Parallel Greek New Testament

Luke 10

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Return to Index

Chapter 11

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseucomenon wV epausato eipen tiV twn maqhtwn autou proV auton kurie didaxon hmaV proseucesqai kaqwV kai iwannhV edidaxen touV maqhtaV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseucomenon wV epausato eipen tiV twn maqhtwn autou proV auton kurie didaxon hmaV proseucesqai kaqwV kai iwannhV edidaxen touV maqhtaV autou

Byzantine Majority
kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseucomenon wV epausato eipen tiV twn maqhtwn autou proV auton kurie didaxon hmaV proseucesqai kaqwV kai iwannhV edidaxen touV maqhtaV autou

Alexandrian
kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseucomenon wV epausato eipen tiV twn maqhtwn autou proV auton kurie didaxon hmaV proseucesqai kaqwV kai iwannhV edidaxen touV maqhtaV autou

Latin Vulgate
11:1 et factum est cum esset in loco quodam orans ut cessavit dixit unus ex discipulis eius ad eum Domine doce nos orare sicut et Iohannes docuit discipulos suos

King James Version
11:1 And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.

American Standard Version
11:1 And it came to pass, as he was praying in a certain place, that when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, even as John also taught his disciples.

Bible in Basic English
11:1 And it came about that he was in prayer in a certain place, and when he came to an end, one of his disciples said to him, Lord, will you give us teaching about prayer, as John did to his disciples?

Darby's English Translation
11:1 And it came to pass as he was in a certain place praying, when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, even as John also taught his disciples.

Douay Rheims
11:1 And it came to pass, that as he was in a certain place praying, when he ceased, one of his disciples said to him: Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.

Noah Webster Bible
11:1 And it came to pass, that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.

Weymouth New Testament
11:1 At one place where He was praying, when He rose from His knees one of His disciples said to Him, "Master, teach us to pray, just as John taught his disciples."

World English Bible
11:1 It happened, that when he finished praying in a certain place, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples."

Young's Literal Translation
11:1 And it came to pass, in his being in a certain place praying, as he ceased, a certain one of his disciples said unto him, `Sir, teach us to pray, as also John taught his disciples.`

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen de autoiV otan proseuchsqe legete pater hmwn o en tois ouranois agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou ws en ouranw kai epi ths ghs

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen de autoiV otan proseuchsqe legete pater hmwn o en tois ouranois agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou ws en ouranw kai epi ths ghs

Byzantine Majority
eipen de autoiV otan proseuchsqe legete pater hmwn o en tois ouranois agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou ws en ouranw kai epi ths ghs

Alexandrian
eipen de autoiV otan proseuchsqe legete pater agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou

Latin Vulgate
11:2 et ait illis cum oratis dicite Pater sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum

King James Version
11:2 And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth.

American Standard Version
11:2 And he said unto them, When ye pray, say, Father, Hallowed be thy name. Thy kingdom come.

Bible in Basic English
11:2 And he said to them, When you say your prayers, say, Father, may your name be kept holy and your kingdom come.

Darby's English Translation
11:2 And he said to them, When ye pray, say, Father, thy name be hallowed; thy kingdom come;

Douay Rheims
11:2 And he said to them: When you pray, say: Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come.

Noah Webster Bible
11:2 And he said to them, When ye pray, say, Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so on earth.

Weymouth New Testament
11:2 So He said to them, "When you pray, say, `Father may Thy name be kept holy; let Thy Kingdom come;

World English Bible
11:2 He said to them, "When you pray, say, `Our Father in heaven, May your name be kept holy. May your kingdom come. May your desire be done on Earth, as it is in heaven.

Young's Literal Translation
11:2 And he said to them, `When ye may pray, say ye: Our Father who art in the heavens; hallowed be Thy name: Thy reign come; Thy will come to pass, as in heaven also on earth;

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran

Scrivener 1894 Textus Receptus
ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran

Byzantine Majority
ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran

Alexandrian
ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran

Latin Vulgate
11:3 panem nostrum cotidianum da nobis cotidie

King James Version
11:3 Give us day by day our daily bread.

American Standard Version
11:3 Give us day by day our daily bread.

Bible in Basic English
11:3 Give us every day bread for our needs.

Darby's English Translation
11:3 give us our needed bread for each day;

Douay Rheims
11:3 Give us this day our daily bread.

Noah Webster Bible
11:3 Give us day by day our daily bread.

Weymouth New Testament
11:3 give us day after day our bread for the day;

World English Bible
11:3 Give us day by day our daily bread.

Young's Literal Translation
11:3 our appointed bread be giving us daily;

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
kai afeV hmin taV amartiaV hmwn kai gar autoi afiemen panti ofeilonti hmin kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon alla rusai hmas apo tou ponhrou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai afeV hmin taV amartiaV hmwn kai gar autoi afiemen panti ofeilonti hmin kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon alla rusai hmas apo tou ponhrou

Byzantine Majority
kai afeV hmin taV amartiaV hmwn kai gar autoi afiemen panti ofeilonti hmin kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon alla rusai hmas apo tou ponhrou

Alexandrian
kai afeV hmin taV amartiaV hmwn kai gar autoi afiomen panti ofeilonti hmin kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon

Latin Vulgate
11:4 et dimitte nobis peccata nostra siquidem et ipsi dimittimus omni debenti nobis et ne nos inducas in temptationem

King James Version
11:4 And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.

American Standard Version
11:4 And forgive us our sins; for we ourselves also forgive every one that is indebted to us. And bring us not into temptation.

Bible in Basic English
11:4 May we have forgiveness for our sins, as we make free all those who are in debt to us. And let us not be put to the test.

Darby's English Translation
11:4 and remit us our sins, for we also remit to every one indebted to us; and lead us not into temptation.

Douay Rheims
11:4 And forgive us our sins, for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation.

Noah Webster Bible
11:4 And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.

Weymouth New Testament
11:4 and forgive us our sins, for we ourselves also forgive every one who fails in his duty to us; and bring us not into temptation.'"

World English Bible
11:4 Forgive us our sins, for we ourselves also forgive everyone who is indebted to us. Bring us not into temptation, but deliver us from the evil one.`"

Young's Literal Translation
11:4 and forgive us our sins, for also we ourselves forgive every one indebted to us; and mayest Thou not bring us into temptation; but do Thou deliver us from the evil.`

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen proV autouV tiV ex umwn exei filon kai poreusetai proV auton mesonuktiou kai eiph autw file crhson moi treiV artouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen proV autouV tiV ex umwn exei filon kai poreusetai proV auton mesonuktiou kai eiph autw file crhson moi treiV artouV

Byzantine Majority
kai eipen proV autouV tiV ex umwn exei filon kai poreusetai proV auton mesonuktiou kai eiph autw file crhson moi treiV artouV

Alexandrian
kai eipen proV autouV tiV ex umwn exei filon kai poreusetai proV auton mesonuktiou kai eiph autw file crhson moi treiV artouV

Latin Vulgate
11:5 et ait ad illos quis vestrum habebit amicum et ibit ad illum media nocte et dicit illi amice commoda mihi tres panes

King James Version
11:5 And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me three loaves;

American Standard Version
11:5 And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say to him, Friend, lend me three loaves;

Bible in Basic English
11:5 And he said to them, Which of you, having a friend, would go to him in the middle of the night and say to him, Friend, let me have three cakes of bread;

Darby's English Translation
11:5 And he said to them, Who among you shall have a friend, and shall go to him at midnight and say to him, Friend, let me have three loaves,

Douay Rheims
11:5 And he said to them: Which of you shall have a friend, and shall go to him at midnight, and shall say to him: Friend, lend me three loaves,

Noah Webster Bible
11:5 And he said to them, Which of you shall have a friend, and shall go to him at midnight, and say to him, Friend, lend me three loaves:

Weymouth New Testament
11:5 And He said to them, "Which of you shall have a friend and shall go to him in the middle of the night and say, "`Friend, lend me three loaves of bread;

World English Bible
11:5 He said to them, "Which of you, if you go to a friend at midnight, and tell him, `Friend, lend me three loaves of bread,

Young's Literal Translation
11:5 And he said unto them, `Who of you shall have a friend, and shall go on unto him at midnight, and may say to him, Friend, lend me three loaves,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
epeidh filoV mou paregeneto ex odou proV me kai ouk ecw o paraqhsw autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
epeidh filoV mou paregeneto ex odou proV me kai ouk ecw o paraqhsw autw

Byzantine Majority
epeidh filoV paregeneto ex odou proV me kai ouk ecw o paraqhsw autw

Alexandrian
epeidh filoV mou paregeneto ex odou proV me kai ouk ecw o paraqhsw autw

Latin Vulgate
11:6 quoniam amicus meus venit de via ad me et non habeo quod ponam ante illum

King James Version
11:6 For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him?

American Standard Version
11:6 for a friend of mine is come to me from a journey, and I have nothing to set before him;

Bible in Basic English
11:6 Because a friend of mine has come to me on a journey, and I have nothing to put before him;

Darby's English Translation
11:6 since a friend of mine on a journey is come to me, and I have nothing to set before him;

Douay Rheims
11:6 Because a friend of mine is come off his journey to me, and I have not what to set before him.

Noah Webster Bible
11:6 For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him?

Weymouth New Testament
11:6 for a friend of mine has just come to my house from a distance, and I have nothing for him to eat'?

World English Bible
11:6 for a friend of mine has come to me from a journey, and I have nothing to set before him,`

Young's Literal Translation
11:6 seeing a friend of mine came out of the way unto me, and I have not what I shall set before him,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
kakeinoV eswqen apokriqeiV eiph mh moi kopouV parece hdh h qura kekleistai kai ta paidia mou met emou eiV thn koithn eisin ou dunamai anastaV dounai soi

Scrivener 1894 Textus Receptus
kakeinoV eswqen apokriqeiV eiph mh moi kopouV parece hdh h qura kekleistai kai ta paidia mou met emou eiV thn koithn eisin ou dunamai anastaV dounai soi

Byzantine Majority
kakeinoV eswqen apokriqeiV eiph mh moi kopouV parece hdh h qura kekleistai kai ta paidia mou met emou eiV thn koithn eisin ou dunamai anastaV dounai soi

Alexandrian
kakeinoV eswqen apokriqeiV eiph mh moi kopouV parece hdh h qura kekleistai kai ta paidia mou met emou eiV thn koithn eisin ou dunamai anastaV dounai soi

Latin Vulgate
11:7 et ille de intus respondens dicat noli mihi molestus esse iam ostium clausum est et pueri mei mecum sunt in cubili non possum surgere et dare tibi

King James Version
11:7 And he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee.

American Standard Version
11:7 and he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee?

Bible in Basic English
11:7 And he, from inside the house, would say in answer, Do not be a trouble to me; the door is now shut, and my children are with me in bed; it is not possible for me to get up and give to you?

Darby's English Translation
11:7 and he within answering should say, Do not disturb me; the door is already shut, and my children are with me in bed; I cannot rise up to give it thee?

Douay Rheims
11:7 And he from within should answer, and say: Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee.

Noah Webster Bible
11:7 And he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee.

Weymouth New Testament
11:7 "And he from indoors shall answer, "`Do not pester me. The door is now barred, and I am here in bed with my children. I cannot get up and give you bread.'

World English Bible
11:7 and he from within will answer and say, `Don`t bother me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I can`t get up and give it to you`?

Young's Literal Translation
11:7 and he from within answering may say, Do not give me trouble, already the door hath been shut, and my children with me are in the bed, I am not able, having risen, to give to thee.

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
legw umin ei kai ou dwsei autw anastaV dia to einai autou filon dia ge thn anaideian autou egerqeiV dwsei autw oswn crhzei

Scrivener 1894 Textus Receptus
legw umin ei kai ou dwsei autw anastaV dia to einai autou filon dia ge thn anaideian autou egerqeiV dwsei autw oswn crhzei

Byzantine Majority
legw umin ei kai ou dwsei autw anastaV dia to einai autou filon dia ge thn anaideian autou egerqeiV dwsei autw oson crhzei

Alexandrian
legw umin ei kai ou dwsei autw anastaV dia to einai filon autou dia ge thn anaideian autou egerqeiV dwsei autw oswn crhzei

Latin Vulgate
11:8 dico vobis et si non dabit illi surgens eo quod amicus eius sit propter inprobitatem tamen eius surget et dabit illi quotquot habet necessarios

King James Version
11:8 I say unto you, Though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many as he needeth.

American Standard Version
11:8 I say unto you, Though he will not rise and give him because he is his friend, yet because of his importunity he will arise and give him as many as he needeth.

Bible in Basic English
11:8 I say to you, Though he will not get up and give to him, because he is his friend, still, if he keeps on making his request, he will get up and give him as much as he has need of.

Darby's English Translation
11:8 -- I say to you, Although he will not get up and give them to him because he is his friend, because of his shamelessness, at any rate, he will rise and give him as many as he wants.

Douay Rheims
11:8 Yet if he shall continue knocking, I say to you, although he will not rise and give him, because he is his friend; yet, because of his importunity, he will rise, and give him as many as he needeth.

Noah Webster Bible
11:8 I say to you, Though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many as he needeth.

Weymouth New Testament
11:8 "I tell you that even if he will not rise and give him the loaves because he is his friend, at any rate because of his persistency he will rouse himself and give him as many as he requires.

World English Bible
11:8 I tell you, although he will not rise and give it to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will get up and give him as many as he needs.

Young's Literal Translation
11:8 `I say to you, even if he will not give to him, having risen, because of his being his friend, yet because of his importunity, having risen, he will give him as many as he doth need;

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kagw umin legw aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kagw umin legw aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

Byzantine Majority
kagw umin legw aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

Alexandrian
kagw umin legw aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

Latin Vulgate
11:9 et ego vobis dico petite et dabitur vobis quaerite et invenietis pulsate et aperietur vobis

King James Version
11:9 And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.

American Standard Version
11:9 And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.

Bible in Basic English
11:9 And I say to you, Make requests, and they will be answered; what you are searching for, you will get; when you give the sign, the door will be open to you.

Darby's English Translation
11:9 And *I* say to you, Ask, and it shall be given to you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened to you.

Douay Rheims
11:9 And I say to you, Ask, and it shall be given you: seek, and you shall find: knock, and it shall be opened to you.

Noah Webster Bible
11:9 And I say to you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and the door shall be opened to you.

Weymouth New Testament
11:9 "So I say to you, `Ask, and what you ask for shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and the door shall be opened to you.'

World English Bible
11:9 I tell you, keep asking, and it will be given you. Keep seeking, and you will find. Keep knocking, and it will be opened to you.

Young's Literal Translation
11:9 and I say to you, Ask, and it shall be given to you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened to you;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

Byzantine Majority
paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

Alexandrian
paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti

Latin Vulgate
11:10 omnis enim qui petit accipit et qui quaerit invenit et pulsanti aperietur

King James Version
11:10 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

American Standard Version
11:10 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

Bible in Basic English
11:10 For to everyone who makes a request, it will be given; and he who is searching will get his desire; and to him who gives the sign, the door will be open.

Darby's English Translation
11:10 For every one that asks receives; and he that seeks finds; and to him that knocks it will be opened.

Douay Rheims
11:10 For every one that asketh, receiveth; and he that seeketh, findeth; and to him that knocketh, it shall be opened.

Noah Webster Bible
11:10 For every one that asketh, receiveth; and he that seeketh, findeth; and to him that knocketh, the door shall be opened.

Weymouth New Testament
11:10 For every one who asks, receives; and he who seeks, finds; and to him who knocks, the door shall be opened.

World English Bible
11:10 For everyone who asks receives. He who seeks finds. To him who knocks it will be opened.

Young's Literal Translation
11:10 for every one who is asking doth receive; and he who is seeking doth find; and to him who is knocking it shall be opened.

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
tina de umwn ton patera aithsei o uioV arton mh liqon epidwsei autw ei kai icqun mh anti icquoV ofin epidwsei autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
tina de umwn ton patera aithsei o uioV arton mh liqon epidwsei autw ei kai icqun mh anti icquoV ofin epidwsei autw

Byzantine Majority
tina de umwn ton patera aithsei o uioV arton mh liqon epidwsei autw h kai icqun mh anti icquoV ofin epidwsei autw

Alexandrian
tina de ex umwn ton patera aithsei o uioV icqun kai anti icquoV ofin autw epidwsei

Latin Vulgate
11:11 quis autem ex vobis patrem petet panem numquid lapidem dabit illi aut piscem numquid pro pisce serpentem dabit illi

King James Version
11:11 If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? or if [he ask] a fish, will he for a fish give him a serpent?

American Standard Version
11:11 And of which of you that is a father shall his son ask a loaf, and he give him a stone? or a fish, and he for a fish give him a serpent?

Bible in Basic English
11:11 And which of you, being a father, will give a stone to his son, who makes request for bread? or for a fish, will give him a snake?

Darby's English Translation
11:11 But of whom of you that is a father shall a son ask bread, and the father shall give him a stone? or also a fish, and instead of a fish shall give him a serpent?

Douay Rheims
11:11 And which of you, if he ask his father bread, will he give him a stone? or a fish, will he for a fish give him a serpent?

Noah Webster Bible
11:11 If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? or if he shall ask a fish, will he for a fish give him a serpent?

Weymouth New Testament
11:11 And what father is there among you, who, if his son asks for a slice of bread, will offer him a stone? or if he asks for a fish, will instead of a fish offer him a snake?

World English Bible
11:11 Which of you fathers, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, he won`t give him a snake instead of a fish, will he?

Young's Literal Translation
11:11 `And of which of you -- the father -- if the son shall ask a loaf, a stone will he present to him? and if a fish, will he instead of a fish, a serpent present to him?

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
h kai ean aithsh won mh epidwsei autw skorpion

Scrivener 1894 Textus Receptus
h kai ean aithsh won mh epidwsei autw skorpion

Byzantine Majority
h kai ean aithsh won mh epidwsei autw skorpion

Alexandrian
h kai aithsei won epidwsei autw skorpion

Latin Vulgate
11:12 aut si petierit ovum numquid porriget illi scorpionem

King James Version
11:12 Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion?

American Standard Version
11:12 Or if he shall ask an egg, will he give him a scorpion?

Bible in Basic English
11:12 Or for an egg, will give him a scorpion?

Darby's English Translation
11:12 or if also he shall ask an egg, shall give him a scorpion?

Douay Rheims
11:12 Or if he shall ask an egg, will he reach him a scorpion?

Noah Webster Bible
11:12 Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion?

Weymouth New Testament
11:12 or if he asks for an egg, will offer him a scorpion?

World English Bible
11:12 Or if he asks for an egg, he won`t give him a scorpion, will he?

Young's Literal Translation
11:12 and if he may ask an egg, will he present to him a scorpion?

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
ei oun umeiV ponhroi uparconteV oidate agaqa domata didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr o ex ouranou dwsei pneuma agion toiV aitousin auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei oun umeiV ponhroi uparconteV oidate agaqa domata didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr o ex ouranou dwsei pneuma agion toiV aitousin auton

Byzantine Majority
ei oun umeiV ponhroi uparconteV oidate domata agaqa didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr o ex ouranou dwsei pneuma agion toiV aitousin auton

Alexandrian
ei oun umeiV ponhroi uparconteV oidate domata agaqa didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr [o] ex ouranou dwsei pneuma agion toiV aitousin auton

Latin Vulgate
11:13 si ergo vos cum sitis mali nostis bona data dare filiis vestris quanto magis Pater vester de caelo dabit spiritum bonum petentibus se

King James Version
11:13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall [your] heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?

American Standard Version
11:13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?

Bible in Basic English
11:13 If, then, you who are evil are able to give good things to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who make request to him?

Darby's English Translation
11:13 If therefore *ye*, being evil, know how to give good gifts to your children, how much rather shall the Father who is of heaven give the Holy Spirit to them that ask him?

Douay Rheims
11:13 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father from heaven give the good Spirit to them that ask him?

Noah Webster Bible
11:13 If ye then, being evil, know how to give good gifts to your children: how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?

Weymouth New Testament
11:13 If you then, with all your human frailty, know how to give your children gifts that are good for them, how much more certainly will your Father who is in Heaven give the Holy Spirit to those who ask Him!"

World English Bible
11:13 If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him?"

Young's Literal Translation
11:13 If, then, ye, being evil, have known good gifts to be giving to your children, how much more shall the Father who is from heaven give the Holy Spirit to those asking Him!`

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hn ekballwn daimonion kai auto hn kwfon egeneto de tou daimoniou exelqontoV elalhsen o kwfoV kai eqaumasan oi ocloi

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hn ekballwn daimonion kai auto hn kwfon egeneto de tou daimoniou exelqontoV elalhsen o kwfoV kai eqaumasan oi ocloi

Byzantine Majority
kai hn ekballwn daimonion kai auto hn kwfon egeneto de tou daimoniou exelqontoV elalhsen o kwfoV kai eqaumasan oi ocloi

Alexandrian
kai hn ekballwn daimonion [kai auto hn] kwfon egeneto de tou daimoniou exelqontoV elalhsen o kwfoV kai eqaumasan oi ocloi

Latin Vulgate
11:14 et erat eiciens daemonium et illud erat mutum et cum eiecisset daemonium locutus est mutus et admiratae sunt turbae

King James Version
11:14 And he was casting out a devil, and it was dumb. And it came to pass, when the devil was gone out, the dumb spake; and the people wondered.

American Standard Version
11:14 And he was casting out a demon that was dumb. And it came to pass, when the demon was gone out, the dumb man spake; and the multitudes marvelled.

Bible in Basic English
11:14 And he was sending an evil spirit out of a man who was without the power of talking. And it came about that when the spirit had gone the man had the power of talking; and the people were full of wonder.

Darby's English Translation
11:14 And he was casting out a demon, and it was dumb; and it came to pass, the demon being gone out, the dumb man spoke. And the crowds wondered.

Douay Rheims
11:14 And he was casting out a devil, and the same was dumb: and when he had cast out the devil, the dumb spoke: and the multitudes were in admiration at it:

Noah Webster Bible
11:14 And he was casting out a demon, and it was dumb. And it came to pass when the demon was gone out, the dumb spoke; and the people wondered.

Weymouth New Testament
11:14 On once occasion He was expelling a dumb demon; and when the demon was gone out the dumb man could speak, and the people were astonished.

World English Bible
11:14 He was casting out a demon, and it was mute. It happened, when the demon had gone out, the mute man spoke; and the multitudes marveled.

Young's Literal Translation
11:14 And he was casting forth a demon, and it was dumb, and it came to pass, the demon having gone forth, the dumb man spake, and the multitudes wondered,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
tineV de ex autwn eipon en beelzeboul arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

Scrivener 1894 Textus Receptus
tineV de ex autwn eipon en beelzeboul arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

Byzantine Majority
tineV de ex autwn eipon en beelzeboul arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

Alexandrian
tineV de ex autwn eipon en beelzeboul tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

Latin Vulgate
11:15 quidam autem ex eis dixerunt in Beelzebub principe daemoniorum eicit daemonia

King James Version
11:15 But some of them said, He casteth out devils through Beelzebub the chief of the devils.

American Standard Version
11:15 But some of them said, By Beelzebub the prince of the demons casteth he out demons.

Bible in Basic English
11:15 But some of them said, He sends out evil spirits by Beelzebul, the ruler of evil spirits.

Darby's English Translation
11:15 But some from among them said, By Beelzebub the prince of the demons casts he out demons.

Douay Rheims
11:15 But some of them said: He casteth out devils by Beelzebub, the prince of devils.

Noah Webster Bible
11:15 But some of them said, He casteth out demons through Beelzebub, the chief of the demons.

Weymouth New Testament
11:15 But some among them said, "It is by the power of Baal-zebul, the Prince of the demons, that he expels the demons."

World English Bible
11:15 But some of them said, "He casts out demons by Beelzebul, the prince of the demons."

Young's Literal Translation
11:15 and certain of them said, `By Beelzeboul, ruler of the demons, he doth cast forth the demons;`

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
eteroi de peirazonteV shmeion par autou ezhtoun ex ouranou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eteroi de peirazonteV shmeion par autou ezhtoun ex ouranou

Byzantine Majority
eteroi de peirazonteV shmeion par autou ezhtoun ex ouranou

Alexandrian
eteroi de peirazonteV shmeion ex ouranou ezhtoun par autou

Latin Vulgate
11:16 et alii temptantes signum de caelo quaerebant ab eo

King James Version
11:16 And others, tempting [him], sought of him a sign from heaven.

American Standard Version
11:16 And others, trying him, sought of him a sign from heaven.

Bible in Basic English
11:16 And others, testing him, were looking for a sign from heaven from him.

Darby's English Translation
11:16 And others tempting him sought from him a sign out of heaven.

Douay Rheims
11:16 And others tempting, asked of him a sign from heaven.

Noah Webster Bible
11:16 And others tempting him, sought from him a sign from heaven.

Weymouth New Testament
11:16 Others, to put Him to the test, asked Him for a sign in the sky.

World English Bible
11:16 Others, testing him, sought from him a sign from heaven.

Young's Literal Translation
11:16 and others, tempting, a sign out of heaven from him were asking.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
autoV de eidwV autwn ta dianohmata eipen autoiV pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oikoV epi oikon piptei

Scrivener 1894 Textus Receptus
autoV de eidwV autwn ta dianohmata eipen autoiV pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oikoV epi oikon piptei

Byzantine Majority
autoV de eidwV autwn ta dianohmata eipen autoiV pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oikoV epi oikon piptei

Alexandrian
autoV de eidwV autwn ta dianohmata eipen autoiV pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oikoV epi oikon piptei

Latin Vulgate
11:17 ipse autem ut vidit cogitationes eorum dixit eis omne regnum in se ipsum divisum desolatur et domus supra domum cadet

King James Version
11:17 But he, knowing their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a house [divided] against a house falleth.

American Standard Version
11:17 But he, knowing their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a house divided against a house falleth.

Bible in Basic English
11:17 But he, having knowledge of their thoughts, said to them, Every kingdom in which there is division is made waste; and a house in which there is division comes to destruction.

Darby's English Translation
11:17 But *he*, knowing their thoughts, said to them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation: and a house set against a house falls;

Douay Rheims
11:17 But he seeing their thoughts, said to them: Every kingdom divided against itself, shall be brought to desolation, and house upon house shall fall.

Noah Webster Bible
11:17 But he, knowing their thoughts, said to them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a house divided against a house falleth.

Weymouth New Testament
11:17 And, knowing their thoughts, He said to them, "Every kingdom in which civil war rages goes to ruin: family attacks family and is overthrown.

World English Bible
11:17 But he, knowing their thoughts, said to them, "Every kingdom divided against itself is brought to desolation. A house divided against itself falls.

Young's Literal Translation
11:17 And he, knowing their thoughts, said to them, `Every kingdom having been divided against itself is desolated; and house against house doth fall;

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
ei de kai o satanaV ef eauton diemerisqh pwV staqhsetai h basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei de kai o satanaV ef eauton diemerisqh pwV staqhsetai h basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia

Byzantine Majority
ei de kai o satanaV ef eauton diemerisqh pwV staqhsetai h basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia

Alexandrian
ei de kai o satanaV ef eauton diemerisqh pwV staqhsetai h basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia

Latin Vulgate
11:18 si autem et Satanas in se ipsum divisus est quomodo stabit regnum ipsius quia dicitis in Beelzebub eicere me daemonia

King James Version
11:18 If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand? because ye say that I cast out devils through Beelzebub.

American Standard Version
11:18 And if Satan also is divided against himself, how shall his kingdom stand? because ye say that I cast out demons by Beelzebub.

Bible in Basic English
11:18 If, then, Satan is at war with himself, how will he keep his kingdom? because you say that I send evil spirits out of men by the help of Beelzebul.

Darby's English Translation
11:18 and if also Satan is divided against himself, how shall his kingdom subsist? because ye say that I cast out demons by Beelzebub.

Douay Rheims
11:18 And if Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand? because you say, that through Beelzebub I cast out devils.

Noah Webster Bible
11:18 If Satan also is divided against himself, how shall his kingdom stand? because ye say that I cast out demons through Beelzebub.

Weymouth New Testament
11:18 And if Satan really has engaged in fierce conflict with himself, how shall his kingdom stand?--because you say that I expel demons by the power of Baal-zebul.

World English Bible
11:18 If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? Because you say that I cast out demons by Beelzebul.

Young's Literal Translation
11:18 and if also the Adversary against himself was divided, how shall his kingdom be made to stand? for ye say, by Beelzeboul is my casting forth the demons.

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto kritai umwn autoi esontai

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto kritai umwn autoi esontai

Byzantine Majority
ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto kritai umwn autoi esontai

Alexandrian
ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn kritai esontai

Latin Vulgate
11:19 si autem ego in Beelzebub eicio daemonia filii vestri in quo eiciunt ideo ipsi iudices vestri erunt

King James Version
11:19 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast [them] out? therefore shall they be your judges.

American Standard Version
11:19 And if I by Beelzebub cast out demons, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.

Bible in Basic English
11:19 And if I, by Beelzebul, send out evil spirits, by whose help do your sons send them out? so let them be your judges.

Darby's English Translation
11:19 But if *I* by Beelzebub cast out demons, your sons -- by whom do they cast them out? For this reason *they* shall be your judges.

Douay Rheims
11:19 Now if I cast out devils by Beelzebub; by whom do your children cast them out? Therefore they shall be your judges.

Noah Webster Bible
11:19 And if I by Beelzebub cast out demons, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.

Weymouth New Testament
11:19 And if it is by the power of Baal-zebul that I expel the demons, by whom do your disciples expel them? They therefore shall be your judges.

World English Bible
11:19 But if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore will they be your judges.

Young's Literal Translation
11:19 `But if I by Beelzeboul cast forth the demons -- your sons, by whom do they cast forth? because of this your judges they shall be;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
ei de en daktulw qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei de en daktulw qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

Byzantine Majority
ei de en daktulw qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

Alexandrian
ei de en daktulw qeou [egw] ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

Latin Vulgate
11:20 porro si in digito Dei eicio daemonia profecto praevenit in vos regnum Dei

King James Version
11:20 But if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you.

American Standard Version
11:20 But if I by the finger of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.

Bible in Basic English
11:20 But if I, by the finger of God, send out evil spirits, then the kingdom of God has overtaken you.

Darby's English Translation
11:20 But if by the finger of God I cast out demons, then the kingdom of God is come upon you.

Douay Rheims
11:20 But if I by the finger of God cast out devils; doubtless the kingdom of God is come upon you.

Noah Webster Bible
11:20 But if I with the finger of God cast out demons, no doubt the kingdom of God is come upon you.

Weymouth New Testament
11:20 But if it is by the power of God that I drive out the demons, it is evident that the Kingdom of God has come upon you.

World English Bible
11:20 But if I by the finger of God cast out demons, then is the kingdom of God come to you.

Young's Literal Translation
11:20 but if by the finger of God I cast forth the demons, then come unawares upon you did the reign of God.

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
otan o iscuroV kaqwplismenoV fulassh thn eautou aulhn en eirhnh estin ta uparconta autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
otan o iscuroV kaqwplismenoV fulassh thn eautou aulhn en eirhnh estin ta uparconta autou

Byzantine Majority
otan o iscuroV kaqwplismenoV fulassh thn eautou aulhn en eirhnh estin ta uparconta autou

Alexandrian
otan o iscuroV kaqwplismenoV fulassh thn eautou aulhn en eirhnh estin ta uparconta autou

Latin Vulgate
11:21 cum fortis armatus custodit atrium suum in pace sunt ea quae possidet

King James Version
11:21 When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace:

American Standard Version
11:21 When the strong man fully armed guardeth his own court, his goods are in peace:

Bible in Basic English
11:21 When the strong man armed keeps watch over his house, then his goods are safe:

Darby's English Translation
11:21 When the strong man armed keeps his own house, his goods are in peace;

Douay Rheims
11:21 When a strong man armed keepeth his court, those things are in peace which he possesseth.

Noah Webster Bible
11:21 When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace:

Weymouth New Testament
11:21 "Whenever a strong man, fully armed and equipped, is guarding his own castle, he enjoys peaceful possession of his property;

World English Bible
11:21 When the strong man, fully armed, guards his own dwelling, his goods are safe.

Young's Literal Translation
11:21 `When the strong man armed may keep his hall, in peace are his goods;

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
epan de o iscuroteroV autou epelqwn nikhsh auton thn panoplian autou airei ef h epepoiqei kai ta skula autou diadidwsin

Scrivener 1894 Textus Receptus
epan de o iscuroteroV autou epelqwn nikhsh auton thn panoplian autou airei ef h epepoiqei kai ta skula autou diadidwsin

Byzantine Majority
epan de o iscuroteroV autou epelqwn nikhsh auton thn panoplian autou airei ef h epepoiqei kai ta skula autou diadidwsin

Alexandrian
epan de iscuroteroV autou epelqwn nikhsh auton thn panoplian autou airei ef h epepoiqei kai ta skula autou diadidwsin

Latin Vulgate
11:22 si autem fortior illo superveniens vicerit eum universa arma eius aufert in quibus confidebat et spolia eius distribuit

King James Version
11:22 But when a stronger than he shall come upon him, and overcome him, he taketh from him all his armour wherein he trusted, and divideth his spoils.

American Standard Version
11:22 but when a stronger than he shall come upon him, and overcome him, he taketh from him his whole armor wherein he trusted, and divideth his spoils.

Bible in Basic English
11:22 But when one who is stronger makes an attack on him and overcomes him, he takes away his instruments of war, in which he had put his faith, and makes division of his goods.

Darby's English Translation
11:22 but when the stronger than he coming upon him overcomes him, he takes away his panoply in which he trusted, and he will divide the spoil he has taken from him.

Douay Rheims
11:22 But if a stronger than he come upon him, and overcome him; he will take away all his armour wherein he trusted, and will distribute his spoils.

Noah Webster Bible
11:22 But when a stronger than he shall come upon him, and overcome him, he taketh from him all his armor in which he trusted, and divideth his spoils.

Weymouth New Testament
11:22 but as soon as another stronger than he attacks him and overcomes him, he takes away that complete armour of his in which he trusted, and distributes the plunder he has collected.

World English Bible
11:22 But when someone stronger comes on him, and overcomes him, he takes from him his whole armor in which he trusted, and divides his spoils.

Young's Literal Translation
11:22 but when the stronger than he, having come upon him, may overcome him, his whole-armour he doth take away in which he had trusted, and his spoils he distributeth;

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

Scrivener 1894 Textus Receptus
o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

Byzantine Majority
o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

Alexandrian
o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

Latin Vulgate
11:23 qui non est mecum adversum me est et qui non colligit mecum dispergit

King James Version
11:23 He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me scattereth.

American Standard Version
11:23 He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth.

Bible in Basic English
11:23 He who is not with me is against me, and he who will not give me help in getting people together is driving them away.

Darby's English Translation
11:23 He that is not with me is against me, and he that gathers not with me scatters.

Douay Rheims
11:23 He that is not with me, is against me; and he that gathereth not with me, scattereth.

Noah Webster Bible
11:23 He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me scattereth.

Weymouth New Testament
11:23 Whoever is not with me is against me, and whoever is not gathering with me is scattering abroad.

World English Bible
11:23 He that is not with me is against me. He who doesn`t gather with me scatters.

Young's Literal Translation
11:23 he who is not with me is against me, and he who is not gathering with me doth scatter.

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
otan to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai mh euriskon legei upostreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon

Scrivener 1894 Textus Receptus
otan to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai mh euriskon legei upostreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon

Byzantine Majority
otan to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai mh euriskon legei upostreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon

Alexandrian
otan to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai mh euriskon [tote] legei upostreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon

Latin Vulgate
11:24 cum inmundus spiritus exierit de homine perambulat per loca inaquosa quaerens requiem et non inveniens dicit revertar in domum meam unde exivi

King James Version
11:24 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest; and finding none, he saith, I will return unto my house whence I came out.

American Standard Version
11:24 The unclean spirit when he is gone out of the man, passeth through waterless places, seeking rest, and finding none, he saith, I will turn back unto my house whence I came out.

Bible in Basic English
11:24 The unclean spirit, when he has gone out of a man, goes through dry places, looking for rest; and when he does not get it, he says, I will go back to my house from which I came.

Darby's English Translation
11:24 When the unclean spirit has gone out of the man, he goes through dry places seeking rest; and not finding any he says, I will return to my house whence I came out.

Douay Rheims
11:24 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through places without water, seeking rest; and not finding, he saith: I will return into my house whence I came out.

Noah Webster Bible
11:24 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest: and finding none, he saith, I will return to my house whence I came out.

Weymouth New Testament
11:24 "When a foul spirit has left a man, it roams about in the Desert, seeking a resting-place; but, unable to find any, it says, `I will return to the house I have left;"

World English Bible
11:24 The unclean spirit, when he has gone out of the man, passes through dry places, seeking rest, and finding none, he says, `I will turn back to my house whence I came out.`

Young's Literal Translation
11:24 `When the unclean spirit may go forth from the man it walketh through waterless places seeking rest, and not finding, it saith, I will turn back to my house whence I came forth;

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
kai elqon euriskei sesarwmenon kai kekosmhmenon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai elqon euriskei sesarwmenon kai kekosmhmenon

Byzantine Majority
kai elqon euriskei sesarwmenon kai kekosmhmenon

Alexandrian
kai elqon euriskei sesarwmenon kai kekosmhmenon

Latin Vulgate
11:25 et cum venerit invenit scopis mundatam

King James Version
11:25 And when he cometh, he findeth [it] swept and garnished.

American Standard Version
11:25 And when he is come, he findeth it swept and garnished.

Bible in Basic English
11:25 And when he comes, he sees that it has been made fair and clean.

Darby's English Translation
11:25 And having come, he finds it swept and adorned.

Douay Rheims
11:25 And when he is come, he findeth it swept and garnished.

Noah Webster Bible
11:25 And when he cometh, he findeth it swept and garnished.

Weymouth New Testament
11:25 and when it comes, it finds the house swept clean and in good order.

World English Bible
11:25 When he returns, he finds it swept and put in order.

Young's Literal Translation
11:25 and having come, it findeth it swept and adorned;

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn

Byzantine Majority
tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponhrotera eautou kai elqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn

Alexandrian
tote poreuetai kai paralambanei etera pneumata ponhrotera eautou epta kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn

Latin Vulgate
11:26 et tunc vadit et adsumit septem alios spiritus nequiores se et ingressi habitant ibi et sunt novissima hominis illius peiora prioribus

King James Version
11:26 Then goeth he, and taketh [to him] seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last [state] of that man is worse than the first.

American Standard Version
11:26 Then goeth he, and taketh to him seven other spirits more evil than himself; and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first.

Bible in Basic English
11:26 Then he goes and gets seven other spirits more evil than himself, and they go in, and take their places there: and the last condition of that man is worse than the first.

Darby's English Translation
11:26 Then he goes and takes seven other spirits worse than himself, and entering in, they dwell there; and the last condition of that man becomes worse than the first.

Douay Rheims
11:26 Then he goeth and taketh with him seven other spirits more wicked than himself, and entering in they dwell there. And the last state of that man becomes worse than the first.

Noah Webster Bible
11:26 Then he goeth and taketh to him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.

Weymouth New Testament
11:26 Then it goes and brings with it seven other spirits more malignant than itself, and they enter and dwell there; and in the end that man's condition becomes worse than it was at first.

World English Bible
11:26 Then he goes, and takes seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there. The last state of that man becomes worse than the first."

Young's Literal Translation
11:26 then doth it go, and take to it seven other spirits more evil than itself, and having entered, they dwell there, and the last of that man becometh worst than the first.`

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
egeneto de en tw legein auton tauta eparasa tiV gunh fwnhn ek tou oclou eipen autw makaria h koilia h bastasasa se kai mastoi ouV eqhlasaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
egeneto de en tw legein auton tauta eparasa tiV gunh fwnhn ek tou oclou eipen autw makaria h koilia h bastasasa se kai mastoi ouV eqhlasaV

Byzantine Majority
egeneto de en tw legein auton tauta eparasa tiV gunh fwnhn ek tou oclou eipen autw makaria h koilia h bastasasa se kai mastoi ouV eqhlasaV

Alexandrian
egeneto de en tw legein auton tauta eparasa tiV fwnhn gunh ek tou oclou eipen autw makaria h koilia h bastasasa se kai mastoi ouV eqhlasaV

Latin Vulgate
11:27 factum est autem cum haec diceret extollens vocem quaedam mulier de turba dixit illi beatus venter qui te portavit et ubera quae suxisti

King James Version
11:27 And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed [is] the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked.

American Standard Version
11:27 And it came to pass, as he said these things, a certain woman out of the multitude lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the breasts which thou didst suck.

Bible in Basic English
11:27 And it came about that when he said these things, a certain woman among the people said in a loud voice, Happy is the body which gave you birth, and the breasts from which you took milk.

Darby's English Translation
11:27 And it came to pass as he spake these things, a certain woman, lifting up her voice out of the crowd, said to him, Blessed is the womb that has borne thee, and the paps which thou hast sucked.

Douay Rheims
11:27 And it came to pass, as he spoke these things, a certain woman from the crowd, lifting up her voice, said to him: Blessed is the womb that bore thee, and the paps that gave thee suck.

Noah Webster Bible
11:27 And it came to pass, as he was speaking these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said to him, Blessed is the womb that bore thee, and the paps which nourished thee.

Weymouth New Testament
11:27 As He thus spoke a woman in the crowd called out in a loud voice, "Blessed is the mother who carried you, and the breasts that you have sucked."

World English Bible
11:27 It came to pass, as he said these things, a certain woman out of the multitude lifted up her voice, and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breasts which nursed you!"

Young's Literal Translation
11:27 And it came to pass, in his saying these things, a certain woman having lifted up the voice out of the multitude, said to him, `Happy the womb that carried thee, and the paps that thou didst suck!`

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
autoV de eipen menounge makarioi oi akouonteV ton logon tou qeou kai fulassonteV auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
autoV de eipen menounge makarioi oi akouonteV ton logon tou qeou kai fulassonteV auton

Byzantine Majority
autoV de eipen menounge makarioi oi akouonteV ton logon tou qeou kai fulassonteV auton

Alexandrian
autoV de eipen menoun makarioi oi akouonteV ton logon tou qeou kai fulassonteV

Latin Vulgate
11:28 at ille dixit quippini beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt

King James Version
11:28 But he said, Yea rather, blessed [are] they that hear the word of God, and keep it.

American Standard Version
11:28 But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.

Bible in Basic English
11:28 But he said, More happy are they who give hearing to the word of God and keep it.

Darby's English Translation
11:28 But *he* said, Yea rather, blessed are they who hear the word of God and keep it.

Douay Rheims
11:28 But he said: Yea rather, blessed are they who hear the word of God, and keep it.

Noah Webster Bible
11:28 But he said, Yes, rather blessed are they that hear the word of God, and keep it.

Weymouth New Testament
11:28 "Nay rather," He replied, "they are blessed who hear God's Message and carefully keep it."

World English Bible
11:28 But he said, "On the contrary, blessed are those who hear the word of God, and keep it."

Young's Literal Translation
11:28 And he said, `Yea, rather, happy those hearing the word of God, and keeping it!`

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
twn de oclwn epaqroizomenwn hrxato legein h genea auth ponhra estin shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou

Scrivener 1894 Textus Receptus
twn de oclwn epaqroizomenwn hrxato legein h genea auth ponhra estin shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou

Byzantine Majority
twn de oclwn epaqroizomenwn hrxato legein h genea auth ponhra estin shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou

Alexandrian
twn de oclwn epaqroizomenwn hrxato legein h genea auth genea ponhra estin shmeion zhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna

Latin Vulgate
11:29 turbis autem concurrentibus coepit dicere generatio haec generatio nequam est signum quaerit et signum non dabitur illi nisi signum Ionae

King James Version
11:29 And when the people were gathered thick together, he began to say, This is an evil generation: they seek a sign; and there shall no sign be given it, but the sign of Jonas the prophet.

American Standard Version
11:29 And when the multitudes were gathering together unto him, he began to say, This generation is an evil generation: it seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it but the sign of Jonah.

Bible in Basic English
11:29 And when a great number of people came together to him, he said, This generation is an evil generation: it is looking for a sign and no sign will be given to it but the sign of Jonah.

Darby's English Translation
11:29 But as the crowds thronged together, he began to say, This generation is a wicked generation: it seeks a sign, and a sign shall not be given to it but the sign of Jonas.

Douay Rheims
11:29 And the multitudes running together, he began to say: This generation is a wicked generation: it asketh a sign, and a sign shall not be given it, but the sign of Jonas the prophet.

Noah Webster Bible
11:29 And when the people were assembled in crowds, he began to say, This is an evil generation: they seek a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of Jonah the prophet.

Weymouth New Testament
11:29 Now when the crowds came thronging upon Him, He proceeded to say, "The present generation is a wicked generation: it requires some sign, but no sign shall be given to it except that of Jonah.

World English Bible
11:29 When the multitudes were gathering together to him, he began to say, "This is an evil generation. It seeks after a sign. No sign will be given to it but the sign of Jonah, the prophet.

Young's Literal Translation
11:29 And the multitudes crowding together upon him, he began to say, `This generation is evil, a sign it doth seek after, and a sign shall not be given to it, except the sign of Jonah the prophet,

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
kaqwV gar egeneto iwnaV shmeion toiV nineuitaiV outwV estai kai o uioV tou anqrwpou th genea tauth

Scrivener 1894 Textus Receptus
kaqwV gar egeneto iwnaV shmeion toiV nineuitaiV outwV estai kai o uioV tou anqrwpou th genea tauth

Byzantine Majority
kaqwV gar egeneto iwnaV shmeion toiV nineuitaiV outwV estai kai o uioV tou anqrwpou th genea tauth

Alexandrian
kaqwV gar egeneto iwnaV toiV nineuitaiV shmeion outwV estai kai o uioV tou anqrwpou th genea tauth

Latin Vulgate
11:30 nam sicut Ionas fuit signum Ninevitis ita erit et Filius hominis generationi isti

King James Version
11:30 For as Jonas was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of man be to this generation.

American Standard Version
11:30 For even as Jonah became a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of man be to this generation.

Bible in Basic English
11:30 For even as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of man be to this generation.

Darby's English Translation
11:30 For as Jonas was a sign to the Ninevites, thus shall also the Son of man be to this generation.

Douay Rheims
11:30 For as Jonas was a sign to the Ninivites; so shall the Son of man also be to this generation.

Noah Webster Bible
11:30 For as Jonah was a sign to the Ninevites, so also shall the Son of man be to this generation.

Weymouth New Testament
11:30 For just as Jonah became a sign to the men of Nineveh, so the Son of Man will be a token to the present generation.

World English Bible
11:30 For even as Jonah became a sign to the Ninevites, so will also the Son of Man be to this generation.

Young's Literal Translation
11:30 for as Jonah became a sign to the Ninevites, so also shall the Son of Man be to this generation.

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn thV geneaV tauthV kai katakrinei autouV oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwntos kai idou pleion solomwntos wde

Scrivener 1894 Textus Receptus
basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn thV geneaV tauthV kai katakrinei autouV oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwntos kai idou pleion solomwntos wde

Byzantine Majority
basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn thV geneaV tauthV kai katakrinei autouV oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwnos kai idou pleion solomwnos wde

Alexandrian
basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn thV geneaV tauthV kai katakrinei autouV oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwnos kai idou pleion solomwnos wde

Latin Vulgate
11:31 regina austri surget in iudicio cum viris generationis huius et condemnabit illos quia venit a finibus terrae audire sapientiam Salomonis et ecce plus Salomone hic

King James Version
11:31 The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon [is] here.

American Standard Version
11:31 The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and shall condemn them: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.

Bible in Basic English
11:31 The queen of the South will come up on the day of judging and give her decision against the men of this generation: for she came from the ends of the earth to give ear to the wisdom of Solomon; and now something greater than Solomon is here.

Darby's English Translation
11:31 A queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and shall condemn them: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, more than Solomon is here.

Douay Rheims
11:31 The queen of the south shall rise in the judgment with the men of this generation, and shall condemn them: because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold more than Solomon here.

Noah Webster Bible
11:31 The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth, to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.

Weymouth New Testament
11:31 The Queen of the South will awake at the Judgement together with the men of the present generation, and will condemn them; because she came from the extremity of the earth to hear the wisdom of Solomon; but mark! One greater than Solomon is here.

World English Bible
11:31 The Queen of the South will rise up in the judgment with the men of this generation, and will condemn them: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, one greater than Solomon is here.

Young's Literal Translation
11:31 `A queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and shall condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and lo, greater than Solomon here!

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
andreV nineui anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

Scrivener 1894 Textus Receptus
andreV nineui anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

Byzantine Majority
andreV nineui anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

Alexandrian
andreV nineuitai anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

Latin Vulgate
11:32 viri ninevitae surgent in iudicio cum generatione hac et condemnabunt illam quia paenitentiam egerunt ad praedicationem Ionae et ecce plus Iona hic

King James Version
11:32 The men of Nineve shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas [is] here.

American Standard Version
11:32 The men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.

Bible in Basic English
11:32 The men of Nineveh will come up in the day of judging and give their decision against this generation: for they were turned away from their sins at the preaching of Jonah; but now something greater than Jonah is here.

Darby's English Translation
11:32 Men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonas; and behold, more than Jonas is here.

Douay Rheims
11:32 The men of Ninive shall rise in the judgment with this generation, and shall condemn it; because they did penance at the preaching of Jonas; and behold more than Jonas here.

Noah Webster Bible
11:32 The men of Nineveh shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.

Weymouth New Testament
11:32 There will stand up men of Nineveh at the Judgement together with the present generation, and will condemn it; because they repented at the preaching of Jonah; and mark! One greater than Jonah is here.

World English Bible
11:32 The men of Nineveh will stand up in the judgment with this generation, and will condemn it: for they repented at the preaching of Jonah, and behold, one greater than Jonah is here.

Young's Literal Translation
11:32 `Men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it, because they reformed at the proclamation of Jonah; and lo, greater than Jonah here!

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
oudeiV de lucnon ayaV eiV krupton tiqhsin oude upo ton modion all epi thn lucnian ina oi eisporeuomenoi to feggos blepwsin

Scrivener 1894 Textus Receptus
oudeiV de lucnon ayaV eiV krupton tiqhsin oude upo ton modion all epi thn lucnian ina oi eisporeuomenoi to feggos blepwsin

Byzantine Majority
oudeiV de lucnon ayaV eiV krupthn tiqhsin oude upo ton modion all epi thn lucnian ina oi eisporeuomenoi to feggos blepwsin

Alexandrian
oudeiV lucnon ayaV eiV krupthn tiqhsin [oude upo ton modion] all epi thn lucnian ina oi eisporeuomenoi to fws blepwsin

Latin Vulgate
11:33 nemo lucernam accendit et in abscondito ponit neque sub modio sed supra candelabrum ut qui ingrediuntur lumen videant

King James Version
11:33 No man, when he hath lighted a candle, putteth [it] in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light.

American Standard Version
11:33 No man, when he hath lighted a lamp, putteth it in a cellar, neither under the bushel, but on the stand, that they which enter in may see the light.

Bible in Basic English
11:33 No man, when the light has been lighted, puts it in a secret place, or under a vessel, but on its table, so that those who come in may see the light.

Darby's English Translation
11:33 But no one having lit a lamp sets it in secret, nor under the corn-measure, but on the lamp-stand, that they who enter in may see the light.

Douay Rheims
11:33 No man lighteth a candle, and putteth it in a hidden place, nore under a bushel; but upon a candlestick, that they that come in, may see the light.

Noah Webster Bible
11:33 No man when he hath lighted a candle, putteth it in a secret place, neither under a close vessel, but on a candlestick, that they who come in may see the light.

Weymouth New Testament
11:33 "When any one lights a lamp, he never puts it in the cellar or under the bushel, but on the lampstand, that people who come in may see the light.

World English Bible
11:33 No man, when he has lit a lamp, puts it in a cellar, nor under a basket, but on the stand, that they which enter in may see the light.

Young's Literal Translation
11:33 `And no one having lighted a lamp, doth put it in a secret place, nor under the measure, but on the lamp-stand, that those coming in may behold the light.

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
o lucnoV tou swmatoV estin o ofqalmoV otan oun o ofqalmoV sou aplouV h kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhroV h kai to swma sou skoteinon

Scrivener 1894 Textus Receptus
o lucnoV tou swmatoV estin o ofqalmoV otan oun o ofqalmoV sou aplouV h kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhroV h kai to swma sou skoteinon

Byzantine Majority
o lucnoV tou swmatoV estin o ofqalmoV otan oun o ofqalmoV sou aplouV h kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhroV h kai to swma sou skoteinon

Alexandrian
o lucnoV tou swmatoV estin o ofqalmoV sou otan o ofqalmoV sou aplouV h kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhroV h kai to swma sou skoteinon

Latin Vulgate
11:34 lucerna corporis tui est oculus tuus si oculus tuus fuerit simplex totum corpus tuum lucidum erit si autem nequam fuerit etiam corpus tuum tenebrosum erit

King James Version
11:34 The light of the body is the eye: therefore when thine eye is single, thy whole body also is full of light; but when [thine eye] is evil, thy body also [is] full of darkness.

American Standard Version
11:34 The lamp of thy body is thine eye: when thine eye is single, thy whole body also is full of light; but when it is evil, thy body also is full of darkness.

Bible in Basic English
11:34 The light of the body is the eye: when your eye is true, all your body is full of light; but when it is evil, your body is dark.

Darby's English Translation
11:34 The lamp of the body is thine eye: when thine eye is simple, thy whole body also is light; but when it is wicked, thy body also is dark.

Douay Rheims
11:34 The light of thy body is thy eye. If thy eye be single, thy whole body will be lightsome: but if it be evil, thy body also will be darksome.

Noah Webster Bible
11:34 The light of the body is the eye: therefore when thy eye is single, thy whole body also is full of light; but when thy eye is evil, thy body also is full of darkness.

Weymouth New Testament
11:34 The lamp of the body is the eye. When your eyesight is good, your whole body also is lighted up; but when it is defective, your body is darkened.

World English Bible
11:34 The lamp of the body is the eye. Therefore when your eye is good, your whole body also is full of light; but when it is evil, your body also is full of darkness.

Young's Literal Translation
11:34 `The lamp of the body is the eye, when then thine eye may be simple, thy whole body also is lightened; and when it may be evil, thy body also is darkened;

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
skopei oun mh to fwV to en soi skotoV estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
skopei oun mh to fwV to en soi skotoV estin

Byzantine Majority
skopei oun mh to fwV to en soi skotoV estin

Alexandrian
skopei oun mh to fwV to en soi skotoV estin

Latin Vulgate
11:35 vide ergo ne lumen quod in te est tenebrae sint

King James Version
11:35 Take heed therefore that the light which is in thee be not darkness.

American Standard Version
11:35 Look therefore whether the light that is in thee be not darkness.

Bible in Basic English
11:35 So take care that the light which is in you is not dark.

Darby's English Translation
11:35 See therefore that the light which is in thee be not darkness.

Douay Rheims
11:35 Take heed therefore, that the light which is in thee, be not darkness.

Noah Webster Bible
11:35 Take heed therefore, that the light which is in thee be not darkness.

Weymouth New Testament
11:35 Consider therefore whether the light that is in you is anything but mere darkness.

World English Bible
11:35 Therefore see whether the light that is in you isn`t darkness.

Young's Literal Translation
11:35 take heed, then, lest the light that is in thee be darkness;

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
ei oun to swma sou olon fwteinon mh econ ti meroV skoteinon estai fwteinon olon wV otan o lucnoV th astraph fwtizh se

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei oun to swma sou olon fwteinon mh econ ti meroV skoteinon estai fwteinon olon wV otan o lucnoV th astraph fwtizh se

Byzantine Majority
ei oun to swma sou olon fwteinon mh econ ti meroV skoteinon estai fwteinon olon wV otan o lucnoV th astraph fwtizh se

Alexandrian
ei oun to swma sou olon fwteinon mh econ meroV ti skoteinon estai fwteinon olon wV otan o lucnoV th astraph fwtizh se

Latin Vulgate
11:36 si ergo corpus tuum totum lucidum fuerit non habens aliquam partem tenebrarum erit lucidum totum et sicut lucerna fulgoris inluminabit te

King James Version
11:36 If thy whole body therefore [be] full of light, having no part dark, the whole shall be full of light, as when the bright shining of a candle doth give thee light.

American Standard Version
11:36 If therefore thy whole body be full of light, having no part dark, it shall be wholly full of light, as when the lamp with its bright shining doth give thee light.

Bible in Basic English
11:36 If, then, all your body is light, with no part of it dark, it will be completely full of light, as when a flame with its bright shining gives you light.

Darby's English Translation
11:36 If therefore thy whole body is light, not having any part dark, it shall be all light as when the lamp lights thee with its brightness.

Douay Rheims
11:36 If then thy whole body be lightsome, having no part of darkness; the whole shall be lightsome; and as a bright lamp, shall enlighten thee.

Noah Webster Bible
11:36 If thy whole body therefore be full of light, having no part dark, the whole shall be full of light; as when the bright shining of a candle doth give thee light.

Weymouth New Testament
11:36 If, however, your whole body is penetrated with light, and has no part dark, it will be so lighted, all of it, as when the lamp with its bright shining gives you light."

World English Bible
11:36 If therefore your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly full of light, as when the lamp with its bright shining gives you light."

Young's Literal Translation
11:36 if then thy whole body is lightened, not having any part darkened, the whole shall be lightened, as when the lamp by the brightness may give thee light.`

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
en de tw lalhsai hrwta auton farisaioV tis opwV aristhsh par autw eiselqwn de anepesen

Scrivener 1894 Textus Receptus
en de tw lalhsai hrwta auton farisaioV tis opwV aristhsh par autw eiselqwn de anepesen

Byzantine Majority
en de tw lalhsai hrwta auton farisaioV tis opwV aristhsh par autw eiselqwn de anepesen

Alexandrian
en de tw lalhsai erwta auton farisaioV opwV aristhsh par autw eiselqwn de anepesen

Latin Vulgate
11:37 et cum loqueretur rogavit illum quidam Pharisaeus ut pranderet apud se et ingressus recubuit

King James Version
11:37 And as he spake, a certain Pharisee besought him to dine with him: and he went in, and sat down to meat.

American Standard Version
11:37 Now as he spake, a Pharisee asketh him to dine with him: and he went in, and sat down to meat.

Bible in Basic English
11:37 Now, while he was talking, a Pharisee made a request that he would come to a meal with him; and he went in and took his seat at the meal.

Darby's English Translation
11:37 But as he spoke, a certain Pharisee asked him that he would dine with him; and entering in he placed himself at table.

Douay Rheims
11:37 And as he was speaking, a certain Pharisee prayed him, that he would dine with him. And he going in, sat down to eat.

Noah Webster Bible
11:37 And as he was speaking, a certain Pharisee besought him to dine with him: and he went in, and sat down to eat.

Weymouth New Testament
11:37 When He had thus spoken, a Pharisee invited Him to breakfast at his house; so He entered and took His place at table.

World English Bible
11:37 Now as he spoke, a certain Pharisee asked him to dine with him. He went in, and sat at the table.

Young's Literal Translation
11:37 And in his speaking, a certain Pharisee was asking him that he might dine with him, and having gone in, he reclined (at meat),

 

38

Stephens 1550 Textus Receptus
o de farisaioV idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de farisaioV idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou

Byzantine Majority
o de farisaioV idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou

Alexandrian
o de farisaioV idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou

Latin Vulgate
11:38 Pharisaeus autem coepit intra se reputans dicere quare non baptizatus esset ante prandium

King James Version
11:38 And when the Pharisee saw [it], he marvelled that he had not first washed before dinner.

American Standard Version
11:38 And when the Pharisee saw it, he marvelled that he had not first bathed himself before dinner.

Bible in Basic English
11:38 And when the Pharisee saw it, he was surprised because he came to the meal without first washing himself.

Darby's English Translation
11:38 But the Pharisee seeing it wondered that he had not first washed before dinner.

Douay Rheims
11:38 And the Pharisee began to say, thinking within himself, why he was not washed before dinner.

Noah Webster Bible
11:38 And when the Pharisee saw it, he marveled that he had not first washed before dinner.

Weymouth New Testament
11:38 Now the Pharisee saw to his surprise that He did not wash His hands before breakfasting.

World English Bible
11:38 When the Pharisee saw it, he marveled that he had not first washed himself before dinner.

Young's Literal Translation
11:38 and the Pharisee having seen, did wonder that he did not first baptize himself before the dinner.

 

39

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen de o kurioV proV auton nun umeiV oi farisaioi to exwqen tou pothriou kai tou pinakoV kaqarizete to de eswqen umwn gemei arpaghV kai ponhriaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen de o kurioV proV auton nun umeiV oi farisaioi to exwqen tou pothriou kai tou pinakoV kaqarizete to de eswqen umwn gemei arpaghV kai ponhriaV

Byzantine Majority
eipen de o kurioV proV auton nun umeiV oi farisaioi to exwqen tou pothriou kai tou pinakoV kaqarizete to de eswqen umwn gemei arpaghV kai ponhriaV

Alexandrian
eipen de o kurioV proV auton nun umeiV oi farisaioi to exwqen tou pothriou kai tou pinakoV kaqarizete to de eswqen umwn gemei arpaghV kai ponhriaV

Latin Vulgate
11:39 et ait Dominus ad illum nunc vos Pharisaei quod de foris est calicis et catini mundatis quod autem intus est vestrum plenum est rapina et iniquitate

King James Version
11:39 And the Lord said unto him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter; but your inward part is full of ravening and wickedness.

American Standard Version
11:39 And the Lord said unto him, Now ye the Pharisees cleanse the outside of the cup and of the platter; but your inward part is full of extortion and wickedness.

Bible in Basic English
11:39 And the Lord said to him, You Pharisees make the outside of the cup and the plate clean; but inside you are thieves and full of evil.

Darby's English Translation
11:39 But the Lord said to him, Now do ye Pharisees cleanse the outside of the cup and of the dish, but your inward parts are full of plunder and wickedness.

Douay Rheims
11:39 And the Lord said to him: Now you Pharisees make clean the outside of the cup and of the platter; but your inside is full of rapine and iniquity.

Noah Webster Bible
11:39 And the Lord said to him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter; but your inward part is full of ravening and wickedness.

Weymouth New Testament
11:39 The Master however said to him, "Here we see how you Pharisees clean the outside of the cup or plate, while your secret hearts are full of greed and selfishness.

World English Bible
11:39 The Lord said to him, "Now you Pharisees cleanse the outside of the cup and of the platter, but your inward part is full of extortion and wickedness.

Young's Literal Translation
11:39 And the Lord said unto him, `Now do ye, the Pharisees, the outside of the cup and of the plate make clean, but your inward part is full of rapine and wickedness;

 

40

Stephens 1550 Textus Receptus
afroneV ouc o poihsaV to exwqen kai to eswqen epoihsen

Scrivener 1894 Textus Receptus
afroneV ouc o poihsaV to exwqen kai to eswqen epoihsen

Byzantine Majority
afroneV ouc o poihsaV to exwqen kai to eswqen epoihsen

Alexandrian
afroneV ouc o poihsaV to exwqen kai to eswqen epoihsen

Latin Vulgate
11:40 stulti nonne qui fecit quod de foris est etiam id quod de intus est fecit

King James Version
11:40 [Ye] fools, did not he that made that which is without make that which is within also?

American Standard Version
11:40 Ye foolish ones, did not he that made the outside make the inside also?

Bible in Basic English
11:40 O you foolish ones! did not he who made the outside in the same way make the inside?

Darby's English Translation
11:40 Fools, has not he who has made the outside made the inside also?

Douay Rheims
11:40 Ye fools, did not he that made that which is without, make also that which is within?

Noah Webster Bible
11:40 Ye fools, did not he that made that which is without, make that which is within also?

Weymouth New Testament
11:40 Foolish men! Did not He who made the outside make the inside also?

World English Bible
11:40 You foolish ones, didn`t he who made the outside make the inside also?

Young's Literal Translation
11:40 unthinking! did not He who made the outside also the inside make?

 

41

Stephens 1550 Textus Receptus
plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou panta kaqara umin estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou panta kaqara umin estin

Byzantine Majority
plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou panta kaqara umin estin

Alexandrian
plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou panta kaqara umin estin

Latin Vulgate
11:41 verumtamen quod superest date elemosynam et ecce omnia munda sunt vobis

King James Version
11:41 But rather give alms of such things as ye have; and, behold, all things are clean unto you.

American Standard Version
11:41 But give for alms those things which are within; and behold, all things are clean unto you.

Bible in Basic English
11:41 But if you give to the poor such things as you are able, then all things are clean to you.

Darby's English Translation
11:41 But rather give alms of what ye have, and behold, all things are clean to you.

Douay Rheims
11:41 But yet that which remaineth, give alms; and behold, all things are clean unto you.

Noah Webster Bible
11:41 But rather give alms of such things as ye have; and behold, all things are clean to you.

Weymouth New Testament
11:41 But as to what is within, give alms, and instantly all is clean in you.

World English Bible
11:41 But give for alms those things which are within, and behold, all things will be clean to you.

Young's Literal Translation
11:41 But what ye have give ye as alms, and, lo, all things are clean to you.

 

42

Stephens 1550 Textus Receptus
all ouai umin toiV farisaioiV oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon kai parercesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta edei poihsai kakeina mh afienai

Scrivener 1894 Textus Receptus
all ouai umin toiV farisaioiV oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon kai parercesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta edei poihsai kakeina mh afienai

Byzantine Majority
all ouai umin toiV farisaioiV oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon kai parercesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta edei poihsai kakeina mh afienai

Alexandrian
alla ouai umin toiV farisaioiV oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon kai parercesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta de edei poihsai kakeina mh pareinai

Latin Vulgate
11:42 sed vae vobis Pharisaeis quia decimatis mentam et rutam et omne holus et praeteritis iudicium et caritatem Dei haec autem oportuit facere et illa non omittere

King James Version
11:42 But woe unto you, Pharisees! for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

American Standard Version
11:42 But woe unto you Pharisees! for ye tithe mint and rue and every herb, and pass over justice and the love of God: but these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

Bible in Basic English
11:42 But a curse is on you, Pharisees! for you make men give a tenth of every sort of plant, and give no thought to right and the love of God; but it is right for you to do these things, and not let the others be undone.

Darby's English Translation
11:42 But woe unto you, Pharisees, for ye pay tithes of mint and rue and every herb, and pass by the judgment and the love of God: these ye ought to have done, and not have left those aside.

Douay Rheims
11:42 But woe to you, Pharisees, because you tithe mint and rue and every herb; and pass over judgment, and the charity of God. Now these things you ought to have done, and not to leave the other undone.

Noah Webster Bible
11:42 But woe to you, Pharisees! for ye tithe mint, and rue, and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the others undone.

Weymouth New Testament
11:42 "But alas for you Pharisees! for you pay tithes on your mint and rue and every kind of garden vegetable, and are indifferent to justice and the love of God. These are the things you ought to have attended to, while not neglecting the others.

World English Bible
11:42 But woe to you Pharisees! For you tithe mint and rue and every herb, and bypass justice and the love of God. You ought to have done these, and not to leave the other undone.

Young's Literal Translation
11:42 `But wo to you, the Pharisees, because ye tithe the mint, and the rue, and every herb, and ye pass by the judgment, and the love of God; these things it behoveth to do, and those not to be neglecting.

 

43

Stephens 1550 Textus Receptus
ouai umin toiV farisaioiV oti agapate thn prwtokaqedrian en taiV sunagwgaiV kai touV aspasmouV en taiV agoraiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouai umin toiV farisaioiV oti agapate thn prwtokaqedrian en taiV sunagwgaiV kai touV aspasmouV en taiV agoraiV

Byzantine Majority
ouai umin toiV farisaioiV oti agapate thn prwtokaqedrian en taiV sunagwgaiV kai touV aspasmouV en taiV agoraiV

Alexandrian
ouai umin toiV farisaioiV oti agapate thn prwtokaqedrian en taiV sunagwgaiV kai touV aspasmouV en taiV agoraiV

Latin Vulgate
11:43 vae vobis Pharisaeis quia diligitis primas cathedras in synagogis et salutationes in foro

King James Version
11:43 Woe unto you, Pharisees! for ye love the uppermost seats in the synagogues, and greetings in the markets.

American Standard Version
11:43 Woe unto you Pharisees! for ye love the chief seats in the synagogues, and the salutations in the marketplaces.

Bible in Basic English
11:43 A curse is on you, Pharisees! for your desires are for the most important seats in the Synagogues and for words of respect said to you in the market-place.

Darby's English Translation
11:43 Woe unto you, Pharisees, for ye love the first seat in the synagogues and salutations in the market-places.

Douay Rheims
11:43 Woe to you, Pharisees, because you love the uppermost seats in the synagogues, and salutations in the marketplace.

Noah Webster Bible
11:43 Woe to you, Pharisees! for ye love the uppermost seats in the synagogues, and greetings in the markets.

Weymouth New Testament
11:43 Alas for you Pharisees! for you love the best seats in the synagogues, and you like to be bowed to in places of public resort.

World English Bible
11:43 Woe to you Pharisees! For you love the best seats in the synagogues, and the greetings in the marketplaces.

Young's Literal Translation
11:43 `Wo to you, the Pharisees, because ye love the first seats in the synagogues, and the salutations in the market-places.

 

44

Stephens 1550 Textus Receptus
ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti este wV ta mnhmeia ta adhla kai oi anqrwpoi oi peripatounteV epanw ouk oidasin

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti este wV ta mnhmeia ta adhla kai oi anqrwpoi oi peripatounteV epanw ouk oidasin

Byzantine Majority
ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti este wV ta mnhmeia ta adhla kai oi anqrwpoi peripatounteV epanw ouk oidasin

Alexandrian
ouai umin oti este wV ta mnhmeia ta adhla kai oi anqrwpoi [oi] peripatounteV epanw ouk oidasin

Latin Vulgate
11:44 vae vobis quia estis ut monumenta quae non parent et homines ambulantes supra nesciunt

King James Version
11:44 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are as graves which appear not, and the men that walk over [them] are not aware [of them].

American Standard Version
11:44 Woe unto you! for ye are as the tombs which appear not, and the men that walk over them know it not.

Bible in Basic English
11:44 A curse is on you! for you are like the resting-places of dead men, which are not seen, and men go walking over them without knowledge of it.

Darby's English Translation
11:44 Woe unto you, for ye are as the sepulchres which appear not, and the men walking over them do not know it.

Douay Rheims
11:44 Woe to you, because you are as sepulchres that appear not, and men that walk over are not aware.

Noah Webster Bible
11:44 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are as graves which appear not, and the men that walk over them are not aware of them.

Weymouth New Testament
11:44 Alas for you! for you are like the tombs which lie hidden, and the people who walk over them are not aware of their existence."

World English Bible
11:44 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like hidden graves, and the men who walk over them don`t know it."

Young's Literal Translation
11:44 `Wo to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because ye are as the unseen tombs, and the men walking above have not known.`

 

45

Stephens 1550 Textus Receptus
apokriqeiV de tiV twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai hmaV ubrizeiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
apokriqeiV de tiV twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai hmaV ubrizeiV

Byzantine Majority
apokriqeiV de tiV twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai hmaV ubrizeiV

Alexandrian
apokriqeiV de tiV twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai hmaV ubrizeiV

Latin Vulgate
11:45 respondens autem quidam ex legis peritis ait illi magister haec dicens etiam nobis contumeliam facis

King James Version
11:45 Then answered one of the lawyers, and said unto him, Master, thus saying thou reproachest us also.

American Standard Version
11:45 And one of the lawyers answering saith unto him, Teacher, in saying this thou reproachest us also.

Bible in Basic English
11:45 And one of the teachers of the law, answering, said to him, Master, in saying this, you give a bad name to us as to them.

Darby's English Translation
11:45 And one of the doctors of the law answering says to him, Teacher, in saying these things thou insultest us also.

Douay Rheims
11:45 And one of the lawyers answering, saith to him: Master, in saying these things, thou reproachest us also.

Noah Webster Bible
11:45 Then answered one of the lawyers, and said to him, Master, thus saying, thou reproachest us also.

Weymouth New Testament
11:45 Hereupon one of the expounders of the Law exclaimed, "Rabbi, in saying such things you reproach us also."

World English Bible
11:45 One of the lawyers answered him, "Teacher, in saying this you insult us also."

Young's Literal Translation
11:45 And one of the lawyers answering, saith to him, `Teacher, these things saying, us also thou dost insult;`

 

46

Stephens 1550 Textus Receptus
o de eipen kai umin toiV nomikoiV ouai oti fortizete touV anqrwpouV fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete toiV fortioiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de eipen kai umin toiV nomikoiV ouai oti fortizete touV anqrwpouV fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete toiV fortioiV

Byzantine Majority
o de eipen kai umin toiV nomikoiV ouai oti fortizete touV anqrwpouV fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete toiV fortioiV

Alexandrian
o de eipen kai umin toiV nomikoiV ouai oti fortizete touV anqrwpouV fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete toiV fortioiV

Latin Vulgate
11:46 at ille ait et vobis legis peritis vae quia oneratis homines oneribus quae portari non possunt et ipsi uno digito vestro non tangitis sarcinas

King James Version
11:46 And he said, Woe unto you also, [ye] lawyers! for ye lade men with burdens grievous to be borne, and ye yourselves touch not the burdens with one of your fingers.

American Standard Version
11:46 And he said, Woe unto you lawyers also! for ye load men with burdens grievous to be borne, and ye yourselves touch not the burdens with one of your fingers.

Bible in Basic English
11:46 And he said, A curse is on you, teachers of the law! for while other men are crushed under the weight of the rules you make for them, you yourselves do not put so much as one finger to them.

Darby's English Translation
11:46 And he said, To you also woe, doctors of the law, for ye lay upon men burdens heavy to bear, and yourselves do not touch the burdens with one of your fingers.

Douay Rheims
11:46 But he said: Woe to you lawyers also, because you load men with burdens which they cannot bear, and you yourselves touch not the packs with one of your fingers.

Noah Webster Bible
11:46 And he said, Woe to you also, ye lawyers, for ye load men with burdens grievous to be borne, and ye yourselves touch not the burdens with one of your fingers.

Weymouth New Testament
11:46 "Alas too for you expounders of the Law!" replied Jesus, "for you load men with cumbrous burdens which you yourselves will not touch with one of your fingers.

World English Bible
11:46 He said, "Woe to you lawyers also! For you load men with burdens that are difficult to carry, and you yourselves won`t even lift one finger to help carry those burdens.

Young's Literal Translation
11:46 and he said, `And to you, the lawyers, wo! because ye burden men with burdens grievous to be borne, and ye yourselves with one of your fingers do not touch the burdens.

 

47

Stephens 1550 Textus Receptus
ouai umin oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn oi de patereV umwn apekteinan autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouai umin oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn oi de patereV umwn apekteinan autouV

Byzantine Majority
ouai umin oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn oi de patereV umwn apekteinan autouV

Alexandrian
ouai umin oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn oi de patereV umwn apekteinan autouV

Latin Vulgate
11:47 vae vobis quia aedificatis monumenta prophetarum patres autem vestri occiderunt illos

King James Version
11:47 Woe unto you! for ye build the sepulchres of the prophets, and your fathers killed them.

American Standard Version
11:47 Woe unto you! for ye build the tombs of the prophets, and your fathers killed them.

Bible in Basic English
11:47 A curse is on you! for you make resting-places for the bodies of the prophets, but your fathers put them to death.

Darby's English Translation
11:47 Woe unto you, for ye build the sepulchres of the prophets, but your fathers killed them.

Douay Rheims
11:47 Woe to you who build the monuments of the prophets: and your fathers killed them.

Noah Webster Bible
11:47 Woe to you! for ye build the sepulchers of the prophets, and your fathers killed them.

Weymouth New Testament
11:47 Alas for you! for you repair the tombs of the Prophets, whom your forefathers killed.

World English Bible
11:47 Woe to you! For you build the tombs of the prophets, and your fathers killed them.

Young's Literal Translation
11:47 `Wo to you, because ye build the tombs of the prophets, and your fathers killed them.

 

48

Stephens 1550 Textus Receptus
ara martureite kai suneudokeite toiV ergoiV twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autouV umeiV de oikodomeite autwn ta mnhmeia

Scrivener 1894 Textus Receptus
ara martureite kai suneudokeite toiV ergoiV twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autouV umeiV de oikodomeite autwn ta mnhmeia

Byzantine Majority
ara martureite kai suneudokeite toiV ergoiV twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autouV umeiV de oikodomeite autwn ta mnhmeia

Alexandrian
ara martures este kai suneudokeite toiV ergoiV twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autouV umeiV de oikodomeite

Latin Vulgate
11:48 profecto testificamini quod consentitis operibus patrum vestrorum quoniam quidem ipsi eos occiderunt vos autem aedificatis eorum sepulchra

King James Version
11:48 Truly ye bear witness that ye allow the deeds of your fathers: for they indeed killed them, and ye build their sepulchres.

American Standard Version
11:48 So ye are witnesses and consent unto the works of your fathers: for they killed them, and ye build their tombs.

Bible in Basic English
11:48 So you are witnesses and give approval to the work of your fathers; for they put them to death and you make their last resting-places.

Darby's English Translation
11:48 Ye bear witness then, and consent to the works of your fathers; for *they* killed them, and *ye* build their sepulchres.

Douay Rheims
11:48 Truly you bear witness that you consent to the doings of your fathers: for they indeed killed them, and you build their sepulchres.

Noah Webster Bible
11:48 Truly ye bear testimony, that ye allow the deeds of your fathers: for they indeed killed them, and ye build their sepulchers.

Weymouth New Testament
11:48 It follows that you bear testimony to the actions of your forefathers and that you fully approve thereof. They slew, you build.

World English Bible
11:48 So you testify and consent to the works of your fathers. For they killed them, and you build their tombs.

Young's Literal Translation
11:48 Then do ye testify, and are well pleased with the works of your fathers, because they indeed killed them, and ye do build their tombs;

 

49

Stephens 1550 Textus Receptus
dia touto kai h sofia tou qeou eipen apostelw eiV autouV profhtaV kai apostolouV kai ex autwn apoktenousin kai ekdiwxousin

Scrivener 1894 Textus Receptus
dia touto kai h sofia tou qeou eipen apostelw eiV autouV profhtaV kai apostolouV kai ex autwn apoktenousin kai ekdiwxousin

Byzantine Majority
dia touto kai h sofia tou qeou eipen apostelw eiV autouV profhtaV kai apostolouV kai ex autwn apoktenousin kai ekdiwxousin

Alexandrian
dia touto kai h sofia tou qeou eipen apostelw eiV autouV profhtaV kai apostolouV kai ex autwn apoktenousin kai diwxousin

Latin Vulgate
11:49 propterea et sapientia Dei dixit mittam ad illos prophetas et apostolos et ex illis occident et persequentur

King James Version
11:49 Therefore also said the wisdom of God, I will send them prophets and apostles, and [some] of them they shall slay and persecute:

American Standard Version
11:49 Therefore also said the wisdom of God, I will send unto them prophets and apostles; and some of them they shall kill and persecute;

Bible in Basic English
11:49 For this reason the wisdom of God has said, I will send them prophets and teachers, and to some of them they will give death and cruel pains;

Darby's English Translation
11:49 For this reason also the wisdom of God has said, I will send to them prophets and apostles, and of these shall they kill and drive out by persecution,

Douay Rheims
11:49 For this cause also the wisdom of God said: I will send to them prophets and apostles; and some of them they will kill and persecute.

Noah Webster Bible
11:49 Therefore also said the wisdom of God, I will send them prophets and apostles, and some of them they will slay and persecute:

Weymouth New Testament
11:49 "For this reason also the Wisdom of God has said, `I will send Prophets and Apostles to them, of whom they will kill some and persecute others,'

World English Bible
11:49 Therefore also the wisdom of God said, `I will send to them prophets and apostles; and some of them they will kill and persecute,

Young's Literal Translation
11:49 because of this also the wisdom of God said: I will send to them prophets, and apostles, and some of them they shall kill and persecute,

 

50

Stephens 1550 Textus Receptus
ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekcunomenon apo katabolhV kosmou apo thV geneaV tauthV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekcunomenon apo katabolhV kosmou apo thV geneaV tauthV

Byzantine Majority
ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekcunomenon apo katabolhV kosmou apo thV geneaV tauthV

Alexandrian
ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekkecumenon apo katabolhV kosmou apo thV geneaV tauthV

Latin Vulgate
11:50 ut inquiratur sanguis omnium prophetarum qui effusus est a constitutione mundi a generatione ista

King James Version
11:50 That the blood of all the prophets, which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation;

American Standard Version
11:50 that the blood of all the prophets, which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation;

Bible in Basic English
11:50 So that punishment may come on this generation for the blood of all the prophets which was given from the earliest days;

Darby's English Translation
11:50 that the blood of all the prophets which has been poured out from the foundation of the world may be required of this generation,

Douay Rheims
11:50 That the blood of all the prophets which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation,

Noah Webster Bible
11:50 That the blood of all the prophets, which hath been shed from the foundation of the world, may be required of this generation;

Weymouth New Testament
11:50 so that the blood of all the Prophets, that is being shed from the creation of the world onwards, may be required from the present generation.

World English Bible
11:50 that the blood of all the prophets, which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation;

Young's Literal Translation
11:50 that the blood of all the prophets, that is being poured forth from the foundation of the world, may be required from this generation;

 

51

Stephens 1550 Textus Receptus
apo tou aimatoV abel ewV tou aimatoV zacariou tou apolomenou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo thV geneaV tauthV

Scrivener 1894 Textus Receptus
apo tou aimatoV abel ewV tou aimatoV zacariou tou apolomenou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo thV geneaV tauthV

Byzantine Majority
apo tou aimatoV abel ewV tou aimatoV zacariou tou apolomenou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo thV geneaV tauthV

Alexandrian
apo aimatoV abel ewV aimatoV zacariou tou apolomenou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo thV geneaV tauthV

Latin Vulgate
11:51 a sanguine Abel usque ad sanguinem Zacchariae qui periit inter altare et aedem ita dico vobis requiretur ab hac generatione

King James Version
11:51 From the blood of Abel unto the blood of Zacharias, which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation.

American Standard Version
11:51 from the blood of Abel unto the blood of Zachariah, who perished between the altar and the sanctuary: yea, I say unto you, it shall be required of this generation.

Bible in Basic English
11:51 From the blood of Abel to the blood of Zachariah, who was put to death between the altar and the Temple. Yes, I say to you, It will come on this generation.

Darby's English Translation
11:51 from the blood of Abel to the blood of Zacharias, who perished between the altar and the house; yea, I say to you, it shall be required of this generation.

Douay Rheims
11:51 From the blood of Abel unto the blood of Zacharias, who was slain between the alter and the temple: Yea I say to you, It shall be required of this generation.

Noah Webster Bible
11:51 From the blood of Abel to the blood of Zacharias, who perished between the altar and the temple: verily I say to you, It shall be required of this generation.

Weymouth New Testament
11:51 Yes, I tell you that, from the blood of Abel down to the blood of Zechariah who perished between the altar and the House, it shall all be required from the present generation.

World English Bible
11:51 from the blood of Abel to the blood of Zachariah, who perished between the altar and the sanctuary.` Yes, I tell you, it will be required of this generation.

Young's Literal Translation
11:51 from the blood of Abel unto the blood of Zacharias, who perished between the altar and the house; yes, I say to you, It shall be required from this generation.

 

52

Stephens 1550 Textus Receptus
ouai umin toiV nomikoiV oti hrate thn kleida thV gnwsewV autoi ouk eishlqete kai touV eisercomenouV ekwlusate

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouai umin toiV nomikoiV oti hrate thn kleida thV gnwsewV autoi ouk eishlqete kai touV eisercomenouV ekwlusate

Byzantine Majority
ouai umin toiV nomikoiV oti hrate thn kleida thV gnwsewV autoi ouk eishlqete kai touV eisercomenouV ekwlusate

Alexandrian
ouai umin toiV nomikoiV oti hrate thn kleida thV gnwsewV autoi ouk eishlqate kai touV eisercomenouV ekwlusate

Latin Vulgate
11:52 vae vobis legis peritis quia tulistis clavem scientiae ipsi non introistis et eos qui introibant prohibuistis

King James Version
11:52 Woe unto you, lawyers! for ye have taken away the key of knowledge: ye entered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered.

American Standard Version
11:52 Woe unto you lawyers! for ye took away the key of knowledge: ye entered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered.

Bible in Basic English
11:52 A curse is on you, teachers of the law! for you have taken away the key of knowledge: you did not go in yourselves, and you got in the way of those who were going in.

Darby's English Translation
11:52 Woe unto you, the doctors of the law, for ye have taken away the key of knowledge; yourselves have not entered in, and those who were entering in ye have hindered.

Douay Rheims
11:52 Woe to you lawyers, for you have taken away the key of knowledge: you yourselves have not entered in, and those that were entering in, you have hindered.

Noah Webster Bible
11:52 Woe to you, lawyers! for ye have taken away the key of knowledge: ye have not entered in yourselves, and them that were entering in ye hindered.

Weymouth New Testament
11:52 "Alas for you expounders of the Law! for you have taken away the key of knowledge: you yourselves have not entered, and those who wanted to enter you have hindered."

World English Bible
11:52 Woe to you lawyers! For you took away the key of knowledge. You didn`t enter in yourselves, and those who were entering in, you hindered."

Young's Literal Translation
11:52 `Wo to you, the lawyers, because ye took away the key of the knowledge; yourselves ye did not enter; and those coming in, ye did hinder.`

 

53

Stephens 1550 Textus Receptus
legontos de autou tauta pros autous hrxanto oi grammateiV kai oi farisaioi deinwV enecein kai apostomatizein auton peri pleionwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
legontos de autou tauta pros autous hrxanto oi grammateiV kai oi farisaioi deinwV enecein kai apostomatizein auton peri pleionwn

Byzantine Majority
legontos de autou tauta pros autous hrxanto oi grammateiV kai oi farisaioi deinwV enecein kai apostomatizein auton peri pleionwn

Alexandrian
kakeiqen exelqontos autou hrxanto oi grammateiV kai oi farisaioi deinwV enecein kai apostomatizein auton peri pleionwn

Latin Vulgate
11:53 cum haec ad illos diceret coeperunt Pharisaei et legis periti graviter insistere et os eius opprimere de multis

King James Version
11:53 And as he said these things unto them, the scribes and the Pharisees began to urge [him] vehemently, and to provoke him to speak of many things:

American Standard Version
11:53 And when he was come out from thence, the scribes and the Pharisees began to press upon him vehemently, and to provoke him to speak of many things;

Bible in Basic English
11:53 And when he had come out of that place, the scribes and the Pharisees came round him angrily, questioning him about more things;

Darby's English Translation
11:53 And as he said these things to them, the scribes and the Pharisees began to press him urgently, and to make him speak of many things;

Douay Rheims
11:53 And as he was saying these things to them, the Pharisees and the lawyers began violently to urge him, and to oppress his mouth about many things,

Noah Webster Bible
11:53 And as he said these things to them, the scribes and the Pharisees began to urge him vehemently, and to solicit him to speak of many things;

Weymouth New Testament
11:53 After He had left the house, the Scribes and Pharisees commenced a vehement attempt to entangle Him and make Him give off-hand answers on numerous points,

World English Bible
11:53 As he said these things to them, the scribes and the Pharisees began to be terribly angry, and to draw many things out of him;

Young's Literal Translation
11:53 And in his speaking these things unto them, the scribes and the Pharisees began fearfully to urge and to press him to speak about many things,

 

54

Stephens 1550 Textus Receptus
enedreuonteV auton kai zhtountes qhreusai ti ek tou stomatoV autou ina kathgorhswsin autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
enedreuonteV auton kai zhtountes qhreusai ti ek tou stomatoV autou ina kathgorhswsin autou

Byzantine Majority
enedreuonteV auton zhtountes qhreusai ti ek tou stomatoV autou ina kathgorhswsin autou

Alexandrian
enedreuonteV auton qhreusai ti ek tou stomatoV autou

Latin Vulgate
11:54 insidiantes et quaerentes capere aliquid ex ore eius ut accusarent eum

King James Version
11:54 Laying wait for him, and seeking to catch something out of his mouth, that they might accuse him.

American Standard Version
11:54 laying wait for him, to catch something out of his mouth.

Bible in Basic English
11:54 And watching him, for a chance to get something from his words which might be used against him.

Darby's English Translation
11:54 watching him, and seeking to catch something out of his mouth, that they might accuse him.

Douay Rheims
11:54 Lying in wait for him, and seeking to catch something from his mouth, that they might accuse him.

Noah Webster Bible
11:54 Laying wait for him, and seeking to catch something from his mouth, that they might accuse him.

Weymouth New Testament
11:54 lying in wait to catch some unguarded expression from His lips.

World English Bible
11:54 laying in wait for him, and seeking to catch him in something he might say, that they might accuse him.

Young's Literal Translation
11:54 laying wait for him, and seeking to catch something out of his mouth, that they might accuse him.

 

Luke 12

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com