Parallel Greek New Testament

Acts 12

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Return to Index

Chapter 13

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1

Stephens 1550 Textus Receptus
hsan de tines en antioceia kata thn ousan ekklhsian profhtai kai didaskaloi o te barnabaV kai sumewn o kaloumenoV niger kai loukioV o kurhnaioV manahn te hrwdou tou tetrarcou suntrofoV kai sauloV

Scrivener 1894 Textus Receptus
hsan de tines en antioceia kata thn ousan ekklhsian profhtai kai didaskaloi o te barnabaV kai sumewn o kaloumenoV niger kai loukioV o kurhnaioV manahn te hrwdou tou tetrarcou suntrofoV kai sauloV

Byzantine Majority
hsan de tines en antioceia kata thn ousan ekklhsian profhtai kai didaskaloi o te barnabaV kai sumewn o kaloumenoV niger kai loukioV o kurhnaioV manahn te hrwdou tou tetrarcou suntrofoV kai sauloV

Alexandrian
hsan de en antioceia kata thn ousan ekklhsian profhtai kai didaskaloi o te barnabaV kai sumewn o kaloumenoV niger kai loukioV o kurhnaioV manahn te hrwdou tou tetraarcou suntrofoV kai sauloV

Latin Vulgate
13:1 erant autem in ecclesia quae erat Antiochiae prophetae et doctores in quibus Barnabas et Symeon qui vocabatur Niger et Lucius Cyrenensis et Manaen qui erat Herodis tetrarchae conlactaneus et Saulus

King James Version
13:1 Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers; as Barnabas, and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the tetrarch, and Saul.

American Standard Version
13:1 Now there were at Antioch, in the church that was there, prophets and teachers, Barnabas, and Symeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen the foster-brother of Herod the tetrarch, and Saul.

Bible in Basic English
13:1 Now there were at Antioch, in the church there, prophets and teachers, Barnabas, and Symeon who was named Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, a relation of Herod the king, and Saul.

Darby's English Translation
13:1 Now there were in Antioch, in the assembly which was there, prophets and teachers: Barnabas, and Simeon who was called Niger, and Lucius the Cyrenian, and Manaen, foster-brother of Herod the tetrarch, and Saul.

Douay Rheims
13:1 Now there were in the church which was at Antioch, prophets and doctors, among whom was Barnabas, and Simon who was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manahen, who was the foster brother of Herod the tetrarch, and Saul.

Noah Webster Bible
13:1 Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers; as Barnabas, and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, who had been brought up with Herod the tetrarch, and Saul.

Weymouth New Testament
13:1 Now there were in Antioch, in the Church there--as Prophets and teachers--barnabas, Symeon surnamed `the black,' Lucius the Cyrenaean, Manaen (who was Herod the Tetrarch's foster-brother), and Saul.

World English Bible
13:1 Now in the assembly that was at Antioch there were some prophets and teachers: Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen the foster-brother of Herod the tetrarch, and Saul.

Young's Literal Translation
13:1 And there were certain in Antioch, in the assembly there, prophets and teachers; both Barnabas, and Simeon who is called Niger, and Lucius the Cyrenian, Manaen also -- Herod the tetrarch`s foster-brother -- and Saul;

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
leitourgountwn de autwn tw kuriw kai nhsteuontwn eipen to pneuma to agion aforisate dh moi ton te barnaban kai ton saulon eiV to ergon o proskeklhmai autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
leitourgountwn de autwn tw kuriw kai nhsteuontwn eipen to pneuma to agion aforisate dh moi ton te barnaban kai ton saulon eiV to ergon o proskeklhmai autouV

Byzantine Majority
leitourgountwn de autwn tw kuriw kai nhsteuontwn eipen to pneuma to agion aforisate dh moi ton barnaban kai ton saulon eiV to ergon o proskeklhmai autouV

Alexandrian
leitourgountwn de autwn tw kuriw kai nhsteuontwn eipen to pneuma to agion aforisate dh moi ton barnaban kai saulon eiV to ergon o proskeklhmai autouV

Latin Vulgate
13:2 ministrantibus autem illis Domino et ieiunantibus dixit Spiritus Sanctus separate mihi Barnaban et Saulum in opus quod adsumpsi eos

King James Version
13:2 As they ministered to the Lord, and fasted, the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them.

American Standard Version
13:2 And as they ministered to the Lord, and fasted, the Holy Spirit said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them.

Bible in Basic English
13:2 And while they were doing the Lord's work, and going without food, the Holy Spirit said, Let Barnabas and Saul be given to me for the special work for which they have been marked out by me.

Darby's English Translation
13:2 And as they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Separate me now Barnabas and Saul for the work to which I have called them.

Douay Rheims
13:2 And as they were ministering to the Lord, and fasting, the Holy Ghost said to them: Separate me Saul and Barnabas, for the work whereunto I have taken them.

Noah Webster Bible
13:2 As they ministered to the Lord, and fasted, the Holy Spirit said, Separate for me Barnabas and Saul, for the work to which I have called them.

Weymouth New Testament
13:2 While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for Me, now at once, Barnabas and Saul, for the work to which I have called them."

World English Bible
13:2 As they served the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Separate Barnabas and Saul for me, for the work to which I have called them."

Young's Literal Translation
13:2 and in their ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, `Separate ye to me both Barnabas and Saul to the work to which I have called them,`

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
tote nhsteusanteV kai proseuxamenoi kai epiqenteV taV ceiraV autoiV apelusan

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote nhsteusanteV kai proseuxamenoi kai epiqenteV taV ceiraV autoiV apelusan

Byzantine Majority
tote nhsteusanteV kai proseuxamenoi kai epiqenteV taV ceiraV autoiV apelusan

Alexandrian
tote nhsteusanteV kai proseuxamenoi kai epiqenteV taV ceiraV autoiV apelusan

Latin Vulgate
13:3 tunc ieiunantes et orantes inponentesque eis manus dimiserunt illos

King James Version
13:3 And when they had fasted and prayed, and laid [their] hands on them, they sent [them] away.

American Standard Version
13:3 Then, when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away.

Bible in Basic English
13:3 Then, after prayer and going without food they put their hands on them, and sent them away.

Darby's English Translation
13:3 Then, having fasted and prayed, and having laid their hands on them, they let them go.

Douay Rheims
13:3 Then they, fasting and praying, and imposing their hands upon them, sent them away.

Noah Webster Bible
13:3 And when they had fasted and prayed, and laid their hands on them, they sent them away.

Weymouth New Testament
13:3 So, after fasting and prayer and the laying on of hands, they let them go.

World English Bible
13:3 Then, when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away.

Young's Literal Translation
13:3 then having fasted, and having prayed, and having laid the hands on them, they sent them away.

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
outoi men oun ekpemfqenteV upo tou pneumatos tou agiou kathlqon eiV thn seleukeian ekeiqen te apepleusan eiV thn kupron

Scrivener 1894 Textus Receptus
outoi men oun ekpemfqenteV upo tou pneumatos tou agiou kathlqon eiV thn seleukeian ekeiqen te apepleusan eiV thn kupron

Byzantine Majority
outoi men oun ekpemfqenteV upo tou pneumatos tou agiou kathlqon eiV thn seleukeian ekeiqen de apepleusan eiV thn kupron

Alexandrian
autoi men oun ekpemfqenteV upo tou agiou pneumatos kathlqon eiV seleukeian ekeiqen te apepleusan eiV kupron

Latin Vulgate
13:4 et ipsi quidem missi ab Spiritu Sancto abierunt Seleuciam et inde navigaverunt Cyprum

King James Version
13:4 So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia; and from thence they sailed to Cyprus.

American Standard Version
13:4 So they, being sent forth by the Holy Spirit, went down to Seleucia; and from thence they sailed to Cyprus.

Bible in Basic English
13:4 So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia; and from there they went by ship to Cyprus.

Darby's English Translation
13:4 They therefore, having been sent forth by the Holy Spirit, went down to Seleucia, and thence sailed away to Cyprus.

Douay Rheims
13:4 So they being sent by the Holy Ghost, went to Seleucia: and from thence they sailed to Cyprus.

Noah Webster Bible
13:4 So they being sent forth by the Holy Spirit, departed to Seleucia; and from thence they sailed to Cyprus.

Weymouth New Testament
13:4 They therefore, being thus sent out by the Holy Spirit, went down to Seleuceia, and from there sailed to Cyprus.

World English Bible
13:4 So, being sent forth by the Holy Spirit, they went down to Seleucia. From there they sailed to Cyprus.

Young's Literal Translation
13:4 These, indeed, then, having been sent forth by the Holy Spirit, went down to Seleucia, thence also they sailed to Cyprus,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai genomenoi en salamini kathggellon ton logon tou qeou en taiV sunagwgaiV twn ioudaiwn eicon de kai iwannhn uphrethn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai genomenoi en salamini kathggellon ton logon tou qeou en taiV sunagwgaiV twn ioudaiwn eicon de kai iwannhn uphrethn

Byzantine Majority
kai genomenoi en salamini kathggellon ton logon tou qeou en taiV sunagwgaiV twn ioudaiwn eicon de kai iwannhn uphrethn

Alexandrian
kai genomenoi en salamini kathggellon ton logon tou qeou en taiV sunagwgaiV twn ioudaiwn eicon de kai iwannhn uphrethn

Latin Vulgate
13:5 et cum venissent Salamina praedicabant verbum Dei in synagogis Iudaeorum habebant autem et Iohannem in ministerio

King James Version
13:5 And when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews: and they had also John to [their] minister.

American Standard Version
13:5 And when they were at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews: and they had also John as their attendant.

Bible in Basic English
13:5 And at Salamis they were preaching the word of God in the Synagogues of the Jews: and John was with them, helping them.

Darby's English Translation
13:5 And being in Salamis, they announced the word of God in the synagogues of the Jews. And they had John also as their attendant.

Douay Rheims
13:5 And when they were come to Salamina, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. And they had John also in the ministry.

Noah Webster Bible
13:5 And when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. And they had also John for their minister.

Weymouth New Testament
13:5 Having reached Salamis, they began to announce God's Message in the synagogues of the Jews. And they had John as their assistant.

World English Bible
13:5 When they were at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews. They had also John as their attendant.

Young's Literal Translation
13:5 and having come unto Salamis, they declared the word of God in the synagogues of the Jews, and they had also John as a ministrant;

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
dielqonteV de thn nhson acri pafou euron tina magon yeudoprofhthn ioudaion w onoma barihsous

Scrivener 1894 Textus Receptus
dielqonteV de thn nhson acri pafou euron tina magon yeudoprofhthn ioudaion w onoma barihsous

Byzantine Majority
dielqonteV de thn nhson acri pafou euron tina magon yeudoprofhthn ioudaion w onoma barihsous

Alexandrian
dielqonteV de olhn thn nhson acri pafou euron andra tina magon yeudoprofhthn ioudaion w onoma barihsou

Latin Vulgate
13:6 et cum perambulassent universam insulam usque Paphum invenerunt quendam virum magum pseudoprophetam Iudaeum cui nomen erat Bariesu

King James Version
13:6 And when they had gone through the isle unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name [was] Barjesus:

American Standard Version
13:6 And when they had gone through the whole island unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Bar-jesus;

Bible in Basic English
13:6 And when they had gone through all the island to Paphos, they came across a certain wonder-worker and false prophet, a Jew whose name was Bar-Jesus;

Darby's English Translation
13:6 And having passed through the whole island as far as Paphos, they found a certain man a magician, a false prophet, a Jew, whose name was Bar-jesus,

Douay Rheims
13:6 And when they had gone through the whole island, as far as Paphos, they found a certain man, a magician, a false prophet, a Jew, whose name was Bar-jesu:

Noah Webster Bible
13:6 And when they had gone through the isle to Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Barjesus:

Weymouth New Testament
13:6 When they had gone through the whole length of the island as far as Paphos, they there met with a Jewish magician and false prophet, Bar-Jesus by name,

World English Bible
13:6 When they had gone through the island to Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Bar-Jesus,

Young's Literal Translation
13:6 and having gone through the island unto Paphos, they found a certain magian, a false prophet, a Jew, whose name is Bar-Jesus;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
oV hn sun tw anqupatw sergiw paulw andri sunetw outoV proskalesamenoV barnaban kai saulon epezhthsen akousai ton logon tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
oV hn sun tw anqupatw sergiw paulw andri sunetw outoV proskalesamenoV barnaban kai saulon epezhthsen akousai ton logon tou qeou

Byzantine Majority
oV hn sun tw anqupatw sergiw paulw andri sunetw outoV proskalesamenoV barnaban kai saulon epezhthsen akousai ton logon tou qeou

Alexandrian
oV hn sun tw anqupatw sergiw paulw andri sunetw outoV proskalesamenoV barnaban kai saulon epezhthsen akousai ton logon tou qeou

Latin Vulgate
13:7 qui erat cum proconsule Sergio Paulo viro prudente hic accitis Barnaba et Saulo desiderabat audire verbum Dei

King James Version
13:7 Which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man; who called for Barnabas and Saul, and desired to hear the word of God.

American Standard Version
13:7 who was with the proconsul, Sergius Paulus, a man of understanding. The same called unto him Barnabas and Saul, and sought to hear the word of God.

Bible in Basic English
13:7 Who was with the ruler, Sergius Paulus, an able man. This man sent for Barnabas and Saul, desiring to have knowledge of the word of God.

Darby's English Translation
13:7 who was with the proconsul Sergius Paulus, an intelligent man. *He*, having called Barnabas and Saul to him, desired to hear the word of God.

Douay Rheims
13:7 Who was with the proconsul Sergius Paulus, a prudent man. He sending for Barnabas and Saul, desired to hear the word of God.

Noah Webster Bible
13:7 Who was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man; who called for Barnabas and Saul, and desired to hear the word of God.

Weymouth New Testament
13:7 who was a friend of the Proconsul Sergius Paulus. The Proconsul was a man of keen intelligence. He sent for Barnabas and Saul, and asked to be told God's Message.

World English Bible
13:7 who was with the proconsul, Sergius Paulus, a man of understanding. The same called Barnabas and Saul to him, and sought to hear the word of God.

Young's Literal Translation
13:7 who was with the proconsul Sergius Paulus, an intelligent man; this one having called for Barnabas and Saul, did desire to hear the word of God,

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
anqistato de autoiV elumaV o magoV outwV gar meqermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreyai ton anqupaton apo thV pistewV

Scrivener 1894 Textus Receptus
anqistato de autoiV elumaV o magoV outwV gar meqermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreyai ton anqupaton apo thV pistewV

Byzantine Majority
anqistato de autoiV elumaV o magoV outwV gar meqermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreyai ton anqupaton apo thV pistewV

Alexandrian
anqistato de autoiV elumaV o magoV outwV gar meqermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreyai ton anqupaton apo thV pistewV

Latin Vulgate
13:8 resistebat autem illis Elymas magus sic enim interpretatur nomen eius quaerens avertere proconsulem a fide

King James Version
13:8 But Elymas the sorcerer (for so is his name by interpretation) withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith.

American Standard Version
13:8 But Elymas the sorcerer (for so is his name by interpretation) withstood them, seeking to turn aside the proconsul from the faith.

Bible in Basic English
13:8 But Elymas, the wonder-worker (for that is the sense of his name), put himself against them, with the purpose of turning the ruler from the faith.

Darby's English Translation
13:8 But Elymas the magician (for so his name is by interpretation) opposed them, seeking to turn away the proconsul from the faith.

Douay Rheims
13:8 But Elymas the magician (for so his name is interpreted) withstood them, seeking to turn away the proconsul from the faith.

Noah Webster Bible
13:8 But Elymas the sorcerer (for so is his name by interpretation) withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith.

Weymouth New Testament
13:8 But Elymas (or `the Magician,' for such is the meaning of the name) opposed them, and tried to prevent the Proconsul from accepting the faith.

World English Bible
13:8 But Elymas the sorcerer (for so is his name by interpretation) withstood them, seeking to turn aside the proconsul from the faith.

Young's Literal Translation
13:8 and there withstood them Elymas the magian -- for so is his name interpreted -- seeking to pervert the proconsul from the faith.

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
sauloV de o kai pauloV plhsqeiV pneumatoV agiou kai atenisaV eiV auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
sauloV de o kai pauloV plhsqeiV pneumatoV agiou kai atenisaV eiV auton

Byzantine Majority
sauloV de o kai pauloV plhsqeiV pneumatoV agiou kai atenisaV eiV auton

Alexandrian
sauloV de o kai pauloV plhsqeiV pneumatoV agiou atenisaV eiV auton

Latin Vulgate
13:9 Saulus autem qui et Paulus repletus Spiritu Sancto intuens in eum

King James Version
13:9 Then Saul, (who also [is called] Paul,) filled with the Holy Ghost, set his eyes on him,

American Standard Version
13:9 But Saul, who is also called Paul, filled with the Holy Spirit, fastened his eyes on him,

Bible in Basic English
13:9 But Saul, whose other name is Paul, being full of the Holy Spirit, looking hard at him, said,

Darby's English Translation
13:9 But Saul, who also is Paul, filled with the Holy Spirit, fixing his eyes upon him,

Douay Rheims
13:9 Then Saul, otherwise Paul, filled with the Holy Ghost, looking upon him,

Noah Webster Bible
13:9 Then Saul (who also is called Paul) filled with the Holy Spirit, set his eyes on him,

Weymouth New Testament
13:9 Then Saul, who is also called Paul, was filled with the Holy Spirit, and, fixing his eyes on Elymas,

World English Bible
13:9 But Saul, who is also called Paul, filled with the Holy Spirit, fastened his eyes on him,

Young's Literal Translation
13:9 And Saul -- who also is Paul -- having been filled with the Holy Spirit, and having looked stedfastly on him,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen w plhrhV pantoV dolou kai pashV radiourgiaV uie diabolou ecqre pashV dikaiosunhV ou paush diastrefwn taV odouV kuriou taV euqeiaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen w plhrhV pantoV dolou kai pashV radiourgiaV uie diabolou ecqre pashV dikaiosunhV ou paush diastrefwn taV odouV kuriou taV euqeiaV

Byzantine Majority
eipen w plhrhV pantoV dolou kai pashV radiourgiaV uie diabolou ecqre pashV dikaiosunhV ou paush diastrefwn taV odouV kuriou taV euqeiaV

Alexandrian
eipen w plhrhV pantoV dolou kai pashV radiourgiaV uie diabolou ecqre pashV dikaiosunhV ou paush diastrefwn taV odouV [tou] kuriou taV euqeiaV

Latin Vulgate
13:10 dixit o plene omni dolo et omni fallacia fili diaboli inimice omnis iustitiae non desinis subvertere vias Domini rectas

King James Version
13:10 And said, O full of all subtilty and all mischief, [thou] child of the devil, [thou] enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord?

American Standard Version
13:10 and said, O full of all guile and all villany, thou son of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord?

Bible in Basic English
13:10 O you, who are full of false tricks and evil ways, a son of the Evil One, hating all righteousness, will you for ever be turning people from the right ways of the Lord?

Darby's English Translation
13:10 said, O full of all deceit and all craft: son of the devil, enemy of all righteousness; wilt thou not cease perverting the right paths of the Lord?

Douay Rheims
13:10 Said: O full of all guile, and of all deceit, child of the devil, enemy of all justice, thou ceasest not to pervert the right ways of the Lord.

Noah Webster Bible
13:10 And said, O full of all subtilty, and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord?

Weymouth New Testament
13:10 said, "You who are full of every kind of craftiness and unscrupulous cunning--you son of the Devil and foe to all that is right--will you never cease to misrepresent the straight paths of the Lord?

World English Bible
13:10 and said, "Full of all deceit and all cunning, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease to pervert the right ways of the Lord?

Young's Literal Translation
13:10 said, `O full of all guile, and all profligacy, son of a devil, enemy of all righteousness, wilt thou not cease perverting the right ways of the Lord?

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
kai nun idou ceir tou kuriou epi se kai esh tufloV mh blepwn ton hlion acri kairou paracrhma de epepesen ep auton acluV kai skotoV kai periagwn ezhtei ceiragwgouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai nun idou ceir tou kuriou epi se kai esh tufloV mh blepwn ton hlion acri kairou paracrhma de epepesen ep auton acluV kai skotoV kai periagwn ezhtei ceiragwgouV

Byzantine Majority
kai nun idou ceir kuriou epi se kai esh tufloV mh blepwn ton hlion acri kairou paracrhma de epepesen ep auton acluV kai skotoV kai periagwn ezhtei ceiragwgouV

Alexandrian
kai nun idou ceir kuriou epi se kai esh tufloV mh blepwn ton hlion acri kairou paracrhma te epesen ep auton acluV kai skotoV kai periagwn ezhtei ceiragwgouV

Latin Vulgate
13:11 et nunc ecce manus Domini super te et eris caecus non videns solem usque ad tempus et confestim cecidit in eum caligo et tenebrae et circumiens quaerebat qui ei manum daret

King James Version
13:11 And now, behold, the hand of the Lord [is] upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. And immediately there fell on him a mist and a darkness; and he went about seeking some to lead him by the hand.

American Standard Version
13:11 And now, behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. And immediately there fell on him a mist and a darkness; and he went about seeking some to lead him by the hand.

Bible in Basic English
13:11 And now, see, the hand of the Lord is on you, and you will be blind and not able to see the sun for a time. And straight away a dark mist came down on him; and he went about looking for a guide.

Darby's English Translation
13:11 And now behold, the Lord`s hand is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. And immediately there fell upon him a mist and darkness; and going about he sought persons who should lead him by the hand.

Douay Rheims
13:11 And now behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a time. And immediately there fell a mist and darkness upon him, and going about, he sought some one to lead him by the hand.

Noah Webster Bible
13:11 And now behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. And immediately there fell on him a mist and a darkness; and he went about seeking some to lead him by the hand.

Weymouth New Testament
13:11 The Lord's hand is now upon you, and you will be blind for a time and unable to see the light of day." Instantly there fell upon him a mist and a darkness, and, as he walked about, he begged people to lead him by the hand.

World English Bible
13:11 Now, behold, the hand of the Lord is on you, and you will be blind, not seeing the sun for a season!" Immediately there fell on him a mist and darkness. He went around seeking someone to lead him by the hand.

Young's Literal Translation
13:11 and now, lo, a hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season;` and presently there fell upon him a mist and darkness, and he, going about, was seeking some to lead him by the hand;

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
tote idwn o anqupatoV to gegonoV episteusen ekplhssomenoV epi th didach tou kuriou

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote idwn o anqupatoV to gegonoV episteusen ekplhssomenoV epi th didach tou kuriou

Byzantine Majority
tote idwn o anqupatoV to gegonoV episteusen ekplhssomenoV epi th didach tou kuriou

Alexandrian
tote idwn o anqupatoV to gegonoV episteusen ekplhssomenoV epi th didach tou kuriou

Latin Vulgate
13:12 tunc proconsul cum vidisset factum credidit admirans super doctrinam Domini

King James Version
13:12 Then the deputy, when he saw what was done, believed, being astonished at the doctrine of the Lord.

American Standard Version
13:12 Then the proconsul, when he saw what was done, believed, being astonished at the teaching of the Lord.

Bible in Basic English
13:12 Then the ruler, when he saw what was done, had faith, being full of wonder at the teaching of the Lord.

Darby's English Translation
13:12 Then the proconsul, seeing what had happened, believed, being amazed at the teaching of the Lord.

Douay Rheims
13:12 Then the proconsul, when he had seen what was done, believed, admiring at the doctrine of the Lord.

Noah Webster Bible
13:12 Then the deputy, when he saw what was done, believed, being astonished at the doctrine of the Lord.

Weymouth New Testament
13:12 Then the Proconsul, seeing what had happened, believed, being struck with amazement at the teaching of the Lord.

World English Bible
13:12 Then the proconsul, when he saw what was done, believed, being astonished at the teaching of the Lord.

Young's Literal Translation
13:12 then the proconsul having seen what hath come to pass, did believe, being astonished at the teaching of the Lord.

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
anacqenteV de apo thV pafou oi peri ton paulon hlqon eiV perghn thV pamfuliaV iwannhV de apocwrhsaV ap autwn upestreyen eiV ierosoluma

Scrivener 1894 Textus Receptus
anacqenteV de apo thV pafou oi peri ton paulon hlqon eiV perghn thV pamfuliaV iwannhV de apocwrhsaV ap autwn upestreyen eiV ierosoluma

Byzantine Majority
anacqenteV de apo thV pafou oi peri ton paulon hlqon eiV perghn thV pamfuliaV iwannhV de apocwrhsaV ap autwn upestreyen eiV ierosoluma

Alexandrian
anacqenteV de apo thV pafou oi peri paulon hlqon eiV perghn thV pamfuliaV iwannhV de apocwrhsaV ap autwn upestreyen eiV ierosoluma

Latin Vulgate
13:13 et cum a Papho navigassent Paulus et qui cum eo venerunt Pergen Pamphiliae Iohannes autem discedens ab eis reversus est Hierosolymam

King James Version
13:13 Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia: and John departing from them returned to Jerusalem.

American Standard Version
13:13 Now Paul and his company set sail from Paphos, and came to Perga in Pamphylia: and John departed from them and returned to Jerusalem.

Bible in Basic English
13:13 Then Paul and those who were with him went by ship from Paphos and came to Perga in Pamphylia: and there John went away from them and came back to Jerusalem.

Darby's English Translation
13:13 And having sailed from Paphos, Paul and his company came to Perga of Pamphylia; and John separated from them and returned to Jerusalem.

Douay Rheims
13:13 Now when Paul and they that were with him had sailed from Paphos, they came to Perge in Pamphylia. And John departing from them, returned to Jerusalem.

Noah Webster Bible
13:13 Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia. And John departing from them, returned to Jerusalem.

Weymouth New Testament
13:13 From Paphos, Paul and his party put out to sea and sailed to Perga in Pamphylia. John, however, left them and returned to Jerusalem.

World English Bible
13:13 Now Paul and his company set sail from Paphos, and came to Perga in Pamphylia. John departed from them and returned to Jerusalem.

Young's Literal Translation
13:13 And those about Paul having set sail from Paphos, came to Perga of Pamphylia, and John having departed from them, did turn back to Jerusalem,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
autoi de dielqonteV apo thV perghV paregenonto eiV antioceian ths pisidias kai eiselqontes eiV thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn ekaqisan

Scrivener 1894 Textus Receptus
autoi de dielqonteV apo thV perghV paregenonto eiV antioceian ths pisidias kai eiselqontes eiV thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn ekaqisan

Byzantine Majority
autoi de dielqonteV apo thV perghV paregenonto eiV antioceian ths pisidias kai eiselqontes eiV thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn ekaqisan

Alexandrian
autoi de dielqonteV apo thV perghV paregenonto eiV antioceian thn pisidian kai eiV thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn ekaqisan

Latin Vulgate
13:14 illi vero pertranseuntes Pergen venerunt Antiochiam Pisidiae et ingressi synagogam die sabbatorum sederunt

King James Version
13:14 But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the sabbath day, and sat down.

American Standard Version
13:14 But they, passing through from Perga, came to Antioch of Pisidia; and they went into the synagogue on the sabbath day, and sat down.

Bible in Basic English
13:14 But they, going through from Perga, came to Antioch in Pisidia; and they went into the Synagogue on the Sabbath and were seated.

Darby's English Translation
13:14 But they, passing through from Perga, came to Antioch of Pisidia; and entering into the synagogue on the sabbath day they sat down.

Douay Rheims
13:14 But they passing through Perge, came to Antioch in Pisidia: and entering into the synagogue on the sabbath day, they sat down.

Noah Webster Bible
13:14 But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the sabbath, and sat down.

Weymouth New Testament
13:14 But they themselves, passing through from Perga, came to Antioch in Pisidia. Here, on the Sabbath day, they went into the synagogue and sat down.

World English Bible
13:14 But they, passing through from Perga, came to Antioch of Pisidia. They went into the synagogue on the Sabbath day, and sat down.

Young's Literal Translation
13:14 and they having gone through from Perga, came to Antioch of Pisidia, and having gone into the synagogue on the sabbath-day, they sat down,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
meta de thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan oi arcisunagwgoi proV autouV legonteV andreV adelfoi ei estin logos en umin paraklhsewV proV ton laon legete

Scrivener 1894 Textus Receptus
meta de thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan oi arcisunagwgoi proV autouV legonteV andreV adelfoi ei estin logos en umin paraklhsewV proV ton laon legete

Byzantine Majority
meta de thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan oi arcisunagwgoi proV autouV legonteV andreV adelfoi ei estin logos en umin paraklhsewV proV ton laon legete

Alexandrian
meta de thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan oi arcisunagwgoi proV autouV legonteV andreV adelfoi ei tis estin en umin logos paraklhsewV proV ton laon legete

Latin Vulgate
13:15 post lectionem autem legis et prophetarum miserunt principes synagogae ad eos dicentes viri fratres si quis est in vobis sermo exhortationis ad plebem dicite

King James Version
13:15 And after the reading of the law and the prophets the rulers of the synagogue sent unto them, saying, [Ye] men [and] brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on.

American Standard Version
13:15 And after the reading of the law and the prophets the rulers of the synagogue sent unto them, saying, Brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on.

Bible in Basic English
13:15 And after the reading of the law and the prophets, the rulers of the Synagogue sent to them, saying, Brothers, if you have a word of comfort for the people, say on.

Darby's English Translation
13:15 And after the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, Brethren, if ye have any word of exhortation to the people, speak.

Douay Rheims
13:15 And after the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying: Ye men, brethren, if you have any word of exhortation to make to the people, speak.

Noah Webster Bible
13:15 And after the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, Men, brethren, if ye have any word of exhortation for the people, speak.

Weymouth New Testament
13:15 After the reading of the Law and the Prophets, the Wardens of the synagogue sent word to them. "Brethren," they said, "if you have anything encouraging to say to the people, speak."

World English Bible
13:15 After the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, "Brothers, if you have any word of exhortation for the people, speak."

Young's Literal Translation
13:15 and after the reading of the law and of the prophets, the chief men of the synagogue sent unto them, saying, `Men, brethren, if there be a word in you of exhortation unto the people -- say on.`

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
anastaV de pauloV kai kataseisaV th ceiri eipen andreV israhlitai kai oi foboumenoi ton qeon akousate

Scrivener 1894 Textus Receptus
anastaV de pauloV kai kataseisaV th ceiri eipen andreV israhlitai kai oi foboumenoi ton qeon akousate

Byzantine Majority
anastaV de pauloV kai kataseisaV th ceiri eipen andreV israhlitai kai oi foboumenoi ton qeon akousate

Alexandrian
anastaV de pauloV kai kataseisaV th ceiri eipen andreV israhlitai kai oi foboumenoi ton qeon akousate

Latin Vulgate
13:16 surgens autem Paulus et manu silentium indicens ait viri israhelitae et qui timetis Deum audite

King James Version
13:16 Then Paul stood up, and beckoning with [his] hand said, Men of Israel, and ye that fear God, give audience.

American Standard Version
13:16 And Paul stood up, and beckoning with the hand said, Men of Israel, and ye that fear God, hearken:

Bible in Basic English
13:16 And Paul, getting up and making a sign with his hand, said, Men of Israel, and you who have the fear of God, give ear.

Darby's English Translation
13:16 And Paul, rising up and making a sign with the hand, said, Israelites, and ye that fear God, hearken.

Douay Rheims
13:16 Then Paul rising up, and with his hand bespeaking silence, said: Ye men of Israel, and you that fear God, give ear.

Noah Webster Bible
13:16 Then Paul stood up, and beckoning with his hand, said, Men of Israel, and ye that fear God, give audience.

Weymouth New Testament
13:16 So Paul rose, and motioning with his hand for silence, said, "Israelites, and you others who fear God, pay attention to me.

World English Bible
13:16 Paul stood up, and beckoning with his hand said, "Men of Israel, and you who fear God, listen.

Young's Literal Translation
13:16 And Paul having risen, and having beckoned with the hand, said, `Men, Israelites, and those fearing God, hearken:

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
o qeoV tou laou toutou israhl exelexato touV pateraV hmwn kai ton laon uywsen en th paroikia en gh aiguptw kai meta bracionoV uyhlou exhgagen autouV ex authV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o qeoV tou laou toutou israhl exelexato touV pateraV hmwn kai ton laon uywsen en th paroikia en gh aiguptw kai meta bracionoV uyhlou exhgagen autouV ex authV

Byzantine Majority
o qeoV tou laou toutou exelexato touV pateraV hmwn kai ton laon uywsen en th paroikia en gh aiguptw kai meta bracionoV uyhlou exhgagen autouV ex authV

Alexandrian
o qeoV tou laou toutou israhl exelexato touV pateraV hmwn kai ton laon uywsen en th paroikia en gh aiguptou kai meta bracionoV uyhlou exhgagen autouV ex authV

Latin Vulgate
13:17 Deus plebis Israhel elegit patres nostros et plebem exaltavit cum essent incolae in terra Aegypti et in brachio excelso eduxit eos ex ea

King James Version
13:17 The God of this people of Israel chose our fathers, and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with an high arm brought he them out of it.

American Standard Version
13:17 The God of this people Israel chose our fathers, and exalted the people when they sojourned in the land of Egypt, and with a high arm led he them forth out of it.

Bible in Basic English
13:17 The God of this people Israel made selection of our fathers, lifting the people up from their low condition when they were living in the land of Egypt, and with a strong arm took them out of it.

Darby's English Translation
13:17 The God of this people Israel chose our fathers, and exalted the people in their sojourn in the land of Egypt, and with a high arm brought them out of it,

Douay Rheims
13:17 The God of the people of Israel chose our fathers, and exalted the people when they were sojourners in the land of Egypt, and with an high arm brought them out from thence,

Noah Webster Bible
13:17 The God of this people Israel chose our fathers, and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with a high arm he brought them out of it.

Weymouth New Testament
13:17 The God of this people of Israel chose our forefathers, and made the people great during their stay in Egypt, until with wondrous power He brought them out from that land.

World English Bible
13:17 The God of this people Israel chose our fathers, and exalted the people when they stayed as aliens in the land of Egypt, and with an uplifted arm, he led them forth out of it.

Young's Literal Translation
13:17 the God of this people Israel did choose our fathers, and the people He did exalt in their sojourning in the land of Egypt, and with an high arm did He bring them out of it;

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai wV tessarakontaeth cronon etropoforhsen autouV en th erhmw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai wV tessarakontaeth cronon etropoforhsen autouV en th erhmw

Byzantine Majority
kai wV tessarakontaeth cronon etropoforhsen autouV en th erhmw

Alexandrian
kai wV tesserakontaeth cronon etropoforhsen autouV en th erhmw

Latin Vulgate
13:18 et per quadraginta annorum tempus mores eorum sustinuit in deserto

King James Version
13:18 And about the time of forty years suffered he their manners in the wilderness.

American Standard Version
13:18 And for about the time of forty years as a nursing-father bare he them in the wilderness.

Bible in Basic English
13:18 And for about forty years he put up with their ways in the waste land.

Darby's English Translation
13:18 and for a time of about forty years he nursed them in the desert.

Douay Rheims
13:18 And for the space of forty years endured their manners in the desert.

Noah Webster Bible
13:18 And about the time of forty years he suffered their manners in the wilderness.

Weymouth New Testament
13:18 For a period of about forty years, He fed them, like a nurse, in the Desert.

World English Bible
13:18 For about the time of forty years he put up with them in the wilderness.

Young's Literal Translation
13:18 and about a period of forty years He did suffer their manners in the wilderness,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
kai kaqelwn eqnh epta en gh canaan kateklhrodothsen autois thn ghn autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai kaqelwn eqnh epta en gh canaan kateklhrodothsen autois thn ghn autwn

Byzantine Majority
kai kaqelwn eqnh epta en gh canaan kateklhronomhsen autois thn ghn autwn

Alexandrian
kai kaqelwn eqnh epta en gh canaan kateklhronomhsen thn ghn autwn

Latin Vulgate
13:19 et destruens gentes septem in terra Chanaan sorte distribuit eis terram eorum

King James Version
13:19 And when he had destroyed seven nations in the land of Chanaan, he divided their land to them by lot.

American Standard Version
13:19 And when he had destroyed seven nations in the land of Canaan, he gave them their land for an inheritance, for about four hundred and fifty years:

Bible in Basic English
13:19 And having put to destruction seven nations in the land of Canaan, he gave them the land for their heritage for about four hundred and fifty years.

Darby's English Translation
13:19 And having destroyed seven nations in the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance.

Douay Rheims
13:19 And destroying seven nations in the land of Chanaan, divided their land among them, by lot,

Noah Webster Bible
13:19 And when he had destroyed seven nations in the land of Canaan, he divided their land to them by lot.

Weymouth New Testament
13:19 Then, after overthrowing seven nations in the land of Canaan, He divided that country among them as their inheritance for about four hundred and fifty years;

World English Bible
13:19 When he had destroyed seven nations in the land of Canaan, he gave them their land for an inheritance, for about four hundred and fifty years.

Young's Literal Translation
13:19 and having destroyed seven nations in the land of Canaan, He did divide by lot to them their land.

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kai meta tauta wV etesin tetrakosioiV kai penthkonta edwken kritaV ewV samouhl tou profhtou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai meta tauta wV etesin tetrakosioiV kai penthkonta edwken kritaV ewV samouhl tou profhtou

Byzantine Majority
kai meta tauta wV etesin tetrakosioiV kai penthkonta edwken kritaV ewV samouhl tou profhtou

Alexandrian
wV etesin tetrakosioiV kai penthkonta kai meta tauta edwken kritaV ewV samouhl [tou] profhtou

Latin Vulgate
13:20 quasi post quadringentos et quinquaginta annos et post haec dedit iudices usque ad Samuhel prophetam

King James Version
13:20 And after that he gave [unto them] judges about the space of four hundred and fifty years, until Samuel the prophet.

American Standard Version
13:20 and after these things he gave them judges until Samuel the prophet.

Bible in Basic English
13:20 And after these things he gave them judges, till the time of Samuel the prophet.

Darby's English Translation
13:20 And after these things he gave them judges till Samuel the prophet, to the end of about four hundred and fifty years.

Douay Rheims
13:20 As it were, after four hundred and fifty years: and after these things, he gave unto them judges, until Samuel the prophet.

Noah Webster Bible
13:20 And after that he gave to them judges, about the space of four hundred and fifty years, until Samuel the prophet.

Weymouth New Testament
13:20 and afterwards He gave them judges down to the time of the Prophet Samuel.

World English Bible
13:20 After these things he gave them judges until Samuel, the prophet.

Young's Literal Translation
13:20 `And after these things, about four hundred and fifty years, He gave judges -- till Samuel the prophet;

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
kakeiqen hthsanto basilea kai edwken autoiV o qeoV ton saoul uion kiV andra ek fulhV beniamin eth tessarakonta

Scrivener 1894 Textus Receptus
kakeiqen hthsanto basilea kai edwken autoiV o qeoV ton saoul uion kiV andra ek fulhV beniamin eth tessarakonta

Byzantine Majority
kakeiqen hthsanto basilea kai edwken autoiV o qeoV ton saoul uion kiV andra ek fulhV beniamin eth tessarakonta

Alexandrian
kakeiqen hthsanto basilea kai edwken autoiV o qeoV ton saoul uion kiV andra ek fulhV beniamin eth tesserakonta

Latin Vulgate
13:21 et exinde postulaverunt regem et dedit illis Deus Saul filium Cis virum de tribu Beniamin annis quadraginta

King James Version
13:21 And afterward they desired a king: and God gave unto them Saul the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of forty years.

American Standard Version
13:21 And afterward they asked for a king: and God gave unto them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for the space of forty years.

Bible in Basic English
13:21 Then at their request for a king, God gave them Saul, the son of Kish, a man of the family of Benjamin, who was their king for forty years.

Darby's English Translation
13:21 And then they asked for a king, and God gave to them Saul, son of Kis, a man of the tribe of Benjamin, during forty years.

Douay Rheims
13:21 And after that they desired a king: and God gave them Saul the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, forty years.

Noah Webster Bible
13:21 And afterward they desired a king: and God gave to them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, by the space of forty years.

Weymouth New Testament
13:21 Next they asked for a king, and God gave them Saul the son of Kish, a Benjamite, who reigned forty years.

World English Bible
13:21 Afterward they asked for a king, and God gave to them Saul, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for forty years.

Young's Literal Translation
13:21 and thereafter they asked for a king, and God did give to them Saul, son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for forty years;

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
kai metasthsaV auton hgeiren autois ton dabid eiV basilea w kai eipen marturhsaV euron dabid ton tou iessai andra kata thn kardian mou oV poihsei panta ta qelhmata mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai metasthsaV auton hgeiren autois ton dabid eiV basilea w kai eipen marturhsaV euron dabid ton tou iessai andra kata thn kardian mou oV poihsei panta ta qelhmata mou

Byzantine Majority
kai metasthsaV auton hgeiren autois ton dauid eiV basilea w kai eipen marturhsaV euron dauid ton tou iessai andra kata thn kardian mou oV poihsei panta ta qelhmata mou

Alexandrian
kai metasthsaV auton hgeiren ton dauid autois eiV basilea w kai eipen marturhsaV euron dauid ton tou iessai andra kata thn kardian mou oV poihsei panta ta qelhmata mou

Latin Vulgate
13:22 et amoto illo suscitavit illis David regem cui et testimonium perhibens dixit inveni David filium Iesse virum secundum cor meum qui faciet omnes voluntates meas

King James Version
13:22 And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king; to whom also he gave testimony, and said, I have found David the [son] of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfil all my will.

American Standard Version
13:22 And when he had removed him, he raised up David to be their king; to whom also he bare witness and said, I have found David the son of Jesse, a man after My heart, who shall do all My will.

Bible in Basic English
13:22 And having put him on one side, he made David their king, to whom he gave witness, saying, I have taken David, the son of Jesse, a man dear to my heart, who will do all my pleasure.

Darby's English Translation
13:22 And having removed him he raised up to them David for king, of whom also bearing witness he said, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who shall do all my will.

Douay Rheims
13:22 And when he had removed him, he raised them up David to be king: to whom giving testimony, he said: I have found David, the son of Jesse, a man according to my own heart, who shall do all my wills.

Noah Webster Bible
13:22 And when he had removed him, he raised up to them David to be their king: to whom also he gave testimony, and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, who shall fulfill all my will.

Weymouth New Testament
13:22 After removing him, He raised up David to be their king, to whom He also bore witness when He said, "`I have found David the son of Jesse, a man I love, who will obey all My commands.'

World English Bible
13:22 When he had removed him, he raised up David to be their king, to whom he also testified, `I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will.`

Young's Literal Translation
13:22 and having removed him, He did raise up to them David for king, to whom also having testified, he said, I found David, the son of Jesse, a man according to My heart, who shall do all My will.

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
toutou o qeoV apo tou spermatoV kat epaggelian hgeiren tw israhl swthra ihsoun

Scrivener 1894 Textus Receptus
toutou o qeoV apo tou spermatoV kat epaggelian hgeiren tw israhl swthra ihsoun

Byzantine Majority
toutou o qeoV apo tou spermatoV kat epaggelian hgagen tw israhl swthrian

Alexandrian
toutou o qeoV apo tou spermatoV kat epaggelian hgagen tw israhl swthra ihsoun

Latin Vulgate
13:23 huius Deus ex semine secundum promissionem eduxit Israhel salvatorem Iesum

King James Version
13:23 Of this man's seed hath God according to [his] promise raised unto Israel a Saviour, Jesus:

American Standard Version
13:23 Of this man`s seed hath God according to promise brought unto Israel a Saviour, Jesus;

Bible in Basic English
13:23 From this man's seed has God given to Israel a Saviour, even Jesus, as he gave his word;

Darby's English Translation
13:23 Of this man`s seed according to promise has God brought to Israel a Saviour, Jesus;

Douay Rheims
13:23 Of this man's seed God according to his promise, hath raised up to Israel a Saviour, Jesus:

Noah Webster Bible
13:23 Of this man's offspring hath God, according to his promise, raised up to Israel a Savior, Jesus:

Weymouth New Testament
13:23 "It is from among David's descendants that God, in fulfilment of His promise, has raised up a Saviour for Israel, even Jesus.

World English Bible
13:23 From this man`s seed, God has brought salvation to Israel according to his promise,

Young's Literal Translation
13:23 `Of this one`s seed God, according to promise, did raise to Israel a Saviour -- Jesus,

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
prokhruxantoV iwannou pro proswpou thV eisodou autou baptisma metanoiaV panti tw law israhl

Scrivener 1894 Textus Receptus
prokhruxantoV iwannou pro proswpou thV eisodou autou baptisma metanoiaV panti tw law israhl

Byzantine Majority
prokhruxantoV iwannou pro proswpou thV eisodou autou baptisma metanoiaV tw israhl

Alexandrian
prokhruxantoV iwannou pro proswpou thV eisodou autou baptisma metanoiaV panti tw law israhl

Latin Vulgate
13:24 praedicante Iohanne ante faciem adventus eius baptismum paenitentiae omni populo Israhel

King James Version
13:24 When John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel.

American Standard Version
13:24 when John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel.

Bible in Basic English
13:24 For whose coming John made ready the way by preaching to all the people of Israel the baptism which goes with a change of heart.

Darby's English Translation
13:24 John having proclaimed before the face of his entry among the people the baptism of repentance to all the people of Israel.

Douay Rheims
13:24 John first preaching, before his coming, the baptism of penance to all the people of Israel.

Noah Webster Bible
13:24 John having first preached, before his coming, the baptism of repentance to all the people of Israel.

Weymouth New Testament
13:24 Before the coming of Jesus, John had proclaimed to all the people of Israel a baptism of repentance.

World English Bible
13:24 before his coming, when John had first preached the baptism of repentance to all the people of Israel.

Young's Literal Translation
13:24 John having first preached, before his coming, a baptism of reformation to all the people of Israel;

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
wV de eplhrou o iwannhV ton dromon elegen tina me uponoeite einai ouk eimi egw all idou ercetai met eme ou ouk eimi axioV to upodhma twn podwn lusai

Scrivener 1894 Textus Receptus
wV de eplhrou o iwannhV ton dromon elegen tina me uponoeite einai ouk eimi egw all idou ercetai met eme ou ouk eimi axioV to upodhma twn podwn lusai

Byzantine Majority
wV de eplhrou [o] iwannhV ton dromon elegen tina me uponoeite einai ouk eimi egw all idou ercetai met eme ou ouk eimi axioV to upodhma twn podwn lusai

Alexandrian
wV de eplhrou iwannhV ton dromon elegen ti eme uponoeite einai ouk eimi egw all idou ercetai met eme ou ouk eimi axioV to upodhma twn podwn lusai

Latin Vulgate
13:25 cum impleret autem Iohannes cursum suum dicebat quem me arbitramini esse non sum ego sed ecce venit post me cuius non sum dignus calciamenta pedum solvere

King James Version
13:25 And as John fulfilled his course, he said, Whom think ye that I am? I am not [he]. But, behold, there cometh one after me, whose shoes of [his] feet I am not worthy to loose.

American Standard Version
13:25 And as John was fulfilling his course, he said, What suppose ye that I am? I am not he. But behold, there cometh one after me the shoes of whose feet I am not worthy to unloose.

Bible in Basic English
13:25 And when John was completing his work, he said, What do I seem to you to be? I am not he; but one is coming after me, whose shoes I am not good enough to undo.

Darby's English Translation
13:25 And as John was fulfilling his course he said, Whom do ye suppose that I am? *I* am not he. But behold, there comes one after me, the sandal of whose feet I am not worthy to loose.

Douay Rheims
13:25 And when John was fulfilling his course, he said: I am not he, whom you think me to be: but behold, there cometh one after me, whose shoes of his feet I am not worthy to loose.

Noah Webster Bible
13:25 And as John fulfilled his course, he said, Whom think ye that I am? I am not he. But behold, there cometh one after me, whose shoes of his feet I am not worthy to loose.

Weymouth New Testament
13:25 But John, towards the end of his career, repeatedly asked the people, "`What do you suppose me to be? I am not the Christ. But there is One coming after me whose sandal I am not worthy to unfasten.'

World English Bible
13:25 As John was fulfilling his course, he said, `What do you suppose that I am? I am not he. But behold, there comes one after me the sandals of whose feet I am not worthy to untie.`

Young's Literal Translation
13:25 and as John was fulfilling the course, he said, Whom me do ye suppose to be? I am not he, but, lo, he doth come after me, of whom I am not worthy to loose the sandal of his feet.

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
andreV adelfoi uioi genouV abraam kai oi en umin foboumenoi ton qeon umin o logoV thV swthriaV tauthV apestalh

Scrivener 1894 Textus Receptus
andreV adelfoi uioi genouV abraam kai oi en umin foboumenoi ton qeon umin o logoV thV swthriaV tauthV apestalh

Byzantine Majority
andreV adelfoi uioi genouV abraam kai oi en umin foboumenoi ton qeon umin o logoV thV swthriaV tauthV apestalh

Alexandrian
andreV adelfoi uioi genouV abraam kai oi en umin foboumenoi ton qeon hmin o logoV thV swthriaV tauthV exapestalh

Latin Vulgate
13:26 viri fratres filii generis Abraham et qui in vobis timent Deum vobis verbum salutis huius missum est

King James Version
13:26 Men [and] brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feareth God, to you is the word of this salvation sent.

American Standard Version
13:26 Brethren, children of the stock of Abraham, and those among you that fear God, to us is the word of this salvation sent forth.

Bible in Basic English
13:26 My brothers, children of the family of Abraham, and those among you who have the fear of God, to us the word of this salvation is sent.

Darby's English Translation
13:26 Brethren, sons of Abraham`s race, and those who among you fear God, to you has the word of this salvation been sent:

Douay Rheims
13:26 Men, brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you fear God, to you the word of this salvation is sent.

Noah Webster Bible
13:26 Men, brethren, children of the stock of Abraham, and whoever among you feareth God, to you is the word of this salvation sent.

Weymouth New Testament
13:26 "Brethren, descendants of the family of Abraham, and all among you who fear God, to us has this Message of salvation been sent.

World English Bible
13:26 Brothers, children of the stock of Abraham, and those among you who fear God, the word of this salvation is sent forth to you.

Young's Literal Translation
13:26 `Men, brethren, sons of the race of Abraham, and those among you fearing God, to you was the word of this salvation sent,

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
oi gar katoikounteV en ierousalhm kai oi arconteV autwn touton agnohsanteV kai taV fwnaV twn profhtwn taV kata pan sabbaton anaginwskomenaV krinanteV eplhrwsan

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi gar katoikounteV en ierousalhm kai oi arconteV autwn touton agnohsanteV kai taV fwnaV twn profhtwn taV kata pan sabbaton anaginwskomenaV krinanteV eplhrwsan

Byzantine Majority
oi gar katoikounteV [en] ierousalhm kai oi arconteV autwn touton agnohsanteV kai taV fwnaV twn profhtwn taV kata pan sabbaton anaginwskomenaV krinanteV eplhrwsan

Alexandrian
oi gar katoikounteV en ierousalhm kai oi arconteV autwn touton agnohsanteV kai taV fwnaV twn profhtwn taV kata pan sabbaton anaginwskomenaV krinanteV eplhrwsan

Latin Vulgate
13:27 qui enim habitabant Hierusalem et principes eius hunc ignorantes et voces prophetarum quae per omne sabbatum leguntur iudicantes impleverunt

King James Version
13:27 For they that dwell at Jerusalem, and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets which are read every sabbath day, they have fulfilled [them] in condemning [him].

American Standard Version
13:27 For they that dwell in Jerusalem, and their rulers, because they knew him not, nor the voices of the prophets which are read every sabbath, fulfilled them by condemning him.

Bible in Basic English
13:27 For the men of Jerusalem and their rulers, having no knowledge of him, or of the sayings of the prophets which come to their ears every Sabbath day, gave effect to them by judging him.

Darby's English Translation
13:27 for those who dwell in Jerusalem, and their rulers, not having known him, have fulfilled also the voices of the prophets which are read on every sabbath, by judging him.

Douay Rheims
13:27 For they that inhabited Jerusalem, and the rulers thereof, not knowing him, nor the voices of the prophets, which are read every sabbath, judging him have fulfilled them.

Noah Webster Bible
13:27 For they that dwell at Jerusalem, and their rulers, because they knew him not, nor yet the words of the prophets which are read every sabbath, they have fulfilled them in condemning him.

Weymouth New Testament
13:27 For the people of Jerusalem and their rulers, by the judgement they pronounced on Jesus, have actually fulfilled the predictions of the Prophets which are read Sabbath after Sabbath, through ignorance of those predictions and of Him.

World English Bible
13:27 For those who dwell in Jerusalem, and their rulers, because they didn`t know him, nor the voices of the prophets which are read every Sabbath, fulfilled them by condemning him.

Young's Literal Translation
13:27 for those dwelling in Jerusalem, and their chiefs, this one not having known, also the voices of the prophets, which every sabbath are being read -- having judged him -- did fulfill,

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
kai mhdemian aitian qanatou euronteV hthsanto pilaton anaireqhnai auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai mhdemian aitian qanatou euronteV hthsanto pilaton anaireqhnai auton

Byzantine Majority
kai mhdemian aitian qanatou euronteV hthsanto pilaton anaireqhnai auton

Alexandrian
kai mhdemian aitian qanatou euronteV hthsanto pilaton anaireqhnai auton

Latin Vulgate
13:28 et nullam causam mortis invenientes in eum petierunt a Pilato ut interficerent eum

King James Version
13:28 And though they found no cause of death [in him], yet desired they Pilate that he should be slain.

American Standard Version
13:28 And though they found no cause of death in him, yet asked they of Pilate that he should be slain.

Bible in Basic English
13:28 And though no cause of death was seen in him, they made a request to Pilate that he might be put to death.

Darby's English Translation
13:28 And having found no cause of death in him, they begged of Pilate that he might be slain.

Douay Rheims
13:28 And finding no cause of death in him, they desired of Pilate, that they might kill him.

Noah Webster Bible
13:28 And though they found no cause of death in him, yet they desired Pilate that he should be put to death.

Weymouth New Testament
13:28 Without having found Him guilty of any capital offence they urged Pilate to have Him put to death;

World English Bible
13:28 Though they found no cause of death, they still asked Pilate to have him killed.

Young's Literal Translation
13:28 and no cause of death having found, they did ask of Pilate that he should be slain,

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
wV de etelesan apanta ta peri autou gegrammena kaqelonteV apo tou xulou eqhkan eiV mnhmeion

Scrivener 1894 Textus Receptus
wV de etelesan apanta ta peri autou gegrammena kaqelonteV apo tou xulou eqhkan eiV mnhmeion

Byzantine Majority
wV de etelesan panta ta peri autou gegrammena kaqelonteV apo tou xulou eqhkan eiV mnhmeion

Alexandrian
wV de etelesan panta ta peri autou gegrammena kaqelonteV apo tou xulou eqhkan eiV mnhmeion

Latin Vulgate
13:29 cumque consummassent omnia quae de eo scripta erant deponentes eum de ligno posuerunt in monumento

King James Version
13:29 And when they had fulfilled all that was written of him, they took [him] down from the tree, and laid [him] in a sepulchre.

American Standard Version
13:29 And when they had fulfilled all things that were written of him, they took him down from the tree, and laid him in a tomb.

Bible in Basic English
13:29 And when they had done all the things said in the Writings about him, they took him down from the tree, and put him in the place of the dead.

Darby's English Translation
13:29 And when they had fulfilled all things written concerning him, they took him down from the cross and put him in a sepulchre;

Douay Rheims
13:29 And when they had fulfilled all things that were written of him, taking him down from the tree, they laid him in a sepulchre.

Noah Webster Bible
13:29 And when they had fulfilled all that was written concerning him, they took him down from the tree, and laid him in a sepulcher.

Weymouth New Testament
13:29 and when they had carried out everything which had been written about Him, they took Him down from the cross and laid Him in a tomb.

World English Bible
13:29 When they had fulfilled all things that were written about him, they took him down from the tree, and laid him in a tomb.

Young's Literal Translation
13:29 and when they did complete all the things written about him, having taken him down from the tree, they laid him in a tomb;

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
o de qeoV hgeiren auton ek nekrwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de qeoV hgeiren auton ek nekrwn

Byzantine Majority
o de qeoV hgeiren auton ek nekrwn

Alexandrian
o de qeoV hgeiren auton ek nekrwn

Latin Vulgate
13:30 Deus vero suscitavit eum a mortuis qui visus est per dies multos his

King James Version
13:30 But God raised him from the dead:

American Standard Version
13:30 But God raised him from the dead:

Bible in Basic English
13:30 But God gave him back from the dead:

Darby's English Translation
13:30 but God raised him from among the dead,

Douay Rheims
13:30 But God raised him up from the dead the third day:

Noah Webster Bible
13:30 But God raised him from the dead:

Weymouth New Testament
13:30 "But God raised Him from the dead.

World English Bible
13:30 But God raised him from the dead,

Young's Literal Translation
13:30 and God did raise him out of the dead,

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
oV wfqh epi hmeraV pleiouV toiV sunanabasin autw apo thV galilaiaV eiV ierousalhm oitineV eisin martureV autou proV ton laon

Scrivener 1894 Textus Receptus
oV wfqh epi hmeraV pleiouV toiV sunanabasin autw apo thV galilaiaV eiV ierousalhm oitineV eisin martureV autou proV ton laon

Byzantine Majority
oV wfqh epi hmeraV pleiouV toiV sunanabasin autw apo thV galilaiaV eiV ierousalhm oitineV eisin martureV autou proV ton laon

Alexandrian
oV wfqh epi hmeraV pleiouV toiV sunanabasin autw apo thV galilaiaV eiV ierousalhm oitineV [nun] eisin martureV autou proV ton laon

Latin Vulgate
13:31 qui simul ascenderant cum eo de Galilaea in Hierusalem qui usque nunc sunt testes eius ad plebem

King James Version
13:31 And he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people.

American Standard Version
13:31 and he was seen for many days of them that came up with him from Galilee to Jerusalem, who are now his witnesses unto the people.

Bible in Basic English
13:31 And for a number of days he was seen by those who came with him from Galilee to Jerusalem, who are now his witnesses before the people.

Darby's English Translation
13:31 who appeared for many days to those who had come up with him from Galilee to Jerusalem, who are now his witnesses to the people.

Douay Rheims
13:31 Who was seen for many days, by them who came up with him from Galilee to Jerusalem, who to this present are his witnesses to the people.

Noah Webster Bible
13:31 And he was seen many days by them who came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses to the people.

Weymouth New Testament
13:31 And, after a few days, He appeared to the people who had gone up with Him from Galilee to Jerusalem and are now witnesses concerning Him to the Jews.

World English Bible
13:31 and he was seen for many days by those who came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses to the people.

Young's Literal Translation
13:31 and he was seen for many days of those who did come up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people.

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hmeiV umaV euaggelizomeqa thn proV touV pateraV epaggelian genomenhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hmeiV umaV euaggelizomeqa thn proV touV pateraV epaggelian genomenhn

Byzantine Majority
kai hmeiV umaV euaggelizomeqa thn proV touV pateraV epaggelian genomenhn

Alexandrian
kai hmeiV umaV euaggelizomeqa thn proV touV pateraV epaggelian genomenhn

Latin Vulgate
13:32 et nos vobis adnuntiamus ea quae ad patres nostros repromissio facta est

King James Version
13:32 And we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers,

American Standard Version
13:32 And we bring you good tidings of the promise made unto the fathers,

Bible in Basic English
13:32 And we are giving you the good news of the undertaking made to the fathers,

Darby's English Translation
13:32 And *we* declare unto you the glad tidings of the promise made to the fathers,

Douay Rheims
13:32 And we declare unto you, that the promise which was made to our fathers,

Noah Webster Bible
13:32 And we declare to you the glad tidings, that the promise which was made to the fathers,

Weymouth New Testament
13:32 And we bring you the Good News about the promise made to our forefathers,

World English Bible
13:32 We bring you good news of the promise made to the fathers,

Young's Literal Translation
13:32 `And we to you do proclaim good news -- that the promise made unto the fathers,

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
oti tauthn o qeoV ekpeplhrwken toiV teknoiV autwn hmin anasthsaV ihsoun wV kai en tw yalmw tw deuterw gegraptai uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti tauthn o qeoV ekpeplhrwken toiV teknoiV autwn hmin anasthsaV ihsoun wV kai en tw yalmw tw deuterw gegraptai uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se

Byzantine Majority
oti tauthn o qeoV ekpeplhrwken toiV teknoiV autwn hmin anasthsaV ihsoun wV kai en tw yalmw tw deuterw gegraptai uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se

Alexandrian
oti tauthn o qeoV ekpeplhrwken toiV teknoiV [autwn] hmin anasthsaV ihsoun wV kai en tw yalmw gegraptai tw deuterw uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se

Latin Vulgate
13:33 quoniam hanc Deus adimplevit filiis nostris resuscitans Iesum sicut et in psalmo secundo scriptum est Filius meus es tu ego hodie genui te

King James Version
13:33 God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.

American Standard Version
13:33 that God hath fulfilled the same unto our children, in that he raised up Jesus; as also it is written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.

Bible in Basic English
13:33 Which God has now put into effect for our children, by sending Jesus; as it says in the second Psalm, You are my Son; this day I have given you being.

Darby's English Translation
13:33 that God has fulfilled this to us their children, having raised up Jesus; as it is also written in the second psalm, *Thou* art my Son: this day have *I* begotten thee.

Douay Rheims
13:33 This same God hath fulfilled to our children, raising up Jesus, as in the second psalm also is written: Thou art my Son, this day have I begotten thee.

Noah Webster Bible
13:33 God hath fulfilled the same to us their children, in that he hath raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.

Weymouth New Testament
13:33 that God has amply fulfilled it to our children in raising up Jesus; as it is also written in the second Psalm, `Thou art My Son: to-day I have become Thy Father.'

World English Bible
13:33 that God has fulfilled the same to us, their children, in that he raised up Jesus. As it is also written in the second psalm, `You are my Son. Today I have become your father.`

Young's Literal Translation
13:33 God hath in full completed this to us their children, having raised up Jesus, as also in the second Psalm it hath been written, My Son thou art -- I to-day have begotten thee.

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein eiV diafqoran outwV eirhken oti dwsw umin ta osia dabid ta pista

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein eiV diafqoran outwV eirhken oti dwsw umin ta osia dabid ta pista

Byzantine Majority
oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein eiV diafqoran outwV eirhken oti dwsw umin ta osia dauid ta pista

Alexandrian
oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein eiV diafqoran outwV eirhken oti dwsw umin ta osia dauid ta pista

Latin Vulgate
13:34 quod autem suscitaverit eum a mortuis amplius iam non reversurum in corruptionem ita dixit quia dabo vobis sancta David fidelia

King James Version
13:34 And as concerning that he raised him up from the dead, [now] no more to return to corruption, he said on this wise, I will give you the sure mercies of David.

American Standard Version
13:34 And as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption, he hath spoken on this wise, I will give you the holy and sure blessings of David.

Bible in Basic English
13:34 And about his coming back from the dead, never again to go to destruction, he has said these words, I will give you the holy and certain mercies of David.

Darby's English Translation
13:34 But that he raised him from among the dead, no more to return to corruption, he spoke thus: I will give to you the faithful mercies of David.

Douay Rheims
13:34 And to shew that he raised him up from the dead, not to return now any more to corruption, he said thus: I will give you the holy things of David faithful.

Noah Webster Bible
13:34 And as concerning that he raised him from the dead, now no more to return to corruption, he said on this wise, I will give you the sure mercies of David.

Weymouth New Testament
13:34 And as to His having raised Him from among the dead, never again to be in the position of one soon to return to decay, He speaks thus: `I will give you the holy and trustworthy promises made to David.'

World English Bible
13:34 "Concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption, he has spoken thus: `I will give you the holy and sure blessings of David.`

Young's Literal Translation
13:34 `And that He did raise him up out of the dead, no more to return to corruption, he hath said thus -- I will give to you the faithful kindnesses of David;

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
dio kai en eterw legei ou dwseiV ton osion sou idein diafqoran

Scrivener 1894 Textus Receptus
dio kai en eterw legei ou dwseiV ton osion sou idein diafqoran

Byzantine Majority
dio kai en eterw legei ou dwseiV ton osion sou idein diafqoran

Alexandrian
dioti kai en eterw legei ou dwseiV ton osion sou idein diafqoran

Latin Vulgate
13:35 ideoque et alias dicit non dabis Sanctum tuum videre corruptionem

King James Version
13:35 Wherefore he saith also in another [psalm], Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption.

American Standard Version
13:35 Because he saith also in another psalm, Thou wilt not give Thy Holy One to see corruption.

Bible in Basic English
13:35 Because he says in another Psalm, You will not let your Holy One see destruction.

Darby's English Translation
13:35 Wherefore also he says in another, Thou wilt not suffer thy gracious one to see corruption.

Douay Rheims
13:35 And therefore, in another place also, he saith: Thou shalt not suffer thy holy one to see corruption.

Noah Webster Bible
13:35 Wherefore he saith also in another psalm, Thou wilt not suffer thy Holy One to see corruption.

Weymouth New Testament
13:35 Because in another Psalm also He says, `Thou wilt not give up Thy Holy One to undergo decay.'

World English Bible
13:35 Therefore he says also in another psalm, `You will not allow your Holy One to see decay.`

Young's Literal Translation
13:35 wherefore also in another place he saith, Thou shalt not give Thy kind One to see corruption,

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
dabid men gar idia genea uphrethsaV th tou qeou boulh ekoimhqh kai proseteqh proV touV pateraV autou kai eiden diafqoran

Scrivener 1894 Textus Receptus
dabid men gar idia genea uphrethsaV th tou qeou boulh ekoimhqh kai proseteqh proV touV pateraV autou kai eiden diafqoran

Byzantine Majority
dauid men gar idia genea uphrethsaV th tou qeou boulh ekoimhqh kai proseteqh proV touV pateraV autou kai eiden diafqoran

Alexandrian
dauid men gar idia genea uphrethsaV th tou qeou boulh ekoimhqh kai proseteqh proV touV pateraV autou kai eiden diafqoran

Latin Vulgate
13:36 David enim sua generatione cum administrasset voluntati Dei dormivit et adpositus est ad patres suos et vidit corruptionem

King James Version
13:36 For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption:

American Standard Version
13:36 For David, after he had in his own generation served the counsel of God, fell asleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption:

Bible in Basic English
13:36 Now David, having done God's work for his generation, went to sleep, and was put with his fathers, and his body came to destruction:

Darby's English Translation
13:36 For David indeed, having in his own generation ministered to the will of God, fell asleep, and was added to his fathers and saw corruption.

Douay Rheims
13:36 For David, when he had served in his generation, according to the will of God, slept: and was laid unto his fathers, and saw corruption.

Noah Webster Bible
13:36 For David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, and was laid to his fathers, and saw corruption:

Weymouth New Testament
13:36 For David, after having been useful to his own generation in accordance with God's purpose, did fall asleep, was gathered to his forefathers, and did undergo decay.

World English Bible
13:36 For David, after he had in his own generation served the counsel of God, fell asleep, and was laid with his fathers, and saw decay.

Young's Literal Translation
13:36 for David, indeed, his own generation having served by the will of God, did fall asleep, and was added unto his fathers, and saw corruption,

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
on de o qeoV hgeiren ouk eiden diafqoran

Scrivener 1894 Textus Receptus
on de o qeoV hgeiren ouk eiden diafqoran

Byzantine Majority
on de o qeoV hgeiren ouk eiden diafqoran

Alexandrian
on de o qeoV hgeiren ouk eiden diafqoran

Latin Vulgate
13:37 quem vero Deus suscitavit non vidit corruptionem

King James Version
13:37 But he, whom God raised again, saw no corruption.

American Standard Version
13:37 but he whom God raised up saw no corruption.

Bible in Basic English
13:37 But he, who was lifted up by God, did not see destruction.

Darby's English Translation
13:37 But he whom God raised up did not see corruption.

Douay Rheims
13:37 But he whom God hath raised from the dead, saw no corruption.

Noah Webster Bible
13:37 But he whom God raised again, saw no corruption.

Weymouth New Testament
13:37 But He whom God raised to life underwent no decay.

World English Bible
13:37 But he whom God raised up saw no decay.

Young's Literal Translation
13:37 but he whom God did raise up, did not see corruption.

 

38

Stephens 1550 Textus Receptus
gnwston oun estw umin andreV adelfoi oti dia toutou umin afesiV amartiwn kataggelletai

Scrivener 1894 Textus Receptus
gnwston oun estw umin andreV adelfoi oti dia toutou umin afesiV amartiwn kataggelletai

Byzantine Majority
gnwston oun estw umin andreV adelfoi oti dia toutou umin afesiV amartiwn kataggelletai

Alexandrian
gnwston oun estw umin andreV adelfoi oti dia toutou umin afesiV amartiwn kataggelletai

Latin Vulgate
13:38 notum igitur sit vobis viri fratres quia per hunc vobis remissio peccatorum adnuntiatur ab omnibus quibus non potuistis in lege Mosi iustificari

King James Version
13:38 Be it known unto you therefore, men [and] brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins:

American Standard Version
13:38 Be it known unto you therefore, brethren, that through this man is proclaimed unto you remission of sins:

Bible in Basic English
13:38 And so, let it be clear to you, my brothers, that through this man forgiveness of sins is offered to you:

Darby's English Translation
13:38 Be it known unto you, therefore, brethren, that through this man remission of sins is preached to you,

Douay Rheims
13:38 Be it known therefore to you, men, brethren, that through him forgiveness of sins is preached to you: and from all the things, from which you could not be justified by the law of Moses.

Noah Webster Bible
13:38 Be it known to you therefore, men, brethren, that through this man is preached to you the forgiveness of sins;

Weymouth New Testament
13:38 "Understand therefore, brethren, that through this Jesus forgiveness of sins is announced to you;

World English Bible
13:38 Be it known to you therefore, brothers, that through this man is proclaimed to you remission of sins,

Young's Literal Translation
13:38 `Let it therefore be known to you, men, brethren, that through this one to you is the forgiveness of sins declared,

 

39

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apo pantwn wn ouk hdunhqhte en tw nomw mwsews dikaiwqhnai en toutw paV o pisteuwn dikaioutai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apo pantwn wn ouk hdunhqhte en tw nomw mwsews dikaiwqhnai en toutw paV o pisteuwn dikaioutai

Byzantine Majority
kai apo pantwn wn ouk hdunhqhte en tw nomw mwusews dikaiwqhnai en toutw paV o pisteuwn dikaioutai

Alexandrian
[kai] apo pantwn wn ouk hdunhqhte en nomw mwusews dikaiwqhnai en toutw paV o pisteuwn dikaioutai

Latin Vulgate
13:39 in hoc omnis qui credit iustificatur

King James Version
13:39 And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses.

American Standard Version
13:39 and by him every one that believeth is justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses.

Bible in Basic English
13:39 And through him everyone who has faith is made free from all those things, from which the law of Moses was not able to make you free.

Darby's English Translation
13:39 and from all things from which ye could not be justified in the law of Moses, in him every one that believes is justified.

Douay Rheims
13:39 In him every one that believeth, is justified.

Noah Webster Bible
13:39 And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses.

Weymouth New Testament
13:39 and in Him every believer is absolved from all offences, from which you could not be absolved under the Law of Moses.

World English Bible
13:39 and by him everyone who believes is justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses.

Young's Literal Translation
13:39 and from all things from which ye were not able in the law of Moses to be declared righteous, in this one every one who is believing is declared righteous;

 

40

Stephens 1550 Textus Receptus
blepete oun mh epelqh ef umas to eirhmenon en toiV profhtaiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
blepete oun mh epelqh ef umas to eirhmenon en toiV profhtaiV

Byzantine Majority
blepete oun mh epelqh ef umas to eirhmenon en toiV profhtaiV

Alexandrian
blepete oun mh epelqh to eirhmenon en toiV profhtaiV

Latin Vulgate
13:40 videte ergo ne superveniat quod dictum est in prophetis

King James Version
13:40 Beware therefore, lest that come upon you, which is spoken of in the prophets;

American Standard Version
13:40 Beware therefore, lest that come upon you which is spoken in the prophets:

Bible in Basic English
13:40 So take care that these words of the prophets do not come true for you;

Darby's English Translation
13:40 See therefore that that which is spoken in the prophets do not come upon you,

Douay Rheims
13:40 Beware, therefore, lest that come upon you which is spoken in the prophets:

Noah Webster Bible
13:40 Beware therefore, lest that come upon you which is spoken in the prophets;

Weymouth New Testament
13:40 Beware, then, lest what is spoken in the Prophets should come true of you:

World English Bible
13:40 Beware therefore, lest that come on you which is spoken in the prophets:

Young's Literal Translation
13:40 see, therefore, it may not come upon you that hath been spoken in the prophets:

 

41

Stephens 1550 Textus Receptus
idete oi katafronhtai kai qaumasate kai afanisqhte oti ergon egw ergazomai en taiV hmeraiV umwn ergon w ou mh pisteushte ean tiV ekdihghtai umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
idete oi katafronhtai kai qaumasate kai afanisqhte oti ergon egw ergazomai en taiV hmeraiV umwn ergon w ou mh pisteushte ean tiV ekdihghtai umin

Byzantine Majority
idete oi katafronhtai kai qaumasate kai afanisqhte oti ergon egw ergazomai en taiV hmeraiV umwn o ou mh pisteushte ean tiV ekdihghtai umin

Alexandrian
idete oi katafronhtai kai qaumasate kai afanisqhte oti ergon ergazomai egw en taiV hmeraiV umwn ergon o ou mh pisteushte ean tiV ekdihghtai umin

Latin Vulgate
13:41 videte contemptores et admiramini et disperdimini quia opus operor ego in diebus vestris opus quod non credetis si quis enarraverit vobis

King James Version
13:41 Behold, ye despisers, and wonder, and perish: for I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man declare it unto you.

American Standard Version
13:41 Behold, ye despisers, and wonder, and perish; For I work a work in your days, A work which ye shall in no wise believe, if one declare it unto you.

Bible in Basic English
13:41 See, you doubters, have wonder and come to your end; for I will do a thing in your days to which you will not give belief, even if it is made clear to you.

Darby's English Translation
13:41 Behold, ye despisers, and wonder and perish; for *I* work a work in your days, a work which ye will in no wise believe if one declare it to you.

Douay Rheims
13:41 Behold, ye despisers, and wonder, and perish: for I work a work in your days, a work which you will not believe, if any man shall tell it you.

Noah Webster Bible
13:41 Behold, ye despisers, and wonder, and perish: for I work a work in your days, a work which ye will in no wise believe, though a man declare it to you.

Weymouth New Testament
13:41 `Behold, you despisers, be astonished and perish, because I am carrying on a work in your time--a work which you will utterly refuse to believe, though it be fully declared to you.'"

World English Bible
13:41 `Behold, you scoffers, and wonder, and perish; For I work a work in your days, A work which you will in no way believe, if one declares it to you.`"

Young's Literal Translation
13:41 See, ye despisers, and wonder, and perish, because a work I -- I do work in your days, a work in which ye may not believe, though any one may declare it to you.`

 

42

Stephens 1550 Textus Receptus
exiontwn de ek ths sunagwghs twn ioudaiwn parekaloun ta eqnh eiV to metaxu sabbaton lalhqhnai autoiV ta rhmata tauta

Scrivener 1894 Textus Receptus
exiontwn de ek ths sunagwghs twn ioudaiwn parekaloun ta eqnh eiV to metaxu sabbaton lalhqhnai autoiV ta rhmata tauta

Byzantine Majority
exiontwn de ek ths sunagwghs twn ioudaiwn parekaloun ta eqnh eiV to metaxu sabbaton lalhqhnai autoiV ta rhmata [tauta]

Alexandrian
exiontwn de autwn parekaloun eiV to metaxu sabbaton lalhqhnai autoiV ta rhmata tauta

Latin Vulgate
13:42 exeuntibus autem illis rogabant ut sequenti sabbato loquerentur sibi verba haec

King James Version
13:42 And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next sabbath.

American Standard Version
13:42 And as they went out, they besought that these words might be spoken to them the next sabbath.

Bible in Basic English
13:42 And when they went out, they made a request that these words might be said to them again on the Sabbath after.

Darby's English Translation
13:42 And as they went out they begged that these words might be spoken to them the ensuing sabbath.

Douay Rheims
13:42 And as they went out, they desired them, that on the next sabbath, they would speak unto them these words.

Noah Webster Bible
13:42 And when the Jews had gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next sabbath.

Weymouth New Testament
13:42 As Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people earnestly begged to have all this repeated to them on the following Sabbath.

World English Bible
13:42 So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath.

Young's Literal Translation
13:42 And having gone forth out of the synagogue of the Jews, the nations were calling upon them that on the next sabbath these sayings may be spoken to them,

 

43

Stephens 1550 Textus Receptus
luqeishV de thV sunagwghV hkolouqhsan polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn proshlutwn tw paulw kai tw barnaba oitineV proslalounteV autois epeiqon autouV epimenein th cariti tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
luqeishV de thV sunagwghV hkolouqhsan polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn proshlutwn tw paulw kai tw barnaba oitineV proslalounteV autois epeiqon autouV epimenein th cariti tou qeou

Byzantine Majority
luqeishV de thV sunagwghV hkolouqhsan polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn proshlutwn tw paulw kai tw barnaba oitineV proslalounteV epeiqon autouV epimenein th cariti tou qeou

Alexandrian
luqeishV de thV sunagwghV hkolouqhsan polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn proshlutwn tw paulw kai tw barnaba oitineV proslalounteV autois epeiqon autouV prosmenein th cariti tou qeou

Latin Vulgate
13:43 cumque dimissa esset synagoga secuti sunt multi Iudaeorum et colentium advenarum Paulum et Barnaban qui loquentes suadebant eis ut permanerent in gratia Dei

King James Version
13:43 Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas: who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.

American Standard Version
13:43 Now when the synagogue broke up, many of the Jews and of the devout proselytes followed Paul and Barnabas; who, speaking to them, urged them to continue in the grace of God.

Bible in Basic English
13:43 Now when the meeting was ended, a number of the Jews and of the God-fearing Gentiles who had become Jews, went after Paul and Barnabas: who put before them how important it was to keep on in the grace of God.

Darby's English Translation
13:43 And the congregation of the synagogue having broken up, many of the Jews and of the worshipping proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.

Douay Rheims
13:43 And when the synagogue was broken up, many of the Jews, and of the strangers who served God, followed Paul and Barnabas: who speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.

Noah Webster Bible
13:43 Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas; who speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.

Weymouth New Testament
13:43 And, when the congregation had broken up, many of the Jews and of the devout converts from heathenism continued with Paul and Barnabas, who talked to them and urged them to hold fast to the grace of God.

World English Bible
13:43 Now when the synagogue broke up, many of the Jews and of the devout proselytes followed Paul and Barnabas; who, speaking to them, urged them to continue in the grace of God.

Young's Literal Translation
13:43 and the synagogue having been dismissed, many of the Jews and of the devout proselytes did follow Paul and Barnabas, who, speaking to them, were persuading them to remain in the grace of God.

 

44

Stephens 1550 Textus Receptus
tw de ercomenw sabbatw scedon pasa h poliV sunhcqh akousai ton logon tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
tw de ercomenw sabbatw scedon pasa h poliV sunhcqh akousai ton logon tou qeou

Byzantine Majority
tw te ercomenw sabbatw scedon pasa h poliV sunhcqh akousai ton logon tou qeou

Alexandrian
tw de ercomenw sabbatw scedon pasa h poliV sunhcqh akousai ton logon tou kuriou

Latin Vulgate
13:44 sequenti vero sabbato paene universa civitas convenit audire verbum Domini

King James Version
13:44 And the next sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God.

American Standard Version
13:44 And the next sabbath almost the whole city was gathered together to hear the word of God.

Bible in Basic English
13:44 And on the Sabbath after, almost all the town came together to give hearing to the word of God.

Darby's English Translation
13:44 And on the coming sabbath almost all the city was gathered together to hear the word of God.

Douay Rheims
13:44 But the next sabbath day, the whole city almost came together, to hear the word of God.

Noah Webster Bible
13:44 And the next sabbath came almost the whole city together to hear the word of God.

Weymouth New Testament
13:44 On the next Sabbath almost the whole population of the city came together to hear the Lord's Message.

World English Bible
13:44 The next Sabbath almost the whole city was gathered together to hear the word of God.

Young's Literal Translation
13:44 And on the coming sabbath, almost all the city was gathered together to hear the word of God,

 

45

Stephens 1550 Textus Receptus
idonteV de oi ioudaioi touV oclouV eplhsqhsan zhlou kai antelegon toiV upo tou paulou legomenois antilegontes kai blasfhmounteV

Scrivener 1894 Textus Receptus
idonteV de oi ioudaioi touV oclouV eplhsqhsan zhlou kai antelegon toiV upo tou paulou legomenois antilegontes kai blasfhmounteV

Byzantine Majority
idonteV de oi ioudaioi touV oclouV eplhsqhsan zhlou kai antelegon toiV upo tou paulou legomenois antilegontes kai blasfhmounteV

Alexandrian
idonteV de oi ioudaioi touV oclouV eplhsqhsan zhlou kai antelegon toiV upo paulou laloumenois blasfhmounteV

Latin Vulgate
13:45 videntes autem turbas Iudaei repleti sunt zelo et contradicebant his quae a Paulo dicebantur blasphemantes

King James Version
13:45 But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming.

American Standard Version
13:45 But when the Jews saw the multitudes, they were filled with jealousy, and contradicted the things which were spoken by Paul, and blasphemed.

Bible in Basic English
13:45 But when the Jews saw such a great number of people, they were full of envy and said evil words against Paul's preaching.

Darby's English Translation
13:45 But the Jews, seeing the crowds, were filled with envy, and contradicted the things said by Paul, contradicting and speaking injuriously.

Douay Rheims
13:45 And the Jews seeing the multitudes, were filled with envy, and contradicted those things which were said by Paul, blaspheming.

Noah Webster Bible
13:45 But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and spoke against those things which were uttered by Paul, contradicting and blaspheming.

Weymouth New Testament
13:45 Seeing the crowds, the Jews, filled with angry jealousy, opposed Paul's statements and abused him.

World English Bible
13:45 But when the Jews saw the multitudes, they were filled with jealousy, and contradicted the things which were spoken by Paul, and blasphemed.

Young's Literal Translation
13:45 and the Jews having seen the multitudes, were filled with zeal, and did contradict the things spoken by Paul -- contradicting and speaking evil.

 

46

Stephens 1550 Textus Receptus
parrhsiasamenoi de o pauloV kai o barnabaV eipon umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh de apwqeisqe auton kai ouk axiouV krinete eautouV thV aiwniou zwhV idou strefomeqa eiV ta eqnh

Scrivener 1894 Textus Receptus
parrhsiasamenoi de o pauloV kai o barnabaV eipon umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh de apwqeisqe auton kai ouk axiouV krinete eautouV thV aiwniou zwhV idou strefomeqa eiV ta eqnh

Byzantine Majority
parrhsiasamenoi de o pauloV kai o barnabaV eipon umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh de apwqeisqe auton kai ouk axiouV krinete eautouV thV aiwniou zwhV idou strefomeqa eiV ta eqnh

Alexandrian
parrhsiasamenoi te o pauloV kai o barnabaV eipan umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh apwqeisqe auton kai ouk axiouV krinete eautouV thV aiwniou zwhV idou strefomeqa eiV ta eqnh

Latin Vulgate
13:46 tunc constanter Paulus et Barnabas dixerunt vobis oportebat primum loqui verbum Dei sed quoniam repellitis illud et indignos vos iudicastis aeternae vitae ecce convertimur ad gentes

King James Version
13:46 Then Paul and Barnabas waxed bold, and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you: but seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles.

American Standard Version
13:46 And Paul and Barnabas spake out boldly, and said, It was necessary that the word of God should first be spoken to you. Seeing ye thrust it from you, and judge yourselves unworthy of eternal life, lo, we turn to the Gentiles.

Bible in Basic English
13:46 Then Paul and Barnabas without fear said, It was necessary for the word of God to be given to you first; but because you will have nothing to do with it, and have no desire for eternal life, it will now be offered to the Gentiles.

Darby's English Translation
13:46 And Paul and Barnabas spoke boldly and said, It was necessary that the word of God should be first spoken to you; but, since ye thrust it from you, and judge yourselves unworthy of eternal life, lo, we turn to the nations;

Douay Rheims
13:46 Then Paul and Barnabas said boldly: To you it behoved us first to speak the word of God: but because you reject it, and judge yourselves unworthy of eternal life, behold we turn to the Gentiles.

Noah Webster Bible
13:46 Then Paul and Barnabas became bold, and said, It was necessary that the word of God should first be spoken to you: but seeing ye reject it, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles.

Weymouth New Testament
13:46 Then, throwing off all reserve, Paul and Barnabas said, "We were bound to proclaim God's Message to you first. But since you spurn it and judge yourselves to be unworthy of the Life of the Ages--well, we turn to the Gentiles.

World English Bible
13:46 Paul and Barnabas spoke out boldly, and said, "It was necessary that God`s word should be spoken to you first. Since indeed you thrust it from you, and judge yourselves unworthy of eternal life, behold, we turn to the Gentiles.

Young's Literal Translation
13:46 And speaking boldly, Paul and Barnabas said, `To you it was necessary that first the word of God be spoken, and seeing ye do thrust it away, and do not judge yourselves worthy of the life age-during, lo, we do turn to the nations;

 

47

Stephens 1550 Textus Receptus
outwV gar entetaltai hmin o kurioV teqeika se eiV fwV eqnwn tou einai se eiV swthrian ewV escatou thV ghV

Scrivener 1894 Textus Receptus
outwV gar entetaltai hmin o kurioV teqeika se eiV fwV eqnwn tou einai se eiV swthrian ewV escatou thV ghV

Byzantine Majority
outwV gar entetaltai hmin o kurioV teqeika se eiV fwV eqnwn tou einai se eiV swthrian ewV escatou thV ghV

Alexandrian
outwV gar entetaltai hmin o kurioV teqeika se eiV fwV eqnwn tou einai se eiV swthrian ewV escatou thV ghV

Latin Vulgate
13:47 sic enim praecepit nobis Dominus posui te in lumen gentibus ut sis in salutem usque ad extremum terrae

King James Version
13:47 For so hath the Lord commanded us, [saying], I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth.

American Standard Version
13:47 For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee for a light of the Gentiles, That thou shouldest be for salvation unto the uttermost part of the earth.

Bible in Basic English
13:47 For so the Lord has given us orders, saying, I have given you for a light to the Gentiles so that you may be for salvation to the ends of the earth.

Darby's English Translation
13:47 for thus has the Lord enjoined us: I have set thee for a light of the nations, that thou shouldest be for salvation to the end of the earth.

Douay Rheims
13:47 For so the Lord hath commanded us: I have set thee to be the light of the Gentiles; that thou mayest be for salvation unto the utmost part of the earth.

Noah Webster Bible
13:47 For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldst be for salvation to the ends of the earth.

Weymouth New Testament
13:47 For such is the Lord's command to us. "`I have placed Thee,' He says of Christ, `as a light to the Gentiles, in order that Thou mayest be a Saviour as far as the remotest parts of the earth.'"

World English Bible
13:47 For so has the Lord commanded us, saying, `I have set you as a light of the Gentiles, That you should be for salvation to the uttermost parts of the earth.`"

Young's Literal Translation
13:47 for so hath the Lord commanded us: I have set thee for a light of nations -- for thy being for salvation unto the end of the earth.`

 

48

Stephens 1550 Textus Receptus
akouonta de ta eqnh ecairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi hsan tetagmenoi eiV zwhn aiwnion

Scrivener 1894 Textus Receptus
akouonta de ta eqnh ecairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi hsan tetagmenoi eiV zwhn aiwnion

Byzantine Majority
akouonta de ta eqnh ecairen kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi hsan tetagmenoi eiV zwhn aiwnion

Alexandrian
akouonta de ta eqnh ecairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi hsan tetagmenoi eiV zwhn aiwnion

Latin Vulgate
13:48 audientes autem gentes gavisae sunt et glorificabant verbum Domini et crediderunt quotquot erant praeordinati ad vitam aeternam

King James Version
13:48 And when the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of the Lord: and as many as were ordained to eternal life believed.

American Standard Version
13:48 And as the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of God: and as many as were ordained to eternal life believed.

Bible in Basic English
13:48 And the Gentiles, hearing this, were glad and gave glory to the word of God: and those marked out by God for eternal life had faith.

Darby's English Translation
13:48 And those of the nations, hearing it, rejoiced, and glorified the word of the Lord, and believed, as many as were ordained to eternal life.

Douay Rheims
13:48 And the Gentiles hearing it, were glad, and glorified the word of the Lord: and as many as were ordained to life everlasting, believed.

Noah Webster Bible
13:48 And when the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of the Lord: and as many as were ordained to eternal life, believed.

Weymouth New Testament
13:48 The Gentiles listened with delight and extolled the Lord's Message; and all who were pre-destined to the Life of the Ages believed.

World English Bible
13:48 As the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of God. As many as were appointed to eternal life believed.

Young's Literal Translation
13:48 And the nations hearing were glad, and were glorifying the word of the Lord, and did believe -- as many as were appointed to life age-during;

 

49

Stephens 1550 Textus Receptus
diefereto de o logoV tou kuriou di olhV thV cwraV

Scrivener 1894 Textus Receptus
diefereto de o logoV tou kuriou di olhV thV cwraV

Byzantine Majority
diefereto de o logoV tou kuriou di olhV thV cwraV

Alexandrian
diefereto de o logoV tou kuriou di olhV thV cwraV

Latin Vulgate
13:49 disseminabatur autem verbum Domini per universam regionem

King James Version
13:49 And the word of the Lord was published throughout all the region.

American Standard Version
13:49 And the word of the Lord was spread abroad throughout all the region.

Bible in Basic English
13:49 And the word of the Lord went through all the country.

Darby's English Translation
13:49 And the word of the Lord was carried through the whole country.

Douay Rheims
13:49 And the word of the Lord was published throughout the whole country.

Noah Webster Bible
13:49 And the word of the Lord was published throughout all the region.

Weymouth New Testament
13:49 So the Lord's Message spread through the whole district.

World English Bible
13:49 The Lord`s word was spread abroad throughout all the region.

Young's Literal Translation
13:49 and the word of the Lord was spread abroad through all the region.

 

50

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de ioudaioi parwtrunan taV sebomenaV gunaikaV kai taV euschmonaV kai touV prwtouV thV polewV kai ephgeiran diwgmon epi ton paulon kai ton barnaban kai exebalon autouV apo twn oriwn autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de ioudaioi parwtrunan taV sebomenaV gunaikaV kai taV euschmonaV kai touV prwtouV thV polewV kai ephgeiran diwgmon epi ton paulon kai ton barnaban kai exebalon autouV apo twn oriwn autwn

Byzantine Majority
oi de ioudaioi parwtrunan taV sebomenaV gunaikaV kai taV euschmonaV kai touV prwtouV thV polewV kai ephgeiran diwgmon epi ton paulon kai ton barnaban kai exebalon autouV apo twn oriwn autwn

Alexandrian
oi de ioudaioi parwtrunan taV sebomenaV gunaikaV taV euschmonaV kai touV prwtouV thV polewV kai ephgeiran diwgmon epi ton paulon kai barnaban kai exebalon autouV apo twn oriwn autwn

Latin Vulgate
13:50 Iudaei autem concitaverunt religiosas mulieres et honestas et primos civitatis et excitaverunt persecutionem in Paulum et Barnaban et eiecerunt eos de finibus suis

King James Version
13:50 But the Jews stirred up the devout and honourable women, and the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their coasts.

American Standard Version
13:50 But the Jews urged on the devout women of honorable estate, and the chief men of the city, and stirred up a persecution against Paul and Barnabas, and cast them out of their borders.

Bible in Basic English
13:50 But the Jews, working up the feelings of the God-fearing women of high position and of the chief men of the town, got an attack started against Paul and Barnabas, driving them out of those parts.

Darby's English Translation
13:50 But the Jews excited the women of the upper classes who were worshippers, and the first people of the city, and raised a persecution against Paul and Barnabas, and cast them out of their coasts.

Douay Rheims
13:50 But the Jews stirred up religious and honourable women, and the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas: and cast them out of their coasts.

Noah Webster Bible
13:50 But the Jews stirred up the devout and honorable women, and the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them from their borders.

Weymouth New Testament
13:50 But the Jews influenced the gentlewomen of rank who worshipped with them, and also the leading men in the city, and stirred up persecution against Paul and Barnabas and drove them out of the district.

World English Bible
13:50 But the Jews urged on the devout women of honorable estate, and the chief men of the city, and stirred up a persecution against Paul and Barnabas, and threw them out of their borders.

Young's Literal Translation
13:50 And the Jews stirred up the devout and honourable women, and the first men of the city, and did raise persecution against Paul and Barnabas, and did put them out from their borders;

 

51

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de ektinaxamenoi ton koniorton twn podwn autwn ep autouV hlqon eiV ikonion

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de ektinaxamenoi ton koniorton twn podwn autwn ep autouV hlqon eiV ikonion

Byzantine Majority
oi de ektinaxamenoi ton koniorton twn podwn autwn ep autouV hlqon eiV ikonion

Alexandrian
oi de ektinaxamenoi ton koniorton twn podwn ep autouV hlqon eiV ikonion

Latin Vulgate
13:51 at illi excusso pulvere pedum in eos venerunt Iconium

King James Version
13:51 But they shook off the dust of their feet against them, and came unto Iconium.

American Standard Version
13:51 But they shook off the dust of their feet against them, and came unto Iconium.

Bible in Basic English
13:51 But they, shaking off the dust of that place from their feet, came to Iconium.

Darby's English Translation
13:51 But they, having shaken off the dust of their feet against them, came to Iconium.

Douay Rheims
13:51 But they, shaking off the dust of their feet against them, came to Iconium.

Noah Webster Bible
13:51 But they shook off the dust of their feet against them, and came to Iconium.

Weymouth New Testament
13:51 But they shook off the dust from their feet as a protest against them and came to Iconium;

World English Bible
13:51 But they shook off the dust of their feet against them, and came to Iconium.

Young's Literal Translation
13:51 and they having shaken off the dust of their feet against them, came to Iconium,

 

52

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de maqhtai eplhrounto caraV kai pneumatoV agiou

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de maqhtai eplhrounto caraV kai pneumatoV agiou

Byzantine Majority
oi de maqhtai eplhrounto caraV kai pneumatoV agiou

Alexandrian
oi te maqhtai eplhrounto caraV kai pneumatoV agiou

Latin Vulgate
13:52 discipuli quoque replebantur gaudio et Spiritu Sancto

King James Version
13:52 And the disciples were filled with joy, and with the Holy Ghost.

American Standard Version
13:52 And the disciples were filled with joy with the Holy Spirit.

Bible in Basic English
13:52 And the disciples were full of joy and of the Holy Spirit.

Darby's English Translation
13:52 And the disciples were filled with joy and the Holy Spirit.

Douay Rheims
13:52 And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost.

Noah Webster Bible
13:52 And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit.

Weymouth New Testament
13:52 and as for the disciples, they were more and more filled with joy and with the Holy Spirit.

World English Bible
13:52 The disciples were filled with joy with the Holy Spirit.

Young's Literal Translation
13:52 and the disciples were filled with joy and the Holy Spirit.

 

Acts 14

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com