Parallel Greek New Testament

Acts 5

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Return to Index

Chapter 6

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Stephens 1550 Textus Receptus
en de taiV hmeraiV tautaiV plhqunontwn twn maqhtwn egeneto goggusmoV twn ellhnistwn proV touV ebraiouV oti pareqewrounto en th diakonia th kaqhmerinh ai chrai autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
en de taiV hmeraiV tautaiV plhqunontwn twn maqhtwn egeneto goggusmoV twn ellhnistwn proV touV ebraiouV oti pareqewrounto en th diakonia th kaqhmerinh ai chrai autwn

Byzantine Majority
en de taiV hmeraiV tautaiV plhqunontwn twn maqhtwn egeneto goggusmoV twn ellhnistwn proV touV ebraiouV oti pareqewrounto en th diakonia th kaqhmerinh ai chrai autwn

Alexandrian
en de taiV hmeraiV tautaiV plhqunontwn twn maqhtwn egeneto goggusmoV twn ellhnistwn proV touV ebraiouV oti pareqewrounto en th diakonia th kaqhmerinh ai chrai autwn

Latin Vulgate
6:1 in diebus autem illis crescente numero discipulorum factus est murmur Graecorum adversus Hebraeos eo quod dispicerentur in ministerio cotidiano viduae eorum

King James Version
6:1 And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration.

American Standard Version
6:1 Now in these days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a murmuring of the Grecian Jews against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration.

Bible in Basic English
6:1 Now in those days, when the number of the disciples was increasing, protests were made by the Greek Jews against the Hebrews, because their widows were not taken care of in the distribution of food every day.

Darby's English Translation
6:1 But in those days, the disciples multiplying in number, there arose a murmuring of the Hellenists against the Hebrews because their widows were overlooked in the daily ministration.

Douay Rheims
6:1 And in those days, the number of the disciples increasing, there arose a murmuring of the Greeks against the Hebrews, for that their widows were neglected in the daily ministration.

Noah Webster Bible
6:1 And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration.

Weymouth New Testament
6:1 About this time, as the number of disciples was increasing, complaints were made by the Greek-speaking Jews against the Hebrews because their widows were habitually overlooked in the daily ministration.

World English Bible
6:1 Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a grumbling of the Grecian Jews against the Hebrews because their widows were neglected in the daily service.

Young's Literal Translation
6:1 And in these days, the disciples multiplying, there came a murmuring of the Hellenists at the Hebrews, because their widows were being overlooked in the daily ministration,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
proskalesamenoi de oi dwdeka to plhqoV twn maqhtwn eipon ouk areston estin hmaV kataleiyantaV ton logon tou qeou diakonein trapezaiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
proskalesamenoi de oi dwdeka to plhqoV twn maqhtwn eipon ouk areston estin hmaV kataleiyantaV ton logon tou qeou diakonein trapezaiV

Byzantine Majority
proskalesamenoi de oi dwdeka to plhqoV twn maqhtwn eipon ouk areston estin hmaV kataleiyantaV ton logon tou qeou diakonein trapezaiV

Alexandrian
proskalesamenoi de oi dwdeka to plhqoV twn maqhtwn eipan ouk areston estin hmaV kataleiyantaV ton logon tou qeou diakonein trapezaiV

Latin Vulgate
6:2 convocantes autem duodecim multitudinem discipulorum dixerunt non est aequum nos derelinquere verbum Dei et ministrare mensis

King James Version
6:2 Then the twelve called the multitude of the disciples [unto them], and said, It is not reason that we should leave the word of God, and serve tables.

American Standard Version
6:2 And the twelve called the multitude of the disciples unto them, and said, It is not fit that we should forsake the word of God, and serve tables.

Bible in Basic English
6:2 And the Apostles sent for all the disciples and said, It is not right for us to give up preaching the word of God in order to make distribution of food.

Darby's English Translation
6:2 And the twelve, having called the multitude of the disciples to them, said, It is not right that we, leaving the word of God, should serve tables.

Douay Rheims
6:2 Then the twelve calling together the multitude of the disciples, said: It is not reason that we should leave the word of God, and serve tables.

Noah Webster Bible
6:2 Then the twelve called the multitude of the disciples, and said, It is not reason that we should leave the word of God, and serve tables.

Weymouth New Testament
6:2 So the Twelve called together the general body of the disciples and said, "It does not seem fitting that we Apostles should neglect the delivery of God's Message and minister at tables.

World English Bible
6:2 The twelve called the multitude of the disciples to them and said, "It is not appropriate for us to forsake the word of God and serve tables.

Young's Literal Translation
6:2 and the twelve, having called near the multitude of the disciples, said, `It is not pleasing that we, having left the word of God, do minister at tables;

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
episkeyasqe oun adelfoi andraV ex umwn marturoumenouV epta plhreiV pneumatoV agiou kai sofiaV ouV katasthsomen epi thV creiaV tauthV

Scrivener 1894 Textus Receptus
episkeyasqe oun adelfoi andraV ex umwn marturoumenouV epta plhreiV pneumatoV agiou kai sofiaV ouV katasthsomen epi thV creiaV tauthV

Byzantine Majority
episkeyasqe oun adelfoi andraV ex umwn marturoumenouV epta plhreiV pneumatoV agiou kai sofiaV ouV katasthswmen epi thV creiaV tauthV

Alexandrian
episkeyasqe de adelfoi andraV ex umwn marturoumenouV epta plhreiV pneumatoV kai sofiaV ouV katasthsomen epi thV creiaV tauthV

Latin Vulgate
6:3 considerate ergo fratres viros ex vobis boni testimonii septem plenos Spiritu et sapientia quos constituamus super hoc opus

King James Version
6:3 Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business.

American Standard Version
6:3 Look ye out therefore, brethren, from among you seven men of good report, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint over this business.

Bible in Basic English
6:3 Take then from among you seven men of good name, full of the Spirit and of wisdom, to whom we may give control of this business.

Darby's English Translation
6:3 Look out therefore, brethren, from among yourselves seven men, well reported of, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we will establish over this business:

Douay Rheims
6:3 Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of good reputation, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business.

Noah Webster Bible
6:3 Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business.

Weymouth New Testament
6:3 Therefore, brethren, pick out from among yourselves seven men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, and we will appoint them to undertake this duty.

World English Bible
6:3 Therefore select from among you, brothers, seven men of good report, full of the Holy Spirit and of wisdom, whom we may appoint over this business.

Young's Literal Translation
6:3 look out, therefore, brethren, seven men of you who are well testified of, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may set over this necessity,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
hmeiV de th proseuch kai th diakonia tou logou proskarterhsomen

Scrivener 1894 Textus Receptus
hmeiV de th proseuch kai th diakonia tou logou proskarterhsomen

Byzantine Majority
hmeiV de th proseuch kai th diakonia tou logou proskarterhsomen

Alexandrian
hmeiV de th proseuch kai th diakonia tou logou proskarterhsomen

Latin Vulgate
6:4 nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus

King James Version
6:4 But we will give ourselves continually to prayer, and to the ministry of the word.

American Standard Version
6:4 But we will continue stedfastly in prayer, and in the ministry of the word.

Bible in Basic English
6:4 Then we will give all our time to prayer and the teaching of the word.

Darby's English Translation
6:4 but *we* will give ourselves up to prayer and the ministry of the word.

Douay Rheims
6:4 But we will give ourselves continually to prayer, and to the ministry of the word.

Noah Webster Bible
6:4 But we will give ourselves continually to prayer, and to the ministry of the word.

Weymouth New Testament
6:4 But, as for us, we will devote ourselves to prayer and to the delivery of the Message."

World English Bible
6:4 But we will continue steadfastly in prayer and in the ministry of the word."

Young's Literal Translation
6:4 and we to prayer, and to the ministration of the word, will give ourselves continually.`

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hresen o logoV enwpion pantoV tou plhqouV kai exelexanto stefanon andra plhrh pistewV kai pneumatoV agiou kai filippon kai procoron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon proshluton antiocea

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hresen o logoV enwpion pantoV tou plhqouV kai exelexanto stefanon andra plhrh pistewV kai pneumatoV agiou kai filippon kai procoron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon proshluton antiocea

Byzantine Majority
kai hresen o logoV enwpion pantoV tou plhqouV kai exelexanto stefanon andra plhrhs pistewV kai pneumatoV agiou kai filippon kai procoron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon proshluton antiocea

Alexandrian
kai hresen o logoV enwpion pantoV tou plhqouV kai exelexanto stefanon andra plhrhs pistewV kai pneumatoV agiou kai filippon kai procoron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon proshluton antiocea

Latin Vulgate
6:5 et placuit sermo coram omni multitudine et elegerunt Stephanum virum plenum fide et Spiritu Sancto et Philippum et Prochorum et Nicanorem et Timonem et Parmenam et Nicolaum advenam Antiochenum

King James Version
6:5 And the saying pleased the whole multitude: and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas a proselyte of Antioch:

American Standard Version
6:5 And the saying pleased the whole multitude: and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaus a proselyte of Antioch;

Bible in Basic English
6:5 And this saying was pleasing to all of them: and they made selection of Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip and Prochorus and Nicanor and Timon and Parmenas and Nicolas of Antioch, who had become a Jew:

Darby's English Translation
6:5 And the saying pleased the whole multitude: and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas, a proselyte of Antioch,

Douay Rheims
6:5 And the saying was liked by all the multitude. And they chose Stephen, a man full of faith, and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas, a proselyte of Antioch.

Noah Webster Bible
6:5 And the saying pleased the whole multitude: and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas a proselyte of Antioch:

Weymouth New Testament
6:5 The suggestion met with general approval, and they selected Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolas, a proselyte of Antioch.

World English Bible
6:5 These words pleased the whole multitude. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch;

Young's Literal Translation
6:5 And the thing was pleasing before all the multitude, and they did choose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
ouV esthsan enwpion twn apostolwn kai proseuxamenoi epeqhkan autoiV taV ceiraV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouV esthsan enwpion twn apostolwn kai proseuxamenoi epeqhkan autoiV taV ceiraV

Byzantine Majority
ouV esthsan enwpion twn apostolwn kai proseuxamenoi epeqhkan autoiV taV ceiraV

Alexandrian
ouV esthsan enwpion twn apostolwn kai proseuxamenoi epeqhkan autoiV taV ceiraV

Latin Vulgate
6:6 hos statuerunt ante conspectum apostolorum et orantes inposuerunt eis manus

King James Version
6:6 Whom they set before the apostles: and when they had prayed, they laid [their] hands on them.

American Standard Version
6:6 whom they set before the apostles: and when they had prayed, they laid their hands upon them.

Bible in Basic English
6:6 These they took to the Apostles, who, after prayer, put their hands on them.

Darby's English Translation
6:6 whom they set before the apostles; and, having prayed, they laid their hands on them.

Douay Rheims
6:6 These they set before the apostles; and they praying, imposed hands upon them.

Noah Webster Bible
6:6 Whom they set before the apostles: and when they had prayed, they laid their hands on them.

Weymouth New Testament
6:6 These men they brought to the Apostles, and, after prayer, they laid their hands upon them.

World English Bible
6:6 whom they set before the apostles. When they had prayed, they laid their hands on them.

Young's Literal Translation
6:6 whom they did set before the apostles, and they, having prayed, laid on them their hands.

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o logoV tou qeou huxanen kai eplhquneto o ariqmoV twn maqhtwn en ierousalhm sfodra poluV te ocloV twn ierewn uphkouon th pistei

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o logoV tou qeou huxanen kai eplhquneto o ariqmoV twn maqhtwn en ierousalhm sfodra poluV te ocloV twn ierewn uphkouon th pistei

Byzantine Majority
kai o logoV tou qeou huxanen kai eplhquneto o ariqmoV twn maqhtwn en ierousalhm sfodra poluV te ocloV twn ierewn uphkouon th pistei

Alexandrian
kai o logoV tou qeou huxanen kai eplhquneto o ariqmoV twn maqhtwn en ierousalhm sfodra poluV te ocloV twn ierewn uphkouon th pistei

Latin Vulgate
6:7 et verbum Dei crescebat et multiplicabatur numerus discipulorum in Hierusalem valde multa etiam turba sacerdotum oboediebat fidei

King James Version
6:7 And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly; and a great company of the priests were obedient to the faith.

American Standard Version
6:7 And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied in Jerusalem exceedingly; and a great company of the priests were obedient to the faith.

Bible in Basic English
6:7 And the word of God was increasing in power; and the number of the disciples in Jerusalem became very great, and a great number of priests were in agreement with the faith.

Darby's English Translation
6:7 And the word of God increased; and the number of the disciples in Jerusalem was very greatly multiplied, and a great crowd of the priests obeyed the faith.

Douay Rheims
6:7 And the word of the Lord increased; and the number of the disciples was multiplied in Jerusalem exceedingly: a great multitude also of the priests obeyed the faith.

Noah Webster Bible
6:7 And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly; and a great company of the priests were obedient to the faith.

Weymouth New Testament
6:7 Meanwhile God's Message continued to spread, and the number of the disciples in Jerusalem very greatly increased, and very many priests obeyed the faith.

World English Bible
6:7 The word of God increased and the number of the disciples multiplied in Jerusalem exceedingly. A great company of the priests were obedient to the faith.

Young's Literal Translation
6:7 And the word of God did increase, and the number of the disciples did multiply in Jerusalem exceedingly; a great multitude also of the priests were obedient to the faith.

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
stefanoV de plhrhV pistews kai dunamewV epoiei terata kai shmeia megala en tw law

Scrivener 1894 Textus Receptus
stefanoV de plhrhV pistews kai dunamewV epoiei terata kai shmeia megala en tw law

Byzantine Majority
stefanoV de plhrhV pistews kai dunamewV epoiei terata kai shmeia megala en tw law

Alexandrian
stefanoV de plhrhV caritos kai dunamewV epoiei terata kai shmeia megala en tw law

Latin Vulgate
6:8 Stephanus autem plenus gratia et fortitudine faciebat prodigia et signa magna in populo

King James Version
6:8 And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people.

American Standard Version
6:8 And Stephen, full of grace and power, wrought great wonders and signs among the people.

Bible in Basic English
6:8 And Stephen, full of grace and power, did great wonders and signs among the people.

Darby's English Translation
6:8 And Stephen, full of grace and power, wrought wonders and great signs among the people.

Douay Rheims
6:8 And Stephen, full of grace and fortitude, did great wonders and signs among the people.

Noah Webster Bible
6:8 And Stephen, full of faith and power, performed great wonders and miracles among the people.

Weymouth New Testament
6:8 And Stephen, full of grace and power, performed great marvels and signs among the people.

World English Bible
6:8 Stephen, full of faith and power, performed great wonders and signs among the people.

Young's Literal Translation
6:8 And Stephen, full of faith and power, was doing great wonders and signs among the people,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
anesthsan de tineV twn ek thV sunagwghV thV legomenhV libertinwn kai kurhnaiwn kai alexandrewn kai twn apo kilikiaV kai asiaV suzhtounteV tw stefanw

Scrivener 1894 Textus Receptus
anesthsan de tineV twn ek thV sunagwghV thV legomenhV libertinwn kai kurhnaiwn kai alexandrewn kai twn apo kilikiaV kai asiaV suzhtounteV tw stefanw

Byzantine Majority
anesthsan de tineV twn ek thV sunagwghV thV legomenhV libertinwn kai kurhnaiwn kai alexandrewn kai twn apo kilikiaV kai asiaV suzhtounteV tw stefanw

Alexandrian
anesthsan de tineV twn ek thV sunagwghV thV legomenhV libertinwn kai kurhnaiwn kai alexandrewn kai twn apo kilikiaV kai asiaV suzhtounteV tw stefanw

Latin Vulgate
6:9 surrexerunt autem quidam de synagoga quae appellatur Libertinorum et Cyrenensium et Alexandrinorum et eorum qui erant a Cilicia et Asia disputantes cum Stephano

King James Version
6:9 Then there arose certain of the synagogue, which is called [the synagogue] of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen.

American Standard Version
6:9 But there arose certain of them that were of the synagogue called the synagogue of the Libertines, and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of them of Cilicia and Asia, disputing with Stephen.

Bible in Basic English
6:9 But some of those who were of the Synagogue named that of the Libertines, and some of the men of Cyrene and of Alexandria and those from Cilicia and Asia, had arguments with Stephen.

Darby's English Translation
6:9 And there arose up certain of those of the synagogue called of freedmen, and of Cyrenians, and of Alexandrians, and of those of Cilicia and Asia, disputing with Stephen.

Douay Rheims
6:9 Now there arose some of that which is called the synagogue of the Libertines, and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of them that were of Cilicia and Asia, disputing with Stephen.

Noah Webster Bible
6:9 Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia, and of Asia, disputing with Stephen.

Weymouth New Testament
6:9 But some members of the so-called `Synagogue of the Freed-men,' together with some Cyrenaeans, Alexandrians, Cilicians and men from Roman Asia, were roused to encounter Stephen in debate.

World English Bible
6:9 But some of those who were of the synagogue called "The Libertines," and of the Cyrenians, of the Alexandrians, and of those of Cilicia and Asia arose, disputing with Stephen.

Young's Literal Translation
6:9 and there arose certain of those of the synagogue, called of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of those from Cilicia, and Asia, disputing with Stephen,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ouk iscuon antisthnai th sofia kai tw pneumati w elalei

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ouk iscuon antisthnai th sofia kai tw pneumati w elalei

Byzantine Majority
kai ouk iscuon antisthnai th sofia kai tw pneumati w elalei

Alexandrian
kai ouk iscuon antisthnai th sofia kai tw pneumati w elalei

Latin Vulgate
6:10 et non poterant resistere sapientiae et Spiritui quo loquebatur

King James Version
6:10 And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake.

American Standard Version
6:10 And they were not able to withstand the wisdom and the Spirit by which he spake.

Bible in Basic English
6:10 But they were not able to get the better of him, for his words were full of wisdom and of the Spirit.

Darby's English Translation
6:10 And they were not able to resist the wisdom and the Spirit with which he spoke.

Douay Rheims
6:10 And they were not able to resist the wisdom and the spirit that spoke.

Noah Webster Bible
6:10 And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke.

Weymouth New Testament
6:10 They were quite unable, however, to resist the wisdom and the Spirit with which he spoke.

World English Bible
6:10 They weren`t able to withstand the wisdom and the Spirit by which he spoke.

Young's Literal Translation
6:10 and they were not able to resist the wisdom and the spirit with which he was speaking;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
tote upebalon andraV legontaV oti akhkoamen autou lalountoV rhmata blasfhma eiV mwshn kai ton qeon

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote upebalon andraV legontaV oti akhkoamen autou lalountoV rhmata blasfhma eiV mwshn kai ton qeon

Byzantine Majority
tote upebalon andraV legontaV oti akhkoamen autou lalountoV rhmata blasfhma eiV mwshn kai ton qeon

Alexandrian
tote upebalon andraV legontaV oti akhkoamen autou lalountoV rhmata blasfhma eiV mwushn kai ton qeon

Latin Vulgate
6:11 tunc submiserunt viros qui dicerent se audisse eum dicentem verba blasphemiae in Mosen et Deum

King James Version
6:11 Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses, and [against] God.

American Standard Version
6:11 Then they suborned men, who said, We have heard him speak blasphemous words against Moses, and against God.

Bible in Basic English
6:11 Then they got men to say, He has said evil against Moses and against God, in our hearing.

Darby's English Translation
6:11 Then they suborned men, saying, We have heard him speaking blasphemous words against Moses and God.

Douay Rheims
6:11 Then they suborned men to say, they had heard him speak words of blasphemy against Moses and against God.

Noah Webster Bible
6:11 Then they suborned men, who said, We have heard him speak blasphemous words against Moses, and against God.

Weymouth New Testament
6:11 Then they privately put forward men who declared, "We have heard him speak blasphemous things against Moses and against God."

World English Bible
6:11 Then they secretly induced men who said, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and God."

Young's Literal Translation
6:11 then they suborned men, saying -- `We have heard him speaking evil sayings in regard to Moses and God.`

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
sunekinhsan te ton laon kai touV presbuterouV kai touV grammateiV kai epistanteV sunhrpasan auton kai hgagon eiV to sunedrion

Scrivener 1894 Textus Receptus
sunekinhsan te ton laon kai touV presbuterouV kai touV grammateiV kai epistanteV sunhrpasan auton kai hgagon eiV to sunedrion

Byzantine Majority
sunekinhsan te ton laon kai touV presbuterouV kai touV grammateiV kai epistanteV sunhrpasan auton kai hgagon eiV to sunedrion

Alexandrian
sunekinhsan te ton laon kai touV presbuterouV kai touV grammateiV kai epistanteV sunhrpasan auton kai hgagon eiV to sunedrion

Latin Vulgate
6:12 commoverunt itaque plebem et seniores et scribas et concurrentes rapuerunt eum et adduxerunt in concilium

King James Version
6:12 And they stirred up the people, and the elders, and the scribes, and came upon [him], and caught him, and brought [him] to the council,

American Standard Version
6:12 And they stirred up the people, and the elders, and the scribes, and came upon him, and seized him, and brought him into the council,

Bible in Basic English
6:12 And the people, with the rulers and the scribes, were moved against him, and they came and took him before the Sanhedrin,

Darby's English Translation
6:12 And they roused the people, and the elders, and the scribes. And coming upon him they seized him and brought him to the council.

Douay Rheims
6:12 And they stirred up the people, and the ancients, and the scribes; and running together, they took him, and brought him to the council.

Noah Webster Bible
6:12 And they stirred up the people, and the elders, and the scribes, and came upon him, and caught him, and brought him to the council,

Weymouth New Testament
6:12 In this way they excited the people, the Elders, and the Scribes. At length they came upon him, seized him with violence, and took him before the Sanhedrin.

World English Bible
6:12 They stirred up the people, the elders, and the scribes, and came on him and seized him, and brought him in to the council,

Young's Literal Translation
6:12 They did stir up also the people, and the elders, and the scribes, and having come upon him, they caught him, and brought him to the sanhedrim;

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
esthsan te marturaV yeudeiV legontaV o anqrwpoV outoV ou pauetai rhmata blasfhma lalwn kata tou topou tou agiou toutou kai tou nomou

Scrivener 1894 Textus Receptus
esthsan te marturaV yeudeiV legontaV o anqrwpoV outoV ou pauetai rhmata blasfhma lalwn kata tou topou tou agiou toutou kai tou nomou

Byzantine Majority
esthsan te marturaV yeudeiV legontaV o anqrwpoV outoV ou pauetai rhmata blasfhma lalwn kata tou topou tou agiou kai tou nomou

Alexandrian
esthsan te marturaV yeudeiV legontaV o anqrwpoV outoV ou pauetai lalwn rhmata kata tou topou tou agiou [toutou] kai tou nomou

Latin Vulgate
6:13 et statuerunt testes falsos dicentes homo iste non cessat loqui verba adversus locum sanctum et legem

King James Version
6:13 And set up false witnesses, which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place, and the law:

American Standard Version
6:13 and set up false witnesses, who said, This man ceaseth not to speak words against this holy place, and the law:

Bible in Basic English
6:13 And they got false witnesses who said, This man is for ever saying things against this holy place and against the law:

Darby's English Translation
6:13 And they set false witnesses, saying, This man does not cease speaking words against the holy place and the law;

Douay Rheims
6:13 And they set up false witnesses, who said: This man ceaseth not to speak words against the holy place and the law.

Noah Webster Bible
6:13 And set up false witnesses, who said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place, and the law:

Weymouth New Testament
6:13 Here they brought forward false witnesses who declared, "This fellow is incessantly speaking against the Holy Place and the Law.

World English Bible
6:13 and set up false witnesses who said, "This man never stops speaking blasphemous words against this holy place and the law.

Young's Literal Translation
6:13 they set up also false witnesses, saying, `This one doth not cease to speak evil sayings against this holy place and the law,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
akhkoamen gar autou legontoV oti ihsouV o nazwraioV outoV katalusei ton topon touton kai allaxei ta eqh a paredwken hmin mwushs

Scrivener 1894 Textus Receptus
akhkoamen gar autou legontoV oti ihsouV o nazwraioV outoV katalusei ton topon touton kai allaxei ta eqh a paredwken hmin mwushs

Byzantine Majority
akhkoamen gar autou legontoV oti ihsouV o nazwraioV outoV katalusei ton topon touton kai allaxei ta eqh a paredwken hmin mwshs

Alexandrian
akhkoamen gar autou legontoV oti ihsouV o nazwraioV outoV katalusei ton topon touton kai allaxei ta eqh a paredwken hmin mwushs

Latin Vulgate
6:14 audivimus enim eum dicentem quoniam Iesus Nazarenus hic destruet locum istum et mutabit traditiones quas tradidit nobis Moses

King James Version
6:14 For we have heard him say, that this Jesus of Nazareth shall destroy this place, and shall change the customs which Moses delivered us.

American Standard Version
6:14 for we have heard him say, that this Jesus of Nazareth shall destroy this place, and shall change the customs which Moses delivered unto us.

Bible in Basic English
6:14 For he has said in our hearing that this Jesus of Nazareth will put this place to destruction and make changes in the rules which were handed down to us by Moses.

Darby's English Translation
6:14 for we have heard him saying, This Jesus the Nazaraean shall destroy this place, and change the customs which Moses taught us.

Douay Rheims
6:14 For we have heard him say, that this Jesus of Nazareth shall destroy this place, and shall change the traditions which Moses delivered unto us.

Noah Webster Bible
6:14 For we have heard him say, that this Jesus of Nazareth will destroy this place, and will change the customs which Moses delivered to us.

Weymouth New Testament
6:14 For we have heard him say that Jesus, the Nazarene, will pull this place down to the ground and will change the customs which Moses handed down to us."

World English Bible
6:14 For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place, and will change the customs which Moses delivered to us."

Young's Literal Translation
6:14 for we have heard him saying, That this Jesus the Nazarean shall overthrow this place, and shall change the customs that Moses delivered to us;`

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai atenisanteV eiV auton apantes oi kaqezomenoi en tw sunedriw eidon to proswpon autou wsei proswpon aggelou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai atenisanteV eiV auton apantes oi kaqezomenoi en tw sunedriw eidon to proswpon autou wsei proswpon aggelou

Byzantine Majority
kai atenisanteV eiV auton apantes oi kaqezomenoi en tw sunedriw eidon to proswpon autou wsei proswpon aggelou

Alexandrian
kai atenisanteV eiV auton pantes oi kaqezomenoi en tw sunedriw eidon to proswpon autou wsei proswpon aggelou

Latin Vulgate
6:15 et intuentes eum omnes qui sedebant in concilio viderunt faciem eius tamquam faciem angeli

King James Version
6:15 And all that sat in the council, looking stedfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.

American Standard Version
6:15 And all that sat in the council, fastening their eyes on him, saw his face as it had been the face of an angel.

Bible in Basic English
6:15 And all those who were in the Sanhedrin, looking at him, saw that his face was like the face of an angel.

Darby's English Translation
6:15 And all who sat in the council, looking fixedly on him, saw his face as the face of an angel.

Douay Rheims
6:15 And all that sat in the council, looking on him, saw his face as if it had been the face of an angel.

Noah Webster Bible
6:15 And all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.

Weymouth New Testament
6:15 At once the eyes of all who were sitting in the Sanhedrin were fastened on him, and they saw his face looking just like the face of an angel.

World English Bible
6:15 All who sat in the council, fastening their eyes on him, saw his face like it was the face of an angel.

Young's Literal Translation
6:15 and gazing at him, all those sitting in the sanhedrim saw his face as it were the face of a messenger.

 

Acts 7

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com