Parallel Greek New Testament

Acts 16

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Return to Index

Chapter 17

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1

Stephens 1550 Textus Receptus
diodeusanteV de thn amfipolin kai apollwnian hlqon eiV qessalonikhn opou hn h sunagwgh twn ioudaiwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
diodeusanteV de thn amfipolin kai apollwnian hlqon eiV qessalonikhn opou hn h sunagwgh twn ioudaiwn

Byzantine Majority
diodeusanteV de thn amfipolin kai apollwnian hlqon eiV qessalonikhn opou hn h sunagwgh twn ioudaiwn

Alexandrian
diodeusanteV de thn amfipolin kai thn apollwnian hlqon eiV qessalonikhn opou hn sunagwgh twn ioudaiwn

Latin Vulgate
17:1 cum autem perambulassent Amphipolim et Apolloniam venerunt Thessalonicam ubi erat synagoga Iudaeorum

King James Version
17:1 Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews:

American Standard Version
17:1 Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews:

Bible in Basic English
17:1 Now when they had gone through Amphipolis and Apollonia they came to Thessalonica, where there was a Synagogue of the Jews:

Darby's English Translation
17:1 And having journeyed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was the synagogue of the Jews.

Douay Rheims
17:1 And when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews.

Noah Webster Bible
17:1 Now when they had passed through Amphipolis, and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews.

Weymouth New Testament
17:1 Then, passing through Amphipolis and Apollonia, they went to Thessalonica. Here there was a synagogue of the Jews.

World English Bible
17:1 Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews.

Young's Literal Translation
17:1 And having passed through Amphipolis, and Apollonia, they came to Thessalonica, where was the synagogue of the Jews,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kata de to eiwqoV tw paulw eishlqen proV autouV kai epi sabbata tria dielegeto autoiV apo twn grafwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kata de to eiwqoV tw paulw eishlqen proV autouV kai epi sabbata tria dielegeto autoiV apo twn grafwn

Byzantine Majority
kata de to eiwqoV tw paulw eishlqen proV autouV kai epi sabbata tria dielexato autoiV apo twn grafwn

Alexandrian
kata de to eiwqoV tw paulw eishlqen proV autouV kai epi sabbata tria dielexato autoiV apo twn grafwn

Latin Vulgate
17:2 secundum consuetudinem autem Paulus introivit ad eos et per sabbata tria disserebat eis de scripturis

King James Version
17:2 And Paul, as his manner was, went in unto them, and three sabbath days reasoned with them out of the scriptures,

American Standard Version
17:2 and Paul, as his custom was, went in unto them, and for three sabbath days reasoned with them from the Scriptures,

Bible in Basic English
17:2 And Paul, as he generally did, went in to them, and on three Sabbath days had discussions with them from the holy Writings,

Darby's English Translation
17:2 And according to Paul`s custom he went in among them, and on three sabbaths reasoned with them from the scriptures,

Douay Rheims
17:2 And Paul, according to his custom, went in unto them; and for three sabbath days he reasoned with them out of the scriptures:

Noah Webster Bible
17:2 And Paul, as his manner was, went in to them, and on three sabbaths reasoned with them out of the scriptures,

Weymouth New Testament
17:2 Paul--following his usual custom--betook himself to it, and for three successive Sabbaths reasoned with them from the Scriptures,

World English Bible
17:2 Paul, as was his custom, went in to them, and for three Sabbath days reasoned with them from the Scriptures,

Young's Literal Translation
17:2 and according to the custom of Paul, he went in unto them, and for three sabbaths he was reasoning with them from the Writings,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
dianoigwn kai paratiqemenoV oti ton criston edei paqein kai anasthnai ek nekrwn kai oti outoV estin o cristoV ihsouV on egw kataggellw umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
dianoigwn kai paratiqemenoV oti ton criston edei paqein kai anasthnai ek nekrwn kai oti outoV estin o cristoV ihsouV on egw kataggellw umin

Byzantine Majority
dianoigwn kai paratiqemenoV oti ton criston edei paqein kai anasthnai ek nekrwn kai oti outoV estin o cristoV ihsouV on egw kataggellw umin

Alexandrian
dianoigwn kai paratiqemenoV oti ton criston edei paqein kai anasthnai ek nekrwn kai oti outoV estin o cristoV [o] ihsouV on egw kataggellw umin

Latin Vulgate
17:3 adaperiens et insinuans quia Christum oportuit pati et resurgere a mortuis et quia hic est Christus Iesus quem ego adnuntio vobis

King James Version
17:3 Opening and alleging, that Christ must needs have suffered, and risen again from the dead; and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ.

American Standard Version
17:3 opening and alleging that it behooved the Christ to suffer, and to rise again from the dead; and that this Jesus, whom, said he, I proclaim unto you, is the Christ.

Bible in Basic English
17:3 Saying to them clearly and openly that Christ had to be put to death and come back to life again; and that this Jesus, whom, he said, I am preaching to you, is the Christ.

Darby's English Translation
17:3 opening and laying down that the Christ must have suffered and risen up from among the dead, and that this is the Christ, Jesus whom *I* announce to you.

Douay Rheims
17:3 Declaring and insinuating that the Christ was to suffer, and to rise again from the dead; and that this is Jesus Christ, whom I preach to you.

Noah Webster Bible
17:3 Opening and alledging, that it was needful that Christ should suffer, and rise again from the dead; and that this Jesus, whom I preach to you, is Christ.

Weymouth New Testament
17:3 which he clearly explained, pointing out that it had been necessary for the Christ to suffer and rise again from the dead, and insisting, "The Jesus whom I am announcing to you is the Christ."

World English Bible
17:3 explaining and demonstrating that the Christ had to suffer, and to rise again from the dead, and saying, "This Jesus, whom I proclaim to you, is the Christ."

Young's Literal Translation
17:3 opening and alleging, `That the Christ it behoved to suffer, and to rise again out of the dead, and that this is the Christ -- Jesus whom I proclaim to you.`

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tineV ex autwn epeisqhsan kai proseklhrwqhsan tw paulw kai tw sila twn te sebomenwn ellhnwn polu plhqoV gunaikwn te twn prwtwn ouk oligai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tineV ex autwn epeisqhsan kai proseklhrwqhsan tw paulw kai tw sila twn te sebomenwn ellhnwn polu plhqoV gunaikwn te twn prwtwn ouk oligai

Byzantine Majority
kai tineV ex autwn epeisqhsan kai proseklhrwqhsan tw paulw kai tw sila twn te sebomenwn ellhnwn polu plhqoV gunaikwn te twn prwtwn ouk oligai

Alexandrian
kai tineV ex autwn epeisqhsan kai proseklhrwqhsan tw paulw kai tw sila twn te sebomenwn ellhnwn plhqoV polu gunaikwn te twn prwtwn ouk oligai

Latin Vulgate
17:4 et quidam ex eis crediderunt et adiuncti sunt Paulo et Silae et de colentibus gentilibusque multitudo magna et mulieres nobiles non paucae

King James Version
17:4 And some of them believed, and consorted with Paul and Silas; and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few.

American Standard Version
17:4 And some of them were persuaded, and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few.

Bible in Basic English
17:4 And some of them had faith, and were joined to Paul and Silas; and a number of the God-fearing Greeks, and some of the chief women.

Darby's English Translation
17:4 And some of them believed, and joined themselves to Paul and Silas, and of the Greeks who worshipped, a great multitude, and of the chief women not a few.

Douay Rheims
17:4 And some of them believed, and were associated to Paul and Silas; and of those that served God, and of the Gentiles a great multitude, and of noble women not a few.

Noah Webster Bible
17:4 And some of them believed, and consorted with Paul and Silas: and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few.

Weymouth New Testament
17:4 Some of the people were won over, and attached themselves to Paul and Silas, including many God-fearing Greeks and not a few gentlewomen of high rank.

World English Bible
17:4 Some of them were persuaded, and joined Paul and Silas, of the devout Greeks a great multitude, and not a few of the chief women.

Young's Literal Translation
17:4 And certain of them did believe, and attached themselves to Paul and to Silas, also of the worshipping Greeks a great multitude, of the principal women also not a few.

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
zhlwsantes de oi apeiqountes ioudaioi kai proslabomenoi twn agoraiwn tinas andraV ponhrouV kai oclopoihsanteV eqoruboun thn polin epistanteV te th oikia iasonoV ezhtoun autouV agagein eiV ton dhmon

Scrivener 1894 Textus Receptus
zhlwsantes de oi apeiqountes ioudaioi kai proslabomenoi twn agoraiwn tinas andraV ponhrouV kai oclopoihsanteV eqoruboun thn polin epistanteV te th oikia iasonoV ezhtoun autouV agagein eiV ton dhmon

Byzantine Majority
proslabomenoi de oi ioudaioi oi apeiqountes twn agoraiwn tinas andraV ponhrouV kai oclopoihsanteV eqoruboun thn polin epistanteV te th oikia iasonoV ezhtoun autouV agagein eiV ton dhmon

Alexandrian
zhlwsantes de oi ioudaioi kai proslabomenoi twn agoraiwn andraV tinas ponhrouV kai oclopoihsanteV eqoruboun thn polin kai epistanteV th oikia iasonoV ezhtoun autouV proagagein eiV ton dhmon

Latin Vulgate
17:5 zelantes autem Iudaei adsumentesque de vulgo viros quosdam malos et turba facta concitaverunt civitatem et adsistentes domui Iasonis quaerebant eos producere in populum

King James Version
17:5 But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people.

American Standard Version
17:5 But the Jews, being moved with jealousy, took unto them certain vile fellows of the rabble, and gathering a crowd, set the city on an uproar; and assaulting the house of Jason, they sought to bring them forth to the people.

Bible in Basic English
17:5 But the Jews, being moved with envy, took with them certain low persons from among the common people, and getting together a great number of people, made an outcry in the town, attacking the house of Jason with the purpose of taking them out to the people.

Darby's English Translation
17:5 But the Jews having been stirred up to jealousy, and taken to themselves certain wicked men of the lowest rabble, and having got a crowd together, set the city in confusion; and having beset the house of Jason sought to bring them out to the people;

Douay Rheims
17:5 But the Jews, moved with envy, and taking unto them some wicked men of the vulgar sort, and making a tumult, set the city in an uproar; and besetting Jason's house, sought to bring them out unto the people.

Noah Webster Bible
17:5 But the Jews who believed not, moved with envy, took to them certain vile fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city in an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people.

Weymouth New Testament
17:5 But the jealousy of the Jews was aroused, and, calling to their aid some ill-conditioned and idle fellows, they got together a riotous mob and filled the city with uproar. They then attacked the house of Jason and searched for Paul and Silas, to bring them out before the assembly of people.

World English Bible
17:5 But the disobedient Jews gathered some wicked men from the marketplace, and gathering a crowd, set the city in an uproar. Assaulting the house of Jason, they sought to bring them forth to the people.

Young's Literal Translation
17:5 And the unbelieving Jews, having been moved with envy, and having taken to them of the loungers certain evil men, and having made a crowd, were setting the city in an uproar; having assailed also the house of Jason, they were seeking them to bring them to the populace,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
mh euronteV de autouV esuron ton iasona kai tinaV adelfouV epi touV politarcaV bownteV oti oi thn oikoumenhn anastatwsanteV outoi kai enqade pareisin

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh euronteV de autouV esuron ton iasona kai tinaV adelfouV epi touV politarcaV bownteV oti oi thn oikoumenhn anastatwsanteV outoi kai enqade pareisin

Byzantine Majority
mh euronteV de autouV esuron ton iasona kai tinaV adelfouV epi touV politarcaV bownteV oti oi thn oikoumenhn anastatwsanteV outoi kai enqade pareisin

Alexandrian
mh euronteV de autouV esuron iasona kai tinaV adelfouV epi touV politarcaV bownteV oti oi thn oikoumenhn anastatwsanteV outoi kai enqade pareisin

Latin Vulgate
17:6 et cum non invenissent eos trahebant Iasonem et quosdam fratres ad principes civitatis clamantes quoniam hii qui orbem concitant et huc venerunt

King James Version
17:6 And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down are come hither also;

American Standard Version
17:6 And when they found them not, they dragged Jason and certain brethren before the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down are come hither also;

Bible in Basic English
17:6 And when they were not able to get them, they took Jason and some of the brothers by force before the rulers of the town, crying, These men, who have made trouble all over the world have now come here;

Darby's English Translation
17:6 and not having found them, dragged Jason and certain brethren before the politarchs, crying out, These men that have set the world in tumult, are come here also,

Douay Rheims
17:6 And not finding them, they drew Jason and certain brethren to the rulers of the city, crying: They that set the city in an uproar, are come hither also;

Noah Webster Bible
17:6 And when they found them not, they drew Jason and certain brethren to the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down, have come hither also;

Weymouth New Testament
17:6 But, failing to find them, they dragged Jason and some of the other brethren before the magistrates of the city, loudly accusing them. "These men," they said, "who have raised a tumult throughout the Empire, have come here also.

World English Bible
17:6 When they didn`t find them, they dragged Jason and certain brothers before the rulers of the city, crying, "These who have turned the world upside down have come here also,

Young's Literal Translation
17:6 and not having found them, they drew Jason and certain brethren unto the city rulers, calling aloud -- `These, having put the world in commotion, are also here present,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
ouV upodedektai iaswn kai outoi panteV apenanti twn dogmatwn kaisaroV prattousin basilea legontes eteron einai ihsoun

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouV upodedektai iaswn kai outoi panteV apenanti twn dogmatwn kaisaroV prattousin basilea legontes eteron einai ihsoun

Byzantine Majority
ouV upodedektai iaswn kai outoi panteV apenanti twn dogmatwn kaisaroV prassousin basilea legontes eteron einai ihsoun

Alexandrian
ouV upodedektai iaswn kai outoi panteV apenanti twn dogmatwn kaisaroV prassousin basilea eteron legontes einai ihsoun

Latin Vulgate
17:7 quos suscepit Iason et hii omnes contra decreta Caesaris faciunt regem alium dicentes esse Iesum

King James Version
17:7 Whom Jason hath received: and these all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, [one] Jesus.

American Standard Version
17:7 whom Jason hath received: and these all act contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus.

Bible in Basic English
17:7 Whom Jason has taken into his house: and they are acting against the orders of Caesar, saying that there is another king, Jesus.

Darby's English Translation
17:7 whom Jason has received; and these all do contrary to the decrees of Caesar, saying, that there is another king, Jesus.

Douay Rheims
17:7 Whom Jason hath received; and these all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus.

Noah Webster Bible
17:7 Whom Jason hath received: and these all do contrary to the decrees of Cesar, saying, That there is another king, one Jesus.

Weymouth New Testament
17:7 Jason has received them into his house; and they all set Caesar's authority at defiance, declaring that there is another Emperor-- one called Jesus."

World English Bible
17:7 whom Jason has received. These all act contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus!"

Young's Literal Translation
17:7 whom Jason hath received; and these all do contrary to the decrees of Caesar, saying another to be king -- Jesus.`

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
etaraxan de ton oclon kai touV politarcaV akouontaV tauta

Scrivener 1894 Textus Receptus
etaraxan de ton oclon kai touV politarcaV akouontaV tauta

Byzantine Majority
etaraxan de ton oclon kai touV politarcaV akouontaV tauta

Alexandrian
etaraxan de ton oclon kai touV politarcaV akouontaV tauta

Latin Vulgate
17:8 concitaverunt autem plebem et principes civitatis audientes haec

King James Version
17:8 And they troubled the people and the rulers of the city, when they heard these things.

American Standard Version
17:8 And they troubled the multitude and the rulers of the city, when they heard these things.

Bible in Basic English
17:8 And hearing these things the people and the rulers of the town were troubled.

Darby's English Translation
17:8 And they troubled the crowd and the politarchs when they heard these things.

Douay Rheims
17:8 And they stirred up the people, and the rulers of the city hearing these things,

Noah Webster Bible
17:8 And they troubled the people, and the rulers of the city, when they heard these things.

Weymouth New Testament
17:8 Great was the excitement among the crowd, and among the magistrates of the city, when they heard these charges.

World English Bible
17:8 The multitude and the rulers of the city were troubled when they heard these things.

Young's Literal Translation
17:8 And they troubled the multitude and the city rulers, hearing these things,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai labonteV to ikanon para tou iasonoV kai twn loipwn apelusan autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai labonteV to ikanon para tou iasonoV kai twn loipwn apelusan autouV

Byzantine Majority
kai labonteV to ikanon para tou iasonoV kai twn loipwn apelusan autouV

Alexandrian
kai labonteV to ikanon para tou iasonoV kai twn loipwn apelusan autouV

Latin Vulgate
17:9 et accepto satis ab Iasone et a ceteris dimiserunt eos

King James Version
17:9 And when they had taken security of Jason, and of the other, they let them go.

American Standard Version
17:9 And when they had taken security from Jason and the rest, they let them go.

Bible in Basic English
17:9 And having made Jason and the others give an undertaking to keep the peace, they let them go.

Darby's English Translation
17:9 And having taken security of Jason and the rest, they let them go.

Douay Rheims
17:9 And having taken satisfaction of Jason and of the rest, they let them go.

Noah Webster Bible
17:9 And when they had taken security of Jason and of the other, they let them go.

Weymouth New Testament
17:9 They required Jason and the rest to find substantial bail, and after that they let them go.

World English Bible
17:9 When they had taken security from Jason and the rest, they let them go.

Young's Literal Translation
17:9 and having taking security from Jason and the rest, they let them go.

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de adelfoi euqewV dia ths nuktoV exepemyan ton te paulon kai ton silan eiV beroian oitineV paragenomenoi eiV thn sunagwghn twn ioudaiwn aphesan

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de adelfoi euqewV dia ths nuktoV exepemyan ton te paulon kai ton silan eiV beroian oitineV paragenomenoi eiV thn sunagwghn twn ioudaiwn aphesan

Byzantine Majority
oi de adelfoi euqewV dia ths nuktoV exepemyan ton te paulon kai ton silan eiV beroian oitineV paragenomenoi eiV thn sunagwghn aphesan twn ioudaiwn

Alexandrian
oi de adelfoi euqewV dia nuktoV exepemyan ton te paulon kai ton silan eiV beroian oitineV paragenomenoi eiV thn sunagwghn twn ioudaiwn aphesan

Latin Vulgate
17:10 fratres vero confestim per noctem dimiserunt Paulum et Silam in Beroeam qui cum advenissent in synagogam Iudaeorum introierunt

King James Version
17:10 And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea: who coming [thither] went into the synagogue of the Jews.

American Standard Version
17:10 And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Beroea: who when they were come thither went into the synagogue of the Jews.

Bible in Basic English
17:10 And the brothers straight away sent Paul and Silas away by night to Beroea: and they, when they came there, went to the Synagogue of the Jews.

Darby's English Translation
17:10 But the brethren immediately sent away, in the night, Paul and Silas to Berea; who, being arrived, went away into the synagogue of the Jews.

Douay Rheims
17:10 But the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea. Who, when they were come thither, went into the synagogue of the Jews.

Noah Webster Bible
17:10 And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night to Berea: who coming thither, went into the synagogue of the Jews.

Weymouth New Testament
17:10 The brethren at once sent Paul and Silas away by night to Beroea, and they, on their arrival, went to the synagogue of the Jews.

World English Bible
17:10 The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Beroea. When they arrived, they went into the Jewish synagogue.

Young's Literal Translation
17:10 And the brethren immediately, through the night, sent forth both Paul and Silas to Berea, who having come, went to the synagogue of the Jews;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
outoi de hsan eugenesteroi twn en qessalonikh oitineV edexanto ton logon meta pashV proqumiaV to kaq hmeran anakrinonteV taV grafaV ei ecoi tauta outwV

Scrivener 1894 Textus Receptus
outoi de hsan eugenesteroi twn en qessalonikh oitineV edexanto ton logon meta pashV proqumiaV to kaq hmeran anakrinonteV taV grafaV ei ecoi tauta outwV

Byzantine Majority
outoi de hsan eugenesteroi twn en qessalonikh oitineV edexanto ton logon meta pashV proqumiaV to kaq hmeran anakrinonteV taV grafaV ei ecoi tauta outwV

Alexandrian
outoi de hsan eugenesteroi twn en qessalonikh oitineV edexanto ton logon meta pashV proqumiaV kaq hmeran anakrinonteV taV grafaV ei ecoi tauta outwV

Latin Vulgate
17:11 hii autem erant nobiliores eorum qui sunt Thessalonicae qui susceperunt verbum cum omni aviditate cotidie scrutantes scripturas si haec ita se haberent

King James Version
17:11 These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.

American Standard Version
17:11 Now these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of the mind, examining the Scriptures daily, whether these things were so.

Bible in Basic English
17:11 Now these were more noble than the Jews of Thessalonica, for they gave serious attention to the word, searching in the holy Writings every day, to see if these things were so.

Darby's English Translation
17:11 And these were more noble than those in Thessalonica, receiving the word with all readiness of mind, daily searching the scriptures if these things were so.

Douay Rheims
17:11 Now these were more noble than those in Thessalonica, who received the word with all eagerness, daily searching the scriptures, whether these things were so.

Noah Webster Bible
17:11 These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.

Weymouth New Testament
17:11 The Jews at Beroea were of a nobler disposition than those in Thessalonica, for they very readily received the Message, and day after day searched the Scriptures to see whether it was as Paul stated.

World English Bible
17:11 Now these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of the mind, examining the Scriptures daily, whether these things were so.

Young's Literal Translation
17:11 and these were more noble than those in Thessalonica, they received the word with all readiness of mind, every day examining the Writings whether those things were so;

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
polloi men oun ex autwn episteusan kai twn ellhnidwn gunaikwn twn euschmonwn kai andrwn ouk oligoi

Scrivener 1894 Textus Receptus
polloi men oun ex autwn episteusan kai twn ellhnidwn gunaikwn twn euschmonwn kai andrwn ouk oligoi

Byzantine Majority
polloi men oun ex autwn episteusan kai twn ellhnidwn gunaikwn twn euschmonwn kai andrwn ouk oligoi

Alexandrian
polloi men oun ex autwn episteusan kai twn ellhnidwn gunaikwn twn euschmonwn kai andrwn ouk oligoi

Latin Vulgate
17:12 et multi quidem crediderunt ex eis et gentilium mulierum honestarum et viri non pauci

King James Version
17:12 Therefore many of them believed; also of honourable women which were Greeks, and of men, not a few.

American Standard Version
17:12 Many of them therefore believed; also of the Greek women of honorable estate, and of men, not a few.

Bible in Basic English
17:12 And a number of them had faith, and no small number of the Greek women of high position and of the men.

Darby's English Translation
17:12 Therefore many from among them believed, and of Grecian women of the upper classes and men not a few.

Douay Rheims
17:12 And many indeed of them believed, and of honourable women that were Gentiles, and of men not a few.

Noah Webster Bible
17:12 Therefore many of them believed; also of honorable women who were Greeks, and of men not a few.

Weymouth New Testament
17:12 As the result many of them became believers, and so did not a few of the Greeks--gentlewomen of good position, and men.

World English Bible
17:12 Many of them therefore believed; also of the Greek women of honorable estate, and not a few men.

Young's Literal Translation
17:12 many, indeed, therefore, of them did believe, and of the honourable Greek women and men not a few.

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
wV de egnwsan oi apo thV qessalonikhV ioudaioi oti kai en th beroia kathggelh upo tou paulou o logoV tou qeou hlqon kakei saleuonteV touV oclouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
wV de egnwsan oi apo thV qessalonikhV ioudaioi oti kai en th beroia kathggelh upo tou paulou o logoV tou qeou hlqon kakei saleuonteV touV oclouV

Byzantine Majority
wV de egnwsan oi apo thV qessalonikhV ioudaioi oti kai en th beroia kathggelh upo tou paulou o logoV tou qeou hlqon kakei saleuonteV touV oclouV

Alexandrian
wV de egnwsan oi apo thV qessalonikhV ioudaioi oti kai en th beroia kathggelh upo tou paulou o logoV tou qeou hlqon kakei saleuonteV kai tarassontes touV oclouV

Latin Vulgate
17:13 cum autem cognovissent in Thessalonica Iudaei quia et Beroeae praedicatum est a Paulo verbum Dei venerunt et illuc commoventes et turbantes multitudinem

King James Version
17:13 But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also, and stirred up the people.

American Standard Version
17:13 But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was proclaimed of Paul at Beroea also, they came thither likewise, stirring up and troubling the multitudes.

Bible in Basic English
17:13 But when the Jews of Thessalonica had news that Paul was preaching the word at Beroea, they came there, troubling the people and working them up.

Darby's English Translation
17:13 But when the Jews from Thessalonica knew that the word of God was announced in Berea also by Paul, they came there also, stirring up the crowds.

Douay Rheims
17:13 And when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was also preached by Paul at Berea, they came thither also, stirring up and troubling the multitude.

Noah Webster Bible
17:13 But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached by Paul at Berea, they came thither also, and stirred up the people.

Weymouth New Testament
17:13 As soon, however, as the Jews of Thessalonica learnt that God's Message had been proclaimed by Paul at Beroea, they came there also, and incited the mob to a riot.

World English Bible
17:13 But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was proclaimed by Paul at Beroea also, they came there likewise, agitating the multitudes.

Young's Literal Translation
17:13 And when the Jews from Thessalonica knew that also in Berea was the word of God declared by Paul, they came thither also, agitating the multitudes;

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
euqewV de tote ton paulon exapesteilan oi adelfoi poreuesqai ws epi thn qalassan upemenon de o te silaV kai o timoqeoV ekei

Scrivener 1894 Textus Receptus
euqewV de tote ton paulon exapesteilan oi adelfoi poreuesqai ws epi thn qalassan upemenon de o te silaV kai o timoqeoV ekei

Byzantine Majority
euqewV de tote ton paulon exapesteilan oi adelfoi poreuesqai ws epi thn qalassan upemenon de o te silaV kai o timoqeoV ekei

Alexandrian
euqewV de tote ton paulon exapesteilan oi adelfoi poreuesqai ews epi thn qalassan upemeinan te o te silaV kai o timoqeoV ekei

Latin Vulgate
17:14 statimque tunc Paulum dimiserunt fratres ut iret usque ad mare Silas autem et Timotheus remanserunt ibi

King James Version
17:14 And then immediately the brethren sent away Paul to go as it were to the sea: but Silas and Timotheus abode there still.

American Standard Version
17:14 And then immediately the brethren sent forth Paul to go as far as to the sea: and Silas and Timothy abode there still.

Bible in Basic English
17:14 So the brothers sent Paul straight away to the sea: but Silas and Timothy kept there still.

Darby's English Translation
17:14 And then immediately the brethren sent away Paul to go as to the sea; but Silas and Timotheus abode there.

Douay Rheims
17:14 And then immediately the brethren sent away Paul, to go unto the sea; but Silas and Timothy remained there.

Noah Webster Bible
17:14 And then immediately the brethren sent away Paul, to go as it were to the sea: but Silas and Timothy abode there still.

Weymouth New Testament
17:14 Then the brethren promptly sent Paul down to the sea-coast, but Silas and Timothy remained behind.

World English Bible
17:14 Then the brothers immediately sent forth Paul to go as far as to the sea, and Silas and Timothy still stayed there.

Young's Literal Translation
17:14 and then immediately the brethren sent forth Paul, to go on as it were to the sea, but both Silas and Timothy were remaining there.

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de kaqistwntes ton paulon hgagon auton ewV aqhnwn kai labonteV entolhn proV ton silan kai timoqeon ina wV tacista elqwsin proV auton exhesan

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de kaqistwntes ton paulon hgagon auton ewV aqhnwn kai labonteV entolhn proV ton silan kai timoqeon ina wV tacista elqwsin proV auton exhesan

Byzantine Majority
oi de kaqistwntes ton paulon hgagon auton ewV aqhnwn kai labonteV entolhn proV ton silan kai timoqeon ina wV tacista elqwsin proV auton exhesan

Alexandrian
oi de kaqistanontes ton paulon hgagon ewV aqhnwn kai labonteV entolhn proV ton silan kai ton timoqeon ina wV tacista elqwsin proV auton exhesan

Latin Vulgate
17:15 qui autem deducebant Paulum perduxerunt usque Athenas et accepto mandato ab eo ad Silam et Timotheum ut quam celeriter venirent ad illum profecti sunt

King James Version
17:15 And they that conducted Paul brought him unto Athens: and receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed.

American Standard Version
17:15 But they that conducted Paul brought him as far as Athens: and receiving a commandment unto Silas and Timothy that they should come to him with all speed, they departed.

Bible in Basic English
17:15 But those who went with Paul took him as far as Athens, and then went away, with orders from him to Silas and Timothy to come to him quickly.

Darby's English Translation
17:15 But they that conducted Paul brought him as far as Athens; and, having received a commandment to Silas and Timotheus, that they should come to him as quickly as possible, they departed.

Douay Rheims
17:15 And they that conducted Paul, brought him as far as Athens; and receiving a commandment from him to Silas and Timothy, that they should come to him with all speed, they departed.

Noah Webster Bible
17:15 And they that conducted Paul brought him to Athens: and receiving a commandment to Silas and Timothy to come to him with all speed, they departed.

Weymouth New Testament
17:15 Those who were caring for Paul's safety went with him as far as Athens, and then left him, taking a message from him to Silas and Timothy, asking them to join him as speedily as possible.

World English Bible
17:15 But those who escorted Paul brought him as far as Athens. Receiving a commandment to Silas and Timothy that they should come to him with all speed, they departed.

Young's Literal Translation
17:15 And those conducting Paul, brought him unto Athens, and having received a command unto Silas and Timotheus that with all speed they may come unto him, they departed;

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
en de taiV aqhnaiV ekdecomenou autouV tou paulou parwxuneto to pneuma autou en autw qewrounti kateidwlon ousan thn polin

Scrivener 1894 Textus Receptus
en de taiV aqhnaiV ekdecomenou autouV tou paulou parwxuneto to pneuma autou en autw qewrounti kateidwlon ousan thn polin

Byzantine Majority
en de taiV aqhnaiV ekdecomenou autouV tou paulou parwxuneto to pneuma autou en autw qewrounti kateidwlon ousan thn polin

Alexandrian
en de taiV aqhnaiV ekdecomenou autouV tou paulou parwxuneto to pneuma autou en autw qewrountos kateidwlon ousan thn polin

Latin Vulgate
17:16 Paulus autem cum Athenis eos expectaret incitabatur spiritus eius in ipso videns idolatriae deditam civitatem

King James Version
17:16 Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him, when he saw the city wholly given to idolatry.

American Standard Version
17:16 Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was provoked within him as he beheld the city full of idols.

Bible in Basic English
17:16 Now while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was troubled, for he saw all the town full of images of the gods.

Darby's English Translation
17:16 But in Athens, while Paul was waiting for them, his spirit was painfully excited in him seeing the city given up to idolatry.

Douay Rheims
17:16 Now whilst Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred within him, seeing the city wholly given to idolatry.

Noah Webster Bible
17:16 Now, while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him, when he saw the city wholly given to idolatry.

Weymouth New Testament
17:16 While Paul was waiting for them in Athens, his spirit was stirred within him when he noticed that the city was full of idols.

World English Bible
17:16 Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was provoked within him as he saw the city full of idols.

Young's Literal Translation
17:16 and Paul waiting for them in Athens, his spirit was stirred in him, beholding the city wholly given to idolatry,

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
dielegeto men oun en th sunagwgh toiV ioudaioiV kai toiV sebomenoiV kai en th agora kata pasan hmeran proV touV paratugcanontaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
dielegeto men oun en th sunagwgh toiV ioudaioiV kai toiV sebomenoiV kai en th agora kata pasan hmeran proV touV paratugcanontaV

Byzantine Majority
dielegeto men oun en th sunagwgh toiV ioudaioiV kai toiV sebomenoiV kai en th agora kata pasan hmeran proV touV paratugcanontaV

Alexandrian
dielegeto men oun en th sunagwgh toiV ioudaioiV kai toiV sebomenoiV kai en th agora kata pasan hmeran proV touV paratugcanontaV

Latin Vulgate
17:17 disputabat igitur in synagoga cum Iudaeis et colentibus et in foro per omnes dies ad eos qui aderant

King James Version
17:17 Therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.

American Standard Version
17:17 So he reasoned in the synagogue with Jews and the devout persons, and in the marketplace every day with them that met him.

Bible in Basic English
17:17 So he had discussions in the Synagogue with the Jews and God-fearing Gentiles, and every day in the market-place with those who were there.

Darby's English Translation
17:17 He reasoned therefore in the synagogue with the Jews, and those who worshipped, and in the market-place every day with those he met with.

Douay Rheims
17:17 He disputed, therefore, in the synagogue with the Jews, and with them that served God, and in the marketplace, every day with them that were there.

Noah Webster Bible
17:17 Therefore he disputed in the synagogue with the Jews, and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.

Weymouth New Testament
17:17 So he had discussions in the synagogue with the Jews and the other worshippers, and in the market place, day after day, with those whom he happened to meet.

World English Bible
17:17 So he reasoned in the synagogue with Jews and the devout persons, and in the marketplace every day with those who met him.

Young's Literal Translation
17:17 therefore, indeed, he was reasoning in the synagogue with the Jews, and with the worshipping persons, and in the market-place every day with those who met with him.

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
tineV de twn epikoureiwn kai twn stwikwn filosofwn suneballon autw kai tineV elegon ti an qeloi o spermologoV outoV legein oi de xenwn daimoniwn dokei kataggeleuV einai oti ton ihsoun kai thn anastasin autois euhggelizeto

Scrivener 1894 Textus Receptus
tineV de twn epikoureiwn kai twn stwikwn filosofwn suneballon autw kai tineV elegon ti an qeloi o spermologoV outoV legein oi de xenwn daimoniwn dokei kataggeleuV einai oti ton ihsoun kai thn anastasin autois euhggelizeto

Byzantine Majority
tineV de kai twn epikoureiwn kai twn stoikwn filosofwn suneballon autw kai tineV elegon ti an qeloi o spermologoV outoV legein oi de xenwn daimoniwn dokei kataggeleuV einai oti ton ihsoun kai thn anastasin euhggelizeto

Alexandrian
tineV de kai twn epikoureiwn kai stoikwn filosofwn suneballon autw kai tineV elegon ti an qeloi o spermologoV outoV legein oi de xenwn daimoniwn dokei kataggeleuV einai oti ton ihsoun kai thn anastasin euhggelizeto

Latin Vulgate
17:18 quidam autem epicurei et stoici philosophi disserebant cum eo et quidam dicebant quid vult seminiverbius hic dicere alii vero novorum daemoniorum videtur adnuntiator esse quia Iesum et resurrectionem adnuntiabat eis

King James Version
17:18 Then certain philosophers of the Epicureans, and of the Stoicks, encountered him. And some said, What will this babbler say? other some, He seemeth to be a setter forth of strange gods: because he preached unto them Jesus, and the resurrection.

American Standard Version
17:18 And certain also of the Epicurean and Stoic philosophers encountered him. And some said, What would this babbler say? others, He seemeth to be a setter forth of strange gods: because he preached Jesus and the resurrection.

Bible in Basic English
17:18 And some of those who were supporters of the theories of the Epicureans and the Stoics, had a meeting with him. And some said, What is this talker of foolish words saying? And others, He seems to be a preacher of strange gods: because he was preaching of Jesus and his coming back from the dead.

Darby's English Translation
17:18 But some also of the Epicurean and Stoic philosophers attacked him. And some said, What would this chatterer say? and some, He seems to be an announcer of foreign demons, because he announced the glad tidings of Jesus and the resurrection to them.

Douay Rheims
17:18 And certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics disputed with him; and some said: What is it, that this word sower would say? But others: He seemeth to be a setter forth of new gods; because he preached to them Jesus and the resurrection.

Noah Webster Bible
17:18 Then certain philosophers of the Epicureans, and of the Stoics, encountered him. And some said, What will this babbler say? some others, He seemeth to be a setter-forth of strange gods: because he preached to them Jesus, and the resurrection.

Weymouth New Testament
17:18 A few of the Epicurean and Stoic philosophers also encountered him. Some of them asked, "What has this beggarly babbler to say?" "His business," said others, "seems to be to cry up some foreign gods." This was because he had been telling the Good News of Jesus and the Resurrection.

World English Bible
17:18 Some of the Epicurean and Stoic philosophers also encountered him. Some said, "What does this babbler want to say?" Others said, "He seems to be advocating foreign demons," because he preached Jesus and the resurrection.

Young's Literal Translation
17:18 And certain of the Epicurean and of the Stoic philosophers, were meeting together to see him, and some were saying, `What would this seed picker wish to say?` and others, `Of strange demons he doth seem to be an announcer;` because Jesus and the rising again he did proclaim to them as good news,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
epilabomenoi te autou epi ton areion pagon hgagon legonteV dunameqa gnwnai tiV h kainh auth h upo sou laloumenh didach

Scrivener 1894 Textus Receptus
epilabomenoi te autou epi ton areion pagon hgagon legonteV dunameqa gnwnai tiV h kainh auth h upo sou laloumenh didach

Byzantine Majority
epilabomenoi te autou epi ton areion pagon hgagon legonteV dunameqa gnwnai tiV h kainh auth h upo sou laloumenh didach

Alexandrian
epilabomenoi te autou epi ton areion pagon hgagon legonteV dunameqa gnwnai tiV h kainh auth h upo sou laloumenh didach

Latin Vulgate
17:19 et adprehensum eum ad Ariopagum duxerunt dicentes possumus scire quae est haec nova quae a te dicitur doctrina

King James Version
17:19 And they took him, and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine, whereof thou speakest, [is]?

American Standard Version
17:19 And they took hold of him, and brought him unto the Areopagus, saying, May we know what this new teaching is, which is spoken by thee?

Bible in Basic English
17:19 And they took him to Mars' Hill, saying, Will you make clear to us what is this new teaching of yours?

Darby's English Translation
17:19 And having taken hold on him they brought him to Areopagus, saying, Might we know what this new doctrine which is spoken by thee is?

Douay Rheims
17:19 And taking him, they brought him to the Areopagus, saying: May we know what this new doctrine is, which thou speakest of?

Noah Webster Bible
17:19 And they took him, and brought him to Areopagus, saying, May we know what this new doctrine is, of which thou speakest?

Weymouth New Testament
17:19 Then they took him and brought him up to the Areopagus, asking him, "May we be told what this new teaching of yours is?

World English Bible
17:19 They took hold of him, and brought him to the Areopagus, saying, "May we know what this new teaching is, which is spoken by you?

Young's Literal Translation
17:19 having also taken him, unto the Areopagus they brought him, saying, `Are we able to know what is this new teaching that is spoken by thee,

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
xenizonta gar tina eisfereiV eiV taV akoaV hmwn boulomeqa oun gnwnai ti an qeloi tauta einai

Scrivener 1894 Textus Receptus
xenizonta gar tina eisfereiV eiV taV akoaV hmwn boulomeqa oun gnwnai ti an qeloi tauta einai

Byzantine Majority
xenizonta gar tina eisfereiV eiV taV akoaV hmwn boulomeqa oun gnwnai ti an qeloi tauta einai

Alexandrian
xenizonta gar tina eisfereiV eiV taV akoaV hmwn boulomeqa oun gnwnai tina qelei tauta einai

Latin Vulgate
17:20 nova enim quaedam infers auribus nostris volumus ergo scire quidnam velint haec esse

King James Version
17:20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean.

American Standard Version
17:20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean.

Bible in Basic English
17:20 For you seem to us to say strange things, and we have a desire to get the sense of them.

Darby's English Translation
17:20 For thou bringest certain strange things to our ears. We wish therefore to know what these things may mean.

Douay Rheims
17:20 For thou bringest in certain new things to our ears. We would know therefore what these things mean.

Noah Webster Bible
17:20 For thou bringest certain strange things to our ears; we would know therefore what these things mean.

Weymouth New Testament
17:20 For the things you are saying sound strange to us. We should therefore like to be told exactly what they mean."

World English Bible
17:20 For you bring certain strange things to our ears. We want to know therefore what these things mean."

Young's Literal Translation
17:20 for certain strange things thou dost bring to our ears? we wish, then, to know what these things would wish to be;`

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
aqhnaioi de panteV kai oi epidhmounteV xenoi eiV ouden eteron eukairoun h legein ti kai akouein kainoteron

Scrivener 1894 Textus Receptus
aqhnaioi de panteV kai oi epidhmounteV xenoi eiV ouden eteron eukairoun h legein ti kai akouein kainoteron

Byzantine Majority
aqhnaioi de panteV kai oi epidhmounteV xenoi eiV ouden eteron eukairoun h legein ti kai akouein kainoteron

Alexandrian
aqhnaioi de panteV kai oi epidhmounteV xenoi eiV ouden eteron hukairoun h legein ti h akouein ti kainoteron

Latin Vulgate
17:21 Athenienses autem omnes et advenae hospites ad nihil aliud vacabant nisi aut dicere aut audire aliquid novi

King James Version
17:21 (For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else, but either to tell, or to hear some new thing.)

American Standard Version
17:21 (Now all the Athenians and the strangers sojourning there spent their time in nothing else, but either to tell or to hear some new thing.)

Bible in Basic English
17:21 (Now all the Athenians and the men from other lands who come there were giving all their time to talking or hearing of anything new.)

Darby's English Translation
17:21 Now all the Athenians and the strangers sojourning there spent their time in nothing else than to tell and to hear the news.

Douay Rheims
17:21 (Now all the Athenians, and strangers that were there, employed themselves in nothing else, but either in telling or in hearing some new thing.)

Noah Webster Bible
17:21 (For all the Athenians and strangers who were there, spent their time in nothing else, but either to tell, or to hear some new thing.)

Weymouth New Testament
17:21 (For all the Athenians and their foreign visitors used to devote their whole leisure to telling or hearing about something new.)

World English Bible
17:21 Now all the Athenians and the strangers living there spent their time in nothing else, but either to tell or to hear some new thing.

Young's Literal Translation
17:21 and all Athenians, and the strangers sojourning, for nothing else were at leisure but to say something, and to hear some newer thing.

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
staqeiV de o pauloV en mesw tou areiou pagou efh andreV aqhnaioi kata panta wV deisidaimonesterouV umaV qewrw

Scrivener 1894 Textus Receptus
staqeiV de o pauloV en mesw tou areiou pagou efh andreV aqhnaioi kata panta wV deisidaimonesterouV umaV qewrw

Byzantine Majority
staqeiV de o pauloV en mesw tou areiou pagou efh andreV aqhnaioi kata panta wV deisidaimonesterouV umaV qewrw

Alexandrian
staqeiV de [o] pauloV en mesw tou areiou pagou efh andreV aqhnaioi kata panta wV deisidaimonesterouV umaV qewrw

Latin Vulgate
17:22 stans autem Paulus in medio Ariopagi ait viri athenienses per omnia quasi superstitiosiores vos video

King James Version
17:22 Then Paul stood in the midst of Mars' hill, and said, [Ye] men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious.

American Standard Version
17:22 And Paul stood in the midst of the Areopagus, and said, Ye men of Athens, in all things, I perceive that ye are very religious.

Bible in Basic English
17:22 And Paul got to his feet on Mars' Hill and said, O men of Athens, I see that you are overmuch given to fear of the gods.

Darby's English Translation
17:22 And Paul standing in the midst of Areopagus said, Athenians, in every way I see you given up to demon worship;

Douay Rheims
17:22 But Paul standing in the midst of the Areopagus, said: Ye men of Athens, I perceive that in all things you are too superstitious.

Noah Webster Bible
17:22 Then Paul stood in the midst of Mars-hill, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious.

Weymouth New Testament
17:22 So Paul, taking his stand in the centre of the Areopagus, spoke as follows: "Men of Athens, I perceive that you are in every respect remarkably religious.

World English Bible
17:22 Paul stood in the midst of the Areopagus, and said, "You men of Athens, I perceive that you are very religious in all things.

Young's Literal Translation
17:22 And Paul, having stood in the midst of the Areopagus, said, `Men, Athenians, in all things I perceive you as over-religious;

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
diercomenoV gar kai anaqewrwn ta sebasmata umwn euron kai bwmon en w epegegrapto agnwstw qew on oun agnoounteV eusebeite touton egw kataggellw umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
diercomenoV gar kai anaqewrwn ta sebasmata umwn euron kai bwmon en w epegegrapto agnwstw qew on oun agnoounteV eusebeite touton egw kataggellw umin

Byzantine Majority
diercomenoV gar kai anaqewrwn ta sebasmata umwn euron kai bwmon en w epegegrapto agnwstw qew on oun agnoounteV eusebeite touton egw kataggellw umin

Alexandrian
diercomenoV gar kai anaqewrwn ta sebasmata umwn euron kai bwmon en w epegegrapto agnwstw qew o oun agnoounteV eusebeite touto egw kataggellw umin

Latin Vulgate
17:23 praeteriens enim et videns simulacra vestra inveni et aram in qua scriptum erat ignoto deo quod ergo ignorantes colitis hoc ego adnuntio vobis

King James Version
17:23 For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you.

American Standard Version
17:23 For as I passed along, and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription, TO AN UNKNOWN GOD. What therefore ye worship in ignorance, this I set forth unto you.

Bible in Basic English
17:23 For when I came by, I was looking at the things to which you give worship, and I saw an altar with this writing on it, TO THE GOD OF WHOM THERE IS NO KNOWLEDGE. Now, what you, without knowledge, give worship to, I make clear to you.

Darby's English Translation
17:23 for, passing through and beholding your shrines, I found also an altar on which was inscribed, To the unknown God. Whom therefore ye reverence, not knowing him, him I announce to you.

Douay Rheims
17:23 For passing by, and seeing your idols, I found an altar also, on which was written: To the unknown God. What therefore you worship, without knowing it, that I preach to you:

Noah Webster Bible
17:23 For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I to you.

Weymouth New Testament
17:23 For as I passed along and observed the things you worship, I found also an altar bearing the inscription, `TO AN UNKNOWN GOD.' "The Being, therefore, whom you, without knowing Him, revere, Him I now proclaim to you.

World English Bible
17:23 For as I passed along, and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription: `TO AN UNKNOWN GOD.` What therefore you worship in ignorance, this I announce to you.

Young's Literal Translation
17:23 for passing through and contemplating your objects of worship, I found also an erection on which had been inscribed: To God -- unknown; whom, therefore -- not knowing -- ye do worship, this One I announce to you.

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
o qeoV o poihsaV ton kosmon kai panta ta en autw outoV ouranou kai ghV kurios uparcwn ouk en ceiropoihtoiV naoiV katoikei

Scrivener 1894 Textus Receptus
o qeoV o poihsaV ton kosmon kai panta ta en autw outoV ouranou kai ghV kurios uparcwn ouk en ceiropoihtoiV naoiV katoikei

Byzantine Majority
o qeoV o poihsaV ton kosmon kai panta ta en autw outoV ouranou kai ghV kurios uparcwn ouk en ceiropoihtoiV naoiV katoikei

Alexandrian
o qeoV o poihsaV ton kosmon kai panta ta en autw outoV ouranou kai ghV uparcwn kurios ouk en ceiropoihtoiV naoiV katoikei

Latin Vulgate
17:24 Deus qui fecit mundum et omnia quae in eo sunt hic caeli et terrae cum sit Dominus non in manufactis templis inhabitat

King James Version
17:24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;

American Standard Version
17:24 The God that made the world and all things therein, he, being Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;

Bible in Basic English
17:24 The God who made the earth and everything in it, he, being Lord of heaven and earth, is not housed in buildings made with hands;

Darby's English Translation
17:24 The God who has made the world and all things which are in it, *he*, being Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands,

Douay Rheims
17:24 God, who made the world, and all things therein; he, being Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;

Noah Webster Bible
17:24 God that made the world, and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;

Weymouth New Testament
17:24 GOD who made the universe and everything in it--He, being Lord of Heaven and earth, does not dwell in sanctuaries built by men.

World English Bible
17:24 The God who made the world and all things in it, he, being Lord of heaven and earth, dwells not in temples made with hands,

Young's Literal Translation
17:24 `God, who did make the world, and all things in it, this One, of heaven and of earth being Lord, in temples made with hands doth not dwell,

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
oude upo ceirwn anqrwpwn qerapeuetai prosdeomenoV tinoV autoV didouV pasin zwhn kai pnohn kata panta

Scrivener 1894 Textus Receptus
oude upo ceirwn anqrwpwn qerapeuetai prosdeomenoV tinoV autoV didouV pasin zwhn kai pnohn kai ta panta

Byzantine Majority
oude upo ceirwn anqrwpwn qerapeuetai prosdeomenoV tinoV autoV didouV pasin zwhn kai pnohn kata panta

Alexandrian
oude upo ceirwn anqrwpinwn qerapeuetai prosdeomenoV tinoV autoV didouV pasi zwhn kai pnohn kai ta panta

Latin Vulgate
17:25 nec manibus humanis colitur indigens aliquo cum ipse det omnibus vitam et inspirationem et omnia

King James Version
17:25 Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things;

American Standard Version
17:25 neither is he served by men`s hands, as though he needed anything, seeing he himself giveth to all life, and breath, and all things;

Bible in Basic English
17:25 And he is not dependent on the work of men's hands, as if he had need of anything, for he himself gives to all life and breath and all things;

Darby's English Translation
17:25 nor is served by men`s hands as needing something, himself giving to all life and breath and all things;

Douay Rheims
17:25 Neither is he served with men's hands, as though he needed any thing; seeing it is he who giveth to all life, and breath, and all things:

Noah Webster Bible
17:25 Neither is worshiped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things;

Weymouth New Testament
17:25 Nor is He ministered to by human hands, as though He needed anything--but He Himself gives to all men life and breath and all things.

World English Bible
17:25 neither is he served by men`s hands, as though he needed anything, seeing he himself gives to all life and breath, and all things.

Young's Literal Translation
17:25 neither by the hands of men is He served -- needing anything, He giving to all life, and breath, and all things;

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
epoihsen te ex enoV aimatos pan eqnoV anqrwpwn katoikein epi pan to proswpon thV ghV orisaV protetagmenous kairouV kai taV oroqesiaV thV katoikiaV autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
epoihsen te ex enoV aimatos pan eqnoV anqrwpwn katoikein epi pan to proswpon thV ghV orisaV protetagmenous kairouV kai taV oroqesiaV thV katoikiaV autwn

Byzantine Majority
epoihsen te ex enoV aimatos pan eqnoV anqrwpwn katoikein epi pan to proswpon thV ghV orisaV prostetagmenous kairouV kai taV oroqesiaV thV katoikiaV autwn

Alexandrian
epoihsen te ex enoV pan eqnoV anqrwpwn katoikein epi pantos proswpou thV ghV orisaV prostetagmenous kairouV kai taV oroqesiaV thV katoikiaV autwn

Latin Vulgate
17:26 fecitque ex uno omne genus hominum inhabitare super universam faciem terrae definiens statuta tempora et terminos habitationis eorum

King James Version
17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;

American Standard Version
17:26 and he made of one every nation of men to dwell on all the face of the earth, having determined their appointed seasons, and the bounds of their habitation;

Bible in Basic English
17:26 And he has made of one blood all the nations of men living on all the face of the earth, ordering their times and the limits of their lands,

Darby's English Translation
17:26 and has made of one blood every nation of men to dwell upon the whole face of the earth, having determined ordained times and the boundaries of their dwelling,

Douay Rheims
17:26 And hath made of one, all mankind, to dwell upon the whole face of the earth, determining appointed times, and the limits of their habitation.

Noah Webster Bible
17:26 And hath made of one blood all nations of men to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;

Weymouth New Testament
17:26 He caused to spring from one forefather people of every race, for them to live on the whole surface of the earth, and marked out for them an appointed span of life and the boundaries of their homes;

World English Bible
17:26 He made from one blood every nation of men to dwell on all the surface of the earth, having determined appointed seasons, and the bounds of their habitation,

Young's Literal Translation
17:26 He made also of one blood every nation of men, to dwell upon all the face of the earth -- having ordained times before appointed, and the bounds of their dwellings --

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
zhtein ton kurion ei ara ge yhlafhseian auton kai euroien kaitoige ou makran apo enoV ekastou hmwn uparconta

Scrivener 1894 Textus Receptus
zhtein ton kurion ei ara ge yhlafhseian auton kai euroien kaitoige ou makran apo enoV ekastou hmwn uparconta

Byzantine Majority
zhtein ton kurion ei ara ge yhlafhseian auton kai euroien kaige ou makran apo enoV ekastou hmwn uparconta

Alexandrian
zhtein ton qeon ei ara ge yhlafhseian auton kai euroien kai ge ou makran apo enoV ekastou hmwn uparconta

Latin Vulgate
17:27 quaerere Deum si forte adtractent eum aut inveniant quamvis non longe sit ab unoquoque nostrum

King James Version
17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us:

American Standard Version
17:27 that they should seek God, if haply they might feel after him and find him, though he is not far from each one of us:

Bible in Basic English
17:27 So that they might make search for God, in order, if possible, to get knowledge of him and make discovery of him, though he is not far from every one of us:

Darby's English Translation
17:27 that they may seek God; if indeed they might feel after him and find him, although he is not far from each one of us:

Douay Rheims
17:27 That they should seek God, if happily they may feel after him or find him, although he be not far from every one of us:

Noah Webster Bible
17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he is not far from every one of us:

Weymouth New Testament
17:27 that they might seek God, if perhaps they could grope for Him and find Him. Yes, though He is not far from any one of us.

World English Bible
17:27 that they should seek the Lord, if perhaps they might reach out for him and find him, though he is not far from each one of us.

Young's Literal Translation
17:27 to seek the Lord, if perhaps they did feel after Him and find, -- though, indeed, He is not far from each one of us,

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
en autw gar zwmen kai kinoumeqa kai esmen wV kai tineV twn kaq umaV poihtwn eirhkasin tou gar kai genoV esmen

Scrivener 1894 Textus Receptus
en autw gar zwmen kai kinoumeqa kai esmen wV kai tineV twn kaq umaV poihtwn eirhkasin tou gar kai genoV esmen

Byzantine Majority
en autw gar zwmen kai kinoumeqa kai esmen wV kai tineV twn kaq umaV poihtwn eirhkasin tou gar kai genoV esmen

Alexandrian
en autw gar zwmen kai kinoumeqa kai esmen wV kai tineV twn kaq umaV poihtwn eirhkasin tou gar kai genoV esmen

Latin Vulgate
17:28 in ipso enim vivimus et movemur et sumus sicut et quidam vestrum poetarum dixerunt ipsius enim et genus sumus

King James Version
17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.

American Standard Version
17:28 for in him we live, and move, and have our being; as certain even of your own poets have said, For we are also his offspring.

Bible in Basic English
17:28 For in him we have life and motion and existence; as certain of your verse writers have said, For we are his offspring.

Darby's English Translation
17:28 for in him we live and move and exist; as also some of the poets amongst you have said, For we are also his offspring.

Douay Rheims
17:28 For in him we live, and move, and are; as some also of your own poets said: For we are also his offspring.

Noah Webster Bible
17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, for we are also his offspring.

Weymouth New Testament
17:28 For it is in closest union with Him that we live and move and have our being; as in fact some of the poets in repute among yourselves have said, `For we are also His offspring.'

World English Bible
17:28 `For in him we live, and move, and have our being.` As some of your own poets have said, `For we are also his offspring.`

Young's Literal Translation
17:28 for in Him we live, and move, and are; as also certain of your poets have said: For of Him also we are offspring.

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
genoV oun uparconteV tou qeou ouk ofeilomen nomizein crusw h argurw h liqw caragmati tecnhV kai enqumhsewV anqrwpou to qeion einai omoion

Scrivener 1894 Textus Receptus
genoV oun uparconteV tou qeou ouk ofeilomen nomizein crusw h argurw h liqw caragmati tecnhV kai enqumhsewV anqrwpou to qeion einai omoion

Byzantine Majority
genoV oun uparconteV tou qeou ouk ofeilomen nomizein crusw h argurw h liqw caragmati tecnhV kai enqumhsewV anqrwpou to qeion einai omoion

Alexandrian
genoV oun uparconteV tou qeou ouk ofeilomen nomizein crusw h argurw h liqw caragmati tecnhV kai enqumhsewV anqrwpou to qeion einai omoion

Latin Vulgate
17:29 genus ergo cum simus Dei non debemus aestimare auro aut argento aut lapidi sculpturae artis et cogitationis hominis divinum esse simile

King James Version
17:29 Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device.

American Standard Version
17:29 Being then the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and device of man.

Bible in Basic English
17:29 If then we are the offspring of God, it is not right for us to have the idea that God is like gold or silver or stone, formed by the art or design of man.

Darby's English Translation
17:29 Being therefore the offspring of God, we ought not to think that which is divine to be like gold or silver or stone, the graven form of man`s art and imagination.

Douay Rheims
17:29 Being therefore the offspring of God, we must not suppose the divinity to be like unto gold, or silver, or stone, the graving of art, and device of man.

Noah Webster Bible
17:29 Being then the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like to gold, or silver, or stone graven by art and man's device.

Weymouth New Testament
17:29 Since then we are God's offspring, we ought not to imagine that His nature resembles gold or silver or marble, or anything sculptured by the art and inventive faculty of man.

World English Bible
17:29 Being then the offspring of God, we ought not to think that the Divine Nature is like gold, or silver, or stone, engraved by art and device of man.

Young's Literal Translation
17:29 `Being, therefore, offspring of God, we ought not to think the Godhead to be like to gold, or silver, or stone, graving of art and device of man;

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
touV men oun cronouV thV agnoiaV uperidwn o qeoV ta nun paraggellei toiV anqrwpoiV pasin pantacou metanoein

Scrivener 1894 Textus Receptus
touV men oun cronouV thV agnoiaV uperidwn o qeoV ta nun paraggellei toiV anqrwpoiV pasin pantacou metanoein

Byzantine Majority
touV men oun cronouV thV agnoiaV uperidwn o qeoV ta nun paraggellei toiV anqrwpoiV pasin pantacou metanoein

Alexandrian
touV men oun cronouV thV agnoiaV uperidwn o qeoV ta nun paraggellei toiV anqrwpoiV pantas pantacou metanoein

Latin Vulgate
17:30 et tempora quidem huius ignorantiae despiciens Deus nunc adnuntiat hominibus ut omnes ubique paenitentiam agant

King James Version
17:30 And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent:

American Standard Version
17:30 The times of ignorance therefore God overlooked; but now he commandeth men that they should all everywhere repent:

Bible in Basic English
17:30 Those times when men had no knowledge were overlooked by God; but now he gives orders to all men in every place to undergo a change of heart:

Darby's English Translation
17:30 God therefore, having overlooked the times of ignorance, now enjoins men that they shall all everywhere repent,

Douay Rheims
17:30 And God indeed having winked at the times of this ignorance, now declareth unto men, that all should every where do penance.

Noah Webster Bible
17:30 And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent:

Weymouth New Testament
17:30 Those times of ignorance God viewed with indulgence. But now He commands all men everywhere to repent,

World English Bible
17:30 The times of ignorance therefore God overlooked. But now he commands that all men everywhere should repent,

Young's Literal Translation
17:30 the times, indeed, therefore, of the ignorance God having overlooked, doth now command all men everywhere to reform,

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
dioti esthsen hmeran en h mellei krinein thn oikoumenhn en dikaiosunh en andri w wrisen pistin parascwn pasin anasthsaV auton ek nekrwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
dioti esthsen hmeran en h mellei krinein thn oikoumenhn en dikaiosunh en andri w wrisen pistin parascwn pasin anasthsaV auton ek nekrwn

Byzantine Majority
dioti esthsen hmeran en h mellei krinein thn oikoumenhn en dikaiosunh en andri w wrisen pistin parascwn pasin anasthsaV auton ek nekrwn

Alexandrian
kaqoti esthsen hmeran en h mellei krinein thn oikoumenhn en dikaiosunh en andri w wrisen pistin parascwn pasin anasthsaV auton ek nekrwn

Latin Vulgate
17:31 eo quod statuit diem in qua iudicaturus est orbem in aequitate in viro in quo statuit fidem praebens omnibus suscitans eum a mortuis

King James Version
17:31 Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by [that] man whom he hath ordained; [whereof] he hath given assurance unto all [men], in that he hath raised him from the dead.

American Standard Version
17:31 inasmuch as he hath appointed a day in which he will judge the world in righteousness by the man whom he hath ordained; whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead.

Bible in Basic English
17:31 Because a day has been fixed in which all the world will be judged in righteousness by the man who has been marked out by him for this work; of which he has given a sign to all men by giving him back from the dead.

Darby's English Translation
17:31 because he has set a day in which he is going to judge the habitable earth in righteousness by the man whom he has appointed, giving the proof of it to all in having raised him from among the dead.

Douay Rheims
17:31 Because he hath appointed a day wherein he will judge the world in equity, by the man whom he hath appointed; giving faith to all, by raising him up from the dead.

Noah Webster Bible
17:31 Because he hath appointed a day, in which he will judge the world in righteousness, by that man whom he hath ordained: of which he hath given assurance to all men, in that he hath raised him from the dead.

Weymouth New Testament
17:31 seeing that He has appointed a day on which, before long, He will judge the world in righteousness, through the instrumentality of a man whom He has pre-destined to this work, and has made the fact certain to every one by raising Him from the dead."

World English Bible
17:31 because he has appointed a day in which he will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained; whereof he has given assurance to all men, in that he has raised him from the dead."

Young's Literal Translation
17:31 because He did set a day in which He is about to judge the world in righteousness, by a man whom He did ordain, having given assurance to all, having raised him out of the dead.`

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
akousanteV de anastasin nekrwn oi men ecleuazon oi de eipon akousomeqa sou palin peri toutou

Scrivener 1894 Textus Receptus
akousanteV de anastasin nekrwn oi men ecleuazon oi de eipon akousomeqa sou palin peri toutou

Byzantine Majority
akousanteV de anastasin nekrwn oi men ecleuazon oi de eipon akousomeqa sou palin peri toutou

Alexandrian
akousanteV de anastasin nekrwn oi men ecleuazon oi de eipan akousomeqa sou peri toutou

Latin Vulgate
17:32 cum audissent autem resurrectionem mortuorum quidam quidem inridebant quidam vero dixerunt audiemus te de hoc iterum

King James Version
17:32 And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked: and others said, We will hear thee again of this [matter].

American Standard Version
17:32 Now when they heard of the resurrection of the dead, some mocked; but others said, We will hear thee concerning this yet again.

Bible in Basic English
17:32 Now on hearing about the coming back from death, some of them made sport of it, but others said, Let us go more fully into this another time.

Darby's English Translation
17:32 And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, and some said, We will hear thee again also concerning this.

Douay Rheims
17:32 And when they had heard of the resurrection of the dead, some indeed mocked, but others said: We will hear thee again concerning this matter.

Noah Webster Bible
17:32 And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked: and others said, We will hear thee again concerning this matter.

Weymouth New Testament
17:32 When they heard Paul speak of a resurrection of dead men, some began to scoff. But others said, "We will hear you again on that subject."

World English Bible
17:32 Now when they heard of the resurrection of the dead, some mocked; but others said, "We want to hear you yet again concerning this."

Young's Literal Translation
17:32 And having heard of a rising again of the dead, some, indeed, were mocking, but others said, `We will hear thee again concerning this;`

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
kai outwV o pauloV exhlqen ek mesou autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai outwV o pauloV exhlqen ek mesou autwn

Byzantine Majority
kai outwV o pauloV exhlqen ek mesou autwn

Alexandrian
kai palin outwV o pauloV exhlqen ek mesou autwn

Latin Vulgate
17:33 sic Paulus exivit de medio eorum

King James Version
17:33 So Paul departed from among them.

American Standard Version
17:33 Thus Paul went out from among them.

Bible in Basic English
17:33 And so Paul went away from among them.

Darby's English Translation
17:33 Thus Paul went out of their midst.

Douay Rheims
17:33 So Paul went out from among them.

Noah Webster Bible
17:33 So Paul departed from among them.

Weymouth New Testament
17:33 So Paul went away from them.

World English Bible
17:33 Thus Paul went out from among them.

Young's Literal Translation
17:33 and so Paul went forth from the midst of them,

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
tineV de andreV kollhqenteV autw episteusan en oiV kai dionusioV o areopagithV kai gunh onomati damariV kai eteroi sun autoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
tineV de andreV kollhqenteV autw episteusan en oiV kai dionusioV o areopagithV kai gunh onomati damariV kai eteroi sun autoiV

Byzantine Majority
tineV de andreV kollhqenteV autw episteusan en oiV kai dionusioV o areopagithV kai gunh onomati damariV kai eteroi sun autoiV

Alexandrian
tineV de andreV kollhqenteV autw episteusan en oiV kai dionusioV o areopagithV kai gunh onomati damariV kai eteroi sun autoiV

Latin Vulgate
17:34 quidam vero viri adherentes ei crediderunt in quibus et Dionisius Ariopagita et mulier nomine Damaris et alii cum eis

King James Version
17:34 Howbeit certain men clave unto him, and believed: among the which [was] Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.

American Standard Version
17:34 But certain men clave unto him, and believed: among whom also was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.

Bible in Basic English
17:34 But some men gave him their support: among whom was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.

Darby's English Translation
17:34 But some men joining themselves to him believed; among whom also was Dionysius the Areopagite, and a woman by name Damaris, and others with them.

Douay Rheims
17:34 But certain men adhering to him, did believe; among whom was also Dionysius, the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.

Noah Webster Bible
17:34 But certain men adhered to him, and believed: among whom was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.

Weymouth New Testament
17:34 A few, however, attached themselves to him and believed, among them being Dionysius a member of the Council, a gentlewoman named Damaris, and some others.

World English Bible
17:34 But certain men joined with him, and believed, among whom also was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.

Young's Literal Translation
17:34 and certain men having cleaved to him, did believe, among whom is also Dionysius the Areopagite, and a woman, by name Damaris, and others with them.

 

Acts 18

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com