Parallel Greek New Testament

John 16

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Return to Index

Chapter 17

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

Stephens 1550 Textus Receptus
tauta elalhsen o ihsouV kai ephren touV ofqalmouV autou eiV ton ouranon kai eipen pater elhluqen h wra doxason sou ton uion ina kai o uioV sou doxash se

Scrivener 1894 Textus Receptus
tauta elalhsen o ihsouV kai ephren touV ofqalmouV autou eiV ton ouranon kai eipen pater elhluqen h wra doxason sou ton uion ina kai o uioV sou doxash se

Byzantine Majority
tauta elalhsen o ihsouV kai ephren touV ofqalmouV autou eiV ton ouranon kai eipen pater elhluqen h wra doxason sou ton uion ina kai o uioV sou doxash se

Alexandrian
tauta elalhsen ihsouV kai eparas touV ofqalmouV autou eiV ton ouranon eipen pater elhluqen h wra doxason sou ton uion ina o uioV doxash se

Latin Vulgate
17:1 haec locutus est Iesus et sublevatis oculis in caelum dixit Pater venit hora clarifica Filium tuum ut Filius tuus clarificet te

King James Version
17:1 These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

American Standard Version
17:1 These things spake Jesus; and lifting up his eyes to heaven, he said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that the son may glorify thee:

Bible in Basic English
17:1 Jesus said these things; then, lifting his eyes to heaven, he said, Father, the time has now come; give glory to your Son, so that the Son may give glory to you:

Darby's English Translation
17:1 These things Jesus spoke, and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son may glorify thee;

Douay Rheims
17:1 These things Jesus spoke, and lifting up his eyes to heaven, he said: Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son may glorify thee.

Noah Webster Bible
17:1 These words spoke Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

Weymouth New Testament
17:1 When Jesus had thus spoken, He raised his eyes towards Heaven and said, "Father, the hour has come. Glorify Thy Son that the Son may glorify Thee;

World English Bible
17:1 Jesus said these things, and lifting up his eyes to heaven, he said, "Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may also glorify you;

Young's Literal Translation
17:1 These things spake Jesus, and lifted up his eyes to the heaven, and said -- `Father, the hour hath come, glorify Thy Son, that Thy Son also may glorify Thee,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kaqwV edwkaV autw exousian pashV sarkoV ina pan o dedwkaV autw dwsh autoiV zwhn aiwnion

Scrivener 1894 Textus Receptus
kaqwV edwkaV autw exousian pashV sarkoV ina pan o dedwkaV autw dwsh autoiV zwhn aiwnion

Byzantine Majority
kaqwV edwkaV autw exousian pashV sarkoV ina pan o dedwkaV autw dwsei autoiV zwhn aiwnion

Alexandrian
kaqwV edwkaV autw exousian pashV sarkoV ina pan o dedwkaV autw dwsh autoiV zwhn aiwnion

Latin Vulgate
17:2 sicut dedisti ei potestatem omnis carnis ut omne quod dedisti ei det eis vitam aeternam

King James Version
17:2 As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

American Standard Version
17:2 even as thou gavest him authority over all flesh, that to all whom thou hast given him, he should give eternal life.

Bible in Basic English
17:2 Even as you gave him authority over all flesh, to give eternal life to all those whom you have given to him.

Darby's English Translation
17:2 as thou hast given him authority over all flesh, that as to all that thou hast given to him, he should give them life eternal.

Douay Rheims
17:2 As thou hast given him power over all flesh, that he may give eternal life to all whom thou hast given him.

Noah Webster Bible
17:2 As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

Weymouth New Testament
17:2 even as Thou hast given Him authority over all mankind, so that on all whom Thou hast given Him He may bestow the Life of the Ages.

World English Bible
17:2 even as you gave him authority over all flesh, that to all whom you have given him, he will give eternal life.

Young's Literal Translation
17:2 according as Thou didst give to him authority over all flesh, that -- all that Thou hast given to him -- he may give to them life age-during;

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
auth de estin h aiwnioV zwh ina ginwskwsin se ton monon alhqinon qeon kai on apesteilaV ihsoun criston

Scrivener 1894 Textus Receptus
auth de estin h aiwnioV zwh ina ginwskwsin se ton monon alhqinon qeon kai on apesteilaV ihsoun criston

Byzantine Majority
auth de estin h aiwnioV zwh ina ginwskwsin se ton monon alhqinon qeon kai on apesteilaV ihsoun criston

Alexandrian
auth de estin h aiwnioV zwh ina ginwskwsin se ton monon alhqinon qeon kai on apesteilaV ihsoun criston

Latin Vulgate
17:3 haec est autem vita aeterna ut cognoscant te solum verum Deum et quem misisti Iesum Christum

King James Version
17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

American Standard Version
17:3 And this is life eternal, that they should know thee the only true God, and him whom thou didst send, even Jesus Christ.

Bible in Basic English
17:3 And this is eternal life: to have knowledge of you, the only true God, and of him whom you have sent, even Jesus Christ.

Darby's English Translation
17:3 And this is the eternal life, that they should know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent.

Douay Rheims
17:3 Now this is eternal life: That they may know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

Noah Webster Bible
17:3 And this is life eternal, that they may know thee the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent.

Weymouth New Testament
17:3 And in this consists the Life of the Ages--in knowing Thee the only true God and Jesus Christ whom Thou hast sent.

World English Bible
17:3 This is eternal life, that they should know you, the only true God, and him whom you sent, Jesus Christ.

Young's Literal Translation
17:3 and this is the life age-during, that they may know Thee, the only true God, and him whom Thou didst send -- Jesus Christ;

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
egw se edoxasa epi thV ghV to ergon eteleiwsa o dedwkaV moi ina poihsw

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw se edoxasa epi thV ghV to ergon eteleiwsa o dedwkaV moi ina poihsw

Byzantine Majority
egw se edoxasa epi thV ghV to ergon eteleiwsa o dedwkaV moi ina poihsw

Alexandrian
egw se edoxasa epi thV ghV to ergon teleiwsas o dedwkaV moi ina poihsw

Latin Vulgate
17:4 ego te clarificavi super terram opus consummavi quod dedisti mihi ut faciam

King James Version
17:4 I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.

American Standard Version
17:4 I glorified thee on the earth, having accomplished the work which thou hast given me to do.

Bible in Basic English
17:4 I have given you glory on the earth, having done all the work which you gave me to do.

Darby's English Translation
17:4 I have glorified *thee* on the earth, I have completed the work which thou gavest me that I should do it;

Douay Rheims
17:4 I have glorified thee on the earth; I have finished the work which thou gavest me to do.

Noah Webster Bible
17:4 I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.

Weymouth New Testament
17:4 I have glorified Thee on earth, having done perfectly the work which by Thine appointment has been mine to do.

World English Bible
17:4 I glorified you on the earth. I have accomplished the work which you have given me to do.

Young's Literal Translation
17:4 I did glorify Thee on the earth, the work I did finish that Thou hast given me, that I may do it.

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai nun doxason me su pater para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai nun doxason me su pater para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi

Byzantine Majority
kai nun doxason me su pater para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi

Alexandrian
kai nun doxason me su pater para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi

Latin Vulgate
17:5 et nunc clarifica me tu Pater apud temet ipsum claritatem quam habui priusquam mundus esset apud te

King James Version
17:5 And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.

American Standard Version
17:5 And now, Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.

Bible in Basic English
17:5 And now, Father, let me have glory with you, even that glory which I had with you before the world was.

Darby's English Translation
17:5 and now glorify *me*, *thou* Father, along with thyself, with the glory which I had along with thee before the world was.

Douay Rheims
17:5 And now glorify thou me, O Father, with thyself, with the glory which I had, before the world was, with thee.

Noah Webster Bible
17:5 And now, O Father, glorify thou me with thy ownself, with the glory which I had with thee before the world was.

Weymouth New Testament
17:5 And now, Father, do Thou glorify me in Thine own presence, with the glory that I had in Thy presence before the world existed.

World English Bible
17:5 Now, Father, glorify me with your own self with the glory which I had with you before the world existed.

Young's Literal Translation
17:5 `And now, glorify me, Thou Father, with Thyself, with the glory that I had before the world was, with Thee;

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
efanerwsa sou to onoma toiV anqrwpoiV ouV dedwkas moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autouV dedwkas kai ton logon sou tethrhkasin

Scrivener 1894 Textus Receptus
efanerwsa sou to onoma toiV anqrwpoiV ouV dedwkas moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autouV dedwkas kai ton logon sou tethrhkasin

Byzantine Majority
efanerwsa sou to onoma toiV anqrwpoiV ouV dedwkas moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autouV dedwkas kai ton logon sou tethrhkasin

Alexandrian
efanerwsa sou to onoma toiV anqrwpoiV ouV edwkas moi ek tou kosmou soi hsan kamoi autouV edwkas kai ton logon sou tethrhkan

Latin Vulgate
17:6 manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mihi de mundo tui erant et mihi eos dedisti et sermonem tuum servaverunt

King James Version
17:6 I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.

American Standard Version
17:6 I manifested thy name unto the men whom thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them to me; and they have kept thy word.

Bible in Basic English
17:6 I have given knowledge of your name to the men whom you gave me out of the world: yours they were, and you gave them to me, and they have kept your words.

Darby's English Translation
17:6 I have manifested thy name to the men whom thou gavest me out of the world. They were thine, and thou gavest them me, and they have kept thy word.

Douay Rheims
17:6 I have manifested thy name to the men whom thou hast given me out of the world. Thine they were, and to me thou gavest them; and they have kept thy word.

Noah Webster Bible
17:6 I have manifested thy name to the men whom thou gavest to me out of the world: thine they were, and thou gavest them to me; and they have kept thy word.

Weymouth New Testament
17:6 "I have revealed Thy perfections to the men whom Thou gavest me out of the world. Thine they were, and Thou gavest them to me, and they have obeyed Thy message.

World English Bible
17:6 I revealed your name to the people whom you have given me out of the world. They were yours, and you have given them to me. They have kept your word.

Young's Literal Translation
17:6 I did manifest Thy name to the men whom Thou hast given to me out of the world; Thine they were, and to me Thou hast given them, and Thy word they have kept;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
nun egnwkan oti panta osa dedwkaV moi para sou estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
nun egnwkan oti panta osa dedwkaV moi para sou estin

Byzantine Majority
nun egnwkan oti panta osa dedwkaV moi para sou estin

Alexandrian
nun egnwkan oti panta osa dedwkaV moi para sou eisin

Latin Vulgate
17:7 nunc cognoverunt quia omnia quae dedisti mihi abs te sunt

King James Version
17:7 Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.

American Standard Version
17:7 Now they know that all things whatsoever thou hast given me are from thee:

Bible in Basic English
17:7 Now it is clear to them that whatever you have given to me comes from you:

Darby's English Translation
17:7 Now they have known that all things that thou hast given me are of thee;

Douay Rheims
17:7 Now they have known, that all things which thou hast given me, are from thee:

Noah Webster Bible
17:7 Now they have known that all things whatever thou hast given me are from thee.

Weymouth New Testament
17:7 Now they know that whatever Thou hast given me is from Thee.

World English Bible
17:7 Now they know that all things whatever you have given me are from you,

Young's Literal Translation
17:7 now they have known that all things, as many as Thou hast given to me, are from Thee,

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
oti ta rhmata a dedwkas moi dedwka autoiV kai autoi elabon kai egnwsan alhqwV oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti ta rhmata a dedwkas moi dedwka autoiV kai autoi elabon kai egnwsan alhqwV oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilaV

Byzantine Majority
oti ta rhmata a dedwkas moi dedwka autoiV kai autoi elabon kai egnwsan alhqwV oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilaV

Alexandrian
oti ta rhmata a edwkas moi dedwka autoiV kai autoi elabon kai egnwsan alhqwV oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilaV

Latin Vulgate
17:8 quia verba quae dedisti mihi dedi eis et ipsi acceperunt et cognoverunt vere quia a te exivi et crediderunt quia tu me misisti

King James Version
17:8 For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received [them], and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.

American Standard Version
17:8 for the words which thou gavest me I have given unto them; and they received them, and knew of a truth that I came forth from thee, and they believed that thou didst send me.

Bible in Basic English
17:8 Because I have given them the words which you gave to me; and they have taken them to heart, and have certain knowledge that I came from you, and they have faith that you sent me.

Darby's English Translation
17:8 for the words which thou hast given me I have given them, and they have received them, and have known truly that I came out from thee, and have believed that thou sentest me.

Douay Rheims
17:8 Because the words which thou gavest me, I have given to them; and they have received them, and have known in very deed that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.

Noah Webster Bible
17:8 For I have given to them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came from thee, and they have believed that thou didst send me.

Weymouth New Testament
17:8 For the truths which Thou didst teach me I have taught them. And they have received them, and have known for certain that I came out from Thy presence, and have believed that Thou didst send me.

World English Bible
17:8 for the words which you have given me I have given to them, and they received them, and knew for sure that I came forth from you, and they believed that you sent me.

Young's Literal Translation
17:8 because the sayings that Thou hast given to me, I have given to them, and they themselves received, and have known truly, that from Thee I came forth, and they did believe that Thou didst send me.

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkaV moi oti soi eisin

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkaV moi oti soi eisin

Byzantine Majority
egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkaV moi oti soi eisin

Alexandrian
egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkaV moi oti soi eisin

Latin Vulgate
17:9 ego pro eis rogo non pro mundo rogo sed pro his quos dedisti mihi quia tui sunt

King James Version
17:9 I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.

American Standard Version
17:9 I pray for them: I pray not for the world, but for those whom thou hast given me; for they are thine:

Bible in Basic English
17:9 My prayer is for them: my prayer is not for the world, but for those whom you have given to me, because they are yours

Darby's English Translation
17:9 I demand concerning them; I do not demand concerning the world, but concerning those whom thou hast given me, for they are thine,

Douay Rheims
17:9 I pray for them: I pray not for the world, but for them whom thou hast given me: because they are thine:

Noah Webster Bible
17:9 I pray for them: I pray not for the world, but for them whom thou hast given to me; for they are thine.

Weymouth New Testament
17:9 "I am making request for them: for the world I do not make any request, but for those whom Thou hast given me. Because they are Thine,

World English Bible
17:9 I pray for them. I don`t pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours.

Young's Literal Translation
17:9 `I ask in regard to them; not in regard to the world do I ask, but in regard to those whom Thou hast given to me, because Thine they are,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autoiV

Byzantine Majority
kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autoiV

Alexandrian
kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autoiV

Latin Vulgate
17:10 et mea omnia tua sunt et tua mea sunt et clarificatus sum in eis

King James Version
17:10 And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.

American Standard Version
17:10 and all things that are mine are thine, and thine are mine: and I am glorified in them.

Bible in Basic English
17:10 (All mine are yours, and yours are mine) and I have glory in them.

Darby's English Translation
17:10 (and all that is mine is thine, and all that is thine mine,) and I am glorified in them.

Douay Rheims
17:10 And all my things are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.

Noah Webster Bible
17:10 And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.

Weymouth New Testament
17:10 and everything that is mine is Thine, and everything that is Thine is mine; and I am crowned with glory in them.

World English Bible
17:10 All things that are mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them.

Young's Literal Translation
17:10 and all mine are Thine, and Thine are mine, and I have been glorified in them;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisin kai egw proV se ercomai pater agie thrhson autouV en tw onomati sou ous dedwkaV moi ina wsin en kaqwV hmeiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisin kai egw proV se ercomai pater agie thrhson autouV en tw onomati sou ous dedwkaV moi ina wsin en kaqwV hmeiV

Byzantine Majority
kai ouketi eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisin kai egw proV se ercomai pater agie thrhson autouV en tw onomati sou w dedwkaV moi ina wsin en kaqwV hmeiV

Alexandrian
kai ouketi eimi en tw kosmw kai autoi en tw kosmw eisin kagw proV se ercomai pater agie thrhson autouV en tw onomati sou w dedwkaV moi ina wsin en kaqwV hmeiV

Latin Vulgate
17:11 et iam non sum in mundo et hii in mundo sunt et ego ad te venio Pater sancte serva eos in nomine tuo quos dedisti mihi ut sint unum sicut et nos

King James Version
17:11 And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we [are].

American Standard Version
17:11 And I am no more in the world, and these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep them in thy name which thou hast given me, that they may be one, even as we are.

Bible in Basic English
17:11 And now I will be no longer in the world, but they are in the world and I come to you. Holy Father, keep them in your name which you have given to me, so that they may be one even as we are one.

Darby's English Translation
17:11 And I am no longer in the world, and these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep them in thy name which thou hast given me, that they may be one as we.

Douay Rheims
17:11 And now I am not in the world, and these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep them in thy name whom thou has given me; that they may be one, as we also are.

Noah Webster Bible
17:11 And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thy own name those whom thou hast given to me, that they may be one, as we are.

Weymouth New Testament
17:11 I am now no longer in the world, but they are in the world and I am coming to Thee. "Holy Father, keep them true to Thy name--the name which Thou hast given me to bear--that they may be one, even as we are.

World English Bible
17:11 I am no more in the world, and these are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them through your name which you have given me, that they may be one, even as we are.

Young's Literal Translation
17:11 and no more am I in the world, and these are in the world, and I come unto Thee. Holy Father, keep them in Thy name, whom Thou hast given to me, that they may be one as we;

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autouV en tw onomati sou ous dedwkaV moi efulaxa kai oudeiV ex autwn apwleto ei mh o uioV thV apwleiaV ina h grafh plhrwqh

Scrivener 1894 Textus Receptus
ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autouV en tw onomati sou ous dedwkaV moi efulaxa kai oudeiV ex autwn apwleto ei mh o uioV thV apwleiaV ina h grafh plhrwqh

Byzantine Majority
ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autouV en tw onomati sou ous dedwkaV moi efulaxa kai oudeiV ex autwn apwleto ei mh o uioV thV apwleiaV ina h grafh plhrwqh

Alexandrian
ote hmhn met autwn egw ethroun autouV en tw onomati sou w dedwkaV moi kai efulaxa kai oudeiV ex autwn apwleto ei mh o uioV thV apwleiaV ina h grafh plhrwqh

Latin Vulgate
17:12 cum essem cum eis ego servabam eos in nomine tuo quos dedisti mihi custodivi et nemo ex his perivit nisi filius perditionis ut scriptura impleatur

King James Version
17:12 While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.

American Standard Version
17:12 While I was with them, I kept them in thy name which thou hast given me: and I guarded them, and not one of them perished, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.

Bible in Basic English
17:12 While I was with them I kept them safe in your name which you have given to me: I took care of them and not one of them has come to destruction, but only the son of destruction, so that the Writings might come true.

Darby's English Translation
17:12 When I was with them I kept them in thy name; those thou hast given me I have guarded, and not one of them has perished, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled.

Douay Rheims
17:12 While I was with them, I kept them in thy name. Those whom thou gavest me have I kept; and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture may be fulfilled.

Noah Webster Bible
17:12 While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest to me I have kept, and none of them is lost but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.

Weymouth New Testament
17:12 While I was with them, I kept them true to Thy name--the name Thou hast given me to bear--and I kept watch over them, and not one of them is lost but only he who is doomed to destruction--that the Scripture may be fulfilled.

World English Bible
17:12 While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you have given me I have kept. None of them is lost, except the son of perdition, that the Scripture might be fulfilled.

Young's Literal Translation
17:12 when I was with them in the world, I was keeping them in Thy name; those whom Thou hast given to me I did guard, and none of them was destroyed, except the son of the destruction, that the Writing may be fulfilled.

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
nun de proV se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autois

Scrivener 1894 Textus Receptus
nun de proV se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autois

Byzantine Majority
nun de proV se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autois

Alexandrian
nun de proV se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en eautois

Latin Vulgate
17:13 nunc autem ad te venio et haec loquor in mundo ut habeant gaudium meum impletum in semet ipsis

King James Version
17:13 And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.

American Standard Version
17:13 But now I come to thee; and these things I speak in the world, that they may have my joy made full in themselves.

Bible in Basic English
17:13 And now I come to you; and these things I say in the world so that they may have my joy complete in them.

Darby's English Translation
17:13 And now I come to thee. And these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in them.

Douay Rheims
17:13 And now I come to thee; and these things I speak in the world, that they may have my joy filled in themselves.

Noah Webster Bible
17:13 And now I come to thee, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves.

Weymouth New Testament
17:13 "But now I am coming to Thee, and I speak these words while I am in the world, in order that they may have my gladness within them filling their hearts.

World English Bible
17:13 But now I come to you, and I say these things in the world, that they may have my joy made full in themselves.

Young's Literal Translation
17:13 `And now unto Thee I come, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves;

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
egw dedwka autoiV ton logon sou kai o kosmoV emishsen autouV oti ouk eisin ek tou kosmou kaqwV egw ouk eimi ek tou kosmou

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw dedwka autoiV ton logon sou kai o kosmoV emishsen autouV oti ouk eisin ek tou kosmou kaqwV egw ouk eimi ek tou kosmou

Byzantine Majority
egw dedwka autoiV ton logon sou kai o kosmoV emishsen autouV oti ouk eisin ek tou kosmou kaqwV egw ouk eimi ek tou kosmou

Alexandrian
egw dedwka autoiV ton logon sou kai o kosmoV emishsen autouV oti ouk eisin ek tou kosmou kaqwV egw ouk eimi ek tou kosmou

Latin Vulgate
17:14 ego dedi eis sermonem tuum et mundus odio eos habuit quia non sunt de mundo sicut et ego non sum de mundo

King James Version
17:14 I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

American Standard Version
17:14 I have given them thy word; and the world hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

Bible in Basic English
17:14 I have given your word to them; and they are hated by the world, because they are not of the world, even as I am not of the world.

Darby's English Translation
17:14 I have given them thy word, and the world has hated them, because they are not of the world, as I am not of the world.

Douay Rheims
17:14 I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world; as I also am not of the world.

Noah Webster Bible
17:14 I have given to them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

Weymouth New Testament
17:14 I have given them Thy Message, and the world has hated them, because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world.

World English Bible
17:14 I have given them your word. The world hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

Young's Literal Translation
17:14 I have given to them Thy word, and the world did hate them, because they are not of the world, as I am not of the world;

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
ouk erwtw ina arhV autouV ek tou kosmou all ina thrhshV autouV ek tou ponhrou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouk erwtw ina arhV autouV ek tou kosmou all ina thrhshV autouV ek tou ponhrou

Byzantine Majority
ouk erwtw ina arhV autouV ek tou kosmou all ina thrhshV autouV ek tou ponhrou

Alexandrian
ouk erwtw ina arhV autouV ek tou kosmou all ina thrhshV autouV ek tou ponhrou

Latin Vulgate
17:15 non rogo ut tollas eos de mundo sed ut serves eos ex malo

King James Version
17:15 I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.

American Standard Version
17:15 I pray not that thou shouldest take them from the world, but that thou shouldest keep them from the evil one.

Bible in Basic English
17:15 My prayer is not that you will take them out of the world, but that you will keep them from the Evil One.

Darby's English Translation
17:15 I do not demand that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them out of evil.

Douay Rheims
17:15 I pray not that thou shouldst take them out of the world, but that thou shouldst keep them from evil.

Noah Webster Bible
17:15 I pray not that thou shouldst take them out of the world, but that thou shouldst keep them from the evil.

Weymouth New Testament
17:15 I do not ask that Thou wilt remove them out of the world, but that Thou wilt protect them from the Evil one.

World English Bible
17:15 I pray not that you would take them from the world, but that you would keep them from the evil one.

Young's Literal Translation
17:15 I do not ask that Thou mayest take them out of the world, but that Thou mayest keep them out of the evil.

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
ek tou kosmou ouk eisin kaqwV egw ek tou kosmou ouk eimi

Scrivener 1894 Textus Receptus
ek tou kosmou ouk eisin kaqwV egw ek tou kosmou ouk eimi

Byzantine Majority
ek tou kosmou ouk eisin kaqwV egw ek tou kosmou ouk eimi

Alexandrian
ek tou kosmou ouk eisin kaqwV egw ouk eimi ek tou kosmou

Latin Vulgate
17:16 de mundo non sunt sicut et ego non sum de mundo

King James Version
17:16 They are not of the world, even as I am not of the world.

American Standard Version
17:16 They are not of the world even as I am not of the world.

Bible in Basic English
17:16 They are not of the world any more than I am of the world.

Darby's English Translation
17:16 They are not of the world, as I am not of the world.

Douay Rheims
17:16 They are not of the world, as I also am not of the world.

Noah Webster Bible
17:16 They are not of the world, even as I am not of the world.

Weymouth New Testament
17:16 They do not belong to the world, just as I do not belong to the world.

World English Bible
17:16 They are not of the world even as I am not of the world.

Young's Literal Translation
17:16 `Of the world they are not, as I of the world am not;

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
agiason autouV en th alhqeia sou o logoV o soV alhqeia estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
agiason autouV en th alhqeia sou o logoV o soV alhqeia estin

Byzantine Majority
agiason autouV en th alhqeia sou o logoV o soV alhqeia estin

Alexandrian
agiason autouV en th alhqeia o logoV o soV alhqeia estin

Latin Vulgate
17:17 sanctifica eos in veritate sermo tuus veritas est

King James Version
17:17 Sanctify them through thy truth: thy word is truth.

American Standard Version
17:17 Sanctify them in the truth: thy word is truth.

Bible in Basic English
17:17 Make them holy by the true word: your word is the true word.

Darby's English Translation
17:17 Sanctify them by the truth: thy word is truth.

Douay Rheims
17:17 Sanctify them in truth. Thy word is truth.

Noah Webster Bible
17:17 Sanctify them through thy truth: thy word is truth.

Weymouth New Testament
17:17 Make them holy in the truth: Thy Message is truth.

World English Bible
17:17 Sanctify them in your truth. Your word is truth.

Young's Literal Translation
17:17 sanctify them in Thy truth, Thy word is truth;

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kaqwV eme apesteilaV eiV ton kosmon kagw apesteila autouV eiV ton kosmon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kaqwV eme apesteilaV eiV ton kosmon kagw apesteila autouV eiV ton kosmon

Byzantine Majority
kaqwV eme apesteilaV eiV ton kosmon kagw apesteila autouV eiV ton kosmon

Alexandrian
kaqwV eme apesteilaV eiV ton kosmon kagw apesteila autouV eiV ton kosmon

Latin Vulgate
17:18 sicut me misisti in mundum et ego misi eos in mundum

King James Version
17:18 As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.

American Standard Version
17:18 As thou didst send me into the world, even so sent I them into the world.

Bible in Basic English
17:18 Even as you have sent me into the world, so I have sent them into the world.

Darby's English Translation
17:18 As thou hast sent me into the world, I also have sent them into the world;

Douay Rheims
17:18 As thou hast sent me into the world, I also have sent them into the world.

Noah Webster Bible
17:18 As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.

Weymouth New Testament
17:18 Just as Thou didst send me into the world, I also have sent them;

World English Bible
17:18 As you sent me into the world, even so I sent them into the world.

Young's Literal Translation
17:18 as Thou didst send me to the world, I also did send them to the world;

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia

Byzantine Majority
kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia

Alexandrian
kai uper autwn egw agiazw emauton ina wsin kai autoi hgiasmenoi en alhqeia

Latin Vulgate
17:19 et pro eis ego sanctifico me ipsum ut sint et ipsi sanctificati in veritate

King James Version
17:19 And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.

American Standard Version
17:19 And for their sakes I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in truth.

Bible in Basic English
17:19 And for them I make myself holy, so that they may be made truly holy.

Darby's English Translation
17:19 and I sanctify myself for them, that they also may be sanctified by truth.

Douay Rheims
17:19 And for them do I sanctify myself, that they also may be sanctified in truth.

Noah Webster Bible
17:19 And for their sakes I sanctify myself, that they also may be sanctified through the truth.

Weymouth New Testament
17:19 and on their behalf I consecrate myself, in order that they may become perfectly consecrated in truth.

World English Bible
17:19 For their sakes I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in truth.

Young's Literal Translation
17:19 and for them do I sanctify myself, that they also themselves may be sanctified in truth.

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteusontwn dia tou logou autwn eiV eme

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteusontwn dia tou logou autwn eiV eme

Byzantine Majority
ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteuontwn dia tou logou autwn eiV eme

Alexandrian
ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteuontwn dia tou logou autwn eiV eme

Latin Vulgate
17:20 non pro his autem rogo tantum sed et pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me

King James Version
17:20 Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;

American Standard Version
17:20 Neither for these only do I pray, but for them also that believe on me through their word;

Bible in Basic English
17:20 My prayer is not for them only, but for all who will have faith in me through their word;

Darby's English Translation
17:20 And I do not demand for these only, but also for those who believe on me through their word;

Douay Rheims
17:20 And not for them only do I pray, but for them also who through their word shall believe in me;

Noah Webster Bible
17:20 Neither pray I for these alone; but for them also who shall believe on me through their word.

Weymouth New Testament
17:20 "Nor is it for them alone that I make request. It is also for those who trust in me through their teaching;

World English Bible
17:20 Neither for these only do I pray, but for those also who believe in me through their word,

Young's Literal Translation
17:20 `And not in regard to these alone do I ask, but also in regard to those who shall be believing, through their word, in me;

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
ina panteV en wsin kaqwV su pater en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmoV pisteush oti su me apesteilaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ina panteV en wsin kaqwV su pater en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmoV pisteush oti su me apesteilaV

Byzantine Majority
ina panteV en wsin kaqwV su pater en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmoV pisteush oti su me apesteilaV

Alexandrian
ina panteV en wsin kaqwV su pater en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin wsin ina o kosmoV pisteuh oti su me apesteilaV

Latin Vulgate
17:21 ut omnes unum sint sicut tu Pater in me et ego in te ut et ipsi in nobis unum sint ut mundus credat quia tu me misisti

King James Version
17:21 That they all may be one; as thou, Father, [art] in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

American Standard Version
17:21 that they may all be one; even as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be in us: that the world may believe that thou didst send me.

Bible in Basic English
17:21 May they all be one! Even as you, Father, are in me and I am in you, so let them be in us, so that all men may come to have faith that you sent me.

Darby's English Translation
17:21 that they may be all one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me.

Douay Rheims
17:21 That they all may be one, as thou, Father, in me, and I in thee; that they also may be one in us; that the world may believe that thou hast sent me.

Noah Webster Bible
17:21 That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

Weymouth New Testament
17:21 that they may all be one, even as Thou art in me, O Father, and I am in Thee; that they also may be in us; that the world may believe that Thou didst send me.

World English Bible
17:21 that they may all be one; even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us; that the world may believe that you sent me.

Young's Literal Translation
17:21 that they all may be one, as Thou Father art in me, and I in Thee; that they also in us may be one, that the world may believe that Thou didst send me.

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egw thn doxan hn dedwkaV moi dedwka autoiV ina wsin en kaqwV hmeiV en esmen

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egw thn doxan hn dedwkaV moi dedwka autoiV ina wsin en kaqwV hmeiV en esmen

Byzantine Majority
kai egw thn doxan hn dedwkaV moi dedwka autoiV ina wsin en kaqwV hmeiV en esmen

Alexandrian
kagw thn doxan hn dedwkaV moi dedwka autoiV ina wsin en kaqwV hmeiV en

Latin Vulgate
17:22 et ego claritatem quam dedisti mihi dedi eis ut sint unum sicut nos unum sumus

King James Version
17:22 And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:

American Standard Version
17:22 And the glory which thou hast given me I have given unto them; that they may be one, even as we are one;

Bible in Basic English
17:22 And the glory which you have given to me I have given to them, so that they may be one even as we are one;

Darby's English Translation
17:22 And the glory which thou hast given me I have given them, that they may be one, as we are one;

Douay Rheims
17:22 And the glory which thou hast given me, I have given to them; that they may be one, as we also are one:

Noah Webster Bible
17:22 And the glory which thou gavest to me, I have given to them; that they may be one, even as we are one.

Weymouth New Testament
17:22 And the glory which Thou hast given me I have given them, that they may be one, just as we are one:

World English Bible
17:22 The glory which you have given me, I have given to them; that they may be one, even as we are one;

Young's Literal Translation
17:22 `And I, the glory that thou hast given to me, have given to them, that they may be one as we are one;

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
egw en autoiV kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eiV en kai ina ginwskh o kosmoV oti su me apesteilaV kai hgaphsaV autouV kaqwV eme hgaphsaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw en autoiV kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eiV en kai ina ginwskh o kosmoV oti su me apesteilaV kai hgaphsaV autouV kaqwV eme hgaphsaV

Byzantine Majority
egw en autoiV kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eiV en kai ina ginwskh o kosmoV oti su me apesteilaV kai hgaphsaV autouV kaqwV eme hgaphsaV

Alexandrian
egw en autoiV kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eiV en ina ginwskh o kosmoV oti su me apesteilaV kai hgaphsaV autouV kaqwV eme hgaphsaV

Latin Vulgate
17:23 ego in eis et tu in me ut sint consummati in unum et cognoscat mundus quia tu me misisti et dilexisti eos sicut me dilexisti

King James Version
17:23 I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.

American Standard Version
17:23 I in them, and thou in me, that they may be perfected into one; that the world may know that thou didst send me, and lovedst them, even as thou lovedst me.

Bible in Basic English
17:23 I in them, and you in me, so that they may be made completely one, and so that it may become clear to all men that you have sent me and that they are loved by you as I am loved by you.

Darby's English Translation
17:23 I in them and thou in me, that they may be perfected into one and that the world may know that thou hast sent me, and that thou hast loved them as thou hast loved me.

Douay Rheims
17:23 I in them, and thou in me; that they may be made perfect in one: and the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast also loved me.

Noah Webster Bible
17:23 I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me.

Weymouth New Testament
17:23 I in them and Thou in me; that they may stand perfected in one; that the world may come to understand that Thou didst send me and hast loved them with the same love as that with which Thou hast loved me.

World English Bible
17:23 I in them, and you in me, that they may be perfected into one; that the world may know that you sent me, and loved them, even as you loved me.

Young's Literal Translation
17:23 I in them, and Thou in me, that they may be perfected into one, and that the world may know that Thou didst send me, and didst love them as Thou didst love me.

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
pater ous dedwkaV moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina qewrwsin thn doxan thn emhn hn edwkas moi oti hgaphsaV me pro katabolhV kosmou

Scrivener 1894 Textus Receptus
pater ous dedwkaV moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina qewrwsin thn doxan thn emhn hn edwkas moi oti hgaphsaV me pro katabolhV kosmou

Byzantine Majority
pater ous dedwkaV moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina qewrwsin thn doxan thn emhn hn edwkas moi oti hgaphsaV me pro katabolhV kosmou

Alexandrian
pater o dedwkaV moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina qewrwsin thn doxan thn emhn hn dedwkas moi oti hgaphsaV me pro katabolhV kosmou

Latin Vulgate
17:24 Pater quos dedisti mihi volo ut ubi ego sum et illi sint mecum ut videant claritatem meam quam dedisti mihi quia dilexisti me ante constitutionem mundi

King James Version
17:24 Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.

American Standard Version
17:24 Father, I desire that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.

Bible in Basic English
17:24 Father, it is my desire that these whom you have given to me may be by my side where I am, so that they may see my glory which you have given to me, because you had love for me before the world came into being.

Darby's English Translation
17:24 Father, as to those whom thou hast given me, I desire that where I am they also may be with me, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovedst me before the foundation of the world.

Douay Rheims
17:24 Father, I will that where I am, they also whom thou hast given me may be with me; that they may see my glory which thou hast given me, because thou hast loved me before the creation of the world.

Noah Webster Bible
17:24 Father, I will that they also whom thou hast given to me be with me where I am; that they may behold my glory which thou hast given to me: for thou lovedst me before the foundation of the world.

Weymouth New Testament
17:24 "Father, those whom Thou hast given me--I desire that where I am they also may be with me, that they may see the glory--my glory--my gift from Thee, which Thou hast given me because Thou didst love me before the creation of the world.

World English Bible
17:24 Father, I desire that they also whom you have given me be with me where I am, that they may see my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world.

Young's Literal Translation
17:24 `Father, those whom Thou hast given to me, I will that where I am they also may be with me, that they may behold my glory that Thou didst give to me, because Thou didst love me before the foundation of the world.

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
pater dikaie kai o kosmoV se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
pater dikaie kai o kosmoV se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilaV

Byzantine Majority
pater dikaie kai o kosmoV se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilaV

Alexandrian
pater dikaie kai o kosmoV se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilaV

Latin Vulgate
17:25 Pater iuste et mundus te non cognovit ego autem te cognovi et hii cognoverunt quia tu me misisti

King James Version
17:25 O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.

American Standard Version
17:25 O righteous Father, the world knew thee not, but I knew thee; and these knew that thou didst send me;

Bible in Basic English
17:25 Father of righteousness, I have knowledge of you, though the world has not; and to these it is clear that you sent me;

Darby's English Translation
17:25 Righteous Father, -- and the world has not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.

Douay Rheims
17:25 Just Father, the world hath not known thee; but I have known thee: and these have known that thou hast sent me.

Noah Webster Bible
17:25 O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.

Weymouth New Testament
17:25 And, righteous Father, though the world has failed to recognize Thee, I have known Thee, and these have perceived that Thou didst send me.

World English Bible
17:25 Righteous Father, the world didn`t know you, but I knew you; and these knew that you sent me.

Young's Literal Translation
17:25 `Righteous Father, also the world did not know Thee, and I knew Thee, and these have known that Thou didst send me,

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egnwrisa autoiV to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsaV me en autoiV h kagw en autoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egnwrisa autoiV to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsaV me en autoiV h kagw en autoiV

Byzantine Majority
kai egnwrisa autoiV to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsaV me en autoiV h kagw en autoiV

Alexandrian
kai egnwrisa autoiV to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsaV me en autoiV h kagw en autoiV

Latin Vulgate
17:26 et notum feci eis nomen tuum et notum faciam ut dilectio qua dilexisti me in ipsis sit et ego in ipsis

King James Version
17:26 And I have declared unto them thy name, and will declare [it]: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.

American Standard Version
17:26 and I made known unto them thy name, and will make it known; that the love wherewith thou lovedst me may be in them, and I in them.

Bible in Basic English
17:26 And I have given to them knowledge of your name, and will give it, so that the love which you have for me may be in them and I in them.

Darby's English Translation
17:26 And I have made known to them thy name, and will make it known; that the love with which thou hast loved me may be in them and I in them.

Douay Rheims
17:26 And I have made known thy name to them, and will make it known; that the love wherewith thou hast loved me, may be in them, and I in them.

Noah Webster Bible
17:26 And I have declared to them thy name, and will declare it: that the love with which thou hast loved me, may be in them, and I in them.

Weymouth New Testament
17:26 And I have made known Thy name to them and will make it known, that the love with which Thou hast loved me may be in them, and that I may be in them."

World English Bible
17:26 I made known to them your name, and will make it known; that the love with which you loved me may be in them, and I in them."

Young's Literal Translation
17:26 and I made known to them Thy name, and will make known, that the love with which Thou lovedst me in them may be, and I in them.`

 

John 18

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com