Parallel Greek New Testament

John 19

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Return to Index

Chapter 20

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

Stephens 1550 Textus Receptus
th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotiaV eti oushV eiV to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou

Scrivener 1894 Textus Receptus
th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotiaV eti oushV eiV to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou

Byzantine Majority
th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotiaV eti oushV eiV to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou

Alexandrian
th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotiaV eti oushV eiV to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou

Latin Vulgate
20:1 una autem sabbati Maria Magdalene venit mane cum adhuc tenebrae essent ad monumentum et videt lapidem sublatum a monumento

King James Version
20:1 The first [day] of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

American Standard Version
20:1 Now on the first day of the week cometh Mary Magdalene early, while it was yet dark, unto the tomb, and seeth the stone taken away from the tomb.

Bible in Basic English
20:1 Now on the first day of the week, very early, while it was still dark, Mary Magdalene came to the place and saw that the stone had been taken away from it.

Darby's English Translation
20:1 And on the first day of the week Mary of Magdala comes in early morn to the tomb, while it was still dark, and sees the stone taken away from the tomb.

Douay Rheims
20:1 And on the first day of the week, Mary Magdalen cometh early, when it was yet dark, unto the sepulchre; and she saw the stone taken away from the sepulchre.

Noah Webster Bible
20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, to the sepulcher, and seeth the stone taken away from the sepulcher.

Weymouth New Testament
20:1 On the first day of the week, very early, while it was still dark, Mary of Magdala came to the tomb and saw that the stone had been removed from it.

World English Bible
20:1 Now on the first day of the week, Mary Magdalene came early, while it was yet dark, to the tomb, and saw the stone taken away from the tomb.

Young's Literal Translation
20:1 And on the first of the sabbaths, Mary the Magdalene doth come early (there being yet darkness) to the tomb, and she seeth the stone having been taken away out of the tomb,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
trecei oun kai ercetai proV simwna petron kai proV ton allon maqhthn on efilei o ihsouV kai legei autoiV hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
trecei oun kai ercetai proV simwna petron kai proV ton allon maqhthn on efilei o ihsouV kai legei autoiV hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton

Byzantine Majority
trecei oun kai ercetai proV simwna petron kai proV ton allon maqhthn on efilei o ihsouV kai legei autoiV hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton

Alexandrian
trecei oun kai ercetai proV simwna petron kai proV ton allon maqhthn on efilei o ihsouV kai legei autoiV hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton

Latin Vulgate
20:2 cucurrit ergo et venit ad Simonem Petrum et ad alium discipulum quem amabat Iesus et dicit eis tulerunt Dominum de monumento et nescimus ubi posuerunt eum

King James Version
20:2 Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.

American Standard Version
20:2 She runneth therefore, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the tomb, and we know not where they have laid him.

Bible in Basic English
20:2 Then she went running to Simon Peter, and to the other disciple who was loved by Jesus, and said to them, They have taken away the Lord out of the place of the dead and we have no knowledge where they have put him.

Darby's English Translation
20:2 She runs therefore and comes to Simon Peter, and to the other disciple, to whom Jesus was attached, and says to them, They have taken away the Lord out of the tomb, and we know not where they have laid him.

Douay Rheims
20:2 She ran, therefore, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple whom Jesus loved, and saith to them: They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.

Noah Webster Bible
20:2 Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple whom Jesus loved, and saith to them, They have taken away the Lord out of the sepulcher, and we know not where they have laid him.

Weymouth New Testament
20:2 So she ran, as fast as she could, to find Simon Peter and the other disciple--the one who was dear to Jesus--and to tell them, "They have taken the Master out of the tomb, and we do not know where they have put Him."

World English Bible
20:2 She ran therefore, and came to Simon Peter, and to the other disciple whom Jesus loved, and said to them, "They have taken away the Lord out of the tomb, and we don`t know where they have laid him!"

Young's Literal Translation
20:2 she runneth, therefore, and cometh unto Simon Peter, and unto the other disciple whom Jesus was loving, and saith to them, `They took away the Lord out of the tomb, and we have not known where they laid him.`

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
exhlqen oun o petroV kai o alloV maqhthV kai hrconto eiV to mnhmeion

Scrivener 1894 Textus Receptus
exhlqen oun o petroV kai o alloV maqhthV kai hrconto eiV to mnhmeion

Byzantine Majority
exhlqen oun o petroV kai o alloV maqhthV kai hrconto eiV to mnhmeion

Alexandrian
exhlqen oun o petroV kai o alloV maqhthV kai hrconto eiV to mnhmeion

Latin Vulgate
20:3 exiit ergo Petrus et ille alius discipulus et venerunt ad monumentum

King James Version
20:3 Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre.

American Standard Version
20:3 Peter therefore went forth, and the other disciple, and they went toward the tomb.

Bible in Basic English
20:3 So Peter and the other disciple went out to the place of the dead.

Darby's English Translation
20:3 Peter therefore went forth, and the other disciple, and came to the tomb.

Douay Rheims
20:3 Peter therefore went out, and that other disciple, and they came to the sepulchre.

Noah Webster Bible
20:3 Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulcher.

Weymouth New Testament
20:3 Peter and the other disciple started at once to go to the tomb, both of them running,

World English Bible
20:3 Peter therefore went forth, and the other disciple, and they went toward the tomb.

Young's Literal Translation
20:3 Peter, therefore, went forth, and the other disciple, and they were coming to the tomb,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
etrecon de oi duo omou kai o alloV maqhthV proedramen tacion tou petrou kai hlqen prwtoV eiV to mnhmeion

Scrivener 1894 Textus Receptus
etrecon de oi duo omou kai o alloV maqhthV proedramen tacion tou petrou kai hlqen prwtoV eiV to mnhmeion

Byzantine Majority
etrecon de oi duo omou kai o alloV maqhthV proedramen tacion tou petrou kai hlqen prwtoV eiV to mnhmeion

Alexandrian
etrecon de oi duo omou kai o alloV maqhthV proedramen tacion tou petrou kai hlqen prwtoV eiV to mnhmeion

Latin Vulgate
20:4 currebant autem duo simul et ille alius discipulus praecucurrit citius Petro et venit primus ad monumentum

King James Version
20:4 So they ran both together: and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre.

American Standard Version
20:4 And they ran both together: and the other disciple outran Peter, and came first to the tomb;

Bible in Basic English
20:4 They went running together, and the other disciple got in front of Peter and came first to the hole in the rock;

Darby's English Translation
20:4 And the two ran together, and the other disciple ran forward faster than Peter, and came first to the tomb,

Douay Rheims
20:4 And they both ran together, and that other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre.

Noah Webster Bible
20:4 So they ran both together: and the other disciple outran Peter, and came first to the sepulcher.

Weymouth New Testament
20:4 but the other disciple ran faster than Peter and reached it before he did.

World English Bible
20:4 They both ran together. The other disciple outran Peter, and came to the tomb first.

Young's Literal Translation
20:4 and the two were running together, and the other disciple did run forward more quickly than Peter, and came first to the tomb,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai parakuyaV blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai parakuyaV blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen

Byzantine Majority
kai parakuyaV blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen

Alexandrian
kai parakuyaV blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen

Latin Vulgate
20:5 et cum se inclinasset videt posita linteamina non tamen introivit

King James Version
20:5 And he stooping down, [and looking in], saw the linen clothes lying; yet went he not in.

American Standard Version
20:5 and stooping and looking in, he seeth the linen cloths lying; yet entered he not in.

Bible in Basic English
20:5 And looking in, he saw the linen bands on the earth; but he did not go in,

Darby's English Translation
20:5 and stooping down he sees the linen cloths lying; he did not however go in.

Douay Rheims
20:5 And when he stooped down, he saw the linen cloths lying; but yet he went not in.

Noah Webster Bible
20:5 And he stooping down, saw the linen cloths lying; yet he went not in.

Weymouth New Testament
20:5 Stooping and looking in, he saw the linen cloths lying there on the ground, but he did not go in.

World English Bible
20:5 Stooping and looking in, he saw the linen cloths lying, yet he didn`t enter in.

Young's Literal Translation
20:5 and having stooped down, seeth the linen clothes lying, yet, indeed, he entered not.

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
ercetai oun simwn petroV akolouqwn autw kai eishlqen eiV to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena

Scrivener 1894 Textus Receptus
ercetai oun simwn petroV akolouqwn autw kai eishlqen eiV to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena

Byzantine Majority
ercetai oun simwn petroV akolouqwn autw kai eishlqen eiV to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena

Alexandrian
ercetai oun kai simwn petroV akolouqwn autw kai eishlqen eiV to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena

Latin Vulgate
20:6 venit ergo Simon Petrus sequens eum et introivit in monumentum et videt linteamina posita

King James Version
20:6 Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,

American Standard Version
20:6 Simon Peter therefore also cometh, following him, and entered into the tomb; and he beholdeth the linen cloths lying,

Bible in Basic English
20:6 Then Simon Peter came after him and went into the hole in the rock; and he saw the linen bands on the earth,

Darby's English Translation
20:6 Simon Peter therefore comes, following him, and entered into the tomb, and sees the linen cloths lying,

Douay Rheims
20:6 Then cometh Simon Peter, following him, and went into the sepulchre, and saw the linen cloths lying,

Noah Webster Bible
20:6 Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulcher, and seeth the linen cloths lying;

Weymouth New Testament
20:6 Simon Peter, however, also came, following him, and entered the tomb. There on the ground he saw the cloths;

World English Bible
20:6 Then Simon Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,

Young's Literal Translation
20:6 Simon Peter, therefore, cometh, following him, and he entered into the tomb, and beholdeth the linen clothes lying,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
kai to soudarion o hn epi thV kefalhV autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwriV entetuligmenon eiV ena topon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai to soudarion o hn epi thV kefalhV autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwriV entetuligmenon eiV ena topon

Byzantine Majority
kai to soudarion o hn epi thV kefalhV autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwriV entetuligmenon eiV ena topon

Alexandrian
kai to soudarion o hn epi thV kefalhV autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwriV entetuligmenon eiV ena topon

Latin Vulgate
20:7 et sudarium quod fuerat super caput eius non cum linteaminibus positum sed separatim involutum in unum locum

King James Version
20:7 And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.

American Standard Version
20:7 and the napkin, that was upon his head, not lying with the linen cloths, but rolled up in a place by itself.

Bible in Basic English
20:7 And the cloth, which had been round his head, not with the linen bands but rolled up in a place by itself.

Darby's English Translation
20:7 and the handkerchief which was upon his head, not lying with the linen cloths, but folded up in a distinct place by itself.

Douay Rheims
20:7 And the napkin that had been about his head, not lying with the linen cloths, but apart, wrapped up into one place.

Noah Webster Bible
20:7 And the napkin that was about his head, not lying with the linen cloths, but wrapped together in a place by itself.

Weymouth New Testament
20:7 and the towel, which had been placed over the face of Jesus, not lying with the cloths, but folded up and put by itself.

World English Bible
20:7 and the cloth that was on his head, not lying with the linen cloths, but rolled up in a place by itself.

Young's Literal Translation
20:7 and the napkin that was upon his head, not lying with the linen clothes, but apart, having been folded up, in one place;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
tote oun eishlqen kai o alloV maqhthV o elqwn prwtoV eiV to mnhmeion kai eiden kai episteusen

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote oun eishlqen kai o alloV maqhthV o elqwn prwtoV eiV to mnhmeion kai eiden kai episteusen

Byzantine Majority
tote oun eishlqen kai o alloV maqhthV o elqwn prwtoV eiV to mnhmeion kai eiden kai episteusen

Alexandrian
tote oun eishlqen kai o alloV maqhthV o elqwn prwtoV eiV to mnhmeion kai eiden kai episteusen

Latin Vulgate
20:8 tunc ergo introivit et ille discipulus qui venerat primus ad monumentum et vidit et credidit

King James Version
20:8 Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.

American Standard Version
20:8 Then entered in therefore the other disciple also, who came first to the tomb, and he saw, and believed.

Bible in Basic English
20:8 Then the other disciple who came there first went in; and he saw and belief came to him.

Darby's English Translation
20:8 Then entered in therefore the other disciple also who came first to the tomb, and he saw and believed;

Douay Rheims
20:8 Then that other disciple also went in, who came first to the sepulchre: and he saw, and believed.

Noah Webster Bible
20:8 Then went in also that other disciple who came first to the sepulcher, and he saw, and believed.

Weymouth New Testament
20:8 Then the other disciple, who had been the first to come to the tomb, also went in and saw and was convinced.

World English Bible
20:8 Then the other disciple also entered in therefore, who came first to the tomb, and he saw, and believed.

Young's Literal Translation
20:8 then, therefore, entered also the other disciple who came first unto the tomb, and he saw, and did believe;

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai

Scrivener 1894 Textus Receptus
oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai

Byzantine Majority
oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai

Alexandrian
oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai

Latin Vulgate
20:9 nondum enim sciebant scripturam quia oportet eum a mortuis resurgere

King James Version
20:9 For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.

American Standard Version
20:9 For as yet they knew not the scripture, that he must rise from the dead.

Bible in Basic English
20:9 For at that time they had no knowledge that the Writings said that he would have to come again from the dead.

Darby's English Translation
20:9 for they had not yet known the scripture, that he must rise from among the dead.

Douay Rheims
20:9 For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.

Noah Webster Bible
20:9 For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.

Weymouth New Testament
20:9 For until now they had not understood the inspired teaching, that He must rise again from among the dead.

World English Bible
20:9 For as yet they didn`t know the scripture, that he must rise from the dead.

Young's Literal Translation
20:9 for not yet did they know the Writing, that it behoveth him out of the dead to rise again.

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
aphlqon oun palin proV eautous oi maqhtai

Scrivener 1894 Textus Receptus
aphlqon oun palin proV eautous oi maqhtai

Byzantine Majority
aphlqon oun palin proV eautous oi maqhtai

Alexandrian
aphlqon oun palin proV autous oi maqhtai

Latin Vulgate
20:10 abierunt ergo iterum ad semet ipsos discipuli

King James Version
20:10 Then the disciples went away again unto their own home.

American Standard Version
20:10 So the disciples went away again unto their own home.

Bible in Basic English
20:10 So then the disciples went away again to their houses.

Darby's English Translation
20:10 The disciples therefore went away again to their own home.

Douay Rheims
20:10 The disciples therefore departed again to their home.

Noah Webster Bible
20:10 Then the disciples went away again to their own home.

Weymouth New Testament
20:10 Then they went away and returned home.

World English Bible
20:10 So the disciples went away again to their own homes.

Young's Literal Translation
20:10 The disciples therefore went away again unto their own friends,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
maria de eisthkei proV to mnhmeion klaiousa exw wV oun eklaien parekuyen eiV to mnhmeion

Scrivener 1894 Textus Receptus
maria de eisthkei proV to mnhmeion klaiousa exw wV oun eklaien parekuyen eiV to mnhmeion

Byzantine Majority
maria de eisthkei proV to mnhmeion klaiousa exw wV oun eklaien parekuyen eiV to mnhmeion

Alexandrian
maria de eisthkei proV tw mnhmeiw exw klaiousa wV oun eklaien parekuyen eiV to mnhmeion

Latin Vulgate
20:11 Maria autem stabat ad monumentum foris plorans dum ergo fleret inclinavit se et prospexit in monumentum

King James Version
20:11 But Mary stood without at the sepulchre weeping: and as she wept, she stooped down, [and looked] into the sepulchre,

American Standard Version
20:11 But Mary was standing without at the tomb weeping: so, as she wept, she stooped and looked into the tomb;

Bible in Basic English
20:11 But Mary was still there outside the hole in the rock, weeping; and while she was weeping and looking into the hole,

Darby's English Translation
20:11 But Mary stood at the tomb weeping without. As therefore she wept, she stooped down into the tomb,

Douay Rheims
20:11 But Mary stood at the sepulchre without, weeping. Now as she was weeping, she stooped down, and looked into the sepulchre,

Noah Webster Bible
20:11 But Mary stood without at the sepulcher weeping: and as she wept she stooped down to look into the sepulcher,

Weymouth New Testament
20:11 Meanwhile Mary remained standing near the tomb, weeping aloud. She did not enter the tomb, but as she wept she stooped and looked in,

World English Bible
20:11 But Mary was standing outside at the tomb weeping. So, as she wept, she stooped and looked into the tomb,

Young's Literal Translation
20:11 and Mary was standing near the tomb, weeping without; as she was weeping, then, she stooped down to the tomb, and beholdeth two messengers in white, sitting,

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
kai qewrei duo aggelouV en leukoiV kaqezomenouV ena proV th kefalh kai ena proV toiV posin opou ekeito to swma tou ihsou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai qewrei duo aggelouV en leukoiV kaqezomenouV ena proV th kefalh kai ena proV toiV posin opou ekeito to swma tou ihsou

Byzantine Majority
kai qewrei duo aggelouV en leukoiV kaqezomenouV ena proV th kefalh kai ena proV toiV posin opou ekeito to swma tou ihsou

Alexandrian
kai qewrei duo aggelouV en leukoiV kaqezomenouV ena proV th kefalh kai ena proV toiV posin opou ekeito to swma tou ihsou

Latin Vulgate
20:12 et vidit duos angelos in albis sedentes unum ad caput et unum ad pedes ubi positum fuerat corpus Iesu

King James Version
20:12 And seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.

American Standard Version
20:12 and she beholdeth two angels in white sitting, one at the head, and one at the feet, where the body of Jesus had lain.

Bible in Basic English
20:12 She saw two angels in white seated where the body of Jesus had been, one at the head and the other at the feet.

Darby's English Translation
20:12 and beholds two angels sitting in white garments, one at the head and one at the feet, where the body of Jesus had lain.

Douay Rheims
20:12 And she saw two angels in white, sitting, one at the head, and one at the feet, where the body of Jesus had been laid.

Noah Webster Bible
20:12 And seeth two angels in white, sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.

Weymouth New Testament
20:12 and saw two angels clothed in white raiment, sitting one at the head and one at the feet where the body of Jesus had been.

World English Bible
20:12 and she saw two angels in white sitting, one at the head, and one at the feet, where the body of Jesus had lain.

Young's Literal Translation
20:12 one at the head, and one at the feet, where the body of Jesus had been laid.

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieiV legei autoiV oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eqhkan auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieiV legei autoiV oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eqhkan auton

Byzantine Majority
kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieiV legei autoiV oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eqhkan auton

Alexandrian
kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieiV legei autoiV oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eqhkan auton

Latin Vulgate
20:13 dicunt ei illi mulier quid ploras dicit eis quia tulerunt Dominum meum et nescio ubi posuerunt eum

King James Version
20:13 And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.

American Standard Version
20:13 And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.

Bible in Basic English
20:13 They said to her, Woman, why are you weeping? She said to them, Because they have taken away my Lord, and I have no knowledge where they have put him.

Darby's English Translation
20:13 And they say to her, Woman, why dost thou weep? She says to them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.

Douay Rheims
20:13 They say to her: Woman, why weepest thou? She saith to them: Because they have taken away my Lord; and I know not where they have laid him.

Noah Webster Bible
20:13 And they say to her, Woman, why weepest thou? she saith to them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.

Weymouth New Testament
20:13 They spoke to her. "Why are you weeping?" they asked. "Because," she replied, "they have taken away my Lord, and I do not know where they have put him."

World English Bible
20:13 They told her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I don`t know where they have laid him."

Young's Literal Translation
20:13 And they say to her, `Woman, why dost thou weep?` she saith to them, `Because they took away my Lord, and I have not known where they laid him;`

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tauta eipousa estrafh eiV ta opisw kai qewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti o ihsouV estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tauta eipousa estrafh eiV ta opisw kai qewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti o ihsouV estin

Byzantine Majority
kai tauta eipousa estrafh eiV ta opisw kai qewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti ihsouV estin

Alexandrian
tauta eipousa estrafh eiV ta opisw kai qewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti ihsouV estin

Latin Vulgate
20:14 haec cum dixisset conversa est retrorsum et videt Iesum stantem et non sciebat quia Iesus est

King James Version
20:14 And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.

American Standard Version
20:14 When she had thus said, she turned herself back, and beholdeth Jesus standing, and knew not that it was Jesus.

Bible in Basic English
20:14 And then looking round, she saw Jesus there, but had no idea that it was Jesus.

Darby's English Translation
20:14 Having said these things she turned backward and beholds Jesus standing there, and knew not that it was Jesus.

Douay Rheims
20:14 When she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing; and she knew not that it was Jesus.

Noah Webster Bible
20:14 And when she had thus said, she turned herself about, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.

Weymouth New Testament
20:14 While she was speaking, she turned round and saw Jesus standing there, but did not recognize Him.

World English Bible
20:14 When she had said this, she turned herself back, and saw Jesus standing, and didn`t know that it was Jesus.

Young's Literal Translation
20:14 and these things having said, she turned backward, and seeth Jesus standing, and she had not known that it is Jesus.

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
legei auth o ihsouV gunai ti klaieiV tina zhteiV ekeinh dokousa oti o khpouroV estin legei autw kurie ei su ebastasaV auton eipe moi pou auton eqhkaV kagw auton arw

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei auth o ihsouV gunai ti klaieiV tina zhteiV ekeinh dokousa oti o khpouroV estin legei autw kurie ei su ebastasaV auton eipe moi pou auton eqhkaV kagw auton arw

Byzantine Majority
legei auth o ihsouV gunai ti klaieiV tina zhteiV ekeinh dokousa oti o khpouroV estin legei autw kurie ei su ebastasaV auton eipe moi pou eqhkaV auton kagw auton arw

Alexandrian
legei auth ihsouV gunai ti klaieiV tina zhteiV ekeinh dokousa oti o khpouroV estin legei autw kurie ei su ebastasaV auton eipe moi pou eqhkaV auton kagw auton arw

Latin Vulgate
20:15 dicit ei Iesus mulier quid ploras quem quaeris illa existimans quia hortulanus esset dicit ei domine si tu sustulisti eum dicito mihi ubi posuisti eum et ego eum tollam

King James Version
20:15 Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.

American Standard Version
20:15 Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou hast borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.

Bible in Basic English
20:15 Jesus said to her, Woman, why are you weeping? who are you looking for? She, taking him for the gardener, said to him, Sir, if you have taken him away from here, say where you have put him and I will take him away.

Darby's English Translation
20:15 Jesus says to her, Woman, why dost thou weep? Whom seekest thou? She, supposing that it was the gardener, says to him, Sir, if thou hast borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.

Douay Rheims
20:15 Jesus saith to her: Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, thinking it was the gardener, saith to him: Sir, if thou hast taken him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.

Noah Webster Bible
20:15 Jesus saith to her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith to him, Sir, if thou hast borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.

Weymouth New Testament
20:15 "Why are you weeping?" He asked; "who are you looking for?" She, supposing that He was the gardener, replied, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him and I will remove him."

World English Bible
20:15 Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Who are you looking for?" She, supposing him to be the gardener, said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away."

Young's Literal Translation
20:15 Jesus saith to her, `Woman, why dost thou weep? whom dost thou seek;` she, supposing that he is the gardener, saith to him, `Sir, if thou didst carry him away, tell me where thou didst lay him, and I will take him away;`

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
legei auth o ihsouV maria strafeisa ekeinh legei autw rabbouni o legetai didaskale

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei auth o ihsouV maria strafeisa ekeinh legei autw rabbouni o legetai didaskale

Byzantine Majority
legei auth o ihsouV maria strafeisa ekeinh legei autw rabbouni o legetai didaskale

Alexandrian
legei auth ihsouV mariam strafeisa ekeinh legei autw ebraisti rabbouni o legetai didaskale

Latin Vulgate
20:16 dicit ei Iesus Maria conversa illa dicit ei rabboni quod dicitur magister

King James Version
20:16 Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.

American Standard Version
20:16 Jesus saith unto her, Mary. She turneth herself, and saith unto him in Hebrew, Rabboni; which is to say, Teacher.

Bible in Basic English
20:16 Jesus said to her, Mary! Turning, she said to him in Hebrew, Rabboni! (which is to say, Master).

Darby's English Translation
20:16 Jesus says to her, Mary. She, turning round, says to him in Hebrew, Rabboni, which means Teacher.

Douay Rheims
20:16 Jesus saith to her: Mary. She turning, saith to him: Rabboni (which is to say, Master).

Noah Webster Bible
20:16 Jesus saith to her, Mary. She turned herself, and saith to him, Rabboni, which is to say, Master.

Weymouth New Testament
20:16 "Mary!" said Jesus. She turned to Him. "Rabboni!" she cried in Hebrew: the word means `Teacher!'

World English Bible
20:16 Jesus said to her, "Mary." She turned herself, and said to him, "Rhabbouni!" which is to say, "Teacher!"

Young's Literal Translation
20:16 Jesus saith to her, `Mary!` having turned, she saith to him, `Rabbouni;` that is to say, `Teacher.`

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
legei auth o ihsouV mh mou aptou oupw gar anabebhka proV ton patera mou poreuou de proV touV adelfouV mou kai eipe autoiV anabainw proV ton patera mou kai patera umwn kai qeon mou kai qeon umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei auth o ihsouV mh mou aptou oupw gar anabebhka proV ton patera mou poreuou de proV touV adelfouV mou kai eipe autoiV anabainw proV ton patera mou kai patera umwn kai qeon mou kai qeon umwn

Byzantine Majority
legei auth o ihsouV mh mou aptou oupw gar anabebhka proV ton patera mou poreuou de proV touV adelfouV mou kai eipe autoiV anabainw proV ton patera mou kai patera umwn kai qeon mou kai qeon umwn

Alexandrian
legei auth ihsouV mh mou aptou oupw gar anabebhka proV ton patera poreuou de proV touV adelfouV mou kai eipe autoiV anabainw proV ton patera mou kai patera umwn kai qeon mou kai qeon umwn

Latin Vulgate
20:17 dicit ei Iesus noli me tangere nondum enim ascendi ad Patrem meum vade autem ad fratres meos et dic eis ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum et Deum meum et Deum vestrum

King James Version
20:17 Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and [to] my God, and your God.

American Standard Version
20:17 Jesus saith to her, Touch me not; for I am not yet ascended unto the Father: but go unto my brethren, and say to them, I ascend unto my Father and your Father, and my God and your God.

Bible in Basic English
20:17 Jesus said to her, Do not put your hand on me, for I have not gone up to the Father: but go to my brothers and say to them, I go up to my Father and your Father, to my God and your God.

Darby's English Translation
20:17 Jesus says to her, Touch me not, for I have not yet ascended to my Father; but go to my brethren and say to them, I ascend to my Father and your Father, and to my God and your God.

Douay Rheims
20:17 Jesus saith to her: Do not touch me, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say to them: I ascend to my Father and to your Father, to my God and your God.

Noah Webster Bible
20:17 Jesus saith to her, Touch me not: for I have not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say to them, I ascend to my Father and your Father, and to my God and your God.

Weymouth New Testament
20:17 "Do not cling to me," said Jesus, "for I have not yet ascended to the Father. But take this message to my brethren: `I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'"

World English Bible
20:17 Jesus said to her, "Don`t touch me, for I haven`t yet ascended to my Father; but go to my brothers, and tell them, `I am ascending to my Father and your Father, and my God and your God.`"

Young's Literal Translation
20:17 Jesus saith to her, `Be not touching me, for I have not yet ascended unto my Father; and be going on to my brethren, and say to them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and to your God.`

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
ercetai maria h magdalhnh apaggellousa toiV maqhtaiV oti ewraken ton kurion kai tauta eipen auth

Scrivener 1894 Textus Receptus
ercetai maria h magdalhnh apaggellousa toiV maqhtaiV oti ewraken ton kurion kai tauta eipen auth

Byzantine Majority
ercetai maria h magdalhnh apaggellousa toiV maqhtaiV oti ewraken ton kurion kai tauta eipen auth

Alexandrian
ercetai mariam h magdalhnh aggellousa toiV maqhtaiV oti ewraka ton kurion kai tauta eipen auth

Latin Vulgate
20:18 venit Maria Magdalene adnuntians discipulis quia vidi Dominum et haec dixit mihi

King James Version
20:18 Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and [that] he had spoken these things unto her.

American Standard Version
20:18 Mary Magdalene cometh and telleth the disciples, I have seen the Lord; and that he had said these things unto her.

Bible in Basic English
20:18 Mary Magdalene went with the news to the disciples, and said she had seen the Lord and that he had said these things to her.

Darby's English Translation
20:18 Mary of Magdala comes bringing word to the disciples that she had seen the Lord, and that he had said these things to her.

Douay Rheims
20:18 Mary Magdalen cometh, and telleth the disciples: I have seen the Lord, and these things he said to me.

Noah Webster Bible
20:18 Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things to her.

Weymouth New Testament
20:18 Mary of Magdala came and brought word to the disciples. "I have seen the Master," she said. And she told them that He had said these things to her.

World English Bible
20:18 Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had said these things to her.

Young's Literal Translation
20:18 Mary the Magdalene cometh, telling to the disciples that she hath seen the Lord, and that these things he said to her.

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
oushV oun oyiaV th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsouV kai esth eiV to meson kai legei autoiV eirhnh umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
oushV oun oyiaV th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsouV kai esth eiV to meson kai legei autoiV eirhnh umin

Byzantine Majority
oushV oun oyiaV th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsouV kai esth eiV to meson kai legei autoiV eirhnh umin

Alexandrian
oushV oun oyiaV th hmera ekeinh th mia sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsouV kai esth eiV to meson kai legei autoiV eirhnh umin

Latin Vulgate
20:19 cum esset ergo sero die illo una sabbatorum et fores essent clausae ubi erant discipuli propter metum Iudaeorum venit Iesus et stetit in medio et dicit eis pax vobis

King James Version
20:19 Then the same day at evening, being the first [day] of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace [be] unto you.

American Standard Version
20:19 When therefore it was evening, on that day, the first day of the week, and when the doors were shut where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you.

Bible in Basic English
20:19 At evening on that day, the first day of the week, when, for fear of the Jews, the doors were shut where the disciples were, Jesus came among them and said to them, May peace be with you!

Darby's English Translation
20:19 When therefore it was evening on that day, which was the first day of the week, and the doors shut where the disciples were, through fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and says to them, Peace be to you.

Douay Rheims
20:19 Now when it was late that same day, the first of the week, and the doors were shut, where the disciples were gathered together, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and said to them: Peace be to you.

Noah Webster Bible
20:19 Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and saith to them, Peace be to you.

Weymouth New Testament
20:19 On that same first day of the week, when it was evening and, for fear of the Jews, the doors of the house where the disciples were, were locked, Jesus came and stood in their midst, and said to them, "Peace be to you!"

World English Bible
20:19 When therefore it was evening, on that day, the first day of the week, and when the doors were locked where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and said to them, "Peace be to you."

Young's Literal Translation
20:19 It being, therefore, evening, on that day, the first of the sabbaths, and the doors having been shut where the disciples were assembled, through fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and saith to them, `Peace to you;`

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kai touto eipwn edeixen autois taV ceiraV kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi maqhtai idonteV ton kurion

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai touto eipwn edeixen autois taV ceiraV kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi maqhtai idonteV ton kurion

Byzantine Majority
kai touto eipwn edeixen autois taV ceiraV kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi maqhtai idonteV ton kurion

Alexandrian
kai touto eipwn edeixen taV ceiraV kai thn pleuran autois ecarhsan oun oi maqhtai idonteV ton kurion

Latin Vulgate
20:20 et hoc cum dixisset ostendit eis manus et latus gavisi sunt ergo discipuli viso Domino

King James Version
20:20 And when he had so said, he shewed unto them [his] hands and his side. Then were the disciples glad, when they saw the Lord.

American Standard Version
20:20 And when he had said this, he showed unto them his hands and his side. The disciples therefore were glad, when they saw the Lord.

Bible in Basic English
20:20 And when he had said this, he let them see his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord.

Darby's English Translation
20:20 And having said this, he shewed to them his hands and his side. The disciples rejoiced therefore, having seen the Lord.

Douay Rheims
20:20 And when he had said this, he shewed them his hands and his side. The disciples therefore were glad, when they saw the Lord.

Noah Webster Bible
20:20 And when he had so said, he showed to them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord.

Weymouth New Testament
20:20 Having said this He showed them His hands and also His side; and the disciples were filled with joy at seeing the Master.

World English Bible
20:20 When he had said this, he showed to them his hands and his side. The disciples therefore were glad when they saw the Lord.

Young's Literal Translation
20:20 and this having said, he shewed them his hands and side; the disciples, therefore, rejoiced, having seen the Lord.

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen oun autoiV o ihsous palin eirhnh umin kaqwV apestalken me o pathr kagw pempw umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen oun autoiV o ihsous palin eirhnh umin kaqwV apestalken me o pathr kagw pempw umaV

Byzantine Majority
eipen oun autoiV o ihsous palin eirhnh umin kaqwV apestalken me o pathr kagw pempw umaV

Alexandrian
eipen oun autoiV [o ihsous] palin eirhnh umin kaqwV apestalken me o pathr kagw pempw umaV

Latin Vulgate
20:21 dixit ergo eis iterum pax vobis sicut misit me Pater et ego mitto vos

King James Version
20:21 Then said Jesus to them again, Peace [be] unto you: as [my] Father hath sent me, even so send I you.

American Standard Version
20:21 Jesus therefore said to them again, Peace be unto you: as the Father hath sent me, even so send I you.

Bible in Basic English
20:21 And Jesus said to them again, May peace be with you! As the Father sent me, even so I now send you.

Darby's English Translation
20:21 Jesus said therefore again to them, Peace be to you: as the Father sent me forth, I also send you.

Douay Rheims
20:21 He said therefore to them again: Peace be to you. As the Father hath sent me, I also send you.

Noah Webster Bible
20:21 Then said Jesus to them again, Peace be to you: as my Father hath sent me, even so I send you.

Weymouth New Testament
20:21 A second time, therefore, He said to them, "Peace be to you! As the Father sent me, I also now send you."

World English Bible
20:21 Jesus therefore said to them again, "Peace be to you. As the Father has sent me, even so I send you."

Young's Literal Translation
20:21 Jesus, therefore, said to them again, `Peace to you; according as the Father hath sent me, I also send you;`

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
kai touto eipwn enefushsen kai legei autoiV labete pneuma agion

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai touto eipwn enefushsen kai legei autoiV labete pneuma agion

Byzantine Majority
kai touto eipwn enefushsen kai legei autoiV labete pneuma agion

Alexandrian
kai touto eipwn enefushsen kai legei autoiV labete pneuma agion

Latin Vulgate
20:22 hoc cum dixisset insuflavit et dicit eis accipite Spiritum Sanctum

King James Version
20:22 And when he had said this, he breathed on [them], and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost:

American Standard Version
20:22 And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Spirit:

Bible in Basic English
20:22 And when he had said this, breathing on them, he said to them, Let the Holy Spirit come on you:

Darby's English Translation
20:22 And having said this, he breathed into them, and says to them, Receive the Holy Spirit:

Douay Rheims
20:22 When he had said this, he breathed on them; and he said to them: Receive ye the Holy Ghost.

Noah Webster Bible
20:22 And when he had said this, he breathed on them, and saith to them, Receive ye the Holy Spirit.

Weymouth New Testament
20:22 Having said this He breathed upon them and said, "Receive the Holy Spirit.

World English Bible
20:22 When he had said this, he breathed on them, and said to them, "Receive the Holy Spirit!

Young's Literal Translation
20:22 and this having said, he breathed on them, and saith to them, `Receive the Holy Spirit;

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
an tinwn afhte taV amartiaV afientai autoiV an tinwn krathte kekrathntai

Scrivener 1894 Textus Receptus
an tinwn afhte taV amartiaV afientai autoiV an tinwn krathte kekrathntai

Byzantine Majority
an tinwn afhte taV amartiaV afientai autoiV an tinwn krathte kekrathntai

Alexandrian
an tinwn afhte taV amartiaV afewntai autoiV an tinwn krathte kekrathntai

Latin Vulgate
20:23 quorum remiseritis peccata remittuntur eis quorum retinueritis detenta sunt

King James Version
20:23 Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; [and] whose soever [sins] ye retain, they are retained.

American Standard Version
20:23 whose soever sins ye forgive, they are forgiven unto them; whose soever sins ye retain, they are retained.

Bible in Basic English
20:23 Any to whom you give forgiveness, will be made free from their sins; and any from whom you keep back forgiveness, will still be in their sins.

Darby's English Translation
20:23 whose soever sins ye remit, they are remitted to them; whose soever sins ye retain, they are retained.

Douay Rheims
20:23 Whose sins you shall forgive, they are forgiven them; and whose sins you shall retain, they are retained.

Noah Webster Bible
20:23 Whose soever sins ye remit, they are remitted to them; and whose soever sins ye retain, they are retained.

Weymouth New Testament
20:23 If you remit the sins of any persons, they remain remitted to them. If you bind fast the sins of any, they remain bound."

World English Bible
20:23 Whoever`s sins you forgive, they are forgiven to them. Whoever`s sins you retain, they are retained."

Young's Literal Translation
20:23 if of any ye may loose the sins, they are loosed to them; if of any ye may retain, they have been retained.`

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
qwmaV de eiV ek twn dwdeka o legomenoV didumoV ouk hn met autwn ote hlqen o ihsouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
qwmaV de eiV ek twn dwdeka o legomenoV didumoV ouk hn met autwn ote hlqen o ihsouV

Byzantine Majority
qwmaV de eiV ek twn dwdeka o legomenoV didumoV ouk hn met autwn ote hlqen o ihsouV

Alexandrian
qwmaV de eiV ek twn dwdeka o legomenoV didumoV ouk hn met autwn ote hlqen ihsouV

Latin Vulgate
20:24 Thomas autem unus ex duodecim qui dicitur Didymus non erat cum eis quando venit Iesus

King James Version
20:24 But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.

American Standard Version
20:24 But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.

Bible in Basic English
20:24 Now Thomas, one of the twelve, named Didymus, was not with them when Jesus came.

Darby's English Translation
20:24 But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.

Douay Rheims
20:24 Now Thomas, one of the twelve, who is called Didymus, was not with them when Jesus came.

Noah Webster Bible
20:24 But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.

Weymouth New Testament
20:24 Thomas, one of the twelve--surnamed `the Twin' --was not among them when Jesus came.

World English Bible
20:24 But Thomas, one of the twelve, called Didymus, wasn`t with them when Jesus came.

Young's Literal Translation
20:24 And Thomas, one of the twelve, who is called Didymus, was not with them when Jesus came;

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autoiV ean mh idw en taiV cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eiV ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou eiV thn pleuran autou ou mh pisteusw

Scrivener 1894 Textus Receptus
elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autoiV ean mh idw en taiV cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eiV ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou eiV thn pleuran autou ou mh pisteusw

Byzantine Majority
elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autoiV ean mh idw en taiV cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eiV ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou eiV thn pleuran autou ou mh pisteusw

Alexandrian
elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autoiV ean mh idw en taiV cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eiV ton tupon twn hlwn kai balw mou thn ceira eiV thn pleuran autou ou mh pisteusw

Latin Vulgate
20:25 dixerunt ergo ei alii discipuli vidimus Dominum ille autem dixit eis nisi videro in manibus eius figuram clavorum et mittam digitum meum in locum clavorum et mittam manum meam in latus eius non credam

King James Version
20:25 The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.

American Standard Version
20:25 The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe.

Bible in Basic English
20:25 So the other disciples said to him, We have seen the Lord. But he said to them, If I do not see in his hands the print of the nails and put my finger into the print of the nails, and if I do not put my hand into his side, I will never have belief.

Darby's English Translation
20:25 The other disciples therefore said to him, We have seen the Lord. But he said to them, Unless I see in his hands the mark of the nails, and put my finger into the mark of the nails, and put my hand into his side, I will not believe.

Douay Rheims
20:25 The other disciples therefore said to him: We have seen the Lord. But he said to them: Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the place of the nails, and put my hand into his side, I will not believe.

Noah Webster Bible
20:25 The other disciples therefore said to him, We have seen the Lord. But he said to them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.

Weymouth New Testament
20:25 So the rest of the disciples told him, "We have seen the Master!" His reply was, "Unless I see in his hands the wound made by the nails and put my finger into the wound, and put my hand into his side, I will never believe it."

World English Bible
20:25 The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord!" But he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe."

Young's Literal Translation
20:25 the other disciples, therefore, said to him, `We have seen the Lord;` and he said to them, `If I may not see in his hands the mark of the nails, and may put my finger to the mark of the nails, and may put my hand to his side, I will not believe.`

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
kai meq hmeraV oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmaV met autwn ercetai o ihsouV twn qurwn kekleismenwn kai esth eiV to meson kai eipen eirhnh umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai meq hmeraV oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmaV met autwn ercetai o ihsouV twn qurwn kekleismenwn kai esth eiV to meson kai eipen eirhnh umin

Byzantine Majority
kai meq hmeraV oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmaV met autwn ercetai o ihsouV twn qurwn kekleismenwn kai esth eiV to meson kai eipen eirhnh umin

Alexandrian
kai meq hmeraV oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmaV met autwn ercetai o ihsouV twn qurwn kekleismenwn kai esth eiV to meson kai eipen eirhnh umin

Latin Vulgate
20:26 et post dies octo iterum erant discipuli eius intus et Thomas cum eis venit Iesus ianuis clausis et stetit in medio et dixit pax vobis

King James Version
20:26 And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: [then] came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace [be] unto you.

American Standard Version
20:26 And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them. Jesus cometh, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.

Bible in Basic English
20:26 And after eight days, his disciples were again in the house and Thomas was with them. Though the doors were shut, Jesus came, and taking his place in the middle of them, he said, May peace be with you!

Darby's English Translation
20:26 And eight days after, his disciples were again within, and Thomas with them. Jesus comes, the doors being shut, and stood in the midst and said, Peace be to you.

Douay Rheims
20:26 And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them. Jesus cometh, the doors being shut, and stood in the midst, and said: Peace be to you.

Noah Webster Bible
20:26 And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be to you.

Weymouth New Testament
20:26 A week later the disciples were again in the house, and Thomas was with them, when Jesus came--though the doors were locked--and stood in their midst, and said, "Peace be to you."

World English Bible
20:26 After eight days again his disciples were within, and Thomas with them. Jesus came, the doors being locked, and stood in the midst, and said, "Peace be to you."

Young's Literal Translation
20:26 And after eight days, again were his disciples within, and Thomas with them; Jesus cometh, the doors having been shut, and he stood in the midst, and said, `Peace to you!`

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide taV ceiraV mou kai fere thn ceira sou kai bale eiV thn pleuran mou kai mh ginou apistoV alla pistoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide taV ceiraV mou kai fere thn ceira sou kai bale eiV thn pleuran mou kai mh ginou apistoV alla pistoV

Byzantine Majority
eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide taV ceiraV mou kai fere thn ceira sou kai bale eiV thn pleuran mou kai mh ginou apistoV alla pistoV

Alexandrian
eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide taV ceiraV mou kai fere thn ceira sou kai bale eiV thn pleuran mou kai mh ginou apistoV alla pistoV

Latin Vulgate
20:27 deinde dicit Thomae infer digitum tuum huc et vide manus meas et adfer manum tuam et mitte in latus meum et noli esse incredulus sed fidelis

King James Version
20:27 Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust [it] into my side: and be not faithless, but believing.

American Standard Version
20:27 Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and see my hands; and reach hither thy hand, and put it into my side: and be not faithless, but believing.

Bible in Basic English
20:27 Then he said to Thomas, Put out your finger, and see my hands; and put your hand here into my side: and be no longer in doubt but have belief.

Darby's English Translation
20:27 Then he says to Thomas, Bring thy finger here and see my hands; and bring thy hand and put it into my side; and be not unbelieving, but believing.

Douay Rheims
20:27 Then he saith to Thomas: Put in thy finger hither, and see my hands; and bring hither thy hand, and put it into my side; and be not faithless, but believing.

Noah Webster Bible
20:27 Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side; and be not faithless, but believing.

Weymouth New Testament
20:27 Then He said to Thomas, "Bring your finger here and feel my hands; bring you hand and put it into my side; and do not be ready to disbelieve but to believe."

World English Bible
20:27 Then he said to Thomas, "Reach here your finger, and see my hands. Reach here your hand, and put it into my side. Don`t be faithless, but believing."

Young's Literal Translation
20:27 then he saith to Thomas, `Bring thy finger hither, and see my hands, and bring thy hand, and put it to my side, and become not unbelieving, but believing.`

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apekriqh o qwmaV kai eipen autw o kurioV mou kai o qeoV mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apekriqh o qwmaV kai eipen autw o kurioV mou kai o qeoV mou

Byzantine Majority
kai apekriqh qwmaV kai eipen autw o kurioV mou kai o qeoV mou

Alexandrian
apekriqh qwmaV kai eipen autw o kurioV mou kai o qeoV mou

Latin Vulgate
20:28 respondit Thomas et dixit ei Dominus meus et Deus meus

King James Version
20:28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.

American Standard Version
20:28 Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.

Bible in Basic English
20:28 And Thomas said in answer, My Lord and my God!

Darby's English Translation
20:28 Thomas answered and said to him, My Lord and my God.

Douay Rheims
20:28 Thomas answered, and said to him: My Lord, and my God.

Noah Webster Bible
20:28 And Thomas answered and said to him, My Lord and my God.

Weymouth New Testament
20:28 "My Lord and my God!" replied Thomas.

World English Bible
20:28 Thomas answered him, "My Lord and my God!"

Young's Literal Translation
20:28 And Thomas answered and said to him, `My Lord and my God;`

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autw o ihsouV oti ewrakaV me qwma pepisteukaV makarioi oi mh idonteV kai pisteusanteV

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autw o ihsouV oti ewrakaV me qwma pepisteukaV makarioi oi mh idonteV kai pisteusanteV

Byzantine Majority
legei autw o ihsouV oti ewrakaV me pepisteukaV makarioi oi mh idonteV kai pisteusanteV

Alexandrian
legei autw o ihsouV oti ewrakaV me pepisteukaV makarioi oi mh idonteV kai pisteusanteV

Latin Vulgate
20:29 dicit ei Iesus quia vidisti me credidisti beati qui non viderunt et crediderunt

King James Version
20:29 Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed [are] they that have not seen, and [yet] have believed.

American Standard Version
20:29 Jesus saith unto him, Because thou hast seen me, thou hast believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed.

Bible in Basic English
20:29 Jesus said to him, Because you have seen me you have belief: a blessing will be on those who have belief though they have not seen me!

Darby's English Translation
20:29 Jesus says to him, Because thou hast seen me thou hast believed: blessed they who have not seen and have believed.

Douay Rheims
20:29 Jesus saith to him: Because thou hast seen me, Thomas, thou hast believed: blessed are they that have not seen, and have believed.

Noah Webster Bible
20:29 Jesus saith to him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed.

Weymouth New Testament
20:29 "Because you have seen me," replied Jesus, "you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed."

World English Bible
20:29 Jesus said to him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen, and have believed."

Young's Literal Translation
20:29 Jesus saith to him, `Because thou hast seen me, Thomas, thou hast believed; happy those not having seen, and having believed.`

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsouV enwpion twn maqhtwn autou a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw

Scrivener 1894 Textus Receptus
polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsouV enwpion twn maqhtwn autou a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw

Byzantine Majority
polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsouV enwpion twn maqhtwn autou a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw

Alexandrian
polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsouV enwpion twn maqhtwn [autou] a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw

Latin Vulgate
20:30 multa quidem et alia signa fecit Iesus in conspectu discipulorum suorum quae non sunt scripta in libro hoc

King James Version
20:30 And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:

American Standard Version
20:30 Many other signs therefore did Jesus in the presence of the disciples, which are not written in this book:

Bible in Basic English
20:30 A number of other signs Jesus did before his disciples which are not recorded in this book:

Darby's English Translation
20:30 Many other signs therefore also Jesus did before his disciples, which are not written in this book;

Douay Rheims
20:30 Many other signs also did Jesus in the sight of his disciples, which are not written in this book.

Noah Webster Bible
20:30 And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book.

Weymouth New Testament
20:30 There were also a great number of other signs which Jesus performed in the presence of the disciples, which are not recorded in this book.

World English Bible
20:30 Therefore Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book;

Young's Literal Translation
20:30 Many indeed, therefore, other signs also did Jesus before his disciples, that are not written in this book;

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
tauta de gegraptai ina pisteushte oti o ihsouV estin o cristoV o uioV tou qeou kai ina pisteuonteV zwhn echte en tw onomati autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
tauta de gegraptai ina pisteushte oti o ihsouV estin o cristoV o uioV tou qeou kai ina pisteuonteV zwhn echte en tw onomati autou

Byzantine Majority
tauta de gegraptai ina pisteushte oti ihsouV estin o cristoV o uioV tou qeou kai ina pisteuonteV zwhn echte en tw onomati autou

Alexandrian
tauta de gegraptai ina oti ihsouV estin o cristoV o uioV tou qeou kai ina pisteuonteV zwhn echte en tw onomati autou

Latin Vulgate
20:31 haec autem scripta sunt ut credatis quia Iesus est Christus Filius Dei et ut credentes vitam habeatis in nomine eius

King James Version
20:31 But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.

American Standard Version
20:31 but these are written, that ye may believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye may have life in his name.

Bible in Basic English
20:31 But these are recorded, so that you may have faith that Jesus is the Christ, the Son of God, and so that, having this faith you may have life in his name.

Darby's English Translation
20:31 but these are written that ye may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life in his name.

Douay Rheims
20:31 But these are written, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God: and that believing, you may have life in his name.

Noah Webster Bible
20:31 But these are written, that ye may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye may have life through his name.

Weymouth New Testament
20:31 But these have been recorded in order that you may believe that He is the Christ, the Son of God, and that, through believing, you may have Life through His name.

World English Bible
20:31 but these are written, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name.

Young's Literal Translation
20:31 and these have been written that ye may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye may have life in his name.`

 

John 21

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com