Parallel Greek New Testament

John 20

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Return to Index

Chapter 21

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

Stephens 1550 Textus Receptus
meta tauta efanerwsen eauton palin o ihsouV toiV maqhtaiV epi thV qalasshV thV tiberiadoV efanerwsen de outwV

Scrivener 1894 Textus Receptus
meta tauta efanerwsen eauton palin o ihsouV toiV maqhtaiV epi thV qalasshV thV tiberiadoV efanerwsen de outwV

Byzantine Majority
meta tauta efanerwsen eauton palin o ihsouV toiV maqhtaiV [autou] epi thV qalasshV thV tiberiadoV efanerwsen de outwV

Alexandrian
meta tauta efanerwsen eauton palin o ihsouV toiV maqhtaiV epi thV qalasshV thV tiberiadoV efanerwsen de outwV

Latin Vulgate
21:1 postea manifestavit se iterum Iesus ad mare Tiberiadis manifestavit autem sic

King James Version
21:1 After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he [himself].

American Standard Version
21:1 After these things Jesus manifested himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and he manifested himself on this wise.

Bible in Basic English
21:1 After these things Jesus let himself be seen again by the disciples at the sea of Tiberias; and it came about in this way.

Darby's English Translation
21:1 After these things Jesus manifested himself again to the disciples at the sea of Tiberias. And he manifested himself thus.

Douay Rheims
21:1 After this, Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias. And he shewed himself after this manner.

Noah Webster Bible
21:1 After these things Jesus showed himself again to the disciples at the sea of Tiberias: and in this manner did he show himself.

Weymouth New Testament
21:1 After this, Jesus again showed Himself to the disciples. It was at the Lake of Tiberias. The circumstances were as follows.

World English Bible
21:1 After these things, Jesus revealed himself again to the disciples at the sea of Tiberias. He revealed himself this way.

Young's Literal Translation
21:1 After these things did Jesus manifest himself again to the disciples on the sea of Tiberias, and he did manifest himself thus:

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
hsan omou simwn petroV kai qwmaV o legomenoV didumoV kai naqanahl o apo kana thV galilaiaV kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo

Scrivener 1894 Textus Receptus
hsan omou simwn petroV kai qwmaV o legomenoV didumoV kai naqanahl o apo kana thV galilaiaV kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo

Byzantine Majority
hsan omou simwn petroV kai qwmaV o legomenoV didumoV kai naqanahl o apo kana thV galilaiaV kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo

Alexandrian
hsan omou simwn petroV kai qwmaV o legomenoV didumoV kai naqanahl o apo kana thV galilaiaV kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo

Latin Vulgate
21:2 erant simul Simon Petrus et Thomas qui dicitur Didymus et Nathanahel qui erat a Cana Galilaeae et filii Zebedaei et alii ex discipulis eius duo

King James Version
21:2 There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the [sons] of Zebedee, and two other of his disciples.

American Standard Version
21:2 There was together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples.

Bible in Basic English
21:2 Simon Peter, Thomas named Didymus, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were all together.

Darby's English Translation
21:2 There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael who was of Cana of Galilee, and the sons of Zebedee, and two others of his disciples.

Douay Rheims
21:2 There were together Simon Peter, and Thomas, who is called Didymus, and Nathanael, who was of Cana of Galilee, and the sons of Zebedee, and two others of his disciples.

Noah Webster Bible
21:2 There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two others of his disciples.

Weymouth New Testament
21:2 Simon Peter was with Thomas, called the Twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zabdi, and two others of the Master's disciples.

World English Bible
21:2 Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together.

Young's Literal Translation
21:2 There were together Simon Peter, and Thomas who is called Didymus, and Nathanael from Cana of Galilee, and the sons of Zebedee, and two others of his disciples.

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autoiV simwn petroV upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeiV sun soi exhlqon kai anebhsan eiV to ploion euqus kai en ekeinh th nukti epiasan ouden

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autoiV simwn petroV upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeiV sun soi exhlqon kai anebhsan eiV to ploion euqus kai en ekeinh th nukti epiasan ouden

Byzantine Majority
legei autoiV simwn petroV upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeiV sun soi exhlqon kai enebhsan eiV to ploion euqus kai en ekeinh th nukti epiasan ouden

Alexandrian
legei autoiV simwn petroV upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeiV sun soi exhlqon kai enebhsan eiV to ploion kai en ekeinh th nukti epiasan ouden

Latin Vulgate
21:3 dicit eis Simon Petrus vado piscari dicunt ei venimus et nos tecum et exierunt et ascenderunt in navem et illa nocte nihil prendiderunt

King James Version
21:3 Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth, and entered into a ship immediately; and that night they caught nothing.

American Standard Version
21:3 Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They say unto him, We also come with thee. They went forth, and entered into the boat; and that night they took nothing.

Bible in Basic English
21:3 Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, And we will come with you. They went out and got into the boat; but that night they took no fish.

Darby's English Translation
21:3 Simon Peter says to them, I go to fish. They say to him, We also come with thee. They went forth, and went on board, and that night took nothing.

Douay Rheims
21:3 Simon Peter saith to them: I go a fishing. They say to him: We also come with thee. And they went forth, and entered into the ship: and that night they caught nothing.

Noah Webster Bible
21:3 Simon Peter saith to them, I go a fishing. They say to him, We also go with thee. They went forth, and entered into a boat immediately; and that night they caught nothing.

Weymouth New Testament
21:3 Simon Peter said to them, "I am going fishing." "We will go too," said they. So they set out and went on board their boat; but they caught nothing that night.

World English Bible
21:3 Simon Peter said to them, "I`m going fishing." They told him, "We are also coming with you." They immediately went forth, and entered into the boat. That night, they caught nothing.

Young's Literal Translation
21:3 Simon Peter saith to them, `I go away to fish;` they say to him, `We go -- we also -- with thee;` they went forth and entered into the boat immediately, and on that night they caught nothing.

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
prwiaV de hdh genomenhV esth o ihsouV eiV ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsouV estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
prwiaV de hdh genomenhV esth o ihsouV eiV ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsouV estin

Byzantine Majority
prwiaV de hdh genomenhV esth o ihsouV eiV ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsouV estin

Alexandrian
prwiaV de hdh genomenhV esth ihsouV eiV ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsouV estin

Latin Vulgate
21:4 mane autem iam facto stetit Iesus in litore non tamen cognoverunt discipuli quia Iesus est

King James Version
21:4 But when the morning was now come, Jesus stood on the shore: but the disciples knew not that it was Jesus.

American Standard Version
21:4 But when day was now breaking, Jesus stood on the beach: yet the disciples knew not that it was Jesus.

Bible in Basic English
21:4 Now very early in the morning Jesus was there by the edge of the sea (though the disciples were not conscious that it was Jesus).

Darby's English Translation
21:4 And early morn already breaking, Jesus stood on the shore; the disciples however did not know that it was Jesus.

Douay Rheims
21:4 But when the morning was come, Jesus stood on the shore: yet the disciples knew not that it was Jesus.

Noah Webster Bible
21:4 But when the morning had now come, Jesus stood on the shore: but the disciples knew not that it was Jesus.

Weymouth New Testament
21:4 When, however, day was now dawning, Jesus stood on the beach, though the disciples did not know that it was Jesus.

World English Bible
21:4 But when day was now breaking, Jesus stood on the beach, yet the disciples didn`t know that it was Jesus.

Young's Literal Translation
21:4 And morning being now come, Jesus stood at the shore, yet indeed the disciples did not know that it is Jesus;

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
legei oun autoiV o ihsouV paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei oun autoiV o ihsouV paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou

Byzantine Majority
legei oun autoiV o ihsouV paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou

Alexandrian
legei oun autoiV [o] ihsouV paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou

Latin Vulgate
21:5 dicit ergo eis Iesus pueri numquid pulmentarium habetis responderunt ei non

King James Version
21:5 Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No.

American Standard Version
21:5 Jesus therefore saith unto them, Children, have ye aught to eat? They answered him, No.

Bible in Basic English
21:5 So Jesus said to them, Children, have you taken any fish? They made answer, No.

Darby's English Translation
21:5 Jesus therefore says to them, Children, have ye anything to eat? They answered him, No.

Douay Rheims
21:5 Jesus therefore said to them: Children, have you any meat? They answered him: No.

Noah Webster Bible
21:5 Then Jesus saith to them, Children, have ye any victuals? They answered him, No.

Weymouth New Testament
21:5 He called to them. "Children," He said, "have you any food there?" "No," they answered.

World English Bible
21:5 Jesus therefore said to them, "Children, have you anything to eat?" They answered him, "No."

Young's Literal Translation
21:5 Jesus, therefore, saith to them, `Lads, have ye any meat?`

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
o de eipen autoiV balete eiV ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai iscusan apo tou plhqouV twn icquwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de eipen autoiV balete eiV ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai iscusan apo tou plhqouV twn icquwn

Byzantine Majority
o de eipen autoiV balete eiV ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouketi auto elkusai iscusan apo tou plhqouV twn icquwn

Alexandrian
o de eipen autoiV balete eiV ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouketi auto elkusai iscuon apo tou plhqouV twn icquwn

Latin Vulgate
21:6 dixit eis mittite in dexteram navigii rete et invenietis miserunt ergo et iam non valebant illud trahere a multitudine piscium

King James Version
21:6 And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes.

American Standard Version
21:6 And he said unto them, Cast the net on the right side of the boat, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes.

Bible in Basic English
21:6 And he said to them, Let down the net on the right side of the boat and you will get some. So they put it in the water and now they were not able to get it up again because of the great number of fish.

Darby's English Translation
21:6 And he said to them, Cast the net at the right side of the ship and ye will find. They cast therefore, and they could no longer draw it, from the multitude of fishes.

Douay Rheims
21:6 He saith to them: Cast the net on the right side of the ship, and you shall find. They cast therefore; and now they were not able to draw it, for the multitude of fishes.

Noah Webster Bible
21:6 And he said to them, Cast the net on the right side of the boat, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes.

Weymouth New Testament
21:6 "Throw the net in on the right hand side," He said, "and you will find fish." So they threw the net in, and now they could scarcely drag it along for the quantity of fish.

World English Bible
21:6 He said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." They cast therefore, and now they were not able to draw it in for the multitude of fish.

Young's Literal Translation
21:6 they answered him, `No;` and he said to them, `Cast the net at the right side of the boat, and ye shall find;` they cast, therefore, and no longer were they able to draw it, from the multitude of the fishes.

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
legei oun o maqhthV ekeinoV on hgapa o ihsouV tw petrw o kurioV estin simwn oun petroV akousaV oti o kurioV estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumnoV kai ebalen eauton eiV thn qalassan

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei oun o maqhthV ekeinoV on hgapa o ihsouV tw petrw o kurioV estin simwn oun petroV akousaV oti o kurioV estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumnoV kai ebalen eauton eiV thn qalassan

Byzantine Majority
legei oun o maqhthV ekeinoV on hgapa o ihsouV tw petrw o kurioV estin simwn oun petroV akousaV oti o kurioV estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumnoV kai ebalen eauton eiV thn qalassan

Alexandrian
legei oun o maqhthV ekeinoV on hgapa o ihsouV tw petrw o kurioV estin simwn oun petroV akousaV oti o kurioV estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumnoV kai ebalen eauton eiV thn qalassan

Latin Vulgate
21:7 dicit ergo discipulus ille quem diligebat Iesus Petro Dominus est Simon Petrus cum audisset quia Dominus est tunicam succinxit se erat enim nudus et misit se in mare

King James Version
21:7 Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt [his] fisher's coat [unto him], (for he was naked,) and did cast himself into the sea.

American Standard Version
21:7 That disciple therefore whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. So when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his coat about him (for he was naked), and cast himself into the sea.

Bible in Basic English
21:7 So the disciple who was dear to Jesus said to Peter, It is the Lord! Hearing that it was the Lord, Peter put his coat round him (because he was not clothed) and went into the sea.

Darby's English Translation
21:7 That disciple therefore whom Jesus loved says to Peter, It is the Lord. Simon Peter therefore, having heard that it was the Lord, girded his overcoat on him (for he was naked), and cast himself into the sea;

Douay Rheims
21:7 That disciple therefore whom Jesus loved, said to Peter: It is the Lord. Simon Peter, when he heard that it was the Lord, girt his coat about him, (for he was naked,) and cast himself into the sea.

Noah Webster Bible
21:7 Therefore that disciple whom Jesus loved saith to Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt on his fisher's coat, (for he was naked) and cast himself into the sea.

Weymouth New Testament
21:7 This made the disciple whom Jesus loved say to Peter, "It is the Master." Simon Peter therefore, when he heard the words, "It is the Master," drew on his fisherman's shirt--for he had not been wearing it--put on his girdle, and sprang into the water.

World English Bible
21:7 That disciple therefore whom Jesus loved said to Peter, "It`s the Lord!" So when Simon Peter heard that it was the Lord, he wrapped his coat around him (for he was naked), and threw himself into the sea.

Young's Literal Translation
21:7 That disciple, therefore, whom Jesus was loving saith to Peter, `The Lord it is!` Simon Peter, therefore, having heard that it is the Lord, did gird on the outer coat, (for he was naked,) and did cast himself into the sea;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo thV ghV all wV apo phcwn diakosiwn suronteV to diktuon twn icquwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo thV ghV all wV apo phcwn diakosiwn suronteV to diktuon twn icquwn

Byzantine Majority
oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo thV ghV all wV apo phcwn diakosiwn suronteV to diktuon twn icquwn

Alexandrian
oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo thV ghV alla wV apo phcwn diakosiwn suronteV to diktuon twn icquwn

Latin Vulgate
21:8 alii autem discipuli navigio venerunt non enim longe erant a terra sed quasi a cubitis ducentis trahentes rete piscium

King James Version
21:8 And the other disciples came in a little ship; (for they were not far from land, but as it were two hundred cubits,) dragging the net with fishes.

American Standard Version
21:8 But the other disciples came in the little boat (for they were not far from the land, but about two hundred cubits off), dragging the net full of fishes.

Bible in Basic English
21:8 And the other disciples came in the little boat (they were not far from land, only about two hundred cubits off) pulling the net full of fish.

Darby's English Translation
21:8 and the other disciples came in the small boat, for they were not far from the land, but somewhere about two hundred cubits, dragging the net of fishes.

Douay Rheims
21:8 But the other disciples came in the ship, (for they were not far from the land, but as it were two hundred cubits,) dragging the net with fishes.

Noah Webster Bible
21:8 And the other disciples came in a little boat (for they were not far from land, but as it were two hundred cubits) dragging the net with fishes.

Weymouth New Testament
21:8 But the rest of the disciples came in the small boat (for they were not far from land--only about a hundred yards off), dragging the net full of fish.

World English Bible
21:8 But the other disciples came in the little boat (for they were not far from the land, but about two hundred cubits away), dragging the net full of fish.

Young's Literal Translation
21:8 and the other disciples came by the little boat, for they were not far from the land, but as it were about two hundred cubits off, dragging the net of the fishes;

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
wV oun apebhsan eiV thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton

Scrivener 1894 Textus Receptus
wV oun apebhsan eiV thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton

Byzantine Majority
wV oun apebhsan eiV thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton

Alexandrian
wV oun apebhsan eiV thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton

Latin Vulgate
21:9 ut ergo descenderunt in terram viderunt prunas positas et piscem superpositum et panem

King James Version
21:9 As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread.

American Standard Version
21:9 So when they got out upon the land, they see a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread.

Bible in Basic English
21:9 When they got to land, they saw a fire of coals there, with fish cooking on it, and bread.

Darby's English Translation
21:9 When therefore they went out on the land, they see a fire of coals there, and fish laid on it, and bread.

Douay Rheims
21:9 As soon then as they came to land, they saw hot coals lying, and a fish laid thereon, and bread.

Noah Webster Bible
21:9 As soon then as they had come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid upon them, and bread.

Weymouth New Testament
21:9 As soon as they landed, they saw a charcoal fire burning there, with fish broiling on it, and bread close by.

World English Bible
21:9 So when they got out on the land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it, and bread.

Young's Literal Translation
21:9 when, therefore, they came to the land, they behold a fire of coals lying, and a fish lying on it, and bread.

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autoiV o ihsouV enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autoiV o ihsouV enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun

Byzantine Majority
legei autoiV o ihsouV enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun

Alexandrian
legei autoiV o ihsouV enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun

Latin Vulgate
21:10 dicit eis Iesus adferte de piscibus quos prendidistis nunc

King James Version
21:10 Jesus saith unto them, Bring of the fish which ye have now caught.

American Standard Version
21:10 Jesus saith unto them, Bring of the fish which ye have now taken.

Bible in Basic English
21:10 Jesus said to them, Get some of the fish which you have now taken.

Darby's English Translation
21:10 Jesus says to them, Bring of the fishes which ye have now taken.

Douay Rheims
21:10 Jesus saith to them: Bring hither of the fishes which you have now caught.

Noah Webster Bible
21:10 Jesus saith to them, Bring of the fish which ye have now caught.

Weymouth New Testament
21:10 Jesus told them to fetch some of the fish which they had just caught.

World English Bible
21:10 Jesus said to them, "Bring some of the fish which you have just caught."

Young's Literal Translation
21:10 Jesus saith to them, `Bring ye from the fishes that ye caught now;`

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
anebh simwn petroV kai eilkusen to diktuon epi ths ghs meston icquwn megalwn ekaton penthkontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon

Scrivener 1894 Textus Receptus
anebh simwn petroV kai eilkusen to diktuon epi ths ghs meston icquwn megalwn ekaton penthkontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon

Byzantine Majority
anebh simwn petroV kai eilkusen to diktuon epi ths ghs meston icquwn megalwn ekaton penthkonta triwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon

Alexandrian
anebh oun simwn petroV kai eilkusen to diktuon eis thn ghn meston icquwn megalwn ekaton penthkonta triwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon

Latin Vulgate
21:11 ascendit Simon Petrus et traxit rete in terram plenum magnis piscibus centum quinquaginta tribus et cum tanti essent non est scissum rete

King James Version
21:11 Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, an hundred and fifty and three: and for all there were so many, yet was not the net broken.

American Standard Version
21:11 Simon Peter therefore went up, and drew the net to land, full of great fishes, a hundred and fifty and three: and for all there were so many, the net was not rent.

Bible in Basic English
21:11 So Peter went to the boat and came back pulling the net to land, full of great fish, a hundred and fifty-three; and though there was such a number the net was not broken.

Darby's English Translation
21:11 Simon Peter went up and drew the net to the land full of great fishes, a hundred and fifty-three; and though there were so many, the net was not rent.

Douay Rheims
21:11 Simon Peter went up, and drew the net to land, full of great fishes, one hundred and fifty-three. And although there were so many, the net was not broken.

Noah Webster Bible
21:11 Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, a hundred and fifty and three: and notwithstanding there were so many, yet the net was not broken.

Weymouth New Testament
21:11 So Simon Peter went on board the boat and drew the net ashore full of large fish, 153 in number; and yet, although there were so many, the net had not broken.

World English Bible
21:11 Simon Peter went up, and drew the net to land, full of great fish, one hundred fifty-three; and even though there were so many, the net wasn`t torn.

Young's Literal Translation
21:11 Simon Peter went up, and drew the net up on the land, full of great fishes, an hundred fifty and three, and though they were so many, the net was not rent.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autoiV o ihsouV deute aristhsate oudeiV de etolma twn maqhtwn exetasai auton su tiV ei eidoteV oti o kurioV estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autoiV o ihsouV deute aristhsate oudeiV de etolma twn maqhtwn exetasai auton su tiV ei eidoteV oti o kurioV estin

Byzantine Majority
legei autoiV o ihsouV deute aristhsate oudeiV de etolma twn maqhtwn exetasai auton su tiV ei eidoteV oti o kurioV estin

Alexandrian
legei autoiV o ihsouV deute aristhsate oudeiV de etolma twn maqhtwn exetasai auton su tiV ei eidoteV oti o kurioV estin

Latin Vulgate
21:12 dicit eis Iesus venite prandete et nemo audebat discentium interrogare eum tu quis es scientes quia Dominus esset

King James Version
21:12 Jesus saith unto them, Come [and] dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? knowing that it was the Lord.

American Standard Version
21:12 Jesus saith unto them, Come and break your fast. And none of the disciples durst inquire of him, Who art thou? knowing that it was the Lord.

Bible in Basic English
21:12 Jesus said to them, Come and take some food. And all the disciples were in fear of putting the question, Who are you? being conscious that it was the Lord.

Darby's English Translation
21:12 Jesus says to them, Come and dine. But none of the disciples dared inquire of him, Who art thou? knowing that it was the Lord.

Douay Rheims
21:12 Jesus saith to them: Come, and dine. And none of them who were at meat, durst ask him: Who art thou? knowing that it was the Lord.

Noah Webster Bible
21:12 Jesus saith to them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? knowing that it was the Lord.

Weymouth New Testament
21:12 "Come this way and have breakfast," said Jesus. But not one of the disciples ventured to question Him as to who He was, for they felt sure that it was the Master.

World English Bible
21:12 Jesus said to them, "Come and eat breakfast." None of the disciples dared inquire of him, "Who are you?" knowing that it was the Lord.

Young's Literal Translation
21:12 Jesus saith to them, `Come ye, dine;` and none of the disciples was venturing to inquire of him, `Who art thou?` knowing that it is the Lord;

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
ercetai oun o ihsouV kai lambanei ton arton kai didwsin autoiV kai to oyarion omoiwV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ercetai oun o ihsouV kai lambanei ton arton kai didwsin autoiV kai to oyarion omoiwV

Byzantine Majority
ercetai oun o ihsouV kai lambanei ton arton kai didwsin autoiV kai to oyarion omoiwV

Alexandrian
ercetai ihsouV kai lambanei ton arton kai didwsin autoiV kai to oyarion omoiwV

Latin Vulgate
21:13 et venit Iesus et accepit panem et dat eis et piscem similiter

King James Version
21:13 Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise.

American Standard Version
21:13 Jesus cometh, and taketh the bread, and giveth them, and the fish likewise.

Bible in Basic English
21:13 Then Jesus came and took the bread and gave it to them, and the fish in the same way.

Darby's English Translation
21:13 Jesus comes and takes the bread and gives it to them, and the fish in like manner.

Douay Rheims
21:13 And Jesus cometh and taketh bread, and giveth them, and fish in like manner.

Noah Webster Bible
21:13 Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise.

Weymouth New Testament
21:13 Then Jesus came and took the bread and gave them some, and the fish in the same way.

World English Bible
21:13 Then Jesus came and took the bread, gave it to them, and the fish likewise.

Young's Literal Translation
21:13 Jesus, therefore, doth come and take the bread and give to them, and the fish in like manner;

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
touto hdh triton efanerwqh o ihsouV toiV maqhtaiV autou egerqeiV ek nekrwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
touto hdh triton efanerwqh o ihsouV toiV maqhtaiV autou egerqeiV ek nekrwn

Byzantine Majority
touto hdh triton efanerwqh o ihsouV toiV maqhtaiV autou egerqeiV ek nekrwn

Alexandrian
touto hdh triton efanerwqh ihsouV toiV maqhtaiV egerqeiV ek nekrwn

Latin Vulgate
21:14 hoc iam tertio manifestatus est Iesus discipulis cum surrexisset a mortuis

King James Version
21:14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead.

American Standard Version
21:14 This is now the third time that Jesus was manifested to the disciples, after that he was risen from the dead.

Bible in Basic English
21:14 Now this was the third time that Jesus let himself be seen by the disciples after he had come back from the dead.

Darby's English Translation
21:14 This is already the third time that Jesus had been manifested to the disciples, being risen from among the dead.

Douay Rheims
21:14 This is now the third time that Jesus was manifested to his disciples, after he was risen from the dead.

Noah Webster Bible
21:14 This is now the third time that Jesus showed himself to his disciples, after he had risen from the dead.

Weymouth New Testament
21:14 This was now the third occasion on which Jesus showed Himself to the disciples after He had risen from among the dead.

World English Bible
21:14 This is now the third time that Jesus was revealed to his disciples, after he had risen from the dead.

Young's Literal Translation
21:14 this is now a third time Jesus was manifested to his disciples, having been raised from the dead.

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsouV simwn iwna agapaV me pleion toutwn legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw boske ta arnia mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsouV simwn iwna agapaV me pleion toutwn legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw boske ta arnia mou

Byzantine Majority
ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsouV simwn iwna agapaV me pleion toutwn legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw boske ta arnia mou

Alexandrian
ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsouV simwn iwannou agapaV me pleon toutwn legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw boske ta arnia mou

Latin Vulgate
21:15 cum ergo prandissent dicit Simoni Petro Iesus Simon Iohannis diligis me plus his dicit ei etiam Domine tu scis quia amo te dicit ei pasce agnos meos

King James Version
21:15 So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, [son] of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs.

American Standard Version
21:15 So when they had broken their fast, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of John, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs.

Bible in Basic English
21:15 Then when they had taken food, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, is your love for me greater than the love of these others? He said to him, Yes, Lord; you are certain of my love for you. He said to him, Then give my lambs food.

Darby's English Translation
21:15 When therefore they had dined, Jesus says to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He says to him, Yea, Lord; thou knowest that I am attached to thee. He says to him, Feed my lambs.

Douay Rheims
21:15 When therefore they had dined, Jesus saith to Simon Peter: Simon son of John, lovest thou me more than these? He saith to him: Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith to him: Feed my lambs.

Noah Webster Bible
21:15 So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith to him, Yes, Lord: thou knowest that I love thee. He saith to him, Feed my lambs.

Weymouth New Testament
21:15 When they had finished breakfast, Jesus asked Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these others do?" "Yes, Master," was his answer; "you know that you are dear to me." "Then feed my lambs," replied Jesus.

World English Bible
21:15 So when they had eaten their breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of Jonah, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord; you know that I have affection for you." He said to him, "Feed my lambs."

Young's Literal Translation
21:15 When, therefore, they dined, Jesus saith to Simon Peter, `Simon, son of Jonas, dost thou love me more than these?` he saith to him, `Yes, Lord; thou hast known that I dearly love thee;` he saith to him, `Feed my lambs.`

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autw palin deuteron simwn iwna agapaV me legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw poimaine ta probata mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autw palin deuteron simwn iwna agapaV me legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw poimaine ta probata mou

Byzantine Majority
legei autw palin deuteron simwn iwna agapaV me legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw poimaine ta probata mou

Alexandrian
legei autw palin deuteron simwn iwannou agapaV me legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw poimaine ta probata mou

Latin Vulgate
21:16 dicit ei iterum Simon Iohannis diligis me ait illi etiam Domine tu scis quia amo te dicit ei pasce agnos meos

King James Version
21:16 He saith to him again the second time, Simon, [son] of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep.

American Standard Version
21:16 He saith to him again a second time, Simon, son of John, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Tend my sheep.

Bible in Basic English
21:16 Again, a second time, he said to him, Simon, son of John, have you any love for me? Yes, Lord, he said, you are certain of my love for you. Then take care of my sheep, said Jesus.

Darby's English Translation
21:16 He says to him again a second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He says to him, Yea, Lord; thou knowest that I am attached to thee. He says to him, Shepherd my sheep.

Douay Rheims
21:16 He saith to him again: Simon, son of John, lovest thou me? He saith to him: Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith to him: Feed my lambs.

Noah Webster Bible
21:16 He saith to him again the second time, Simon son of Jonas, lovest thou me? He saith to him, Yes, Lord: thou knowest that I love thee. He saith to him, Feed my sheep.

Weymouth New Testament
21:16 Again a second time He asked him, "Simon, son of John, do you love me?" "Yes, Master," he said, "you know that you are dear to me." "Then be a shepherd to my sheep," He said.

World English Bible
21:16 He said to him again a second time, "Simon, son of Jonah, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord; you know that I have affection for you." He said to him, "Tend my sheep."

Young's Literal Translation
21:16 He saith to him again, a second time, `Simon, son of Jonas, dost thou love me?` he saith to him, `Yes, Lord; thou hast known that I dearly love thee;` he saith to him, `Tend my sheep.`

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autw to triton simwn iwna fileiV me eluphqh o petroV oti eipen autw to triton fileiV me kai eipen autw kurie su panta oidaV su ginwskeiV oti filw se legei autw o ihsous boske ta probata mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autw to triton simwn iwna fileiV me eluphqh o petroV oti eipen autw to triton fileiV me kai eipen autw kurie su panta oidaV su ginwskeiV oti filw se legei autw o ihsous boske ta probata mou

Byzantine Majority
legei autw to triton simwn iwna fileiV me eluphqh o petroV oti eipen autw to triton fileiV me kai eipen autw kurie su panta oidaV su ginwskeiV oti filw se legei autw o ihsous boske ta probata mou

Alexandrian
legei autw to triton simwn iwannou fileiV me eluphqh o petroV oti eipen autw to triton fileiV me kai legei autw kurie panta su oidaV su ginwskeiV oti filw se legei autw [o ihsous] boske ta probata mou

Latin Vulgate
21:17 dicit ei tertio Simon Iohannis amas me contristatus est Petrus quia dixit ei tertio amas me et dicit ei Domine tu omnia scis tu scis quia amo te dicit ei pasce oves meas

King James Version
21:17 He saith unto him the third time, Simon, [son] of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

American Standard Version
21:17 He saith unto him the third time, Simon, son of John, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

Bible in Basic English
21:17 He said to him a third time, Simon, son of John, am I dear to you? Now Peter was troubled in his heart because he put the question a third time, Am I dear to you? And he said to him, Lord, you have knowledge of all things; you see that you are dear to me. Jesus said to him, Then give my sheep food.

Darby's English Translation
21:17 He says to him the third time, Simon, son of Jonas, art thou attached to me? Peter was grieved because he said to him the third time, Art thou attached to me? and said to him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I am attached to thee. Jesus says to him, Feed my sheep.

Douay Rheims
21:17 He said to him the third time: Simon, son of John, lovest thou me? Peter was grieved, because he had said to him the third time: Lovest thou me? And he said to him: Lord, thou knowest all things: thou knowest that I love thee. He said to him: Feed my sheep.

Noah Webster Bible
21:17 He saith to him the third time, Simon son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved, because he said to him the third time, Lovest thou me? And he said to him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith to him, Feed my sheep.

Weymouth New Testament
21:17 A third time Jesus put the question: "Simon, son of John, am I dear to you?" It grieved Peter that Jesus asked him the third time, "Am I dear to you?" "Master," he replied, "you know everything, you can see that you are dear to me." "Then feed my much-loved sheep," said Jesus.

World English Bible
21:17 He says to him the third time, "Simon, son of Jonah, do you have affection for me?" Peter was grieved because he asked him the third time, "Do you have affection for me?" He said to him, "Lord, you know everything. You know that I have affection for you." Jesus said to him, "Feed my sheep.

Young's Literal Translation
21:17 He saith to him the third time, `Simon, son of Jonas, dost thou dearly love me?` Peter was grieved that he said to him the third time, `Dost thou dearly love me?` and he said to him, `Lord, thou hast known all things; thou dost know that I dearly love thee.` Jesus saith to him, `Feed my sheep;

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
amhn amhn legw soi ote hV newteroV ezwnnueV seauton kai periepateiV opou hqeleV otan de ghrashV ekteneiV taV ceiraV sou kai alloV se zwsei kai oisei opou ou qeleiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
amhn amhn legw soi ote hV newteroV ezwnnueV seauton kai periepateiV opou hqeleV otan de ghrashV ekteneiV taV ceiraV sou kai alloV se zwsei kai oisei opou ou qeleiV

Byzantine Majority
amhn amhn legw soi ote hV newteroV ezwnnueV seauton kai periepateiV opou hqeleV otan de ghrashV ekteneiV taV ceiraV sou kai alloV se zwsei kai oisei opou ou qeleiV

Alexandrian
amhn amhn legw soi ote hV newteroV ezwnnueV seauton kai periepateiV opou hqeleV otan de ghrashV ekteneiV taV ceiraV sou kai alloV se zwsei kai oisei opou ou qeleiV

Latin Vulgate
21:18 amen amen dico tibi cum esses iunior cingebas te et ambulabas ubi volebas cum autem senueris extendes manus tuas et alius te cinget et ducet quo non vis

King James Version
21:18 Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry [thee] whither thou wouldest not.

American Standard Version
21:18 Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.

Bible in Basic English
21:18 Truly I say to you, When you were young, you made yourself ready and went wherever you had a desire to go: but when you are old, you will put out your hands and another will make you ready, and you will be taken where you have no desire to go.

Darby's English Translation
21:18 Verily, verily, I say to thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst where thou desiredst; but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and bring thee where thou dost not desire.

Douay Rheims
21:18 Amen, amen I say to thee, when thou wast younger, thou didst gird thyself, and didst walk where thou wouldst. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and lead thee whither thou wouldst not.

Noah Webster Bible
21:18 Verily, verily, I say to thee, When thou wast young, thou didst gird thyself and walk whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldst not.

Weymouth New Testament
21:18 "In most solemn truth I tell you that whereas, when you were young, you used to put on your girdle and walk whichever way you chose, when you have grown old you will stretch out your arms and some one else will put a girdle round you and carry you where you have no wish to go."

World English Bible
21:18 Most assuredly I tell you, when you were young, you dressed yourself, and walked where you wanted to. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you, and carry you where you don`t want to go."

Young's Literal Translation
21:18 verily, verily, I say to thee, When thou wast younger, thou wast girding thyself and wast walking whither thou didst will, but when thou mayest be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another will gird thee, and shall carry thee whither thou dost not will;`

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
touto de eipen shmainwn poiw qanatw doxasei ton qeon kai touto eipwn legei autw akolouqei moi

Scrivener 1894 Textus Receptus
touto de eipen shmainwn poiw qanatw doxasei ton qeon kai touto eipwn legei autw akolouqei moi

Byzantine Majority
touto de eipen shmainwn poiw qanatw doxasei ton qeon kai touto eipwn legei autw akolouqei moi

Alexandrian
touto de eipen shmainwn poiw qanatw doxasei ton qeon kai touto eipwn legei autw akolouqei moi

Latin Vulgate
21:19 hoc autem dixit significans qua morte clarificaturus esset Deum et hoc cum dixisset dicit ei sequere me

King James Version
21:19 This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.

American Standard Version
21:19 Now this he spake, signifying by what manner of death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.

Bible in Basic English
21:19 Now this he said, pointing out the sort of death by which he would give God glory. And after saying this, he said to him, Come after me.

Darby's English Translation
21:19 But he said this signifying by what death he should glorify God. And having said this, he says to him, Follow me.

Douay Rheims
21:19 And this he said, signifying by what death he should glorify God. And when he had said this, he saith to him: Follow me.

Noah Webster Bible
21:19 This he spoke, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith to him, Follow me.

Weymouth New Testament
21:19 This He said to indicate the kind of death by which that disciple would bring glory to God; and after speaking thus He said to him, "Follow me."

World English Bible
21:19 Now he said this, signifying by what kind of death he would glorify God. When he had said this, he said to him, "Follow me."

Young's Literal Translation
21:19 and this he said, signifying by what death he shall glorify God; and having said this, he saith to him, `Be following me.`

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
epistrafeiV de o petroV blepei ton maqhthn on hgapa o ihsouV akolouqounta oV kai anepesen en tw deipnw epi to sthqoV autou kai eipen kurie tiV estin o paradidouV se

Scrivener 1894 Textus Receptus
epistrafeiV de o petroV blepei ton maqhthn on hgapa o ihsouV akolouqounta oV kai anepesen en tw deipnw epi to sthqoV autou kai eipen kurie tiV estin o paradidouV se

Byzantine Majority
epistrafeiV de o petroV blepei ton maqhthn on hgapa o ihsouV akolouqounta oV kai anepesen en tw deipnw epi to sthqoV autou kai eipen kurie tiV estin o paradidouV se

Alexandrian
epistrafeiV o petroV blepei ton maqhthn on hgapa o ihsouV akolouqounta oV kai anepesen en tw deipnw epi to sthqoV autou kai eipen kurie tiV estin o paradidouV se

Latin Vulgate
21:20 conversus Petrus vidit illum discipulum quem diligebat Iesus sequentem qui et recubuit in cena super pectus eius et dixit Domine quis est qui tradit te

King James Version
21:20 Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following; which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee?

American Standard Version
21:20 Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following; who also leaned back on his breast at the supper, and said, Lord, who is he that betrayeth thee?

Bible in Basic English
21:20 Then Peter, turning round, saw the disciple who was dear to Jesus coming after them--the disciple who was resting on his breast at the last meal, and said, Lord, who is it who will be false to you?

Darby's English Translation
21:20 Peter, turning round, sees the disciple whom Jesus loved following, who also leaned at supper on his breast, and said, Lord, who is it that delivers thee up?

Douay Rheims
21:20 Peter turning about, saw that disciple whom Jesus loved following, who also leaned on his breast at supper, and said: Lord, who is he that shall betray thee?

Noah Webster Bible
21:20 Then Peter turning about, seeth the disciple whom Jesus loved, following; (who also leaned on his breast at supper, and said, Lord, who is he that betrayeth thee?)

Weymouth New Testament
21:20 Peter turned round and noticed the disciple whom Jesus loved following--the one who at the supper had leaned back on His breast and had asked, "Master, who is it that is betraying you?"

World English Bible
21:20 Then Peter, turning around, saw a disciple following. This was the disciple whom Jesus sincerely loved, the one who had also leaned on Jesus` breast at the supper and asked, "Lord, who is going to betray You?"

Young's Literal Translation
21:20 And Peter having turned about doth see the disciple whom Jesus was loving following, (who also reclined in the supper on his breast, and said, `Sir, who is he who is delivering thee up?`)

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
touton idwn o petroV legei tw ihsou kurie outoV de ti

Scrivener 1894 Textus Receptus
touton idwn o petroV legei tw ihsou kurie outoV de ti

Byzantine Majority
touton idwn o petroV legei tw ihsou kurie outoV de ti

Alexandrian
touton oun idwn o petroV legei tw ihsou kurie outoV de ti

Latin Vulgate
21:21 hunc ergo cum vidisset Petrus dicit Iesu Domine hic autem quid

King James Version
21:21 Peter seeing him saith to Jesus, Lord, and what [shall] this man [do]?

American Standard Version
21:21 Peter therefore seeing him saith to Jesus, Lord, and what shall this man do?

Bible in Basic English
21:21 Seeing him, Peter said to Jesus, What about this man?

Darby's English Translation
21:21 Peter, seeing him, says to Jesus, Lord, and what of this man?

Douay Rheims
21:21 Him therefore when Peter had seen, he saith to Jesus: Lord, and what shall this man do?

Noah Webster Bible
21:21 Peter seeing him, saith to Jesus, Lord, and what shall this man do?

Weymouth New Testament
21:21 On seeing him, Peter asked Jesus, "And, Master, what about him?"

World English Bible
21:21 Peter seeing him, said to Jesus, "Lord, and what will this man do?"

Young's Literal Translation
21:21 Peter having seen this one, saith to Jesus, `Lord, and what of this one?`

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autw o ihsouV ean auton qelw menein ewV ercomai ti proV se su akolouqei moi

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autw o ihsouV ean auton qelw menein ewV ercomai ti proV se su akolouqei moi

Byzantine Majority
legei autw o ihsouV ean auton qelw menein ewV ercomai ti proV se su akolouqei moi

Alexandrian
legei autw o ihsouV ean auton qelw menein ewV ercomai ti proV se su moi akolouqei

Latin Vulgate
21:22 dicit ei Iesus si sic eum volo manere donec veniam quid ad te tu me sequere

King James Version
21:22 Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what [is that] to thee? follow thou me.

American Standard Version
21:22 Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me.

Bible in Basic English
21:22 Jesus said to him, If it is my desire for him to be here till I come back, what is that to you? come yourself after me.

Darby's English Translation
21:22 Jesus says to him, If I will that he abide until I come, what is that to thee? Follow thou me.

Douay Rheims
21:22 Jesus saith to him: So I will have him to remain till I come, what is it to thee? follow thou me.

Noah Webster Bible
21:22 Jesus saith to him, If I will that he shall tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me.

Weymouth New Testament
21:22 "If I desire him to remain till I come," replied Jesus, "what concern is that of yours? You, yourself, must follow me."

World English Bible
21:22 Jesus said to him, "If I desire that he stay until I come, what is that to you? You follow me."

Young's Literal Translation
21:22 Jesus saith to him, `If him I will to remain till I come, what -- to thee? be thou following me.` This word, therefore, went forth to the brethren that that disciple doth not die,

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
exhlqen oun o logoV outos eiV touV adelfouV oti o maqhthV ekeinoV ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o ihsouV oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ewV ercomai ti proV se

Scrivener 1894 Textus Receptus
exhlqen oun o logoV outos eiV touV adelfouV oti o maqhthV ekeinoV ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o ihsouV oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ewV ercomai ti proV se

Byzantine Majority
exhlqen oun o logoV outos eiV touV adelfouV oti o maqhthV ekeinoV ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o ihsouV oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ewV ercomai ti proV se

Alexandrian
exhlqen oun outos o logoV eiV touV adelfouV oti o maqhthV ekeinoV ouk apoqnhskei ouk eipen de autw o ihsouV oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ewV ercomai [ti proV se]

Latin Vulgate
21:23 exivit ergo sermo iste in fratres quia discipulus ille non moritur et non dixit ei Iesus non moritur sed si sic eum volo manere donec venio quid ad te

King James Version
21:23 Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what [is that] to thee?

American Standard Version
21:23 This saying therefore went forth among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, that he should not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee?

Bible in Basic English
21:23 So this saying went about among the brothers that this disciple would not undergo death: Jesus, however, did not say that he would not undergo death, but, If it is my desire for him to be here till I come back, what is that to you?

Darby's English Translation
21:23 This word therefore went out among the brethren, That disciple does not die. And Jesus did not say to him, He does not die; but, If I will that he abide until I come, what is that to thee?

Douay Rheims
21:23 This saying therefore went abroad among the brethren, that that disciple should not die. And Jesus did not say to him: He should not die; but, So I will have him to remain till I come, what is it to thee?

Noah Webster Bible
21:23 Then this saying went abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not to him, He shall not die; but, if I will that he shall tarry till I come, what is that to thee?

Weymouth New Testament
21:23 Hence the report spread among the brethren that that disciple would never die. Yet Jesus did not say, "He is not to die," but, "If I desire him to remain till I come, what concern is that of yours?"

World English Bible
21:23 This saying therefore went forth among the brothers, that that disciple wouldn`t die. Yet Jesus didn`t say to him that he wouldn`t die, but, "If I desire that he stay until I come, what is that to you?"

Young's Literal Translation
21:23 yet Jesus did not say to him, that he doth not die, but, `If him I will to remain till I come, what -- to thee?`

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
outoV estin o maqhthV o marturwn peri toutwn kai grayaV tauta kai oidamen oti alhqhV estin h marturia autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
outoV estin o maqhthV o marturwn peri toutwn kai grayaV tauta kai oidamen oti alhqhV estin h marturia autou

Byzantine Majority
outoV estin o maqhthV o marturwn peri toutwn kai grayaV tauta kai oidamen oti alhqhV estin h marturia autou

Alexandrian
outoV estin o maqhthV o marturwn peri toutwn kai o grayaV tauta kai oidamen oti alhqhV autou h marturia estin

Latin Vulgate
21:24 hic est discipulus qui testimonium perhibet de his et scripsit haec et scimus quia verum est testimonium eius

King James Version
21:24 This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true.

American Standard Version
21:24 This is the disciple that beareth witness of these things, and wrote these things: and we know that his witness is true.

Bible in Basic English
21:24 This is the disciple who gives witness about these things and who put them in writing: and we have knowledge that his witness is true.

Darby's English Translation
21:24 This is the disciple who bears witness concerning these things, and who has written these things; and we know that his witness is true.

Douay Rheims
21:24 This is that disciple who giveth testimony of these things, and hath written these things; and we know that his testimony is true.

Noah Webster Bible
21:24 This is the disciple who testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true.

Weymouth New Testament
21:24 That is the disciple who gives his testimony as to these matters, and has written this history; and we know that his testimony is true.

World English Bible
21:24 This is the disciple who testifies about these things, and wrote these things. We know that his witness is true.

Young's Literal Translation
21:24 this is the disciple who is testifying concerning these things, and he wrote these things, and we have known that his testimony is true.

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
estin de kai alla polla osa epoihsen o ihsouV atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia amhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
estin de kai alla polla osa epoihsen o ihsouV atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia amhn

Byzantine Majority
estin de kai alla polla osa epoihsen o ihsouV atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia amhn

Alexandrian
estin de kai alla polla a epoihsen o ihsouV atina ean grafhtai kaq en oud auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia

Latin Vulgate
21:25

King James Version
21:25 And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen.

American Standard Version
21:25 And there are also many other things which Jesus did, the which if they should be written every one, I suppose that even the world itself would not contain the books that should be written.

Bible in Basic English
21:25 And Jesus did such a number of other things that, if every one was recorded, it is my opinion that even the world itself is not great enough for the books there would be.

Darby's English Translation
21:25 And there are also many other things which Jesus did, the which if they were written one by one, I suppose that not even the world itself would contain the books written.

Douay Rheims
21:25 But there are also many other things which Jesus did; which, if they were written every one, the world itself, I think, would not be able to contain the books that should be written.

Noah Webster Bible
21:25 And there are also many other things which Jesus did, which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. Amen.

Weymouth New Testament
21:25 But there are also many other things which Jesus did--so vast a number indeed that if they were all described in detail, I suppose that the world itself could not contain the books that would have to be written.

World English Bible
21:25 There are also many other things which Jesus did, which if they would all be written, I suppose that even the world itself wouldn`t contain the books that would be written.

Young's Literal Translation
21:25 And there are also many other things -- as many as Jesus did -- which, if they may be written one by one, not even the world itself I think to have place for the books written. Amen.

 

Acts 1

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com