Parallel Greek New Testament

Mark 15

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Return to Index

Chapter 16

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai diagenomenou tou sabbatou maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai salwmh hgorasan arwmata ina elqousai aleiywsin auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai diagenomenou tou sabbatou maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai salwmh hgorasan arwmata ina elqousai aleiywsin auton

Byzantine Majority
kai diagenomenou tou sabbatou maria h magdalhnh kai maria [h tou] iakwbou kai salwmh hgorasan arwmata ina elqousai aleiywsin auton

Alexandrian
kai diagenomenou tou sabbatou maria h magdalhnh kai maria h [tou] iakwbou kai salwmh hgorasan arwmata ina elqousai aleiywsin auton

Latin Vulgate
16:1 et cum transisset sabbatum Maria Magdalene et Maria Iacobi et Salome emerunt aromata ut venientes unguerent eum

King James Version
16:1 And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the [mother] of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.

American Standard Version
16:1 And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, bought spices, that they might come and anoint him.

Bible in Basic English
16:1 And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome, got spices, so that they might come and put them on him.

Darby's English Translation
16:1 And the sabbath being now past, Mary of Magdala, and Mary the mother of James, and Salome, bought aromatic spices that they might come and embalm him.

Douay Rheims
16:1 And when the sabbath was past, Mary Magdalen, and Mary the mother of James, and Salome, bought sweet spices, that coming, they might anoint Jesus.

Noah Webster Bible
16:1 And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.

Weymouth New Testament
16:1 When the Sabbath was over, Mary of Magdala, Mary the mother of James, and Salome, bought spices, in order to come and anoint His body.

World English Bible
16:1 When the Sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, bought spices, that they might come and anoint him.

Young's Literal Translation
16:1 And the sabbath having past, Mary the Magdalene, and Mary of James, and Salome, bought spices, that having come, they may anoint him,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai lian prwi ths mias sabbatwn ercontai epi to mnhmeion anateilantoV tou hliou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai lian prwi ths mias sabbatwn ercontai epi to mnhmeion anateilantoV tou hliou

Byzantine Majority
kai lian prwi ths mias sabbatwn ercontai epi to mnhmeion anateilantoV tou hliou

Alexandrian
kai lian prwi th mia twn sabbatwn ercontai epi to mnhmeion anateilantoV tou hliou

Latin Vulgate
16:2 et valde mane una sabbatorum veniunt ad monumentum orto iam sole

King James Version
16:2 And very early in the morning the first [day] of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.

American Standard Version
16:2 And very early on the first day of the week, they come to the tomb when the sun was risen.

Bible in Basic English
16:2 And very early after dawn on the first day of the week, they came at the time of the coming up of the sun to the place where the body had been put.

Darby's English Translation
16:2 And very early on the first day of the week they come to the sepulchre, the sun having risen.

Douay Rheims
16:2 And very early in the morning, the first day of the week, they come to the sepulchre, the sun being now risen.

Noah Webster Bible
16:2 And very early in the morning, the first day of the week, they came to the sepulcher at the rising of the sun:

Weymouth New Testament
16:2 So, very soon after sunrise on the first day of the week, they came to the tomb;

World English Bible
16:2 Very early on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen.

Young's Literal Translation
16:2 and early in the morning of the first of the sabbaths, they come unto the sepulchre, at the rising of the sun,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai elegon proV eautaV tiV apokulisei hmin ton liqon ek thV quraV tou mnhmeiou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai elegon proV eautaV tiV apokulisei hmin ton liqon ek thV quraV tou mnhmeiou

Byzantine Majority
kai elegon proV eautaV tiV apokulisei hmin ton liqon ek thV quraV tou mnhmeiou

Alexandrian
kai elegon proV eautaV tiV apokulisei hmin ton liqon ek thV quraV tou mnhmeiou

Latin Vulgate
16:3 et dicebant ad invicem quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti

King James Version
16:3 And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?

American Standard Version
16:3 And they were saying among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the tomb?

Bible in Basic English
16:3 And they were saying among themselves, Who will get the stone rolled away from the door for us?

Darby's English Translation
16:3 And they said to one another, Who shall roll us away the stone out of the door of the sepulchre?

Douay Rheims
16:3 And they said one to another: Who shall roll us back the stone from the door of the sepulchre?

Noah Webster Bible
16:3 And they said among themselves, Who shall roll away for us the stone from the door of the sepulcher?

Weymouth New Testament
16:3 and they were saying to one another, `Who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb?"

World English Bible
16:3 They were saying among themselves, "Who will roll away the stone from the door of the tomb for us?"

Young's Literal Translation
16:3 and they said among themselves, `Who shall roll away for us the stone out of the door of the sepulchre?`

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
kai anableyasai qewrousin oti apokekulistai o liqoV hn gar megaV sfodra

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai anableyasai qewrousin oti apokekulistai o liqoV hn gar megaV sfodra

Byzantine Majority
kai anableyasai qewrousin oti apokekulistai o liqoV hn gar megaV sfodra

Alexandrian
kai anableyasai qewrousin oti apokekulistai o liqoV hn gar megaV sfodra

Latin Vulgate
16:4 et respicientes vident revolutum lapidem erat quippe magnus valde

King James Version
16:4 And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.

American Standard Version
16:4 and looking up, they see that the stone is rolled back: for it was exceeding great.

Bible in Basic English
16:4 And looking up, they saw that the stone was rolled back; and it was of great size.

Darby's English Translation
16:4 And when they looked, they see that the stone has been rolled away, for it was very great.

Douay Rheims
16:4 And looking, they saw the stone rolled back. For it was very great.

Noah Webster Bible
16:4 (And when they looked, they saw that the stone was rolled away) for it was very great.

Weymouth New Testament
16:4 But then, looking up, they saw that the stone was already rolled back: for it was of immense size.

World English Bible
16:4 for it was very big. Looking up, they saw that the stone was rolled back

Young's Literal Translation
16:4 And having looked, they see that the stone hath been rolled away -- for it was very great,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eiselqousai eiV to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon en toiV dexioiV peribeblhmenon stolhn leukhn kai exeqambhqhsan

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eiselqousai eiV to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon en toiV dexioiV peribeblhmenon stolhn leukhn kai exeqambhqhsan

Byzantine Majority
kai eiselqousai eiV to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon en toiV dexioiV peribeblhmenon stolhn leukhn kai exeqambhqhsan

Alexandrian
kai eiselqousai eiV to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon en toiV dexioiV peribeblhmenon stolhn leukhn kai exeqambhqhsan

Latin Vulgate
16:5 et introeuntes in monumento viderunt iuvenem sedentem in dextris coopertum stola candida et obstipuerunt

King James Version
16:5 And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.

American Standard Version
16:5 And entering into the tomb, they saw a young man sitting on the right side, arrayed in a white robe; and they were amazed.

Bible in Basic English
16:5 And when they went in, they saw a young man seated on the right side, dressed in a white robe; and they were full of wonder.

Darby's English Translation
16:5 And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right, clothed in a white robe, and they were amazed and alarmed;

Douay Rheims
16:5 And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed with a white robe: and they were astonished.

Noah Webster Bible
16:5 And entering into the sepulcher, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were frightened.

Weymouth New Testament
16:5 Upon entering the tomb, they saw a young man sitting at their right hand, clothed in a long white robe. They were astonished and terrified.

World English Bible
16:5 Entering into the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were amazed.

Young's Literal Translation
16:5 and having entered into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right hand, arrayed in a long white robe, and they were amazed.

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
o de legei autaiV mh ekqambeisqe ihsoun zhteite ton nazarhnon ton estaurwmenon hgerqh ouk estin wde ide o topoV opou eqhkan auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de legei autaiV mh ekqambeisqe ihsoun zhteite ton nazarhnon ton estaurwmenon hgerqh ouk estin wde ide o topoV opou eqhkan auton

Byzantine Majority
o de legei autaiV mh ekqambeisqe ihsoun zhteite ton nazarhnon ton estaurwmenon hgerqh ouk estin wde ide o topoV opou eqhkan auton

Alexandrian
o de legei autaiV mh ekqambeisqe ihsoun zhteite ton nazarhnon ton estaurwmenon hgerqh ouk estin wde ide o topoV opou eqhkan auton

Latin Vulgate
16:6 qui dicit illis nolite expavescere Iesum quaeritis Nazarenum crucifixum surrexit non est hic ecce locus ubi posuerunt eum

King James Version
16:6 And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.

American Standard Version
16:6 And he saith unto them, Be not amazed: ye seek Jesus, the Nazarene, who hath been crucified: he is risen; he is not here: behold, the place where they laid him!

Bible in Basic English
16:6 And he said to them, Do not be troubled: you are looking for Jesus, the Nazarene, who has been put to death on the cross; he has come back from the dead; he is not here: see, the place where they put him!

Darby's English Translation
16:6 but he says to them, Be not alarmed. Ye seek Jesus, the Nazarene, the crucified one. He is risen, he is not here; behold the place where they had put him.

Douay Rheims
16:6 Who saith to them: Be not affrighted; you seek Jesus of Nazareth, who was crucified: he is risen, he is not here, behold the place where they laid him.

Noah Webster Bible
16:6 And he saith to them, Be not frightened: ye seek Jesus of Nazareth, who was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him:

Weymouth New Testament
16:6 But he said to them, "Do not be terrified. It is Jesus you are looking for--the Nazarene who has been crucified. He has come back to life: He is not here: this is the place where they laid Him.

World English Bible
16:6 He said to them, "Don`t be amazed. You seek Jesus, the Nazarene, who has been crucified. He has risen. He is not here. Behold, the place where they laid him!

Young's Literal Translation
16:6 And he saith to them, `Be not amazed, ye seek Jesus the Nazarene, the crucified: he did rise -- he is not here; lo, the place where they laid him!

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
all upagete eipate toiV maqhtaiV autou kai tw petrw oti proagei umaV eiV thn galilaian ekei auton oyesqe kaqwV eipen umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
all upagete eipate toiV maqhtaiV autou kai tw petrw oti proagei umaV eiV thn galilaian ekei auton oyesqe kaqwV eipen umin

Byzantine Majority
all upagete eipate toiV maqhtaiV autou kai tw petrw oti proagei umaV eiV thn galilaian ekei auton oyesqe kaqwV eipen umin

Alexandrian
alla upagete eipate toiV maqhtaiV autou kai tw petrw oti proagei umaV eiV thn galilaian ekei auton oyesqe kaqwV eipen umin

Latin Vulgate
16:7 sed ite et dicite discipulis eius et Petro quia praecedit vos in Galilaeam ibi eum videbitis sicut dixit vobis

King James Version
16:7 But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.

American Standard Version
16:7 But go, tell his disciples and Peter, He goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.

Bible in Basic English
16:7 But go, say to his disciples and to Peter, He goes before you into Galilee: there you will see him, as he said to you.

Darby's English Translation
16:7 But go, tell his disciples and Peter, he goes before you into Galilee; there shall ye see him, as he said to you.

Douay Rheims
16:7 But go, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee; there you shall see him, as he told you.

Noah Webster Bible
16:7 But go, tell his disciples and Peter, that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said to you.

Weymouth New Testament
16:7 But go and tell His disciples and Peter that He is going before you into Galilee: and that there you will see Him, as He told you."

World English Bible
16:7 But go, tell his disciples and Peter, `He goes before you into Galilee. There you will see him, as he said to you.`"

Young's Literal Translation
16:7 and go, say to his disciples, and Peter, that he doth go before you to Galilee; there ye shall see him, as he said to you.`

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
kai exelqousai tacu efugon apo tou mnhmeiou eicen de autaV tromoV kai ekstasiV kai oudeni ouden eipon efobounto gar

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai exelqousai tacu efugon apo tou mnhmeiou eicen de autaV tromoV kai ekstasiV kai oudeni ouden eipon efobounto gar

Byzantine Majority
kai exelqousai efugon apo tou mnhmeiou eicen de autaV tromoV kai ekstasiV kai oudeni ouden eipon efobounto gar

Alexandrian
kai exelqousai efugon apo tou mnhmeiou eicen gar autaV tromoV kai ekstasiV kai oudeni ouden eipan efobounto gar[[panta de ta parhggelmena tois peri ton petron suntomws exhggeilan meta de tauta kai autos o ihsous apo anatolhs kai acri dusews exapesteilen di autwn to ieron kai afqarton khrugma ths aiwniou swthrias amhn]]

Latin Vulgate
16:8 at illae exeuntes fugerunt de monumento invaserat enim eas tremor et pavor et nemini quicquam dixerunt timebant enim

King James Version
16:8 And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any [man]; for they were afraid.

American Standard Version
16:8 And they went out, and fled from the tomb; for trembling and astonishment had come upon them: and they said nothing to any one; for they were afraid.

Bible in Basic English
16:8 And they went out quickly from the place, because fear and great wonder had come on them: and they said nothing to anyone, because they were full of fear that ...

Darby's English Translation
16:8 And they went out, and fled from the sepulchre. And trembling and excessive amazement possessed them, and they said nothing to any one, for they were afraid.

Douay Rheims
16:8 But they going out, fled from the sepulchre. For a trembling and fear had seized them: and they said nothing to any man; for they were afraid.

Noah Webster Bible
16:8 And they went out quickly, and fled from the sepulcher; for they trembled, and were amazed: neither said they any thing to any man; for they were afraid.

Weymouth New Testament
16:8 So they came out, and fled from the tomb, for they were greatly agitated and surprised; and they said not a word to any one, for they were afraid.

World English Bible
16:8 They went out, and fled from the tomb, for trembling and astonishment had come on them. They said nothing to anyone; for they were afraid.

Young's Literal Translation
16:8 And, having come forth quickly, they fled from the sepulchre, and trembling and amazement had seized them, and to no one said they anything, for they were afraid.

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
anastas de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh af hV ekbeblhkei epta daimonia

Scrivener 1894 Textus Receptus
anastas de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh af hV ekbeblhkei epta daimonia

Byzantine Majority
anastas de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh af hV ekbeblhkei epta daimonia

Alexandrian
[[anastas de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh par hV ekbeblhkei epta daimonia

Latin Vulgate
16:9 surgens autem mane prima sabbati apparuit primo Mariae Magdalenae de qua eiecerat septem daemonia

King James Version
16:9 Now when [Jesus] was risen early the first [day] of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

American Standard Version
16:9 Now when he was risen early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven demons.

Bible in Basic English
16:9 Now when he came back from the dead early on the first day of the week, he went first to Mary Magdalene, from whom he had sent out seven evil spirits.

Darby's English Translation
16:9 Now when he had risen very early, the first day of the week, he appeared first to Mary of Magdala, out of whom he had cast seven demons.

Douay Rheims
16:9 But he rising early the first day of the week, appeared first to Mary Magdalen, out of whom he had cast seven devils.

Noah Webster Bible
16:9 Now when Jesus was risen early, the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven demons.

Weymouth New Testament
16:9 IBut He rose to life early on the first day of the week, and appeared first to Mary of Magdala from whom He had expelled seven demons.

World English Bible
16:9 Now when he had risen early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven demons.

Young's Literal Translation
16:9 And he, having risen in the morning of the first of the sabbaths, did appear first to Mary the Magdalene, out of whom he had cast seven demons;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
ekeinh poreuqeisa aphggeilen toiV met autou genomenoiV penqousin kai klaiousin

Scrivener 1894 Textus Receptus
ekeinh poreuqeisa aphggeilen toiV met autou genomenoiV penqousin kai klaiousin

Byzantine Majority
ekeinh poreuqeisa aphggeilen toiV met autou genomenoiV penqousin kai klaiousin

Alexandrian
ekeinh poreuqeisa aphggeilen toiV met autou genomenoiV penqousi kai klaiousin

Latin Vulgate
16:10 illa vadens nuntiavit his qui cum eo fuerant lugentibus et flentibus

King James Version
16:10 [And] she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.

American Standard Version
16:10 She went and told them that had been with him, as they mourned and wept.

Bible in Basic English
16:10 She went and gave news of it to those who had been with him, while they were sorrowing and weeping.

Darby's English Translation
16:10 *She* went and brought word to those that had been with him, who were grieving and weeping.

Douay Rheims
16:10 She went and told them that had been with him, who were mourning and weeping.

Noah Webster Bible
16:10 And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.

Weymouth New Testament
16:10 She went and brought the tidings to those who had been with Him, as they were mourning and weeping.

World English Bible
16:10 She went and told those who had been with him, as they mourned and wept.

Young's Literal Translation
16:10 she having gone, told those who had been with him, mourning and weeping;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
kakeinoi akousanteV oti zh kai eqeaqh up authV hpisthsan

Scrivener 1894 Textus Receptus
kakeinoi akousanteV oti zh kai eqeaqh up authV hpisthsan

Byzantine Majority
kakeinoi akousanteV oti zh kai eqeaqh up authV hpisthsan

Alexandrian
kakeinoi akousanteV oti zh kai eqeaqh up authV hpisthsan

Latin Vulgate
16:11 et illi audientes quia viveret et visus esset ab ea non crediderunt

King James Version
16:11 And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.

American Standard Version
16:11 And they, when they heard that he was alive, and had been seen of her, disbelieved.

Bible in Basic English
16:11 And they, when it came to their ears that he was living, and had been seen by her, had no belief in it.

Darby's English Translation
16:11 And when these heard that he was alive and had been seen of her, they disbelieved it.

Douay Rheims
16:11 And they hearing that he was alive, and had been seen by her, did not believe.

Noah Webster Bible
16:11 And they, when they had heard that he was alive, and had been seen by her, believed not.

Weymouth New Testament
16:11 But they, when they were told that He was alive and that she had seen Him, could not believe it.

World English Bible
16:11 When they heard that he was alive, and had been seen by her, they disbelieved.

Young's Literal Translation
16:11 and they, having heard that he is alive, and was seen by her, did not believe.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerwqh en etera morfh poreuomenoiV eiV agron

Scrivener 1894 Textus Receptus
meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerwqh en etera morfh poreuomenoiV eiV agron

Byzantine Majority
meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerwqh en etera morfh poreuomenoiV eiV agron

Alexandrian
meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerwqh en etera morfh poreuomenoiV eiV agron

Latin Vulgate
16:12 post haec autem duobus ex eis ambulantibus ostensus est in alia effigie euntibus in villam

King James Version
16:12 After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.

American Standard Version
16:12 And after these things he was manifested in another form unto two of them, as they walked, on their way into the country.

Bible in Basic English
16:12 And after these things he was seen in another form by two of them, while they were walking on their way into the country.

Darby's English Translation
16:12 And after these things he was manifested in another form to two of them as they walked, going into the country;

Douay Rheims
16:12 And after that he appeared in another shape to two of them walking, as they were going into the country.

Noah Webster Bible
16:12 After that, he appeared in another form to two of them, as they were walking and going into the country.

Weymouth New Testament
16:12 Afterwards He showed Himself in another form to two of them as they were walking, on their way into the country.

World English Bible
16:12 After these things he was revealed in another form to two of them, as they walked, on their way into the country.

Young's Literal Translation
16:12 And after these things, to two of them, as they are going into a field, walking, he was manifested in another form,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
kakeinoi apelqonteV aphggeilan toiV loipoiV oude ekeinoiV episteusan

Scrivener 1894 Textus Receptus
kakeinoi apelqonteV aphggeilan toiV loipoiV oude ekeinoiV episteusan

Byzantine Majority
kakeinoi apelqonteV aphggeilan toiV loipoiV oude ekeinoiV episteusan

Alexandrian
kakeinoi apelqonteV aphggeilan toiV loipoiV oude ekeinoiV episteusan

Latin Vulgate
16:13 et illi euntes nuntiaverunt ceteris nec illis crediderunt

King James Version
16:13 And they went and told [it] unto the residue: neither believed they them.

American Standard Version
16:13 And they went away and told it unto the rest: neither believed they them.

Bible in Basic English
16:13 And they went away and gave news of it to the rest; and they had no belief in what was said.

Darby's English Translation
16:13 and *they* went and brought word to the rest; neither did they believe them.

Douay Rheims
16:13 And they going told it to the rest: neither did they believe them.

Noah Webster Bible
16:13 And they went and told it to the residue: neither believed they them.

Weymouth New Testament
16:13 These, again, went and told the news to the rest; but not even them did they believe.

World English Bible
16:13 They went away and told it to the rest. They didn`t believe them, either.

Young's Literal Translation
16:13 and they having gone, told to the rest; not even them did they believe.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
usteron anakeimenoiV autoiV toiV endeka efanerwqh kai wneidisen thn apistian autwn kai sklhrokardian oti toiV qeasamenoiV auton eghgermenon ouk episteusan

Scrivener 1894 Textus Receptus
usteron anakeimenoiV autoiV toiV endeka efanerwqh kai wneidisen thn apistian autwn kai sklhrokardian oti toiV qeasamenoiV auton eghgermenon ouk episteusan

Byzantine Majority
usteron anakeimenoiV autoiV toiV endeka efanerwqh kai wneidisen thn apistian autwn kai sklhrokardian oti toiV qeasamenoiV auton eghgermenon ouk episteusan

Alexandrian
usteron [de] anakeimenoiV autoiV toiV endeka efanerwqh kai wneidisen thn apistian autwn kai sklhrokardian oti toiV qeasamenoiV auton eghgermenon ouk episteusan

Latin Vulgate
16:14 novissime recumbentibus illis undecim apparuit et exprobravit incredulitatem illorum et duritiam cordis quia his qui viderant eum resurrexisse non crediderant

King James Version
16:14 Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.

American Standard Version
16:14 And afterward he was manifested unto the eleven themselves as they sat at meat; and he upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them that had seen him after he was risen.

Bible in Basic English
16:14 And later he was seen by the eleven themselves while they were taking food; and he said sharp words to them because they had no faith and their hearts were hard, and because they had no belief in those who had seen him after he had come back from the dead.

Darby's English Translation
16:14 Afterwards as they lay at table he was manifested to the eleven, and reproached them with their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who had seen him risen.

Douay Rheims
16:14 At length he appeared to the eleven as they were at table: and he upbraided them with their incredulity and hardness of heart, because they did not believe them who had seen him after he was risen again.

Noah Webster Bible
16:14 Afterward he appeared to the eleven, as they sat at table, and upbraided them with their unbelief, and hardness of heart, because they believed not them who had seen him after he was risen.

Weymouth New Testament
16:14 Later still He showed Himself to the Eleven themselves whilst they were at table, and He upbraided them with their unbelief and obstinacy in not having believed those who had seen Him alive.

World English Bible
16:14 Afterward he was revealed to the eleven themselves as they sat at the table, and he rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they didn`t believe those who had seen him after he had risen.

Young's Literal Translation
16:14 Afterwards, as they are reclining (at meat), he was manifested to the eleven, and did reproach their unbelief and stiffness of heart, because they believed not those having seen him being raised;

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen autoiV poreuqenteV eiV ton kosmon apanta khruxate to euaggelion pash th ktisei

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen autoiV poreuqenteV eiV ton kosmon apanta khruxate to euaggelion pash th ktisei

Byzantine Majority
kai eipen autoiV poreuqenteV eiV ton kosmon apanta khruxate to euaggelion pash th ktisei

Alexandrian
kai eipen autoiV poreuqenteV eiV ton kosmon apanta khruxate to euaggelion pash th ktisei

Latin Vulgate
16:15 et dixit eis euntes in mundum universum praedicate evangelium omni creaturae

King James Version
16:15 And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

American Standard Version
16:15 And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to the whole creation.

Bible in Basic English
16:15 And he said to them, Go into all the world, and give the good news to everyone.

Darby's English Translation
16:15 And he said to them, Go into all the world, and preach the glad tidings to all the creation.

Douay Rheims
16:15 And he said to them: Go ye into the whole world, and preach the gospel to every creature.

Noah Webster Bible
16:15 And he said to them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

Weymouth New Testament
16:15 Then He said to them, "Go the whole world over, and proclaim the Good News to all mankind.

World English Bible
16:15 He said to them, "Go into all the world, and preach the gospel to the whole creation.

Young's Literal Translation
16:15 and he said to them, `Having gone to all the world, proclaim the good news to all the creation;

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
o pisteusaV kai baptisqeiV swqhsetai o de apisthsaV katakriqhsetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
o pisteusaV kai baptisqeiV swqhsetai o de apisthsaV katakriqhsetai

Byzantine Majority
o pisteusaV kai baptisqeiV swqhsetai o de apisthsaV katakriqhsetai

Alexandrian
o pisteusaV kai baptisqeiV swqhsetai o de apisthsaV katakriqhsetai

Latin Vulgate
16:16 qui crediderit et baptizatus fuerit salvus erit qui vero non crediderit condemnabitur

King James Version
16:16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.

American Standard Version
16:16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that disbelieveth shall be condemned.

Bible in Basic English
16:16 He who has faith and is given baptism will get salvation; but he who has not faith will be judged.

Darby's English Translation
16:16 He that believes and is baptised shall be saved, and he that disbelieves shall be condemned.

Douay Rheims
16:16 He that believeth and is baptized, shall be saved: but he that believeth not shall be condemned.

Noah Webster Bible
16:16 He that believeth and is baptized, shall be saved; but he that believeth not shall be damned.

Weymouth New Testament
16:16 He who believes and is baptized shall be saved, but he who disbelieves will be condemned.

World English Bible
16:16 He who believes and is baptized will be saved; but he who disbelieves will be condemned.

Young's Literal Translation
16:16 he who hath believed, and hath been baptized, shall be saved; and he who hath not believed, shall be condemned.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
shmeia de toiV pisteusasin tauta parakolouqhsei en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssaiV lalhsousin kainaiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
shmeia de toiV pisteusasin tauta parakolouqhsei en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssaiV lalhsousin kainaiV

Byzantine Majority
shmeia de toiV pisteusasin tauta parakolouqhsei en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssaiV lalhsousin kainaiV

Alexandrian
shmeia de toiV pisteusasin tauta parakolouqhsei en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssaiV lalhsousin kainaiV

Latin Vulgate
16:17 signa autem eos qui crediderint haec sequentur in nomine meo daemonia eicient linguis loquentur novis

King James Version
16:17 And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

American Standard Version
16:17 And these signs shall accompany them that believe: in my name shall they cast out demons; they shall speak with new tongues;

Bible in Basic English
16:17 And these signs will be with those who have faith: in my name they will send out evil spirits; and they will make use of new languages;

Darby's English Translation
16:17 And these signs shall follow those that have believed: in my name they shall cast out demons; they shall speak with new tongues;

Douay Rheims
16:17 And these signs shall follow them that believe: In my name they shall cast out devils: they shall speak with new tongues.

Noah Webster Bible
16:17 And these signs shall follow them that believe: In my name shall they cast out demons; they shall speak in new languages;

Weymouth New Testament
16:17 And signs shall attend those who believe, even such as these. By making use of my name they shall expel demons. They shall speak new languages.

World English Bible
16:17 These signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak with new languages;

Young's Literal Translation
16:17 `And signs shall accompany those believing these things; in my name demons they shall cast out; with new tongues they shall speak;

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
ofeiV arousin kan qanasimon ti piwsin ou mh autouV blayei epi arrwstouV ceiraV epiqhsousin kai kalwV exousin

Scrivener 1894 Textus Receptus
ofeiV arousin kan qanasimon ti piwsin ou mh autouV blayei epi arrwstouV ceiraV epiqhsousin kai kalwV exousin

Byzantine Majority
ofeiV arousin kan qanasimon ti piwsin ou mh autouV blayh epi arrwstouV ceiraV epiqhsousin kai kalwV exousin

Alexandrian
[kai en tais cersin] ofeiV arousin kan qanasimon ti piwsin ou mh autouV blayh epi arrwstouV ceiraV epiqhsousin kai kalwV exousin

Latin Vulgate
16:18 serpentes tollent et si mortiferum quid biberint non eos nocebit super aegrotos manus inponent et bene habebunt

King James Version
16:18 They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

American Standard Version
16:18 they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall in no wise hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

Bible in Basic English
16:18 They will take up snakes, and if there is poison in their drink, it will do them no evil; they will put their hands on those who are ill, and they will get well.

Darby's English Translation
16:18 they shall take up serpents; and if they should drink any deadly thing it shall not injure them; they shall lay hands upon the infirm, and they shall be well.

Douay Rheims
16:18 They shall take up serpents; and if they shall drink any deadly thing, it shall not hurt them: they shall lay their hands upon the sick, and they shall recover.

Noah Webster Bible
16:18 They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

Weymouth New Testament
16:18 They shall take up venomous snakes, and if they drink any deadly poison it shall do them no harm whatever. They shall lay their hands on the sick, and the sick shall recover."

World English Bible
16:18 they will take up serpents, and if they drink any deadly thing, it will in no way hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover."

Young's Literal Translation
16:18 serpents they shall take up; and if any deadly thing they may drink, it shall not hurt them; on the ailing they shall lay hands, and they shall be well.`

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
o men oun kurioV meta to lalhsai autoiV anelhfqh eiV ton ouranon kai ekaqisen ek dexiwn tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o men oun kurioV meta to lalhsai autoiV anelhfqh eiV ton ouranon kai ekaqisen ek dexiwn tou qeou

Byzantine Majority
o men oun kurioV meta to lalhsai autoiV anelhfqh eiV ton ouranon kai ekaqisen ek dexiwn tou qeou

Alexandrian
o men oun kurioV ihsous meta to lalhsai autoiV anelhmfqh eiV ton ouranon kai ekaqisen ek dexiwn tou qeou

Latin Vulgate
16:19 et Dominus quidem postquam locutus est eis adsumptus est in caelum et sedit a dextris Dei

King James Version
16:19 So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

American Standard Version
16:19 So then the Lord Jesus, after he had spoken unto them, was received up into heaven, and sat down at the right hand of God.

Bible in Basic English
16:19 So then the Lord Jesus, after he had said these words to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God.

Darby's English Translation
16:19 The Lord therefore, after he had spoken to them, was taken up into heaven, and sat at the right hand of God.

Douay Rheims
16:19 And the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven, and sitteth on the right hand of God.

Noah Webster Bible
16:19 So then after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

Weymouth New Testament
16:19 So the Lord Jesus after having thus spoken to them was taken up into Heaven, and sat down at the right hand of God.

World English Bible
16:19 So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was received up into heaven, and sat down at the right hand of God.

Young's Literal Translation
16:19 The Lord, then, indeed, after speaking to them, was received up to the heaven, and sat on the right hand of God;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
ekeinoi de exelqonteV ekhruxan pantacou tou kuriou sunergountoV kai ton logon bebaiountoV dia twn epakolouqountwn shmeiwn amhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
ekeinoi de exelqonteV ekhruxan pantacou tou kuriou sunergountoV kai ton logon bebaiountoV dia twn epakolouqountwn shmeiwn amhn

Byzantine Majority
ekeinoi de exelqonteV ekhruxan pantacou tou kuriou sunergountoV kai ton logon bebaiountoV dia twn epakolouqountwn shmeiwn amhn

Alexandrian
ekeinoi de exelqonteV ekhruxan pantacou tou kuriou sunergountoV kai ton logon bebaiountoV dia twn epakolouqountwn shmeiwn]]

Latin Vulgate
16:20

King James Version
16:20 And they went forth, and preached every where, the Lord working with [them], and confirming the word with signs following. Amen.

American Standard Version
16:20 And they went forth, and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the word by the signs that followed. Amen.

Bible in Basic English
16:20 And they went out, preaching everywhere, the Lord working with them, and giving witness to the word by the signs which came after. So be it.

Darby's English Translation
16:20 And they, going forth, preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the word by the signs following upon it.

Douay Rheims
16:20 But they going forth preached every where: the Lord working withal, and confirming the word with signs that followed.

Noah Webster Bible
16:20 And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.

Weymouth New Testament
16:20 But they went out and made proclamation everywhere, the Lord working with them and confirming their Message by the signs which accompanied it./I

World English Bible
16:20 They went forth, and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the word by the signs that followed. Amen.

Young's Literal Translation
16:20 and they, having gone forth, did preach everywhere, the Lord working with them, and confirming the word, through the signs following. Amen.

 

Luke 1

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com