Parallel Greek New Testament

Mark 12

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Return to Index

Chapter 13

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eiV twn maqhtwn autou didaskale ide potapoi liqoi kai potapai oikodomai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eiV twn maqhtwn autou didaskale ide potapoi liqoi kai potapai oikodomai

Byzantine Majority
kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eiV twn maqhtwn autou didaskale ide potapoi liqoi kai potapai oikodomai

Alexandrian
kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eiV twn maqhtwn autou didaskale ide potapoi liqoi kai potapai oikodomai

Latin Vulgate
13:1 et cum egrederetur de templo ait illi unus ex discipulis suis magister aspice quales lapides et quales structurae

King James Version
13:1 And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings [are here]!

American Standard Version
13:1 And as he went forth out of the temple, one of his disciples saith unto him, Teacher, behold, what manner of stones and what manner of buildings!

Bible in Basic English
13:1 And when he was going out of the Temple, one of his disciples said to him, Master, see, what stones and what buildings!

Darby's English Translation
13:1 And as he was going out of the temple, one of his disciples says to him, Teacher, see what stones and what buildings!

Douay Rheims
13:1 And as he was going out of the temple, one of his disciples said to him: Master, behold what manner of stones and what buildings are here.

Noah Webster Bible
13:1 And as he was going out of the temple, one of his disciples saith to him, Master, see what manner of stones, and what buildings are here!

Weymouth New Testament
13:1 As He was leaving the Temple, one of His disciples exclaimed, "Look, Rabbi, what wonderful stones! what wonderful buildings!"

World English Bible
13:1 As he went forth out of the temple, one of his disciples said to him, "Teacher, see what kind of stones and what kind of buildings!"

Young's Literal Translation
13:1 And as he is going forth out of the temple, one of his disciples saith to him, `Teacher, see! what stones! and what buildings!`

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o ihsouV apokriqeis eipen autw blepeiV tautaV taV megalaV oikodomaV ou mh afeqh liqoV epi liqw oV ou mh kataluqh

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o ihsouV apokriqeis eipen autw blepeiV tautaV taV megalaV oikodomaV ou mh afeqh liqoV epi liqw oV ou mh kataluqh

Byzantine Majority
kai o ihsouV apokriqeis eipen autw blepeiV tautaV taV megalaV oikodomaV ou mh afeqh liqoV epi liqw oV ou mh kataluqh

Alexandrian
kai o ihsouV eipen autw blepeiV tautaV taV megalaV oikodomaV ou mh afeqh wde liqoV epi liqon oV ou mh kataluqh

Latin Vulgate
13:2 et respondens Iesus ait illi vides has omnes magnas aedificationes non relinquetur lapis super lapidem qui non destruatur

King James Version
13:2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.

American Standard Version
13:2 And Jesus said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left here one stone upon another, which shall not be thrown down.

Bible in Basic English
13:2 And Jesus said to him, Do you see these great buildings? there is not one stone here resting on another which will not be overturned.

Darby's English Translation
13:2 And Jesus answering said to him, Seest thou these great buildings? not a stone shall be left upon a stone, which shall not be thrown down.

Douay Rheims
13:2 And Jesus answering, said to him: Seest thou all these great buildings? There shall not be left a stone upon a stone, that shall not be thrown down.

Noah Webster Bible
13:2 And Jesus answering said to him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.

Weymouth New Testament
13:2 "You see all these great buildings?" Jesus replied; "not one stone will be left here upon another--not thrown down."

World English Bible
13:2 Jesus said to him, "Do you see these great buildings? There will not be left here one stone on another, which will not be thrown down."

Young's Literal Translation
13:2 and Jesus answering said to him, `Seest thou these great buildings? there may not be left a stone upon a stone, that may not be thrown down.`

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai kaqhmenou autou eiV to oroV twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwtwn auton kat idian petroV kai iakwboV kai iwannhV kai andreaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai kaqhmenou autou eiV to oroV twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwtwn auton kat idian petroV kai iakwboV kai iwannhV kai andreaV

Byzantine Majority
kai kaqhmenou autou eiV to oroV twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwtwn auton kat idian petroV kai iakwboV kai iwannhV kai andreaV

Alexandrian
kai kaqhmenou autou eiV to oroV twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwta auton kat idian petroV kai iakwboV kai iwannhV kai andreaV

Latin Vulgate
13:3 et cum sederet in montem Olivarum contra templum interrogabant eum separatim Petrus et Iacobus et Iohannes et Andreas

King James Version
13:3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately,

American Standard Version
13:3 And as he sat on the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately,

Bible in Basic English
13:3 And while he was seated on the Mountain of Olives opposite the Temple, Peter and James and John and Andrew said to him privately,

Darby's English Translation
13:3 And as he sat on the mount of Olives opposite the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately,

Douay Rheims
13:3 And as he sat on the mount of Olivet over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him apart:

Noah Webster Bible
13:3 And as he sat upon the mount of Olives, over against the temple, Peter, and James, and John, and Andrew, asked him privately,

Weymouth New Testament
13:3 He was sitting on the Mount of Olives opposite to the Temple, when Peter, James, John, and Andrew, apart from the others asked Him,

World English Bible
13:3 As he sat on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James, John, and Andrew asked him privately,

Young's Literal Translation
13:3 And as he is sitting at the mount of the Olives, over-against the temple, Peter, and James, and John, and Andrew, were questioning him by himself,

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh panta tauta sunteleisqai

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh panta tauta sunteleisqai

Byzantine Majority
eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh panta tauta sunteleisqai

Alexandrian
eipon hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh tauta sunteleisqai panta

Latin Vulgate
13:4 dic nobis quando ista fient et quod signum erit quando haec omnia incipient consummari

King James Version
13:4 Tell us, when shall these things be? and what [shall be] the sign when all these things shall be fulfilled?

American Standard Version
13:4 Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when these things are all about to be accomplished?

Bible in Basic English
13:4 Say when these things will be, and what will be the sign when these things are all about to be done.

Darby's English Translation
13:4 Tell us, when shall these things be, and what is the sign when all these things are going to be fulfilled?

Douay Rheims
13:4 Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when all these things shall begin to be fulfilled?

Noah Webster Bible
13:4 Tell us, when will these things be? and what will be the sign when all these things shall be fulfilled?

Weymouth New Testament
13:4 "Tell us, When will these things be? and what will be the sign when all these predictions are on the point of being fulfilled?"

World English Bible
13:4 "Tell us, when will these things be? What is the sign that these things are all about to be accomplished?"

Young's Literal Translation
13:4 `Tell us when these things shall be? and what is the sign when all these may be about to be fulfilled?`

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsouV apokriqeis autois hrxato legein blepete mh tiV umaV planhsh

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsouV apokriqeis autois hrxato legein blepete mh tiV umaV planhsh

Byzantine Majority
o de ihsouV apokriqeis autois hrxato legein blepete mh tiV umaV planhsh

Alexandrian
o de ihsouV hrxato legein autois blepete mh tiV umaV planhsh

Latin Vulgate
13:5 et respondens Iesus coepit dicere illis videte ne quis vos seducat

King James Version
13:5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any [man] deceive you:

American Standard Version
13:5 And Jesus began to say unto them, Take heed that no man lead you astray.

Bible in Basic English
13:5 And Jesus said to them, Take care that you are not tricked by anyone.

Darby's English Translation
13:5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any one mislead you.

Douay Rheims
13:5 And Jesus answering, began to say to them, Take heed lest any man deceive you.

Noah Webster Bible
13:5 And Jesus answering them, began to say, Take heed lest any man deceive you:

Weymouth New Testament
13:5 So Jesus began to say to them: "Take care that no one misleads you.

World English Bible
13:5 Jesus, answering, began to tell them, "Be careful that no one leads you astray.

Young's Literal Translation
13:5 And Jesus answering them, began to say, `Take heed lest any one may lead you astray,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV oti egw eimi kai pollouV planhsousin

Scrivener 1894 Textus Receptus
polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV oti egw eimi kai pollouV planhsousin

Byzantine Majority
polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV oti egw eimi kai pollouV planhsousin

Alexandrian
polloi eleusontai epi tw onomati mou legonteV oti egw eimi kai pollouV planhsousin

Latin Vulgate
13:6 multi enim venient in nomine meo dicentes quia ego sum et multos seducent

King James Version
13:6 For many shall come in my name, saying, I am [Christ]; and shall deceive many.

American Standard Version
13:6 Many shall come in my name, saying, I am he; and shall lead many astray.

Bible in Basic English
13:6 People will come in my name, saying, I am he; and a number will be turned from the true way.

Darby's English Translation
13:6 For many shall come in my name, saying, It is *I*, and shall mislead many.

Douay Rheims
13:6 For many shall come in my name, saying, I am he; and they shall deceive many.

Noah Webster Bible
13:6 For many will come in my name, saying, I am Christ; and will deceive many.

Weymouth New Testament
13:6 Many will come assuming my name and saying, `I am He;' and they will mislead many.

World English Bible
13:6 For many will come in my name, saying, `I am he!` and will lead many astray.

Young's Literal Translation
13:6 for many shall come in my name, saying -- I am he, and many they shall lead astray;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
otan de akoushte polemouV kai akoaV polemwn mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw to teloV

Scrivener 1894 Textus Receptus
otan de akoushte polemouV kai akoaV polemwn mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw to teloV

Byzantine Majority
otan de akoushte polemouV kai akoaV polemwn mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw to teloV

Alexandrian
otan de akoushte polemouV kai akoaV polemwn mh qroeisqe dei genesqai all oupw to teloV

Latin Vulgate
13:7 cum audieritis autem bella et opiniones bellorum ne timueritis oportet enim fieri sed nondum finis

King James Version
13:7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for [such things] must needs be; but the end [shall] not [be] yet.

American Standard Version
13:7 And when ye shall hear of wars and rumors of wars, be not troubled: these things must needs come to pass; but the end is not yet.

Bible in Basic English
13:7 And when you have news of wars and talk of wars, do not be troubled; these things have to be, but it is still not the end.

Darby's English Translation
13:7 But when ye shall hear of wars and rumours of wars, be not disturbed, for this must happen, but the end is not yet.

Douay Rheims
13:7 And when you shall hear of wars and rumours of wars, fear ye not. For such things must needs be, but the end is not yet.

Noah Webster Bible
13:7 And when ye shall hear of wars, and rumors of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end will not be yet.

Weymouth New Testament
13:7 But when you hear of wars and rumours of wars, do not be alarmed: come they must, but the End is not yet.

World English Bible
13:7 When you hear of wars and rumors of wars, don`t be troubled. For those must happen, but the end is not yet.

Young's Literal Translation
13:7 and when ye may hear of wars and reports of wars, be not troubled, for these behove to be, but the end is not yet;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian kai esontai seismoi kata topouV kai esontai limoi kai taracai arcai wdinwn tauta

Scrivener 1894 Textus Receptus
egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian kai esontai seismoi kata topouV kai esontai limoi kai taracai arcai wdinwn tauta

Byzantine Majority
egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian kai esontai seismoi kata topouV kai esontai limoi kai taracai arcai wdinwn tauta

Alexandrian
egerqhsetai gar eqnoV ep eqnoV kai basileia epi basileian esontai seismoi kata topouV esontai limoi arch wdinwn tauta

Latin Vulgate
13:8 exsurget autem gens super gentem et regnum super regnum et erunt terraemotus per loca et fames initium dolorum haec

King James Version
13:8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these [are] the beginnings of sorrows.

American Standard Version
13:8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; there shall be earthquakes in divers places; there shall be famines: these things are the beginning of travail.

Bible in Basic English
13:8 Nation will go to war with nation, and kingdom with kingdom: there will be earth-shocks in different places; there will be times when there is no food; these things are the first of the troubles.

Darby's English Translation
13:8 For nation shall rise up against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be earthquakes in different places, and there shall be famines and troubles: these things are the beginnings of throes.

Douay Rheims
13:8 For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in divers places, and famines. These things are the beginning of sorrows.

Noah Webster Bible
13:8 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom: and there will be earthquakes in divers places, and there will be famines, and troubles: these are the beginnings of sorrows.

Weymouth New Testament
13:8 For nation will rise in arms against nation, and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in various places; there will be famines. These miseries are but like the early pains of childbirth.

World English Bible
13:8 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in various places. There will be famines and troubles. These things are the beginning of birth pains.

Young's Literal Translation
13:8 for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles; beginnings of sorrows are these.

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
blepete de umeiV eautouV paradwsousin gar umaV eiV sunedria kai eiV sunagwgaV darhsesqe kai epi hgemonwn kai basilewn staqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
blepete de umeiV eautouV paradwsousin gar umaV eiV sunedria kai eiV sunagwgaV darhsesqe kai epi hgemonwn kai basilewn acqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV

Byzantine Majority
blepete de umeiV eautouV paradwsousin gar umaV eiV sunedria kai eiV sunagwgaV darhsesqe kai epi hgemonwn kai basilewn staqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV

Alexandrian
blepete de umeiV eautouV paradwsousin umaV eiV sunedria kai eiV sunagwgaV darhsesqe kai epi hgemonwn kai basilewn staqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV

Latin Vulgate
13:9 videte autem vosmet ipsos tradent enim vos conciliis et in synagogis vapulabitis et ante praesides et reges stabitis propter me in testimonium illis

King James Version
13:9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.

American Standard Version
13:9 But take ye heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in synagogues shall ye be beaten; and before governors and kings shall ye stand for my sake, for a testimony unto them.

Bible in Basic English
13:9 But take care: for they will give you up to the Sanhedrins; and in Synagogues you will be whipped; and you will be taken before rulers and kings because of me, for a sign to them.

Darby's English Translation
13:9 But *ye*, take heed to yourselves, for they shall deliver you up to sanhedrims and to synagogues: ye shall be beaten and brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them;

Douay Rheims
13:9 But look to yourselves. For they shall deliver you up to councils, and in the synagogues you shall be beaten, and you shall stand before governors and kings for my sake, for a testimony unto them.

Noah Webster Bible
13:9 But take heed to yourselves: for they will deliver you up to councils; and in the synagogues ye will be beaten: and ye will be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.

Weymouth New Testament
13:9 "You yourselves must be on your guard. They will deliver you up to Sanhedrins; you will be brought into synagogues and cruelly beaten; and you will stand before governors and kings for my sake, to be witnesses to them for me.

World English Bible
13:9 But watch yourselves, for they will deliver you up to councils. You will be beaten in synagogues. Before governors and kings will you stand for my sake, for a testimony to them.

Young's Literal Translation
13:9 `And take ye heed to yourselves, for they shall deliver you up to sanhedrims, and to synagogues, ye shall be beaten, and before governors and kings ye shall be set for my sake, for a testimony to them;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eiV panta ta eqnh dei prwton khrucqhnai to euaggelion

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eiV panta ta eqnh dei prwton khrucqhnai to euaggelion

Byzantine Majority
kai eiV panta ta eqnh dei prwton khrucqhnai to euaggelion

Alexandrian
kai eiV panta ta eqnh prwton dei khrucqhnai to euaggelion

Latin Vulgate
13:10 et in omnes gentes primum oportet praedicari evangelium

King James Version
13:10 And the gospel must first be published among all nations.

American Standard Version
13:10 And the gospel must first be preached unto all the nations.

Bible in Basic English
13:10 And the good news has first to be given to all the nations.

Darby's English Translation
13:10 and the gospel must first be preached to all the nations.

Douay Rheims
13:10 And unto all nations the gospel must first be preached.

Noah Webster Bible
13:10 And the gospel must first be published among all nations.

Weymouth New Testament
13:10 But the proclamation of the Good News must be carried to all the Gentiles before the End comes.

World English Bible
13:10 The gospel must first be preached to all the nations.

Young's Literal Translation
13:10 and to all the nations it behoveth first that the good news be proclaimed.

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
otan de agagwsin umaV paradidonteV mh promerimnate ti lalhshte mhde meletate all o ean doqh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umeiV oi lalounteV alla to pneuma to agion

Scrivener 1894 Textus Receptus
otan de agagwsin umaV paradidonteV mh promerimnate ti lalhshte mhde meletate all o ean doqh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umeiV oi lalounteV alla to pneuma to agion

Byzantine Majority
otan de agagwsin umaV paradidonteV mh promerimnate ti lalhshte mhde meletate all o ean doqh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umeiV oi lalounteV alla to pneuma to agion

Alexandrian
kai otan agwsin umaV paradidonteV mh promerimnate ti lalhshte all o ean doqh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umeiV oi lalounteV alla to pneuma to agion

Latin Vulgate
13:11 et cum duxerint vos tradentes nolite praecogitare quid loquamini sed quod datum vobis fuerit in illa hora id loquimini non enim estis vos loquentes sed Spiritus Sanctus

King James Version
13:11 But when they shall lead [you], and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost.

American Standard Version
13:11 And when they lead you to judgment, and deliver you up, be not anxious beforehand what ye shall speak: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye; for it is not ye that speak, but the Holy Spirit.

Bible in Basic English
13:11 And when you are taken and given up to be judged, do not be troubled about what to say: but whatever is given to you in that hour, say: because it is not you who say it, but the Holy Spirit.

Darby's English Translation
13:11 But when they shall lead you away to deliver you up, be not careful beforehand as to what ye shall say, nor prepare your discourse: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak; for *ye* are not the speakers, but the Holy Spirit.

Douay Rheims
13:11 And when they shall lead you and deliver you up, be not thoughtful beforehand what you shall speak; but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye. For it is not you that speak, but the Holy Ghost.

Noah Webster Bible
13:11 But when they shall lead you, and deliver you up, be not anxious beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Spirit.

Weymouth New Testament
13:11 When however they are marching you along under arrest, do not be anxious beforehand about what you are to say, but speak what is given you when the time comes; for it will not be you who speak, but the Holy Spirit.

World English Bible
13:11 When they lead you away and deliver you up, don`t be anxious beforehand, or premeditate what you will say, but say whatever will be given you in that hour. For it is not you who speak, but the Holy Spirit.

Young's Literal Translation
13:11 `And when they may lead you, delivering up, be not anxious beforehand what ye may speak, nor premeditate, but whatever may be given to you in that hour, that speak ye, for it is not ye who are speaking, but the Holy Spirit.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

Byzantine Majority
paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

Alexandrian
kai paradwsei adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

Latin Vulgate
13:12 tradet autem frater fratrem in mortem et pater filium et consurgent filii in parentes et morte adficient eos

King James Version
13:12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against [their] parents, and shall cause them to be put to death.

American Standard Version
13:12 And brother shall deliver up brother to death, and the father his child; and children shall rise up against parents, and cause them to be put to death.

Bible in Basic English
13:12 And brother will give up brother to death, and the father his child; and children will go against their fathers and mothers, and put them to death.

Darby's English Translation
13:12 But brother shall deliver up brother to death, and father child; and children shall rise up against parents, and cause them to be put to death.

Douay Rheims
13:12 And the brother shall betray his brother unto death, and the father his son; and children shall rise up against the parents, and shall work their death.

Noah Webster Bible
13:12 Now the brother will betray the brother to death, and the father the son: and children will rise up against their parents, and will cause them to be put to death.

Weymouth New Testament
13:12 "Brother will betray brother to be killed, and fathers will betray children; and children will rise against their parents and have them put to death.

World English Bible
13:12 "Brother will deliver up brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents, and cause them to be put to death.

Young's Literal Translation
13:12 `And brother shall deliver up brother to death, and father child, and children shall rise up against parents, and shall put them to death,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

Byzantine Majority
kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

Alexandrian
kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

Latin Vulgate
13:13 et eritis odio omnibus propter nomen meum qui autem sustinuerit in finem hic salvus erit

King James Version
13:13 And ye shall be hated of all [men] for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

American Standard Version
13:13 And ye shall be hated of all men for my name`s sake: but he that endureth to the end, the same shall be saved.

Bible in Basic English
13:13 And you will be hated by all men, because of my name; but he who goes through to the end will have salvation.

Darby's English Translation
13:13 And ye will be hated of all on account of my name; but he that has endured to the end, *he* shall be saved.

Douay Rheims
13:13 And you shall be hated by all men for my name's sake. But he that shall endure unto the end, he shall be saved.

Noah Webster Bible
13:13 And ye will be hated by all men for my name's sake: but he that shall endure to the end, the same shall be saved.

Weymouth New Testament
13:13 You will be objects of universal hatred because you are called by my name, but those who stand firm to the End will be saved.

World English Bible
13:13 You will be hated by all men for my name`s sake, but he who endures to the end, the same will be saved.

Young's Literal Translation
13:13 and ye shall be hated by all because of my name, but he who hath endured to the end -- he shall be saved.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
otan de idhte to bdelugma thV erhmwsewV to rhqen upo danihl tou profhtou estos opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan eiV ta orh

Scrivener 1894 Textus Receptus
otan de idhte to bdelugma thV erhmwsewV to rhqen upo danihl tou profhtou estws opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan eiV ta orh

Byzantine Majority
otan de idhte to bdelugma thV erhmwsewV to rhqen upo danihl tou profhtou estws opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan eiV ta orh

Alexandrian
otan de idhte to bdelugma thV erhmwsewV esthkota opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan eiV ta orh

Latin Vulgate
13:14 cum autem videritis abominationem desolationis stantem ubi non debet qui legit intellegat tunc qui in Iudaea sunt fugiant in montes

King James Version
13:14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains:

American Standard Version
13:14 But when ye see the abomination of desolation standing where he ought not (let him that readeth understand), then let them that are in Judaea flee unto the mountains:

Bible in Basic English
13:14 But when you see the unclean thing which makes destruction, in the place where it has no right to be (let this be clear to the reader), then let those who are in Judaea go quickly to the mountains:

Darby's English Translation
13:14 But when ye shall see the abomination of desolation standing where it should not, (he that reads let him consider it,) then let those in Judaea flee to the mountains;

Douay Rheims
13:14 And when you shall see the abomination of desolation, standing where it ought not: he that readeth let him understand: then let them that are in Judea, flee unto the mountains:

Noah Webster Bible
13:14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand) then let them that are in Judea flee to the mountains:

Weymouth New Testament
13:14 "As soon, however, as you see the Abomination of Desolation standing where he ought not" --let the reader observe these words--"then let those in Judaea escape to the hills;

World English Bible
13:14 But when you see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not (let the reader understand), then let those who are in Judea flee to the mountains,

Young's Literal Translation
13:14 `And when ye may see the abomination of the desolation, that was spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (whoever is reading let him understand), then those in Judea, let them flee to the mountains;

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
o de epi tou dwmatoV mh katabatw eis thn oikian mhde eiselqetw arai ti ek thV oikiaV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de epi tou dwmatoV mh katabatw eis thn oikian mhde eiselqetw arai ti ek thV oikiaV autou

Byzantine Majority
o de epi tou dwmatoV mh katabatw eis thn oikian mhde eiselqetw arai ti ek thV oikiaV autou

Alexandrian
o [de] epi tou dwmatoV mh katabatw mhde eiselqatw arai ti ek thV oikiaV autou

Latin Vulgate
13:15 et qui super tectum ne descendat in domum nec introeat ut tollat quid de domo sua

King James Version
13:15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter [therein], to take any thing out of his house:

American Standard Version
13:15 and let him that is on the housetop not go down, nor enter in, to take anything out his house:

Bible in Basic English
13:15 And let him who is on the house-top not go down, or go in, to take anything out of his house:

Darby's English Translation
13:15 and him that is upon the housetop not come down into the house, nor enter into it to take away anything out of his house;

Douay Rheims
13:15 And let him that is on the housetop, not go down into the house, nor enter therein to take any thing out of the house:

Noah Webster Bible
13:15 And let him that is on the house-top not go down into the house, neither enter it, to take any thing out of his house:

Weymouth New Testament
13:15 let him who is on the roof not come down and enter the house to fetch anything out of it;

World English Bible
13:15 and let him who is on the housetop not go down, nor enter in, to take anything out of his house.

Young's Literal Translation
13:15 and he upon the house-top, let him not come down to the house, nor come in to take anything out of his house;

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o eiV ton agron wn mh epistreyatw eiV ta opisw arai to imation autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o eiV ton agron wn mh epistreyatw eiV ta opisw arai to imation autou

Byzantine Majority
kai o eiV ton agron wn mh epistreyatw eiV ta opisw arai to imation autou

Alexandrian
kai o eiV ton agron mh epistreyatw eiV ta opisw arai to imation autou

Latin Vulgate
13:16 et qui in agro erit non revertatur retro tollere vestimentum suum

King James Version
13:16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment.

American Standard Version
13:16 and let him that is in the field not return back to take his cloak.

Bible in Basic English
13:16 And let not him who is in the field go back to take his coat.

Darby's English Translation
13:16 and him that is in the field not return back to take his garment.

Douay Rheims
13:16 And let him that shall be in the field, not turn back to take up his garment.

Noah Webster Bible
13:16 And let him that is in the field not turn back again to take up his garment.

Weymouth New Testament
13:16 and let not him who is in the field turn back to pick up his outer garment.

World English Bible
13:16 Let him who is in the field not return back to take his cloak.

Young's Literal Translation
13:16 and he who is in the field, let him not turn to the things behind, to take up his garment.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

Byzantine Majority
ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

Alexandrian
ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

Latin Vulgate
13:17 vae autem praegnatibus et nutrientibus in illis diebus

King James Version
13:17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days!

American Standard Version
13:17 But woe unto them that are with child and to them that give suck in those days!

Bible in Basic English
13:17 And it will be hard for women who are with child and for her who has a baby at the breast in those days.

Darby's English Translation
13:17 But woe to those that are with child and to those that give suck in those days!

Douay Rheims
13:17 And woe to them that are with child, and that give suck in those days.

Noah Webster Bible
13:17 But woe to them that are with child, and to them that nurse infants in those days.

Weymouth New Testament
13:17 And alas for the women who at that time are with child or have infants!

World English Bible
13:17 But woe to those who are with child and to those who nurse babies in those days!

Young's Literal Translation
13:17 `And wo to those with child, and to those giving suck, in those days;

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV

Byzantine Majority
proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV

Alexandrian
proseucesqe de ina mh genhtai ceimwnoV

Latin Vulgate
13:18 orate vero ut hieme non fiant

King James Version
13:18 And pray ye that your flight be not in the winter.

American Standard Version
13:18 And pray ye that it be not in the winter.

Bible in Basic English
13:18 And say a prayer that it may not be in the winter.

Darby's English Translation
13:18 And pray that it may not be in winter time;

Douay Rheims
13:18 But pray ye, that these things happen not in winter.

Noah Webster Bible
13:18 And pray ye that your flight be not in the winter.

Weymouth New Testament
13:18 "But pray that it may not come in the winter.

World English Bible
13:18 Pray that your flight won`t be in the winter.

Young's Literal Translation
13:18 and pray ye that your flight may not be in winter,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
esontai gar ai hmerai ekeinai qliyiV oia ou gegonen toiauth ap archV ktisewV hs ektisen o qeoV ewV tou nun kai ou mh genhtai

Scrivener 1894 Textus Receptus
esontai gar ai hmerai ekeinai qliyiV oia ou gegonen toiauth ap archV ktisewV hs ektisen o qeoV ewV tou nun kai ou mh genhtai

Byzantine Majority
esontai gar ai hmerai ekeinai qliyiV oia ou gegonen toiauth ap archV ktisewV hs ektisen o qeoV ewV tou nun kai ou mh genhtai

Alexandrian
esontai gar ai hmerai ekeinai qliyiV oia ou gegonen toiauth ap archV ktisewV hn ektisen o qeoV ewV tou nun kai ou mh genhtai

Latin Vulgate
13:19 erunt enim dies illi tribulationes tales quales non fuerunt ab initio creaturae quam condidit Deus usque nunc neque fient

King James Version
13:19 For [in] those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be.

American Standard Version
13:19 For those days shall be tribulation, such as there hath not been the like from the beginning of the creation which God created until now, and never shall be.

Bible in Basic English
13:19 For in those days there will be sorrow, such as there has not been from the time when God made the world till now, and will not ever be again.

Darby's English Translation
13:19 for those days shall be distress such as there has not been the like since the beginning of creation which God created, until now, and never shall be;

Douay Rheims
13:19 For in those days shall be such tribulations, as were not from the beginning of the creation which God created until now, neither shall be.

Noah Webster Bible
13:19 For in those days shall be affliction, such as hath not been from the beginning of the creation which God created to this time, neither shall be.

Weymouth New Testament
13:19 For those will be times of suffering the like of which has never been from the first creation of God's world until now, and assuredly never will be again;

World English Bible
13:19 For in those days there will be oppression, such as there has not been the like from the beginning of the creation which God created until now, and never will be.

Young's Literal Translation
13:19 for those days shall be tribulation, such as hath not been from the beginning of the creation that God created, till now, and may not be;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ei mh kurios ekolobwsen taV hmeraV ouk an eswqh pasa sarx alla dia touV eklektouV ouV exelexato ekolobwsen taV hmeraV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ei mh kurios ekolobwsen taV hmeraV ouk an eswqh pasa sarx alla dia touV eklektouV ouV exelexato ekolobwsen taV hmeraV

Byzantine Majority
kai ei mh kurios ekolobwsen taV hmeraV ouk an eswqh pasa sarx alla dia touV eklektouV ouV exelexato ekolobwsen taV hmeraV

Alexandrian
kai ei mh ekolobwsen kurios taV hmeraV ouk an eswqh pasa sarx alla dia touV eklektouV ouV exelexato ekolobwsen taV hmeraV

Latin Vulgate
13:20 et nisi breviasset Dominus dies non fuisset salva omnis caro sed propter electos quos elegit breviavit dies

King James Version
13:20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days.

American Standard Version
13:20 And except the Lord had shortened the days, no flesh would have been saved; but for the elect`s sake, whom he chose, he shortened the days.

Bible in Basic English
13:20 And if the Lord had not made the time short, no flesh would have been kept from destruction; but because of the saints he has made the time short.

Darby's English Translation
13:20 and if the Lord had not cut short those days, no flesh should have been saved; but on account of the elect whom he has chosen, he has cut short those days.

Douay Rheims
13:20 And unless the Lord had shortened the days, no flesh should be saved: but for the sake of the elect which he hath chosen, he hath shortened the days.

Noah Webster Bible
13:20 And except the Lord had shortened those days, no flesh would be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days.

Weymouth New Testament
13:20 and but for the fact that the Lord has cut short those days, no one would escape; but for the sake of His own People whom He has chosen for Himself He has cut short the days.

World English Bible
13:20 Unless the Lord had shortened the days, no flesh would have been saved; but for the elect`s sake, whom he chose, he shortened the days.

Young's Literal Translation
13:20 and if the Lord did not shorten the days, no flesh had been saved; but because of the chosen, whom He did choose to Himself, He did shorten the days.

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tote ean tiV umin eiph idou wde o cristoV h idou ekei mh pisteushte

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tote ean tiV umin eiph idou wde o cristoV h idou ekei mh pisteushte

Byzantine Majority
[kai] tote ean tiV umin eiph idou wde o cristoV h idou ekei mh pisteuete

Alexandrian
kai tote ean tiV umin eiph ide wde o cristoV ide ekei mh pisteuete

Latin Vulgate
13:21 et tunc si quis vobis dixerit ecce hic est Christus ecce illic ne credideritis

King James Version
13:21 And then if any man shall say to you, Lo, here [is] Christ; or, lo, [he is] there; believe [him] not:

American Standard Version
13:21 And then if any man shall say unto you, Lo, here is the Christ; or, Lo, there; believe it not:

Bible in Basic English
13:21 And then if any man says to you, See, here is Christ; or, See, there; have no faith in it:

Darby's English Translation
13:21 And then if any one say to you, Lo, here is the Christ, or Lo, there, believe it not.

Douay Rheims
13:21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; lo, he is here: do not believe.

Noah Webster Bible
13:21 And then, if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or lo, he is there; believe him not.

Weymouth New Testament
13:21 "At that time if any one says to you, `See, here is the Christ!' or `See, He is there!' do not believe it.

World English Bible
13:21 Then if anyone tells you, `Look, here is the Christ!` or, `Look, there!` don`t believe it.

Young's Literal Translation
13:21 `And then, if any may say to you, Lo, here is the Christ, or, Lo, there, ye may not believe;

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata proV to apoplanan ei dunaton kai touV eklektouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata proV to apoplanan ei dunaton kai touV eklektouV

Byzantine Majority
egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata proV to apoplanan ei dunaton kai touV eklektouV

Alexandrian
egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata proV to apoplanan ei dunaton touV eklektouV

Latin Vulgate
13:22 exsurgent enim pseudochristi et pseudoprophetae et dabunt signa et portenta ad seducendos si potest fieri etiam electos

King James Version
13:22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if [it were] possible, even the elect.

American Standard Version
13:22 for there shall arise false Christs and false prophets, and shall show signs and wonders, that they may lead astray, if possible, the elect.

Bible in Basic English
13:22 Because there will be false Christs and false prophets, and they will give signs and wonders in the hope of turning even the saints from the true way.

Darby's English Translation
13:22 For false Christs and false prophets will arise, and give signs and wonders to deceive, if possible, even the elect.

Douay Rheims
13:22 For there will rise up false Christs and false prophets, and they shall shew signs and wonders, to seduce (if it were possible) even the elect.

Noah Webster Bible
13:22 For false Christs, and false prophets will rise, and will show signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect.

Weymouth New Testament
13:22 For there will rise up false Christs and false prophets, displaying signs and prodigies with a view to lead astray--if indeed that were possible--even God's own People.

World English Bible
13:22 For there will arise false christs and false prophets, and will show signs and wonders, that they may lead astray, if possible, also the elect.

Young's Literal Translation
13:22 for there shall rise false Christs and false prophets, and they shall give signs and wonders, to seduce, if possible, also the chosen;

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
umeiV de blepete idou proeirhka umin panta

Scrivener 1894 Textus Receptus
umeiV de blepete idou proeirhka umin panta

Byzantine Majority
umeiV de blepete idou proeirhka umin panta

Alexandrian
umeiV de blepete proeirhka umin panta

Latin Vulgate
13:23 vos ergo videte ecce praedixi vobis omnia

King James Version
13:23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things.

American Standard Version
13:23 But take ye heed: behold, I have told you all things beforehand.

Bible in Basic English
13:23 But take care; see, I have made all things clear to you before the time.

Darby's English Translation
13:23 But do *ye* take heed: behold, I have told you all things beforehand.

Douay Rheims
13:23 Take you heed therefore; behold I have foretold you all things.

Noah Webster Bible
13:23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things.

Weymouth New Testament
13:23 But as for yourselves, be on your guard: I have forewarned you of everything.

World English Bible
13:23 But you watch. "Behold, I have told you all things beforehand.

Young's Literal Translation
13:23 and ye, take heed; lo, I have foretold you all things.

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
all en ekeinaiV taiV hmeraiV meta thn qliyin ekeinhn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV

Scrivener 1894 Textus Receptus
all en ekeinaiV taiV hmeraiV meta thn qliyin ekeinhn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV

Byzantine Majority
all en ekeinaiV taiV hmeraiV meta thn qliyin ekeinhn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV

Alexandrian
alla en ekeinaiV taiV hmeraiV meta thn qliyin ekeinhn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV

Latin Vulgate
13:24 sed in illis diebus post tribulationem illam sol contenebrabitur et luna non dabit splendorem suum

King James Version
13:24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,

American Standard Version
13:24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,

Bible in Basic English
13:24 But in those days, after that time of trouble, the sun will be made dark and the moon will not give her light,

Darby's English Translation
13:24 But in those days, after that distress, the sun shall be darkened and the moon shall not give its light;

Douay Rheims
13:24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light.

Noah Webster Bible
13:24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,

Weymouth New Testament
13:24 "At that time, however, after that distress, the sun will be darkened and the moon will not shed her light;

World English Bible
13:24 But in those days, after that oppression, the sun will be darkened, the moon will not give her light,

Young's Literal Translation
13:24 `But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oi astereV tou ouranou esontai ekpiptontes kai ai dunameiV ai en toiV ouranoiV saleuqhsontai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oi astereV tou ouranou esontai ekpiptontes kai ai dunameiV ai en toiV ouranoiV saleuqhsontai

Byzantine Majority
kai oi astereV tou ouranou esontai ekpiptontes kai ai dunameiV ai en toiV ouranoiV saleuqhsontai

Alexandrian
kai oi astereV esontai ek tou ouranou piptontes kai ai dunameiV ai en toiV ouranoiV saleuqhsontai

Latin Vulgate
13:25 et erunt stellae caeli decidentes et virtutes quae sunt in caelis movebuntur

King James Version
13:25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken.

American Standard Version
13:25 and the stars shall be falling from heaven, and the powers that are in the heavens shall be shaken.

Bible in Basic English
13:25 And the stars will be falling from heaven, and the powers which are in the heavens will be moved.

Darby's English Translation
13:25 and the stars of heaven shall be falling down, and the powers which are in the heavens shall be shaken;

Douay Rheims
13:25 And the stars of heaven shall be falling down, and the powers that are in heaven, shall be moved.

Noah Webster Bible
13:25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken.

Weymouth New Testament
13:25 the stars will be seen falling from the firmament, and the forces which are in the heavens will be disordered and disturbed.

World English Bible
13:25 the stars will be falling from the sky, and the powers that are in the heavens will be shaken.

Young's Literal Translation
13:25 and the stars of the heaven shall be falling, and the powers that are in the heavens shall be shaken.

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelaiV meta dunamewV pollhV kai doxhV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelaiV meta dunamewV pollhV kai doxhV

Byzantine Majority
kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelaiV meta dunamewV pollhV kai doxhV

Alexandrian
kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelaiV meta dunamewV pollhV kai doxhV

Latin Vulgate
13:26 et tunc videbunt Filium hominis venientem in nubibus cum virtute multa et gloria

King James Version
13:26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory.

American Standard Version
13:26 And then shall they see the Son of man coming in clouds with great power and glory.

Bible in Basic English
13:26 And then they will see the Son of man coming in clouds with great power and glory.

Darby's English Translation
13:26 and then shall they see the Son of man coming in clouds with great power and glory;

Douay Rheims
13:26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds, with great power and glory.

Noah Webster Bible
13:26 And then they shall see the Son of man coming in the clouds with great power and glory.

Weymouth New Testament
13:26 And then will they see the Son of Man coming in clouds with great power and glory.

World English Bible
13:26 Then will they see the Son of Man coming in clouds with great power and glory.

Young's Literal Translation
13:26 `And then they shall see the Son of Man coming in clouds with much power and glory,

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tote apostelei touV aggelouV autou kai episunaxei touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap akrou ghV ewV akrou ouranou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tote apostelei touV aggelouV autou kai episunaxei touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap akrou ghV ewV akrou ouranou

Byzantine Majority
kai tote apostelei touV aggelouV autou kai episunaxei touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap akrou ghV ewV akrou ouranou

Alexandrian
kai tote apostelei touV aggelouV kai episunaxei touV eklektouV [autou] ek twn tessarwn anemwn ap akrou ghV ewV akrou ouranou

Latin Vulgate
13:27 et tunc mittet angelos suos et congregabit electos suos a quattuor ventis a summo terrae usque ad summum caeli

King James Version
13:27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.

American Standard Version
13:27 And then shall he send forth the angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.

Bible in Basic English
13:27 And then he will send out the angels, and will get together his saints from the four winds, from the farthest part of the earth to the farthest part of heaven.

Darby's English Translation
13:27 and then shall he send his angels and shall gather together his elect from the four winds, from end of earth to end of heaven.

Douay Rheims
13:27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.

Noah Webster Bible
13:27 And then he will send his angels, and will assemble his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.

Weymouth New Testament
13:27 Then He will send forth the angels and gather together His chosen People from north, south, east and west, from the remotest parts of the earth and the sky.

World English Bible
13:27 Then will he send forth his angels, and will gather together his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of the sky.

Young's Literal Translation
13:27 and then he shall send his messengers, and gather together his chosen from the four winds, from the end of the earth unto the end of heaven.

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan auths hdh o kladoV apaloV genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti egguV to qeroV estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan auths hdh o kladoV apaloV genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti egguV to qeroV estin

Byzantine Majority
apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan auths hdh o kladoV apaloV genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti egguV to qeroV estin

Alexandrian
apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan hdh o kladoV auths apaloV genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti egguV to qeroV estin

Latin Vulgate
13:28 a ficu autem discite parabolam cum iam ramus eius tener fuerit et nata fuerint folia cognoscitis quia in proximo sit aestas

King James Version
13:28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near:

American Standard Version
13:28 Now from the fig tree learn her parable: when her branch is now become tender, and putteth forth its leaves, ye know that the summer is nigh;

Bible in Basic English
13:28 Take an example from the fig-tree: when its branches become soft and put out their leaves, you see that the summer is near;

Darby's English Translation
13:28 But learn the parable from the fig-tree: when its branch already becomes tender and puts forth the leaves, ye know that the summer is near.

Douay Rheims
13:28 Now of the fig tree learn ye a parable. When the branch thereof is now tender, and the leaves are come forth, you know that summer is very near.

Noah Webster Bible
13:28 Now learn a parable of the fig-tree: When its branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near:

Weymouth New Testament
13:28 "Learn from the fig-tree the lesson it teaches. As soon as its branch has become soft and it is bursting into leaf, you know that summer is near.

World English Bible
13:28 "Now from the fig tree, learn this parable. When the branch has now become tender, and puts forth its leaves, you know that the summer is near;

Young's Literal Translation
13:28 `And from the fig-tree learn ye the simile: when the branch may already become tender, and may put forth the leaves, ye know that nigh is the summer;

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
outwV kai umeiV otan tauta idhte ginomena ginwskete oti egguV estin epi quraiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
outwV kai umeiV otan tauta idhte ginomena ginwskete oti egguV estin epi quraiV

Byzantine Majority
outwV kai umeiV otan tauta idhte ginomena ginwskete oti egguV estin epi quraiV

Alexandrian
outwV kai umeiV otan idhte tauta ginomena ginwskete oti egguV estin epi quraiV

Latin Vulgate
13:29 sic et vos cum videritis haec fieri scitote quod in proximo sit in ostiis

King James Version
13:29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, [even] at the doors.

American Standard Version
13:29 even so ye also, when ye see these things coming to pass, know ye that he is nigh, even at the doors.

Bible in Basic English
13:29 Even so, when you see these things taking place, you may be certain that he is near, even at the doors.

Darby's English Translation
13:29 Thus also *ye*, when ye see these things happening, know that it is near, at the doors.

Douay Rheims
13:29 So you also when you shall see these things come to pass, know ye that it is very nigh, even at the doors.

Noah Webster Bible
13:29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors.

Weymouth New Testament
13:29 So also do you, when you see these things happening, be sure that He is near, at your very door.

World English Bible
13:29 even so you also, when you see these things coming to pass, know that it is near, at the doors.

Young's Literal Translation
13:29 so ye, also, when these ye may see coming to pass, ye know that it is nigh, at the doors.

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth mecriV ou panta tauta genhtai

Scrivener 1894 Textus Receptus
amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth mecriV ou panta tauta genhtai

Byzantine Majority
amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth mecriV ou panta tauta genhtai

Alexandrian
amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth mecriV ou tauta panta genhtai

Latin Vulgate
13:30 amen dico vobis quoniam non transiet generatio haec donec omnia ista fiant

King James Version
13:30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done.

American Standard Version
13:30 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, until all these things be accomplished.

Bible in Basic English
13:30 Truly, I say to you, This generation will not come to an end till all these things are complete.

Darby's English Translation
13:30 Verily I say unto you, This generation shall in no wise pass away, till all these things take place.

Douay Rheims
13:30 Amen I say to you, that this generation shall not pass, until all these things be done.

Noah Webster Bible
13:30 Verily I say to you, that this generation shall not pass, till all these things shall be done.

Weymouth New Testament
13:30 I tell you in solemn truth that the present generation will certainly not pass away without all these things having first taken place.

World English Bible
13:30 Most assuredly I say to you, this generation will not pass away until all these things are accomplished.

Young's Literal Translation
13:30 Verily I say to you, that this generation may not pass away till all these things may come to pass;

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

Scrivener 1894 Textus Receptus
o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

Byzantine Majority
o ouranoV kai h gh pareleusetai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

Alexandrian
o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh pareleusontai

Latin Vulgate
13:31 caelum et terra transibunt verba autem mea non transibunt

King James Version
13:31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.

American Standard Version
13:31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.

Bible in Basic English
13:31 Heaven and earth will come to an end, but my words will not come to an end.

Darby's English Translation
13:31 The heaven and the earth shall pass away, but my words shall in no wise pass away.

Douay Rheims
13:31 Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away.

Noah Webster Bible
13:31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.

Weymouth New Testament
13:31 Earth and sky will pass away, but it is certain that my words will not pass away.

World English Bible
13:31 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.

Young's Literal Translation
13:31 the heaven and the earth shall pass away, but my words shall not pass away.

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
peri de thV hmeraV ekeinhV kai ths wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi oi en ouranw oude o uioV ei mh o pathr

Scrivener 1894 Textus Receptus
peri de thV hmeraV ekeinhV kai ths wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi oi en ouranw oude o uioV ei mh o pathr

Byzantine Majority
peri de thV hmeraV ekeinhV h wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi oi en ouranw oude o uioV ei mh o pathr

Alexandrian
peri de thV hmeraV ekeinhV h ths wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi en ouranw oude o uioV ei mh o pathr

Latin Vulgate
13:32 de die autem illo vel hora nemo scit neque angeli in caelo neque Filius nisi Pater

King James Version
13:32 But of that day and [that] hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.

American Standard Version
13:32 But of that day or that hour knoweth no one, not even the angels in heaven, neither the Son, but the Father.

Bible in Basic English
13:32 But of that day or that hour no one has knowledge, not even the angels in heaven, or the Son, but the Father.

Darby's English Translation
13:32 But of that day or of that hour no one knows, neither the angels who are in heaven, nor the Son, but the Father.

Douay Rheims
13:32 But of that day or hour no man knoweth, neither the angels in heaven, nor the Son, but the Father.

Noah Webster Bible
13:32 But of that day and that hour knoweth no man, no not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.

Weymouth New Testament
13:32 "But as to that day or the exact time no one knows--not even the angels in Heaven, nor the Son, but the Father alone.

World English Bible
13:32 But of that day or that hour no one knows, not even the angels in heaven, neither the Son, but only the Father.

Young's Literal Translation
13:32 `And concerning that day and the hour no one hath known -- not even the messengers who are in the heaven, not even the Son -- except the Father.

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
blepete agrupneite kai proseucesqe ouk oidate gar pote o kairoV estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
blepete agrupneite kai proseucesqe ouk oidate gar pote o kairoV estin

Byzantine Majority
blepete agrupneite kai proseucesqe ouk oidate gar pote o kairoV estin

Alexandrian
blepete agrupneite ouk oidate gar pote o kairoV estin

Latin Vulgate
13:33 videte vigilate et orate nescitis enim quando tempus sit

King James Version
13:33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

American Standard Version
13:33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

Bible in Basic English
13:33 Take care, keep watch with prayer: for you are not certain when the time will be.

Darby's English Translation
13:33 Take heed, watch and pray, for ye do not know when the time is:

Douay Rheims
13:33 Take ye heed, watch and pray. For ye know not when the time is.

Noah Webster Bible
13:33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

Weymouth New Testament
13:33 Take care, be on the alert, and pray; for you do not know when it will happen.

World English Bible
13:33 Watch, keep alert, and pray; for you don`t know when the time is.

Young's Literal Translation
13:33 Take heed, watch and pray, for ye have not known when the time is;

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
wV anqrwpoV apodhmoV afeiV thn oikian autou kai douV toiV douloiV autou thn exousian kai ekastw to ergon autou kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh

Scrivener 1894 Textus Receptus
wV anqrwpoV apodhmoV afeiV thn oikian autou kai douV toiV douloiV autou thn exousian kai ekastw to ergon autou kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh

Byzantine Majority
wV anqrwpoV apodhmoV afeiV thn oikian autou kai douV toiV douloiV autou thn exousian kai ekastw to ergon autou kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh

Alexandrian
wV anqrwpoV apodhmoV afeiV thn oikian autou kai douV toiV douloiV autou thn exousian ekastw to ergon autou kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh

Latin Vulgate
13:34 sicut homo qui peregre profectus reliquit domum suam et dedit servis suis potestatem cuiusque operis et ianitori praecipiat ut vigilet

King James Version
13:34 [For the Son of man is] as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.

American Standard Version
13:34 It is as when a man, sojourning in another country, having left his house, and given authority to his servants, to each one his work, commanded also the porter to watch.

Bible in Basic English
13:34 It is as when a man who is in another country for a time, having gone away from his house, and given authority to his servants and to everyone his work, gives the porter an order to keep watch.

Darby's English Translation
13:34 it is as a man gone out of the country, having left his house and given to his bondmen the authority, and to each one his work, and commanded the doorkeeper that he should watch.

Douay Rheims
13:34 Even as a man who going into a far country, left his house; and gave authority to his servants over every work, and commanded the porter to watch.

Noah Webster Bible
13:34 For the son of man is as a man taking a long journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work; and commanded the porter to watch.

Weymouth New Testament
13:34 It is like a man living abroad who has left his house, and given the management to his servants--to each one his special duty--and has ordered the porter to keep awake.

World English Bible
13:34 "It is like a man, traveling to another country, having left his house, and given authority to his servants, and to each one his work, and also commanded the doorkeeper to keep watch.

Young's Literal Translation
13:34 as a man who is gone abroad, having left his house, and given to his servants the authority, and to each one his work, did command also the porter that he may watch;

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurioV thV oikiaV ercetai oye h mesonuktiou h alektorofwniaV h prwi

Scrivener 1894 Textus Receptus
grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurioV thV oikiaV ercetai oye h mesonuktiou h alektorofwniaV h prwi

Byzantine Majority
grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurioV thV oikiaV ercetai oye h mesonuktiou h alektorofwniaV h prwi

Alexandrian
grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurioV thV oikiaV ercetai h oye h mesonuktion h alektorofwniaV h prwi

Latin Vulgate
13:35 vigilate ergo nescitis enim quando dominus domus veniat sero an media nocte an galli cantu an mane

King James Version
13:35 Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning:

American Standard Version
13:35 Watch therefore: for ye know not when the lord of the house cometh, whether at even, or at midnight, or at cockcrowing, or in the morning;

Bible in Basic English
13:35 So you are to keep watch: because you are not certain when the master of the house is coming, in the evening, or in the middle of the night, or at the cock's cry, or in the morning;

Darby's English Translation
13:35 Watch therefore, for ye do not know when the master of the house comes: evening, or midnight, or cock-crow, or morning;

Douay Rheims
13:35 Watch ye therefor, (for you know not when the lord of the house cometh: at even, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning,)

Noah Webster Bible
13:35 Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at evening, or at midnight, or at the cock-crowing, or in the morning:

Weymouth New Testament
13:35 Be wakeful therefore, for you know not when the master of the house is coming--in the evening, at midnight, at cock-crow, or at dawn.

World English Bible
13:35 Watch therefore, for you don`t know when the lord of the house is coming, whether at evening, or at midnight, or when the rooster crows, or in the morning;

Young's Literal Translation
13:35 watch ye, therefore, for ye have not known when the lord of the house doth come, at even, or at midnight, or at cock-crowing, or at the morning;

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
mh elqwn exaifnhV eurh umaV kaqeudontaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh elqwn exaifnhV eurh umaV kaqeudontaV

Byzantine Majority
mh elqwn exaifnhV eurh umaV kaqeudontaV

Alexandrian
mh elqwn exaifnhV eurh umaV kaqeudontaV

Latin Vulgate
13:36 ne cum venerit repente inveniat vos dormientes

King James Version
13:36 Lest coming suddenly he find you sleeping.

American Standard Version
13:36 lest coming suddenly he find you sleeping.

Bible in Basic English
13:36 For fear that, coming suddenly, he sees you sleeping.

Darby's English Translation
13:36 lest coming suddenly he find you sleeping.

Douay Rheims
13:36 Lest coming on a sudden, he find you sleeping.

Noah Webster Bible
13:36 Lest coming suddenly, he should find you sleeping.

Weymouth New Testament
13:36 Beware lest He should arrive unexpectedly and find you asleep.

World English Bible
13:36 lest coming suddenly he might find you sleeping.

Young's Literal Translation
13:36 lest, having come suddenly, he may find you sleeping;

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
a de umin legw pasin legw grhgoreite

Scrivener 1894 Textus Receptus
a de umin legw pasin legw grhgoreite

Byzantine Majority
a de umin legw pasin legw grhgoreite

Alexandrian
o de umin legw pasin legw grhgoreite

Latin Vulgate
13:37 quod autem vobis dico omnibus dico vigilate

King James Version
13:37 And what I say unto you I say unto all, Watch.

American Standard Version
13:37 And what I say unto you I say unto all, Watch.

Bible in Basic English
13:37 And what I say to you, I say to all, Keep watch.

Darby's English Translation
13:37 But what I say to you, I say to all, Watch.

Douay Rheims
13:37 And what I say to you, I say to all: Watch.

Noah Webster Bible
13:37 And what I say to you, I say to all, Watch.

Weymouth New Testament
13:37 Moreover, what I say to you I say to all--Be wakeful!"

World English Bible
13:37 What I tell you, I tell all: Watch."

Young's Literal Translation
13:37 and what I say to you, I say to all, Watch.`

 

Mark 14

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com