Parallel Greek New Testament

Luke 3

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Return to Index

Chapter 4

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1

Stephens 1550 Textus Receptus
ihsouV de pneumatoV agiou plhrhs upestreyen apo tou iordanou kai hgeto en tw pneumati eis thn erhmon

Scrivener 1894 Textus Receptus
ihsouV de pneumatoV agiou plhrhs upestreyen apo tou iordanou kai hgeto en tw pneumati eis thn erhmon

Byzantine Majority
ihsouV de pneumatoV agiou plhrhs upestreyen apo tou iordanou kai hgeto en tw pneumati eis thn erhmon

Alexandrian
ihsouV de plhrhs pneumatoV agiou upestreyen apo tou iordanou kai hgeto en tw pneumati en th erhmw

Latin Vulgate
4:1 Iesus autem plenus Spiritu Sancto regressus est ab Iordane et agebatur in Spiritu in desertum

King James Version
4:1 And Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness,

American Standard Version
4:1 And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led in the Spirit in the wilderness

Bible in Basic English
4:1 And Jesus, full of the Holy Spirit, came back from the Jordan, and was guided by the Spirit in the waste land

Darby's English Translation
4:1 But Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led by the Spirit in the wilderness

Douay Rheims
4:1 And Jesus being full of the Holy Ghost, returned from the Jordan, and was led by the Spirit into the desert,

Noah Webster Bible
4:1 And Jesus being full of the Holy Spirit, returned from Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness,

Weymouth New Testament
3:38 son of Enosh, son of Seth, son of Adam, son of God.

World English Bible
4:1 Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness

Young's Literal Translation
4:1 And Jesus, full of the Holy Spirit, turned back from the Jordan, and was brought in the Spirit to the wilderness,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou diabolou kai ouk efagen ouden en taiV hmeraiV ekeinaiV kai suntelesqeiswn autwn usteron epeinasen

Scrivener 1894 Textus Receptus
hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou diabolou kai ouk efagen ouden en taiV hmeraiV ekeinaiV kai suntelesqeiswn autwn usteron epeinasen

Byzantine Majority
hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou diabolou kai ouk efagen ouden en taiV hmeraiV ekeinaiV kai suntelesqeiswn autwn usteron epeinasen

Alexandrian
hmeraV tesserakonta peirazomenoV upo tou diabolou kai ouk efagen ouden en taiV hmeraiV ekeinaiV kai suntelesqeiswn autwn epeinasen

Latin Vulgate
4:2 diebus quadraginta et temptabatur a diabolo et nihil manducavit in diebus illis et consummatis illis esuriit

King James Version
4:2 Being forty days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing: and when they were ended, he afterward hungered.

American Standard Version
4:2 during forty days, being tempted of the devil. And he did eat nothing in those days: and when they were completed, he hungered.

Bible in Basic English
4:2 For forty days, being tested by the Evil One. And he had no food in those days; and when they came to an end, he was in need of food.

Darby's English Translation
4:2 forty days, tempted of the devil; and in those days he did not eat anything, and when they were finished he hungered.

Douay Rheims
4:2 For the space of forty days; and was tempted by the devil. And he ate nothing in those days; and when they were ended, he was hungry.

Noah Webster Bible
4:2 Being forty days tempted by the devil. And in those days he ate nothing; and when they were ended, he was afterward hungry.

Weymouth New Testament
4:1 Then Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led about by the Spirit in the Desert for forty days,

World English Bible
4:2 for forty days, being tempted by the devil. He ate nothing in those days. Afterward, when they were completed, he was hungry.

Young's Literal Translation
4:2 forty days being tempted by the Devil, and he did not eat anything in those days, and they having been ended, he afterward hungered,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen autw o diaboloV ei uioV ei tou qeou eipe tw liqw toutw ina genhtai artoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen autw o diaboloV ei uioV ei tou qeou eipe tw liqw toutw ina genhtai artoV

Byzantine Majority
kai eipen autw o diaboloV ei uioV ei tou qeou eipe tw liqw toutw ina genhtai artoV

Alexandrian
eipen de autw o diaboloV ei uioV ei tou qeou eipe tw liqw toutw ina genhtai artoV

Latin Vulgate
4:3 dixit autem illi diabolus si Filius Dei es dic lapidi huic ut panis fiat

King James Version
4:3 And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread.

American Standard Version
4:3 And the devil said unto him, if thou art the Son of God, command this stone that it become bread.

Bible in Basic English
4:3 And the Evil One said to him, If you are the Son of God, give orders to this stone to become bread.

Darby's English Translation
4:3 And the devil said to him, If thou be Son of God, speak to this stone, that it become bread.

Douay Rheims
4:3 And the devil said to him: If thou be the Son of God, say to this stone that it be made bread.

Noah Webster Bible
4:3 And the devil said to him, If thou art the Son of God, command this stone that it be made bread.

Weymouth New Testament
4:2 tempted all the while by the Devil. During those days He ate nothing, and at the close of them He suffered from hunger.

World English Bible
4:3 The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread."

Young's Literal Translation
4:3 and the Devil said to him, `If Son thou art of God, speak to this stone that it may become bread.`

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apekriqh ihsous proV auton legwn gegraptai oti ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpoV all epi panti rhmati qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apekriqh ihsous proV auton legwn gegraptai oti ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpoV all epi panti rhmati qeou

Byzantine Majority
kai apekriqh ihsous proV auton legwn gegraptai oti ouk ep artw monw zhsetai [o] anqrwpoV all epi panti rhmati qeou

Alexandrian
kai apekriqh proV auton o ihsous gegraptai oti ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpoV

Latin Vulgate
4:4 et respondit ad illum Iesus scriptum est quia non in pane solo vivet homo sed in omni verbo Dei

King James Version
4:4 And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live by bread alone, but by every word of God.

American Standard Version
4:4 And Jesus answered unto him, It is written, Man shall not live by bread alone.

Bible in Basic English
4:4 And Jesus made answer to him, It has been said in the Writings, Bread is not man's only need.

Darby's English Translation
4:4 And Jesus answered unto him saying, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word of God.

Douay Rheims
4:4 And Jesus answered him: It is written, that Man liveth not by bread alone, but by every word of God.

Noah Webster Bible
4:4 And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live by bread alone, but by every word of God.

Weymouth New Testament
4:3 Then the Devil said to Him, "If you are God's Son, tell this stone to become bread."

World English Bible
4:4 Jesus answered him, saying,"It is written, `Man will not live by bread alone, but by every word of God.`"

Young's Literal Translation
4:4 And Jesus answered him, saying, `It hath been written, that, not on bread only shall man live, but on every saying of God.`

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai anagagwn auton o diabolos eis oros uyhlon edeixen autw pasaV taV basileiaV thV oikoumenhV en stigmh cronou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai anagagwn auton o diabolos eis oros uyhlon edeixen autw pasaV taV basileiaV thV oikoumenhV en stigmh cronou

Byzantine Majority
kai anagagwn auton o diabolos eis oros uyhlon edeixen autw pasaV taV basileiaV thV oikoumenhV en stigmh cronou

Alexandrian
kai anagagwn auton edeixen autw pasaV taV basileiaV thV oikoumenhV en stigmh cronou

Latin Vulgate
4:5 et duxit illum diabolus et ostendit illi omnia regna orbis terrae in momento temporis

King James Version
4:5 And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.

American Standard Version
4:5 And he led him up, and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time.

Bible in Basic English
4:5 And he took him up and let him see all the kingdoms of the earth in a minute of time.

Darby's English Translation
4:5 And the devil, leading him up into a high mountain, shewed him all the kingdoms of the habitable world in a moment of time.

Douay Rheims
4:5 And the devil led him into a high mountain, and shewed him all the kingdoms of the world in a moment of time;

Noah Webster Bible
4:5 And the devil taking him up upon a high mountain, showed to him all the kingdoms of the world in a moment of time.

Weymouth New Testament
4:4 "It is written," replied Jesus, "`It is not on bread alone that a man shall live.'"

World English Bible
4:5 The devil, leading him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the inhabited world in a moment of time.

Young's Literal Translation
4:5 And the Devil having brought him up to an high mountain, shewed to him all the kingdoms of the world in a moment of time,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen autw o diaboloV soi dwsw thn exousian tauthn apasan kai thn doxan autwn oti emoi paradedotai kai w ean qelw didwmi authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen autw o diaboloV soi dwsw thn exousian tauthn apasan kai thn doxan autwn oti emoi paradedotai kai w ean qelw didwmi authn

Byzantine Majority
kai eipen autw o diaboloV soi dwsw thn exousian tauthn apasan kai thn doxan autwn oti emoi paradedotai kai w ean qelw didwmi authn

Alexandrian
kai eipen autw o diaboloV soi dwsw thn exousian tauthn apasan kai thn doxan autwn oti emoi paradedotai kai w ean qelw didwmi authn

Latin Vulgate
4:6 et ait ei tibi dabo potestatem hanc universam et gloriam illorum quia mihi tradita sunt et cui volo do illa

King James Version
4:6 And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them: for that is delivered unto me; and to whomsoever I will I give it.

American Standard Version
4:6 And the devil said unto him, To thee will I give all this authority, and the glory of them: for it hath been delivered unto me; and to whomsoever I will I give it.

Bible in Basic English
4:6 And the Evil One said, I will give you authority over all these, and the glory of them, for it has been given to me, and I give it to anyone at my pleasure.

Darby's English Translation
4:6 And the devil said to him, I will give thee all this power, and their glory; for it is given up to me, and to whomsoever I will I give it.

Douay Rheims
4:6 And he said to him: To thee will I give all this power, and the glory of them; for to me they are delivered, and to whom I will, I give them.

Noah Webster Bible
4:6 And the devil said to him, All this power will I give thee, and the glory of them: for that is delivered to me, and to whomsoever I will, I give it.

Weymouth New Testament
4:5 The Devil next led Him up and caused Him to see at a glance all the kingdoms of the world.

World English Bible
4:6 The devil said to him, "I will give you all this authority, and their glory, for it has been delivered to me; and I give it to whomever I want.

Young's Literal Translation
4:6 and the Devil said to him, `To thee I will give all this authority, and their glory, because to me it hath been delivered, and to whomsoever I will, I do give it;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
su oun ean proskunhshV enwpion mou estai sou panta

Scrivener 1894 Textus Receptus
su oun ean proskunhshV enwpion mou estai sou panta

Byzantine Majority
su oun ean proskunhshV enwpion emou estai sou pasa

Alexandrian
su oun ean proskunhshV enwpion emou estai sou pasa

Latin Vulgate
4:7 tu ergo si adoraveris coram me erunt tua omnia

King James Version
4:7 If thou therefore wilt worship me, all shall be thine.

American Standard Version
4:7 If thou therefore wilt worship before me, it shall all be thine.

Bible in Basic English
4:7 If then you will give worship to me, it will all be yours.

Darby's English Translation
4:7 If therefore *thou* wilt do homage before me, all of it shall be thine.

Douay Rheims
4:7 If thou therefore wilt adore before me, all shall be thine.

Noah Webster Bible
4:7 If thou therefore wilt worship me, all shall be thine.

Weymouth New Testament
4:6 And the Devil said to Him, "To you will I give all this authority and this splendour; for it has been handed over to me, and on whomsoever I will I bestow it.

World English Bible
4:7 If you therefore will worship before me, it will all be yours."

Young's Literal Translation
4:7 thou, then, if thou mayest bow before me -- all shall be thine.`

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apokriqeiV autw eipen o ihsouV upage opisw mou satana gegraptai gar proskunhseis kurion ton qeon sou kai autw monw latreuseiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apokriqeiV autw eipen o ihsouV upage opisw mou satana gegraptai gar proskunhseis kurion ton qeon sou kai autw monw latreuseiV

Byzantine Majority
kai apokriqeiV autw eipen o ihsouV upage opisw mou satana gegraptai proskunhseis kurion ton qeon sou kai autw monw latreuseiV

Alexandrian
kai apokriqeiV o ihsouV eipen autw gegraptai kurion ton qeon sou proskunhseis kai autw monw latreuseiV

Latin Vulgate
4:8 et respondens Iesus dixit illi scriptum est Dominum Deum tuum adorabis et illi soli servies

King James Version
4:8 And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

American Standard Version
4:8 And Jesus answered and said unto him, It is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

Bible in Basic English
4:8 And Jesus in answer said to him, It has been said in the Writings, Give worship to the Lord your God, and be his servant only.

Darby's English Translation
4:8 And Jesus answering him said, It is written, Thou shalt do homage to the Lord thy God, and him alone shalt thou serve.

Douay Rheims
4:8 And Jesus answering said to him: It is written: Thou shalt adore the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

Noah Webster Bible
4:8 And Jesus answered and said to him, Get thee behind me, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

Weymouth New Testament
4:7 If therefore you do homage to me, it shall all be yours.'

World English Bible
4:8 Jesus answered him, "Get behind me Satan! For it is written, `You will worship the Lord your God, and him only will you serve.`"

Young's Literal Translation
4:8 And Jesus answering him said, `Get thee behind me, Adversary, for it hath been written, Thou shalt bow before the Lord thy God, and Him only thou shalt serve.`

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hgagen auton eiV ierousalhm kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou kai eipen autw ei o uioV ei tou qeou bale seauton enteuqen katw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hgagen auton eiV ierousalhm kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou kai eipen autw ei o uioV ei tou qeou bale seauton enteuqen katw

Byzantine Majority
kai hgagen auton eiV ierousalhm kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou kai eipen autw ei uioV ei tou qeou bale seauton enteuqen katw

Alexandrian
hgagen de auton eiV ierousalhm kai esthsen epi to pterugion tou ierou kai eipen autw ei uioV ei tou qeou bale seauton enteuqen katw

Latin Vulgate
4:9 et duxit illum in Hierusalem et statuit eum supra pinnam templi et dixit illi si Filius Dei es mitte te hinc deorsum

King James Version
4:9 And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence:

American Standard Version
4:9 And he led him to Jerusalem, and set him on the pinnacle of the temple, and said unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down from hence:

Bible in Basic English
4:9 And he took him to Jerusalem and put him on the highest point of the Temple and said to him, If you are the Son of God, let yourself go down from here; for it is said in the Writings,

Darby's English Translation
4:9 And he led him to Jerusalem, and set him on the edge of the temple, and said to him, If thou be Son of God, cast thyself down hence;

Douay Rheims
4:9 And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and he said to him: If thou be the Son of God, cast thyself from hence.

Noah Webster Bible
4:9 And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said to him, If thou art the son of God, cast thyself down from hence.

Weymouth New Testament
4:8 Jesus answered him, "It is written, `To the Lord thy God thou shalt do homage, and to Him alone shalt thou render worship.'"

World English Bible
4:9 He led him to Jerusalem, and set him on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, cast yourself down from here,

Young's Literal Translation
4:9 And he brought him to Jerusalem, and set him on the pinnacle of the temple, and said to him, `If the Son thou art of God, cast thyself down hence,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se

Scrivener 1894 Textus Receptus
gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se

Byzantine Majority
gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se

Alexandrian
gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se

Latin Vulgate
4:10 scriptum est enim quod angelis suis mandabit de te ut conservent te

King James Version
4:10 For it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee:

American Standard Version
4:10 for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, to guard thee:

Bible in Basic English
4:10 He will give his angels orders to take care of you:

Darby's English Translation
4:10 for it is written, He shall give charge to his angels concerning thee to keep thee;

Douay Rheims
4:10 For it is written, that He hath given his angels charge over thee, that they keep thee.

Noah Webster Bible
4:10 For it is written, He will give his angels charge over thee, to keep thee:

Weymouth New Testament
4:9 Then he brought Him to Jerusalem and caused Him to stand on the roof of the Temple, and said to Him, "If you are God's Son, throw yourself down from here; for it is written,

World English Bible
4:10 for it is written, `He will give his angels charge concerning you, to guard you;`

Young's Literal Translation
4:10 for it hath been written -- To His messengers He will give charge concerning thee, to guard over thee,

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oti epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oti epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

Byzantine Majority
kai epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

Alexandrian
kai oti epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

Latin Vulgate
4:11 et quia in manibus tollent te ne forte offendas ad lapidem pedem tuum

King James Version
4:11 And in [their] hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

American Standard Version
4:11 and, On their hands they shall bear thee up, Lest haply thou dash thy foot against a stone.

Bible in Basic English
4:11 And, In their hands they will keep you up, so that your foot may not be crushed against a stone.

Darby's English Translation
4:11 and on their hands shall they bear thee, lest in any wise thou strike thy foot against a stone.

Douay Rheims
4:11 And that in their hands they shall bear thee up, lest perhaps thou dash thy foot against a stone.

Noah Webster Bible
4:11 And in their hands they will bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

Weymouth New Testament
4:10 `He will give orders to His angels concerning thee, to guard thee safely;'

World English Bible
4:11 and, `On their hands they will bear you up, Lest perhaps you dash your foot against a stone.`"

Young's Literal Translation
4:11 and -- On hands they shall bear thee up, lest at any time thou mayest dash against a stone thy foot.`

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apokriqeiV eipen autw o ihsouV oti eirhtai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apokriqeiV eipen autw o ihsouV oti eirhtai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou

Byzantine Majority
kai apokriqeiV eipen autw o ihsouV oti eirhtai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou

Alexandrian
kai apokriqeiV eipen autw o ihsouV oti eirhtai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou

Latin Vulgate
4:12 et respondens Iesus ait illi dictum est non temptabis Dominum Deum tuum

King James Version
4:12 And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

American Standard Version
4:12 And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not make trial of the Lord thy God.

Bible in Basic English
4:12 And Jesus made answer and said to him, It is said in the Writings, You may not put the Lord your God to the test.

Darby's English Translation
4:12 And Jesus answering said to him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

Douay Rheims
4:12 And Jesus answering, said to him: It is said: Thou shalt not tempt the Lord thy God.

Noah Webster Bible
4:12 And Jesus answering, said to him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

Weymouth New Testament
4:11 and `On their hands they shall bear thee up, Lest at any moment thou shouldst strike thy foot against a stone.'"

World English Bible
4:12 Jesus answering, said to him, "It has been said, `You shall not tempt the Lord your God.`"

Young's Literal Translation
4:12 And Jesus answering said to him -- `It hath been said, Thou shalt not tempt the Lord thy God.`

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
kai suntelesaV panta peirasmon o diaboloV apesth ap autou acri kairou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai suntelesaV panta peirasmon o diaboloV apesth ap autou acri kairou

Byzantine Majority
kai suntelesaV panta peirasmon o diaboloV apesth ap autou acri kairou

Alexandrian
kai suntelesaV panta peirasmon o diaboloV apesth ap autou acri kairou

Latin Vulgate
4:13 et consummata omni temptatione diabolus recessit ab illo usque ad tempus

King James Version
4:13 And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season.

American Standard Version
4:13 And when the devil had completed every temptation, he departed from him for a season.

Bible in Basic English
4:13 And when all these tests were ended the Evil One went away from him for a time.

Darby's English Translation
4:13 And the devil, having completed every temptation, departed from him for a time.

Douay Rheims
4:13 And all the temptation being ended, the devil departed from him for a time.

Noah Webster Bible
4:13 And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season.

Weymouth New Testament
4:12 The reply of Jesus was, "It is said, `Thou shalt not put the Lord they God to the proof.'"

World English Bible
4:13 When the devil had completed every temptation, he departed from him for awhile.

Young's Literal Translation
4:13 And having ended all temptation, the Devil departed from him till a convenient season.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
kai upestreyen o ihsouV en th dunamei tou pneumatoV eiV thn galilaian kai fhmh exhlqen kaq olhV thV pericwrou peri autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai upestreyen o ihsouV en th dunamei tou pneumatoV eiV thn galilaian kai fhmh exhlqen kaq olhV thV pericwrou peri autou

Byzantine Majority
kai upestreyen o ihsouV en th dunamei tou pneumatoV eiV thn galilaian kai fhmh exhlqen kaq olhV thV pericwrou peri autou

Alexandrian
kai upestreyen o ihsouV en th dunamei tou pneumatoV eiV thn galilaian kai fhmh exhlqen kaq olhV thV pericwrou peri autou

Latin Vulgate
4:14 et regressus est Iesus in virtute Spiritus in Galilaeam et fama exiit per universam regionem de illo

King James Version
4:14 And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

American Standard Version
4:14 And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and a fame went out concerning him through all the region round about.

Bible in Basic English
4:14 And Jesus came back to Galilee in the power of the Spirit, and the news of him went through all the country round about.

Darby's English Translation
4:14 And Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee; and a rumour went out into the whole surrounding country about him;

Douay Rheims
4:14 And Jesus returned in the power of the spirit, into Galilee, and the fame of him went out through the whole country.

Noah Webster Bible
4:14 And Jesus returned in the power of the spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the surrounding region.

Weymouth New Testament
4:13 So the Devil, having fully tried every kind of temptation on Him, left Him for a time.

World English Bible
4:14 Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news about him spread through all the surrounding area.

Young's Literal Translation
4:14 And Jesus turned back in the power of the Spirit to Galilee, and a fame went forth through all the region round about concerning him,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai autoV edidasken en taiV sunagwgaiV autwn doxazomenoV upo pantwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai autoV edidasken en taiV sunagwgaiV autwn doxazomenoV upo pantwn

Byzantine Majority
kai autoV edidasken en taiV sunagwgaiV autwn doxazomenoV upo pantwn

Alexandrian
kai autoV edidasken en taiV sunagwgaiV autwn doxazomenoV upo pantwn

Latin Vulgate
4:15 et ipse docebat in synagogis eorum et magnificabatur ab omnibus

King James Version
4:15 And he taught in their synagogues, being glorified of all.

American Standard Version
4:15 And he taught in their synagogues, being glorified of all.

Bible in Basic English
4:15 And he was teaching in their Synagogues and all men gave him praise.

Darby's English Translation
4:15 and *he* taught in their synagogues, being glorified of all.

Douay Rheims
4:15 And he taught in their synagogues, and was magnified by all.

Noah Webster Bible
4:15 And he taught in their synagogues, being glorified by all.

Weymouth New Testament
4:14 Then Jesus returned in the Spirit's power to Galilee; and His fame spread through all the adjacent districts.

World English Bible
4:15 He taught in their synagogues, being glorified by all.

Young's Literal Translation
4:15 and he was teaching in their synagogues, being glorified by all.

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hlqen eiV thn nazaret ou hn teqrammenoV kai eishlqen kata to eiwqoV autw en th hmera twn sabbatwn eiV thn sunagwghn kai anesth anagnwnai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hlqen eiV thn nazareq ou hn teqrammenoV kai eishlqen kata to eiwqoV autw en th hmera twn sabbatwn eiV thn sunagwghn kai anesth anagnwnai

Byzantine Majority
kai hlqen eiV thn nazaret ou hn teqrammenoV kai eishlqen kata to eiwqoV autw en th hmera twn sabbatwn eiV thn sunagwghn kai anesth anagnwnai

Alexandrian
kai hlqen eiV nazara ou hn teqrammenoV kai eishlqen kata to eiwqoV autw en th hmera twn sabbatwn eiV thn sunagwghn kai anesth anagnwnai

Latin Vulgate
4:16 et venit Nazareth ubi erat nutritus et intravit secundum consuetudinem suam die sabbati in synagogam et surrexit legere

King James Version
4:16 And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

American Standard Version
4:16 And he came to Nazareth, where he had been brought up: and he entered, as his custom was, into the synagogue on the sabbath day, and stood up to read.

Bible in Basic English
4:16 And he came to Nazareth, where he had been as a child, and he went, as his way was, into the Synagogue on the Sabbath, and got up to give a reading.

Darby's English Translation
4:16 And he came to Nazareth, where he was brought up; and he entered, according to his custom, into the synagogue on the sabbath day, and stood up to read.

Douay Rheims
4:16 And he came to Nazareth, where he was brought up: and he went into the synagogue, according to his custom, on the sabbath day; and he rose up to read.

Noah Webster Bible
4:16 And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath, and stood up to read.

Weymouth New Testament
4:15 And He proceeded to teach in their synagogues, winning praise from all.

World English Bible
4:16 He came to Nazareth, where he had been brought up. He entered, as was his custom, into the synagogue on the Sabbath day, and stood up to read.

Young's Literal Translation
4:16 And he came to Nazareth, where he hath been brought up, and he went in, according to his custom, on the sabbath-day, to the synagogue, and stood up to read;

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epedoqh autw biblion hsaiou tou profhtou kai anaptuxaV to biblion euren ton topon ou hn gegrammenon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epedoqh autw biblion hsaiou tou profhtou kai anaptuxaV to biblion euren ton topon ou hn gegrammenon

Byzantine Majority
kai epedoqh autw biblion hsaiou tou profhtou kai anaptuxaV to biblion euren ton topon ou hn gegrammenon

Alexandrian
kai epedoqh autw biblion tou profhtou hsaiou kai anaptuxaV to biblion euren ton topon ou hn gegrammenon

Latin Vulgate
4:17 et traditus est illi liber prophetae Esaiae et ut revolvit librum invenit locum ubi scriptum erat

King James Version
4:17 And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

American Standard Version
4:17 And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And he opened the book, and found the place where it was written,

Bible in Basic English
4:17 And the book of the prophet Isaiah was given to him and, opening the book, he came on the place where it is said,

Darby's English Translation
4:17 And the book of the prophet Esaias was given to him; and having unrolled the book he found the place where it was written,

Douay Rheims
4:17 And the book of Isaias the prophet was delivered unto him. And as he unfolded the book, he found the place where it was written:

Noah Webster Bible
4:17 And there was delivered to him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

Weymouth New Testament
4:16 He came to Nazareth also, where He had been brought up; and, as was His custom, He went to the synagogue on the Sabbath, and stood up to read.

World English Bible
4:17 The book of the prophet Isaiah was handed to him. He opened the book, and found the place where it was written,

Young's Literal Translation
4:17 and there was given over to him a roll of Isaiah the prophet, and having unfolded the roll, he found the place where it hath been written:

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
pneuma kuriou ep eme ou eneken ecrisen me euaggelizesqai ptwcoiV apestalken me iasasqai tous suntetrimmenous thn kardian khruxai aicmalwtoiV afesin kai tufloiV anableyin aposteilai teqrausmenouV en afesei

Scrivener 1894 Textus Receptus
pneuma kuriou ep eme ou eneken ecrisen me euaggelizesqai ptwcoiV apestalken me iasasqai tous suntetrimmenous thn kardian khruxai aicmalwtoiV afesin kai tufloiV anableyin aposteilai teqrausmenouV en afesei

Byzantine Majority
pneuma kuriou ep eme ou eineken ecrisen me euaggelisasqai ptwcoiV apestalken me iasasqai tous suntetrimmenous thn kardian khruxai aicmalwtoiV afesin kai tufloiV anableyin aposteilai teqrausmenouV en afesei

Alexandrian
pneuma kuriou ep eme ou eineken ecrisen me euaggelisasqai ptwcoiV apestalken me khruxai aicmalwtoiV afesin kai tufloiV anableyin aposteilai teqrausmenouV en afesei

Latin Vulgate
4:18 Spiritus Domini super me propter quod unxit me evangelizare pauperibus misit me

King James Version
4:18 The Spirit of the Lord [is] upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

American Standard Version
4:18 The Spirit of the Lord is upon me, Because he anointed me to preach good tidings to the poor: He hath sent me to proclaim release to the captives, And recovering of sight to the blind, To set at liberty them that are bruised,

Bible in Basic English
4:18 The Spirit of the Lord is on me, because I am marked out by him to give good news to the poor; he has sent me to make well those who are broken-hearted; to say that the prisoners will be let go, and the blind will see, and to make the wounded free from their chains,

Darby's English Translation
4:18 The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach glad tidings to the poor; he has sent me to preach to captives deliverance, and to the blind sight, to send forth the crushed delivered,

Douay Rheims
4:18 The Spirit of the Lord is upon me. Wherefore he hath anointed me to preach the gospel to the poor, he hath sent me to heal the contrite of heart,

Noah Webster Bible
4:18 The spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the broken-hearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

Weymouth New Testament
4:17 And there was handed to Him the book of the Prophet Isaiah, and, opening the book, He found the place where it was written,

World English Bible
4:18 "The Spirit of the Lord is on me, Because he anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, To proclaim release to the captives, Recovering of sight to the blind, To deliver those who are crushed,

Young's Literal Translation
4:18 `The Spirit of the Lord is upon me, Because He did anoint me; To proclaim good news to the poor, Sent me to heal the broken of heart, To proclaim to captives deliverance, And to blind receiving of sight, To send away the bruised with deliverance,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
khruxai eniauton kuriou dekton

Scrivener 1894 Textus Receptus
khruxai eniauton kuriou dekton

Byzantine Majority
khruxai eniauton kuriou dekton

Alexandrian
khruxai eniauton kuriou dekton

Latin Vulgate
4:19 praedicare captivis remissionem et caecis visum dimittere confractos in remissionem praedicare annum Domini acceptum et diem retributionis

King James Version
4:19 To preach the acceptable year of the Lord.

American Standard Version
4:19 To proclaim the acceptable year of the Lord.

Bible in Basic English
4:19 To give knowledge that the year of the Lord's good pleasure is come.

Darby's English Translation
4:19 to preach the acceptable year of the Lord.

Douay Rheims
4:19 To preach deliverance to the captives, and sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord, and the day of reward.

Noah Webster Bible
4:19 To preach the acceptable year of the Lord.

Weymouth New Testament
4:18 "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim Good News to the poor; He has sent me to announce release to the prisoners of war and recovery of sight to the blind: to send away free those whom tyranny has crushed,

World English Bible
4:19 And to proclaim the acceptable year of the Lord."

Young's Literal Translation
4:19 To proclaim the acceptable year of the Lord.`

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ptuxaV to biblion apodouV tw uphreth ekaqisen kai pantwn en th sunagwgh oi ofqalmoi hsan atenizonteV autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ptuxaV to biblion apodouV tw uphreth ekaqisen kai pantwn en th sunagwgh oi ofqalmoi hsan atenizonteV autw

Byzantine Majority
kai ptuxaV to biblion apodouV tw uphreth ekaqisen kai pantwn en th sunagwgh oi ofqalmoi hsan atenizonteV autw

Alexandrian
kai ptuxaV to biblion apodouV tw uphreth ekaqisen kai pantwn oi ofqalmoi en th sunagwgh hsan atenizonteV autw

Latin Vulgate
4:20 et cum plicuisset librum reddidit ministro et sedit et omnium in synagoga oculi erant intendentes in eum

King James Version
4:20 And he closed the book, and he gave [it] again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

American Standard Version
4:20 And he closed the book, and gave it back to the attendant, and sat down: and the eyes of all in the synagogue were fastened on him.

Bible in Basic English
4:20 And shutting the book he gave it back to the servant and took his seat: and the eyes of all in the Synagogue were fixed on him.

Darby's English Translation
4:20 And having rolled up the book, when he had delivered it up to the attendant, he sat down; and the eyes of all in the synagogue were fixed upon him.

Douay Rheims
4:20 And when he had folded the book, he restored it to the minister, and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him.

Noah Webster Bible
4:20 And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

Weymouth New Testament
4:19 to proclaim the year of acceptance with the Lord."

World English Bible
4:20 He closed the book, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of all in the synagogue were fastened on him.

Young's Literal Translation
4:20 And having folded the roll, having given it back to the officer, he sat down, and the eyes of all in the synagogue were gazing on him.

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
hrxato de legein proV autouV oti shmeron peplhrwtai h grafh auth en toiV wsin umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
hrxato de legein proV autouV oti shmeron peplhrwtai h grafh auth en toiV wsin umwn

Byzantine Majority
hrxato de legein proV autouV oti shmeron peplhrwtai h grafh auth en toiV wsin umwn

Alexandrian
hrxato de legein proV autouV oti shmeron peplhrwtai h grafh auth en toiV wsin umwn

Latin Vulgate
4:21 coepit autem dicere ad illos quia hodie impleta est haec scriptura in auribus vestris

King James Version
4:21 And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.

American Standard Version
4:21 And he began to say unto them, To-day hath this scripture been fulfilled in your ears.

Bible in Basic English
4:21 Then he said to them, Today this word has come true in your hearing.

Darby's English Translation
4:21 And he began to say to them, To-day this scripture is fulfilled in your ears.

Douay Rheims
4:21 And he began to say to them: This day is fulfilled this scripture in your ears.

Noah Webster Bible
4:21 And he began to say to them, This day is this scripture fulfilled in your ears.

Weymouth New Testament
4:20 And rolling up the book, He returned it to the attendant, and sat down--to speak. And the eyes of all in the synagogue were fixed on Him.

World English Bible
4:21 He began to tell them, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing."

Young's Literal Translation
4:21 And he began to say unto them -- `To-day hath this writing been fulfilled in your ears;`

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
kai panteV emarturoun autw kai eqaumazon epi toiV logoiV thV caritoV toiV ekporeuomenoiV ek tou stomatoV autou kai elegon ouc outos estin o uioV iwshf

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai panteV emarturoun autw kai eqaumazon epi toiV logoiV thV caritoV toiV ekporeuomenoiV ek tou stomatoV autou kai elegon ouc outos estin o uioV iwshf

Byzantine Majority
kai panteV emarturoun autw kai eqaumazon epi toiV logoiV thV caritoV toiV ekporeuomenoiV ek tou stomatoV autou kai elegon ouc outos estin o uioV iwshf

Alexandrian
kai panteV emarturoun autw kai eqaumazon epi toiV logoiV thV caritoV toiV ekporeuomenoiV ek tou stomatoV autou kai elegon ouci uioV estin iwshf outos

Latin Vulgate
4:22 et omnes testimonium illi dabant et mirabantur in verbis gratiae quae procedebant de ore ipsius et dicebant nonne hic filius est Ioseph

King James Version
4:22 And all bare him witness, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph's son?

American Standard Version
4:22 And all bare him witness, and wondered at the words of grace which proceeded out of his mouth: and they said, Is not this Joseph`s son?

Bible in Basic English
4:22 And they were all giving witness, with wonder, to the words of grace which came from his mouth: and they said, Is not this the son of Joseph?

Darby's English Translation
4:22 And all bore witness to him, and wondered at the words of grace which were coming out of his mouth. And they said, Is not this the son of Joseph?

Douay Rheims
4:22 And all gave testimony to him: and they wondered at the words of grace that proceeded from his mouth, and they said: Is not this the son of Joseph?

Noah Webster Bible
4:22 And all bore him testimony, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph's son?

Weymouth New Testament
4:21 Then He proceeded to say to them, "To-day is this Scripture fulfilled in your hearing."

World English Bible
4:22 All testified about him, and wondered at the words of grace which proceeded out of his mouth, and they said, "Isn`t this Joseph`s son?"

Young's Literal Translation
4:22 and all were bearing testimony to him, and were wondering at the gracious words that are coming forth out of his mouth, and they said, `Is not this the son of Joseph?`

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen proV autouV pantwV ereite moi thn parabolhn tauthn iatre qerapeuson seauton osa hkousamen genomena en th kapernaoum poihson kai wde en th patridi sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen proV autouV pantwV ereite moi thn parabolhn tauthn iatre qerapeuson seauton osa hkousamen genomena en th kapernaoum poihson kai wde en th patridi sou

Byzantine Majority
kai eipen proV autouV pantwV ereite moi thn parabolhn tauthn iatre qerapeuson seauton osa hkousamen genomena en th kapernaoum poihson kai wde en th patridi sou

Alexandrian
kai eipen proV autouV pantwV ereite moi thn parabolhn tauthn iatre qerapeuson seauton osa hkousamen genomena eis thn kafarnaoum poihson kai wde en th patridi sou

Latin Vulgate
4:23 et ait illis utique dicetis mihi hanc similitudinem medice cura te ipsum quanta audivimus facta in Capharnaum fac et hic in patria tua

King James Version
4:23 And he said unto them, Ye will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself: whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country.

American Standard Version
4:23 And he said unto them, Doubtless ye will say unto me this parable, Physician, heal thyself: whatsoever we have heard done at Capernaum, do also here in thine own country.

Bible in Basic English
4:23 And he said to them, Without doubt you will say to me, Let the medical man make himself well: the things which to our knowledge were done at Capernaum, do them here in your country.

Darby's English Translation
4:23 And he said to them, Ye will surely say to me this parable, Physician, heal thyself; whatsoever we have heard has taken place in Capernaum do here also in thine own country.

Douay Rheims
4:23 And he said to them: Doubtless you will say to me this similitude: Physician, heal thyself: as great things as we have heard done in Capharnaum, do also here in thy own country.

Noah Webster Bible
4:23 And he said to them, Ye will surely say to me this proverb, Physician, heal thyself: whatever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country.

Weymouth New Testament
4:22 And they all spoke well of Him, wondering at the sweet words of kindness which fell from His lips, while they asked one another, "Is not this Joseph's son?"

World English Bible
4:23 He said to them, "Doubtless you will tell me this parable, `Physician, heal yourself. Whatever we have heard done at Capernaum, do also here in your hometown.`"

Young's Literal Translation
4:23 And he said unto them, `Certainly ye will say to me this simile, Physician, heal thyself; as great things as we heard done in Capernaum, do also here in thy country;`

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen de amhn legw umin oti oudeiV profhthV dektoV estin en th patridi autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen de amhn legw umin oti oudeiV profhthV dektoV estin en th patridi autou

Byzantine Majority
eipen de amhn legw umin oti oudeiV profhthV dektoV estin en th patridi autou

Alexandrian
eipen de amhn legw umin oti oudeiV profhthV dektoV estin en th patridi autou

Latin Vulgate
4:24 ait autem amen dico vobis quia nemo propheta acceptus est in patria sua

King James Version
4:24 And he said, Verily I say unto you, No prophet is accepted in his own country.

American Standard Version
4:24 And he said, Verily I say unto you, No prophet is acceptable in his own country.

Bible in Basic English
4:24 And he said to them, Truly I say to you, No prophet is honoured in his country.

Darby's English Translation
4:24 And he said, Verily I say to you, that no prophet is acceptable in his own country.

Douay Rheims
4:24 And he said: Amen I say to you, that no prophet is accepted in his own country.

Noah Webster Bible
4:24 And he said, Verily I say to you, No prophet is accepted in his own country.

Weymouth New Testament
4:23 "Doubtless," said He, "you will quote to me the proverb, `Physician, cure yourself: all that we hear that you have done at Capernaum, do here also in your native place.'"

World English Bible
4:24 He said, "Most assuredly I tell you, no prophet is acceptable in his hometown.

Young's Literal Translation
4:24 and he said, `Verily I say to you -- No prophet is accepted in his own country;

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
ep alhqeiaV de legw umin pollai chrai hsan en taiV hmeraiV hliou en tw israhl ote ekleisqh o ouranoV epi eth tria kai mhnaV ex wV egeneto limoV megaV epi pasan thn ghn

Scrivener 1894 Textus Receptus
ep alhqeiaV de legw umin pollai chrai hsan en taiV hmeraiV hliou en tw israhl ote ekleisqh o ouranoV epi eth tria kai mhnaV ex wV egeneto limoV megaV epi pasan thn ghn

Byzantine Majority
ep alhqeiaV de legw umin pollai chrai hsan en taiV hmeraiV hliou en tw israhl ote ekleisqh o ouranoV epi eth tria kai mhnaV ex wV egeneto limoV megaV epi pasan thn ghn

Alexandrian
ep alhqeiaV de legw umin pollai chrai hsan en taiV hmeraiV hliou en tw israhl ote ekleisqh o ouranoV epi eth tria kai mhnaV ex wV egeneto limoV megaV epi pasan thn ghn

Latin Vulgate
4:25 in veritate dico vobis multae viduae erant in diebus Heliae in Israhel quando clusum est caelum annis tribus et mensibus sex cum facta est fames magna in omni terra

King James Version
4:25 But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up three years and six months, when great famine was throughout all the land;

American Standard Version
4:25 But of a truth I say unto you, There were many widows in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up three years and six months, when there came a great famine over all the land;

Bible in Basic English
4:25 Truly I say to you, There were a number of widows in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up for three years and six months and there was no food in the land;

Darby's English Translation
4:25 But of a truth I say to you, There were many widows in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up for three years and six months, so that a great famine came upon all the land,

Douay Rheims
4:25 In truth I say to you, there were many widows in the days of Elias in Israel, when heaven was shut up three years and six months, when there was a great famine throughout all the earth.

Noah Webster Bible
4:25 But I tell you in truth, many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut three years and six months when great famine was throughout all the land:

Weymouth New Testament
4:24 "I tell you in solemn truth," He added, "that no Prophet is welcomed among his own people.

World English Bible
4:25 But truly I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the the sky was shut up three years and six months, when a great famine came over all the land.

Young's Literal Translation
4:25 and of a truth I say to you, Many widows were in the days of Elijah, in Israel, when the heaven was shut for three years and six months, when great famine came on all the land,

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
kai proV oudemian autwn epemfqh hliaV ei mh eiV sarepta thV sidwnos proV gunaika chran

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai proV oudemian autwn epemfqh hliaV ei mh eiV sarepta thV sidwnos proV gunaika chran

Byzantine Majority
kai proV oudemian autwn epemfqh hliaV ei mh eiV sarepta thV sidwnos proV gunaika chran

Alexandrian
kai proV oudemian autwn epemfqh hliaV ei mh eiV sarepta thV sidwnias proV gunaika chran

Latin Vulgate
4:26 et ad nullam illarum missus est Helias nisi in Sareptha Sidoniae ad mulierem viduam

King James Version
4:26 But unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, [a city] of Sidon, unto a woman [that was] a widow.

American Standard Version
4:26 and unto none of them was Elijah sent, but only to Zarephath, in the land of Sidon, unto a woman that was a widow.

Bible in Basic English
4:26 But Elijah was not sent to one of them, but only to Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow.

Darby's English Translation
4:26 and to none of them was Elias sent but to Sarepta of Sidonia, to a woman that was a widow.

Douay Rheims
4:26 And to none of them was Elias sent, but to Sarepta of Sidon, to a widow woman.

Noah Webster Bible
4:26 But to none of them was Elijah sent, save to Sarepta, a city of Sidon, to a woman that was a widow.

Weymouth New Testament
4:25 But I tell you in truth that there was many a widow in Israel in the time of Elijah, when there was no rain for three years and six months and there came a severe famine over all the land;

World English Bible
4:26 Elijah was sent to none of them, except only to Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow.

Young's Literal Translation
4:26 and unto none of them was Elijah sent, but -- to Sarepta of Sidon, unto a woman, a widow;

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
kai polloi leproi hsan epi elissaiou tou profhtou en tw israhl kai oudeiV autwn ekaqarisqh ei mh neeman o suroV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai polloi leproi hsan epi elissaiou tou profhtou en tw israhl kai oudeiV autwn ekaqarisqh ei mh neeman o suroV

Byzantine Majority
kai polloi leproi hsan epi elissaiou tou profhtou en tw israhl kai oudeiV autwn ekaqarisqh ei mh neeman o suroV

Alexandrian
kai polloi leproi hsan en tw israhl epi elisaiou tou profhtou kai oudeiV autwn ekaqarisqh ei mh naiman o suroV

Latin Vulgate
4:27 et multi leprosi erant in Israhel sub Heliseo propheta et nemo eorum mundatus est nisi Neman Syrus

King James Version
4:27 And many lepers were in Israel in the time of Eliseus the prophet; and none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian.

American Standard Version
4:27 And there were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet; and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian.

Bible in Basic English
4:27 And there were a number of lepers in Israel in the time of Elisha the prophet, and not one of them was made clean, but only Naaman the Syrian.

Darby's English Translation
4:27 And there were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet, and none of them was cleansed but Naaman the Syrian.

Douay Rheims
4:27 And there were many lepers in Israel in the time of Eliseus the prophet: and none of them was cleansed but Naaman the Syrian.

Noah Webster Bible
4:27 And many lepers were in Israel in the time of Elisha the prophet; and none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian.

Weymouth New Testament
4:26 and yet to not one of them was Elijah sent: he was only sent to a widow at Zarephath in the Sidonian country.

World English Bible
4:27 There were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet, yet not one of them was cleansed, except Naaman, the Syrian."

Young's Literal Translation
4:27 and many lepers were in the time of Elisha the prophet, in Israel, and none of them was cleansed, but -- Naaman the Syrian.`

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eplhsqhsan panteV qumou en th sunagwgh akouonteV tauta

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eplhsqhsan panteV qumou en th sunagwgh akouonteV tauta

Byzantine Majority
kai eplhsqhsan panteV qumou en th sunagwgh akouonteV tauta

Alexandrian
kai eplhsqhsan panteV qumou en th sunagwgh akouonteV tauta

Latin Vulgate
4:28 et repleti sunt omnes in synagoga ira haec audientes

King James Version
4:28 And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath,

American Standard Version
4:28 And they were all filled with wrath in the synagogue, as they heard these things;

Bible in Basic English
4:28 And all who were in the Synagogue were very angry when these things were said to them.

Darby's English Translation
4:28 And they were all filled with rage in the synagogue, hearing these things;

Douay Rheims
4:28 And all they in the synagogue, hearing these things, were filled with anger.

Noah Webster Bible
4:28 And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath,

Weymouth New Testament
4:27 And there was also many a leper in Israel in the time of the Prophet Elisha, and yet not one of them was cleansed, but Naaman the Syrian was."

World English Bible
4:28 They were all filled with wrath in the synagogue, as they heard these things;

Young's Literal Translation
4:28 And all in the synagogue were filled with wrath, hearing these things,

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
kai anastanteV exebalon auton exw thV polewV kai hgagon auton ewV ths ofruoV tou orouV ef ou h poliV autwn wkodomhto eis to katakrhmnisai auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai anastanteV exebalon auton exw thV polewV kai hgagon auton ewV ths ofruoV tou orouV ef ou h poliV autwn wkodomhto eis to katakrhmnisai auton

Byzantine Majority
kai anastanteV exebalon auton exw thV polewV kai hgagon auton ewV ofruoV tou orouV ef ou h poliV autwn wkodomhto eis to katakrhmnisai auton

Alexandrian
kai anastanteV exebalon auton exw thV polewV kai hgagon auton ewV ofruoV tou orouV ef ou h poliV wkodomhto autwn wste katakrhmnisai auton

Latin Vulgate
4:29 et surrexerunt et eiecerunt illum extra civitatem et duxerunt illum usque ad supercilium montis supra quem civitas illorum erat aedificata ut praecipitarent eum

King James Version
4:29 And rose up, and thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong.

American Standard Version
4:29 and they rose up, and cast him forth out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might throw him down headlong.

Bible in Basic English
4:29 And they got up and took him out of the town to the edge of the mountain on which their town was, so that they might send him down to his death.

Darby's English Translation
4:29 and rising up they cast him forth out of the city, and led him up to the brow of the mountain upon which their city was built, so that they might throw him down the precipice;

Douay Rheims
4:29 And they rose up and thrust him out of the city; and they brought him to the brow of the hill, whereon their city was built, that they might cast him down headlong.

Noah Webster Bible
4:29 And rose up, and thrust him out of the city, and led him to the brow of the hill on which their city was built, that they might cast him down headlong.

Weymouth New Testament
4:28 Then all in the synagogue, while listening to these words, were filled with fury.

World English Bible
4:29 and they rose up, and threw him out of the city, and led him to the brow of the hill that their city was built on, that they might throw him off the cliff.

Young's Literal Translation
4:29 and having risen, they put him forth without the city, and brought him unto the brow of the hill on which their city had been built -- to cast him down headlong,

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
autoV de dielqwn dia mesou autwn eporeueto

Scrivener 1894 Textus Receptus
autoV de dielqwn dia mesou autwn eporeueto

Byzantine Majority
autoV de dielqwn dia mesou autwn eporeueto

Alexandrian
autoV de dielqwn dia mesou autwn eporeueto

Latin Vulgate
4:30 ipse autem transiens per medium illorum ibat

King James Version
4:30 But he passing through the midst of them went his way,

American Standard Version
4:30 But he passing through the midst of them went his way.

Bible in Basic English
4:30 But he came through them and went on his way.

Darby's English Translation
4:30 but *he*, passing through the midst of them, went his way,

Douay Rheims
4:30 But he passing through the midst of them, went his way.

Noah Webster Bible
4:30 But he passing through the midst of them, went away,

Weymouth New Testament
4:29 They rose, hurried Him outside the town, and brought Him to the brow of the hill on which their town was built, to throw Him down the cliff;

World English Bible
4:30 But he, passing through the midst of them, went his way.

Young's Literal Translation
4:30 and he, having gone through the midst of them, went away.

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
kai kathlqen eiV kapernaoum polin thV galilaiaV kai hn didaskwn autouV en toiV sabbasin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai kathlqen eiV kapernaoum polin thV galilaiaV kai hn didaskwn autouV en toiV sabbasin

Byzantine Majority
kai kathlqen eiV kapernaoum polin thV galilaiaV kai hn didaskwn autouV en toiV sabbasin

Alexandrian
kai kathlqen eiV kafarnaoum polin thV galilaiaV kai hn didaskwn autouV en toiV sabbasin

Latin Vulgate
4:31 et descendit in Capharnaum civitatem Galilaeae ibique docebat illos sabbatis

King James Version
4:31 And came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the sabbath days.

American Standard Version
4:31 And he came down to Capernaum, a city of Galilee. And he was teaching them on the sabbath day:

Bible in Basic English
4:31 And he came down to Capernaum, a town of Galilee; and he was giving them teaching on the Sabbath.

Darby's English Translation
4:31 and descended to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the sabbaths.

Douay Rheims
4:31 And he went down into Capharnaum, a city of Galilee, and there he taught them on the sabbath days.

Noah Webster Bible
4:31 And came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the sabbath-days.

Weymouth New Testament
4:30 but He passed through the midst of them and went His way.

World English Bible
4:31 He came down to Capernaum, a city of Galilee. He was teaching them on the Sabbath day,

Young's Literal Translation
4:31 And he came down to Capernaum, a city of Galilee, and was teaching them on the sabbaths,

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
kai exeplhssonto epi th didach autou oti en exousia hn o logoV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai exeplhssonto epi th didach autou oti en exousia hn o logoV autou

Byzantine Majority
kai exeplhssonto epi th didach autou oti en exousia hn o logoV autou

Alexandrian
kai exeplhssonto epi th didach autou oti en exousia hn o logoV autou

Latin Vulgate
4:32 et stupebant in doctrina eius quia in potestate erat sermo ipsius

King James Version
4:32 And they were astonished at his doctrine: for his word was with power.

American Standard Version
4:32 and they were astonished at his teaching; for his word was with authority.

Bible in Basic English
4:32 And they were surprised at his teaching, for his word was with authority.

Darby's English Translation
4:32 And they were astonished at his doctrine, for his word was with authority.

Douay Rheims
4:32 And they were astonished at his doctrine: for his speech was with power.

Noah Webster Bible
4:32 And they were astonished at his doctrine: for his word was with power.

Weymouth New Testament
4:31 So He came down to Capernaum, a town in Galilee, where He frequently taught the people on the Sabbath days.

World English Bible
4:32 and they were astonished at his teaching, for his word was with authority.

Young's Literal Translation
4:32 and they were astonished at his teaching, because his word was with authority.

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
kai en th sunagwgh hn anqrwpoV ecwn pneuma daimoniou akaqartou kai anekraxen fwnh megalh

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai en th sunagwgh hn anqrwpoV ecwn pneuma daimoniou akaqartou kai anekraxen fwnh megalh

Byzantine Majority
kai en th sunagwgh hn anqrwpoV ecwn pneuma daimoniou akaqartou kai anekraxen fwnh megalh

Alexandrian
kai en th sunagwgh hn anqrwpoV ecwn pneuma daimoniou akaqartou kai anekraxen fwnh megalh

Latin Vulgate
4:33 et in synagoga erat homo habens daemonium inmundum et exclamavit voce magna

King James Version
4:33 And in the synagogue there was a man, which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice,

American Standard Version
4:33 And in the synagogue there was a man, that had a spirit of an unclean demon; and he cried out with a loud voice,

Bible in Basic English
4:33 And there was a man in the Synagogue who had an unclean spirit; and he gave a loud cry and said,

Darby's English Translation
4:33 And there was in the synagogue a man having a spirit of an unclean demon, and he cried with a loud voice,

Douay Rheims
4:33 And in the synagogue there was a man who had an unclean devil, and he cried out with a loud voice,

Noah Webster Bible
4:33 And in the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon; and he cried out with a loud voice,

Weymouth New Testament
4:32 And they were greatly impressed by His teaching, because He spoke with the language of authority.

World English Bible
4:33 In the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice,

Young's Literal Translation
4:33 And in the synagogue was a man, having a spirit of an unclean demon, and he cried out with a great voice,

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

Byzantine Majority
legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

Alexandrian
ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

Latin Vulgate
4:34 dicens sine quid nobis et tibi Iesu Nazarene venisti perdere nos scio te qui sis Sanctus Dei

King James Version
4:34 Saying, Let [us] alone; what have we to do with thee, [thou] Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art; the Holy One of God.

American Standard Version
4:34 Ah! what have we to do with thee, Jesus thou Nazarene? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.

Bible in Basic English
4:34 Let us be! what have we to do with you, Jesus of Nazareth? have you come to put an end to us? I have knowledge who you are, the Holy One of God.

Darby's English Translation
4:34 saying, Eh! what have we to do with thee, Jesus, Nazarene? hast thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.

Douay Rheims
4:34 Saying: Let us alone, what have we to do with thee, Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the holy one of God.

Noah Webster Bible
4:34 Saying, Let us alone; what have we to do with thee, Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.

Weymouth New Testament
4:33 But in the synagogue there was a man possessed by the spirit of a foul demon. In a loud voice he cried out,

World English Bible
4:34 saying, "Ah! what have we to do with you, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know you who you are: the Holy One of God!"

Young's Literal Translation
4:34 saying, `Away, what -- to us and to thee, Jesus, O Nazarene? thou didst come to destroy us; I have known thee who thou art -- the Holy One of God.`

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ex autou kai riyan auton to daimonion eiV to meson exhlqen ap autou mhden blayan auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ex autou kai riyan auton to daimonion eiV to meson exhlqen ap autou mhden blayan auton

Byzantine Majority
kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ex autou kai riyan auton to daimonion eiV meson exhlqen ap autou mhden blayan auton

Alexandrian
kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ap autou kai riyan auton to daimonion eiV to meson exhlqen ap autou mhden blayan auton

Latin Vulgate
4:35 et increpavit illi Iesus dicens obmutesce et exi ab illo et cum proiecisset illum daemonium in medium exiit ab illo nihilque illum nocuit

King James Version
4:35 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him not.

American Standard Version
4:35 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the demon had thrown him down in the midst, he came out of him, having done him no hurt.

Bible in Basic English
4:35 And Jesus said to him, Be quiet, and come out of him. And when the evil spirit had put him down on the earth in the middle of them, he came out of him, having done him no damage.

Darby's English Translation
4:35 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out from him. And the demon, having thrown him down into the midst, came out from him without doing him any injury.

Douay Rheims
4:35 And Jesus rebuked him, saying: Hold thy peace, and go out of him. And when the devil had thrown him into the midst, he went out of him, and hurt him not at all.

Noah Webster Bible
4:35 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the demon had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him not.

Weymouth New Testament
4:34 "Ha! Jesus the Nazarene, what have you to do with us? I know who you are--God's Holy One!"

World English Bible
4:35 Jesus rebuked him, saying, "Be silent, and come out of him!" When the demon had thrown him down in their midst, he came out of him, having done him no harm.

Young's Literal Translation
4:35 And Jesus did rebuke him, saying, `Be silenced, and come forth out of him;` and the demon having cast him into the midst, came forth from him, having hurt him nought;

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egeneto qamboV epi pantaV kai sunelaloun proV allhlouV legonteV tiV o logoV outoV oti en exousia kai dunamei epitassei toiV akaqartoiV pneumasin kai exercontai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egeneto qamboV epi pantaV kai sunelaloun proV allhlouV legonteV tiV o logoV outoV oti en exousia kai dunamei epitassei toiV akaqartoiV pneumasin kai exercontai

Byzantine Majority
kai egeneto qamboV epi pantaV kai sunelaloun proV allhlouV legonteV tiV o logoV outoV oti en exousia kai dunamei epitassei toiV akaqartoiV pneumasin kai exercontai

Alexandrian
kai egeneto qamboV epi pantaV kai sunelaloun proV allhlouV legonteV tiV o logoV outoV oti en exousia kai dunamei epitassei toiV akaqartoiV pneumasin kai exercontai

Latin Vulgate
4:36 et factus est pavor in omnibus et conloquebantur ad invicem dicentes quod est hoc verbum quia in potestate et virtute imperat inmundis spiritibus et exeunt

King James Version
4:36 And they were all amazed, and spake among themselves, saying, What a word [is] this! for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out.

American Standard Version
4:36 And amazement came upon all, and they spake together, one with another, saying, What is this word? for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out.

Bible in Basic English
4:36 And wonder came on them all and they said to one another, What are these words? for with authority and power he gives orders to the evil spirits and they come out.

Darby's English Translation
4:36 And astonishment came upon all, and they spoke to one another, saying, What word is this? for with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out.

Douay Rheims
4:36 And there came fear upon all, and they talked among themselves, saying: What word is this, for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they go out?

Noah Webster Bible
4:36 And they were all amazed, and spoke among themselves, saying, What a word is this! for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out.

Weymouth New Testament
4:35 But Jesus rebuked the demon. "Silence!" He exclaimed; "come out of him." Upon this, the demon hurled the man into the midst of them, and came out of him without doing him any harm.

World English Bible
4:36 Amazement came on all, and they spoke together, one with another, saying, "What is this word? For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out!"

Young's Literal Translation
4:36 and amazement came upon all, and they were speaking together, with one another, saying, `What is this word, that with authority and power he doth command the unclean spirits, and they come forth?`

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
kai exeporeueto hcoV peri autou eiV panta topon thV pericwrou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai exeporeueto hcoV peri autou eiV panta topon thV pericwrou

Byzantine Majority
kai exeporeueto hcoV peri autou eiV panta topon thV pericwrou

Alexandrian
kai exeporeueto hcoV peri autou eiV panta topon thV pericwrou

Latin Vulgate
4:37 et divulgabatur fama de illo in omnem locum regionis

King James Version
4:37 And the fame of him went out into every place of the country round about.

American Standard Version
4:37 And there went forth a rumor concerning him into every place of the region round about.

Bible in Basic English
4:37 And there was much talk about him in all the places round about.

Darby's English Translation
4:37 And a rumour went out into every place of the country round concerning him.

Douay Rheims
4:37 And the fame of him was published into every place of the country.

Noah Webster Bible
4:37 And the fame of him went out into every place of the surrounding country.

Weymouth New Testament
4:36 All were astonished and awe-struck; and they asked one another, "What sort of language is this? For with authority and real power He gives orders to the foul spirits and they come out."

World English Bible
4:37 News about him went forth into every place of the surrounding region.

Young's Literal Translation
4:37 and there was going forth a fame concerning him to every place of the region round about.

 

38

Stephens 1550 Textus Receptus
anastaV de ek thV sunagwghV eishlqen eiV thn oikian simwnoV h penqera de tou simwnoV hn sunecomenh puretw megalw kai hrwthsan auton peri authV

Scrivener 1894 Textus Receptus
anastaV de ek thV sunagwghV eishlqen eiV thn oikian simwnoV h penqera de tou simwnoV hn sunecomenh puretw megalw kai hrwthsan auton peri authV

Byzantine Majority
anastaV de ek thV sunagwghV eishlqen eiV thn oikian simwnoV penqera de tou simwnoV hn sunecomenh puretw megalw kai hrwthsan auton peri authV

Alexandrian
anastaV de apo thV sunagwghV eishlqen eiV thn oikian simwnoV penqera de tou simwnoV hn sunecomenh puretw megalw kai hrwthsan auton peri authV

Latin Vulgate
4:38 surgens autem de synagoga introivit in domum Simonis socrus autem Simonis tenebatur magnis febribus et rogaverunt illum pro ea

King James Version
4:38 And he arose out of the synagogue, and entered into Simon's house. And Simon's wife's mother was taken with a great fever; and they besought him for her.

American Standard Version
4:38 And he rose up from the synagogue, and entered into the house of Simon. And Simon`s wife`s mother was holden with a great fever; and they besought him for her.

Bible in Basic English
4:38 And he got up and went out of the Synagogue and went into the house of Simon. And Simon's wife's mother was very ill with a burning heat; and in answer to their prayers for her

Darby's English Translation
4:38 And rising up out of the synagogue, he entered into the house of Simon. But Simon`s mother-in-law was suffering under a bad fever; and they asked him for her.

Douay Rheims
4:38 And Jesus rising up out of the synagogue, went into Simon's house. And Simon's wife's mother was taken with a great fever, and they besought him for her.

Noah Webster Bible
4:38 And he arose out of the synagogue, and entered into Simon's house. And the mother of Simon's wife was taken with a violent fever; and they besought him for her.

Weymouth New Testament
4:37 And the talk about Him spread into every part of the neighbouring country.

World English Bible
4:38 He rose up from the synagogue, and entered into Simon`s house. Simon`s mother-in-law was afflicted with a great fever, and they begged him for her.

Young's Literal Translation
4:38 And having risen out of the synagogue, he entered into the house of Simon, and the mother-in-law of Simon was pressed with a great fever, and they did ask him about her,

 

39

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epistaV epanw authV epetimhsen tw puretw kai afhken authn paracrhma de anastasa dihkonei autoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epistaV epanw authV epetimhsen tw puretw kai afhken authn paracrhma de anastasa dihkonei autoiV

Byzantine Majority
kai epistaV epanw authV epetimhsen tw puretw kai afhken authn paracrhma de anastasa dihkonei autoiV

Alexandrian
kai epistaV epanw authV epetimhsen tw puretw kai afhken authn paracrhma de anastasa dihkonei autoiV

Latin Vulgate
4:39 et stans super illam imperavit febri et dimisit illam et continuo surgens ministrabat illis

King James Version
4:39 And he stood over her, and rebuked the fever; and it left her: and immediately she arose and ministered unto them.

American Standard Version
4:39 And he stood over her, and rebuked the fever; and it left her: and immediately she rose up and ministered unto them.

Bible in Basic English
4:39 He went near her, and with a sharp word he gave orders to the disease and it went away from her; and straight away she got up and took care of their needs.

Darby's English Translation
4:39 And standing over her, he rebuked the fever, and it left her; and forthwith standing up she served them.

Douay Rheims
4:39 And standing over her, he commanded the fever, and it left her. And immediately rising, she ministered to them.

Noah Webster Bible
4:39 And he stood over her, and rebuked the fever; and it left her: and immediately she arose and ministered to them.

Weymouth New Testament
4:38 Now when He rose and left the synagogue He went to Simon's house. Simon's mother-in-law was suffering from an acute attack of fever; and they consulted Him about her.

World English Bible
4:39 He stood over her, and rebuked the fever; and it left her. Immediately she rose up and ministered to them.

Young's Literal Translation
4:39 and having stood over her, he rebuked the fever, and it left her, and presently, having risen, she was ministering to them.

 

40

Stephens 1550 Textus Receptus
dunontoV de tou hliou pantes osoi eicon asqenountaV nosoiV poikilaiV hgagon autouV proV auton o de eni ekastw autwn taV ceiraV epiqeis eqerapeusen autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
dunontoV de tou hliou pantes osoi eicon asqenountaV nosoiV poikilaiV hgagon autouV proV auton o de eni ekastw autwn taV ceiraV epiqeis eqerapeusen autouV

Byzantine Majority
dunontoV de tou hliou pantes osoi eicon asqenountaV nosoiV poikilaiV hgagon autouV proV auton o de eni ekastw autwn taV ceiraV epiqeis eqerapeusen autouV

Alexandrian
dunontoV de tou hliou apantes osoi eicon asqenountaV nosoiV poikilaiV hgagon autouV proV auton o de eni ekastw autwn taV ceiraV epitiqeis eqerapeuen autouV

Latin Vulgate
4:40 cum sol autem occidisset omnes qui habebant infirmos variis languoribus ducebant illos ad eum at ille singulis manus inponens curabat eos

King James Version
4:40 Now when the sun was setting, all they that had any sick with divers diseases brought them unto him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.

American Standard Version
4:40 And when the sun was setting, all they that had any sick with divers diseases brought them unto him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.

Bible in Basic English
4:40 And at sundown all those who had anyone ill with any sort of disease, took them to him, and he put his hands on every one of them and made them well.

Darby's English Translation
4:40 And when the sun went down, all, as many as had persons sick with divers diseases, brought them to him, and having laid his hands on every one of them, he healed them;

Douay Rheims
4:40 And when the sun was down, all they that had any sick with divers diseases, brought them to him. But he laying his hands on every one of them, healed them.

Noah Webster Bible
4:40 Now when the sun was setting, all they that had any sick with divers diseases, brought them to him: and he laid his hands on every one of them, and healed them.

Weymouth New Testament
4:39 Then standing over her He rebuked the fever, and it left her; and she at once rose and waited on them.

World English Bible
4:40 When the sun was setting, all those who had any sick with various diseases brought them to him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.

Young's Literal Translation
4:40 And at the setting of the sun, all, as many as had any ailing with manifold sicknesses, brought them unto him, and he on each one of them his hands having put, did heal them.

 

41

Stephens 1550 Textus Receptus
exhrceto de kai daimonia apo pollwn krazonta kai legonta oti su ei o cristos o uioV tou qeou kai epitimwn ouk eia auta lalein oti hdeisan ton criston auton einai

Scrivener 1894 Textus Receptus
exhrceto de kai daimonia apo pollwn krazonta kai legonta oti su ei o cristos o uioV tou qeou kai epitimwn ouk eia auta lalein oti hdeisan ton criston auton einai

Byzantine Majority
exhrceto de kai daimonia apo pollwn krazonta kai legonta oti su ei o cristos o uioV tou qeou kai epitimwn ouk eia auta lalein oti hdeisan ton criston auton einai

Alexandrian
exhrceto de kai daimonia apo pollwn kai legonta oti su ei o uioV tou qeou kai epitimwn ouk eia auta lalein oti hdeisan ton criston auton einai

Latin Vulgate
4:41 exiebant autem etiam daemonia a multis clamantia et dicentia quia tu es Filius Dei et increpans non sinebat ea loqui quia sciebant ipsum esse Christum

King James Version
4:41 And devils also came out of many, crying out, and saying, Thou art Christ the Son of God. And he rebuking [them] suffered them not to speak: for they knew that he was Christ.

American Standard Version
4:41 And demons also came out from many, crying out, and saying, Thou art the Son of God. And rebuking them, he suffered them not to speak, because they knew that he was the Christ.

Bible in Basic English
4:41 And evil spirits came out of a number of them, crying out and saying, You are the Son of God. But he gave them sharp orders not to say a word, because they had knowledge that he was the Christ.

Darby's English Translation
4:41 and demons also went out from many, crying out and saying, *Thou* art the Son of God. And rebuking them, he suffered them not to speak, because they knew him to be the Christ.

Douay Rheims
4:41 And devils went out from many, crying out and saying: Thou art the Son of God. And rebuking them he suffered them not to speak, for they knew that he was Christ.

Noah Webster Bible
4:41 And demons also came out of many, crying out, and saying, Thou art Christ the Son of God. And he rebuking them, suffered them not to speak: for they knew that he was Christ.

Weymouth New Testament
4:40 At sunset all who had friends suffering from any illness brought them to Him, and He laid His hands on them all, one by one, and cured them.

World English Bible
4:41 Demons also came out from many, crying out, and saying, "You are the Christ, the Son of God!" Rebuking them, he didn`t allow them to speak, because they knew that he was the Christ.

Young's Literal Translation
4:41 And demons also were coming forth from many, crying out and saying -- `Thou art the Christ, the Son of God;` and rebuking, he did not suffer them to speak, because they knew him to be the Christ.

 

42

Stephens 1550 Textus Receptus
genomenhV de hmeraV exelqwn eporeuqh eiV erhmon topon kai oi ocloi ezhtoun auton kai hlqon ewV autou kai kateicon auton tou mh poreuesqai ap autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
genomenhV de hmeraV exelqwn eporeuqh eiV erhmon topon kai oi ocloi ezhtoun auton kai hlqon ewV autou kai kateicon auton tou mh poreuesqai ap autwn

Byzantine Majority
genomenhV de hmeraV exelqwn eporeuqh eiV erhmon topon kai oi ocloi epezhtoun auton kai hlqon ewV autou kai kateicon auton tou mh poreuesqai ap autwn

Alexandrian
genomenhV de hmeraV exelqwn eporeuqh eiV erhmon topon kai oi ocloi epezhtoun auton kai hlqon ewV autou kai kateicon auton tou mh poreuesqai ap autwn

Latin Vulgate
4:42 facta autem die egressus ibat in desertum locum et turbae requirebant eum et venerunt usque ad ipsum et detinebant illum ne discederet ab eis

King James Version
4:42 And when it was day, he departed and went into a desert place: and the people sought him, and came unto him, and stayed him, that he should not depart from them.

American Standard Version
4:42 And when it was day, he came out and went into a desert place: and the multitudes sought after him, and came unto him, and would have stayed him, that he should not go from them.

Bible in Basic English
4:42 And when it was day, he came out and went to a waste place; and great numbers of people came looking for him, and they came to him and would have kept him from going away.

Darby's English Translation
4:42 And when it was day he went out, and went into a desert place, and the crowds sought after him, and came up to him, and would have kept him back that he should not go from them.

Douay Rheims
4:42 And when it was day, going out he went into a desert place, and the multitudes sought him, and came unto him: and they stayed him that he should not depart from them.

Noah Webster Bible
4:42 And when it was day, he departed, and went into a desert place; and the people sought him, and came to him, and stayed him, that he should not depart from them.

Weymouth New Testament
4:41 Demons also came out of many, loudly calling out, "You are the Son of God." But He rebuked them and forbad them to speak, because they knew Him to be the Christ.

World English Bible
4:42 When it was day, he came out and went into an uninhabited place, and the multitudes looked for him, and came to him, and held on to him, so that he wouldn`t go away from them.

Young's Literal Translation
4:42 And day having come, having gone forth, he went on to a desert place, and the multitudes were seeking him, and they came unto him, and were staying him -- not to go on from them,

 

43

Stephens 1550 Textus Receptus
o de eipen proV autouV oti kai taiV eteraiV polesin euaggelisasqai me dei thn basileian tou qeou oti eis touto apestalmai

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de eipen proV autouV oti kai taiV eteraiV polesin euaggelisasqai me dei thn basileian tou qeou oti eis touto apestalmai

Byzantine Majority
o de eipen proV autouV oti kai taiV eteraiV polesin euaggelisasqai me dei thn basileian tou qeou oti eis touto apestalmai

Alexandrian
o de eipen proV autouV oti kai taiV eteraiV polesin euaggelisasqai me dei thn basileian tou qeou oti epi touto apestalhn

Latin Vulgate
4:43 quibus ille ait quia et aliis civitatibus oportet me evangelizare regnum Dei quia ideo missus sum

King James Version
4:43 And he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also: for therefore am I sent.

American Standard Version
4:43 But he said unto them, I must preach the good tidings of the kingdom of God to the other cities also: for therefore was I sent.

Bible in Basic English
4:43 But he said to them, I have to give the good news of the kingdom of God in other towns, because that is why I was sent.

Darby's English Translation
4:43 But he said to them, I must needs announce the glad tidings of the kingdom of God to the other cities also, for for this I have been sent forth.

Douay Rheims
4:43 To whom he said: To other cities also I must preach the kingdom of God: for therefore am I sent.

Noah Webster Bible
4:43 And he said to them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore am I sent.

Weymouth New Testament
4:42 Next morning, at daybreak, He left the town and went away to a solitary place; but the people flocked out to find Him, and, coming to the place where He was, they endeavoured to detain Him that He might not leave them.

World English Bible
4:43 But he said to them, "I must preach the good news of the kingdom of God to the other cities also; for this reason I have been sent."

Young's Literal Translation
4:43 and he said unto them -- `Also to the other cities it behoveth me to proclaim good news of the reign of God, because for this I have been sent;`

 

44

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hn khrusswn en tais sunagwgais thV galilaias

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hn khrusswn en tais sunagwgais thV galilaias

Byzantine Majority
kai hn khrusswn en tais sunagwgais thV galilaias

Alexandrian
kai hn khrusswn eis tas sunagwgas thV ioudaias

Latin Vulgate
4:44 et erat praedicans in synagogis Galilaeae

King James Version
4:44 And he preached in the synagogues of Galilee.

American Standard Version
4:44 And he was preaching in the synagogues of Galilee.

Bible in Basic English
4:44 And he was teaching in the Synagogues of Galilee.

Darby's English Translation
4:44 And he was preaching in the synagogues of Galilee.

Douay Rheims
4:44 And he was preaching in the synagogues of Galilee.

Noah Webster Bible
4:44 And he preached in the synagogues of Galilee.

Weymouth New Testament
4:43 But He said to them, "I have to tell the Good News of the Kingdom of God to the other towns also, because for this purpose I was sent."

World English Bible
4:44 He was preaching in the synagogues of Galilee.

Young's Literal Translation
4:44 and he was preaching in the synagogues of Galilee.

 

Luke 5

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com