Parallel Greek New Testament

John 11

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Return to Index

Chapter 12

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1

Stephens 1550 Textus Receptus
o oun ihsouV pro ex hmerwn tou pasca hlqen eiV bhqanian opou hn lazaroV o teqnhkws on hgeiren ek nekrwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o oun ihsouV pro ex hmerwn tou pasca hlqen eiV bhqanian opou hn lazaroV o teqnhkws on hgeiren ek nekrwn

Byzantine Majority
o oun ihsouV pro ex hmerwn tou pasca hlqen eiV bhqanian opou hn lazaroV o teqnhkws on hgeiren ek nekrwn

Alexandrian
o oun ihsouV pro ex hmerwn tou pasca hlqen eiV bhqanian opou hn lazaroV on hgeiren ek nekrwn ihsous

Latin Vulgate
12:1 Iesus ergo ante sex dies paschae venit Bethaniam ubi fuerat Lazarus mortuus quem suscitavit Iesus

King James Version
12:1 Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.

American Standard Version
12:1 Jesus therefore six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus raised from the dead.

Bible in Basic English
12:1 Then, six days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus was, whom Jesus had made to come back from the dead.

Darby's English Translation
12:1 Jesus therefore, six days before the passover, came to Bethany, where was the dead man Lazarus, whom Jesus raised from among the dead.

Douay Rheims
12:1 Jesus therefore, six days before the pasch, came to Bethania, where Lazarus had been dead, whom Jesus raised to life.

Noah Webster Bible
12:1 Then Jesus, six days before the passover, came to Bethany, where Lazarus was who had been dead, whom he raised from the dead.

Weymouth New Testament
12:1 Jesus, however, six days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was whom He had raised from the dead.

World English Bible
12:1 Therefore six days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, who had been dead, whom he raised from the dead.

Young's Literal Translation
12:1 Jesus, therefore, six days before the passover, came to Bethany, where was Lazarus, who had died, whom he raised out of the dead;

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaroV eiV hn twn sunanakeimenwn autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaroV eiV hn twn sunanakeimenwn autw

Byzantine Majority
epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaroV eiV hn twn anakeimenwn sun autw

Alexandrian
epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaroV eiV hn ek twn anakeimenwn sun autw

Latin Vulgate
12:2 fecerunt autem ei cenam ibi et Martha ministrabat Lazarus vero unus erat ex discumbentibus cum eo

King James Version
12:2 There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.

American Standard Version
12:2 So they made him a supper there: and Martha served; but Lazarus was one of them that sat at meat with him.

Bible in Basic English
12:2 So they made him a meal there, and he was waited on by Martha, and Lazarus was among those who were seated with him at table.

Darby's English Translation
12:2 There therefore they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those at table with him.

Douay Rheims
12:2 And they made him a supper there: and Martha served: but Lazarus was one of them that were at table with him.

Noah Webster Bible
12:2 There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.

Weymouth New Testament
12:2 So they gave a dinner there in honour of Jesus, at which Martha waited at table, but Lazarus was one of the guests who were with Him.

World English Bible
12:2 So they made him a supper there. Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him.

Young's Literal Translation
12:2 they made, therefore, to him a supper there, and Martha was ministering, and Lazarus was one of those reclining together (at meat) with him;

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
h oun maria labousa litran murou nardou pistikhV polutimou hleiyen touV podaV tou ihsou kai exemaxen taiV qrixin authV touV podaV autou h de oikia eplhrwqh ek thV osmhV tou murou

Scrivener 1894 Textus Receptus
h oun maria labousa litran murou nardou pistikhV polutimou hleiyen touV podaV tou ihsou kai exemaxen taiV qrixin authV touV podaV autou h de oikia eplhrwqh ek thV osmhV tou murou

Byzantine Majority
h oun maria labousa litran murou nardou pistikhV polutimou hleiyen touV podaV tou ihsou kai exemaxen taiV qrixin authV touV podaV autou h de oikia eplhrwqh ek thV osmhV tou murou

Alexandrian
h oun mariam labousa litran murou nardou pistikhV polutimou hleiyen touV podaV tou ihsou kai exemaxen taiV qrixin authV touV podaV autou h de oikia eplhrwqh ek thV osmhV tou murou

Latin Vulgate
12:3 Maria ergo accepit libram unguenti nardi pistici pretiosi unxit pedes Iesu et extersit capillis suis pedes eius et domus impleta est ex odore unguenti

King James Version
12:3 Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.

American Standard Version
12:3 Mary therefore took a pound of ointment of pure nard, very precious, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odor of the ointment.

Bible in Basic English
12:3 Then Mary, taking a pound of perfumed oil of great value, put it on the feet of Jesus and made them dry with her hair: and the house became full of the smell of the perfume.

Darby's English Translation
12:3 Mary therefore, having taken a pound of ointment of pure nard of great price, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odour of the ointment.

Douay Rheims
12:3 Mary therefore took a pound of ointment of right spikenard, of great price, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair; and the house was filled with the odour of the ointment.

Noah Webster Bible
12:3 Then Mary took a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odor of the ointment.

Weymouth New Testament
12:3 Availing herself of the opportunity, Mary took a pound weight of pure spikenard, very costly, and poured it over His feet, and wiped His feet with her hair, so that the house was filled with the fragrance of the perfume.

World English Bible
12:3 Mary, therefore, took a pound of ointment of pure nard, very precious, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the ointment.

Young's Literal Translation
12:3 Mary, therefore, having taken a pound of ointment of spikenard, of great price, anointed the feet of Jesus and did wipe with her hair his feet, and the house was filled from the fragrance of the ointment.

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
legei oun eiV ek twn maqhtwn autou ioudas simwnos iskariwths o mellwn auton paradidonai

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei oun eiV ek twn maqhtwn autou ioudas simwnos iskariwths o mellwn auton paradidonai

Byzantine Majority
legei oun eiV ek twn maqhtwn autou ioudas simwnos iskariwths o mellwn auton paradidonai

Alexandrian
legei de ioudas o iskariwths eiV [ek] twn maqhtwn autou o mellwn auton paradidonai

Latin Vulgate
12:4 dicit ergo unus ex discipulis eius Iudas Scariotis qui erat eum traditurus

King James Version
12:4 Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's [son], which should betray him,

American Standard Version
12:4 But Judas Iscariot, one of his disciples, that should betray him, saith,

Bible in Basic English
12:4 But one of his disciples, Judas Iscariot (who was to give him up), said,

Darby's English Translation
12:4 One of his disciples therefore, Judas son of Simon, Iscariote, who was about to deliver him up, says,

Douay Rheims
12:4 Then one of his disciples, Judas Iscariot, he that was about to betray him, said:

Noah Webster Bible
12:4 Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who was to betray him,

Weymouth New Testament
12:4 Then said Judas (the Iscariot, one of the Twelve--the one who afterwards betrayed Jesus),

World English Bible
12:4 Then Judas Iscariot, Simon`s son, one of his disciples, who would betray him, said,

Young's Literal Translation
12:4 Therefore saith one of his disciples -- Judas Iscariot, of Simon, who is about to deliver him up --

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
diati touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
diati touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcoiV

Byzantine Majority
dia ti touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcoiV

Alexandrian
dia ti touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcoiV

Latin Vulgate
12:5 quare hoc unguentum non veniit trecentis denariis et datum est egenis

King James Version
12:5 Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?

American Standard Version
12:5 Why was not this ointment sold for three hundred shillings, and given to the poor?

Bible in Basic English
12:5 Why was not this perfume traded for three hundred pence, and the money given to the poor?

Darby's English Translation
12:5 Why was this ointment not sold for three hundred denarii and given to the poor?

Douay Rheims
12:5 Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?

Noah Webster Bible
12:5 Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?

Weymouth New Testament
12:5 "Why was not that perfume sold for 300 shillings and the money given to the poor?"

World English Bible
12:5 "Why wasn`t this ointment sold for three hundred denarii, and given to the poor?"

Young's Literal Translation
12:5 `Wherefore was not this ointment sold for three hundred denaries, and given to the poor?`

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepthV hn kai to glwssokomon eicen kai ta ballomena ebastazen

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw alla oti klepthV hn kai to glwssokomon eicen kai ta ballomena ebastazen

Byzantine Majority
eipen de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepthV hn kai to glwssokomon eicen kai ta ballomena ebastazen

Alexandrian
eipen de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepthV hn kai to glwssokomon ecwn ta ballomena ebastazen

Latin Vulgate
12:6 dixit autem hoc non quia de egenis pertinebat ad eum sed quia fur erat et loculos habens ea quae mittebantur portabat

King James Version
12:6 This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein.

American Standard Version
12:6 Now this he said, not because he cared for the poor; but because he was a thief, and having the bag took away what was put therein.

Bible in Basic English
12:6 (He said this, not because he had any love for the poor; but because he was a thief, and, having the money-bag, took for himself what was put into it.)

Darby's English Translation
12:6 But he said this, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag, and carried what was put into it.

Douay Rheims
12:6 Now he said this, not because he cared for the poor; but because he was a thief, and having the purse, carried the things that were put therein.

Noah Webster Bible
12:6 This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bore what was put in it.

Weymouth New Testament
12:6 The reason he said this was not that he cared for the poor, but that he was a thief, and that being in charge of the money-box, he used to steal what was put into it.

World English Bible
12:6 Now he said this, not because he cared for the poor, but because he was a thief, and having the money box, used to steal what was put into it.

Young's Literal Translation
12:6 and he said this, not because he was caring for the poor, but because he was a thief, and had the bag, and what things were put in he was carrying.

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen oun o ihsouV afeV authn eiV thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen oun o ihsouV afeV authn eiV thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto

Byzantine Majority
eipen oun o ihsouV afeV authn eiV thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto

Alexandrian
eipen oun o ihsouV afeV authn ina eiV thn hmeran tou entafiasmou mou thrhsh auto

Latin Vulgate
12:7 dixit ergo Iesus sine illam ut in die sepulturae meae servet illud

King James Version
12:7 Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burying hath she kept this.

American Standard Version
12:7 Jesus therefore said, Suffer her to keep it against the day of my burying.

Bible in Basic English
12:7 Then Jesus said, Let her be. Let her keep what she has for the day of my death.

Darby's English Translation
12:7 Jesus therefore said, Suffer her to have kept this for the day of my preparation for burial;

Douay Rheims
12:7 Jesus therefore said: Let her alone, that she may keep it against the day of my burial.

Noah Webster Bible
12:7 Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burial hath she kept this.

Weymouth New Testament
12:7 But Jesus interposed. "Do not blame her," He said, "allow her to have kept it for the time of my preparation for burial.

World English Bible
12:7 But Jesus said, "Leave her alone. She has kept this for the day of my burial.

Young's Literal Translation
12:7 Jesus, therefore, said, `Suffer her; for the day of my embalming she hath kept it,

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
touV ptwcouV gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete

Scrivener 1894 Textus Receptus
touV ptwcouV gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete

Byzantine Majority
touV ptwcouV gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete

Alexandrian
touV ptwcouV gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete

Latin Vulgate
12:8 pauperes enim semper habetis vobiscum me autem non semper habetis

King James Version
12:8 For the poor always ye have with you; but me ye have not always.

American Standard Version
12:8 For the poor ye have always with you; but me ye have not always.

Bible in Basic English
12:8 The poor you have ever with you, but me you have not for ever.

Darby's English Translation
12:8 for ye have the poor always with you, but me ye have not always.

Douay Rheims
12:8 For the poor you have always with you; but me you have not always.

Noah Webster Bible
12:8 For the poor ye have always with you; but me ye have not always.

Weymouth New Testament
12:8 For the poor you always have with you, but you have not me always."

World English Bible
12:8 For you always have the poor with you, but you don`t always have me."

Young's Literal Translation
12:8 for the poor ye have always with yourselves, and me ye have not always.`

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
egnw oun ocloV poluV ek twn ioudaiwn oti ekei estin kai hlqon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
egnw oun ocloV poluV ek twn ioudaiwn oti ekei estin kai hlqon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn

Byzantine Majority
egnw oun ocloV poluV ek twn ioudaiwn oti ekei estin kai hlqon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn

Alexandrian
egnw oun [o] ocloV poluV ek twn ioudaiwn oti ekei estin kai hlqon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn

Latin Vulgate
12:9 cognovit ergo turba multa ex Iudaeis quia illic est et venerunt non propter Iesum tantum sed ut Lazarum viderent quem suscitavit a mortuis

King James Version
12:9 Much people of the Jews therefore knew that he was there: and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.

American Standard Version
12:9 The common people therefore of the Jews learned that he was there: and they came, not for Jesus` sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.

Bible in Basic English
12:9 Then a great number of the Jews had news that he was there: and they came, not only because of Jesus, but so that they might see Lazarus who had been dead and to whom he had given life.

Darby's English Translation
12:9 A great crowd therefore of the Jews knew that he was there; and they came, not because of Jesus only, but also that they might see Lazarus whom he raised from among the dead.

Douay Rheims
12:9 A great multitude therefore of the Jews knew that he was there; and they came, not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus, whom he had raised from the dead.

Noah Webster Bible
12:9 Many people of the Jews therefore knew that he was there: and they came, not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.

Weymouth New Testament
12:9 Now it became widely known among the Jews that Jesus was there; but they came not only on His account, but also in order to see Lazarus whom He had brought back to life.

World English Bible
12:9 A large crowd therefore of the Jews learned that he was there, and they came, not for Jesus` sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.

Young's Literal Translation
12:9 A great multitude, therefore, of the Jews knew that he is there, and they came, not because of Jesus only, but that Lazarus also they may see, whom he raised out of the dead;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
ebouleusanto de oi arciereiV ina kai ton lazaron apokteinwsin

Scrivener 1894 Textus Receptus
ebouleusanto de oi arciereiV ina kai ton lazaron apokteinwsin

Byzantine Majority
ebouleusanto de oi arciereiV ina kai ton lazaron apokteinwsin

Alexandrian
ebouleusanto de oi arciereiV ina kai ton lazaron apokteinwsin

Latin Vulgate
12:10 cogitaverunt autem principes sacerdotum ut et Lazarum interficerent

King James Version
12:10 But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death;

American Standard Version
12:10 But the chief priests took counsel that they might put Lazarus also to death;

Bible in Basic English
12:10 Now there was talk among the chief priests of putting Lazarus to death;

Darby's English Translation
12:10 But the chief priests took counsel that they might kill Lazarus also,

Douay Rheims
12:10 But the chief priests thought to kill Lazarus also:

Noah Webster Bible
12:10 But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death;

Weymouth New Testament
12:10 The High Priests, however, consulted together to put Lazarus also to death,

World English Bible
12:10 But the chief priests conspired to also put Lazarus to death,

Young's Literal Translation
12:10 and the chief priests took counsel, that also Lazarus they may kill,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eiV ton ihsoun

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eiV ton ihsoun

Byzantine Majority
oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eiV ton ihsoun

Alexandrian
oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eiV ton ihsoun

Latin Vulgate
12:11 quia multi propter illum abibant ex Iudaeis et credebant in Iesum

King James Version
12:11 Because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.

American Standard Version
12:11 because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.

Bible in Basic English
12:11 For because of him a great number of the Jews went away and had belief in Jesus.

Darby's English Translation
12:11 because many of the Jews went away on his account and believed on Jesus.

Douay Rheims
12:11 Because many of the Jews, by reason of him, went away, and believed in Jesus.

Noah Webster Bible
12:11 Because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.

Weymouth New Testament
12:11 for because of him many of the Jews left them and became believers in Jesus.

World English Bible
12:11 because on account of him many of the Jews went away and believed in Jesus.

Young's Literal Translation
12:11 because on account of him many of the Jews were going away, and were believing in Jesus.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
th epaurion ocloV poluV o elqwn eiV thn eorthn akousanteV oti ercetai o ihsouV eiV ierosoluma

Scrivener 1894 Textus Receptus
th epaurion ocloV poluV o elqwn eiV thn eorthn akousanteV oti ercetai o ihsouV eiV ierosoluma

Byzantine Majority
th epaurion ocloV poluV o elqwn eiV thn eorthn akousanteV oti ercetai ihsouV eiV ierosoluma

Alexandrian
th epaurion o ocloV poluV o elqwn eiV thn eorthn akousanteV oti ercetai o ihsouV eiV ierosoluma

Latin Vulgate
12:12 in crastinum autem turba multa quae venerat ad diem festum cum audissent quia venit Iesus Hierosolyma

King James Version
12:12 On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,

American Standard Version
12:12 On the morrow a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,

Bible in Basic English
12:12 The day after, a great number of people who were there for the feast, when they had the news that Jesus was coming to Jerusalem,

Darby's English Translation
12:12 On the morrow a great crowd who came to the feast, having heard that Jesus is coming into Jerusalem,

Douay Rheims
12:12 And on the next day, a great multitude that was to come to the festival day, when they had heard that Jesus was coming to Jerusalem,

Noah Webster Bible
12:12 On the next day, many people that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,

Weymouth New Testament
12:12 The next day a great crowd of those who had come to the Festival, hearing that Jesus was coming to Jerusalem,

World English Bible
12:12 On the next day a great multitude had come to the feast. When they heard that Jesus was coming to Jerusalem,

Young's Literal Translation
12:12 On the morrow, a great multitude that came to the feast, having heard that Jesus doth come to Jerusalem,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eiV upanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou o basileuV tou israhl

Scrivener 1894 Textus Receptus
elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eiV upanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou o basileuV tou israhl

Byzantine Majority
elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eiV upanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou basileuV tou israhl

Alexandrian
elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eiV upanthsin autw kai ekraugazon wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou [kai] o basileuV tou israhl

Latin Vulgate
12:13 acceperunt ramos palmarum et processerunt obviam ei et clamabant osanna benedictus qui venit in nomine Domini rex Israhel

King James Version
12:13 Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna: Blessed [is] the King of Israel that cometh in the name of the Lord.

American Standard Version
12:13 took the branches of the palm trees, and went forth to meet him, and cried out, Hosanna: Blessed is he that cometh in the name of the Lord, even the King of Israel.

Bible in Basic English
12:13 Took branches of palm-trees and went out to him, crying, A blessing on him who comes in the name of the Lord, the King of Israel!

Darby's English Translation
12:13 took branches of palms and went out to meet him, and cried, Hosanna, blessed is he that comes in the name of the Lord, the King of Israel.

Douay Rheims
12:13 Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried: Hosanna, blessed is he that cometh in the name of the Lord, the king of Israel.

Noah Webster Bible
12:13 Took branches of palm-trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna; Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.

Weymouth New Testament
12:13 took branches of the palm trees and went out to meet Him, shouting as they went, "God save him! Blessings on him who comes in the name of the Lord--even on the King of Israel!"

World English Bible
12:13 they took the branches of the palm trees, and went out to meet him, and cried out, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel!"

Young's Literal Translation
12:13 took the branches of the palms, and went forth to meet him, and were crying, `Hosanna, blessed is he who is coming in the name of the Lord -- the king of Israel;`

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
eurwn de o ihsouV onarion ekaqisen ep auto kaqwV estin gegrammenon

Scrivener 1894 Textus Receptus
eurwn de o ihsouV onarion ekaqisen ep auto kaqwV estin gegrammenon

Byzantine Majority
eurwn de o ihsouV onarion ekaqisen ep auto kaqwV estin gegrammenon

Alexandrian
eurwn de o ihsouV onarion ekaqisen ep auto kaqwV estin gegrammenon

Latin Vulgate
12:14 et invenit Iesus asellum et sedit super eum sicut scriptum est

King James Version
12:14 And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon; as it is written,

American Standard Version
12:14 And Jesus, having found a young ass, sat thereon; as it is written,

Bible in Basic English
12:14 And Jesus saw a young ass and took his seat on it; as the Writings say,

Darby's English Translation
12:14 And Jesus, having found a young ass, sat upon it; as it is written,

Douay Rheims
12:14 And Jesus found a young ass, and sat upon it, as it is written:

Noah Webster Bible
12:14 And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon; as it is written,

Weymouth New Testament
12:14 And Jesus, having procured a young ass, sat upon it, just as the Scripture says,

World English Bible
12:14 Jesus, having found a young donkey, sat on it. As it is written,

Young's Literal Translation
12:14 and Jesus having found a young ass did sit upon it, according as it is written,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
mh fobou qugater siwn idou o basileuV sou ercetai kaqhmenoV epi pwlon onou

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh fobou qugater siwn idou o basileuV sou ercetai kaqhmenoV epi pwlon onou

Byzantine Majority
mh fobou qugater siwn idou o basileuV sou ercetai kaqhmenoV epi pwlon onou

Alexandrian
mh fobou qugathr siwn idou o basileuV sou ercetai kaqhmenoV epi pwlon onou

Latin Vulgate
12:15 noli timere filia Sion ecce rex tuus venit sedens super pullum asinae

King James Version
12:15 Fear not, daughter of Sion: behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.

American Standard Version
12:15 Fear not, daughter of Zion: behold, thy King cometh, sitting on an ass`s colt.

Bible in Basic English
12:15 Have no fear, daughter of Zion: see your King is coming, seated on a young ass.

Darby's English Translation
12:15 Fear not, daughter of Zion: behold, thy King cometh, sitting on an ass`s colt.

Douay Rheims
12:15 Fear not, daughter of Sion: behold, thy king cometh, sitting on an ass's colt.

Noah Webster Bible
12:15 Fear not, daughter of Sion: behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.

Weymouth New Testament
12:15 "Fear not, Daughter of Zion! See, thy King is coming riding on an ass's colt."

World English Bible
12:15 "Don`t be afraid, daughter of Zion. Behold, your King comes, sitting on a donkey`s colt."

Young's Literal Translation
12:15 `Fear not, daughter of Sion, lo, thy king doth come, sitting on an ass` colt.`

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edoxasqh o ihsouV tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edoxasqh o ihsouV tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw

Byzantine Majority
tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edoxasqh [o] ihsouV tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw

Alexandrian
tauta ouk egnwsan autou oi maqhtai to prwton all ote edoxasqh ihsouV tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw

Latin Vulgate
12:16 haec non cognoverunt discipuli eius primum sed quando glorificatus est Iesus tunc recordati sunt quia haec erant scripta de eo et haec fecerunt ei

King James Version
12:16 These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and [that] they had done these things unto him.

American Standard Version
12:16 These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him.

Bible in Basic English
12:16 (These things were not clear to his disciples at first: but when Jesus had been lifted up into his glory, then it came to their minds that these things in the Writings were about him and that they had been done to him.)

Darby's English Translation
12:16 Now his disciples knew not these things at the first; but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written of him, and that they had done these things to him.

Douay Rheims
12:16 These things his disciples did not know at the first; but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written of him, and that they had done these things to him.

Noah Webster Bible
12:16 These things his disciples understood not at the first: but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written concerning him, and that they had done these things to him.

Weymouth New Testament
12:16 The meaning of this His disciples did not understand at the time; but after Jesus was glorified they recollected that this was written about Him, and that they had done this to Him.

World English Bible
12:16 His disciples didn`t understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written about him, and that they had done these things to him.

Young's Literal Translation
12:16 And these things his disciples did not know at the first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were having been written about him, and these things they did to him.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
emarturei oun o ocloV o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
emarturei oun o ocloV o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn

Byzantine Majority
emarturei oun o ocloV o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn

Alexandrian
emarturei oun o ocloV o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn

Latin Vulgate
12:17 testimonium ergo perhibebat turba quae erat cum eo quando Lazarum vocavit de monumento et suscitavit eum a mortuis

King James Version
12:17 The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bare record.

American Standard Version
12:17 The multitude therefore that was with him when he called Lazarus out of the tomb, and raised him from the dead, bare witness.

Bible in Basic English
12:17 Now the people who were with him when his voice came to Lazarus in the place of the dead, and gave him life again, had been talking about it.

Darby's English Translation
12:17 The crowd therefore that was with him bore witness because he had called Lazarus out of the tomb, and raised him from among the dead.

Douay Rheims
12:17 The multitude therefore gave testimony, which was with him, when he called Lazarus out of the grave, and raised him from the dead.

Noah Webster Bible
12:17 The people therefore that were with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bore testimony.

Weymouth New Testament
12:17 The large number of people, however, who had been present when He called Lazarus out of the tomb and brought him back to life, related what they had witnessed.

World English Bible
12:17 The multitude therefore that was with him when he called Lazarus out of the tomb, and raised him from the dead, was testifying.

Young's Literal Translation
12:17 The multitude, therefore, who are with him, were testifying that he called Lazarus out of the tomb, and did raise him out of the dead;

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
dia touto kai uphnthsen autw o ocloV oti hkousen touto auton pepoihkenai to shmeion

Scrivener 1894 Textus Receptus
dia touto kai uphnthsen autw o ocloV oti hkousen touto auton pepoihkenai to shmeion

Byzantine Majority
dia touto kai uphnthsen autw o ocloV oti hkousen touto auton pepoihkenai to shmeion

Alexandrian
dia touto [kai] uphnthsen autw o ocloV oti hkousan touto auton pepoihkenai to shmeion

Latin Vulgate
12:18 propterea et obviam venit ei turba quia audierunt eum fecisse hoc signum

King James Version
12:18 For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle.

American Standard Version
12:18 For this cause also the multitude went and met him, for that they heard that he had done this sign.

Bible in Basic English
12:18 And that was the reason the people went out to him, because it had come to their ears that he had done this sign.

Darby's English Translation
12:18 Therefore also the crowd met him because they had heard that he had done this sign.

Douay Rheims
12:18 For which reason also the people came to meet him, because they heard that he had done this miracle.

Noah Webster Bible
12:18 For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle.

Weymouth New Testament
12:18 This was also why the crowd came to meet Him, because they had heard of His having performed that miracle.

World English Bible
12:18 For this cause also the multitude went and met him, because they heard that he had done this sign.

Young's Literal Translation
12:18 because of this also did the multitude meet him, because they heard of his having done this sign,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
oi oun farisaioi eipon proV eautouV qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmoV opisw autou aphlqen

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi oun farisaioi eipon proV eautouV qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmoV opisw autou aphlqen

Byzantine Majority
oi oun farisaioi eipon proV eautouV qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmoV opisw autou aphlqen

Alexandrian
oi oun farisaioi eipan proV eautouV qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmoV opisw autou aphlqen

Latin Vulgate
12:19 Pharisaei ergo dixerunt ad semet ipsos videtis quia nihil proficimus ecce mundus totus post eum abiit

King James Version
12:19 The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone after him.

American Standard Version
12:19 The Pharisees therefore said among themselves, Behold how ye prevail nothing: lo, the world is gone after him.

Bible in Basic English
12:19 Then the Pharisees said one to another, You see, you are unable to do anything: the world has gone after him.

Darby's English Translation
12:19 The Pharisees therefore said to one another, Ye see that ye profit nothing: behold, the world is gone after him.

Douay Rheims
12:19 The Pharisees therefore said among themselves: Do you see that we prevail nothing? behold, the whole world is gone after him.

Noah Webster Bible
12:19 The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone after him.

Weymouth New Testament
12:19 The result was that the Pharisees said among themselves, "Observe how idle all your efforts are! The world is gone after him!"

World English Bible
12:19 The Pharisees therefore said among themselves, "See how you accomplish nothing. Behold, the world has gone after him."

Young's Literal Translation
12:19 the Pharisees, therefore, said among themselves, `Ye see that ye do not gain anything, lo, the world did go after him.`

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
hsan de tines ellhneV ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth

Scrivener 1894 Textus Receptus
hsan de tines ellhneV ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth

Byzantine Majority
hsan de tines ellhneV ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth

Alexandrian
hsan de ellhneV tines ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth

Latin Vulgate
12:20 erant autem gentiles quidam ex his qui ascenderant ut adorarent in die festo

King James Version
12:20 And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:

American Standard Version
12:20 Now there were certain Greeks among those that went up to worship at the feast:

Bible in Basic English
12:20 Now there were some Greeks among the people who had come up to give worship at the feast:

Darby's English Translation
12:20 And there were certain Greeks among those who came up that they might worship in the feast;

Douay Rheims
12:20 Now there were certain Gentiles among them, who came up to adore on the festival day.

Noah Webster Bible
12:20 And there were certain Greeks among them, that came to worship at the feast.

Weymouth New Testament
12:20 Now some of those who used to come up to worship at the Festival were Greeks.

World English Bible
12:20 Now there were certain Greeks among those that went up to worship at the feast.

Young's Literal Translation
12:20 And there were certain Greeks out of those coming up that they may worship in the feast,

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida thV galilaiaV kai hrwtwn auton legonteV kurie qelomen ton ihsoun idein

Scrivener 1894 Textus Receptus
outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida thV galilaiaV kai hrwtwn auton legonteV kurie qelomen ton ihsoun idein

Byzantine Majority
outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida thV galilaiaV kai hrwtwn auton legonteV kurie qelomen ton ihsoun idein

Alexandrian
outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida thV galilaiaV kai hrwtwn auton legonteV kurie qelomen ton ihsoun idein

Latin Vulgate
12:21 hii ergo accesserunt ad Philippum qui erat a Bethsaida Galilaeae et rogabant eum dicentes domine volumus Iesum videre

King James Version
12:21 The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.

American Standard Version
12:21 these therefore came to Philip, who was of Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we would see Jesus.

Bible in Basic English
12:21 They came to Philip, who was of Beth-saida in Galilee, and made a request, saying, Sir, we have a desire to see Jesus.

Darby's English Translation
12:21 these therefore came to Philip, who was of Bethsaida of Galilee, and they asked him saying, Sir, we desire to see Jesus.

Douay Rheims
12:21 These therefore came to Philip, who was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying: Sir, we would see Jesus.

Noah Webster Bible
12:21 The same came therefore to Philip, who was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.

Weymouth New Testament
12:21 They came to Philip, of Bethsaida in Galilee, with the request, "Sir, we wish to see Jesus."

World English Bible
12:21 These, therefore, came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, "Sir, we want to see Jesus."

Young's Literal Translation
12:21 these then came near to Philip, who is from Bethsaida of Galilee, and were asking him, saying, `Sir, we wish to see Jesus;`

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
ercetai filippoV kai legei tw andrea kai palin andreaV kai filippoV legousin tw ihsou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ercetai filippoV kai legei tw andrea kai palin andreaV kai filippoV legousin tw ihsou

Byzantine Majority
ercetai filippoV kai legei tw andrea kai palin andreaV kai filippoV legousin tw ihsou

Alexandrian
ercetai o filippoV kai legei tw andrea ercetai andreaV kai filippoV kai legousin tw ihsou

Latin Vulgate
12:22 venit Philippus et dicit Andreae Andreas rursum et Philippus dixerunt Iesu

King James Version
12:22 Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.

American Standard Version
12:22 Philip cometh and telleth Andrew: Andrew cometh, and Philip, and they tell Jesus.

Bible in Basic English
12:22 Philip went and gave word of it to Andrew; and Andrew went with Philip to Jesus.

Darby's English Translation
12:22 Philip comes and tells Andrew, and again Andrew comes and Philip, and they tell Jesus.

Douay Rheims
12:22 Philip cometh, and telleth Andrew. Again Andrew and Philip told Jesus.

Noah Webster Bible
12:22 Philip cometh and telleth Andrew: and again, Andrew and Philip tell Jesus.

Weymouth New Testament
12:22 Philip came and told Andrew: Andrew and Philip told Jesus.

World English Bible
12:22 Philip came and told Andrew, and in turn, Andrew came with Philip, and they told Jesus.

Young's Literal Translation
12:22 Philip cometh and telleth Andrew, and again Andrew and Philip tell Jesus.

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsouV apekrinato autoiV legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uioV tou anqrwpou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsouV apekrinato autoiV legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uioV tou anqrwpou

Byzantine Majority
o de ihsouV apekrinato autoiV legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uioV tou anqrwpou

Alexandrian
o de ihsouV apokrinetai autoiV legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uioV tou anqrwpou

Latin Vulgate
12:23 Iesus autem respondit eis dicens venit hora ut clarificetur Filius hominis

King James Version
12:23 And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.

American Standard Version
12:23 And Jesus answereth them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.

Bible in Basic English
12:23 And Jesus said to them in answer, The hour of the glory of the Son of man has come.

Darby's English Translation
12:23 But Jesus answered them saying, The hour is come that the Son of man should be glorified.

Douay Rheims
12:23 But Jesus answered them, saying: The hour is come, that the Son of man should be glorified.

Noah Webster Bible
12:23 And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.

Weymouth New Testament
12:23 His answer was, "The time has come for the Son of Man to be glorified.

World English Bible
12:23 Jesus answered them, "The time has come for the Son of Man to be glorified.

Young's Literal Translation
12:23 And Jesus responded to them, saying, `The hour hath come that the Son of Man may be glorified;

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
amhn amhn legw umin ean mh o kokkoV tou sitou peswn eiV thn ghn apoqanh autoV monoV menei ean de apoqanh polun karpon ferei

Scrivener 1894 Textus Receptus
amhn amhn legw umin ean mh o kokkoV tou sitou peswn eiV thn ghn apoqanh autoV monoV menei ean de apoqanh polun karpon ferei

Byzantine Majority
amhn amhn legw umin ean mh o kokkoV tou sitou peswn eiV thn ghn apoqanh autoV monoV menei ean de apoqanh polun karpon ferei

Alexandrian
amhn amhn legw umin ean mh o kokkoV tou sitou peswn eiV thn ghn apoqanh autoV monoV menei ean de apoqanh polun karpon ferei

Latin Vulgate
12:24 amen amen dico vobis nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit

King James Version
12:24 Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.

American Standard Version
12:24 Verily, verily, I say unto you, Except a grain of wheat fall into the earth and die, it abideth by itself alone; but if it die, it beareth much fruit.

Bible in Basic English
12:24 Truly I say to you, If a seed of grain does not go into the earth and come to an end, it is still a seed and no more; but through its death it gives much fruit.

Darby's English Translation
12:24 Verily, verily, I say unto you, Except the grain of wheat falling into the ground die, it abides alone; but if it die, it bears much fruit.

Douay Rheims
12:24 Amen, amen I say to you, unless the grain of wheat falling into the ground die,

Noah Webster Bible
12:24 Verily, verily, I say to you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.

Weymouth New Testament
12:24 In most solemn truth I tell you that unless the grain of wheat falls into the ground and dies, it remains what it was--a single grain; but that if it dies, it yields a rich harvest.

World English Bible
12:24 Most assuredly I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains by itself alone. But if it dies, it bears much fruit.

Young's Literal Translation
12:24 verily, verily, I say to you, if the grain of the wheat, having fallen to the earth, may not die, itself remaineth alone; and if it may die, it doth bear much fruit;

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
o filwn thn yuchn autou apolesei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eiV zwhn aiwnion fulaxei authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o filwn thn yuchn autou apolesei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eiV zwhn aiwnion fulaxei authn

Byzantine Majority
o filwn thn yuchn autou apolesei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eiV zwhn aiwnion fulaxei authn

Alexandrian
o filwn thn yuchn autou apolluei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eiV zwhn aiwnion fulaxei authn

Latin Vulgate
12:25 ipsum solum manet si autem mortuum fuerit multum fructum adfert qui amat animam suam perdet eam et qui odit animam suam in hoc mundo in vitam aeternam custodit eam

King James Version
12:25 He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.

American Standard Version
12:25 He that loveth his life loseth it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.

Bible in Basic English
12:25 He who is in love with life will have it taken from him; and he who has no care for his life in this world will keep it for ever and ever.

Darby's English Translation
12:25 He that loves his life shall lose it, and he that hates his life in this world shall keep it to life eternal.

Douay Rheims
12:25 Itself remaineth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world, keepeth it unto life eternal.

Noah Webster Bible
12:25 He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world, shall keep it to life eternal.

Weymouth New Testament
12:25 He who holds his life dear, is destroying it; and he who makes his life of no account in this world shall keep it to the Life of the Ages.

World English Bible
12:25 He who loves his life will lose it. He who hates his life in this world will keep it to eternal life.

Young's Literal Translation
12:25 he who is loving his life shall lose it, and he who is hating his life in this world -- to life age-during shall keep it;

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
ean emoi diakonh tiV emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonoV o emoV estai kai ean tiV emoi diakonh timhsei auton o pathr

Scrivener 1894 Textus Receptus
ean emoi diakonh tiV emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonoV o emoV estai kai ean tiV emoi diakonh timhsei auton o pathr

Byzantine Majority
ean emoi diakonh tiV emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonoV o emoV estai kai ean tiV emoi diakonh timhsei auton o pathr

Alexandrian
ean emoi tiV diakonh emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonoV o emoV estai ean tiV emoi diakonh timhsei auton o pathr

Latin Vulgate
12:26 si quis mihi ministrat me sequatur et ubi sum ego illic et minister meus erit si quis mihi ministraverit honorificabit eum Pater meus

King James Version
12:26 If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will [my] Father honour.

American Standard Version
12:26 If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will the Father honor.

Bible in Basic English
12:26 If any man is my servant, let him come after me; and where I am, there will my servant be. If any man becomes my servant, my Father will give him honour.

Darby's English Translation
12:26 If any one serve me, let him follow me; and where I am, there also shall be *my* servant. And if any one serve me, him shall the Father honour.

Douay Rheims
12:26 If any man minister to me, let him follow me; and where I am, there also shall my minister be. If any man minister to me, him will my Father honour.

Noah Webster Bible
12:26 If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honor.

Weymouth New Testament
12:26 If a man wishes to be my servant, let him follow me; and where I am, there too shall my servant be. If a man wishes to be my servant, the Father will honour him.

World English Bible
12:26 If anyone serves me, let him follow me. Where I am, there will my servant also be. If anyone serves me, the Father will honor him.

Young's Literal Translation
12:26 if any one may minister to me, let him follow me, and where I am, there also my ministrant shall be; and if any one may minister to me -- honour him will the Father.

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek thV wraV tauthV alla dia touto hlqon eiV thn wran tauthn

Scrivener 1894 Textus Receptus
nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek thV wraV tauthV alla dia touto hlqon eiV thn wran tauthn

Byzantine Majority
nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek thV wraV tauthV alla dia touto hlqon eiV thn wran tauthn

Alexandrian
nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek thV wraV tauthV alla dia touto hlqon eiV thn wran tauthn

Latin Vulgate
12:27 nunc anima mea turbata est et quid dicam Pater salvifica me ex hora hac sed propterea veni in horam hanc

King James Version
12:27 Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.

American Standard Version
12:27 Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I unto this hour.

Bible in Basic English
12:27 Now is my soul troubled; and what am I to say? Father, keep me from this hour. No: for this purpose have I come to this hour.

Darby's English Translation
12:27 Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But on account of this have I come to this hour.

Douay Rheims
12:27 Now is my soul troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause I came unto this hour.

Noah Webster Bible
12:27 Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause I came to this hour.

Weymouth New Testament
12:27 Now is my soul full of trouble; and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I have come to this hour.

World English Bible
12:27 "Now my soul is troubled. What will I say? `Father, save me from this time?` But for this cause I came to this time.

Young's Literal Translation
12:27 `Now hath my soul been troubled, and what? shall I say -- Father, save me from this hour? -- but because of this I came to this hour;

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
pater doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw

Scrivener 1894 Textus Receptus
pater doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw

Byzantine Majority
pater doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw

Alexandrian
pater doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw

Latin Vulgate
12:28 Pater clarifica tuum nomen venit ergo vox de caelo et clarificavi et iterum clarificabo

King James Version
12:28 Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, [saying], I have both glorified [it], and will glorify [it] again.

American Standard Version
12:28 Father, glorify thy name. There came therefore a voice out of heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.

Bible in Basic English
12:28 Father, give glory to your name. Then there came a voice out of heaven, saying, I have given it glory, and I will give it glory again.

Darby's English Translation
12:28 Father, glorify thy name. There came therefore a voice out of heaven, I both have glorified and will glorify it again.

Douay Rheims
12:28 Father, glorify thy name. A voice therefore came from heaven: I have both glorified it, and will glorify it again.

Noah Webster Bible
12:28 Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.

Weymouth New Testament
12:28 Father, glorify Thy name." Thereupon there came a voice from the sky, "I have glorified it and will also glorify it again."

World English Bible
12:28 Father, glorify your name!" Then there came a voice out of the sky, saying, "I have both glorified it, and will glorify it again."

Young's Literal Translation
12:28 Father, glorify Thy name.` There came, therefore, a voice out of the heaven, `I both glorified, and again I will glorify it;`

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
o oun ocloV o estwV kai akousaV elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggeloV autw lelalhken

Scrivener 1894 Textus Receptus
o oun ocloV o estwV kai akousaV elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggeloV autw lelalhken

Byzantine Majority
o oun ocloV o estwV kai akousaV elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggeloV autw lelalhken

Alexandrian
o oun ocloV o estwV kai akousaV elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggeloV autw lelalhken

Latin Vulgate
12:29 turba ergo quae stabat et audierat dicebant tonitruum factum esse alii dicebant angelus ei locutus est

King James Version
12:29 The people therefore, that stood by, and heard [it], said that it thundered: others said, An angel spake to him.

American Standard Version
12:29 The multitude therefore, that stood by, and heard it, said that it had thundered: others said, An angel hath spoken to him.

Bible in Basic English
12:29 Hearing the sound, a number of people who were there said that it was thunder: others said, An angel was talking to him.

Darby's English Translation
12:29 The crowd therefore, which stood there and heard it, said that it had thundered. Others said, An angel has spoken to him.

Douay Rheims
12:29 The multitude therefore that stood and heard, said that it thundered. Others said: An angel spoke to him.

Noah Webster Bible
12:29 The people therefore that stood by, and heard it, said that it thundered. Others said, An angel spoke to him.

Weymouth New Testament
12:29 The crowd that stood by and heard it, said that there had been thunder. Others said, "An angel spoke to him."

World English Bible
12:29 The multitude therefore, who stood by and heard it, said that it had thundered. Others said, "An angel has spoken to him."

Young's Literal Translation
12:29 the multitude, therefore, having stood and heard, were saying that there hath been thunder; others said, `A messenger hath spoken to him.`

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
apekriqh o ihsouV kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
apekriqh o ihsouV kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umaV

Byzantine Majority
apekriqh [o] ihsouV kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umaV

Alexandrian
apekriqh ihsouV kai eipen ou di eme h fwnh auth gegonen alla di umaV

Latin Vulgate
12:30 respondit Iesus et dixit non propter me vox haec venit sed propter vos

King James Version
12:30 Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.

American Standard Version
12:30 Jesus answered and said, This voice hath not come for my sake, but for your sakes.

Bible in Basic English
12:30 Jesus said in answer, This voice came not for me but for you.

Darby's English Translation
12:30 Jesus answered and said, Not on my account has this voice come, but on yours.

Douay Rheims
12:30 Jesus answered, and said: This voice came not because of me, but for your sakes.

Noah Webster Bible
12:30 Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.

Weymouth New Testament
12:30 "It is not for my sake," said Jesus, "that that voice came, but for your sakes.

World English Bible
12:30 Jesus answered, "This voice hasn`t come for my sake, but for your sakes.

Young's Literal Translation
12:30 Jesus answered and said, `Not because of me hath this voice come, but because of you;

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
nun krisiV estin tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw

Scrivener 1894 Textus Receptus
nun krisiV estin tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw

Byzantine Majority
nun krisiV estin tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw

Alexandrian
nun krisiV estin tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw

Latin Vulgate
12:31 nunc iudicium est mundi nunc princeps huius mundi eicietur foras

King James Version
12:31 Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.

American Standard Version
12:31 Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.

Bible in Basic English
12:31 Now is this world to be judged: now will the ruler of this world be sent out.

Darby's English Translation
12:31 Now is the judgment of this world; now shall the prince of this world be cast out:

Douay Rheims
12:31 Now is the judgment of the world: now shall the prince of this world be cast out.

Noah Webster Bible
12:31 Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.

Weymouth New Testament
12:31 Now is a judgement of this world: now will the Prince of this world be driven out.

World English Bible
12:31 Now is the judgment of this world. Now the prince of this world will be cast out.

Young's Literal Translation
12:31 now is a judgment of this world, now shall the ruler of this world be cast forth;

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
kagw ean uywqw ek thV ghV pantaV elkusw proV emauton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kagw ean uywqw ek thV ghV pantaV elkusw proV emauton

Byzantine Majority
kagw ean uywqw ek thV ghV pantaV elkusw proV emauton

Alexandrian
kagw ean uywqw ek thV ghV pantaV elkusw proV emauton

Latin Vulgate
12:32 et ego si exaltatus fuero a terra omnia traham ad me ipsum

King James Version
12:32 And I, if I be lifted up from the earth, will draw all [men] unto me.

American Standard Version
12:32 And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto myself.

Bible in Basic English
12:32 And I, if I am lifted up from the earth, will make all men come to me.

Darby's English Translation
12:32 and I, if I be lifted up out of the earth, will draw all to me.

Douay Rheims
12:32 And I, if I be lifted up from the earth, will draw all things to myself.

Noah Webster Bible
12:32 And I, if I shall be lifted up from the earth, will draw all men to me.

Weymouth New Testament
12:32 And I-- if I am lifted up from the earth--will draw all men to me."

World English Bible
12:32 I, if I am lifted up from the earth, will draw all men to myself."

Young's Literal Translation
12:32 and I, if I may be lifted up from the earth, will draw all men unto myself.`

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
touto de elegen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

Scrivener 1894 Textus Receptus
touto de elegen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

Byzantine Majority
touto de elegen shmainwn poiw qanatw emellen apoqnhskein

Alexandrian
touto de elegen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

Latin Vulgate
12:33 hoc autem dicebat significans qua morte esset moriturus

King James Version
12:33 This he said, signifying what death he should die.

American Standard Version
12:33 But this he said, signifying by what manner of death he should die.

Bible in Basic English
12:33 (This he said, pointing to the sort of death he would have.)

Darby's English Translation
12:33 But this he said signifying by what death he was about to die.

Douay Rheims
12:33 (Now this he said, signifying what death he should die.)

Noah Webster Bible
12:33 (This he said, signifying what death he should die.)

Weymouth New Testament
12:33 He said this to indicate the kind of death He would die.

World English Bible
12:33 But he said this, signifying by what kind of death he should die.

Young's Literal Translation
12:33 And this he said signifying by what death he was about to die;

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
apekriqh autw o ocloV hmeiV hkousamen ek tou nomou oti o cristoV menei eiV ton aiwna kai pwV su legeiV oti dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou tiV estin outoV o uioV tou anqrwpou

Scrivener 1894 Textus Receptus
apekriqh autw o ocloV hmeiV hkousamen ek tou nomou oti o cristoV menei eiV ton aiwna kai pwV su legeiV oti dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou tiV estin outoV o uioV tou anqrwpou

Byzantine Majority
apekriqh autw o ocloV hmeiV hkousamen ek tou nomou oti o cristoV menei eiV ton aiwna kai pwV su legeiV dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou tiV estin outoV o uioV tou anqrwpou

Alexandrian
apekriqh oun autw o ocloV hmeiV hkousamen ek tou nomou oti o cristoV menei eiV ton aiwna kai pwV legeiV su oti dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou tiV estin outoV o uioV tou anqrwpou

Latin Vulgate
12:34 respondit ei turba nos audivimus ex lege quia Christus manet in aeternum et quomodo tu dicis oportet exaltari Filium hominis quis est iste Filius hominis

King James Version
12:34 The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?

American Standard Version
12:34 The multitude therefore answered him, We have heard out of the law that the Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?

Bible in Basic English
12:34 Then the people in answer said to him, The law says that the Christ will have life without end: how say you then that it is necessary for the Son of man to be lifted up? Who is this Son of man?

Darby's English Translation
12:34 The crowd answered him, We have heard out of the law that the Christ abides for ever; and how sayest thou that the Son of man must be lifted up? Who *is* this, the Son of man?

Douay Rheims
12:34 The multitude answered him: We have heard out of the law, that Christ abideth for ever; and how sayest thou: The Son of man must be lifted up? Who is this Son of man?

Noah Webster Bible
12:34 The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? Who is this Son of man?

Weymouth New Testament
12:34 The crowd answered Him, "We have heard out of the Law that the Christ remains for ever. In what sense do you say that the Son of Man must be lifted up? Who is that Son of Man?"

World English Bible
12:34 The multitude answered him, "We have heard out of the law that the Christ remains forever. How do you say, `The Son of Man must be lifted up?` Who is this Son of Man?"

Young's Literal Translation
12:34 the multitude answered him, `We heard out of the law that the Christ doth remain -- to the age; and how dost thou say, That it behoveth the Son of Man to be lifted up? who is this -- the Son of Man?`

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen oun autoiV o ihsouV eti mikron cronon to fwV meq umwn estin peripateite ews to fwV ecete ina mh skotia umaV katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen oun autoiV o ihsouV eti mikron cronon to fwV meq umwn estin peripateite ews to fwV ecete ina mh skotia umaV katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei

Byzantine Majority
eipen oun autoiV o ihsouV eti mikron cronon to fwV meq umwn estin peripateite ews to fwV ecete ina mh skotia umaV katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei

Alexandrian
eipen oun autoiV o ihsouV eti mikron cronon to fwV en umin estin peripateite ws to fwV ecete ina mh skotia umaV katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei

Latin Vulgate
12:35 dixit ergo eis Iesus adhuc modicum lumen in vobis est ambulate dum lucem habetis ut non tenebrae vos conprehendant et qui ambulat in tenebris nescit quo vadat

King James Version
12:35 Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.

American Standard Version
12:35 Jesus therefore said unto them, Yet a little while is the light among you. Walk while ye have the light, that darkness overtake you not: and he that walketh in the darkness knoweth not whither he goeth.

Bible in Basic English
12:35 Jesus said to them, For a little time longer the light will be among you; while you have the light go on walking in it, so that the dark may not overtake you: one walking in the dark has no knowledge of where he is going.

Darby's English Translation
12:35 Jesus therefore said to them, Yet a little while is the light amongst you. Walk while ye have the light, that darkness may not overtake you. And he who walks in the darkness does not know where he goes.

Douay Rheims
12:35 Jesus therefore said to them: Yet a little while, the light is among you. Walk whilst you have the light, that the darkness overtake you not. And he that walketh in darkness, knoweth not whither he goeth.

Noah Webster Bible
12:35 Then Jesus said to them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.

Weymouth New Testament
12:35 "Yet a little while," He replied, "the light is among you. Be faithful to the light that you have, for fear darkness should overtake you; for a man who walks in the dark does not know where he is going.

World English Bible
12:35 Jesus therefore said to them, "Yet a little while the light is with you. Walk while you have the light, that darkness doesn`t overtake you. He who walks in the darkness doesn`t know where he is going.

Young's Literal Translation
12:35 Jesus, therefore, said to them, `Yet a little time is the light with you; walk while ye have the light, that darkness may not overtake you; and he who is walking in the darkness hath not known where he goeth;

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
ews to fwV ecete pisteuete eiV to fwV ina uioi fwtoV genhsqe tauta elalhsen o ihsouV kai apelqwn ekrubh ap autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
ews to fwV ecete pisteuete eiV to fwV ina uioi fwtoV genhsqe tauta elalhsen o ihsouV kai apelqwn ekrubh ap autwn

Byzantine Majority
ews to fwV ecete pisteuete eiV to fwV ina uioi fwtoV genhsqe tauta elalhsen o ihsouV kai apelqwn ekrubh ap autwn

Alexandrian
ws to fwV ecete pisteuete eiV to fwV ina uioi fwtoV genhsqe tauta elalhsen ihsouV kai apelqwn ekrubh ap autwn

Latin Vulgate
12:36 dum lucem habetis credite in lucem ut filii lucis sitis haec locutus est Iesus et abiit et abscondit se ab eis

King James Version
12:36 While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them.

American Standard Version
12:36 While ye have the light, believe on the light, that ye may become sons of light. These things spake Jesus, and he departed and hid himself from them.

Bible in Basic English
12:36 In so far as you have the light, put your faith in the light so that you may become sons of light. With these words Jesus went away and for a time was not seen again by them.

Darby's English Translation
12:36 While ye have the light, believe in the light, that ye may become sons of light. Jesus said these things, and going away hid himself from them.

Douay Rheims
12:36 Whilst you have the light, believe in the light, that you may be the children of light. These things Jesus spoke; and he went away, and hid himself from them.

Noah Webster Bible
12:36 While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spoke Jesus, and departed, and concealed himself from them.

Weymouth New Testament
12:36 In the degree that you have light, believe in the Light, so that you may become sons of Light." Jesus said this, and went away and hid Himself from them.

World English Bible
12:36 While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light." Jesus said these things, and he departed and hid himself from them.

Young's Literal Translation
12:36 while ye have the light, believe in the light, that sons of light ye may become.` These things spake Jesus, and having gone away, he was hid from them,

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
tosauta de autou shmeia pepoihkotoV emprosqen autwn ouk episteuon eiV auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
tosauta de autou shmeia pepoihkotoV emprosqen autwn ouk episteuon eiV auton

Byzantine Majority
tosauta de autou shmeia pepoihkotoV emprosqen autwn ouk episteuon eiV auton

Alexandrian
tosauta de autou shmeia pepoihkotoV emprosqen autwn ouk episteuon eiV auton

Latin Vulgate
12:37 cum autem tanta signa fecisset coram eis non credebant in eum

King James Version
12:37 But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:

American Standard Version
12:37 But though he had done so many signs before them, yet they believed not on him:

Bible in Basic English
12:37 But though he had done such a number of signs before them, they still had no belief in him:

Darby's English Translation
12:37 But though he had done so many signs before them, they believed not on him,

Douay Rheims
12:37 And whereas he had done so many miracles before them, they believed not in him:

Noah Webster Bible
12:37 But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:

Weymouth New Testament
12:37 But though He had performed such great miracles in their presence, they did not believe in Him--

World English Bible
12:37 But though he had done so many signs before them, yet they didn`t believe in him,

Young's Literal Translation
12:37 yet he having done so many signs before them, they were not believing in him,

 

38

Stephens 1550 Textus Receptus
ina o logoV hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipen kurie tiV episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh

Scrivener 1894 Textus Receptus
ina o logoV hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipen kurie tiV episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh

Byzantine Majority
ina o logoV hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipen kurie tiV episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh

Alexandrian
ina o logoV hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipen kurie tiV episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh

Latin Vulgate
12:38 ut sermo Esaiae prophetae impleretur quem dixit Domine quis credidit auditui nostro et brachium Domini cui revelatum est

King James Version
12:38 That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?

American Standard Version
12:38 that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? And to whom hath the arm of the Lord been revealed?

Bible in Basic English
12:38 So that the words of the prophet Isaiah might come true, when he said, Lord, who has any belief in our preaching? and the arm of the Lord, to whom has it been unveiled?

Darby's English Translation
12:38 that the word of the prophet Esaias which he said might be fulfilled, Lord, who has believed our report? and to whom has the arm of the Lord been revealed?

Douay Rheims
12:38 That the saying of Isaias the prophet might be fulfilled, which he said: Lord, who hath believed our hearing? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?

Noah Webster Bible
12:38 That the saying of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spoke, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?

Weymouth New Testament
12:38 in order that the words of Isaiah the Prophet might be fulfilled, "Lord, who has believed our preaching? And the arm of the Lord--to whom has it been unveiled?"

World English Bible
12:38 that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spoke, "Lord, who has believed our report? To whom has the arm of the Lord been revealed?"

Young's Literal Translation
12:38 that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he said, `Lord, who gave credence to our report? and the arm of the Lord -- to whom was it revealed?`

 

39

Stephens 1550 Textus Receptus
dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaiaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaiaV

Byzantine Majority
dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaiaV

Alexandrian
dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaiaV

Latin Vulgate
12:39 propterea non poterant credere quia iterum dixit Esaias

King James Version
12:39 Therefore they could not believe, because that Esaias said again,

American Standard Version
12:39 For this cause they could not believe, for that Isaiah said again,

Bible in Basic English
12:39 For this reason they were unable to have belief, because Isaiah said again,

Darby's English Translation
12:39 On this account they could not believe, because Esaias said again,

Douay Rheims
12:39 Therefore they could not believe, because Isaias said again:

Noah Webster Bible
12:39 Therefore they could not believe, because that Isaiah said again,

Weymouth New Testament
12:39 For this reason they were unable to believe--because Isaiah said again,

World English Bible
12:39 For this cause they couldn`t believe, for Isaiah said again,

Young's Literal Translation
12:39 Because of this they were not able to believe, that again Isaiah said,

 

40

Stephens 1550 Textus Receptus
tetuflwken autwn touV ofqalmouV kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsin toiV ofqalmoiV kai nohswsin th kardia kai epistrafwsin kai iaswmai autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
tetuflwken autwn touV ofqalmouV kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsin toiV ofqalmoiV kai nohswsin th kardia kai epistrafwsin kai iaswmai autouV

Byzantine Majority
tetuflwken autwn touV ofqalmouV kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsin toiV ofqalmoiV kai nohswsin th kardia kai epistrafwsin kai iaswmai autouV

Alexandrian
tetuflwken autwn touV ofqalmouV kai epwrwsen autwn thn kardian ina mh idwsin toiV ofqalmoiV kai nohswsin th kardia kai strafwsin kai iasomai autouV

Latin Vulgate
12:40 excaecavit oculos eorum et induravit eorum cor ut non videant oculis et intellegant corde et convertantur et sanem eos

King James Version
12:40 He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with [their] eyes, nor understand with [their] heart, and be converted, and I should heal them.

American Standard Version
12:40 He hath blinded their eyes, and he hardened their heart; Lest they should see with their eyes, and perceive with their heart, And should turn, And I should heal them.

Bible in Basic English
12:40 He has made their eyes blind, and their hearts hard; for fear that they might see with their eyes and get knowledge with their hearts, and be changed, and I might make them well.

Darby's English Translation
12:40 He has blinded their eyes and hardened their heart, that they may not see with their eyes, and understand with their heart and be converted, and I should heal them.

Douay Rheims
12:40 He hath blinded their eyes, and hardened their heart, that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.

Noah Webster Bible
12:40 He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.

Weymouth New Testament
12:40 "He has blinded their eyes and made their minds callous, lest they should see with their eyes and perceive with their minds, and should turn, and I should heal them."

World English Bible
12:40 "He has blinded their eyes and he hardened their heart, Lest they should see with their eyes, And perceive with their heart, And would turn, And I would heal them."

Young's Literal Translation
12:40 `He hath blinded their eyes, and hardened their heart, that they might not see with the eyes, and understand with the heart, and turn back, and I might heal them;`

 

41

Stephens 1550 Textus Receptus
tauta eipen hsaiaV ote eiden thn doxan autou kai elalhsen peri autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
tauta eipen hsaiaV ote eiden thn doxan autou kai elalhsen peri autou

Byzantine Majority
tauta eipen hsaiaV ote eiden thn doxan autou kai elalhsen peri autou

Alexandrian
tauta eipen hsaiaV oti eiden thn doxan autou kai elalhsen peri autou

Latin Vulgate
12:41 haec dixit Esaias quando vidit gloriam eius et locutus est de eo

King James Version
12:41 These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him.

American Standard Version
12:41 These things said Isaiah, because he saw his glory; and he spake of him.

Bible in Basic English
12:41 (Isaiah said these words because he saw his glory. His words were about him.)

Darby's English Translation
12:41 These things said Esaias because he saw his glory and spoke of him.

Douay Rheims
12:41 These things said Isaias, when he saw his glory, and spoke of him.

Noah Webster Bible
12:41 These things said Isaiah, when he saw his glory, and spoke of him.

Weymouth New Testament
12:41 Isaiah uttered these words because he saw His glory; and he spoke of Him.

World English Bible
12:41 Isaiah said these things when he saw his glory, and he spoke of him.

Young's Literal Translation
12:41 these things said Isaiah, when he saw his glory, and spake of him.

 

42

Stephens 1550 Textus Receptus
omwV mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eiV auton alla dia touV farisaiouV ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai

Scrivener 1894 Textus Receptus
omwV mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eiV auton alla dia touV farisaiouV ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai

Byzantine Majority
omwV mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eiV auton alla dia touV farisaiouV ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai

Alexandrian
omwV mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eiV auton alla dia touV farisaiouV ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai

Latin Vulgate
12:42 verumtamen et ex principibus multi crediderunt in eum sed propter Pharisaeos non confitebantur ut de synagoga non eicerentur

King James Version
12:42 Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess [him], lest they should be put out of the synagogue:

American Standard Version
12:42 Nevertheless even of the rulers many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess it, lest they should be put out of the synagogue:

Bible in Basic English
12:42 However, a number even of the rulers had belief in him, but because of the Pharisees they did not say so openly for fear that they might be shut out from the Synagogue:

Darby's English Translation
12:42 Although indeed from among the rulers also many believed on him, but on account of the Pharisees did not confess him, that they might not be put out of the synagogue:

Douay Rheims
12:42 However, many of the chief men also believed in him; but because of the Pharisees they did not confess him, that they might not be cast out of the synagogue.

Noah Webster Bible
12:42 Nevertheless, among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:

Weymouth New Testament
12:42 Nevertheless even from among the Rulers many believed in Him. But because of the Pharisees they did not avow their belief, for fear they should be shut out from the synagogue.

World English Bible
12:42 Nevertheless even of the rulers many believed in him, but because of the Pharisees they didn`t confess it, so that they wouldn`t be put out of the synagogue,

Young's Literal Translation
12:42 Still, however, also out of the rulers did many believe in him, but because of the Pharisees they were not confessing, that they might not be put out of the synagogue,

 

43

Stephens 1550 Textus Receptus
hgaphsan gar thn doxan twn anqrwpwn mallon hper thn doxan tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
hgaphsan gar thn doxan twn anqrwpwn mallon hper thn doxan tou qeou

Byzantine Majority
hgaphsan gar thn doxan twn anqrwpwn mallon hper thn doxan tou qeou

Alexandrian
hgaphsan gar thn doxan twn anqrwpwn mallon hper thn doxan tou qeou

Latin Vulgate
12:43 dilexerunt enim gloriam hominum magis quam gloriam Dei

King James Version
12:43 For they loved the praise of men more than the praise of God.

American Standard Version
12:43 for they loved the glory that is of men more than the glory that is of God.

Bible in Basic English
12:43 For the praise of men was dearer to them than the approval of God.

Darby's English Translation
12:43 for they loved glory from men rather than glory from God.

Douay Rheims
12:43 For they loved the glory of men more than the glory of God.

Noah Webster Bible
12:43 For they loved the praise of men more than the praise of God.

Weymouth New Testament
12:43 For they loved the glory that comes from men rather than the glory that comes from God.

World English Bible
12:43 for they loved men`s approval more than God`s approval.

Young's Literal Translation
12:43 for they loved the glory of men more than the glory of God.

 

44

Stephens 1550 Textus Receptus
ihsouV de ekraxen kai eipen o pisteuwn eiV eme ou pisteuei eiV eme all eiV ton pemyanta me

Scrivener 1894 Textus Receptus
ihsouV de ekraxen kai eipen o pisteuwn eiV eme ou pisteuei eiV eme all eiV ton pemyanta me

Byzantine Majority
ihsouV de ekraxen kai eipen o pisteuwn eiV eme ou pisteuei eiV eme all eiV ton pemyanta me

Alexandrian
ihsouV de ekraxen kai eipen o pisteuwn eiV eme ou pisteuei eiV eme alla eiV ton pemyanta me

Latin Vulgate
12:44 Iesus autem clamavit et dixit qui credit in me non credit in me sed in eum qui misit me

King James Version
12:44 Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

American Standard Version
12:44 And Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

Bible in Basic English
12:44 Then Jesus said with a loud voice, He who has faith in me, has faith not in me, but in him who sent me.

Darby's English Translation
12:44 But Jesus cried and said, He that believes on me, believes not on me, but on him that sent me;

Douay Rheims
12:44 But Jesus cried, and said: He that believeth in me, doth not believe in me, but in him that sent me.

Noah Webster Bible
12:44 Jesus cried, and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me:

Weymouth New Testament
12:44 But Jesus cried aloud, "He who believes in me, believes not so much in me, as in Him who sent me;

World English Bible
12:44 Jesus cried out and said, "Whoever believes in me, believes not in me, but in him who sent me.

Young's Literal Translation
12:44 And Jesus cried and said, `He who is believing in me, doth not believe in me, but in Him who sent me;

 

45

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me

Byzantine Majority
kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me

Alexandrian
kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me

Latin Vulgate
12:45 et qui videt me videt eum qui misit me

King James Version
12:45 And he that seeth me seeth him that sent me.

American Standard Version
12:45 And he that beholdeth me beholdeth him that sent me.

Bible in Basic English
12:45 And he who sees me, sees him who sent me.

Darby's English Translation
12:45 and he that beholds me, beholds him that sent me.

Douay Rheims
12:45 And he that seeth me, seeth him that sent me.

Noah Webster Bible
12:45 And he that seeth me, seeth him that sent me:

Weymouth New Testament
12:45 and he who sees me sees Him who sent me.

World English Bible
12:45 He who sees me sees him who sent me.

Young's Literal Translation
12:45 and he who is beholding me, doth behold Him who sent me;

 

46

Stephens 1550 Textus Receptus
egw fwV eiV ton kosmon elhluqa ina paV o pisteuwn eiV eme en th skotia mh meinh

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw fwV eiV ton kosmon elhluqa ina paV o pisteuwn eiV eme en th skotia mh meinh

Byzantine Majority
egw fwV eiV ton kosmon elhluqa ina paV o pisteuwn eiV eme en th skotia mh meinh

Alexandrian
egw fwV eiV ton kosmon elhluqa ina paV o pisteuwn eiV eme en th skotia mh meinh

Latin Vulgate
12:46 ego lux in mundum veni ut omnis qui credit in me in tenebris non maneat

King James Version
12:46 I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

American Standard Version
12:46 I am come a light into the world, that whosoever believeth on me may not abide in the darkness.

Bible in Basic English
12:46 I have come as a light into the world, so that no one who has faith in me will go on living in the dark.

Darby's English Translation
12:46 I am come into the world as light, that every one that believes on me may not abide in darkness;

Douay Rheims
12:46 I am come a light into the world; that whosoever believeth in me, may not remain in darkness.

Noah Webster Bible
12:46 I am come a light into the world, that whoever believeth on me should not abide in darkness.

Weymouth New Testament
12:46 I have come like light into the world, in order that no one who believes in me may remain in the dark.

World English Bible
12:46 I have come as a light into the world, that whoever believes in me may not remain in the darkness.

Young's Literal Translation
12:46 I a light to the world have come, that every one who is believing in me -- in the darkness may not remain;

 

47

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ean tiV mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ean tiV mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon

Byzantine Majority
kai ean tiV mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon

Alexandrian
kai ean tiV mou akoush twn rhmatwn kai mh fulaxh egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon

Latin Vulgate
12:47 et si quis audierit verba mea et non custodierit ego non iudico eum non enim veni ut iudicem mundum sed ut salvificem mundum

King James Version
12:47 And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.

American Standard Version
12:47 And if any man hear my sayings, and keep them not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.

Bible in Basic English
12:47 And if any man gives ear to my words and does not keep them, I am not his judge: I did not come to be judge of the world but to give salvation to the world.

Darby's English Translation
12:47 and if any one hear my words and do not keep them, I judge him not, for I am not come that I might judge the world, but that I might save the world.

Douay Rheims
12:47 And if any man hear my words, and keep them not, I do not judge him: for I came not to judge the world, but to save the world.

Noah Webster Bible
12:47 And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.

Weymouth New Testament
12:47 And if any one hears my teachings and regards them not, I do not judge him; for I did not come to judge the world, but to save the world.

World English Bible
12:47 If anyone listens to my sayings, and doesn`t believe, I don`t judge him. For I came not to judge the world, but to save the world.

Young's Literal Translation
12:47 and if any one may hear my sayings, and not believe, I -- I do not judge him, for I came not that I might judge the world, but that I might save the world.

 

48

Stephens 1550 Textus Receptus
o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logoV on elalhsa ekeinoV krinei auton en th escath hmera

Scrivener 1894 Textus Receptus
o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logoV on elalhsa ekeinoV krinei auton en th escath hmera

Byzantine Majority
o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logoV on elalhsa ekeinoV krinei auton en th escath hmera

Alexandrian
o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logoV on elalhsa ekeinoV krinei auton en th escath hmera

Latin Vulgate
12:48 qui spernit me et non accipit verba mea habet qui iudicet eum sermo quem locutus sum ille iudicabit eum in novissimo die

King James Version
12:48 He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.

American Standard Version
12:48 He that rejecteth me, and receiveth not my sayings, hath one that judgeth him: the word that I spake, the same shall judge him in the last day.

Bible in Basic English
12:48 He who puts me on one side and does not take my words to heart, is not without a judge: the word which I have said will be his judge on the last day.

Darby's English Translation
12:48 He that rejects me and does not receive my words, has him who judges him: the word which I have spoken, that shall judge him in the last day.

Douay Rheims
12:48 He that despiseth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him; the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.

Noah Webster Bible
12:48 He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.

Weymouth New Testament
12:48 He who sets me at naught and does not receive my teachings is not left without a judge: the Message which I have spoken will judge him on the last day.

World English Bible
12:48 He who rejects me, and doesn`t receive my sayings, has one who judges him. The word that I spoke, the same will judge him in the last day.

Young's Literal Translation
12:48 `He who is rejecting me, and not receiving my sayings, hath one who is judging him, the word that I spake, that will judge him in the last day,

 

49

Stephens 1550 Textus Receptus
oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyaV me pathr autoV moi entolhn edwken ti eipw kai ti lalhsw

Scrivener 1894 Textus Receptus
oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyaV me pathr autoV moi entolhn edwken ti eipw kai ti lalhsw

Byzantine Majority
oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyaV me pathr autoV moi entolhn edwken ti eipw kai ti lalhsw

Alexandrian
oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyaV me pathr autoV moi entolhn dedwken ti eipw kai ti lalhsw

Latin Vulgate
12:49 quia ego ex me ipso non sum locutus sed qui misit me Pater ipse mihi mandatum dedit quid dicam et quid loquar

King James Version
12:49 For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

American Standard Version
12:49 For I spake not from myself; but the Father that sent me, he hath given me a commandment, what I should say, and what I should speak.

Bible in Basic English
12:49 For I have not said it on my authority, but the Father who sent me gave me orders what to say and how to say it.

Darby's English Translation
12:49 For I have not spoken from myself, but the Father who sent me has himself given me commandment what I should say and what I should speak;

Douay Rheims
12:49 For I have not spoken of myself; but the Father who sent me, he gave me commandment what I should say, and what I should speak.

Noah Webster Bible
12:49 For I have not spoken from myself; but the Father who sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

Weymouth New Testament
12:49 Because I have not spoken on my own authority; but the Father who sent me, Himself gave me a command what to say and in what words to speak.

World English Bible
12:49 For I spoke not from myself, but the Father who sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

Young's Literal Translation
12:49 because I spake not from myself, but the Father who sent me, He did give me a command, what I may say, and what I may speak,

 

50

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oida oti h entolh autou zwh aiwnioV estin a oun lalw egw kaqwV eirhken moi o pathr outwV lalw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oida oti h entolh autou zwh aiwnioV estin a oun lalw egw kaqwV eirhken moi o pathr outwV lalw

Byzantine Majority
kai oida oti h entolh autou zwh aiwnioV estin a oun lalw egw kaqwV eirhken moi o pathr outwV lalw

Alexandrian
kai oida oti h entolh autou zwh aiwnioV estin a oun egw lalw kaqwV eirhken moi o pathr outwV lalw

Latin Vulgate
12:50 et scio quia mandatum eius vita aeterna est quae ergo ego loquor sicut dixit mihi Pater sic loquor

King James Version
12:50 And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.

American Standard Version
12:50 And I know that his commandment is life eternal: the things therefore which I speak, even as the Father hath said unto me, so I speak.

Bible in Basic English
12:50 And I have knowledge that his order is eternal life: so that the things which I say, I say them even as the Father says them to me.

Darby's English Translation
12:50 and I know that his commandment is life eternal. What therefore I speak, as the Father has said to me, so I speak.

Douay Rheims
12:50 And I know that his commandment is life everlasting. The things therefore that I speak, even as the Father said unto me, so do I speak.

Noah Webster Bible
12:50 And I know that his commandment is life everlasting: whatever I speak therefore, even as the Father said to me, so I speak.

Weymouth New Testament
12:50 And I know that His command is the Life of the Ages. What therefore I speak, I speak just as the Father has bidden me."

World English Bible
12:50 I know that his commandment is eternal life. The things therefore which I speak, even as the Father has said to me, so I speak."

Young's Literal Translation
12:50 and I have known that His command is life age-during; what, therefore, I speak, according as the Father hath said to me, so I speak.`

 

John 13

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com