omoiwmati eikonoV fqartou anqrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn

Byzantine Majority
kai hllaxan thn doxan tou afqartou qeou en omoiwmati eikonoV fqartou anqrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn

Alexandrian
kai hllaxan thn doxan tou afqartou qeou en omoiwmati eikonoV fqartou anqrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn

Latin Vulgate
1:23 et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis et volucrum et quadrupedum et serpentium

King James Version
1:23 And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things.

American Standard Version
1:23 and changed the glory of the incorruptible God for the likeness of an image of corruptible man, and of birds, and four-footed beasts, and creeping things.

Bible in Basic English
1:23 And by them the glory of the eternal God was changed and made into the image of man who is not eternal, and of birds and beasts and things which go on the earth.

Darby's English Translation
1:23 and changed the glory of the incorruptible God into the likeness of an image of corruptible man and of birds and quadrupeds and reptiles.

Douay Rheims
1:23 And they changed the glory of the incorruptible God into the likeness of the image of a corruptible man, and of birds, and of fourfooted beasts, and of creeping things.

Noah Webster Bible
1:23 And changed the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping animals.

Weymouth New Testament
1:23 and, instead of worshipping the imperishable God, they worshipped images resembling perishable man or resembling birds or beasts or reptiles.

World English Bible
1:23 and traded the glory of the incorruptible God for the likeness of an image of corruptible man, and of birds, and four-footed animals, and creeping things.

Young's Literal Translation
1:23 and changed the glory of the incorruptible God into the likeness of an image of corruptible man, and of fowls, and of quadrupeds, and of reptiles.

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
dio kai paredwken autouV o qeoV en taiV epiqumiaiV twn kardiwn autwn eiV akaqarsian tou atimazesqai ta swmata autwn en eautois

Scrivener 1894 Textus Receptus
dio kai paredwken autouV o qeoV en taiV epiqumiaiV twn kardiwn autwn eiV akaqarsian tou atimazesqai ta swmata autwn en eautois

Byzantine Majority
dio kai paredwken autouV o qeoV en taiV epiqumiaiV twn kardiwn autwn eiV akaqarsian tou atimazesqai ta swmata autwn en eautois

Alexandrian
dio paredwken autouV o qeoV en taiV epiqumiaiV twn kardiwn autwn eiV akaqarsian tou atimazesqai ta swmata autwn en autois

Latin Vulgate
1:24 propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum in inmunditiam ut contumeliis adficiant corpora sua in semet ipsis

King James Version
1:24 Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves:

American Standard Version
1:24 Wherefore God gave them up in the lusts of their hearts unto uncleanness, that their bodies should be dishonored among themselves:

Bible in Basic English
1:24 For this reason God gave them up to the evil desires of their hearts, working shame in their bodies with one another:

Darby's English Translation
1:24 Wherefore God gave them up also in the lusts of their hearts to uncleanness, to dishonour their bodies between themselves:

Douay Rheims
1:24 Wherefore God gave them up to the desires of their heart, unto uncleanness, to dishonour their own bodies among themselves.

Noah Webster Bible
1:24 Wherefore God also gave them up to uncleanness, through the lusts of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves:

Weymouth New Testament
1:24 For this reason, in accordance with their own depraved cravings, God gave them up to uncleanness, allowing them to dishonour their bodies among themselves with impurity.

World English Bible
1:24 Therefore God also gave them up in the lusts of their hearts to uncleanness, that their bodies should be dishonored among themselves,

Young's Literal Translation
1:24 Wherefore also God did give them up, in the desires of their hearts, to uncleanness, to dishonour their bodies among themselves;

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
oitineV methllaxan thn alhqeian tou qeou en tw yeudei kai esebasqhsan kai elatreusan th ktisei para ton ktisanta oV estin euloghtoV eiV touV aiwnaV amhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oitineV methllaxan thn alhqeian tou qeou en tw yeudei kai esebasqhsan kai elatreusan th ktisei para ton ktisanta oV estin euloghtoV eiV touV aiwnaV amhn

Byzantine Majority
oitineV methllaxan thn alhqeian tou qeou en tw yeudei kai esebasqhsan kai elatreusan th ktisei para ton ktisanta oV estin euloghtoV eiV touV aiwnaV amhn

Alexandrian
oitineV methllaxan thn alhqeian tou qeou en tw yeudei kai esebasqhsan kai elatreusan th ktisei para ton ktisanta oV estin euloghtoV eiV touV aiwnaV amhn

Latin Vulgate
1:25 qui commutaverunt veritatem Dei in mendacio et coluerunt et servierunt creaturae potius quam creatori qui est benedictus in saecula amen

King James Version
1:25 Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.

American Standard Version
1:25 for that they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed for ever. Amen.

Bible in Basic English
1:25 Because by them the true word of God was changed into that which is false, and they gave worship and honour to the thing which is made, and not to him who made it, to whom be blessing for ever. So be it.

Darby's English Translation
1:25 who changed the truth of God into falsehood, and honoured and served the creature more than him who had created it, who is blessed for ever. Amen.

Douay Rheims
1:25 Who changed the truth of God into a lie; and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed for ever. Amen.

Noah Webster Bible
1:25 Who changed the truth of God into a lie, and worshiped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.

Weymouth New Testament
1:25 For they had bartered the reality of God for what is unreal, and had offered divine honours and religious service to created things, rather than to the Creator--He who is for ever blessed. Amen.

World English Bible
1:25 who exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.

Young's Literal Translation
1:25 who did change the truth of God into a falsehood, and did honour and serve the creature rather than the Creator, who is blessed to the ages. Amen.

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
dia touto paredwken autouV o qeoV eiV paqh atimiaV ai te gar qhleiai autwn methllaxan thn fusikhn crhsin eiV thn para fusin

Scrivener 1894 Textus Receptus
dia touto paredwken autouV o qeoV eiV paqh atimiaV ai te gar qhleiai autwn methllaxan thn fusikhn crhsin eiV thn para fusin

Byzantine Majority
dia touto paredwken autouV o qeoV eiV paqh atimiaV ai te gar qhleiai autwn methllaxan thn fusikhn crhsin eiV thn para fusin

Alexandrian
dia touto paredwken autouV o qeoV eiV paqh atimiaV ai te gar qhleiai autwn methllaxan thn fusikhn crhsin eiV thn para fusin

Latin Vulgate
1:26 propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiae nam feminae eorum inmutaverunt naturalem usum in eum usum qui est contra naturam

King James Version
1:26 For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:

American Standard Version
1:26 For this cause God gave them up unto vile passions: for their women changed the natural use into that which is against nature:

Bible in Basic English
1:26 For this reason God gave them up to evil passions, and their women were changing the natural use into one which is unnatural:

Darby's English Translation
1:26 For this reason God gave them up to vile lusts; for both their females changed the natural use into that contrary to nature;

Douay Rheims
1:26 For this cause God delivered them up to shameful affections. For their women have changed the natural use into that use which is against nature.

Noah Webster Bible
1:26 For this cause God gave them up to vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature:

Weymouth New Testament
1:26 This then is the reason why God gave them up to vile passions. For not only did the women among them exchange the natural use of their bodies for one which is contrary to nature, but the men also,

World English Bible
1:26 For this reason, God gave them up to vile passions. For their women changed the natural function into that which is against nature.

Young's Literal Translation
1:26 Because of this did God give them up to dishonourable affections, for even their females did change the natural use into that against nature;

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
omoiwV te kai oi arrenes afenteV thn fusikhn crhsin thV qhleiaV exekauqhsan en th orexei autwn eiV allhlouV arseneV en arsesin thn aschmosunhn katergazomenoi kai thn antimisqian hn edei thV planhV autwn en eautoiV apolambanonteV

Scrivener 1894 Textus Receptus
omoiwV te kai oi arsenes afenteV thn fusikhn crhsin thV qhleiaV exekauqhsan en th orexei autwn eiV allhlouV arseneV en arsesin thn aschmosunhn katergazomenoi kai thn antimisqian hn edei thV planhV autwn en eautoiV apolambanonteV

Byzantine Majority
omoiwV te kai oi arrenes afenteV thn fusikhn crhsin thV qhleiaV exekauqhsan en th orexei autwn eiV allhlouV arseneV en arsesin thn aschmosunhn katergazomenoi kai thn antimisqian hn edei thV planhV autwn en eautoiV apolambanonteV

Alexandrian
omoiwV te kai oi arsenes afenteV thn fusikhn crhsin thV qhleiaV exekauqhsan en th orexei autwn eiV allhlouV arseneV en arsesin thn aschmosunhn katergazomenoi kai thn antimisqian hn edei thV planhV autwn en eautoiV apolambanonteV

Latin Vulgate
1:27 similiter autem et masculi relicto naturali usu feminae exarserunt in desideriis suis in invicem masculi in masculos turpitudinem operantes et mercedem quam oportuit erroris sui in semet ipsis recipientes

King James Version
1:27 And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error which was meet.

American Standard Version
1:27 and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men working unseemliness, and receiving in themselves that recompense of their error which was due.

Bible in Basic English
1:27 And in the same way the men gave up the natural use of the woman and were burning in their desire for one another, men doing shame with men, and getting in their bodies the right reward of their evil-doing.

Darby's English Translation
1:27 and in like manner the males also, leaving the natural use of the female, were inflamed in their lust towards one another; males with males working shame, and receiving in themselves the recompense of their error which was fit.

Douay Rheims
1:27 And, in like manner, the men also, leaving the natural use of the women, have burned in their lusts one towards another, men with men working that which is filthy, and receiving in themselves the recompense which was due to their error.

Noah Webster Bible
1:27 And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one towards another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet.

Weymouth New Testament
1:27 in just the same way--neglecting that for which nature intends women--burned with passion towards one another, men practising shameful vice with men, and receiving in their own selves the reward which necessarily followed their misconduct.

World English Bible
1:27 Likewise also the men, leaving the natural function of the woman, burned in their lust toward one another, men doing what is inappropriate with men, and receiving in themselves the due penalty of their error.

Young's Literal Translation
1:27 and in like manner also the males having left the natural use of the female, did burn in their longing toward one another; males with males working shame, and the recompense of their error that was fit, in themselves receiving.

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
kai kaqwV ouk edokimasan ton qeon ecein en epignwsei paredwken autouV o qeoV eiV adokimon noun poiein ta mh kaqhkonta

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai kaqwV ouk edokimasan ton qeon ecein en epignwsei paredwken autouV o qeoV eiV adokimon noun poiein ta mh kaqhkonta

Byzantine Majority
kai kaqwV ouk edokimasan ton qeon ecein en epignwsei paredwken autouV o qeoV eiV adokimon noun poiein ta mh kaqhkonta

Alexandrian
kai kaqwV ouk edokimasan ton qeon ecein en epignwsei paredwken autouV o qeoV eiV adokimon noun poiein ta mh kaqhkonta

Latin Vulgate
1:28 et sicut non probaverunt Deum habere in notitia tradidit eos Deus in reprobum sensum ut faciant quae non conveniunt

King James Version
1:28 And even as they did not like to retain God in [their] knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;

American Standard Version
1:28 And even as they refused to have God in their knowledge, God gave them up unto a reprobate mind, to do those things which are not fitting;

Bible in Basic English
1:28 And because they had not the mind to keep God in their knowledge, God gave them up to an evil mind, to do those things which are not right;

Darby's English Translation
1:28 And according as they did not think good to have God in their knowledge, God gave them up to a reprobate mind to practise unseemly things;

Douay Rheims
1:28 And as they liked not to have God in their knowledge, God delivered them up to a reprobate sense, to do those things which are not convenient;

Noah Webster Bible
1:28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;

Weymouth New Testament
1:28 And just as they had refused to continue to have a full knowledge of God, so it was to utterly worthless minds that God gave them up, for them to do things which should not be done.

World English Bible
1:28 Even as they refused to have God in their knowledge, God gave them up to a reprobate mind, to do those things which are not fitting;

Young's Literal Translation
1:28 And, according as they did not approve of having God in knowledge, God gave them up to a disapproved mind, to do the things not seemly;

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
peplhrwmenouV pash adikia porneia ponhria pleonexia kakia mestouV fqonou fonou eridoV dolou kakohqeiaV yiquristaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
peplhrwmenouV pash adikia porneia ponhria pleonexia kakia mestouV fqonou fonou eridoV dolou kakohqeiaV yiquristaV

Byzantine Majority
peplhrwmenouV pash adikia porneia ponhria pleonexia kakia mestouV fqonou fonou eridoV dolou kakohqeiaV yiquristaV

Alexandrian
peplhrwmenouV pash adikia ponhria pleonexia kakia mestouV fqonou fonou eridoV dolou kakohqeiaV yiquristaV

Latin Vulgate
1:29 repletos omni iniquitate malitia fornicatione avaritia nequitia plenos invidia homicidio contentione dolo malignitate susurrones

King James Version
1:29 Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers,

American Standard Version
1:29 being filled with all unrighteousness, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, strife, deceit, malignity; whisperers,

Bible in Basic English
1:29 Being full of all wrongdoing, evil, desire for the goods of others, hate, envy, putting to death, fighting, deceit, cruel ways, evil talk, and false statements about others;

Darby's English Translation
1:29 being filled with all unrighteousness, wickedness, covetousness, malice; full of envy, murder, strife, deceit, evil dispositions; whisperers,

Douay Rheims
1:29 Being filled with all iniquity, malice, fornication, avarice, wickedness, full of envy, murder, contention, deceit, malignity, whisperers,

Noah Webster Bible
1:29 Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers,

Weymouth New Testament
1:29 Their hearts overflowed with all sorts of dishonesty, mischief, greed, malice. They were full of envy and murder, and were quarrelsome, crafty, and spiteful.

World English Bible
1:29 being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, strife, deceit, evil habits, secret slanderers,

Young's Literal Translation
1:29 having been filled with all unrighteousness, whoredom, wickedness, covetousness, malice; full of envy, murder, strife, deceit, evil dispositions; whisperers,

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
katalalouV qeostugeiV ubristaV uperhfanouV alazonaV efeuretaV kakwn goneusin apeiqeiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
katalalouV qeostugeiV ubristaV uperhfanouV alazonaV efeuretaV kakwn goneusin apeiqeiV

Byzantine Majority
katalalouV qeostugeiV ubristaV uperhfanouV alazonaV efeuretaV kakwn goneusin apeiqeiV

Alexandrian
katalalouV qeostugeiV ubristaV uperhfanouV alazonaV efeuretaV kakwn goneusin apeiqeiV

Latin Vulgate
1:30 detractores Deo odibiles contumeliosos superbos elatos inventores malorum parentibus non oboedientes

King James Version
1:30 Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,

American Standard Version
1:30 backbiters, hateful to God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil things, disobedient to parents,

Bible in Basic English
1:30 Hated by God, full of pride, without respect, full of loud talk, given to evil inventions, not honouring father or mother,

Darby's English Translation
1:30 back-biters, hateful to God, insolent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,

Douay Rheims
1:30 Detractors, hateful to God, contumelious, proud, haughty, inventors of evil things, disobedient to parents,

Noah Webster Bible
1:30 Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventers of evil things, disobedient to parents,

Weymouth New Testament
1:30 They were secret backbiters, open slanderers; hateful to God, insolent, haughty, boastful; inventors of new forms of sin, disobedient to parents, destitute of common sense,

World English Bible
1:30 backbiters, hateful to God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil things, disobedient to parents,

Young's Literal Translation
1:30 evil-speakers, God-haters, insulting, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
asunetouV asunqetouV astorgouV aspondous anelehmonaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
asunetouV asunqetouV astorgouV aspondous anelehmonaV

Byzantine Majority
asunetouV asunqetouV astorgouV aspondous anelehmonaV

Alexandrian
asunetouV asunqetouV astorgouV anelehmonaV

Latin Vulgate
1:31 insipientes inconpositos sine affectione absque foedere sine misericordia

King James Version
1:31 Without understanding, covenantbreakers, without natural affection, implacable, unmerciful:

American Standard Version
1:31 without understanding, covenant-breakers, without natural affection, unmerciful:

Bible in Basic English
1:31 Without knowledge, not true to their undertakings, unkind, having no mercy:

Darby's English Translation
1:31 void of understanding, faithless, without natural affection, unmerciful;

Douay Rheims
1:31 Foolish, dissolute, without affection, without fidelity, without mercy.

Noah Webster Bible
1:31 Without understanding, covenant-breakers, without natural affection, implacable, unmerciful:

Weymouth New Testament
1:31 faithless to their promises, without natural affection, without human pity.

World English Bible
1:31 without understanding, covenant-breakers, without natural affection, unforgiving, unmerciful;

Young's Literal Translation
1:31 unintelligent, faithless, without natural affection, implacable, unmerciful;

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
oitineV to dikaiwma tou qeou epignonteV oti oi ta toiauta prassonteV axioi qanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin toiV prassousin

Scrivener 1894 Textus Receptus
oitineV to dikaiwma tou qeou epignonteV oti oi ta toiauta prassonteV axioi qanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin toiV prassousin

Byzantine Majority
oitineV to dikaiwma tou qeou epignonteV oti oi ta toiauta prassonteV axioi qanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin toiV prassousin

Alexandrian
oitineV to dikaiwma tou qeou epignonteV oti oi ta toiauta prassonteV axioi qanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin toiV prassousin

Latin Vulgate
1:32 qui cum iustitiam Dei cognovissent non intellexerunt quoniam qui talia agunt digni sunt morte non solum ea faciunt sed et consentiunt facientibus

King James Version
1:32 Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them.

American Standard Version
1:32 who, knowing the ordinance of God, that they that practise such things are worthy of death, not only do the same, but also consent with them that practise them.

Bible in Basic English
1:32 Who, though they have knowledge of the law of God, that the fate of those who do these things is death, not only go on doing these things themselves, but give approval to those who do them.

Darby's English Translation
1:32 who knowing the righteous judgment of God, that they who do such things are worthy of death, not only practise them, but have fellow delight in those who do them.

Douay Rheims
1:32 Who, having known the justice of God, did not understand that they who do such things, are worthy of death; and not only they that do them, but they also that consent to them that do them.

Noah Webster Bible
1:32 Who, knowing the judgment of God, that they who commit such things are worthy of death; not only do the same, but have pleasure in them that do them.

Weymouth New Testament
1:32 In short, though knowing full well the sentence which God pronounces against actions such as theirs, as things which deserve death, they not only practise them, but even encourage and applaud others who do them.

World English Bible
1:32 who, knowing the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, not only do the same, but also consent with those who practice them.

Young's Literal Translation
1:32 who the righteous judgment of God having known -- that those practising such things are worthy of death -- not only do them, but also have delight with those practising them.

 

Romans 2

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com