Parallel Greek New Testament

Luke 8

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Return to Index

Chapter 9

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1

Stephens 1550 Textus Receptus
sugkalesamenoV de touV dwdeka maqhtas autou edwken autoiV dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosouV qerapeuein

Scrivener 1894 Textus Receptus
sugkalesamenoV de touV dwdeka maqhtas autou edwken autoiV dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosouV qerapeuein

Byzantine Majority
sugkalesamenoV de touV dwdeka edwken autoiV dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosouV qerapeuein

Alexandrian
sugkalesamenoV de touV dwdeka edwken autoiV dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosouV qerapeuein

Latin Vulgate
9:1 convocatis autem duodecim apostolis dedit illis virtutem et potestatem super omnia daemonia et ut languores curarent

King James Version
9:1 Then he called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.

American Standard Version
9:1 And he called the twelve together, and gave them power and authority over all demons, and to cure diseases.

Bible in Basic English
9:1 And getting the twelve together, he gave them power and authority over all evil spirits and over diseases, to make them well.

Darby's English Translation
9:1 And having called together the twelve, he gave them power and authority over all demons, and to heal diseases,

Douay Rheims
9:1 Then calling together the twelve apostles, he gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.

Noah Webster Bible
9:1 Then he called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all demons, and to cure diseases.

Weymouth New Testament
9:1 Then calling the Twelve together He conferred on them power and authority over all the demons and to cure diseases;

World English Bible
9:1 He called the twelve together, and gave them power and authority over all demons, and to cure diseases.

Young's Literal Translation
9:1 And having called together his twelve disciples, he gave them power and authority over all the demons, and to cure sicknesses,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apesteilen autouV khrussein thn basileian tou qeou kai iasqai tous asqenountas

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apesteilen autouV khrussein thn basileian tou qeou kai iasqai tous asqenountas

Byzantine Majority
kai apesteilen autouV khrussein thn basileian tou qeou kai iasqai tous asqenountas

Alexandrian
kai apesteilen autouV khrussein thn basileian tou qeou kai iasqai [tous asqeneis]

Latin Vulgate
9:2 et misit illos praedicare regnum Dei et sanare infirmos

King James Version
9:2 And he sent them to preach the kingdom of God, and to heal the sick.

American Standard Version
9:2 And he sent them forth to preach the kingdom of God, and to heal the sick.

Bible in Basic English
9:2 And he sent them out to be preachers of the kingdom of God, and to make well those who were ill.

Darby's English Translation
9:2 and sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick.

Douay Rheims
9:2 And he sent them to preach the kingdom of God, and to heal the sick.

Noah Webster Bible
9:2 And he sent them to preach the kingdom of God, and to heal the sick.

Weymouth New Testament
9:2 and sent them out to proclaim the Kingdom of God and to cure the sick.

World English Bible
9:2 He sent them forth to preach the kingdom of God, and to heal the sick.

Young's Literal Translation
9:2 and he sent them to proclaim the reign of God, and to heal the ailing.

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen proV autouV mhden airete eiV thn odon mhte rabdous mhte phran mhte arton mhte argurion mhte ana duo citwnaV ecein

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen proV autouV mhden airete eiV thn odon mhte rabdous mhte phran mhte arton mhte argurion mhte ana duo citwnaV ecein

Byzantine Majority
kai eipen proV autouV mhden airete eiV thn odon mhte rabdous mhte phran mhte arton mhte argurion mhte ana duo citwnaV ecein

Alexandrian
kai eipen proV autouV mhden airete eiV thn odon mhte rabdon mhte phran mhte arton mhte argurion mhte [ana] duo citwnaV ecein

Latin Vulgate
9:3 et ait ad illos nihil tuleritis in via neque virgam neque peram neque panem neque pecuniam neque duas tunicas habeatis

King James Version
9:3 And he said unto them, Take nothing for [your] journey, neither staves, nor scrip, neither bread, neither money; neither have two coats apiece.

American Standard Version
9:3 And he said unto them, Take nothing for your journey, neither staff, nor wallet, nor bread, nor money; neither have two coats.

Bible in Basic English
9:3 And he said to them, Take nothing for your journey, no stick or bag or bread or money, and do not take two coats.

Darby's English Translation
9:3 And he said to them, Take nothing for the way, neither staff, nor scrip, nor bread, nor money; nor to have two body-coats apiece.

Douay Rheims
9:3 And he said to them: Take nothing for your journey; neither staff, nor scrip, nor bread, nor money; neither have two coats.

Noah Webster Bible
9:3 And he said to them, Take nothing for your journey, neither staffs, nor bag, neither bread, neither money; neither have two coats apiece.

Weymouth New Testament
9:3 And He commanded them, "Take nothing for your journey; neither stick nor bag nor bread nor money; and do not have an extra under garment.

World English Bible
9:3 He said to them, "Take nothing for your journey -- neither staffs, nor wallet, nor bread, nor money; neither have two coats apiece.

Young's Literal Translation
9:3 And he said unto them, `Take nothing for the way, neither staff, nor scrip, nor bread, nor money; neither have two coats each;

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eiV hn an oikian eiselqhte ekei menete kai ekeiqen exercesqe

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eiV hn an oikian eiselqhte ekei menete kai ekeiqen exercesqe

Byzantine Majority
kai eiV hn an oikian eiselqhte ekei menete kai ekeiqen exercesqe

Alexandrian
kai eiV hn an oikian eiselqhte ekei menete kai ekeiqen exercesqe

Latin Vulgate
9:4 et in quamcumque domum intraveritis ibi manete et inde ne exeatis

King James Version
9:4 And whatsoever house ye enter into, there abide, and thence depart.

American Standard Version
9:4 And into whatsoever house ye enter, there abide, and thence depart.

Bible in Basic English
9:4 And if you go into a house, let that house be your resting-place till you go away.

Darby's English Translation
9:4 And into whatsoever house ye enter, there abide and thence go forth.

Douay Rheims
9:4 And whatsoever house you shall enter into, abide there, and depart not from thence.

Noah Webster Bible
9:4 And into whatever house ye enter, there abide, and thence depart.

Weymouth New Testament
9:4 Whatever house you enter, make that your home, and from it start afresh.

World English Bible
9:4 Into whatever house you enter, stay there, and depart from there.

Young's Literal Translation
9:4 and into whatever house ye may enter, there remain, and thence depart;

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai osoi an mh dexwntai umaV exercomenoi apo thV polewV ekeinhV kai ton koniorton apo twn podwn umwn apotinaxate eiV marturion ep autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai osoi an mh dexwntai umaV exercomenoi apo thV polewV ekeinhV kai ton koniorton apo twn podwn umwn apotinaxate eiV marturion ep autouV

Byzantine Majority
kai osoi ean mh dexwntai umaV exercomenoi apo thV polewV ekeinhV kai ton koniorton apo twn podwn umwn apotinaxate eiV marturion ep autouV

Alexandrian
kai osoi an mh decwntai umaV exercomenoi apo thV polewV ekeinhV ton koniorton apo twn podwn umwn apotinassete eiV marturion ep autouV

Latin Vulgate
9:5 et quicumque non receperint vos exeuntes de civitate illa etiam pulverem pedum vestrorum excutite in testimonium supra illos

King James Version
9:5 And whosoever will not receive you, when ye go out of that city, shake off the very dust from your feet for a testimony against them.

American Standard Version
9:5 And as many as receive you not, when ye depart from that city, shake off the dust from your feet for a testimony against them.

Bible in Basic English
9:5 And if any people will not take you in, when you go away from that town, put off its dust from your feet for a witness against them.

Darby's English Translation
9:5 And as many as may not receive you, going forth from that city, shake off even the dust from your feet for a witness against them.

Douay Rheims
9:5 And whosoever will not receive you, when ye go out of that city, shake off even the dust of your feet, for a testimony against them.

Noah Webster Bible
9:5 And whoever will not receive you, when ye go out of that city, shake off the very dust from your feet for a testimony against them.

Weymouth New Testament
9:5 Wherever they refuse to receive you, as you leave that town shake off the very dust from your feet as a protest against them."

World English Bible
9:5 As many as don`t receive you, when you depart from that city, shake off even the dust from your feet for a testimony against them."

Young's Literal Translation
9:5 and as many as may not receive you, going forth from that city, even the dust from your feet shake off, for a testimony against them.`

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
exercomenoi de dihrconto kata taV kwmaV euaggelizomenoi kai qerapeuonteV pantacou

Scrivener 1894 Textus Receptus
exercomenoi de dihrconto kata taV kwmaV euaggelizomenoi kai qerapeuonteV pantacou

Byzantine Majority
exercomenoi de dihrconto kata taV kwmaV euaggelizomenoi kai qerapeuonteV pantacou

Alexandrian
exercomenoi de dihrconto kata taV kwmaV euaggelizomenoi kai qerapeuonteV pantacou

Latin Vulgate
9:6 egressi autem circumibant per castella evangelizantes et curantes ubique

King James Version
9:6 And they departed, and went through the towns, preaching the gospel, and healing every where.

American Standard Version
9:6 And they departed, and went throughout the villages, preaching the gospel, and healing everywhere.

Bible in Basic English
9:6 And they went away, journeying through all the towns, preaching the good news and making people free from diseases in all places.

Darby's English Translation
9:6 And going forth they passed through the villages, announcing the glad tidings and healing everywhere.

Douay Rheims
9:6 And going out, they went about through the towns, preaching the gospel, and healing every where.

Noah Webster Bible
9:6 And they departed, and went through the towns, preaching the gospel, and healing every where.

Weymouth New Testament
9:6 So they departed and visited village after village, spreading the Good News and performing cures everywhere.

World English Bible
9:6 They departed, and went throughout the villages, preaching the gospel, and healing everywhere.

Young's Literal Translation
9:6 And going forth they were going through the several villages, proclaiming good news, and healing everywhere.

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
hkousen de hrwdhV o tetrarchs ta ginomena up autou panta kai dihporei dia to legesqai upo tinwn oti iwannhV eghgertai ek nekrwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
hkousen de hrwdhV o tetrarchs ta ginomena up autou panta kai dihporei dia to legesqai upo tinwn oti iwannhV eghgertai ek nekrwn

Byzantine Majority
hkousen de hrwdhV o tetrarchs ta ginomena up autou panta kai dihporei dia to legesqai upo tinwn oti iwannhV eghgertai ek nekrwn

Alexandrian
hkousen de hrwdhV o tetraarchs ta ginomena panta kai dihporei dia to legesqai upo tinwn oti iwannhV hgerqh ek nekrwn

Latin Vulgate
9:7 audivit autem Herodes tetrarcha omnia quae fiebant ab eo et haesitabat eo quod diceretur

King James Version
9:7 Now Herod the tetrarch heard of all that was done by him: and he was perplexed, because that it was said of some, that John was risen from the dead;

American Standard Version
9:7 Now Herod the tetrarch heard of all that was done: and he was much perplexed, because that it was said by some, that John was risen from the dead;

Bible in Basic English
9:7 Now Herod the king had news of all these things: and he was in doubt, because it was said by some people that John had come back from the dead;

Darby's English Translation
9:7 And Herod the tetrarch heard of all the things which were done by him, and was in perplexity, because it was said by some that John was risen from among the dead,

Douay Rheims
9:7 Now Herod, the tetrarch, heard of all things that were done by him; and he was in a doubt, because it was said

Noah Webster Bible
9:7 Now Herod the tetrarch heard of all that was done by him: and he was perplexed, because that it was said by some, that John had risen from the dead;

Weymouth New Testament
9:7 Now Herod the Tetrarch heard of all that was going on; and he was bewildered because of its being said by some that John had come back to life,

World English Bible
9:7 Now Herod, the tetrarch, heard of all that was done by him; and he was very perplexed, because it was said by some that John had risen from the dead,

Young's Literal Translation
9:7 And Herod the tetrarch heard of all the things being done by him, and was perplexed, because it was said by certain, that John hath been raised out of the dead;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
upo tinwn de oti hliaV efanh allwn de oti profhthV eis twn arcaiwn anesth

Scrivener 1894 Textus Receptus
upo tinwn de oti hliaV efanh allwn de oti profhthV eis twn arcaiwn anesth

Byzantine Majority
upo tinwn de oti hliaV efanh allwn de oti profhthV eis twn arcaiwn anesth

Alexandrian
upo tinwn de oti hliaV efanh allwn de oti profhthV tis twn arcaiwn anesth

Latin Vulgate
9:8 a quibusdam quia Iohannes surrexit a mortuis a quibusdam vero quia Helias apparuit ab aliis autem quia propheta unus de antiquis surrexit

King James Version
9:8 And of some, that Elias had appeared; and of others, that one of the old prophets was risen again.

American Standard Version
9:8 and by some, that Elijah had appeared; and by others, that one of the old prophets was risen again.

Bible in Basic English
9:8 And by some, that Elijah had come; and by others, that one of the old prophets had come back to life.

Darby's English Translation
9:8 and by some that Elias had appeared, and by others that one of the old prophets had risen again.

Douay Rheims
9:8 By some, that John was risen from the dead: but by other some, that Elias had appeared; and by others, that one of the old prophets was risen again.

Noah Webster Bible
9:8 And by some, that Elijah had appeared; and by others, that one of the ancient prophets had risen again.

Weymouth New Testament
9:8 by others that Elijah had appeared, and by others that some one of the ancient Prophets had come back to life.

World English Bible
9:8 and by some that Elijah had appeared, and by others that one of the old prophets had risen again.

Young's Literal Translation
9:8 and by certain, that Elijah did appear, and by others, that a prophet, one of the ancients, was risen;

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen o hrwdhV iwannhn egw apekefalisa tiV de estin outoV peri ou egw akouw toiauta kai ezhtei idein auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen o hrwdhV iwannhn egw apekefalisa tiV de estin outoV peri ou egw akouw toiauta kai ezhtei idein auton

Byzantine Majority
kai eipen hrwdhV iwannhn egw apekefalisa tiV de estin outoV peri ou egw akouw toiauta kai ezhtei idein auton

Alexandrian
eipen de hrwdhV iwannhn egw apekefalisa tiV de estin outoV peri ou akouw toiauta kai ezhtei idein auton

Latin Vulgate
9:9 et ait Herodes Iohannem ego decollavi quis autem est iste de quo audio ego talia et quaerebat videre eum

King James Version
9:9 And Herod said, John have I beheaded: but who is this, of whom I hear such things? And he desired to see him.

American Standard Version
9:9 And Herod said, John I beheaded: but who is this, about whom I hear such things? And he sought to see him.

Bible in Basic English
9:9 And Herod said, I put John to death: but who is this, of whom such stories are given to me? And he had a desire to see him.

Darby's English Translation
9:9 And Herod said, John *I* have beheaded, but who is this of whom I hear such things? and he sought to see him.

Douay Rheims
9:9 And Herod said: John I have beheaded; but who is this of whom I hear such things? And he sought to see him.

Noah Webster Bible
9:9 And Herod said, John have I beheaded; but who is this of whom I hear such things? And he desired to see him.

Weymouth New Testament
9:9 And Herod said, "John I have beheaded; but who is this, of whom I hear such reports?" And he sought for an opportunity of seeing Jesus.

World English Bible
9:9 Herod said, "John I beheaded, but who is this, about whom I hear such things?" He sought to see him.

Young's Literal Translation
9:9 and Herod said, `John I did behead, but who is this concerning whom I hear such things?` and he was seeking to see him.

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai upostreyanteV oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan kai paralabwn autouV upecwrhsen kat idian eiV topon erhmon polews kaloumenhs bhqsaida

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai upostreyanteV oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan kai paralabwn autouV upecwrhsen kat idian eiV topon erhmon polews kaloumenhs bhqsaida

Byzantine Majority
kai upostreyanteV oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan kai paralabwn autouV upecwrhsen kat idian eiV topon erhmon polews kaloumenhs bhqsaidan

Alexandrian
kai upostreyanteV oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan kai paralabwn autouV upecwrhsen kat idian eiV polin kaloumenhn bhqsaida

Latin Vulgate
9:10 et reversi apostoli narraverunt illi quaecumque fecerunt et adsumptis illis secessit seorsum in locum desertum qui est Bethsaida

King James Version
9:10 And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them, and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida.

American Standard Version
9:10 And the apostles, when they were returned, declared unto him what things they had done. And he took them, and withdrew apart to a city called Bethsaida.

Bible in Basic English
9:10 And the twelve, when they came back, gave him an account of what they had done. And he took them with him and went away from the people to a town named Beth-saida.

Darby's English Translation
9:10 And the apostles having returned related to him whatever they had done. And he took them and withdrew apart into a desert place of a city called Bethsaida.

Douay Rheims
9:10 And the apostles, when they were returned, told him all they had done. And taking them, he went aside into a desert place, apart, which belongeth to Bethsaida.

Noah Webster Bible
9:10 And the apostles, when they had returned, told him all that they had done. And he took them, and went aside privately into a desert place, belonging to the city called Bethsaida.

Weymouth New Testament
9:10 The Apostles, on their return, related to Jesus all they had done. Then He took them and withdrew to a quiet retreat, to a town called Bethsaida.

World English Bible
9:10 The apostles, when they had returned, told him what things they had done. He took them, and withdrew apart to a deserted place of a city called Bethsaida.

Young's Literal Translation
9:10 And the apostles having turned back, declared to him how great things they did, and having taken them, he withdrew by himself to a desert place of a city called Bethsaida,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de ocloi gnonteV hkolouqhsan autw kai dexamenos autouV elalei autoiV peri thV basileiaV tou qeou kai touV creian econtaV qerapeiaV iato

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de ocloi gnonteV hkolouqhsan autw kai dexamenos autouV elalei autoiV peri thV basileiaV tou qeou kai touV creian econtaV qerapeiaV iato

Byzantine Majority
oi de ocloi gnonteV hkolouqhsan autw kai dexamenos autouV elalei autoiV peri thV basileiaV tou qeou kai touV creian econtaV qerapeiaV iato

Alexandrian
oi de ocloi gnonteV hkolouqhsan autw kai apodexamenos autouV elalei autoiV peri thV basileiaV tou qeou kai touV creian econtaV qerapeiaV iato

Latin Vulgate
9:11 quod cum cognovissent turbae secutae sunt illum et excepit illos et loquebatur illis de regno Dei et eos qui cura indigebant sanabat

King James Version
9:11 And the people, when they knew [it], followed him: and he received them, and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing.

American Standard Version
9:11 But the multitudes perceiving it followed him: and he welcomed them, and spake to them of the kingdom of God, and them that had need of healing he cured.

Bible in Basic English
9:11 But the people, getting news of it, went after him: and he was pleased to see them, and gave them teaching about the kingdom of God, and made those well who were in need of it.

Darby's English Translation
9:11 But the crowds knowing it followed him; and he received them and spake to them of the kingdom of God, and cured those that had need of healing.

Douay Rheims
9:11 Which when the people knew, they followed him; and he received them, and spoke to them of the kingdom of God, and healed them who had need of healing.

Noah Webster Bible
9:11 And the people, when they knew it, followed him: and he received them, and spoke to them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing.

Weymouth New Testament
9:11 But the immense crowd, aware of this, followed Him; and receiving them kindly He proceeded to speak to them of the Kingdom of God, and those who needed to be restored to health, He cured.

World English Bible
9:11 But the multitudes, perceiving it, followed him. He welcomed them, and spoke to them of the kingdom of God, and he cured those who needed healing.

Young's Literal Translation
9:11 and the multitudes having known did follow him, and having received them, he was speaking to them concerning the reign of God, and those having need of service he cured.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
h de hmera hrxato klinein proselqonteV de oi dwdeka eipon autw apoluson ton oclon ina apelqontes eiV taV kuklw kwmaV kai tous agrouV kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen

Scrivener 1894 Textus Receptus
h de hmera hrxato klinein proselqonteV de oi dwdeka eipon autw apoluson ton oclon ina apelqontes eiV taV kuklw kwmaV kai tous agrouV kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen

Byzantine Majority
h de hmera hrxato klinein proselqonteV de oi dwdeka eipon autw apoluson ton oclon ina apelqontes eiV taV kuklw kwmaV kai tous agrouV kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen

Alexandrian
h de hmera hrxato klinein proselqonteV de oi dwdeka eipan autw apoluson ton oclon ina poreuqentes eiV taV kuklw kwmaV kai agrouV kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen

Latin Vulgate
9:12 dies autem coeperat declinare et accedentes duodecim dixerunt illi dimitte turbas ut euntes in castella villasque quae circa sunt devertant et inveniant escas quia hic in loco deserto sumus

King James Version
9:12 And when the day began to wear away, then came the twelve, and said unto him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country round about, and lodge, and get victuals: for we are here in a desert place.

American Standard Version
9:12 And the day began to wear away; and the twelve came, and said unto him, Send the multitude away, that they may go into the villages and country round about, and lodge, and get provisions: for we are here in a desert place.

Bible in Basic English
9:12 And the day went on; and the twelve came to him and said, Send these people away so that they may go into the towns and the country round about and get resting-places and food for themselves, for we are in a waste place.

Darby's English Translation
9:12 But the day began to decline, and the twelve came and said to him, Send away the crowd that they may go into the villages around, and into the fields, and lodge and find victuals, for here we are in a desert place.

Douay Rheims
9:12 Now the day began to decline. And the twelve came and said to him: Send away the multitude, that going into the towns and villages round about, they may lodge and get victuals; for we are here in a desert place.

Noah Webster Bible
9:12 And when the day began to decline, then came the twelve, and said to him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country around, and lodge, and get victuals: for we are here in a desert place.

Weymouth New Testament
9:12 Now when the day began to decline, the Twelve came to Him and said, "Send the people away, that they may go to the villages and farms round about and find lodging and a supply of food; because here we are in an uninhabited district."

World English Bible
9:12 The day began to wear away; and the twelve came, and said to him, "Send the multitude away, that they may go into the surrounding villages and farms, and lodge, and get provisions, for we are here in a desert place."

Young's Literal Translation
9:12 And the day began to decline, and the twelve having come near, said to him, `Let away the multitude, that having gone to the villages and the fields round about, they may lodge and may find provision, because here we are in a desert place.`

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen de proV autouV dote autoiV umeiV fagein oi de eipon ouk eisin hmin pleion h pente artoi kai duo icqueV ei mhti poreuqenteV hmeiV agoraswmen eiV panta ton laon touton brwmata

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen de proV autouV dote autoiV umeiV fagein oi de eipon ouk eisin hmin pleion h pente artoi kai duo icqueV ei mhti poreuqenteV hmeiV agoraswmen eiV panta ton laon touton brwmata

Byzantine Majority
eipen de proV autouV dote autoiV umeiV fagein oi de eipon ouk eisin hmin pleion h pente artoi kai icqueV duo ei mhti poreuqenteV hmeiV agoraswmen eiV panta ton laon touton brwmata

Alexandrian
eipen de proV autouV dote autoiV umeiV fagein oi de eipan ouk eisin hmin pleion h artoi pente kai icqueV duo ei mhti poreuqenteV hmeiV agoraswmen eiV panta ton laon touton brwmata

Latin Vulgate
9:13 ait autem ad illos vos date illis manducare at illi dixerunt non sunt nobis plus quam quinque panes et duo pisces nisi forte nos eamus et emamus in omnem hanc turbam escas

King James Version
9:13 But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more but five loaves and two fishes; except we should go and buy meat for all this people.

American Standard Version
9:13 But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more than five loaves and two fishes; except we should go and buy food for all this people.

Bible in Basic English
9:13 But he said, Give them food yourselves. And they said, We have only five cakes of bread and two fishes, if we do not go and get food for all these people.

Darby's English Translation
9:13 And he said to them, Give *ye them to eat. And they said, We have not more than five loaves and two fishes, unless *we* should go and buy food for all this people;

Douay Rheims
9:13 But he said to them: Give you them to eat. And they said: We have no more than five loaves and two fishes; unless perhaps we should go and buy food for all this multitude.

Noah Webster Bible
9:13 But he said to them, Give ye them to eat. And they said, We have no more than five loaves and two fishes; except we should go and buy provisions for all this people.

Weymouth New Testament
9:13 "You yourselves," He said, "must give them food." "We have nothing," they replied, "but five loaves and a couple of fish, unless indeed we were to go and buy provisions for all this host of people."

World English Bible
9:13 But he said to them, "You give them something to eat." They said, "We have no more than five loaves and two fish, unless we should go and buy food for all these people."

Young's Literal Translation
9:13 And he said unto them, `Give ye them to eat;` and they said, `We have no more than five loaves, and two fishes: except, having gone, we may buy for all this people victuals;`

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
hsan gar wsei andreV pentakiscilioi eipen de proV touV maqhtaV autou kataklinate autouV klisiaV ana penthkonta

Scrivener 1894 Textus Receptus
hsan gar wsei andreV pentakiscilioi eipen de proV touV maqhtaV autou kataklinate autouV klisiaV ana penthkonta

Byzantine Majority
hsan gar wsei andreV pentakiscilioi eipen de proV touV maqhtaV autou kataklinate autouV klisiaV ana penthkonta

Alexandrian
hsan gar wsei andreV pentakiscilioi eipen de proV touV maqhtaV autou kataklinate autouV klisiaV [wsei] ana penthkonta

Latin Vulgate
9:14 erant autem fere viri quinque milia ait autem ad discipulos suos facite illos discumbere per convivia quinquagenos

King James Version
9:14 For they were about five thousand men. And he said to his disciples, Make them sit down by fifties in a company.

American Standard Version
9:14 For they were about five thousand men. And he said unto his disciples, Make them sit down in companies, about fifty each.

Bible in Basic English
9:14 For there were about five thousand men. And he said to his disciples, Make them be seated in groups, about fifty to a group.

Darby's English Translation
9:14 for they were about five thousand men. And he said to his disciples, Make them sit down in companies by fifties.

Douay Rheims
9:14 Now there were about five thousand men. And he said to his disciples: Make them sit down by fifties in a company.

Noah Webster Bible
9:14 For they were about five thousand men. And he said to his disciples, Make them sit down by fifties in a company.

Weymouth New Testament
9:14 (For there were about 5,000 adult men.) But He said to His disciples, "Make them sit down in parties of about fifty each."

World English Bible
9:14 For they were about five thousand men. He said to his disciples, "Make them sit down in groups of about fifty each."

Young's Literal Translation
9:14 for they were about five thousand men. And he said unto his disciples, `Cause them to recline in companies, in each fifty;`

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epoihsan outwV kai aneklinan apantaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epoihsan outwV kai aneklinan apantaV

Byzantine Majority
kai epoihsan outwV kai aneklinan apantaV

Alexandrian
kai epoihsan outwV kai kateklinan apantaV

Latin Vulgate
9:15 et ita fecerunt et discumbere fecerunt omnes

King James Version
9:15 And they did so, and made them all sit down.

American Standard Version
9:15 And they did so, and made them all sit down.

Bible in Basic English
9:15 And they did so, and made them all be seated.

Darby's English Translation
9:15 And they did so, and made them all sit down.

Douay Rheims
9:15 And they did so; and made them all sit down.

Noah Webster Bible
9:15 And they did so, and made them all sit down.

Weymouth New Testament
9:15 They did so, making them all, without exception, sit down.

World English Bible
9:15 They did so, and made them all sit down.

Young's Literal Translation
9:15 and they did so, and made all to recline;

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
labwn de touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen autouV kai kateklasen kai edidou toiV maqhtaiV paratiqenai tw oclw

Scrivener 1894 Textus Receptus
labwn de touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen autouV kai kateklasen kai edidou toiV maqhtaiV paratiqenai tw oclw

Byzantine Majority
labwn de touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen autouV kai kateklasen kai edidou toiV maqhtaiV paratiqenai tw oclw

Alexandrian
labwn de touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen autouV kai kateklasen kai edidou toiV maqhtaiV paraqeinai tw oclw

Latin Vulgate
9:16 acceptis autem quinque panibus et duobus piscibus respexit in caelum et benedixit illis et fregit et distribuit discipulis suis ut ponerent ante turbas

King James Version
9:16 Then he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake, and gave to the disciples to set before the multitude.

American Standard Version
9:16 And he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake; and gave to the disciples to set before the multitude.

Bible in Basic English
9:16 And he took the five cakes of bread and the two fishes and, looking up to heaven, he said words of blessing over them, and when they had been broken, he gave them to the disciples to give to the people.

Darby's English Translation
9:16 And taking the five loaves and the two fishes, looking up to heaven he blessed them, and broke and gave to the disciples to set before the crowd.

Douay Rheims
9:16 And taking the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed them; and he broke, and distributed to his disciples, to set before the multitude.

Noah Webster Bible
9:16 Then he took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and broke, and gave to the disciples to set before the multitude.

Weymouth New Testament
9:16 Then He took the five loaves and the two fish, and looking up to Heaven He blessed them and broke them into portions which He gave to the disciples to distribute to the people.

World English Bible
9:16 He took the five loaves and the two fish, and looking up to the sky, he blessed them, and broke them, and gave them to the disciples to set before the multitude.

Young's Literal Translation
9:16 and having taken the five loaves, and the two fishes, having looked up to the heaven, he blessed them, and brake, and was giving to the disciples to set before the multitude;

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
kai efagon kai ecortasqhsan panteV kai hrqh to perisseusan autoiV klasmatwn kofinoi dwdeka

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai efagon kai ecortasqhsan panteV kai hrqh to perisseusan autoiV klasmatwn kofinoi dwdeka

Byzantine Majority
kai efagon kai ecortasqhsan panteV kai hrqh to perisseusan autoiV klasmatwn kofinoi dwdeka

Alexandrian
kai efagon kai ecortasqhsan panteV kai hrqh to perisseusan autoiV klasmatwn kofinoi dwdeka

Latin Vulgate
9:17 et manducaverunt omnes et saturati sunt et sublatum est quod superfuit illis fragmentorum cofini duodecim

King James Version
9:17 And they did eat, and were all filled: and there was taken up of fragments that remained to them twelve baskets.

American Standard Version
9:17 And they ate, and were all filled: and there was taken up that which remained over to them of broken pieces, twelve baskets.

Bible in Basic English
9:17 And they all took the food and had enough; and they took up of the broken bits which were over, twelve baskets full.

Darby's English Translation
9:17 And they all ate and were filled; and there was taken up of what had remained over and above to them in fragments twelve hand-baskets.

Douay Rheims
9:17 And they did all eat, and were filled. And there were taken up of fragments that remained to them, twelve baskets.

Noah Webster Bible
9:17 And they ate, and were all satisfied: and there was taken up of fragments that remained to them, twelve baskets.

Weymouth New Testament
9:17 So they ate and were fully satisfied, all of them; and what they had remaining over was gathered up, twelve baskets of fragments.

World English Bible
9:17 They ate, and were all filled. They gathered up twelve baskets of broken pieces that were left over.

Young's Literal Translation
9:17 and they did eat, and were all filled, and there was taken up what was over to them of broken pieces, twelve baskets.

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egeneto en tw einai auton proseucomenon katamonas sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autouV legwn tina me legousin oi ocloi einai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egeneto en tw einai auton proseucomenon katamonas sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autouV legwn tina me legousin oi ocloi einai

Byzantine Majority
kai egeneto en tw einai auton proseucomenon katamonas sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autouV legwn tina me legousin oi ocloi einai

Alexandrian
kai egeneto en tw einai auton proseucomenon kata monas sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autouV legwn tina me legousin oi ocloi einai

Latin Vulgate
9:18 et factum est cum solus esset orans erant cum illo et discipuli et interrogavit illos dicens quem me dicunt esse turbae

King James Version
9:18 And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him: and he asked them, saying, Whom say the people that I am?

American Standard Version
9:18 And it came to pass, as he was praying apart, the disciples were with him: and he asked them, saying, Who do the multitudes say that I am?

Bible in Basic English
9:18 And it came about that when he was in prayer, by himself, and the disciples were with him, he put a question to them, saying, Who do the people say I am?

Darby's English Translation
9:18 And it came to pass as he was praying alone, his disciples were with him, and he asked them saying, Who do the crowds say that I am?

Douay Rheims
9:18 And it came to pass, as he was alone praying, his disciples also were with him: and he asked them, saying: Whom do the people say that I am?

Noah Webster Bible
9:18 And it came to pass, as he was in retirement praying, his disciples were with him; and he asked them, saying, Who say the people that I am?

Weymouth New Testament
9:18 One day when He was praying by Himself the disciples were present; and He asked them, "Who do the people say that I am?"

World English Bible
9:18 It happened, as he was praying alone, the disciples were with him, and he asked them, "Who do the multitudes say that I am?"

Young's Literal Translation
9:18 And it came to pass, as he is praying alone, the disciples were with him, and he questioned them, saying, `Who do the multitudes say me to be?`

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de apokriqenteV eipon iwannhn ton baptisthn alloi de hlian alloi de oti profhthV tiV twn arcaiwn anesth

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de apokriqenteV eipon iwannhn ton baptisthn alloi de hlian alloi de oti profhthV tiV twn arcaiwn anesth

Byzantine Majority
oi de apokriqenteV eipon iwannhn ton baptisthn alloi de hlian alloi de oti profhthV tiV twn arcaiwn anesth

Alexandrian
oi de apokriqenteV eipan iwannhn ton baptisthn alloi de hlian alloi de oti profhthV tiV twn arcaiwn anesth

Latin Vulgate
9:19 at illi responderunt et dixerunt Iohannem Baptistam alii autem Heliam alii quia propheta unus de prioribus surrexit

King James Version
9:19 They answering said, John the Baptist; but some [say], Elias; and others [say], that one of the old prophets is risen again.

American Standard Version
9:19 And they answering said, John the Baptist; but others say, Elijah; and others, that one of the old prophets is risen again.

Bible in Basic English
9:19 And they, answering, said, John the Baptist; but others say Elijah; and others, that one of the old prophets has come back.

Darby's English Translation
9:19 But they answering said, John the baptist; but others, Elias; and others, that one of the old prophets has risen again.

Douay Rheims
9:19 But they answered, and said: John the Baptist; but some say Elias; and others say that one of the former prophets is risen again.

Noah Webster Bible
9:19 They answering, said, John the Baptist; but some say, Elijah; and others say, that one of the ancient prophets is risen again.

Weymouth New Testament
9:19 "John the Baptist," they replied; "but others say Elijah; and others that some one of the ancient Prophets has come back to life."

World English Bible
9:19 They answered, "`John the Baptizer,` but others say, `Elijah,` and others, that one of the old prophets is risen again."

Young's Literal Translation
9:19 And they answering said, `John the Baptist; and others, Elijah; and others, that a prophet, one of the ancients, was risen;`

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen de autoiV umeiV de tina me legete einai apokriqeis de o petroV eipen ton criston tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen de autoiV umeiV de tina me legete einai apokriqeis de o petroV eipen ton criston tou qeou

Byzantine Majority
eipen de autoiV umeiV de tina me legete einai apokriqeis de o petroV eipen ton criston tou qeou

Alexandrian
eipen de autoiV umeiV de tina me legete einai petroV de apokriqeis eipen ton criston tou qeou

Latin Vulgate
9:20 dixit autem illis vos autem quem me esse dicitis respondens Simon Petrus dixit Christum Dei

King James Version
9:20 He said unto them, But whom say ye that I am? Peter answering said, The Christ of God.

American Standard Version
9:20 And he said unto them, But who say ye that I am? And Peter answering said, The Christ of God.

Bible in Basic English
9:20 And he said, But who do you say that I am? And Peter, answering, said, The Christ of God.

Darby's English Translation
9:20 And he said to them, But *ye*, who do ye say that I am? And Peter answering said, The Christ of God.

Douay Rheims
9:20 And he said to them: But whom do you say that I am? Simon Peter answering, said: The Christ of God.

Noah Webster Bible
9:20 He said to them, But who say ye that I am? Peter answering, said, Christ of God.

Weymouth New Testament
9:20 "But you," He asked, "who do you say that I am?" "God's Anointed One," replied Peter.

World English Bible
9:20 He said to them, "But who do you say that I am?" Peter answered, "The Christ of God."

Young's Literal Translation
9:20 and he said to them, `And ye -- who do ye say me to be?` and Peter answering said, `The Christ of God.`

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
o de epitimhsaV autoiV parhggeilen mhdeni eipein touto

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de epitimhsaV autoiV parhggeilen mhdeni eipein touto

Byzantine Majority
o de epitimhsaV autoiV parhggeilen mhdeni eipein touto

Alexandrian
o de epitimhsaV autoiV parhggeilen mhdeni legein touto

Latin Vulgate
9:21 at ille increpans illos praecepit ne cui dicerent hoc

King James Version
9:21 And he straitly charged them, and commanded [them] to tell no man that thing;

American Standard Version
9:21 But he charged them, and commanded them to tell this to no man;

Bible in Basic English
9:21 But he gave them special orders, not to say this to any man;

Darby's English Translation
9:21 But, earnestly charging them, he enjoined them to say this to no man,

Douay Rheims
9:21 But he strictly charging them, commanded they should tell this to no man.

Noah Webster Bible
9:21 And he strictly charged them, and commanded them to tell no man that thing,

Weymouth New Testament
9:21 And Jesus strictly forbad them to tell this to any one;

World English Bible
9:21 But he warned them, and commanded them to tell this to no one,

Young's Literal Translation
9:21 And having charged them, he commanded them to say this to no one,

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
eipwn oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipwn oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

Byzantine Majority
eipwn oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera anasthnai

Alexandrian
eipwn oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

Latin Vulgate
9:22 dicens quia oportet Filium hominis multa pati et reprobari a senioribus et principibus sacerdotum et scribis et occidi et tertia die resurgere

King James Version
9:22 Saying, The Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief priests and scribes, and be slain, and be raised the third day.

American Standard Version
9:22 saying, The Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.

Bible in Basic English
9:22 Saying, The Son of man will undergo much and be put on one side by the rulers and the chief priests and the teachers of the law, and be put to death, and on the third day he will come back to life.

Darby's English Translation
9:22 saying, The Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.

Douay Rheims
9:22 Saying: The Son of man must suffer many things, and be rejected by the ancients and chief priests and scribes, and be killed, and the third day rise again.

Noah Webster Bible
9:22 Saying, The Son of man must suffer many things, and be rejected by the elders, and chief priests, and scribes, and be put to death, and be raised the third day.

Weymouth New Testament
9:22 and He said, "The Son of Man must suffer much cruelty, be rejected by the Elders and High Priests and Scribes, and be put to death, and on the third day be raised to life again."

World English Bible
9:22 saying, "The Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders, chief priests, and scribes, and be killed, and the third day be raised up."

Young's Literal Translation
9:22 saying -- `It behoveth the Son of Man to suffer many things, and to be rejected by the elders, and chief priests, and scribes, and to be killed, and the third day to be raised.`

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
elegen de proV pantaV ei tiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kaq hmeran kai akolouqeitw moi

Scrivener 1894 Textus Receptus
elegen de proV pantaV ei tiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kaq hmeran kai akolouqeitw moi

Byzantine Majority
elegen de proV pantaV ei tiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi

Alexandrian
elegen de proV pantaV ei tiV qelei opisw mou ercesqai arnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kaq hmeran kai akolouqeitw moi

Latin Vulgate
9:23 dicebat autem ad omnes si quis vult post me venire abneget se ipsum et tollat crucem suam cotidie et sequatur me

King James Version
9:23 And he said to [them] all, If any [man] will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.

American Standard Version
9:23 And he said unto all, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.

Bible in Basic English
9:23 And he said to them all, If any man has a desire to come after me, let him give up all, and take up his cross every day, and come after me.

Darby's English Translation
9:23 And he said to them all, If any one will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me;

Douay Rheims
9:23 And he said to all: If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.

Noah Webster Bible
9:23 And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.

Weymouth New Testament
9:23 And He said to all, "If any one is desirous of following me, let him ignore self and take up his cross day by day, and so be my follower.

World English Bible
9:23 He said to all, "If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me.

Young's Literal Translation
9:23 And he said unto all, `If any one doth will to come after me, let him disown himself, and take up his cross daily, and follow me;

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou outoV swsei authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou outoV swsei authn

Byzantine Majority
oV gar ean qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou outoV swsei authn

Alexandrian
oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou outoV swsei authn

Latin Vulgate
9:24 qui enim voluerit animam suam salvam facere perdet illam nam qui perdiderit animam suam propter me salvam faciet illam

King James Version
9:24 For whosoever will save his life shall lose it: but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it.

American Standard Version
9:24 For whosoever would save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake, the same shall save it.

Bible in Basic English
9:24 For whoever has a desire to keep his life will have it taken from him, but whoever gives up his life because of me, will keep it.

Darby's English Translation
9:24 for whosoever shall desire to save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake, *he* shall save it.

Douay Rheims
9:24 For whosoever will save his life, shall lose it; for he that shall lose his life for my sake, shall save it.

Noah Webster Bible
9:24 For whoever will save his life, shall lose it: but whoever will lose his life for my sake, the same shall save it.

Weymouth New Testament
9:24 For whoever desires to save his life shall lose it, and whoever loses his life for my sake shall save it.

World English Bible
9:24 For whoever desires to save his life will lose it, but whoever will lose his life for my sake, the same will save it.

Young's Literal Translation
9:24 for whoever may will to save his life, shall lose it, and whoever may lose his life for my sake, he shall save it;

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
ti gar wfeleitai anqrwpoV kerdhsaV ton kosmon olon eauton de apolesaV h zhmiwqeiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ti gar wfeleitai anqrwpoV kerdhsaV ton kosmon olon eauton de apolesaV h zhmiwqeiV

Byzantine Majority
ti gar wfeleitai anqrwpoV kerdhsaV ton kosmon olon eauton de apolesaV h zhmiwqeiV

Alexandrian
ti gar wfeleitai anqrwpoV kerdhsaV ton kosmon olon eauton de apolesaV h zhmiwqeiV

Latin Vulgate
9:25 quid enim proficit homo si lucretur universum mundum se autem ipsum perdat et detrimentum sui faciat

King James Version
9:25 For what is a man advantaged, if he gain the whole world, and lose himself, or be cast away?

American Standard Version
9:25 For what is a man profited, if he gain the whole world, and lose or forfeit his own self?

Bible in Basic English
9:25 For what profit will a man have if he gets all the world, but undergoes loss or destruction himself?

Darby's English Translation
9:25 For what shall a man profit if he shall have gained the whole world, and have destroyed, or come under the penalty of the loss of himself?

Douay Rheims
9:25 For what is a man advantaged, if he gain the whole world, and lose himself, and cast away himself?

Noah Webster Bible
9:25 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose himself, or be cast away?

Weymouth New Testament
9:25 Why, what benefit is it to a man to have gained the whole world, but to have lost or forfeited his own self.

World English Bible
9:25 For what does it profit a man if he gains the whole world, and loses or forfeits his own self?

Young's Literal Translation
9:25 for what is a man profited, having gained the whole world, and having lost or having forfeited himself?

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
oV gar an epaiscunqh me kai touV emouV logouV touton o uioV tou anqrwpou epaiscunqhsetai otan elqh en th doxh autou kai tou patroV kai twn agiwn aggelwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oV gar an epaiscunqh me kai touV emouV logouV touton o uioV tou anqrwpou epaiscunqhsetai otan elqh en th doxh autou kai tou patroV kai twn agiwn aggelwn

Byzantine Majority
oV gar an epaiscunqh me kai touV emouV logouV touton o uioV tou anqrwpou epaiscunqhsetai otan elqh en th doxh autou kai tou patroV kai twn agiwn aggelwn

Alexandrian
oV gar an epaiscunqh me kai touV emouV logouV touton o uioV tou anqrwpou epaiscunqhsetai otan elqh en th doxh autou kai tou patroV kai twn agiwn aggelwn

Latin Vulgate
9:26 nam qui me erubuerit et meos sermones hunc Filius hominis erubescet cum venerit in maiestate sua et Patris et sanctorum angelorum

King James Version
9:26 For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of man be ashamed, when he shall come in his own glory, and [in his] Father's, and of the holy angels.

American Standard Version
9:26 For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of man be ashamed, when he cometh in his own glory, and the glory of the Father, and of the holy angels.

Bible in Basic English
9:26 For if any man has a feeling of shame because of me or of my words, the Son of man will have shame because of him when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels.

Darby's English Translation
9:26 For whosoever shall have been ashamed of me and of my words, of him will the Son of man be ashamed when he shall come in his glory, and in that of the Father, and of the holy angels.

Douay Rheims
9:26 For he that shall be ashamed of me and of my words, of him the Son of man shall be ashamed, when he shall come in his majesty, and that of his Father, and of the holy angels.

Noah Webster Bible
9:26 For whoever shall be ashamed of me, and of my words, of him will the Son of man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in that of his Father, and of the holy angels.

Weymouth New Testament
9:26 For whoever shall have been ashamed of me and my teachings, of him the Son of Man will be ashamed when He comes in His own and the Father's glory and in that of the holy angels.

World English Bible
9:26 For whoever will be ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed, when he comes in the glory of himself, of the Father, and of the holy angels.

Young's Literal Translation
9:26 `For whoever may be ashamed of me, and of my words, of this one shall the Son of Man be ashamed, when he may come in his glory, and the Father`s, and the holy messengers`;

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
legw de umin alhqwV eisin tineV twn wde esthkotwn oi ou mh geusontai qanatou ewV an idwsin thn basileian tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
legw de umin alhqwV eisin tineV twn wde esthkotwn oi ou mh geusontai qanatou ewV an idwsin thn basileian tou qeou

Byzantine Majority
legw de umin alhqwV eisin tineV twn wde estwtwn oi ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin thn basileian tou qeou

Alexandrian
legw de umin alhqwV eisin tineV twn autou esthkotwn oi ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin thn basileian tou qeou

Latin Vulgate
9:27 dico autem vobis vere sunt aliqui hic stantes qui non gustabunt mortem donec videant regnum Dei

King James Version
9:27 But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God.

American Standard Version
9:27 But I tell you of a truth, There are some of them that stand here, who shall in no wise taste of death, till they see the kingdom of God.

Bible in Basic English
9:27 But truly I say to you, Some of those who are here now will have no taste of death till they see the kingdom of God.

Darby's English Translation
9:27 But I say unto you of a truth, There are some of those standing here who shall not taste death until they shall have seen the kingdom of God.

Douay Rheims
9:27 But I tell you of a truth: There are some standing here that shall not taste death, till they see the kingdom of God.

Noah Webster Bible
9:27 But I tell you in truth, there are some standing here who shall not taste death till they see the kingdom of God.

Weymouth New Testament
9:27 I tell you truly that there are some of those who stand here who will certainly not taste death till they have seen the Kingdom of God."

World English Bible
9:27 But I tell you the truth: There are some of those who stand here, who will in no way taste of death, until they see the kingdom of God."

Young's Literal Translation
9:27 and I say to you, truly, there are certain of those here standing, who shall not taste of death till they may see the reign of God.`

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
egeneto de meta touV logouV toutouV wsei hmerai oktw kai paralabwn ton petron kai iwannhn kai iakwbon anebh eiV to oroV proseuxasqai

Scrivener 1894 Textus Receptus
egeneto de meta touV logouV toutouV wsei hmerai oktw kai paralabwn ton petron kai iwannhn kai iakwbon anebh eiV to oroV proseuxasqai

Byzantine Majority
egeneto de meta touV logouV toutouV wsei hmerai oktw kai paralabwn petron kai iwannhn kai iakwbon anebh eiV to oroV proseuxasqai

Alexandrian
egeneto de meta touV logouV toutouV wsei hmerai oktw [kai] paralabwn petron kai iwannhn kai iakwbon anebh eiV to oroV proseuxasqai

Latin Vulgate
9:28 factum est autem post haec verba fere dies octo et adsumpsit Petrum et Iohannem et Iacobum et ascendit in montem ut oraret

King James Version
9:28 And it came to pass about an eight days after these sayings, he took Peter and John and James, and went up into a mountain to pray.

American Standard Version
9:28 And it came to pass about eight days after these sayings, that he took with him Peter and John and James, and went up into the mountain to pray.

Bible in Basic English
9:28 And about eight days after he had said these things, he took Peter and John and James with him and went up into the mountain for prayer.

Darby's English Translation
9:28 And it came to pass after these words, about eight days, that taking Peter and John and James he went up into a mountain to pray.

Douay Rheims
9:28 And it came to pass about eight days after these words, that he took Peter, and James, and John, and went up into a mountain to pray.

Noah Webster Bible
9:28 And it came to pass, about eight days after these sayings, he took Peter, and John, and James, and went up upon a mountain to pray.

Weymouth New Testament
9:28 It was about eight days after this that Jesus, taking with Him Peter, John, and James, went up the mountain to pray.

World English Bible
9:28 It happened about eight days after these sayings, that he took with him Peter, John, and James, and went up onto the mountain to pray.

Young's Literal Translation
9:28 And it came to pass, after these words, as it were eight days, that having taken Peter, and John, and James, he went up to the mountain to pray,

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egeneto en tw proseucesqai auton to eidoV tou proswpou autou eteron kai o imatismoV autou leukoV exastraptwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egeneto en tw proseucesqai auton to eidoV tou proswpou autou eteron kai o imatismoV autou leukoV exastraptwn

Byzantine Majority
kai egeneto en tw proseucesqai auton to eidoV tou proswpou autou eteron kai o imatismoV autou leukoV exastraptwn

Alexandrian
kai egeneto en tw proseucesqai auton to eidoV tou proswpou autou eteron kai o imatismoV autou leukoV exastraptwn

Latin Vulgate
9:29 et factum est dum oraret species vultus eius altera et vestitus eius albus refulgens

King James Version
9:29 And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment [was] white [and] glistering.

American Standard Version
9:29 And as he was praying, the fashion of his countenance was altered, and his raiment became white and dazzling.

Bible in Basic English
9:29 And while he was in prayer, his face was changed and his clothing became white and shining.

Darby's English Translation
9:29 And as he prayed the fashion of his countenance became different and his raiment white and effulgent.

Douay Rheims
9:29 And whilst he prayed, the shape of his countenance was altered, and his raiment became white and glittering.

Noah Webster Bible
9:29 And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistening.

Weymouth New Testament
9:29 And while He was praying the appearance of His face underwent a change, and His clothing became white and radiant.

World English Bible
9:29 As he was praying, the appearance of his face was altered, and his clothing became white and dazzling.

Young's Literal Translation
9:29 and it came to pass, in his praying, the appearance of his face became altered, and his garment white -- sparkling.

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
kai idou andreV duo sunelaloun autw oitineV hsan mwshs kai hliaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai idou andreV duo sunelaloun autw oitineV hsan mwshs kai hliaV

Byzantine Majority
kai idou andreV duo sunelaloun autw oitineV hsan mwshs kai hliaV

Alexandrian
kai idou andreV duo sunelaloun autw oitineV hsan mwushs kai hliaV

Latin Vulgate
9:30 et ecce duo viri loquebantur cum illo erant autem Moses et Helias

King James Version
9:30 And, behold, there talked with him two men, which were Moses and Elias:

American Standard Version
9:30 And behold, there talked with him two men, who were Moses and Elijah;

Bible in Basic English
9:30 And two men, Moses and Elijah, were talking with him;

Darby's English Translation
9:30 And lo, two men talked with him, who were Moses and Elias,

Douay Rheims
9:30 And behold two men were talking with him. And they were Moses and Elias,

Noah Webster Bible
9:30 And behold, there talked with him two men, who were Moses and Elijah.

Weymouth New Testament
9:30 And suddenly there were two men conversing with Him, who were Moses and Elijah.

World English Bible
9:30 Behold, two men talked with him, who were Moses and Elijah,

Young's Literal Translation
9:30 And lo, two men were speaking together with him, who were Moses and Elijah,

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
oi ofqenteV en doxh elegon thn exodon autou hn emellen plhroun en ierousalhm

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi ofqenteV en doxh elegon thn exodon autou hn emellen plhroun en ierousalhm

Byzantine Majority
oi ofqenteV en doxh elegon thn exodon autou hn emellen plhroun en ierousalhm

Alexandrian
oi ofqenteV en doxh elegon thn exodon autou hn hmellen plhroun en ierousalhm

Latin Vulgate
9:31 visi in maiestate et dicebant excessum eius quem conpleturus erat in Hierusalem

King James Version
9:31 Who appeared in glory, and spake of his decease which he should accomplish at Jerusalem.

American Standard Version
9:31 who appeared in glory, and spake of his decease which he was about to accomplish at Jerusalem.

Bible in Basic English
9:31 Who were seen in glory and were talking of his death which was about to take place in Jerusalem.

Darby's English Translation
9:31 who, appearing in glory, spoke of his departure which he was about to accomplish in Jerusalem.

Douay Rheims
9:31 Appearing in majesty. And they spoke of his decease that he should accomplish in Jerusalem.

Noah Webster Bible
9:31 Who appeared in glory, and spoke of his decease which he should accomplish at Jerusalem.

Weymouth New Testament
9:31 They came in glory, and kept speaking about His death, which He was so soon to undergo in Jerusalem.

World English Bible
9:31 who appeared in glory, and spoke of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem.

Young's Literal Translation
9:31 who having appeared in glory, spake of his outgoing that he was about to fulfil in Jerusalem,

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
o de petroV kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsanteV de eidon thn doxan autou kai touV duo andraV touV sunestwtaV autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de petroV kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsanteV de eidon thn doxan autou kai touV duo andraV touV sunestwtaV autw

Byzantine Majority
o de petroV kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsanteV de eidon thn doxan autou kai touV duo andraV touV sunestwtaV autw

Alexandrian
o de petroV kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsanteV de eidon thn doxan autou kai touV duo andraV touV sunestwtaV autw

Latin Vulgate
9:32 Petrus vero et qui cum illo gravati erant somno et evigilantes viderunt maiestatem eius et duos viros qui stabant cum illo

King James Version
9:32 But Peter and they that were with him were heavy with sleep: and when they were awake, they saw his glory, and the two men that stood with him.

American Standard Version
9:32 Now Peter and they that were with him were heavy with sleep: but when they were fully awake, they saw his glory, and the two men that stood with him.

Bible in Basic English
9:32 Now Peter and those who were with him were overcome with sleep: but when they were fully awake, they saw his glory and the two men who were with him.

Darby's English Translation
9:32 But Peter and those with him were oppressed with sleep: but having fully awoke up they saw his glory, and the two men who stood with him.

Douay Rheims
9:32 But Peter and they that were with him were heavy with sleep. And waking, they saw his glory, and the two men that stood with him.

Noah Webster Bible
9:32 But Peter and they that were with him were heavy with sleep: and when they were awake, they saw his glory, and the two men that stood with him.

Weymouth New Testament
9:32 Now Peter and the others were weighed down with sleep; but, keeping themselves awake all through, they saw His glory, and the two men standing with Him.

World English Bible
9:32 Now Peter and those who were with him were heavy with sleep, but when they were fully awake, they saw his glory, and the two men who stood with him.

Young's Literal Translation
9:32 but Peter and those with him were heavy with sleep, and having waked, they saw his glory, and the two men standing with him.

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egeneto en tw diacwrizesqai autouV ap autou eipen o petroV proV ton ihsoun epistata kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen skhnaV treiV mian soi kai mwsei mian kai mian hlia mh eidwV o legei

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egeneto en tw diacwrizesqai autouV ap autou eipen o petroV proV ton ihsoun epistata kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen skhnaV treiV mian soi kai mwsei mian kai mian hlia mh eidwV o legei

Byzantine Majority
kai egeneto en tw diacwrizesqai autouV ap autou eipen petroV proV ton ihsoun epistata kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen skhnaV treiV mian soi kai mian mwsei kai mian hlia mh eidwV o legei

Alexandrian
kai egeneto en tw diacwrizesqai autouV ap autou eipen o petroV proV ton ihsoun epistata kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen skhnaV treiV mian soi kai mian mwusei kai mian hlia mh eidwV o legei

Latin Vulgate
9:33 et factum est cum discederent ab illo ait Petrus ad Iesum praeceptor bonum est nos hic esse et faciamus tria tabernacula unum tibi et unum Mosi et unum Heliae nesciens quid diceret

King James Version
9:33 And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.

American Standard Version
9:33 And it came to pass, as they were parting from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah: not knowing what he said.

Bible in Basic English
9:33 And when they were about to go away from him, Peter said to Jesus, Master, it is good for us to be here; let us make three tents, one for you and one for Moses and one for Elijah: having no knowledge of what he was saying.

Darby's English Translation
9:33 And it came to pass as they departed from him, Peter said to Jesus, Master, it is good for us to be here; and let us make three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.

Douay Rheims
9:33 And it came to pass, that as they were departing from him, Peter saith to Jesus: Master, it is good for us to be here; and let us make three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias; not knowing what he said.

Noah Webster Bible
9:33 And it came to pass, as they departed from him, Peter said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah: not knowing what he said.

Weymouth New Testament
9:33 And when they were preparing to depart from Him, Peter said to Jesus, "Rabbi, we are thankful to you that we are here. Let us put up three tents--one for you, one for Moses, and one for Elijah." He did not know what he was saying.

World English Bible
9:33 It happened, as they were parting from him, that Peter said to Jesus, "Master, it is good for us to be here. Let`s make three tents: one for you, and one for Moses, and one for Elijah," not knowing what he said.

Young's Literal Translation
9:33 And it came to pass, in their parting from him, Peter said unto Jesus, `Master, it is good to us to be here; and we may make three booths, one for thee, and one for Moses, and one for Elijah,` not knowing what he saith:

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
tauta de autou legontoV egeneto nefelh kai epeskiasen autouV efobhqhsan de en tw ekeinous eiselqein eiV thn nefelhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
tauta de autou legontoV egeneto nefelh kai epeskiasen autouV efobhqhsan de en tw ekeinous eiselqein eiV thn nefelhn

Byzantine Majority
tauta de autou legontoV egeneto nefelh kai epeskiasen autouV efobhqhsan de en tw ekeinous eiselqein eiV thn nefelhn

Alexandrian
tauta de autou legontoV egeneto nefelh kai epeskiazen autouV efobhqhsan de en tw eiselqein autous eiV thn nefelhn

Latin Vulgate
9:34 haec autem illo loquente facta est nubes et obumbravit eos et timuerunt intrantibus illis in nubem

King James Version
9:34 While he thus spake, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud.

American Standard Version
9:34 And while he said these things, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud.

Bible in Basic English
9:34 And while he said these things, the shade of a cloud came over them, and they were full of fear when they went into the cloud.

Darby's English Translation
9:34 But as he was saying these things, there came a cloud and overshadowed them, and they feared as they entered into the cloud:

Douay Rheims
9:34 And as he spoke these things, there came a cloud, and overshadowed them; and they were afraid, when they entered into the cloud.

Noah Webster Bible
9:34 While he was thus speaking, there came a cloud and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud.

Weymouth New Testament
9:34 But while he was thus speaking, there came a cloud which spread over them; and they were awe-struck when they had entered into the cloud.

World English Bible
9:34 While he said these things, a cloud came and overshadowed them, and they were afraid as they entered into the cloud.

Young's Literal Translation
9:34 and as he was speaking these things, there came a cloud, and overshadowed them, and they feared in their entering into the cloud,

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
kai fwnh egeneto ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtos autou akouete

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai fwnh egeneto ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtos autou akouete

Byzantine Majority
kai fwnh egeneto ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtos autou akouete

Alexandrian
kai fwnh egeneto ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o eklelegmenos autou akouete

Latin Vulgate
9:35 et vox facta est de nube dicens hic est Filius meus electus ipsum audite

King James Version
9:35 And there came a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.

American Standard Version
9:35 And a voice came out of the cloud, saying, This is my Son, my chosen: hear ye him.

Bible in Basic English
9:35 And there was a voice from the cloud saying, This is my Son, the man of my selection; give ear to him.

Darby's English Translation
9:35 and there was a voice out of the cloud saying, *This* is my beloved Son: hear him.

Douay Rheims
9:35 And a voice came out of the cloud, saying: This is my beloved Son; hear him.

Noah Webster Bible
9:35 And there came a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.

Weymouth New Testament
9:35 Then there came a voice from within the cloud: "This is My Son, My Chosen One: listen to Him."

World English Bible
9:35 A voice came out of the cloud, saying, "This is my beloved Son. Listen to him!"

Young's Literal Translation
9:35 and a voice came out of the cloud saying, `This is My Son -- the Beloved; hear ye him;`

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh o ihsouV monoV kai autoi esighsan kai oudeni aphggeilan en ekeinaiV taiV hmeraiV ouden wn ewrakasin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh o ihsouV monoV kai autoi esighsan kai oudeni aphggeilan en ekeinaiV taiV hmeraiV ouden wn ewrakasin

Byzantine Majority
kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh o ihsouV monoV kai autoi esighsan kai oudeni aphggeilan en ekeinaiV taiV hmeraiV ouden wn ewrakasin

Alexandrian
kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh ihsouV monoV kai autoi esighsan kai oudeni aphggeilan en ekeinaiV taiV hmeraiV ouden wn ewrakan

Latin Vulgate
9:36 et dum fieret vox inventus est Iesus solus et ipsi tacuerunt et nemini dixerunt in illis diebus quicquam ex his quae viderant

King James Version
9:36 And when the voice was past, Jesus was found alone. And they kept [it] close, and told no man in those days any of those things which they had seen.

American Standard Version
9:36 And when the voice came, Jesus was found alone. And they held their peace, and told no man in those days any of the things which they had seen.

Bible in Basic English
9:36 And after the voice was gone they saw that Jesus was by himself. And they kept quiet, and said nothing at that time to anyone of the things which they had seen.

Darby's English Translation
9:36 And as the voice was heard Jesus was found alone: and *they* kept silence, and told no one in those days any of the things they had seen.

Douay Rheims
9:36 And whilst the voice was uttered, Jesus was found alone. And they held their peace, and told no man in those days any of these things which they had seen.

Noah Webster Bible
9:36 And when the voice was past, Jesus was found alone. And they kept it close, and told no man in those days any of those things which they had seen.

Weymouth New Testament
9:36 After this voice had spoken, Jesus was found alone. They kept it to themselves, and said not a word to any one at that time about what they had seen.

World English Bible
9:36 When the voice came, Jesus was found alone. They were silent, and told no one in those days any of the things which they had seen.

Young's Literal Translation
9:36 and when the voice was past, Jesus was found alone; and they were silent, and declared to no one in those days anything of what they have seen.

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
egeneto de en th exhV hmera katelqontwn autwn apo tou orouV sunhnthsen autw ocloV poluV

Scrivener 1894 Textus Receptus
egeneto de en th exhV hmera katelqontwn autwn apo tou orouV sunhnthsen autw ocloV poluV

Byzantine Majority
egeneto de en th exhV hmera katelqontwn autwn apo tou orouV sunhnthsen autw ocloV poluV

Alexandrian
egeneto de th exhV hmera katelqontwn autwn apo tou orouV sunhnthsen autw ocloV poluV

Latin Vulgate
9:37 factum est autem in sequenti die descendentibus illis de monte occurrit illi turba multa

King James Version
9:37 And it came to pass, that on the next day, when they were come down from the hill, much people met him.

American Standard Version
9:37 And it came to pass, on the next day, when they were come down from the mountain, a great multitude met him.

Bible in Basic English
9:37 And on the day after, when they came down from the mountain, a great band of people came to him.

Darby's English Translation
9:37 And it came to pass on the following day, when they came down from the mountain, a great crowd met him.

Douay Rheims
9:37 And it came to pass the day following, when they came down from the mountain, there met him a great multitude.

Noah Webster Bible
9:37 And it came to pass, that on the next day, when they had come down from the hill, many people met him.

Weymouth New Testament
9:37 On the following day, when they were come down from the mountain, a great crowd came to meet Him;

World English Bible
9:37 It happened on the next day, when they had come down from the mountain, that a great multitude met him.

Young's Literal Translation
9:37 And it came to pass on the next day, they having come down from the mount, there met him a great multitude,

 

38

Stephens 1550 Textus Receptus
kai idou anhr apo tou oclou anebohsen legwn didaskale deomai sou epibleyon epi ton uion mou oti monogenhV estin moi

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai idou anhr apo tou oclou anebohsen legwn didaskale deomai sou epibleyon epi ton uion mou oti monogenhV estin moi

Byzantine Majority
kai idou anhr apo tou oclou anebohsen legwn didaskale deomai sou epibleyai epi ton uion mou oti monogenhV estin moi

Alexandrian
kai idou anhr apo tou oclou ebohsen legwn didaskale deomai sou epibleyai epi ton uion mou oti monogenhV moi estin

Latin Vulgate
9:38 et ecce vir de turba exclamavit dicens magister obsecro te respice in filium meum quia unicus est mihi

King James Version
9:38 And, behold, a man of the company cried out, saying, Master, I beseech thee, look upon my son: for he is mine only child.

American Standard Version
9:38 And behold, a man from the multitude cried, saying, Teacher, I beseech thee to look upon my son; for he is mine only child:

Bible in Basic English
9:38 And a man from among them, crying out, said, Master, I make a request to you, give a thought to my son, for he is my only child:

Darby's English Translation
9:38 And lo, a man from the crowd cried out saying, Teacher, I beseech thee look upon my son, for he is mine only child:

Douay Rheims
9:38 And behold a man among the crowd cried out, saying: Master, I beseech thee, look upon my son, because he is my only one.

Noah Webster Bible
9:38 And behold, a man of the company cried out, saying, Master, I beseech thee look upon my son: for he is my only child.

Weymouth New Testament
9:38 and a man from the crowd called out, "Rabbi, I beg you to pity my son, for he is my only child.

World English Bible
9:38 Behold, a man from the crowd called out, saying, "Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child.

Young's Literal Translation
9:38 and lo, a man from the multitude cried out, saying, `Teacher, I beseech thee, look upon my son, because he is my only begotten;

 

39

Stephens 1550 Textus Receptus
kai idou pneuma lambanei auton kai exaifnhV krazei kai sparassei auton meta afrou kai mogiV apocwrei ap autou suntribon auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai idou pneuma lambanei auton kai exaifnhV krazei kai sparassei auton meta afrou kai mogiV apocwrei ap autou suntribon auton

Byzantine Majority
kai idou pneuma lambanei auton kai exaifnhV krazei kai sparassei auton meta afrou kai mogiV apocwrei ap autou suntribon auton

Alexandrian
kai idou pneuma lambanei auton kai exaifnhV krazei kai sparassei auton meta afrou kai mogiV apocwrei ap autou suntribon auton

Latin Vulgate
9:39 et ecce spiritus adprehendit illum et subito clamat et elidit et dissipat eum cum spuma et vix discedit dilanians eum

King James Version
9:39 And, lo, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out; and it teareth him that he foameth again, and bruising him hardly departeth from him.

American Standard Version
9:39 and behold, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out; and it teareth him that he foameth, and it hardly departeth from him, bruising him sorely.

Bible in Basic English
9:39 And see, a spirit takes him, and suddenly he gives a cry, twisted in pain and streaming at the lips, and when it goes away from him at last, he is marked as from blows.

Darby's English Translation
9:39 and behold, a spirit takes him, and suddenly he cries out, and it tears him with foaming, and with difficulty departs from him after crushing him.

Douay Rheims
9:39 And lo, a spirit seizeth him, and he suddenly crieth out, and he throweth him down and teareth him, so that he foameth; and bruising him, he hardly departeth from him.

Noah Webster Bible
9:39 And lo, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out; and it teareth him that he foameth, and bruising him, hardly departeth from him.

Weymouth New Testament
9:39 At times a spirit seizes him and he suddenly cries out. It convulses him, and makes him foam at the mouth, and does not leave him till it has well-nigh covered him with bruises.

World English Bible
9:39 Behold, a spirit takes him, he suddenly cries out, and it convulses him so that he foams, and it hardly departs from him, bruising him severely.

Young's Literal Translation
9:39 and lo, a spirit doth take him, and suddenly he doth cry out, and it teareth him, with foaming, and it hardly departeth from him, bruising him,

 

40

Stephens 1550 Textus Receptus
kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekballwsin auto kai ouk hdunhqhsan

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekballwsin auto kai ouk hdunhqhsan

Byzantine Majority
kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekbalwsin auto kai ouk hdunhqhsan

Alexandrian
kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekbalwsin auto kai ouk hdunhqhsan

Latin Vulgate
9:40 et rogavi discipulos tuos ut eicerent illum et non potuerunt

King James Version
9:40 And I besought thy disciples to cast him out; and they could not.

American Standard Version
9:40 And I besought thy disciples to cast it out; and they could not.

Bible in Basic English
9:40 And I made a request to your disciples to send it out of him, but they were not able to do it.

Darby's English Translation
9:40 And I besought thy disciples that they might cast him out, and they could not.

Douay Rheims
9:40 And I desired thy disciples to cast him out, and they could not.

Noah Webster Bible
9:40 And I besought thy disciples to cast him out, and they could not.

Weymouth New Testament
9:40 I entreated your disciples to expel the spirit, but they could not."

World English Bible
9:40 I begged your disciples to cast it out, and they couldn`t."

Young's Literal Translation
9:40 and I besought thy disciples that they might cast it out, and they were not able.`

 

41

Stephens 1550 Textus Receptus
apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote esomai proV umaV kai anexomai umwn prosagage wde ton uion sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote esomai proV umaV kai anexomai umwn prosagage wde ton uion sou

Byzantine Majority
apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote esomai proV umaV kai anexomai umwn prosagage ton uion sou wde

Alexandrian
apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote esomai proV umaV kai anexomai umwn prosagage wde ton uion sou

Latin Vulgate
9:41 respondens autem Iesus dixit o generatio infidelis et perversa usquequo ero apud vos et patiar vos adduc huc filium tuum

King James Version
9:41 And Jesus answering said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and suffer you? Bring thy son hither.

American Standard Version
9:41 And Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and bear with you? bring hither thy son.

Bible in Basic English
9:41 And Jesus said, O generation without faith and false in heart, how long will I have to be with you and put up with you? let your son come here.

Darby's English Translation
9:41 And Jesus answering said, O unbelieving and perverted generation, how long shall I be with you and suffer you? Bring hither thy son.

Douay Rheims
9:41 And Jesus answering, said: O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and suffer you? Bring hither thy son.

Noah Webster Bible
9:41 And Jesus answering, said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and suffer you? Bring thy son hither.

Weymouth New Testament
9:41 "O unbelieving and perverse generation!" replied Jesus; "how long shall I be with you and bear with you? Bring your son here to me."

World English Bible
9:41 Jesus answered, "Faithless and perverse generation, how long will I be with you and bear with you? Bring your son here."

Young's Literal Translation
9:41 And Jesus answering said, `O generation, unstedfast and perverse, till when shall I be with you, and suffer you? bring near hither thy son;`

 

42

Stephens 1550 Textus Receptus
eti de prosercomenou autou errhxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimhsen de o ihsouV tw pneumati tw akaqartw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eti de prosercomenou autou errhxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimhsen de o ihsouV tw pneumati tw akaqartw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou

Byzantine Majority
eti de prosercomenou autou errhxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimhsen de o ihsouV tw pneumati tw akaqartw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou

Alexandrian
eti de prosercomenou autou errhxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimhsen de o ihsouV tw pneumati tw akaqartw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou

Latin Vulgate
9:42 et cum accederet elisit illum daemonium et dissipavit

King James Version
9:42 And as he was yet a coming, the devil threw him down, and tare [him]. And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again to his father.

American Standard Version
9:42 And as he was yet a coming, the demon dashed him down, and tare him grievously. But Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the boy, and gave him back to his father.

Bible in Basic English
9:42 And while he was coming, he was pushed violently down and twisted by the evil spirit. But Jesus gave sharp orders to the unclean spirit, and made the boy well, and gave him back to his father.

Darby's English Translation
9:42 But as he was yet coming, the demon tore him and dragged him all together. And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child and gave him back to his father.

Douay Rheims
9:42 And as he was coming to him, the devil threw him down, and tore him.

Noah Webster Bible
9:42 And as he was yet coming, the demon threw him down, and tore him. And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again to his father.

Weymouth New Testament
9:42 Now while the youth was coming, the spirit dashed him to the ground and cruelly convulsed him. But Jesus rebuked the foul spirit, and cured the youth and gave him back to his father.

World English Bible
9:42 While he was still coming, the demon threw him down and convulsed him violently. But Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the boy, and gave him back to his father.

Young's Literal Translation
9:42 and as he is yet coming near, the demon rent him, and tore him sore, and Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the youth, and gave him back to his father.

 

43

Stephens 1550 Textus Receptus
exeplhssonto de panteV epi th megaleiothti tou qeou pantwn de qaumazontwn epi pasin oiV epoihsen o ihsous eipen proV touV maqhtaV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
exeplhssonto de panteV epi th megaleiothti tou qeou pantwn de qaumazontwn epi pasin oiV epoihsen o ihsous eipen proV touV maqhtaV autou

Byzantine Majority
exeplhssonto de panteV epi th megaleiothti tou qeou pantwn de qaumazontwn epi pasin oiV epoihsen o ihsous eipen proV touV maqhtaV autou

Alexandrian
exeplhssonto de panteV epi th megaleiothti tou qeou pantwn de qaumazontwn epi pasin oiV epoiei eipen proV touV maqhtaV autou

Latin Vulgate
9:43 et increpavit Iesus spiritum inmundum et sanavit puerum et reddidit illum patri eius

King James Version
9:43 And they were all amazed at the mighty power of God. But while they wondered every one at all things which Jesus did, he said unto his disciples,

American Standard Version
9:43 And they were all astonished at the majesty of God. But while all were marvelling at all the things which he did, he said unto his disciples,

Bible in Basic English
9:43 And they were full of wonder at the great power of God. But while they were all wondering at all the things which he did, he said to his disciples,

Darby's English Translation
9:43 And all were astonished at the glorious greatness of God. And as all wondered at all the things which Jesus did, he said to his disciples,

Douay Rheims
9:43 And Jesus rebuked the unclean spirit, and cured the boy, and restored him to his father.

Noah Webster Bible
9:43 And they were all amazed at the mighty power of God. But while they were all wondering at all things which Jesus did, he said to his disciples,

Weymouth New Testament
9:43 And all were awe-struck at the mighty power of God. And while every one was expressing wonder at all that He was doing, He said to his disciples,

World English Bible
9:43 They were all astonished at the majesty of God. But while all were marveling at all the things which Jesus did, he said to his disciples,

Young's Literal Translation
9:43 And they were all amazed at the greatness of God, and while all are wondering at all things that Jesus did, he said unto his disciples,

 

44

Stephens 1550 Textus Receptus
qesqe umeiV eiV ta wta umwn touV logouV toutouV o gar uioV tou anqrwpou mellei paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
qesqe umeiV eiV ta wta umwn touV logouV toutouV o gar uioV tou anqrwpou mellei paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

Byzantine Majority
qesqe umeiV eiV ta wta umwn touV logouV toutouV o gar uioV tou anqrwpou mellei paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

Alexandrian
qesqe umeiV eiV ta wta umwn touV logouV toutouV o gar uioV tou anqrwpou mellei paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

Latin Vulgate
9:44 stupebant autem omnes in magnitudine Dei omnibusque mirantibus in omnibus quae faciebat dixit ad discipulos suos ponite vos in cordibus vestris sermones istos Filius enim hominis futurum est ut tradatur in manus hominum

King James Version
9:44 Let these sayings sink down into your ears: for the Son of man shall be delivered into the hands of men.

American Standard Version
9:44 Let these words sink into your ears: for the Son of man shall be delivered up into the hands of men.

Bible in Basic English
9:44 Let these words go deep into your ears, for the Son of man will be given up into the hands of men.

Darby's English Translation
9:44 Do *ye* let these words sink into your ears. For the Son of man is about to be delivered into men`s hands.

Douay Rheims
9:44 And all were astonished at the mighty power of God. But while all wondered at all the things he did, he said to his disciples: Lay you up in your hearts these words, for it shall come to pass, that the Son of man shall be delivered into the hands of men.

Noah Webster Bible
9:44 Let these sayings sink down into your ears: for the Son of man will be delivered into the hands of men.

Weymouth New Testament
9:44 "As for you, store these my sayings in your memory; for, before long, the Son of Man will be betrayed into the hands of men."

World English Bible
9:44 "Let these words sink into your ears, for the Son of Man will be delivered up into the hands of men."

Young's Literal Translation
9:44 `Lay ye to your ears these words, for the Son of Man is about to be delivered up to the hands of men.`

 

45

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de hgnooun to rhma touto kai hn parakekalummenon ap autwn ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmatoV toutou

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de hgnooun to rhma touto kai hn parakekalummenon ap autwn ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmatoV toutou

Byzantine Majority
oi de hgnooun to rhma touto kai hn parakekalummenon ap autwn ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmatoV toutou

Alexandrian
oi de hgnooun to rhma touto kai hn parakekalummenon ap autwn ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmatoV toutou

Latin Vulgate
9:45 at illi ignorabant verbum istud et erat velatum ante eos ut non sentirent illud et timebant interrogare eum de hoc verbo

King James Version
9:45 But they understood not this saying, and it was hid from them, that they perceived it not: and they feared to ask him of that saying.

American Standard Version
9:45 But they understood not this saying, and it was concealed from them, that they should not perceive it; and they were afraid to ask him about this saying.

Bible in Basic English
9:45 But this saying was not clear to them and its sense was kept secret from them so that they were not able to see it: and they had fear of questioning him about it.

Darby's English Translation
9:45 But they understood not this saying, and it was hid from them that they should not perceive it. And they feared to ask him concerning this saying.

Douay Rheims
9:45 But they understood not this word; and it was hid from them, so that they perceived it not. And they were afraid to ask him concerning this word.

Noah Webster Bible
9:45 But they understood not this saying, and it was hid from them, that they perceived it not: and they feared to ask him concerning that saying.

Weymouth New Testament
9:45 But they did not understand His meaning: it was veiled from them that they might not perceive it, and they were afraid to ask Him about it.

World English Bible
9:45 But they didn`t understand this saying. It was concealed from them, that they should not perceive it, and they were afraid to ask him about this saying.

Young's Literal Translation
9:45 And they were not knowing this saying, and it was veiled from them, that they might not perceive it, and they were afraid to ask him about this saying.

 

46

Stephens 1550 Textus Receptus
eishlqen de dialogismoV en autoiV to tiV an eih meizwn autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
eishlqen de dialogismoV en autoiV to tiV an eih meizwn autwn

Byzantine Majority
eishlqen de dialogismoV en autoiV to tiV an eih meizwn autwn

Alexandrian
eishlqen de dialogismoV en autoiV to tiV an eih meizwn autwn

Latin Vulgate
9:46 intravit autem cogitatio in eos quis eorum maior esset

King James Version
9:46 Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest.

American Standard Version
9:46 And there arose a reasoning among them, which of them was the greatest.

Bible in Basic English
9:46 Now there was a discussion among them about which of them would be the greatest.

Darby's English Translation
9:46 And a reasoning came in amongst them, who should be the greatest of them.

Douay Rheims
9:46 And there entered a thought into them, which of them should be greater.

Noah Webster Bible
9:46 Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest.

Weymouth New Testament
9:46 Now there arose a dispute among them, which of them was to be the greatest.

World English Bible
9:46 There arose an argument among them about which of them was the greatest.

Young's Literal Translation
9:46 And there entered a reasoning among them, this, Who may be greater of them?

 

47

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsouV idwn ton dialogismon thV kardiaV autwn epilabomenoV paidiou esthsen auto par eautw

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsouV idwn ton dialogismon thV kardiaV autwn epilabomenoV paidiou esthsen auto par eautw

Byzantine Majority
o de ihsouV idwn ton dialogismon thV kardiaV autwn epilabomenoV paidiou esthsen auto par eautw

Alexandrian
o de ihsouV eidws ton dialogismon thV kardiaV autwn epilabomenoV paidion esthsen auto par eautw

Latin Vulgate
9:47 at Iesus videns cogitationes cordis illorum adprehendens puerum statuit eum secus se

King James Version
9:47 And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a child, and set him by him,

American Standard Version
9:47 But when Jesus saw the reasoning of their heart, he took a little child, and set him by his side,

Bible in Basic English
9:47 But when Jesus saw the reasoning of their hearts, he took a small child and put him by his side,

Darby's English Translation
9:47 And Jesus, seeing the reasoning of their heart, having taken a little child set it by him,

Douay Rheims
9:47 But Jesus seeing the thoughts of their heart, took a child and set him by him,

Noah Webster Bible
9:47 And Jesus perceiving the thought of their heart, took a child, and set him by him,

Weymouth New Testament
9:47 And Jesus, knowing the reasoning that was in their hearts, took a young child and made him stand by His side

World English Bible
9:47 Jesus, perceiving the reasoning of their heart, took a little child, and set him by his side,

Young's Literal Translation
9:47 and Jesus having seen the reasoning of their heart, having taken hold of a child, set him beside himself,

 

48

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen autoiV oV ean dexhtai touto to paidion epi tw onomati mou eme decetai kai oV ean eme dexhtai decetai ton aposteilanta me o gar mikroteroV en pasin umin uparcwn outoV estai megaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen autoiV oV ean dexhtai touto to paidion epi tw onomati mou eme decetai kai oV ean eme dexhtai decetai ton aposteilanta me o gar mikroteroV en pasin umin uparcwn outoV estai megaV

Byzantine Majority
kai eipen autoiV oV ean dexhtai touto to paidion epi tw onomati mou eme decetai kai oV ean eme dexhtai decetai ton aposteilanta me o gar mikroteroV en pasin umin uparcwn outoV estai megaV

Alexandrian
kai eipen autoiV oV ean dexhtai touto to paidion epi tw onomati mou eme decetai kai oV an eme dexhtai decetai ton aposteilanta me o gar mikroteroV en pasin umin uparcwn outoV estin megaV

Latin Vulgate
9:48 et ait illis quicumque susceperit puerum istum in nomine meo me recipit et quicumque me recipit recipit eum qui me misit nam qui minor est inter omnes vos hic maior est

King James Version
9:48 And said unto them, Whosoever shall receive this child in my name receiveth me: and whosoever shall receive me receiveth him that sent me: for he that is least among you all, the same shall be great.

American Standard Version
9:48 and said unto them, Whosoever shall receive this little child in my name receiveth me: and whosoever shall receive me receiveth him that sent me: for he that is least among you all, the same is great.

Bible in Basic English
9:48 And said to them, Whoever gives honour to this child in my name, gives honour to me: and whoever gives honour to me, gives honour to him who sent me: for whoever is least among you all, that man is great.

Darby's English Translation
9:48 and said to them, Whosoever shall receive this little child in my name receives me, and whosoever shall receive me receives him that sent me. For he who is the least among you all, *he* is great.

Douay Rheims
9:48 And said to them: Whosoever shall receive this child in my name, receiveth me; and whosoever shall receive me, receiveth him that sent me. For he that is the lesser among you all, he is the greater.

Noah Webster Bible
9:48 And said to them, Whoever shall receive this child in my name, receiveth me; and whoever shall receive me, receiveth him that sent me: for he that is least among you all, the same shall be great.

Weymouth New Testament
9:48 and said to them, "Whoever for my sake receives this little child, receives me; and whoever receives me, receives Him who sent me. For the lowliest among you all--he is the greatest."

World English Bible
9:48 and said to them, "Whoever receives this little child in my name receives me. Whoever receives me receives him who sent me. For whoever is least among you all, this one will be great."

Young's Literal Translation
9:48 and said to them, `Whoever may receive this child in my name, doth receive me, and whoever may receive me, doth receive Him who sent me, for he who is least among you all -- he shall be great.`

 

49

Stephens 1550 Textus Receptus
apokriqeiV de o iwannhV eipen epistata eidomen tina epi tw onomati sou ekballonta ta daimonia kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei meq hmwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
apokriqeiV de o iwannhV eipen epistata eidomen tina epi tw onomati sou ekballonta ta daimonia kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei meq hmwn

Byzantine Majority
apokriqeiV de o iwannhV eipen epistata eidomen tina epi tw onomati sou ekballonta daimonia kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei meq hmwn

Alexandrian
apokriqeiV de iwannhV eipen epistata eidomen tina en tw onomati sou ekballonta daimonia kai ekwluomen auton oti ouk akolouqei meq hmwn

Latin Vulgate
9:49 respondens autem Iohannes dixit praeceptor vidimus quendam in nomine tuo eicientem daemonia et prohibuimus eum quia non sequitur nobiscum

King James Version
9:49 And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name; and we forbad him, because he followeth not with us.

American Standard Version
9:49 And John answered and said, Master, we saw one casting out demons in thy name; and we forbade him, because he followeth not with us.

Bible in Basic English
9:49 And John, answering, said, Master, we saw a man driving out evil spirits in your name, and we did not let him do it, because he was not one of us.

Darby's English Translation
9:49 And John answering said, Master, we saw some one casting out demons in thy name, and we forbad him, because he follows not with us.

Douay Rheims
9:49 And John, answering, said: Master, we saw a certain man casting out devils in thy name, and we forbade him, because he followeth not with us.

Noah Webster Bible
9:49 And John answered and said, Master, we saw one casting out demons in thy name; and we forbad him, because he followeth not with us.

Weymouth New Testament
9:49 "Rabbi," replied John, "we have seen a man making use of your name to expel demons; and we forbad him, because he does not come with us."

World English Bible
9:49 John answered, "Master, we saw someone casting out demons in your name, and we forbade him, because he doesn`t follow with us."

Young's Literal Translation
9:49 And John answering said, `Master, we saw a certain one in thy name casting forth the demons, and we forbade him, because he doth not follow with us;`

 

50

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen proV auton o ihsouV mh kwluete oV gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen proV auton o ihsouV mh kwluete oV gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin

Byzantine Majority
kai eipen proV auton o ihsouV mh kwluete oV gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin

Alexandrian
eipen de proV auton o ihsouV mh kwluete oV gar ouk estin kaq umwn uper umwn estin

Latin Vulgate
9:50 et ait ad illum Iesus nolite prohibere qui enim non est adversum vos pro vobis est

King James Version
9:50 And Jesus said unto him, Forbid [him] not: for he that is not against us is for us.

American Standard Version
9:50 But Jesus said unto him, Forbid him not: for he that is not against you is for you.

Bible in Basic English
9:50 But Jesus said to him, Let him do it, for he who is not against you is for you.

Darby's English Translation
9:50 And Jesus said to him, Forbid him not, for he that is not against you is for you.

Douay Rheims
9:50 And Jesus said to him: Forbid him not; for he that is not against you, is for you.

Noah Webster Bible
9:50 And Jesus said to him, Forbid him not: for he that is not against us, is for us.

Weymouth New Testament
9:50 "Do not forbid him," said Jesus, "for he who is not against you is on your side."

World English Bible
9:50 Jesus said to him, "Don`t forbid him, for he who is not against us is for us."

Young's Literal Translation
9:50 and Jesus said unto him, `Forbid not, for he who is not against us, is for us.`

 

51

Stephens 1550 Textus Receptus
egeneto de en tw sumplhrousqai taV hmeraV thV analhyews autou kai autoV to proswpon autou esthrixen tou poreuesqai eiV ierousalhm

Scrivener 1894 Textus Receptus
egeneto de en tw sumplhrousqai taV hmeraV thV analhyews autou kai autoV to proswpon autou esthrixen tou poreuesqai eiV ierousalhm

Byzantine Majority
egeneto de en tw sumplhrousqai taV hmeraV thV analhyews autou kai autoV to proswpon autou esthrixen tou poreuesqai eiV ierousalhm

Alexandrian
egeneto de en tw sumplhrousqai taV hmeraV thV analhmyews autou kai autoV to proswpon esthrisen tou poreuesqai eiV ierousalhm

Latin Vulgate
9:51 factum est autem dum conplerentur dies adsumptionis eius et ipse faciem suam firmavit ut iret Hierusalem

King James Version
9:51 And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he stedfastly set his face to go to Jerusalem,

American Standard Version
9:51 And it came to pass, when the days were well-nigh come that he should be received up, he stedfastly set his face to go to Jerusalem,

Bible in Basic English
9:51 And it came about that when the days were near for him to be taken up, his face was turned to go to Jerusalem,

Darby's English Translation
9:51 And it came to pass when the days of his receiving up were fulfilled, that *he* stedfastly set his face to go to Jerusalem.

Douay Rheims
9:51 And it came to pass, when the days of his assumption were accomplishing, that he steadfastly set his face to go to Jerusalem.

Noah Webster Bible
9:51 And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem,

Weymouth New Testament
9:51 Now when the time drew near for Him to be received up again into Heaven, He proceeded with fixed purpose towards Jerusalem, and sent messengers before Him.

World English Bible
9:51 It came to pass, when the days were near that he should be taken up, he intently set his face to go to Jerusalem,

Young's Literal Translation
9:51 And it came to pass, in the completing of the days of his being taken up, that he fixed his face to go on to Jerusalem,

 

52

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apesteilen aggelouV pro proswpou autou kai poreuqenteV eishlqon eiV kwmhn samareitwn wste etoimasai autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apesteilen aggelouV pro proswpou autou kai poreuqenteV eishlqon eiV kwmhn samareitwn wste etoimasai autw

Byzantine Majority
kai apesteilen aggelouV pro proswpou autou kai poreuqenteV eishlqon eiV kwmhn samareitwn wste etoimasai autw

Alexandrian
kai apesteilen aggelouV pro proswpou autou kai poreuqenteV eishlqon eiV kwmhn samaritwn ws etoimasai autw

Latin Vulgate
9:52 et misit nuntios ante conspectum suum et euntes intraverunt in civitatem Samaritanorum ut pararent illi

King James Version
9:52 And sent messengers before his face: and they went, and entered into a village of the Samaritans, to make ready for him.

American Standard Version
9:52 and sent messengers before his face: and they went, and entered into a village of the Samaritans, to make ready for him.

Bible in Basic English
9:52 And he sent men before: and they came to a small town of Samaria to make ready for him.

Darby's English Translation
9:52 And he sent messengers before his face. And having gone they entered into a village of the Samaritans that they might make ready for him.

Douay Rheims
9:52 And he sent messengers before his face; and going, they entered into a city of the Samaritans, to prepare for him.

Noah Webster Bible
9:52 And sent messengers before his face: and they went and entered into a village of the Samaritans, to make ready for him.

Weymouth New Testament
9:52 They went and entered a village of the Samaritans to make ready for Him.

World English Bible
9:52 and sent messengers before his face. They went, and entered into a village of the Samaritans, so as to prepare for him.

Young's Literal Translation
9:52 and he sent messengers before his face, and having gone on, they went into a village of Samaritans, to make ready for him,

 

53

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ouk edexanto auton oti to proswpon autou hn poreuomenon eiV ierousalhm

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ouk edexanto auton oti to proswpon autou hn poreuomenon eiV ierousalhm

Byzantine Majority
kai ouk edexanto auton oti to proswpon autou hn poreuomenon eiV ierousalhm

Alexandrian
kai ouk edexanto auton oti to proswpon autou hn poreuomenon eiV ierousalhm

Latin Vulgate
9:53 et non receperunt eum quia facies eius erat euntis Hierusalem

King James Version
9:53 And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem.

American Standard Version
9:53 And they did not receive him, because his face was as though he were going to Jerusalem.

Bible in Basic English
9:53 But they would not have him there, because he was clearly going to Jerusalem.

Darby's English Translation
9:53 And they did not receive him, because his face was turned as going to Jerusalem.

Douay Rheims
9:53 And they received him not, because his face was of one going to Jerusalem.

Noah Webster Bible
9:53 And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem.

Weymouth New Testament
9:53 But the people there would not receive Him, because He was evidently going to Jerusalem.

World English Bible
9:53 They didn`t receive him, because he was traveling with his face set towards Jerusalem.

Young's Literal Translation
9:53 and they did not receive him, because his face was going on to Jerusalem.

 

54

Stephens 1550 Textus Receptus
idonteV de oi maqhtai autou iakwboV kai iwannhV eipon kurie qeleiV eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autouV ws kai hlias epoihsen

Scrivener 1894 Textus Receptus
idonteV de oi maqhtai autou iakwboV kai iwannhV eipon kurie qeleiV eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autouV ws kai hlias epoihsen

Byzantine Majority
idonteV de oi maqhtai autou iakwboV kai iwannhV eipon kurie qeleiV eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autouV ws kai hlias epoihsen

Alexandrian
idonteV de oi maqhtai iakwboV kai iwannhV eipan kurie qeleiV eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autouV

Latin Vulgate
9:54 cum vidissent autem discipuli eius Iacobus et Iohannes dixerunt Domine vis dicimus ut ignis descendat de caelo et consumat illos

King James Version
9:54 And when his disciples James and John saw [this], they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did?

American Standard Version
9:54 And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we bid fire to come down from heaven, and consume them?

Bible in Basic English
9:54 And when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, may we send fire from heaven and put an end to them?

Darby's English Translation
9:54 And his disciples James and John seeing it said, Lord, wilt thou that we speak that fire come down from heaven and consume them, as also Elias did?

Douay Rheims
9:54 And when his disciples James and John had seen this, they said: Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them?

Noah Webster Bible
9:54 And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elijah did?

Weymouth New Testament
9:54 When the disciples James and John saw this, they said, "Master, do you wish us to order fire to come down from Heaven and consume them?"

World English Bible
9:54 When his disciples, James and John, saw this, they said, "Lord, do you want us to command fire to come down from the sky, and destroy them, just as Elijah did?"

Young's Literal Translation
9:54 And his disciples James and John having seen, said, `Sir, wilt thou that we may command fire to come down from the heaven, and to consume them, as also Elijah did?`

 

55

Stephens 1550 Textus Receptus
strafeiV de epetimhsen autoiV kai eipen ouk oidate oiou pneumatos este umeis

Scrivener 1894 Textus Receptus
strafeiV de epetimhsen autoiV kai eipen ouk oidate oiou pneumatos este umeis

Byzantine Majority
strafeiV de epetimhsen autoiV [kai eipen ouk oidate oiou pneumatos este umeis]

Alexandrian
strafeiV de epetimhsen autoiV

Latin Vulgate
9:55 et conversus increpavit illos

King James Version
9:55 But he turned, and rebuked them, and said, Ye know not what manner of spirit ye are of.

American Standard Version
9:55 But he turned, and rebuked them.

Bible in Basic English
9:55 But turning round he said sharp words to them.

Darby's English Translation
9:55 But turning he rebuked them and said, Ye know not of what spirit ye are.

Douay Rheims
9:55 And turning, he rebuked them, saying: You know not of what spirit you are.

Noah Webster Bible
9:55 But he turned, and rebuked them, and said, Ye know not what manner of spirit ye are of.

Weymouth New Testament
9:55 But He turned and rebuked them.

World English Bible
9:55 But he turned and rebuked them, "You don`t know what kind of spirit you are of.

Young's Literal Translation
9:55 and having turned, he rebuked them, and said, `Ye have not known of what spirit ye are;

 

56

Stephens 1550 Textus Receptus
o gar uios tou anqrwpou ouk hlqen yucas anqrwpwn apolesai alla swsai kai eporeuqhsan eiV eteran kwmhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o gar uios tou anqrwpou ouk hlqen yucas anqrwpwn apolesai alla swsai kai eporeuqhsan eiV eteran kwmhn

Byzantine Majority
[o gar uios tou anqrwpou ouk hlqen yucas anqrwpwn apolesai alla swsai] kai eporeuqhsan eiV eteran kwmhn

Alexandrian
kai eporeuqhsan eiV eteran kwmhn

Latin Vulgate
9:56 et abierunt in aliud castellum

King James Version
9:56 For the Son of man is not come to destroy men's lives, but to save [them]. And they went to another village.

American Standard Version
9:56 And they went to another village.

Bible in Basic English
9:56 And they went to another small town.

Darby's English Translation
9:56 And they went to another village.

Douay Rheims
9:56 The Son of man came not to destroy souls, but to save. And they went into another town.

Noah Webster Bible
9:56 For the Son of man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village.

Weymouth New Testament
9:56 And they went to another village.

World English Bible
9:56 For the Son of Man didn`t come to destroy men`s lives, but to save them." They went to another village.

Young's Literal Translation
9:56 for the Son of Man did not come to destroy men`s lives, but to save;` and they went on to another village.

 

57

Stephens 1550 Textus Receptus
egeneto de poreuomenwn autwn en th odw eipen tiV proV auton akolouqhsw soi opou an aperch kurie

Scrivener 1894 Textus Receptus
egeneto de poreuomenwn autwn en th odw eipen tiV proV auton akolouqhsw soi opou an aperch kurie

Byzantine Majority
egeneto de poreuomenwn autwn en th odw eipen tiV proV auton akolouqhsw soi opou an aperch kurie

Alexandrian
kai poreuomenwn autwn en th odw eipen tiV proV auton akolouqhsw soi opou ean aperch

Latin Vulgate
9:57 factum est autem ambulantibus illis in via dixit quidam ad illum sequar te quocumque ieris

King James Version
9:57 And it came to pass, that, as they went in the way, a certain [man] said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest.

American Standard Version
9:57 And as they went on the way, a certain man said unto him, I will follow thee whithersoever thou goest.

Bible in Basic English
9:57 And when they were on the way, a certain man said to him, I will come after you wherever you go.

Darby's English Translation
9:57 And it came to pass as they went in the way, one said to him, I will follow thee wheresoever thou goest, Lord.

Douay Rheims
9:57 And it came to pass, as they walked in the way, that a certain man said to him: I will follow thee withersoever thou goest.

Noah Webster Bible
9:57 And it came to pass, that as they were going in the way, a certain man said to him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest.

Weymouth New Testament
9:57 And, as they proceeded on their way, a man came to Him and said, "I will follow you wherever you go."

World English Bible
9:57 As they went on the way, a certain man said to him, "I want to follow you wherever you go, Lord."

Young's Literal Translation
9:57 And it came to pass, as they are going on in the way, a certain one said unto him, `I will follow thee wherever thou mayest go, sir;`

 

58

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen autw o ihsouV ai alwpekeV fwleouV ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseiV o de uioV tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen autw o ihsouV ai alwpekeV fwleouV ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseiV o de uioV tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh

Byzantine Majority
kai eipen autw o ihsouV ai alwpekeV fwleouV ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseiV o de uioV tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh

Alexandrian
kai eipen autw o ihsouV ai alwpekeV fwleouV ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseiV o de uioV tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh

Latin Vulgate
9:58 et ait illi Iesus vulpes foveas habent et volucres caeli nidos Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet

King James Version
9:58 And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air [have] nests; but the Son of man hath not where to lay [his] head.

American Standard Version
9:58 And Jesus said unto him, The foxes have holes, and the birds of the heaven have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.

Bible in Basic English
9:58 And Jesus said to him, Foxes have holes and the birds of the air have resting-places, but the Son of man has nowhere to put his head.

Darby's English Translation
9:58 And Jesus said to him, The foxes have holes and the birds of the heaven roosting-places, but the Son of man has not where he may lay his head.

Douay Rheims
9:58 Jesus said to him: The foxes have holes, and the birds of the air nests; but the Son of man hath not where to lay his head.

Noah Webster Bible
9:58 And Jesus said to him, Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.

Weymouth New Testament
9:58 "The foxes have holes," said Jesus, "and the birds of the air have nests; but the Son of Man has nowhere to lay His head."

World English Bible
9:58 Jesus said to him, "The foxes have holes, and the birds of the sky have nests, but the Son of Man has no place to lay his head."

Young's Literal Translation
9:58 and Jesus said to him, `The foxes have holes, and the fowls of the heaven places of rest, but the Son of Man hath not where he may recline the head.`

 

59

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen de proV eteron akolouqei moi o de eipen kurie epitreyon moi apelqonti prwton qayai ton patera mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen de proV eteron akolouqei moi o de eipen kurie epitreyon moi apelqonti prwton qayai ton patera mou

Byzantine Majority
eipen de proV eteron akolouqei moi o de eipen kurie epitreyon moi apelqonti prwton qayai ton patera mou

Alexandrian
eipen de proV eteron akolouqei moi o de eipen [kurie] epitreyon moi apelqonti prwton qayai ton patera mou

Latin Vulgate
9:59 ait autem ad alterum sequere me ille autem dixit Domine permitte mihi primum ire sepelire patrem meum

King James Version
9:59 And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father.

American Standard Version
9:59 And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father.

Bible in Basic English
9:59 And he said to another, Come after me. But he said, Lord, let me first go and give the last honours to my father.

Darby's English Translation
9:59 And he said to another, Follow me. But he said, Lord, allow me to go first and bury my father.

Douay Rheims
9:59 But he said to another: Follow me. And he said: Lord, suffer me first to go, and to bury my father.

Noah Webster Bible
9:59 And he said to another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father.

Weymouth New Testament
9:59 "Follow me," He said to another. "Master," the man replied, "allow me first to go and bury my father."

World English Bible
9:59 He said to another, "Follow me." But he said, "Lord, allow me first to go and bury my father."

Young's Literal Translation
9:59 And he said unto another, `Be following me;` and he said, `Sir, permit me, having gone away, first to bury my father;`

 

60

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen de autw o ihsous afeV touV nekrouV qayai touV eautwn nekrouV su de apelqwn diaggelle thn basileian tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen de autw o ihsous afeV touV nekrouV qayai touV eautwn nekrouV su de apelqwn diaggelle thn basileian tou qeou

Byzantine Majority
eipen de autw o ihsous afeV touV nekrouV qayai touV eautwn nekrouV su de apelqwn diaggelle thn basileian tou qeou

Alexandrian
eipen de autw afeV touV nekrouV qayai touV eautwn nekrouV su de apelqwn diaggelle thn basileian tou qeou

Latin Vulgate
9:60 dixitque ei Iesus sine ut mortui sepeliant mortuos suos tu autem vade adnuntia regnum Dei

King James Version
9:60 Jesus said unto him, Let the dead bury their dead: but go thou and preach the kingdom of God.

American Standard Version
9:60 But he said unto him, Leave the dead to bury their own dead; but go thou and publish abroad the kingdom of God.

Bible in Basic English
9:60 But he said to him, Let the dead take care of their dead; it is for you to go and give news of the kingdom of God.

Darby's English Translation
9:60 But Jesus said to him, Suffer the dead to bury their own dead, but do *thou* go and announce the kingdom of God.

Douay Rheims
9:60 And Jesus said to him: Let the dead bury their dead: but go thou, and preach the kingdom of God.

Noah Webster Bible
9:60 Jesus said to him, Let the dead bury their dead: but go thou and preach the kingdom of God.

Weymouth New Testament
9:60 "Leave the dead," Jesus rejoined, "to bury their own dead; but you must go and announce far and wide the coming of the Kingdom of God."

World English Bible
9:60 But Jesus said to him, "Leave the dead to bury their own dead, but you go and announce the kingdom of God."

Young's Literal Translation
9:60 and Jesus said to him, `Suffer the dead to bury their own dead, and thou, having gone away, publish the reign of God.`

 

61

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen de kai eteroV akolouqhsw soi kurie prwton de epitreyon moi apotaxasqai toiV eiV ton oikon mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen de kai eteroV akolouqhsw soi kurie prwton de epitreyon moi apotaxasqai toiV eiV ton oikon mou

Byzantine Majority
eipen de kai eteroV akolouqhsw soi kurie prwton de epitreyon moi apotaxasqai toiV eiV ton oikon mou

Alexandrian
eipen de kai eteroV akolouqhsw soi kurie prwton de epitreyon moi apotaxasqai toiV eiV ton oikon mou

Latin Vulgate
9:61 et ait alter sequar te Domine sed primum permitte mihi renuntiare his qui domi sunt

King James Version
9:61 And another also said, Lord, I will follow thee; but let me first go bid them farewell, which are at home at my house.

American Standard Version
9:61 And another also said, I will follow thee, Lord; but first suffer me to bid farewell to them that are at my house.

Bible in Basic English
9:61 And another man said, I will come with you, Lord, but first let me say a last good-day to those who are at my house.

Darby's English Translation
9:61 And another also said, I will follow thee, Lord, but first allow me to bid adieu to those at my house.

Douay Rheims
9:61 And another said: I will follow thee, Lord; but let me first take my leave of them that are at my house.

Noah Webster Bible
9:61 And another also said, Lord, I will follow thee; but let me first go and bid them farewell who are at my house.

Weymouth New Testament
9:61 "Master," said yet another, "I will follow you; but allow me first to go and say good-bye to my friends at home."

World English Bible
9:61 Another also said, "I want to follow you, Lord, but first allow me to bid farewell to those who are at my house."

Young's Literal Translation
9:61 And another also said, `I will follow thee, sir, but first permit me to take leave of those in my house;`

 

62

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen de pros auton o ihsouV oudeiV epibalwn thn ceira autou ep arotron kai blepwn eiV ta opisw euqetoV estin eis thn basileian tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen de pros auton o ihsouV oudeiV epibalwn thn ceira autou ep arotron kai blepwn eiV ta opisw euqetoV estin eis thn basileian tou qeou

Byzantine Majority
eipen de o ihsouV pros auton oudeiV epibalwn thn ceira autou ep arotron kai blepwn eiV ta opisw euqetoV estin eis thn basileian tou qeou

Alexandrian
eipen de [pros auton] o ihsouV oudeiV epibalwn thn ceira ep arotron kai blepwn eiV ta opisw euqetoV estin th basileia tou qeou

Latin Vulgate
9:62 ait ad illum Iesus nemo mittens manum suam in aratrum et aspiciens retro aptus est regno Dei

King James Version
9:62 And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom of God.

American Standard Version
9:62 But Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God.

Bible in Basic English
9:62 But Jesus said, No man, having put his hand to the plough and looking back, is good enough for the kingdom of God.

Darby's English Translation
9:62 But Jesus said to him, No one having laid his hand on the plough and looking back is fit for the kingdom of God.

Douay Rheims
9:62 Jesus said to him: No man putting his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom of God.

Noah Webster Bible
9:62 And Jesus said to him, No man having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God.

Weymouth New Testament
9:62 Jesus answered him, "No one who has put his hand to the plough, and then looks behind him, is fit for the Kingdom of God.

World English Bible
9:62 But Jesus said to him, "No one, having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God."

Young's Literal Translation
9:62 and Jesus said unto him, `No one having put his hand on a plough, and looking back, is fit for the reign of God.`

 

Luke 10

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com