Parallel Greek New Testament

Acts 4

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Return to Index

Chapter 5

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1

Stephens 1550 Textus Receptus
anhr de tiV ananiaV onomati sun sapfeirh th gunaiki autou epwlhsen kthma

Scrivener 1894 Textus Receptus
anhr de tiV ananiaV onomati sun sapfeirh th gunaiki autou epwlhsen kthma

Byzantine Majority
anhr de tiV ananiaV onomati sun sapfeirh th gunaiki autou epwlhsen kthma

Alexandrian
anhr de tiV ananiaV onomati sun sapfirh th gunaiki autou epwlhsen kthma

Latin Vulgate
5:1 vir autem quidam nomine Ananias cum Saffira uxore sua vendidit agrum

King James Version
5:1 But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,

American Standard Version
5:1 But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,

Bible in Basic English
5:1 But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, got money for his property,

Darby's English Translation
5:1 But a certain man, Ananias by name, with Sapphira his wife, sold a possession,

Douay Rheims
5:1 But a certain man named Ananias, with Saphira his wife, sold a piece of land,

Noah Webster Bible
5:1 But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,

Weymouth New Testament
5:1 There was a man of the name of Ananias who, with his wife Sapphira, sold some property but,

World English Bible
5:1 But a certain man named Ananias, with Sapphira, his wife, sold a possession,

Young's Literal Translation
5:1 And a certain man, Ananias by name, with Sapphira his wife, sold a possession,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai enosfisato apo thV timhV suneiduias kai thV gunaikoV autou kai enegkaV meroV ti para touV podaV twn apostolwn eqhken

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai enosfisato apo thV timhV suneiduias kai thV gunaikoV autou kai enegkaV meroV ti para touV podaV twn apostolwn eqhken

Byzantine Majority
kai enosfisato apo thV timhV suneiduias kai thV gunaikoV autou kai enegkaV meroV ti para touV podaV twn apostolwn eqhken

Alexandrian
kai enosfisato apo thV timhV suneiduihs kai thV gunaikoV kai enegkaV meroV ti para touV podaV twn apostolwn eqhken

Latin Vulgate
5:2 et fraudavit de pretio agri conscia uxore sua et adferens partem quandam ad pedes apostolorum posuit

King James Version
5:2 And kept back [part] of the price, his wife also being privy [to it], and brought a certain part, and laid [it] at the apostles' feet.

American Standard Version
5:2 and kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles` feet.

Bible in Basic English
5:2 And kept back part of the price, his wife having knowledge of it, and took the rest and put it at the feet of the Apostles.

Darby's English Translation
5:2 and put aside for himself part of the price, his wife also being privy to it; and having brought a certain part, laid it at the feet of the apostles.

Douay Rheims
5:2 And by fraud kept back part of the price of the land, his wife being privy thereunto: and bringing a certain part of it, laid it at the feet of the apostles.

Noah Webster Bible
5:2 And kept back part of the price, (his wife also being privy to it) and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet.

Weymouth New Testament
5:2 with her full knowledge and consent, dishonestly kept back part of the price which he received for it, though he brought the rest and gave it to the Apostles.

World English Bible
5:2 and kept back part of the price, his wife also being aware of it, and brought a certain part, and laid it at the apostles` feet.

Young's Literal Translation
5:2 and did keep back of the price -- his wife also knowing -- and having brought a certain part, at the feet of the apostles he laid it.

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen de petroV anania diati eplhrwsen o satanaV thn kardian sou yeusasqai se to pneuma to agion kai nosfisasqai apo thV timhV tou cwriou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen de petroV anania diati eplhrwsen o satanaV thn kardian sou yeusasqai se to pneuma to agion kai nosfisasqai apo thV timhV tou cwriou

Byzantine Majority
eipen de petroV anania dia ti eplhrwsen o satanaV thn kardian sou yeusasqai se to pneuma to agion kai nosfisasqai se apo thV timhV tou cwriou

Alexandrian
eipen de o petroV anania dia ti eplhrwsen o satanaV thn kardian sou yeusasqai se to pneuma to agion kai nosfisasqai apo thV timhV tou cwriou

Latin Vulgate
5:3 dixit autem Petrus Anania cur temptavit Satanas cor tuum mentiri te Spiritui Sancto et fraudare de pretio agri

King James Version
5:3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back [part] of the price of the land?

American Standard Version
5:3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thy heart to lie to the Holy Spirit, and to keep back part of the price of the land?

Bible in Basic English
5:3 But Peter said, Ananias, why has the Evil One put it into your heart to be false to the Holy Spirit, and to keep back part of the price of the land?

Darby's English Translation
5:3 But Peter said, Ananias, why has Satan filled thy heart that thou shouldest lie to the Holy Spirit, and put aside for thyself a part of the price of the estate?

Douay Rheims
5:3 But Peter said: Ananias, why hath Satan tempted thy heart, that thou shouldst lie to the Holy Ghost, and by fraud keep part of the price of the land?

Noah Webster Bible
5:3 But Peter said, Ananias, Why hath Satan filled thy heart to lie to the Holy Spirit, and to keep back part of the price of the land?

Weymouth New Testament
5:3 "Ananias," said Peter, "why has Satan taken possession of your heart, that you should try to deceive the Holy Spirit and dishonestly keep back part of the price paid you for this land?

World English Bible
5:3 But Peter said, "Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit, and to keep back part of the price of the land?

Young's Literal Translation
5:3 And Peter said, `Ananias, wherefore did the Adversary fill thy heart, for thee to lie to the Holy Spirit, and to keep back of the price of the place?

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
ouci menon soi emenen kai praqen en th sh exousia uphrcen ti oti eqou en th kardia sou to pragma touto ouk eyeusw anqrwpoiV alla tw qew

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouci menon soi emenen kai praqen en th sh exousia uphrcen ti oti eqou en th kardia sou to pragma touto ouk eyeusw anqrwpoiV alla tw qew

Byzantine Majority
ouci menon soi emenen kai praqen en th sh exousia uphrcen ti oti eqou en th kardia sou to pragma touto ouk eyeusw anqrwpoiV alla tw qew

Alexandrian
ouci menon soi emenen kai praqen en th sh exousia uphrcen ti oti eqou en th kardia sou to pragma touto ouk eyeusw anqrwpoiV alla tw qew

Latin Vulgate
5:4 nonne manens tibi manebat et venundatum in tua erat potestate quare posuisti in corde tuo hanc rem non es mentitus hominibus sed Deo

King James Version
5:4 Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.

American Standard Version
5:4 While it remained, did it not remain thine own? and after it was sold, was it not in thy power? How is it that thou hast conceived this thing in thy heart? thou has not lied unto men, but unto God.

Bible in Basic English
5:4 While you had it, was it not your property? and after you had given it in exchange, was it not still in your power? how has this purpose come into your mind? you have been false, not to men, but to God.

Darby's English Translation
5:4 While it remained did it not remain to *thee*? and sold, was it not in thine own power? Why is it that thou hast purposed this thing in thine heart? Thou hast not lied to men, but to God.

Douay Rheims
5:4 Whilst it remained, did it not remain to thee? and after it was sold, was it not in thy power? Why hast thou conceived this thing in thy heart? Thou hast not lied to men, but to God.

Noah Webster Bible
5:4 While it remained, was it not thy own? and after it was sold, was it not in thy own power? why hast thou conceived this thing in thy heart? thou hast not lied to men, but to God.

Weymouth New Testament
5:4 While it remained unsold, was not the land your own? And when sold, was it not at your own disposal? How is it that you have cherished this design in your heart? It is not to men you have told this lie, but to God."

World English Bible
5:4 While you kept it, didn`t it remain your own? After it was sold, wasn`t it in your power? How is it that you have conceived this thing in your heart? You haven`t lied to men, but to God."

Young's Literal Translation
5:4 while it remained, did it not remain thine? and having been sold, in thy authority was it not? why is it that thou didst put in thy heart this thing? thou didst not lie to men, but to God;`

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
akouwn de ananiaV touV logouV toutouV peswn exeyuxen kai egeneto foboV megaV epi pantaV touV akouontaV tauta

Scrivener 1894 Textus Receptus
akouwn de ananiaV touV logouV toutouV peswn exeyuxen kai egeneto foboV megaV epi pantaV touV akouontaV tauta

Byzantine Majority
akouwn de o ananiaV touV logouV toutouV peswn exeyuxen kai egeneto foboV megaV epi pantaV touV akouontaV tauta

Alexandrian
akouwn de o ananiaV touV logouV toutouV peswn exeyuxen kai egeneto foboV megaV epi pantaV touV akouontaV

Latin Vulgate
5:5 audiens autem Ananias haec verba cecidit et exspiravit et factus est timor magnus in omnes qui audierant

King James Version
5:5 And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all them that heard these things.

American Standard Version
5:5 And Ananias hearing these words fell down and gave up the ghost: and great fear came upon all that heard it.

Bible in Basic English
5:5 And at these words, Ananias went down on the earth, and his life went from him: and great fear came on all who were present.

Darby's English Translation
5:5 And Ananias, hearing these words, fell down and expired. And great fear came upon all who heard it.

Douay Rheims
5:5 And Ananias hearing these words, fell down, and gave up the ghost. And there came great fear upon all that heard it.

Noah Webster Bible
5:5 And Ananias hearing these words, fell down, and expired. And great fear came on all them that heard these things.

Weymouth New Testament
5:5 Upon hearing these words Ananias fell down dead, and all who heard the words were awe-struck.

World English Bible
5:5 Ananias, hearing these words, fell down and died. Great fear came on all who heard these things.

Young's Literal Translation
5:5 and Ananias hearing these words, having fallen down, did expire, and great fear came upon all who heard these things,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
anastanteV de oi newteroi sunesteilan auton kai exenegkanteV eqayan

Scrivener 1894 Textus Receptus
anastanteV de oi newteroi sunesteilan auton kai exenegkanteV eqayan

Byzantine Majority
anastanteV de oi newteroi sunesteilan auton kai exenegkanteV eqayan

Alexandrian
anastanteV de oi newteroi sunesteilan auton kai exenegkanteV eqayan

Latin Vulgate
5:6 surgentes autem iuvenes amoverunt eum et efferentes sepelierunt

King James Version
5:6 And the young men arose, wound him up, and carried [him] out, and buried [him].

American Standard Version
5:6 And the young men arose and wrapped him round, and they carried him out and buried him.

Bible in Basic English
5:6 And the young men went and made ready his body, and took it out, and put it in the earth.

Darby's English Translation
5:6 And the young men, rising up, swathed him up for burial, and having carried him out, buried him.

Douay Rheims
5:6 And the young men rising up, removed him, and carrying him out, buried him.

Noah Webster Bible
5:6 And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him.

Weymouth New Testament
5:6 The younger men, however, rose, and wrapping the body up, carried it out and buried it.

World English Bible
5:6 The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.

Young's Literal Translation
5:6 and having risen, the younger men wound him up, and having carried forth, they buried him.

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
egeneto de wV wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonoV eishlqen

Scrivener 1894 Textus Receptus
egeneto de wV wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonoV eishlqen

Byzantine Majority
egeneto de wV wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonoV eishlqen

Alexandrian
egeneto de wV wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonoV eishlqen

Latin Vulgate
5:7 factum est autem quasi horarum trium spatium et uxor ipsius nesciens quod factum fuerat introiit

King James Version
5:7 And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.

American Standard Version
5:7 And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.

Bible in Basic English
5:7 And about three hours after, his wife, having no knowledge of what had taken place, came in.

Darby's English Translation
5:7 And it came to pass about three hours afterwards, that his wife, not knowing what had happened, came in.

Douay Rheims
5:7 And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what had happened, came in.

Noah Webster Bible
5:7 And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.

Weymouth New Testament
5:7 About three hours had passed, when his wife came in, knowing nothing of what had happened.

World English Bible
5:7 About three hours later, his wife, not knowing what was had happened, came in.

Young's Literal Translation
5:7 And it came to pass, about three hours after, that his wife, not knowing what hath happened, came in,

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
apekriqh de auth o petroV eipe moi ei tosoutou to cwrion apedosqe h de eipen nai tosoutou

Scrivener 1894 Textus Receptus
apekriqh de auth o petroV eipe moi ei tosoutou to cwrion apedosqe h de eipen nai tosoutou

Byzantine Majority
apekriqh de auth o petroV eipe moi ei tosoutou to cwrion apedosqe h de eipen nai tosoutou

Alexandrian
apekriqh de pros authn petroV eipe moi ei tosoutou to cwrion apedosqe h de eipen nai tosoutou

Latin Vulgate
5:8 respondit autem ei Petrus dic mihi si tanti agrum vendidistis at illa dixit etiam tanti

King James Version
5:8 And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much.

American Standard Version
5:8 And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much. And she said, Yea, for so much.

Bible in Basic English
5:8 And Peter said to her, Give me an answer: was this amount of money the price of the land? And she said, Yes, it was.

Darby's English Translation
5:8 And Peter answered her, Tell me if ye gave the estate for so much? And she said, Yes, for so much.

Douay Rheims
5:8 And Peter said to her: Tell me, woman, whether you sold the land for so much? And she said: Yea, for so much.

Noah Webster Bible
5:8 And Peter answered to her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yes, for so much.

Weymouth New Testament
5:8 Peter at once questioned her. "Tell me," he said, "whether you sold the land for so much." "Yes," she replied, "for so much."

World English Bible
5:8 Peter answered her, "Tell me whether you sold the land for so much." She said, "Yes, for so much."

Young's Literal Translation
5:8 and Peter answered her, `Tell me if for so much ye sold the place;` and she said, `Yes, for so much.`

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
o de petroV eipen proV authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podeV twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai exoisousin se

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de petroV eipen proV authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podeV twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai exoisousin se

Byzantine Majority
o de petroV eipen proV authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podeV twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai exoisousin se

Alexandrian
o de petroV proV authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podeV twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai exoisousin se

Latin Vulgate
5:9 Petrus autem ad eam quid utique convenit vobis temptare Spiritum Domini ecce pedes eorum qui sepelierunt virum tuum ad ostium et efferent te

King James Version
5:9 Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband [are] at the door, and shall carry thee out.

American Standard Version
5:9 But Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to try the Spirit of the Lord? behold, the feet of them that have buried thy husband are at the door, and they shall carry thee out.

Bible in Basic English
5:9 But Peter said to her, Why have you made an agreement together to be false to the Spirit of the Lord? See, the feet of the young men who have put the body of your husband in the earth, are at the door, and they will take you out.

Darby's English Translation
5:9 And Peter said to her, Why is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Lo, the feet of those that have buried thy husband are at the door, and they shall carry thee out.

Douay Rheims
5:9 And Peter said unto her: Why have you agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold the feet of them who have buried thy husband are at the door, and they shall carry thee out.

Noah Webster Bible
5:9 Then Peter said to her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold the feet of them who have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out.

Weymouth New Testament
5:9 "How was it," replied Peter, "that you two agreed to try an experiment upon the Spirit of the Lord? The men who have buried your husband are already at the door, and they will carry you out."

World English Bible
5:9 But Peter asked her, "How is it that you have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out."

Young's Literal Translation
5:9 And Peter said unto her, `How was it agreed by you, to tempt the Spirit of the Lord? lo, the feet of those who did bury thy husband are at the door, and they shall carry thee forth;`

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
epesen de paracrhma para touV podaV autou kai exeyuxen eiselqonteV de oi neaniskoi euron authn nekran kai exenegkanteV eqayan proV ton andra authV

Scrivener 1894 Textus Receptus
epesen de paracrhma para touV podaV autou kai exeyuxen eiselqonteV de oi neaniskoi euron authn nekran kai exenegkanteV eqayan proV ton andra authV

Byzantine Majority
epesen de paracrhma para touV podaV autou kai exeyuxen eiselqonteV de oi neaniskoi euron authn nekran kai exenegkanteV eqayan proV ton andra authV

Alexandrian
epesen de paracrhma pros touV podaV autou kai exeyuxen eiselqonteV de oi neaniskoi euron authn nekran kai exenegkanteV eqayan proV ton andra authV

Latin Vulgate
5:10 confestim cecidit ante pedes eius et exspiravit intrantes autem iuvenes invenerunt illam mortuam et extulerunt et sepelierunt ad virum suum

King James Version
5:10 Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying [her] forth, buried [her] by her husband.

American Standard Version
5:10 And she fell down immediately at his feet, and gave up the ghost: and the young men came in and found her dead, and they carried her out and buried her by her husband.

Bible in Basic English
5:10 And straight away she went down at his feet, and her life went from her: and the young men came in and saw her dead, and they took her out and put her in the earth with her husband.

Darby's English Translation
5:10 And she fell down immediately at his feet and expired. And when the young men came in they found her dead; and, having carried her out, they buried her by her husband.

Douay Rheims
5:10 Immediately she fell down before his feet, and gave up the ghost. And the young men coming in, found her dead: and carried her out, and buried her by her husband.

Noah Webster Bible
5:10 Then she fell down immediately at his feet, and expired. And the young men came in, and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband.

Weymouth New Testament
5:10 Instantly she fell down dead at his feet, and the young men came in and found her dead. So they carried her out and buried her by her husband's side.

World English Bible
5:10 She fell down immediately at his feet, and died. The young men came in and found her dead, and they carried her out and buried her by her husband.

Young's Literal Translation
5:10 and she fell down presently at his feet, and expired, and the young men having come in, found her dead, and having carried forth, they buried her by her husband;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egeneto foboV megaV ef olhn thn ekklhsian kai epi pantaV touV akouontaV tauta

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egeneto foboV megaV ef olhn thn ekklhsian kai epi pantaV touV akouontaV tauta

Byzantine Majority
kai egeneto foboV megaV ef olhn thn ekklhsian kai epi pantaV touV akouontaV tauta

Alexandrian
kai egeneto foboV megaV ef olhn thn ekklhsian kai epi pantaV touV akouontaV tauta

Latin Vulgate
5:11 et factus est timor magnus in universa ecclesia et in omnes qui audierunt haec

King James Version
5:11 And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.

American Standard Version
5:11 And great fear came upon the whole church, and upon all that heard these things.

Bible in Basic English
5:11 Then great fear came on all the church and on all who had knowledge of these things.

Darby's English Translation
5:11 And great fear came upon all the assembly, and upon all who heard these things.

Douay Rheims
5:11 And there came great fear upon the whole church, and upon all that heard these things.

Noah Webster Bible
5:11 And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.

Weymouth New Testament
5:11 This incident struck terror into the whole Church, and into the hearts of all who heard of it.

World English Bible
5:11 Great fear came on the whole assembly, and on all who heard these things.

Young's Literal Translation
5:11 and great fear came upon all the assembly, and upon all who heard these things.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
dia de twn ceirwn twn apostolwn egeneto shmeia kai terata en tw law polla kai hsan omoqumadon apanteV en th stoa solomwntoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
dia de twn ceirwn twn apostolwn egineto shmeia kai terata en tw law polla kai hsan omoqumadon apanteV en th stoa solomwntoV

Byzantine Majority
dia de twn ceirwn twn apostolwn egineto shmeia kai terata en tw law polla kai hsan omoqumadon apanteV en th stoa solomwntoV

Alexandrian
dia de twn ceirwn twn apostolwn egineto shmeia kai terata polla en tw law kai hsan omoqumadon apanteV en th stoa solomwntoV

Latin Vulgate
5:12 per manus autem apostolorum fiebant signa et prodigia multa in plebe et erant unianimiter omnes in porticu Salomonis

King James Version
5:12 And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon's porch.

American Standard Version
5:12 And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; and they were all with one accord in Solomon`s porch.

Bible in Basic English
5:12 Now a number of signs and wonders were done among the people by the hands of the Apostles; and they were all together in Solomon's covered way.

Darby's English Translation
5:12 And by the hands of the apostles were many signs and wonders done among the people; (and they were all with one accord in Solomon`s porch,

Douay Rheims
5:12 And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. And they were all with one accord in Solomon's porch.

Noah Webster Bible
5:12 And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon's porch.

Weymouth New Testament
5:12 Many signs and marvels continued to be done among the people by the Apostles; and by common consent they all met in Solomon's Portico.

World English Bible
5:12 By the hands of the apostles many signs and wonders were done among the people. They were all with one accord in Solomon`s porch.

Young's Literal Translation
5:12 And through the hands of the apostles came many signs and wonders among the people, and they were with one accord all in the porch of Solomon;

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
twn de loipwn oudeiV etolma kollasqai autoiV all emegalunen autouV o laoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
twn de loipwn oudeiV etolma kollasqai autoiV all emegalunen autouV o laoV

Byzantine Majority
twn de loipwn oudeiV etolma kollasqai autoiV all emegalunen autouV o laoV

Alexandrian
twn de loipwn oudeiV etolma kollasqai autoiV all emegalunen autouV o laoV

Latin Vulgate
5:13 ceterorum autem nemo audebat coniungere se illis sed magnificabat eos populus

King James Version
5:13 And of the rest durst no man join himself to them: but the people magnified them.

American Standard Version
5:13 But of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;

Bible in Basic English
5:13 The others, in fear, kept back from joining them: but the people made much of them;

Darby's English Translation
5:13 but of the rest durst no man join them, but the people magnified them;

Douay Rheims
5:13 But of the rest no man durst join himself unto them; but the people magnified them.

Noah Webster Bible
5:13 And of the rest durst no man join himself to them: but the people magnified them.

Weymouth New Testament
5:13 But none of the others dared to attach themselves to them. Yet the people held them in high honour--

World English Bible
5:13 None of the rest dared to join them, however the people honored them.

Young's Literal Translation
5:13 and of the rest no one was daring to join himself to them, but the people were magnifying them,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
mallon de prosetiqento pisteuonteV tw kuriw plhqh andrwn te kai gunaikwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
mallon de prosetiqento pisteuonteV tw kuriw plhqh andrwn te kai gunaikwn

Byzantine Majority
mallon de prosetiqento pisteuonteV tw kuriw plhqh andrwn te kai gunaikwn

Alexandrian
mallon de prosetiqento pisteuonteV tw kuriw plhqh andrwn te kai gunaikwn

Latin Vulgate
5:14 magis autem augebatur credentium in Domino multitudo virorum ac mulierum

King James Version
5:14 And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)

American Standard Version
5:14 and believers were the more added to the Lord, multitudes both of them and women;

Bible in Basic English
5:14 And a great number of men and women had faith, and were joined to the Lord;

Darby's English Translation
5:14 and believers were more than ever added to the Lord, multitudes both of men and women;)

Douay Rheims
5:14 And the multitude of men and women who believed in the Lord, was more increased:

Noah Webster Bible
5:14 And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)

Weymouth New Testament
5:14 and more and more believers in the Lord joined them, including great numbers both of men and women--

World English Bible
5:14 More believers were added to the Lord, multitudes of both men and women.

Young's Literal Translation
5:14 (and the more were believers added to the Lord, multitudes both of men and women,)

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
wste kata taV plateiaV ekferein touV asqeneiV kai tiqenai epi klinwn kai krabbatwn ina ercomenou petrou kan h skia episkiash tini autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
wste kata taV plateiaV ekferein touV asqeneiV kai tiqenai epi klinwn kai krabbatwn ina ercomenou petrou kan h skia episkiash tini autwn

Byzantine Majority
wste kata taV plateiaV ekferein touV asqeneiV kai tiqenai epi klinwn kai krabbatwn ina ercomenou petrou kan h skia episkiash tini autwn

Alexandrian
wste kai eis taV plateiaV ekferein touV asqeneiV kai tiqenai epi klinariwn kai krabattwn ina ercomenou petrou kan h skia episkiash tini autwn

Latin Vulgate
5:15 ita ut in plateas eicerent infirmos et ponerent in lectulis et grabattis ut veniente Petro saltim umbra illius obumbraret quemquam eorum

King James Version
5:15 Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid [them] on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.

American Standard Version
5:15 insomuch that they even carried out the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that, as Peter came by, at the least his shadow might overshadow some one of them.

Bible in Basic English
5:15 And they even took into the streets people who were ill, and put them on beds, so that when Peter went by, some of them might be in his shade.

Darby's English Translation
5:15 so that they brought out the sick into the streets and put them on beds and couches, that at least the shadow of Peter, when he came, might overshadow some one of them.

Douay Rheims
5:15 Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that when Peter came, his shadow at the least, might overshadow any of them, and they might be delivered from their infirmities.

Noah Webster Bible
5:15 So that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.

Weymouth New Testament
5:15 so that they would even bring out their sick friends into the streets and lay them on light couches or mats, in order that when Peter came by, at least his shadow might fall on one or other of them.

World English Bible
5:15 They even carried out the sick into the streets, and laid them on cots and mattresses, so that as Peter came by, at the least his shadow might overshadow some of them.

Young's Literal Translation
5:15 so as into the broad places to bring forth the ailing, and to lay them upon couches and mats, that at the coming of Peter, even his shadow might overshadow some one of them;

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
sunhrceto de kai to plhqoV twn perix polewn eis ierousalhm feronteV asqeneiV kai ocloumenouV upo pneumatwn akaqartwn oitineV eqerapeuonto apanteV

Scrivener 1894 Textus Receptus
sunhrceto de kai to plhqoV twn perix polewn eis ierousalhm feronteV asqeneiV kai ocloumenouV upo pneumatwn akaqartwn oitineV eqerapeuonto apanteV

Byzantine Majority
sunhrceto de kai to plhqoV twn perix polewn eis ierousalhm feronteV asqeneiV kai ocloumenouV upo pneumatwn akaqartwn oitineV eqerapeuonto apanteV

Alexandrian
sunhrceto de kai to plhqoV twn perix polewn ierousalhm feronteV asqeneiV kai ocloumenouV upo pneumatwn akaqartwn oitineV eqerapeuonto apanteV

Latin Vulgate
5:16 concurrebat autem et multitudo vicinarum civitatum Hierusalem adferentes aegros et vexatos ab spiritibus inmundis qui curabantur omnes

King James Version
5:16 There came also a multitude [out] of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.

American Standard Version
5:16 And there also came together the multitudes from the cities round about Jerusalem, bring sick folk, and them that were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.

Bible in Basic English
5:16 And numbers of people came together from the towns round about Jerusalem, with those who were ill and those who were troubled with unclean spirits: and they were all made well.

Darby's English Translation
5:16 And the multitude also of the cities round about came together to Jerusalem, bringing sick persons and persons beset by unclean spirits, who were all healed.

Douay Rheims
5:16 And there came also together to Jerusalem a multitude out of the neighboring cities, bringing sick persons, and such as were troubled with unclean spirits; who were all healed.

Noah Webster Bible
5:16 There came also a multitude out of the cities around to Jerusalem, bringing sick persons, and them who were afflicted with unclean spirits: and they were healed every one.

Weymouth New Testament
5:16 The inhabitants, too, of the towns in the neighbourhood of Jerusalem came in crowds, bringing sick persons and some who were harassed by foul spirits, and they were cured, one and all.

World English Bible
5:16 Multitudes also came together from the cities around Jerusalem, bringing sick people, and those who were tormented by unclean spirits: and they were all healed.

Young's Literal Translation
5:16 and there were coming together also the people of the cities round about to Jerusalem, bearing ailing persons, and those harassed by unclean spirits -- who were all healed.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
anastaV de o arciereuV kai panteV oi sun autw h ousa airesiV twn saddoukaiwn eplhsqhsan zhlou

Scrivener 1894 Textus Receptus
anastaV de o arciereuV kai panteV oi sun autw h ousa airesiV twn saddoukaiwn eplhsqhsan zhlou

Byzantine Majority
anastaV de o arciereuV kai panteV oi sun autw h ousa airesiV twn saddoukaiwn eplhsqhsan zhlou

Alexandrian
anastaV de o arciereuV kai panteV oi sun autw h ousa airesiV twn saddoukaiwn eplhsqhsan zhlou

Latin Vulgate
5:17 exsurgens autem princeps sacerdotum et omnes qui cum illo erant quae est heresis Sadducaeorum repleti sunt zelo

King James Version
5:17 Then the high priest rose up, and all they that were with him, (which is the sect of the Sadducees,) and were filled with indignation,

American Standard Version
5:17 But the high priest rose up, and all they that were with him (which is the sect of the Sadducees), and they were filled with jealousy,

Bible in Basic English
5:17 But the high priest and those who were with him (the Sadducees) were full of envy,

Darby's English Translation
5:17 And the high priest rising up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, were filled with wrath,

Douay Rheims
5:17 Then the high prist rising up, and all they that were with him, (which is the heresy of the Sadducees,) were filled with envy.

Noah Webster Bible
5:17 Then the high priest rose up, and all they that were with him; (which is the sect of the Sadducees) and were filled with indignation,

Weymouth New Testament
5:17 This roused the High Priest. He and all his party--the sect of the Sadducees--were filled with angry jealousy

World English Bible
5:17 But the high priest rose up, and all those who were with him (which is the sect of the Sadducees), and they were filled with jealousy,

Young's Literal Translation
5:17 And having risen, the chief priest, and all those with him -- being the sect of the Sadducees -- were filled with zeal,

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epebalon taV ceiraV autwn epi touV apostolouV kai eqento autouV en thrhsei dhmosia

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epebalon taV ceiraV autwn epi touV apostolouV kai eqento autouV en thrhsei dhmosia

Byzantine Majority
kai epebalon taV ceiraV autwn epi touV apostolouV kai eqento autouV en thrhsei dhmosia

Alexandrian
kai epebalon taV ceiraV epi touV apostolouV kai eqento autouV en thrhsei dhmosia

Latin Vulgate
5:18 et iniecerunt manus in apostolos et posuerunt illos in custodia publica

King James Version
5:18 And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison.

American Standard Version
5:18 and laid hands on the apostles, and put them in public ward.

Bible in Basic English
5:18 And they took the Apostles and put them in the common prison.

Darby's English Translation
5:18 and laid hands on the apostles and put them in the public prison.

Douay Rheims
5:18 And they laid hands on the apostles, and put them in the common prison.

Noah Webster Bible
5:18 And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison.

Weymouth New Testament
5:18 and laid hands upon the Apostles, and put them into the public jail.

World English Bible
5:18 and laid hands on the apostles, and put them in public custody.

Young's Literal Translation
5:18 and laid their hands upon the apostles, and did put them in a public prison;

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
aggeloV de kuriou dia ths nuktoV hnoixen taV quraV thV fulakhV exagagwn te autouV eipen

Scrivener 1894 Textus Receptus
aggeloV de kuriou dia ths nuktoV hnoixen taV quraV thV fulakhV exagagwn te autouV eipen

Byzantine Majority
aggeloV de kuriou dia ths nuktoV hnoixen taV quraV thV fulakhV exagagwn te autouV eipen

Alexandrian
aggeloV de kuriou dia nuktoV anoixas taV quraV thV fulakhV exagagwn te autouV eipen

Latin Vulgate
5:19 angelus autem Domini per noctem aperiens ianuas carceris et educens eos dixit

King James Version
5:19 But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said,

American Standard Version
5:19 But an angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them out, and said,

Bible in Basic English
5:19 But in the night an angel of the Lord, opening the doors of the prison, took them out and said,

Darby's English Translation
5:19 But an angel of the Lord during the night opened the doors of the prison, and leading them out, said,

Douay Rheims
5:19 But an angel of the Lord by night opening the doors of the prison, and leading them out, said:

Noah Webster Bible
5:19 But the angel of the Lord by night opened the prison-doors, and brought them forth, and said,

Weymouth New Testament
5:19 But during the night an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out, and said,

World English Bible
5:19 But an angel of the Lord opened the prison doors by night, and brought them out, and said,

Young's Literal Translation
5:19 and a messenger of the Lord through the night opened the doors of the prison, having also brought them forth, he said,

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
poreuesqe kai staqenteV laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata thV zwhV tauthV

Scrivener 1894 Textus Receptus
poreuesqe kai staqenteV laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata thV zwhV tauthV

Byzantine Majority
poreuesqe kai staqenteV laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata thV zwhV tauthV

Alexandrian
poreuesqe kai staqenteV laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata thV zwhV tauthV

Latin Vulgate
5:20 ite et stantes loquimini in templo plebi omnia verba vitae huius

King James Version
5:20 Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life.

American Standard Version
5:20 Go ye, and stand and speak in the temple to the people all the words of this Life.

Bible in Basic English
5:20 Go, take your place in the Temple and give the people all the teaching about this Life.

Darby's English Translation
5:20 Go ye and stand and speak in the temple to the people all the words of this life.

Douay Rheims
5:20 Go, and standing speak in the temple to the people all the words of this life.

Noah Webster Bible
5:20 Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life.

Weymouth New Testament
5:20 "Go and stand in the Temple, and go on proclaiming to the people all this Message of Life."

World English Bible
5:20 "Go stand and speak in the temple to the people all the words of this life."

Young's Literal Translation
5:20 `Go on, and standing, speak in the temple to the people all the sayings of this life;`

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
akousanteV de eishlqon upo ton orqron eiV to ieron kai edidaskon paragenomenoV de o arciereuV kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan eiV to desmwthrion acqhnai autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
akousanteV de eishlqon upo ton orqron eiV to ieron kai edidaskon paragenomenoV de o arciereuV kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan eiV to desmwthrion acqhnai autouV

Byzantine Majority
akousanteV de eishlqon upo ton orqron eiV to ieron kai edidaskon paragenomenoV de o arciereuV kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan eiV to desmwthrion acqhnai autouV

Alexandrian
akousanteV de eishlqon upo ton orqron eiV to ieron kai edidaskon paragenomenoV de o arciereuV kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan eiV to desmwthrion acqhnai autouV

Latin Vulgate
5:21 qui cum audissent intraverunt diluculo in templum et docebant adveniens autem princeps sacerdotum et qui cum eo erant convocaverunt concilium et omnes seniores filiorum Israhel et miserunt in carcerem ut adducerentur

King James Version
5:21 And when they heard [that], they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

American Standard Version
5:21 And when they heard this, they entered into the temple about daybreak, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison-house to have them brought.

Bible in Basic English
5:21 And hearing this, they went into the Temple at dawn, and were teaching. But the high priest and those who were with him got together the Sanhedrin and the representatives of the children of Israel, and sent to the prison to get them.

Darby's English Translation
5:21 And when they heard it, they entered very early into the temple and taught. And when the high priest was come, and they that were with him, they called together the council and all the elderhood of the sons of Israel, and sent to the prison to have them brought.

Douay Rheims
5:21 Who having heard this, early in the morning, entered into the temple, and taught. And the high priest coming, and they that were with him, called together the council, and all the ancients of the children of Israel; and they sent to the prison to have them brought.

Noah Webster Bible
5:21 And when they heard that, they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

Weymouth New Testament
5:21 Having received that command they went into the Temple, just before daybreak, and began to teach: So when the High Priest and his party came, and had called together the Sanhedrin as well as all the Elders of the descendants of Israel, they sent to the jail to fetch the Apostles.

World English Bible
5:21 When they heard this, they entered into the temple about daybreak, and taught. But the high priest came, and those who were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

Young's Literal Translation
5:21 and having heard, they did enter at the dawn into the temple, and were teaching. And the chief priest having come, and those with him, they called together the sanhedrim and all the senate of the sons of Israel, and they sent to the prison to have them brought,

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de uphretai paragenomenoi ouc euron autouV en th fulakh anastreyanteV de aphggeilan

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de uphretai paragenomenoi ouc euron autouV en th fulakh anastreyanteV de aphggeilan

Byzantine Majority
oi de uphretai paragenomenoi ouc euron autouV en th fulakh anastreyanteV de aphggeilan

Alexandrian
oi de paragenomenoi uphretai ouc euron autouV en th fulakh anastreyanteV de aphggeilan

Latin Vulgate
5:22 cum venissent autem ministri et aperto carcere non invenissent illos reversi nuntiaverunt

King James Version
5:22 But when the officers came, and found them not in the prison, they returned, and told,

American Standard Version
5:22 But the officers that came found them not in the prison; and they returned, and told,

Bible in Basic English
5:22 But the men who were sent saw that they were not in the prison, and came back with the news,

Darby's English Translation
5:22 And when the officers were come, they did not find them in the prison; and returned and reported

Douay Rheims
5:22 But when the ministers came, and opening the prison, found them not there, they returned and told,

Noah Webster Bible
5:22 But when the officers came, and found them not in the prison, they returned, and told,

Weymouth New Testament
5:22 But the officers went and could not find them in the prison. So they came back and brought word,

World English Bible
5:22 But the officers who came didn`t find them in the prison. They returned and reported,

Young's Literal Translation
5:22 and the officers having come, did not find them in the prison, and having turned back, they told,

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
legonteV oti to men desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai touV fulakaV exw estwtaV pro twn qurwn anoixanteV de esw oudena euromen

Scrivener 1894 Textus Receptus
legonteV oti to men desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai touV fulakaV exw estwtaV pro twn qurwn anoixanteV de esw oudena euromen

Byzantine Majority
legonteV oti to men desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai touV fulakaV estwtaV pro twn qurwn anoixanteV de esw oudena euromen

Alexandrian
legonteV oti to desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai touV fulakaV estwtaV epi twn qurwn anoixanteV de esw oudena euromen

Latin Vulgate
5:23 dicentes carcerem quidem invenimus clausum cum omni diligentia et custodes stantes ad ianuas aperientes autem neminem intus invenimus

King James Version
5:23 Saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keepers standing without before the doors: but when we had opened, we found no man within.

American Standard Version
5:23 saying, The prison-house we found shut in all safety, and the keepers standing at the doors: but when we had opened, we found no man within.

Bible in Basic English
5:23 Saying, The doors of the prison were safely shut, and the keepers were at the doors, but when they were open, there was nobody inside.

Darby's English Translation
5:23 saying, We found the prison shut with all security, and the keepers standing at the doors; but when we had opened them, within we found no one.

Douay Rheims
5:23 Saying: The prison indeed we found shut with all diligence, and the keepers standing before the doors; but opening it, we found no man within.

Noah Webster Bible
5:23 Saying, The prison truly we found shut with all safety, and the keepers standing without before the doors: but when we had opened, we found no man within.

Weymouth New Testament
5:23 saying, "The jail we found quite safely locked, and the warders were on guard at the doors, but upon going in we found no one there."

World English Bible
5:23 "We found the prison shut and locked, and the guards standing before the doors, but when we had opened it up, we found no one inside."

Young's Literal Translation
5:23 saying -- `The prison indeed we found shut in all safety, and the keepers standing without before the doors, and having opened -- within we found no one.`

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
wV de hkousan touV logouV toutouV o te iereus kai o strathgoV tou ierou kai oi arciereiV dihporoun peri autwn ti an genoito touto

Scrivener 1894 Textus Receptus
wV de hkousan touV logouV toutouV o te iereus kai o strathgoV tou ierou kai oi arciereiV dihporoun peri autwn ti an genoito touto

Byzantine Majority
wV de hkousan touV logouV toutouV o te iereus kai o strathgoV tou ierou kai oi arciereiV dihporoun peri autwn ti an genoito touto

Alexandrian
wV de hkousan touV logouV toutouV o te strathgoV tou ierou kai oi arciereiV dihporoun peri autwn ti an genoito touto

Latin Vulgate
5:24 ut audierunt autem hos sermones magistratus templi et principes sacerdotum ambigebant de illis quidnam fieret

King James Version
5:24 Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereunto this would grow.

American Standard Version
5:24 Now when the captain of the temple and the chief priests heard these words, they were much perplexed concerning them whereunto this would grow.

Bible in Basic English
5:24 Now, at these words, the captain of the Temple and the chief priests were greatly troubled about what might be the end of this business.

Darby's English Translation
5:24 And when they heard these words, both the priest and the captain of the temple and the chief priests were in perplexity as to them, what this would come to.

Douay Rheims
5:24 Now when the officer of the temple and the chief priests heard these words, they were in doubt concerning them, what would come to pass.

Noah Webster Bible
5:24 Now when the high priest, and the captain of the temple, and the chief priests heard these things, they doubted of them to what this would grow.

Weymouth New Testament
5:24 When the Commander of the Temple Guards and the High Priests heard this statement, they were utterly at a loss with regard to it, wondering what would happen next.

World English Bible
5:24 Now when the high priest, the captain of the temple, and the chief priests heard these words, they were very perplexed about them and what might become of this.

Young's Literal Translation
5:24 And as the priest, and the magistrate of the temple, and the chief priests, heard these words, they were doubting concerning them to what this would come;

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
paragenomenoV de tiV aphggeilen autoiV legwn oti idou oi andreV ouV eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwteV kai didaskonteV ton laon

Scrivener 1894 Textus Receptus
paragenomenoV de tiV aphggeilen autoiV legwn oti idou oi andreV ouV eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwteV kai didaskonteV ton laon

Byzantine Majority
paragenomenoV de tiV aphggeilen autoiV oti idou oi andreV ouV eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwteV kai didaskonteV ton laon

Alexandrian
paragenomenoV de tiV aphggeilen autoiV oti idou oi andreV ouV eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwteV kai didaskonteV ton laon

Latin Vulgate
5:25 adveniens autem quidam nuntiavit eis quia ecce viri quos posuistis in carcere sunt in templo stantes et docentes populum

King James Version
5:25 Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple, and teaching the people.

American Standard Version
5:25 And there came one and told them, Behold, the men whom ye put in the prison are in the temple standing and teaching the people.

Bible in Basic English
5:25 And someone came and said to them, The men, whom you put in prison, are in the Temple teaching the people.

Darby's English Translation
5:25 And some one coming reported to them, Lo, the men whom ye put in the prison are in the temple, standing and teaching the people.

Douay Rheims
5:25 But one came and told them: Behold, the men whom you put in prison are in the temple standing, and teaching the people.

Noah Webster Bible
5:25 Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple, and teaching the people.

Weymouth New Testament
5:25 And some one came and brought them word, saying, "The men you put in prison are actually in the Temple, standing there, teaching the people."

World English Bible
5:25 One came and told them, "Behold, the men whom you put in prison are in the temple, standing and teaching the people."

Young's Literal Translation
5:25 and coming near, a certain one told them, saying -- `Lo, the men whom ye did put in the prison are in the temple standing and teaching the people;`

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
tote apelqwn o strathgoV sun toiV uphretaiV hgagen autouV ou meta biaV efobounto gar ton laon ina mh liqasqwsin

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote apelqwn o strathgoV sun toiV uphretaiV hgagen autouV ou meta biaV efobounto gar ton laon ina mh liqasqwsin

Byzantine Majority
tote apelqwn o strathgoV sun toiV uphretaiV hgagen autouV ou meta biaV efobounto gar ton laon ina mh liqasqwsin

Alexandrian
tote apelqwn o strathgoV sun toiV uphretaiV hgen autouV ou meta biaV efobounto gar ton laon mh liqasqwsin

Latin Vulgate
5:26 tunc abiit magistratus cum ministris et adduxit illos sine vi timebant enim populum ne lapidarentur

King James Version
5:26 Then went the captain with the officers, and brought them without violence: for they feared the people, lest they should have been stoned.

American Standard Version
5:26 Then went the captain with the officers, and brought them, but without violence; for they feared the people, lest they should be stoned.

Bible in Basic English
5:26 Then the captain and some of the police went and took them, but not violently, for fear that they might be stoned by the people.

Darby's English Translation
5:26 Then the captain, having gone with the officers, brought them, not with violence, for they feared the people, lest they should be stoned.

Douay Rheims
5:26 Then went the officer with the ministers, and brought them without violence; for they feared the people, lest they should be stoned.

Noah Webster Bible
5:26 Then went the captain with the officers, and brought them without violence: for they feared the people, lest they should have been stoned.

Weymouth New Testament
5:26 Upon this the Commander went with the officers, and brought the Apostles; but without using violence; for they were afraid of being stoned by the people.

World English Bible
5:26 Then the captain went with the officers, and brought them without violence, for they were afraid that the people might stone them.

Young's Literal Translation
5:26 then the magistrate having gone away with officers, brought them without violence, for they were fearing the people, lest they should be stoned;

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
agagonteV de autouV esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autouV o arciereuV

Scrivener 1894 Textus Receptus
agagonteV de autouV esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autouV o arciereuV

Byzantine Majority
agagonteV de autouV esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autouV o arciereuV

Alexandrian
agagonteV de autouV esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autouV o arciereuV

Latin Vulgate
5:27 et cum adduxissent illos statuerunt in concilio et interrogavit eos princeps sacerdotum

King James Version
5:27 And when they had brought them, they set [them] before the council: and the high priest asked them,

American Standard Version
5:27 And when they had brought them, they set them before the council. And the high priest asked them,

Bible in Basic English
5:27 And they took them into the Sanhedrin, and the high priest said to them,

Darby's English Translation
5:27 And they bring them and set them in the council. And the high priest asked them,

Douay Rheims
5:27 And when they had brought them, they set them before the council. And the high priest asked them,

Noah Webster Bible
5:27 And when they had brought them, they set them before the council: and the high priest asked them,

Weymouth New Testament
5:27 So they brought them and made them stand in front of the Sanhedrin. And then the High Priest questioned them.

World English Bible
5:27 When they had brought them, they set them before the council. The high priest questioned them,

Young's Literal Translation
5:27 and having brought them, they set them in the sanhedrim, and the chief priest questioned them,

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
legwn ou paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm thV didachV umwn kai boulesqe epagagein ef hmaV to aima tou anqrwpou toutou

Scrivener 1894 Textus Receptus
legwn ou paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm thV didachV umwn kai boulesqe epagagein ef hmaV to aima tou anqrwpou toutou

Byzantine Majority
legwn ou paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm thV didachV umwn kai boulesqe epagagein ef hmaV to aima tou anqrwpou toutou

Alexandrian
legwn [ou] paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm thV didachV umwn kai boulesqe epagagein ef hmaV to aima tou anqrwpou toutou

Latin Vulgate
5:28 dicens praecipiendo praecepimus vobis ne doceretis in nomine isto et ecce replestis Hierusalem doctrina vestra et vultis inducere super nos sanguinem hominis istius

King James Version
5:28 Saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? and, behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us.

American Standard Version
5:28 saying, We strictly charged you not to teach in this name: and behold, ye have filled Jerusalem with your teaching, and intend to bring this man`s blood upon us.

Bible in Basic English
5:28 We gave you very clear orders not to give teaching in this name: and now Jerusalem is full of your teaching, and you are attempting to make us responsible for this man's death.

Darby's English Translation
5:28 saying, We strictly enjoined you not to teach in this name: and lo, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and purpose to bring upon us the blood of this man.

Douay Rheims
5:28 Saying: Commanding we commanded you, that you should not teach in this name; and behold, you have filled Jerusalem with your doctrine, and you have a mind to bring the blood of this man upon us.

Noah Webster Bible
5:28 Saying, Did we not strictly command you, that ye should not teach in this name? and behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us.

Weymouth New Testament
5:28 "We strictly forbad you to teach in that name--did we not?" he said. "And see, you have filled Jerusalem with your teaching, and are trying to make us responsible for that man's death!"

World English Bible
5:28 saying, "Didn`t we strictly charge you not to teach in this name? Behold, you have filled Jerusalem with your teaching, and intend to bring this man`s blood on us."

Young's Literal Translation
5:28 saying, `Did not we strictly command you not to teach in this name? and lo, ye have filled Jerusalem with your teaching, and ye intend to bring upon us the blood of this man.`

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
apokriqeiV de o petroV kai oi apostoloi eipon peiqarcein dei qew mallon h anqrwpoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
apokriqeiV de o petroV kai oi apostoloi eipon peiqarcein dei qew mallon h anqrwpoiV

Byzantine Majority
apokriqeiV de petroV kai oi apostoloi eipon peiqarcein dei qew mallon h anqrwpoiV

Alexandrian
apokriqeiV de petroV kai oi apostoloi eipan peiqarcein dei qew mallon h anqrwpoiV

Latin Vulgate
5:29 respondens autem Petrus et apostoli dixerunt oboedire oportet Deo magis quam hominibus

King James Version
5:29 Then Peter and the [other] apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.

American Standard Version
5:29 But Peter and the apostles answered and said, We must obey God rather than men.

Bible in Basic English
5:29 But Peter and the Apostles, answering, said, We have to do the orders of God, not of man.

Darby's English Translation
5:29 But Peter answering, and the apostles, said, God must be obeyed rather than men.

Douay Rheims
5:29 But Peter and the apostles answering, said: We ought to obey God, rather than men.

Noah Webster Bible
5:29 Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.

Weymouth New Testament
5:29 Peter and the other Apostles replied, "We must obey God rather than man.

World English Bible
5:29 But Peter and the apostles answered, "We must obey God rather than men.

Young's Literal Translation
5:29 And Peter and the apostles answering, said, `To obey God it behoveth, rather than men;

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
o qeoV twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umeiV dieceirisasqe kremasanteV epi xulou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o qeoV twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umeiV dieceirisasqe kremasanteV epi xulou

Byzantine Majority
o qeoV twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umeiV dieceirisasqe kremasanteV epi xulou

Alexandrian
o qeoV twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umeiV dieceirisasqe kremasanteV epi xulou

Latin Vulgate
5:30 Deus patrum nostrorum suscitavit Iesum quem vos interemistis suspendentes in ligno

King James Version
5:30 The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree.

American Standard Version
5:30 The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew, hanging him on a tree.

Bible in Basic English
5:30 The God of our fathers gave Jesus back to life, whom you had put to death, hanging him on a tree.

Darby's English Translation
5:30 The God of our fathers has raised up Jesus, whom *ye* have slain, having hanged on a cross.

Douay Rheims
5:30 The God of our fathers hath raised up Jesus, whom you put to death, hanging him upon a tree.

Noah Webster Bible
5:30 The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree:

Weymouth New Testament
5:30 The God of our forefathers has raised Jesus to life, whom you crucified and put to death.

World English Bible
5:30 The God of our fathers raised up Jesus, whom you killed, hanging him on a tree.

Young's Literal Translation
5:30 and the God of our fathers did raise up Jesus, whom ye slew, having hanged upon a tree;

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
touton o qeoV archgon kai swthra uywsen th dexia autou dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
touton o qeoV archgon kai swthra uywsen th dexia autou dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn

Byzantine Majority
touton o qeoV archgon kai swthra uywsen th dexia autou dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn

Alexandrian
touton o qeoV archgon kai swthra uywsen th dexia autou [tou] dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn

Latin Vulgate
5:31 hunc Deus principem et salvatorem exaltavit dextera sua ad dandam paenitentiam Israhel et remissionem peccatorum

King James Version
5:31 Him hath God exalted with his right hand [to be] a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins.

American Standard Version
5:31 Him did God exalt with his right hand to be a Prince and a Saviour, to give repentance to Israel, and remission of sins.

Bible in Basic English
5:31 Him God has put on high at his right hand, as a Ruler and a Saviour, to give to Israel a change of heart and forgiveness of sins.

Darby's English Translation
5:31 Him has God exalted by his right hand as leader and saviour, to give repentance to Israel and remission of sins.

Douay Rheims
5:31 Him hath God exalted with his right hand, to be Prince and Saviour, to give repentance to Israel, and remission of sins.

Noah Webster Bible
5:31 Him hath God exalted with his right hand to be a Prince and a Savior, to give repentance to Israel, and forgiveness of sins.

Weymouth New Testament
5:31 God has exalted Him to His right hand as Chief Leader and as Saviour, to give Israel repentance and forgiveness of sins.

World English Bible
5:31 God exalted him with his right hand to be a Prince and a Savior, to give repentance to Israel, and remission of sins.

Young's Literal Translation
5:31 this one God, a Prince and a Saviour, hath exalted with His right hand, to give reformation to Israel, and forgiveness of sins;

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hmeiV esmen autou martureV twn rhmatwn toutwn kai to pneuma de to agion o edwken o qeoV toiV peiqarcousin autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hmeiV esmen autou martureV twn rhmatwn toutwn kai to pneuma de to agion o edwken o qeoV toiV peiqarcousin autw

Byzantine Majority
kai hmeiV esmen autou martureV twn rhmatwn toutwn kai to pneuma de to agion o edwken o qeoV toiV peiqarcousin autw

Alexandrian
kai hmeiV esmen martureV twn rhmatwn toutwn kai to pneuma to agion o edwken o qeoV toiV peiqarcousin autw

Latin Vulgate
5:32 et nos sumus testes horum verborum et Spiritus Sanctus quem dedit Deus omnibus oboedientibus sibi

King James Version
5:32 And we are his witnesses of these things; and [so is] also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him.

American Standard Version
5:32 And we are witnesses of these things; and so is the Holy Spirit, whom God hath given to them that obey him.

Bible in Basic English
5:32 And we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who keep his laws.

Darby's English Translation
5:32 And *we* are his witnesses of these things, and the Holy Spirit also, which God has given to those that obey him.

Douay Rheims
5:32 And we are witnesses of these things and the Holy Ghost, whom God hath given to all that obey him.

Noah Webster Bible
5:32 And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Spirit, whom God hath given to them that obey him.

Weymouth New Testament
5:32 And we--and the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him--are witnesses as to these things."

World English Bible
5:32 We are His witnesses of these things; and so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him."

Young's Literal Translation
5:32 and we are His witnesses of these sayings, and the Holy Spirit also, whom God gave to those obeying him.`

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de akousantes dieprionto kai ebouleuonto anelein autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de akousantes dieprionto kai ebouleuonto anelein autouV

Byzantine Majority
oi de akouontes dieprionto kai ebouleuonto anelein autouV

Alexandrian
oi de akousantes dieprionto kai eboulonto anelein autouV

Latin Vulgate
5:33 haec cum audissent dissecabantur et cogitabant interficere illos

King James Version
5:33 When they heard [that], they were cut [to the heart], and took counsel to slay them.

American Standard Version
5:33 But they, when they heard this, were cut to the heart, and minded to slay them.

Bible in Basic English
5:33 But when these words came to their ears, they were cut to the heart, and had a mind to put them to death.

Darby's English Translation
5:33 But they, when they heard these things, were cut to the heart, and took counsel to kill them.

Douay Rheims
5:33 When they had heard these things, they were cut to the heart, and they thought to put them to death.

Noah Webster Bible
5:33 When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.

Weymouth New Testament
5:33 Infuriated at getting this answer, they were disposed to kill the Apostles.

World English Bible
5:33 But they, when they heard this, were cut to the heart, and determined to kill them.

Young's Literal Translation
5:33 And they having heard, were cut to the heart, and were taking counsel to slay them,

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
anastaV de tiV en tw sunedriw farisaioV onomati gamalihl nomodidaskaloV timioV panti tw law ekeleusen exw bracu ti touV apostolous poihsai

Scrivener 1894 Textus Receptus
anastaV de tiV en tw sunedriw farisaioV onomati gamalihl nomodidaskaloV timioV panti tw law ekeleusen exw bracu ti touV apostolous poihsai

Byzantine Majority
anastaV de tiV en tw sunedriw farisaioV onomati gamalihl nomodidaskaloV timioV panti tw law ekeleusen exw bracu ti touV apostolous poihsai

Alexandrian
anastaV de tiV en tw sunedriw farisaioV onomati gamalihl nomodidaskaloV timioV panti tw law ekeleusen exw bracu touV anqrwpous poihsai

Latin Vulgate
5:34 surgens autem quidam in concilio Pharisaeus nomine Gamalihel legis doctor honorabilis universae plebi iussit foras ad breve homines fieri

King James Version
5:34 Then stood there up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space;

American Standard Version
5:34 But there stood up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in honor of all the people, and commanded to put the men forth a little while.

Bible in Basic English
5:34 But one of the Sanhedrin, a Pharisee named Gamaliel, a man of learning in the law, of whom all the people had a high opinion, got up and made a suggestion for the men to be put outside for a little time.

Darby's English Translation
5:34 But a certain man, a Pharisee, named Gamaliel, a teacher of the law, held in honour of all the people, rose up in the council, and commanded to put the men out for a short while,

Douay Rheims
5:34 But one in the council rising up, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, respected by all the people, commanded the men to be put forth a little while.

Noah Webster Bible
5:34 Then stood up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little time.

Weymouth New Testament
5:34 But a Pharisee of the name of Gamaliel, a teacher of the Law, held in honour by all the people, rose from his seat and requested that they should be sent outside the court for a few minutes.

World English Bible
5:34 But one stood up in the council, a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law, honored by all the people, and commanded to take the apostles out a little while.

Young's Literal Translation
5:34 but a certain one, having risen up in the sanhedrim -- a Pharisee, by name Gamaliel, a teacher of law honoured by all the people -- commanded to put the apostles forth a little,

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen te proV autouV andreV israhlitai prosecete eautoiV epi toiV anqrwpoiV toutoiV ti mellete prassein

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen te proV autouV andreV israhlitai prosecete eautoiV epi toiV anqrwpoiV toutoiV ti mellete prassein

Byzantine Majority
eipen te proV autouV andreV israhlitai prosecete eautoiV epi toiV anqrwpoiV toutoiV ti mellete prassein

Alexandrian
eipen te proV autouV andreV israhlitai prosecete eautoiV epi toiV anqrwpoiV toutoiV ti mellete prassein

Latin Vulgate
5:35 dixitque ad illos viri israhelitae adtendite vobis super hominibus istis quid acturi sitis

King James Version
5:35 And said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men.

American Standard Version
5:35 And he said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves as touching these men, what ye are about to do.

Bible in Basic English
5:35 And he said to them, Men of Israel, take care what you do about these men.

Darby's English Translation
5:35 and said to them, Men of Israel, take heed to yourselves as regards these men what ye are going to do;

Douay Rheims
5:35 And he said to them: Ye men of Israel, take heed to yourselves what you intend to do, as touching these men.

Noah Webster Bible
5:35 And said to them, Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do concerning these men:

Weymouth New Testament
5:35 "Israelites," he said, "be careful what you are about to do in dealing with these men.

World English Bible
5:35 He said to them, "You men of Israel, be careful concerning these men, what you are about to do.

Young's Literal Translation
5:35 and said unto them, `Men, Israelites, take heed to yourselves about these men, what ye are about to do,

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
pro gar toutwn twn hmerwn anesth qeudaV legwn einai tina eauton w prosekollhqh ariqmos andrwn wsei tetrakosiwn oV anhreqh kai panteV osoi epeiqonto autw dieluqhsan kai egenonto eiV ouden

Scrivener 1894 Textus Receptus
pro gar toutwn twn hmerwn anesth qeudaV legwn einai tina eauton w prosekollhqh ariqmos andrwn wsei tetrakosiwn oV anhreqh kai panteV osoi epeiqonto autw dieluqhsan kai egenonto eiV ouden

Byzantine Majority
pro gar toutwn twn hmerwn anesth qeudaV legwn einai tina eauton w proseklhqh ariqmos andrwn wsei tetrakosiwn oV anhreqh kai panteV osoi epeiqonto autw dieluqhsan kai egenonto eiV ouden

Alexandrian
pro gar toutwn twn hmerwn anesth qeudaV legwn einai tina eauton w prosekliqh andrwn ariqmos ws tetrakosiwn oV anhreqh kai panteV osoi epeiqonto autw dieluqhsan kai egenonto eiV ouden

Latin Vulgate
5:36 ante hos enim dies extitit Theodas dicens esse se aliquem cui consensit virorum numerus circiter quadringentorum qui occisus est et omnes quicumque credebant ei dissipati sunt et redactus est ad nihilum

King James Version
5:36 For before these days rose up Theudas, boasting himself to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were scattered, and brought to nought.

American Standard Version
5:36 For before these days rose up Theudas, giving himself out to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were dispersed, and came to nought.

Bible in Basic English
5:36 For before this there was Theudas, who said he was someone important, to whom about four hundred men gave their support: he was put to death, and his band was broken up and came to nothing.

Darby's English Translation
5:36 for before these days Theudas rose up, alleging himself to be somebody, to whom a number of men, about four hundred, were joined; who was slain, and all, as many as obeyed him, were dispersed and came to nothing.

Douay Rheims
5:36 For before these days rose up Theodas, affirming himself to be somebody, to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all that believed him were scattered, and brought to nothing.

Noah Webster Bible
5:36 For before these days rose Theudas, boasting himself to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were scattered, and brought to naught.

Weymouth New Testament
5:36 Years ago Theudas appeared, professing to be a person of importance, and a body of men, some four hundred in number, joined him. He was killed, and all his followers were dispersed and annihilated.

World English Bible
5:36 For before these days Theudas rose up, making himself out to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were dispersed, and came to nothing.

Young's Literal Translation
5:36 for before these days rose up Theudas, saying, that himself was some one, to whom a number of men did join themselves, as it were four hundred, who was slain, and all, as many as were obeying him, were scattered, and came to nought.

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
meta touton anesth ioudaV o galilaioV en taiV hmeraiV thV apografhV kai apesthsen laon ikanon opisw autou kakeinoV apwleto kai panteV osoi epeiqonto autw dieskorpisqhsan

Scrivener 1894 Textus Receptus
meta touton anesth ioudaV o galilaioV en taiV hmeraiV thV apografhV kai apesthsen laon ikanon opisw autou kakeinoV apwleto kai panteV osoi epeiqonto autw dieskorpisqhsan

Byzantine Majority
meta touton anesth ioudaV o galilaioV en taiV hmeraiV thV apografhV kai apesthsen laon ikanon opisw autou kakeinoV apwleto kai panteV osoi epeiqonto autw dieskorpisqhsan

Alexandrian
meta touton anesth ioudaV o galilaioV en taiV hmeraiV thV apografhV kai apesthsen laon opisw autou kakeinoV apwleto kai panteV osoi epeiqonto autw dieskorpisqhsan

Latin Vulgate
5:37 post hunc extitit Iudas Galilaeus in diebus professionis et avertit populum post se et ipse periit et omnes quotquot consenserunt ei dispersi sunt

King James Version
5:37 After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him: he also perished; and all, [even] as many as obeyed him, were dispersed.

American Standard Version
5:37 After this man rose up Judas of Galilee in the days of the enrolment, and drew away some of the people after him: he also perished; and all, as many as obeyed him, were scattered abroad.

Bible in Basic English
5:37 After this man, there was Judas of Galilee, at the time of the numbering, and some of the people went after him: he was put to death, and all his supporters were put to flight.

Darby's English Translation
5:37 After him rose Judas the Galilean in the days of the census, and drew away a number of people after him; and *he* perished, and all, as many as obeyed him, were scattered abroad.

Douay Rheims
5:37 After this man, rose up Judas of Galilee, in the days of the enrolling, and drew away the people after him: he also perished; and all, even as many as consented to him, were dispersed.

Noah Webster Bible
5:37 After this man rose Judas of Galilee, in the days of the taxing, and drew away many people after him: he also perished; and all, even as many as obeyed him, were dispersed.

Weymouth New Testament
5:37 After him, at the time of the Census, came Judas, the Galilaean, and was the leader in a revolt. He too perished, and all his followers were scattered.

World English Bible
5:37 After this man, Judas of Galilee rose up in the days of the enrollment, and drew away some people after him. He also perished, and all, as many as obeyed him, were scattered abroad.

Young's Literal Translation
5:37 `After this one rose up, Judas the Galilean, in the days of the enrollment, and drew away much people after him, and that one perished, and all, as many as were obeying him, were scattered;

 

38

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ta nun legw umin aposthte apo twn anqrwpwn toutwn kai easate autouV oti ean h ex anqrwpwn h boulh auth h to ergon touto kataluqhsetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ta nun legw umin aposthte apo twn anqrwpwn toutwn kai easate autouV oti ean h ex anqrwpwn h boulh auth h to ergon touto kataluqhsetai

Byzantine Majority
kai ta nun legw umin aposthte apo twn anqrwpwn toutwn kai easate autouV oti ean h ex anqrwpwn h boulh h to ergon touto kataluqhsetai

Alexandrian
kai ta nun legw umin aposthte apo twn anqrwpwn toutwn kai afete autouV oti ean h ex anqrwpwn h boulh auth h to ergon touto kataluqhsetai

Latin Vulgate
5:38 et nunc itaque dico vobis discedite ab hominibus istis et sinite illos quoniam si est ex hominibus consilium hoc aut opus dissolvetur

King James Version
5:38 And now I say unto you, Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work be of men, it will come to nought:

American Standard Version
5:38 And now I say unto you, Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work be of men, it will be overthrown:

Bible in Basic English
5:38 And now I say to you, Do nothing to these men, but let them be: for if this teaching or this work is of men, it will come to nothing:

Darby's English Translation
5:38 And now I say to you, Withdraw from these men and let them alone, for if this counsel or this work have its origin from men, it will be destroyed;

Douay Rheims
5:38 And now, therefore, I say to you, refrain from these men, and let them alone; for if this council or this work be of men, it will come to nought;

Noah Webster Bible
5:38 And now I say to you, Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work is from men, it will come to naught:

Weymouth New Testament
5:38 And now I tell you to hold aloof from these men and leave them alone--for if this scheme or work is of human origin, it will come to nothing.

World English Bible
5:38 Now I tell you, refrain from these men, and leave them alone. For if this counsel or this work is of men, it will be overthrown.

Young's Literal Translation
5:38 and now I say to you, Refrain from these men, and let them alone, because if this counsel or this work may be of men, it will be overthrown,

 

39

Stephens 1550 Textus Receptus
ei de ek qeou estin ou dunasqe katalusai auto mhpote kai qeomacoi eureqhte

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei de ek qeou estin ou dunasqe katalusai auto mhpote kai qeomacoi eureqhte

Byzantine Majority
ei de ek qeou estin ou dunasqe katalusai auto mhpote kai qeomacoi eureqhte

Alexandrian
ei de ek qeou estin ou dunhsesqe katalusai autous mhpote kai qeomacoi eureqhte

Latin Vulgate
5:39 si vero ex Deo est non poteritis dissolvere eos ne forte et Deo repugnare inveniamini consenserunt autem illi

King James Version
5:39 But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God.

American Standard Version
5:39 but if it is of God, ye will not be able to overthrow them; lest haply ye be found even to be fighting against God.

Bible in Basic English
5:39 But if it is of God, you will not be able to overcome them, and you are in danger of fighting against God.

Darby's English Translation
5:39 but if it be from God, ye will not be able to put them down, lest ye be found also fighters against God.

Douay Rheims
5:39 But if it be of God, you cannot overthrow it, lest perhaps you be found even to fight against God. And they consented to him.

Noah Webster Bible
5:39 But if it is from God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God.

Weymouth New Testament
5:39 But if it is really from God, you will be powerless to put them down--lest perhaps you find yourselves to be actually fighting against God."

World English Bible
5:39 But if it is of God, you will not be able to overthrow it, and you would be found even to be fighting against God."

Young's Literal Translation
5:39 and if it be of God, ye are not able to overthrow it, lest perhaps also ye be found fighting against God.`

 

40

Stephens 1550 Textus Receptus
epeisqhsan de autw kai proskalesamenoi touV apostolouV deiranteV parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan autous

Scrivener 1894 Textus Receptus
epeisqhsan de autw kai proskalesamenoi touV apostolouV deiranteV parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan autous

Byzantine Majority
epeisqhsan de autw kai proskalesamenoi touV apostolouV deiranteV parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan autous

Alexandrian
epeisqhsan de autw kai proskalesamenoi touV apostolouV deiranteV parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan

Latin Vulgate
5:40 et convocantes apostolos caesis denuntiaverunt ne loquerentur in nomine Iesu et dimiserunt eos

King James Version
5:40 And to him they agreed: and when they had called the apostles, and beaten [them], they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go.

American Standard Version
5:40 And to him they agreed: and when they had called the apostles unto them, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus, and let them go.

Bible in Basic English
5:40 And he seemed to them to be right: and they sent for the Apostles, and, after having them whipped and giving them orders to give no teaching in the name of Jesus, they let them go.

Darby's English Translation
5:40 And they listened to his advice; and having called the apostles, they beat them, and enjoined them not to speak in the name of Jesus, and dismissed them.

Douay Rheims
5:40 And calling in the apostles, after they had scourged them, they charged them that they should not speak at all in the name of Jesus; and they dismissed them.

Noah Webster Bible
5:40 And to him they assented: and when they had called the apostles, and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go.

Weymouth New Testament
5:40 His advice carried conviction. So they called the Apostles in, and--after flogging them--ordered them not to speak in the name of Jesus, and then let them go.

World English Bible
5:40 They agreed with him. When they had called the apostles to them, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus, and let them go.

Young's Literal Translation
5:40 And to him they agreed, and having called near the apostles, having beaten them, they commanded them not to speak in the name of Jesus, and let them go;

 

41

Stephens 1550 Textus Receptus
oi men oun eporeuonto caironteV apo proswpou tou sunedriou oti uper tou onomatoV autou kathxiwqhsan atimasqhnai

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi men oun eporeuonto caironteV apo proswpou tou sunedriou oti uper tou onomatoV autou kathxiwqhsan atimasqhnai

Byzantine Majority
oi men oun eporeuonto caironteV apo proswpou tou sunedriou oti uper tou onomatoV tou ihsou kathxiwqhsan atimasqhnai

Alexandrian
oi men oun eporeuonto caironteV apo proswpou tou sunedriou oti kathxiwqhsan uper tou onomatoV atimasqhnai

Latin Vulgate
5:41 et illi quidem ibant gaudentes a conspectu concilii quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati

King James Version
5:41 And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name.

American Standard Version
5:41 They therefore departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the Name.

Bible in Basic English
5:41 So they went away from the Sanhedrin, happy to undergo shame for the Name.

Darby's English Translation
5:41 They therefore went their way from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to be dishonoured for the name.

Douay Rheims
5:41 And they indeed went from the presence of the council, rejoicing that they were accounted worthy to suffer reproach for the name of Jesus.

Noah Webster Bible
5:41 And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name.

Weymouth New Testament
5:41 They, therefore, left the Sanhedrin and went their way, rejoicing that they had been deemed worthy to suffer disgrace on behalf of the NAME.

World English Bible
5:41 They therefore departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for Jesus` name.

Young's Literal Translation
5:41 they, indeed, then, departed from the presence of the sanhedrim, rejoicing that for his name they were counted worthy to suffer dishonour,

 

42

Stephens 1550 Textus Receptus
pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskonteV kai euaggelizomenoi ihsoun ton criston

Scrivener 1894 Textus Receptus
pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskonteV kai euaggelizomenoi ihsoun ton criston

Byzantine Majority
pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskonteV kai euaggelizomenoi ihsoun ton criston

Alexandrian
pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskonteV kai euaggelizomenoi ton criston ihsoun

Latin Vulgate
5:42 omni autem die in templo et circa domos non cessabant docentes et evangelizantes Christum Iesum

King James Version
5:42 And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.

American Standard Version
5:42 And every day, in the temple and at home, they ceased not to teach and to preach Jesus as the Christ.

Bible in Basic English
5:42 And every day, in the Temple and privately, they went on teaching and preaching Jesus as the Christ.

Darby's English Translation
5:42 And every day, in the temple and in the houses, they ceased not teaching and announcing the glad tidings that Jesus was the Christ.

Douay Rheims
5:42 And every day they ceased not in the temple, and from house to house, to teach and preach Christ Jesus.

Noah Webster Bible
5:42 And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.

Weymouth New Testament
5:42 But they did not desist from teaching every day, in the Temple or in private houses, and telling the Good News about Jesus, the Christ.

World English Bible
5:42 Every day, in the temple and at home, they never stopped teaching and preaching Jesus, the Christ.

Young's Literal Translation
5:42 every day also in the temple, and in every house, they were not ceasing teaching and proclaiming good news -- Jesus the Christ.

 

Acts 6

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com