Parallel Greek New Testament

Matthew 28

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Return to Index

Chapter 1

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1

Stephens 1550 Textus Receptus
arch tou euaggeliou ihsou cristou uiou tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
arch tou euaggeliou ihsou cristou uiou tou qeou

Byzantine Majority
arch tou euaggeliou ihsou cristou uiou tou qeou

Alexandrian
arch tou euaggeliou ihsou cristou [uiou qeou]

Latin Vulgate
1:1 initium evangelii Iesu Christi Filii Dei

King James Version
1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

American Standard Version
1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.

Bible in Basic English
1:1 The first words of the good news of Jesus Christ, the Son of God.

Darby's English Translation
1:1 Beginning of the glad tidings of Jesus Christ, Son of God;

Douay Rheims
1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.

Noah Webster Bible
1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ the Son of God;

Weymouth New Testament
1:1 The beginning of the Good News of Jesus Christ the Son of God.

World English Bible
1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.

Young's Literal Translation
1:1 A beginning of the good news of Jesus Christ, Son of God.

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
ws gegraptai en tois profhtais idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ws gegraptai en tois profhtais idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou

Byzantine Majority
ws gegraptai en tois profhtais idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou

Alexandrian
kaqws gegraptai en tw hsaia tw profhth idou apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oV kataskeuasei thn odon sou

Latin Vulgate
1:2 sicut scriptum est in Esaia propheta ecce mitto angelum meum ante faciem tuam qui praeparabit viam tuam

King James Version
1:2 As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

American Standard Version
1:2 Even as it is written in Isaiah the prophet, Behold, I send my messenger before thy face, Who shall prepare thy way.

Bible in Basic English
1:2 Even as it is said in the book of Isaiah the prophet, See, I send my servant before your face, who will make ready your way;

Darby's English Translation
1:2 as it is written in Isaiah the prophet, Behold, *I* send my messenger before thy face, who shall prepare thy way.

Douay Rheims
1:2 As it is written in Isaias the prophet: Behold I send my angel before thy face, who shall prepare the way before thee.

Noah Webster Bible
1:2 As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, who shall prepare thy way before thee;

Weymouth New Testament
1:2 As it is written in Isaiah the Prophet, "See, I am sending My messenger before Thee, Who will prepare Thy way";

World English Bible
1:2 As it is written in the prophets, "Behold, I send my messenger before your face, Who will prepare your way before you.

Young's Literal Translation
1:2 As it hath been written in the prophets, `Lo, I send My messenger before thy face, who shall prepare thy way before thee,` --

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou

Byzantine Majority
fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou

Alexandrian
fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou

Latin Vulgate
1:3 vox clamantis in deserto parate viam Domini rectas facite semitas eius

King James Version
1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

American Standard Version
1:3 The voice of one crying in the wilderness, Make ye ready the way of the Lord, Make his paths straight;

Bible in Basic English
1:3 The voice of one crying in the waste land, Make ready the way of the Lord, make his roads straight;

Darby's English Translation
1:3 Voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his paths straight.

Douay Rheims
1:3 A voice of one crying in the desert: Prepare ye the way of the Lord, make straight his paths.

Noah Webster Bible
1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

Weymouth New Testament
1:3 "The voice of one crying aloud: `In the Desert prepare a road for the Lord: Make His highways straight.'"

World English Bible
1:3 The voice of one crying in the wilderness, `Make ready the way of the Lord, Make his paths straight.`"

Young's Literal Translation
1:3 `A voice of one calling in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, straight make ye his paths,` --

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
egeneto iwannhV baptizwn en th erhmw kai khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
egeneto iwannhV baptizwn en th erhmw kai khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn

Byzantine Majority
egeneto iwannhV baptizwn en th erhmw kai khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn

Alexandrian
egeneto iwannhV [o] baptizwn en th erhmw kai khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn

Latin Vulgate
1:4 fuit Iohannes in deserto baptizans et praedicans baptismum paenitentiae in remissionem peccatorum

King James Version
1:4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.

American Standard Version
1:4 John came, who baptized in the wilderness and preached the baptism of repentance unto remission of sins.

Bible in Basic English
1:4 John came, and gave baptism in the waste land, preaching baptism as a sign of forgiveness of sin for those whose hearts were changed.

Darby's English Translation
1:4 There came John baptising in the wilderness, and preaching the baptism of repentance for remission of sins.

Douay Rheims
1:4 John was in the desert baptizing, and preaching the baptism of penance, unto remission of sins.

Noah Webster Bible
1:4 John was baptizing in the wilderness, and preaching the baptism of repentance, for the remission of sins.

Weymouth New Testament
1:4 So John the Baptizer came, and was in the Desert proclaiming a baptism of the penitent for forgiveness of sins.

World English Bible
1:4 John came baptizing in the wilderness and preaching the baptism of repentance for forgiveness of sins.

Young's Literal Translation
1:4 John came baptizing in the wilderness, and proclaiming a baptism of reformation -- to remission of sins,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai exeporeueto proV auton pasa h ioudaia cwra kai oi ierosolumitai kai ebaptizonto pantes en tw iordanh potamw up autou exomologoumenoi taV amartiaV autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai exeporeueto proV auton pasa h ioudaia cwra kai oi ierosolumitai kai ebaptizonto pantes en tw iordanh potamw up autou exomologoumenoi taV amartiaV autwn

Byzantine Majority
kai exeporeueto proV auton pasa h ioudaia cwra kai oi ierosolumitai kai ebaptizonto pantes en tw iordanh potamw up autou exomologoumenoi taV amartiaV autwn

Alexandrian
kai exeporeueto proV auton pasa h ioudaia cwra kai oi ierosolumitai pantes kai ebaptizonto up autou en tw iordanh potamw exomologoumenoi taV amartiaV autwn

Latin Vulgate
1:5 et egrediebatur ad illum omnis Iudaeae regio et Hierosolymitae universi et baptizabantur ab illo in Iordane flumine confitentes peccata sua

King James Version
1:5 And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.

American Standard Version
1:5 And there went out unto him all the country of Judaea, and all they of Jerusalem; And they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.

Bible in Basic English
1:5 And there went out to him all the people of Judaea, and all those of Jerusalem, and they were given baptism by him in the river Jordan, saying that they were sinners.

Darby's English Translation
1:5 And there went out to him all the district of Judaea, and all they of Jerusalem, and were baptised by him in the river Jordan, confessing their sins.

Douay Rheims
1:5 And there went out to him all the country of Judea, and all they of Jerusalem, and were baptized by him in the river of Jordan, confessing their sins.

Noah Webster Bible
1:5 And there went out to him all the land of Judea, and they of Jerusalem, and were all baptized by him in the river Jordan, confessing their sins.

Weymouth New Testament
1:5 There went out to him people of all classes from Judaea, and the inhabitants of Jerusalem of all ranks, and were baptized by him in the river Jordan, making open confession of their sins.

World English Bible
1:5 There went out to him all the country of Judea, and all those of Jerusalem. They were baptized by him in the Jordan river, confessing their sins.

Young's Literal Translation
1:5 and there were going forth to him all the region of Judea, and they of Jerusalem, and they were all baptized by him in the river Jordan, confessing their sins.

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
hn de iwannhV endedumenoV tricaV kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou kai esqiwn akridaV kai meli agrion

Scrivener 1894 Textus Receptus
hn de iwannhV endedumenoV tricaV kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou kai esqiwn akridaV kai meli agrion

Byzantine Majority
hn de o iwannhV endedumenoV tricaV kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou kai esqiwn akridaV kai meli agrion

Alexandrian
kai hn o iwannhV endedumenoV tricaV kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou kai esqiwn akridaV kai meli agrion

Latin Vulgate
1:6 et erat Iohannes vestitus pilis cameli et zona pellicia circa lumbos eius et lucustas et mel silvestre edebat

King James Version
1:6 And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;

American Standard Version
1:6 And John was clothed with camel`s hair, and had a leathern girdle about his loins, and did eat locusts and wild honey.

Bible in Basic English
1:6 And John was clothed in camel's hair, with a leather band about him; and his food was locusts and honey.

Darby's English Translation
1:6 And John was clothed in camel`s hair, and a leathern girdle about his loins, and ate locusts and wild honey.

Douay Rheims
1:6 And John was clothed with camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and he ate locusts and wild honey.

Noah Webster Bible
1:6 And John was clothed with camels hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he ate locusts and wild honey;

Weymouth New Testament
1:6 As for John, his garment was of camel's hair, and he wore a loincloth of leather; and his food was locusts and wild honey.

World English Bible
1:6 John was clothed with camel`s hair and a leather belt around his loins. He ate locusts and wild honey.

Young's Literal Translation
1:6 And John was clothed with camel`s hair, and a girdle of skin around his loins, and eating locusts and honey of the field,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ekhrussen legwn ercetai o iscuroteroV mou opisw mou ou ouk eimi ikanoV kuyaV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ekhrussen legwn ercetai o iscuroteroV mou opisw mou ou ouk eimi ikanoV kuyaV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou

Byzantine Majority
kai ekhrussen legwn ercetai o iscuroteroV mou opisw mou ou ouk eimi ikanoV kuyaV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou

Alexandrian
kai ekhrussen legwn ercetai o iscuroteroV mou opisw mou ou ouk eimi ikanoV kuyaV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou

Latin Vulgate
1:7 et praedicabat dicens venit fortior me post me cuius non sum dignus procumbens solvere corrigiam calciamentorum eius

King James Version
1:7 And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.

American Standard Version
1:7 And he preached, saying, There cometh after me he that is mightier than I, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.

Bible in Basic English
1:7 And he said to them all, There is one coming after me who is greater than I, whose shoes I am not good enough to undo.

Darby's English Translation
1:7 And he preached, saying, There comes he that is mightier than I after me, the thong of whose sandals I am not fit to stoop down and unloose.

Douay Rheims
1:7 And he preached, saying: There cometh after me one mightier than I, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and loose.

Noah Webster Bible
1:7 And preached, saying, There cometh after me one mightier than I, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.

Weymouth New Testament
1:7 His announcement was, "There is One coming after me mightier than I--One whose sandal-strap I am unworthy to stoop down and unfasten.

World English Bible
1:7 He preached, saying, "After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and loosen.

Young's Literal Translation
1:7 and he proclaimed, saying, `He doth come -- who is mightier than I -- after me, of whom I am not worthy -- having stooped down -- to loose the latchet of his sandals;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
egw men ebaptisa umaV en udati autoV de baptisei umaV en pneumati agiw

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw men ebaptisa umaV en udati autoV de baptisei umaV en pneumati agiw

Byzantine Majority
egw men ebaptisa umaV en udati autoV de baptisei umaV en pneumati agiw

Alexandrian
egw ebaptisa umaV udati autoV de baptisei umaV en pneumati agiw

Latin Vulgate
1:8 ego baptizavi vos aqua ille vero baptizabit vos Spiritu Sancto

King James Version
1:8 I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.

American Standard Version
1:8 I baptized you in water; But he shall baptize you in the Holy Spirit.

Bible in Basic English
1:8 I have given you baptism with water, but he will give you baptism with the Holy Spirit.

Darby's English Translation
1:8 *I* indeed have baptised you with water, but *he* shall baptise you with the Holy Spirit.

Douay Rheims
1:8 I have baptized you with water; but he shall baptize you with the Holy Ghost.

Noah Webster Bible
1:8 I indeed have baptized you with water: but he will baptize you with the Holy Spirit.

Weymouth New Testament
1:8 I have baptized you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit."

World English Bible
1:8 I baptized you in water, but he will baptize you in the Holy Spirit."

Young's Literal Translation
1:8 I indeed did baptize you with water, but he shall baptize you with the Holy Spirit.`

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egeneto en ekeinaiV taiV hmeraiV hlqen ihsouV apo nazaret thV galilaiaV kai ebaptisqh upo iwannou eiV ton iordanhn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egeneto en ekeinaiV taiV hmeraiV hlqen ihsouV apo nazareq thV galilaiaV kai ebaptisqh upo iwannou eiV ton iordanhn

Byzantine Majority
kai egeneto en ekeinaiV taiV hmeraiV hlqen ihsouV apo nazaret thV galilaiaV kai ebaptisqh upo iwannou eiV ton iordanhn

Alexandrian
kai egeneto en ekeinaiV taiV hmeraiV hlqen ihsouV apo nazaret thV galilaiaV kai ebaptisqh eiV ton iordanhn upo iwannou

Latin Vulgate
1:9 et factum est in diebus illis venit Iesus a Nazareth Galilaeae et baptizatus est in Iordane ab Iohanne

King James Version
1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.

American Standard Version
1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in the Jordan.

Bible in Basic English
1:9 And it came about in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was given baptism by John in the Jordan.

Darby's English Translation
1:9 And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptised by John at the Jordan.

Douay Rheims
1:9 And it came to pass, in those days, Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in the Jordan.

Noah Webster Bible
1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth to Galilee, and was baptized by John in Jordan.

Weymouth New Testament
1:9 At that time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan;

World English Bible
1:9 It happened in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in the Jordan.

Young's Literal Translation
1:9 And it came to pass in those days, Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John at the Jordan;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai euqews anabainwn apo tou udatoV eiden scizomenouV touV ouranouV kai to pneuma wsei peristeran katabainon ep auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai euqews anabainwn apo tou udatoV eiden scizomenouV touV ouranouV kai to pneuma wsei peristeran katabainon ep auton

Byzantine Majority
kai euqews anabainwn apo tou udatoV eiden scizomenouV touV ouranouV kai to pneuma wsei peristeran katabainon ep auton

Alexandrian
kai euqus anabainwn ek tou udatoV eiden scizomenouV touV ouranouV kai to pneuma ws peristeran katabainon eis auton

Latin Vulgate
1:10 et statim ascendens de aqua vidit apertos caelos et Spiritum tamquam columbam descendentem et manentem in ipso

King James Version
1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:

American Standard Version
1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens rent asunder, and the Spirit as a dove descending upon him:

Bible in Basic English
1:10 And straight away, coming up out of the water, he saw the heavens broken open and the Spirit coming down on him as a dove:

Darby's English Translation
1:10 And straightway going up from the water, he saw the heavens parting asunder, and the Spirit, as a dove, descending upon him.

Douay Rheims
1:10 And forthwith coming up out of he water, he saw the heavens opened, and the Spirit as a dove descending, and remaining on him.

Noah Webster Bible
1:10 And immediately coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him.

Weymouth New Testament
1:10 and immediately on His coming up out of the water He saw an opening in the sky, and the Spirit like a dove coming down to Him;

World English Bible
1:10 Immediately coming up from the water, he saw the heavens parting, and the Spirit descending on him like a dove.

Young's Literal Translation
1:10 and immediately coming up from the water, he saw the heavens dividing, and the Spirit as a dove coming down upon him;

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
kai fwnh egeneto ek twn ouranwn su ei o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai fwnh egeneto ek twn ouranwn su ei o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa

Byzantine Majority
kai fwnh egeneto ek twn ouranwn su ei o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa

Alexandrian
kai fwnh egeneto ek twn ouranwn su ei o uioV mou o agaphtoV en soi eudokhsa

Latin Vulgate
1:11 et vox facta est de caelis tu es Filius meus dilectus in te conplacui

King James Version
1:11 And there came a voice from heaven, [saying], Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.

American Standard Version
1:11 And a voice came out of the heavens, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased.

Bible in Basic English
1:11 And a voice came out of heaven, You are my dearly loved Son, with whom I am well pleased.

Darby's English Translation
1:11 And there came a voice out of the heavens: *Thou* art my beloved Son, in thee I have found my delight.

Douay Rheims
1:11 And there came a voice from heaven: Thou art my beloved Son; in thee I am well pleased.

Noah Webster Bible
1:11 And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.

Weymouth New Testament
1:11 and a voice came from the sky, saying, "Thou art My Son dearly loved: in Thee is My delight."

World English Bible
1:11 A voice came out of the sky, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased."

Young's Literal Translation
1:11 and a voice came out of the heavens, `Thou art My Son -- the Beloved, in whom I did delight.`

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
kai euquV to pneuma auton ekballei eiV thn erhmon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai euquV to pneuma auton ekballei eiV thn erhmon

Byzantine Majority
kai euquV to pneuma auton ekballei eiV thn erhmon

Alexandrian
kai euquV to pneuma auton ekballei eiV thn erhmon

Latin Vulgate
1:12 et statim Spiritus expellit eum in desertum

King James Version
1:12 And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.

American Standard Version
1:12 And straightway the Spirit driveth him forth into the wilderness.

Bible in Basic English
1:12 And straight away the Spirit sent him out into the waste land.

Darby's English Translation
1:12 And immediately the Spirit drives him out into the wilderness.

Douay Rheims
1:12 And immediately the Spirit drove him out into the desert.

Noah Webster Bible
1:12 And immediately the spirit driveth him into the wilderness.

Weymouth New Testament
1:12 At once the Spirit impelled Him to go out into the Desert,

World English Bible
1:12 Immediately the Spirit drove him out into the wilderness.

Young's Literal Translation
1:12 And immediately doth the Spirit put him forth to the wilderness,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hn ekei en th erhmw hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou satana kai hn meta twn qhriwn kai oi aggeloi dihkonoun autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hn ekei en th erhmw hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou satana kai hn meta twn qhriwn kai oi aggeloi dihkonoun autw

Byzantine Majority
kai hn ekei en th erhmw hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou satana kai hn meta twn qhriwn kai oi aggeloi dihkonoun autw

Alexandrian
kai hn en th erhmw tesserakonta hmeraV peirazomenoV upo tou satana kai hn meta twn qhriwn kai oi aggeloi dihkonoun autw

Latin Vulgate
1:13 et erat in deserto quadraginta diebus et quadraginta noctibus et temptabatur a Satana eratque cum bestiis et angeli ministrabant illi

King James Version
1:13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.

American Standard Version
1:13 And he was in the wilderness forty days tempted of Satan; And he was with the wild beasts; And the angels ministered unto him.

Bible in Basic English
1:13 And he was in the waste land for forty days, being tested by Satan; and he was with the beasts; and the angels took care of him.

Darby's English Translation
1:13 And he was in the wilderness forty days tempted by Satan, and was with the wild beasts; and the angels ministered to him.

Douay Rheims
1:13 And he was in the desert forty days and forty nights, and was tempted by Satan; and he was with beasts, and the angels ministered to him.

Noah Webster Bible
1:13 And he was there in the wilderness forty days tempted by Satan: and was with the wild beasts, and the angels ministered to him.

Weymouth New Testament
1:13 where He remained for forty days, tempted by Satan; and He was among the wild beasts, but the angels waited upon Him.

World English Bible
1:13 He was there in the wilderness forty days tempted by Satan. He was with the wild animals. The angels ministered to him.

Young's Literal Translation
1:13 and he was there in the wilderness forty days, being tempted by the Adversary, and he was with the beasts, and the messengers were ministering to him.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
meta de to paradoqhnai ton iwannhn hlqen o ihsouV eiV thn galilaian khrusswn to euaggelion ths basileias tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
meta de to paradoqhnai ton iwannhn hlqen o ihsouV eiV thn galilaian khrusswn to euaggelion ths basileias tou qeou

Byzantine Majority
meta de to paradoqhnai ton iwannhn hlqen o ihsouV eiV thn galilaian khrusswn to euaggelion ths basileias tou qeou

Alexandrian
meta de to paradoqhnai ton iwannhn hlqen o ihsouV eiV thn galilaian khrusswn to euaggelion tou qeou

Latin Vulgate
1:14 postquam autem traditus est Iohannes venit Iesus in Galilaeam praedicans evangelium regni Dei

King James Version
1:14 Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

American Standard Version
1:14 Now after John was delivered up, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God,

Bible in Basic English
1:14 Now after John had been put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the good news of God,

Darby's English Translation
1:14 But after John was delivered up, Jesus came into Galilee preaching the glad tidings of the kingdom of God,

Douay Rheims
1:14 And after that John was delivered up, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

Noah Webster Bible
1:14 Now after John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

Weymouth New Testament
1:14 Then, after John had been thrown into prison, Jesus came into Galilee proclaiming God's Good News.

World English Bible
1:14 Now after John was taken into custody, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

Young's Literal Translation
1:14 And after the delivering up of John, Jesus came to Galilee, proclaiming the good news of the reign of God,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legwn oti peplhrwtai o kairoV kai hggiken h basileia tou qeou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legwn oti peplhrwtai o kairoV kai hggiken h basileia tou qeou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw

Byzantine Majority
kai legwn oti peplhrwtai o kairoV kai hggiken h basileia tou qeou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw

Alexandrian
kai legwn oti peplhrwtai o kairoV kai hggiken h basileia tou qeou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw

Latin Vulgate
1:15 et dicens quoniam impletum est tempus et adpropinquavit regnum Dei paenitemini et credite evangelio

King James Version
1:15 And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

American Standard Version
1:15 and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe in the gospel.

Bible in Basic English
1:15 And saying, The time has come, and the kingdom of God is near: let your hearts be turned from sin and have faith in the good news.

Darby's English Translation
1:15 and saying, The time is fulfilled and the kingdom of God has drawn nigh; repent and believe in the glad tidings.

Douay Rheims
1:15 And saying: The time is accomplished, and the kingdom of God is at hand: repent, and believe the gospel.

Noah Webster Bible
1:15 And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

Weymouth New Testament
1:15 "The time has fully come," He said, "and the Kingdom of God is close at hand: repent, and believe this Good News.

World English Bible
1:15 and saying, "The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand! Repent, and believe in the gospel."

Young's Literal Translation
1:15 and saying -- `Fulfilled hath been the time, and the reign of God hath come nigh, reform ye, and believe in the good news.`

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
peripatwn de para thn qalassan thV galilaiaV eiden simwna kai andrean ton adelfon autou ballontas amfiblhstron en th qalassh hsan gar alieiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
peripatwn de para thn qalassan thV galilaiaV eiden simwna kai andrean ton adelfon autou ballontas amfiblhstron en th qalassh hsan gar alieiV

Byzantine Majority
peripatwn de para thn qalassan thV galilaiaV eiden simwna kai andrean ton adelfon autou tou simwnos ballontas amfiblhstron en th qalassh hsan gar alieiV

Alexandrian
kai paragwn para thn qalassan thV galilaiaV eiden simwna kai andrean ton adelfon simwnos amfiballontas en th qalassh hsan gar alieiV

Latin Vulgate
1:16 et praeteriens secus mare Galilaeae vidit Simonem et Andream fratrem eius mittentes retia in mare erant enim piscatores

King James Version
1:16 Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.

American Standard Version
1:16 And passing along by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net in the sea; for they were fishers.

Bible in Basic English
1:16 And going by the sea of Galilee, he saw Simon, and Andrew, the brother of Simon, putting a net into the sea: for they were fishermen.

Darby's English Translation
1:16 And walking by the sea of Galilee, he saw Simon, and Andrew, Simon`s brother, casting out a net in the sea, for they were fishers.

Douay Rheims
1:16 And passing by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother, casting nets into the sea (for they were fishermen).

Noah Webster Bible
1:16 Now as he was walking by the sea of Galilee, he saw Simon, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.

Weymouth New Testament
1:16 One day, passing along the shore of the Lake of Galilee, He saw Simon and Andrew, Simon's brother, throwing their nets in the Lake; for they were fisherman.

World English Bible
1:16 Passing along by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net in the sea, for they were fishermen.

Young's Literal Translation
1:16 And, walking by the sea of Galilee, he saw Simon, and Andrew his brother, casting a drag into the sea, for they were fishers,

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen autoiV o ihsouV deute opisw mou kai poihsw umaV genesqai alieiV anqrwpwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen autoiV o ihsouV deute opisw mou kai poihsw umaV genesqai alieiV anqrwpwn

Byzantine Majority
kai eipen autoiV o ihsouV deute opisw mou kai poihsw umaV genesqai alieiV anqrwpwn

Alexandrian
kai eipen autoiV o ihsouV deute opisw mou kai poihsw umaV genesqai alieiV anqrwpwn

Latin Vulgate
1:17 et dixit eis Iesus venite post me et faciam vos fieri piscatores hominum

King James Version
1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.

American Standard Version
1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.

Bible in Basic English
1:17 And Jesus said to them, Come after me, and I will make you fishers of men.

Darby's English Translation
1:17 And Jesus said to them, Come after me, and I will make you become fishers of men;

Douay Rheims
1:17 And Jesus said to them: Come after me, and I will make you to become fishers of men.

Noah Webster Bible
1:17 And Jesus said to them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.

Weymouth New Testament
1:17 "Come and follow me," said Jesus, "and I will make you fishers for men."

World English Bible
1:17 Jesus said to them, "Come after me, and I will make you into fishers for men."

Young's Literal Translation
1:17 and Jesus said to them, `Come ye after me, and I shall make you to become fishers of men;`

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai euqews afenteV ta diktua autwn hkolouqhsan autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai euqews afenteV ta diktua autwn hkolouqhsan autw

Byzantine Majority
kai euqews afenteV ta diktua autwn hkolouqhsan autw

Alexandrian
kai euqus afenteV ta diktua hkolouqhsan autw

Latin Vulgate
1:18 et protinus relictis retibus secuti sunt eum

King James Version
1:18 And straightway they forsook their nets, and followed him.

American Standard Version
1:18 And straightway they left the nets, and followed him.

Bible in Basic English
1:18 And they went straight from their nets, and came after him.

Darby's English Translation
1:18 and straightway leaving their trawl-nets they followed him.

Douay Rheims
1:18 And immediately leaving their nets, they followed him.

Noah Webster Bible
1:18 And immediately they forsook their nets, and followed him.

Weymouth New Testament
1:18 At once they left their nets and followed Him.

World English Bible
1:18 Immediately they left their nets, and followed him.

Young's Literal Translation
1:18 and immediately, having left their nets, they followed him.

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
kai probaV ekeiqen oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou kai autouV en tw ploiw katartizontaV ta diktua

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai probaV ekeiqen oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou kai autouV en tw ploiw katartizontaV ta diktua

Byzantine Majority
kai probaV ekeiqen oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou kai autouV en tw ploiw katartizontaV ta diktua

Alexandrian
kai probaV oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou kai autouV en tw ploiw katartizontaV ta diktua

Latin Vulgate
1:19 et progressus inde pusillum vidit Iacobum Zebedaei et Iohannem fratrem eius et ipsos in navi conponentes retia

King James Version
1:19 And when he had gone a little further thence, he saw James the [son] of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.

American Standard Version
1:19 And going on a little further, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the boat mending the nets.

Bible in Basic English
1:19 And going on a little farther, he saw James, the son of Zebedee, and John his brother, who were in their boat stitching up their nets.

Darby's English Translation
1:19 And going on thence a little, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, and these were in the ship repairing the trawl-nets;

Douay Rheims
1:19 And going on from thence a little farther, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were mending their nets in the ship:

Noah Webster Bible
1:19 And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the boat mending their nets.

Weymouth New Testament
1:19 Going on a little further He saw James the son of Zabdi and his brother John: they also were in the boat mending the nets, and He immediately called them.

World English Bible
1:19 Going on a little further from there, he saw James, the son of Zebedee, and John, his brother, who also were in the boat mending the nets.

Young's Literal Translation
1:19 And having gone on thence a little, he saw James of Zebedee, and John his brother, and they were in the boat refitting the nets,

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kai euqews ekalesen autouV kai afenteV ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn aphlqon opisw autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai euqews ekalesen autouV kai afenteV ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn aphlqon opisw autou

Byzantine Majority
kai euqews ekalesen autouV kai afenteV ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn aphlqon opisw autou

Alexandrian
kai euqus ekalesen autouV kai afenteV ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn aphlqon opisw autou

Latin Vulgate
1:20 et statim vocavit illos et relicto patre suo Zebedaeo in navi cum mercennariis secuti sunt eum

King James Version
1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.

American Standard Version
1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and went after him.

Bible in Basic English
1:20 And he said, Come after me: and they went away from their father Zebedee, who was in the boat with the servants, and came after him.

Darby's English Translation
1:20 and straightway he called them; and leaving their father Zebedee in the ship with the hired servants, they went away after him.

Douay Rheims
1:20 And forthwith he called them. And leaving their father Zebedee in the ship with his hired men, they followed him.

Noah Webster Bible
1:20 And immediately he called them: and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and went after him.

Weymouth New Testament
1:20 They therefore left their father Zabdi in the boat with the hired men, and went and followed Him.

World English Bible
1:20 Immediately he called them, and they left their father, Zebedee, in the boat with the hired servants, and went after him.

Young's Literal Translation
1:20 and immediately he called them, and, having left their father Zebedee in the boat with the hired servants, they went away after him.

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eisporeuontai eiV kapernaoum kai euqews toiV sabbasin eiselqwn eiV thn sunagwghn edidasken

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eisporeuontai eiV kapernaoum kai euqews toiV sabbasin eiselqwn eiV thn sunagwghn edidasken

Byzantine Majority
kai eisporeuontai eiV kapernaoum kai euqews toiV sabbasin eiselqwn eiV thn sunagwghn edidasken

Alexandrian
kai eisporeuontai eiV kafarnaoum kai euqus toiV sabbasin eiselqwn eiV thn sunagwghn edidasken

Latin Vulgate
1:21 et ingrediuntur Capharnaum et statim sabbatis ingressus synagogam docebat eos

King James Version
1:21 And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.

American Standard Version
1:21 And they go into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue and taught.

Bible in Basic English
1:21 And they came to Capernaum; and on the Sabbath he went into the Synagogue and gave teaching.

Darby's English Translation
1:21 And they go into Capernaum. And straightway on the sabbath he entered into the synagogue and taught.

Douay Rheims
1:21 And they entered into Capharnaum, and forthwith upon the sabbath days going into the synagogue, he taught them.

Noah Webster Bible
1:21 And they went into Capernaum; and immediately on the sabbath he entered into the synagogue and taught.

Weymouth New Testament
1:21 So they came to Capernaum, and on the next Sabbath He went to the synagogue and began to teach.

World English Bible
1:21 They went into Capernaum, and immediately on the Sabbath day he entered into the synagogue and taught.

Young's Literal Translation
1:21 And they go on to Capernaum, and immediately, on the sabbaths, having gone into the synagogue, he was teaching,

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
kai exeplhssonto epi th didach autou hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai exeplhssonto epi th didach autou hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV

Byzantine Majority
kai exeplhssonto epi th didach autou hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV

Alexandrian
kai exeplhssonto epi th didach autou hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV

Latin Vulgate
1:22 et stupebant super doctrina eius erat enim docens eos quasi potestatem habens et non sicut scribae

King James Version
1:22 And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.

American Standard Version
1:22 And they were astonished at his teaching: For he taught them as having authority, and not as the scribes.

Bible in Basic English
1:22 And they were full of wonder at his teaching, because he gave it as one having authority, and not like the scribes.

Darby's English Translation
1:22 And they were astonished at his doctrine, for he taught them as having authority, and not as the scribes.

Douay Rheims
1:22 And they were astonished at his doctrine. For he was teaching them as one having power, and not as the scribes.

Noah Webster Bible
1:22 And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.

Weymouth New Testament
1:22 The people listened with amazement to His teaching--for there was authority about it: it was very different from that of the Scribes--

World English Bible
1:22 They were astonished at his teaching, for he taught them as having authority, and not as the scribes.

Young's Literal Translation
1:22 and they were astonished at his teaching, for he was teaching them as having authority, and not as the scribes.

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hn en th sunagwgh autwn anqrwpoV en pneumati akaqartw kai anekraxen

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hn en th sunagwgh autwn anqrwpoV en pneumati akaqartw kai anekraxen

Byzantine Majority
kai hn en th sunagwgh autwn anqrwpoV en pneumati akaqartw kai anekraxen

Alexandrian
kai euqus hn en th sunagwgh autwn anqrwpoV en pneumati akaqartw kai anekraxen

Latin Vulgate
1:23 et erat in synagoga eorum homo in spiritu inmundo et exclamavit

King James Version
1:23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,

American Standard Version
1:23 And straightway there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,

Bible in Basic English
1:23 And there was in their Synagogue a man with an unclean spirit; and he gave a cry,

Darby's English Translation
1:23 And there was in their synagogue a man possessed by an unclean spirit, and he cried out

Douay Rheims
1:23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,

Noah Webster Bible
1:23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,

Weymouth New Testament
1:23 when all at once, there in their synagogue, a man under the power of a foul spirit screamed out:

World English Bible
1:23 Immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out,

Young's Literal Translation
1:23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out,

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

Byzantine Majority
legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

Alexandrian
legwn ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

Latin Vulgate
1:24 dicens quid nobis et tibi Iesu Nazarene venisti perdere nos scio qui sis Sanctus Dei

King James Version
1:24 Saying, Let [us] alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.

American Standard Version
1:24 saying, What have we to do with thee, Jesus thou Nazarene? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.

Bible in Basic English
1:24 Saying, What have we to do with you, Jesus of Nazareth? have you come to put an end to us? I see well who you are, the Holy One of God.

Darby's English Translation
1:24 saying, Eh! what have we to do with thee, Jesus, Nazarene? Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the holy one of God.

Douay Rheims
1:24 Saying: What have we to do with thee, Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know who thou art, the Holy One of God.

Noah Webster Bible
1:24 Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.

Weymouth New Testament
1:24 "What have you to do with us, Jesus the Nazarene? Have you come to destroy us? I know who you are--God's Holy One."

World English Bible
1:24 saying, "Ha! What do we have to do with you, Jesus, you Nazarene? Have you come to destroy us? I know you who you are: the Holy One of God."

Young's Literal Translation
1:24 saying, `Away! what -- to us and to thee, Jesus the Nazarene? thou didst come to destroy us; I have known thee who thou art -- the Holy One of God.`

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ex autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ex autou

Byzantine Majority
kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ex autou

Alexandrian
kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ex autou

Latin Vulgate
1:25 et comminatus est ei Iesus dicens obmutesce et exi de homine

King James Version
1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.

American Standard Version
1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.

Bible in Basic English
1:25 And Jesus said to him sharply, Be quiet, and come out of him.

Darby's English Translation
1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace and come out of him.

Douay Rheims
1:25 And Jesus threatened him, saying: Speak no more, and go out of the man.

Noah Webster Bible
1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.

Weymouth New Testament
1:25 But Jesus reprimanded him, saying, "Silence! come out of him."

World English Bible
1:25 Jesus rebuked him, saying, "Be quiet, and come out of him!"

Young's Literal Translation
1:25 And Jesus rebuked him, saying, `Be silenced, and come forth out of him,`

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
kai sparaxan auton to pneuma to akaqarton kai kraxan fwnh megalh exhlqen ex autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai sparaxan auton to pneuma to akaqarton kai kraxan fwnh megalh exhlqen ex autou

Byzantine Majority
kai sparaxan auton to pneuma to akaqarton kai kraxan fwnh megalh exhlqen ex autou

Alexandrian
kai sparaxan auton to pneuma to akaqarton kai fwnhsan fwnh megalh exhlqen ex autou

Latin Vulgate
1:26 et discerpens eum spiritus inmundus et exclamans voce magna exivit ab eo

King James Version
1:26 And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.

American Standard Version
1:26 And the unclean spirit, tearing him and crying with a loud voice, came out of him.

Bible in Basic English
1:26 And the unclean spirit, shaking him violently, and crying with a loud voice, came out of him.

Darby's English Translation
1:26 And the unclean spirit, having torn him, and uttered a cry with a loud voice, came out of him.

Douay Rheims
1:26 And the unclean spirit tearing him, and crying out with a loud voice, went out of him.

Noah Webster Bible
1:26 And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.

Weymouth New Testament
1:26 So the foul spirit, after throwing the man into convulsions, came out of him with a loud cry.

World English Bible
1:26 The unclean spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him.

Young's Literal Translation
1:26 and the unclean spirit having torn him, and having cried with a great voice, came forth out of him,

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eqambhqhsan pantes wste suzhtein proV autous legontaV ti estin touto tis h didach h kainh auth oti kat exousian kai toiV pneumasin toiV akaqartoiV epitassei kai upakouousin autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eqambhqhsan pantes wste suzhtein proV autous legontaV ti estin touto tis h didach h kainh auth oti kat exousian kai toiV pneumasin toiV akaqartoiV epitassei kai upakouousin autw

Byzantine Majority
kai eqambhqhsan pantes wste suzhtein proV eautous legontaV ti estin touto tis h didach h kainh auth oti kat exousian kai toiV pneumasin toiV akaqartoiV epitassei kai upakouousin autw

Alexandrian
kai eqambhqhsan apantes wste suzhtein proV eautous legontaV ti estin touto didach kainh kat exousian kai toiV pneumasi toiV akaqartoiV epitassei kai upakouousin autw

Latin Vulgate
1:27 et mirati sunt omnes ita ut conquirerent inter se dicentes quidnam est hoc quae doctrina haec nova quia in potestate et spiritibus inmundis imperat et oboediunt ei

King James Version
1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine [is] this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.

American Standard Version
1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What is this? a new teaching! with authority he commandeth even the unclean spirits, and they obey him.

Bible in Basic English
1:27 And they were all greatly surprised, so that they put questions to one another, saying, What is this? a new teaching! with authority he gives orders even to the unclean spirits, and they do what he says.

Darby's English Translation
1:27 And all were amazed, so that they questioned together among themselves, saying, What is this? what new doctrine is this? for with authority he commands even the unclean spirits, and they obey him.

Douay Rheims
1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying: What thing is this? what is this new doctrine? for with power he commandeth even the unclean spirits, and they obey him.

Noah Webster Bible
1:27 And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority he commandeth even the unclean spirits, and they obey him.

Weymouth New Testament
1:27 And all were amazed and awe-struck, so they began to ask one another, "What does this mean? Here is a new sort of teaching--and a tone of authority! And even to foul spirits he issues orders and they obey him!"

World English Bible
1:27 They were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, "What is this? A new teaching? For with authority he commands even the unclean spirits, and they obey him."

Young's Literal Translation
1:27 and they were all amazed, so as to reason among themselves, saying, `What is this? what new teaching is this? that with authority also the unclean spirits he commandeth, and they obey him!`

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
exhlqen de h akoh autou euquV eiV olhn thn pericwron thV galilaiaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
exhlqen de h akoh autou euquV eiV olhn thn pericwron thV galilaiaV

Byzantine Majority
exhlqen de h akoh autou euquV eiV olhn thn pericwron thV galilaiaV

Alexandrian
kai exhlqen h akoh autou euquV pantacou eiV olhn thn pericwron thV galilaiaV

Latin Vulgate
1:28 et processit rumor eius statim in omnem regionem Galilaeae

King James Version
1:28 And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.

American Standard Version
1:28 And the report of him went out straightway everywhere into all the region of Galilee round about.

Bible in Basic English
1:28 And news of him went out quickly everywhere into all parts of Galilee round about.

Darby's English Translation
1:28 And his fame went out straightway into the whole region of Galilee around.

Douay Rheims
1:28 And the fame of him was spread forthwith into all the country of Galilee.

Noah Webster Bible
1:28 And immediately his fame spread abroad throughout all the region around Galilee.

Weymouth New Testament
1:28 And His fame spread at once everywhere in all that part of Galilee.

World English Bible
1:28 The report of him went out immediately everywhere into all the region of Galilee and its surrounding area.

Young's Literal Translation
1:28 And the fame of him went forth immediately to all the region, round about, of Galilee.

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
kai euqews ek thV sunagwghV exelqonteV hlqon eiV thn oikian simwnoV kai andreou meta iakwbou kai iwannou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai euqews ek thV sunagwghV exelqonteV hlqon eiV thn oikian simwnoV kai andreou meta iakwbou kai iwannou

Byzantine Majority
kai euqews ek thV sunagwghV exelqonteV hlqon eiV thn oikian simwnoV kai andreou meta iakwbou kai iwannou

Alexandrian
kai euqus ek thV sunagwghV exelqonteV hlqon eiV thn oikian simwnoV kai andreou meta iakwbou kai iwannou

Latin Vulgate
1:29 et protinus egredientes de synagoga venerunt in domum Simonis et Andreae cum Iacobo et Iohanne

King James Version
1:29 And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.

American Standard Version
1:29 And straightway, when they were come out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew, with James and John.

Bible in Basic English
1:29 And when they came out of the Synagogue, they went into the house of Simon and Andrew, with James and John.

Darby's English Translation
1:29 And straightway going out of the synagogue, they came with James and John into the house of Simon and Andrew.

Douay Rheims
1:29 And immediately going out of the synagogue they came into the house of Simon and Andrew, with James and John.

Noah Webster Bible
1:29 And forthwith, when they had come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.

Weymouth New Testament
1:29 Then on leaving the synagogue they came at once, with James and John, to the house of Simon and Andrew.

World English Bible
1:29 Immediately, when they had come out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew, with James and John.

Young's Literal Translation
1:29 And immediately, having come forth out of the synagogue, they went to the house of Simon and Andrew, with James and John,

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
h de penqera simwnoV katekeito puressousa kai euqews legousin autw peri authV

Scrivener 1894 Textus Receptus
h de penqera simwnoV katekeito puressousa kai euqews legousin autw peri authV

Byzantine Majority
h de penqera simwnoV katekeito puressousa kai euqews legousin autw peri authV

Alexandrian
h de penqera simwnoV katekeito puressousa kai euqus legousin autw peri authV

Latin Vulgate
1:30 decumbebat autem socrus Simonis febricitans et statim dicunt ei de illa

King James Version
1:30 But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.

American Standard Version
1:30 Now Simon`s wife`s mother lay sick of a fever; and straightway they tell him of her:

Bible in Basic English
1:30 Now Simon's wife's mother was ill, with a burning heat; and they gave him word of her:

Darby's English Translation
1:30 And the mother-in-law of Simon lay in a fever. And straightway they speak to him about her.

Douay Rheims
1:30 And Simon's wife's mother lay in a fit of a fever: and forthwith they tell him of her.

Noah Webster Bible
1:30 But the mother of Simon's wife lay sick with a fever; and forthwith they tell him of her.

Weymouth New Testament
1:30 Now Simon's mother-in-law was ill in bed with a fever, and without delay they informed Him about her.

World English Bible
1:30 Now Simon`s wife`s mother lay sick with a fever, and immediately they told him about her.

Young's Literal Translation
1:30 and the mother-in-law of Simon was lying fevered, and immediately they tell him about her,

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
kai proselqwn hgeiren authn krathsaV thV ceiroV auths kai afhken authn o puretoV euqews kai dihkonei autoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai proselqwn hgeiren authn krathsaV thV ceiroV auths kai afhken authn o puretoV euqews kai dihkonei autoiV

Byzantine Majority
kai proselqwn hgeiren authn krathsaV thV ceiroV auths kai afhken authn o puretoV euqews kai dihkonei autoiV

Alexandrian
kai proselqwn hgeiren authn krathsaV thV ceiroV kai afhken authn o puretoV kai dihkonei autoiV

Latin Vulgate
1:31 et accedens elevavit eam adprehensa manu eius et continuo dimisit eam febris et ministrabat eis

King James Version
1:31 And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.

American Standard Version
1:31 and he came and took her by the hand, and raised her up; and the fever left her, and she ministered unto them.

Bible in Basic English
1:31 And he came and took her by the hand, lifting her up; and she became well, and took care of their needs.

Darby's English Translation
1:31 And he went up to her and raised her up, having taken her by the hand, and straightway the fever left her, and she served them.

Douay Rheims
1:31 And coming to her, he lifted her up, taking her by the hand; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.

Noah Webster Bible
1:31 And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered to them.

Weymouth New Testament
1:31 So He went to her, and taking her hand He raised her to her feet: the fever left her, and she began to wait upon them.

World English Bible
1:31 He came and took her by the hand, and raised her up. The fever left her, and she served them.

Young's Literal Translation
1:31 and having come near, he raised her up, having laid hold of her hand, and the fever left her immediately, and she was ministering to them.

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
oyiaV de genomenhV ote edu o hlioV eferon proV auton pantaV touV kakwV econtaV kai touV daimonizomenouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
oyiaV de genomenhV ote edu o hlioV eferon proV auton pantaV touV kakwV econtaV kai touV daimonizomenouV

Byzantine Majority
oyiaV de genomenhV ote edu o hlioV eferon proV auton pantaV touV kakwV econtaV kai touV daimonizomenouV

Alexandrian
oyiaV de genomenhV ote edu o hlioV eferon proV auton pantaV touV kakwV econtaV kai touV daimonizomenouV

Latin Vulgate
1:32 vespere autem facto cum occidisset sol adferebant ad eum omnes male habentes et daemonia habentes

King James Version
1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.

American Standard Version
1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were sick, and them that were possessed with demons.

Bible in Basic English
1:32 And in the evening, at sundown, they took to him all who were diseased, and those who had evil spirits.

Darby's English Translation
1:32 But evening being come, when the sun had gone down, they brought to him all that were suffering, and those possessed by demons;

Douay Rheims
1:32 And when it was evening, after sunset, they brought to him all that were ill and that were possessed with devils.

Noah Webster Bible
1:32 And at evening, when the sun had set, they brought to him all that were diseased, and them that were possessed with demons.

Weymouth New Testament
1:32 When it was evening, after sunset people came bringing Him all who were sick and the demoniacs;

World English Bible
1:32 At evening, when the sun had set, they brought to him all who were sick, and those who were possessed with demons.

Young's Literal Translation
1:32 And evening having come, when the sun did set, they brought unto him all who were ill, and who were demoniacs,

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
kai h poliV olh episunhgmenh hn proV thn quran

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai h poliV olh episunhgmenh hn proV thn quran

Byzantine Majority
kai h poliV olh episunhgmenh hn proV thn quran

Alexandrian
kai hn olh h poliV episunhgmenh proV thn quran

Latin Vulgate
1:33 et erat omnis civitas congregata ad ianuam

King James Version
1:33 And all the city was gathered together at the door.

American Standard Version
1:33 And all the city was gathered together at the door.

Bible in Basic English
1:33 And all the town had come together at the door.

Darby's English Translation
1:33 and the whole city was gathered together at the door.

Douay Rheims
1:33 And all the city was gathered together at the door.

Noah Webster Bible
1:33 And all the city was gathered at the door.

Weymouth New Testament
1:33 and the whole town was assembled at the door.

World English Bible
1:33 All the city was gathered together at the door.

Young's Literal Translation
1:33 and the whole city was gathered together near the door,

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eqerapeusen pollouV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai daimonia polla exebalen kai ouk hfien lalein ta daimonia oti hdeisan auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eqerapeusen pollouV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai daimonia polla exebalen kai ouk hfien lalein ta daimonia oti hdeisan auton

Byzantine Majority
kai eqerapeusen pollouV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai daimonia polla exebalen kai ouk hfien lalein ta daimonia oti hdeisan auton

Alexandrian
kai eqerapeusen pollouV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai daimonia polla exebalen kai ouk hfien lalein ta daimonia oti hdeisan auton

Latin Vulgate
1:34 et curavit multos qui vexabantur variis languoribus et daemonia multa eiciebat et non sinebat loqui ea quoniam sciebant eum

King James Version
1:34 And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.

American Standard Version
1:34 And he healed many that were sick with divers diseases, and cast out many demons; and he suffered not the demons to speak, because they knew him.

Bible in Basic English
1:34 And a number, who were ill with different diseases, he made well, and sent out evil spirits; but he did not let the evil spirits say anything, because they had knowledge of him.

Darby's English Translation
1:34 And he healed many suffering from various diseases; and he cast out many demons, and did not suffer the demons to speak because they knew him.

Douay Rheims
1:34 And he healed many that were troubled with divers diseases; and he cast out many devils, and he suffered them not to speak, because they knew him.

Noah Webster Bible
1:34 And he healed many that were sick with divers diseases, and cast out many demons; and suffered not the demons to speak, because they knew him.

Weymouth New Testament
1:34 Then He cured numbers of people who were ill with various diseases, and He drove out many demons; not allowing the demons to speak, because they knew who He was.

World English Bible
1:34 He healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons. He didn`t allow the demons to speak, because they knew him.

Young's Literal Translation
1:34 and he healed many who were ill of manifold diseases, and many demons he cast forth, and was not suffering the demons to speak, because they knew him.

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
kai prwi ennucon lian anastaV exhlqen kai aphlqen eiV erhmon topon kakei proshuceto

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai prwi ennucon lian anastaV exhlqen kai aphlqen eiV erhmon topon kakei proshuceto

Byzantine Majority
kai prwi ennucon lian anastaV exhlqen kai aphlqen eiV erhmon topon kakei proshuceto

Alexandrian
kai prwi ennuca lian anastaV exhlqen kai aphlqen eiV erhmon topon kakei proshuceto

Latin Vulgate
1:35 et diluculo valde surgens egressus abiit in desertum locum ibique orabat

King James Version
1:35 And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.

American Standard Version
1:35 And in the morning, a great while before day, he rose up and went out, and departed into a desert place, and there prayed.

Bible in Basic English
1:35 And in the morning, a long time before daylight, he got up and went out to a quiet place, and there he gave himself up to prayer.

Darby's English Translation
1:35 And rising in the morning long before day, he went out and went away into a desert place, and there prayed.

Douay Rheims
1:35 And rising very early, going out, he went into a desert place: and there he prayed.

Noah Webster Bible
1:35 And in the morning, rising a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there prayed.

Weymouth New Testament
1:35 In the morning He rose early, while it was still quite dark, and leaving the house He went away to a solitary place and there prayed.

World English Bible
1:35 Early in the night, he rose up and went out, and departed into a desert place, and there prayed.

Young's Literal Translation
1:35 And very early, it being yet night, having risen, he went forth, and went away to a desert place, and was there praying;

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
kai katediwxan auton o simwn kai oi met autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai katediwxan auton o simwn kai oi met autou

Byzantine Majority
kai katediwxan auton o simwn kai oi met autou

Alexandrian
kai katediwxen auton simwn kai oi met autou

Latin Vulgate
1:36 et persecutus est eum Simon et qui cum illo erant

King James Version
1:36 And Simon and they that were with him followed after him.

American Standard Version
1:36 And Simon and they that were with him followed after him;

Bible in Basic English
1:36 And Simon and those who were with him came after him.

Darby's English Translation
1:36 And Simon and those with him went after him:

Douay Rheims
1:36 And Simon, and they that were with him, followed after him.

Noah Webster Bible
1:36 And Simon, and they that were with him, followed after him.

Weymouth New Testament
1:36 And Simon and the others searched everywhere for Him.

World English Bible
1:36 Simon and those who were with him followed after him;

Young's Literal Translation
1:36 and Simon and those with him went in quest of him,

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eurontes auton legousin autw oti panteV zhtousin se

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eurontes auton legousin autw oti panteV zhtousin se

Byzantine Majority
kai eurontes auton legousin autw oti panteV se zhtousin

Alexandrian
kai euron auton kai legousin autw oti panteV zhtousin se

Latin Vulgate
1:37 et cum invenissent eum dixerunt ei quia omnes quaerunt te

King James Version
1:37 And when they had found him, they said unto him, All [men] seek for thee.

American Standard Version
1:37 and they found him, and say unto him, All are seeking thee.

Bible in Basic English
1:37 And when they came up with him, they said to him, Everyone is looking for you.

Darby's English Translation
1:37 and having found him, they say to him, All seek thee.

Douay Rheims
1:37 And when they had found him, they said to him: All seek for thee.

Noah Webster Bible
1:37 And when they had found him, they said to him, All men seek for thee.

Weymouth New Testament
1:37 When they found Him they said, "Every one is looking for you."

World English Bible
1:37 and they found him, and told him, "All are seeking you."

Young's Literal Translation
1:37 and having found him, they say to him, -- `All do seek thee;`

 

38

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legei autoiV agwmen eiV taV ecomenaV kwmopoleiV ina kakei khruxw eiV touto gar exelhluqa

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legei autoiV agwmen eiV taV ecomenaV kwmopoleiV ina kakei khruxw eiV touto gar exelhluqa

Byzantine Majority
kai legei autoiV agwmen eiV taV ecomenaV kwmopoleiV ina kai ekei khruxw eiV touto gar exelhluqa

Alexandrian
kai legei autoiV agwmen allacou eiV taV ecomenaV kwmopoleiV ina kai ekei khruxw eiV touto gar exhlqon

Latin Vulgate
1:38 et ait illis eamus in proximos vicos et civitates ut et ibi praedicem ad hoc enim veni

King James Version
1:38 And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.

American Standard Version
1:38 And he saith unto them, Let us go elsewhere into the next towns, that I may preach there also; for to this end came I forth.

Bible in Basic English
1:38 And he said to them, Let us go to other parts into the nearest towns, so that I may give teaching there, because for this purpose I came.

Darby's English Translation
1:38 And he says to them, Let us go elsewhere into the neighbouring country towns, that I may preach there also, for for this purpose am I come forth.

Douay Rheims
1:38 And he saith to them: Let us go into the neighbouring towns and cities, that I may preach there also; for to this purpose am I come.

Noah Webster Bible
1:38 And he said to them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for, for this purpose have I come.

Weymouth New Testament
1:38 "Let us go elsewhere, to the neighbouring country towns," He replied, "that I may proclaim my Message there also; because for that purpose I came from God."

World English Bible
1:38 He said to them, "Let`s go elsewhere into the next towns, that I may preach there also, for to this end I came forth."

Young's Literal Translation
1:38 and he saith to them, `We may go to the next towns, that there also I may preach, for for this I came forth.`

 

39

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hn khrusswn en tais sunagwgais autwn eiV olhn thn galilaian kai ta daimonia ekballwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hn khrusswn en tais sunagwgais autwn eiV olhn thn galilaian kai ta daimonia ekballwn

Byzantine Majority
kai hn khrusswn en tais sunagwgais autwn eiV olhn thn galilaian kai ta daimonia ekballwn

Alexandrian
kai hlqen khrusswn eis tas sunagwgas autwn eiV olhn thn galilaian kai ta daimonia ekballwn

Latin Vulgate
1:39 et erat praedicans in synagogis eorum et omni Galilaea et daemonia eiciens

King James Version
1:39 And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.

American Standard Version
1:39 And he went into their synagogues throughout all Galilee, preaching and casting out demons.

Bible in Basic English
1:39 And he went into their Synagogues in every part of Galilee, preaching and driving out evil spirits.

Darby's English Translation
1:39 And he was preaching in their synagogues in the whole of Galilee, and casting out demons.

Douay Rheims
1:39 And he was preaching in their synagogues, and in all Galilee, and casting out devils.

Noah Webster Bible
1:39 And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out demons.

Weymouth New Testament
1:39 And He went through all Galilee, preaching in the synagogues and expelling the demons.

World English Bible
1:39 He went into their synagogues throughout all Galilee, preaching and casting out demons.

Young's Literal Translation
1:39 And he was preaching in their synagogues, in all Galilee, and is casting out the demons,

 

40

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ercetai proV auton leproV parakalwn auton kai gonupetwn auton kai legwn autw oti ean qelhV dunasai me kaqarisai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ercetai proV auton leproV parakalwn auton kai gonupetwn auton kai legwn autw oti ean qelhV dunasai me kaqarisai

Byzantine Majority
kai ercetai proV auton leproV parakalwn auton kai gonupetwn auton kai legwn autw oti ean qelhV dunasai me kaqarisai

Alexandrian
kai ercetai proV auton leproV parakalwn auton [kai gonupetwn] kai legwn autw oti ean qelhV dunasai me kaqarisai

Latin Vulgate
1:40 et venit ad eum leprosus deprecans eum et genu flexo dixit si vis potes me mundare

King James Version
1:40 And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.

American Standard Version
1:40 And there cometh to him a leper, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.

Bible in Basic English
1:40 And a leper came to him and, going down on his knees before him, made a request, saying, If it is your pleasure, you have the power to make me clean.

Darby's English Translation
1:40 And there comes to him a leper, beseeching him, and falling on his knees to him, and saying to him, If thou wilt thou canst cleanse me.

Douay Rheims
1:40 And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down said to him: If thou wilt, thou canst make me clean.

Noah Webster Bible
1:40 And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying to him, If thou wilt, thou canst make me clean.

Weymouth New Testament
1:40 One day there came a leper to Jesus entreating Him, and pleading on his knees. "If you are willing," he said, "you are able to cleanse me."

World English Bible
1:40 There came to him a leper, begging him, kneeling down to him, and saying to him, "If you want to, you can make me clean."

Young's Literal Translation
1:40 and there doth come to him a leper, calling on him, and kneeling to him, and saying to him -- `If thou mayest will, thou art able to cleanse me.`

 

41

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsous splagcnisqeiV ekteinaV thn ceira hyato autou kai legei autw qelw kaqarisqhti

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsous splagcnisqeiV ekteinaV thn ceira hyato autou kai legei autw qelw kaqarisqhti

Byzantine Majority
o de ihsous splagcnisqeiV ekteinaV thn ceira hyato autou kai legei autw qelw kaqarisqhti

Alexandrian
kai splagcnisqeiV ekteinaV thn ceira autou hyato kai legei autw qelw kaqarisqhti

Latin Vulgate
1:41 Iesus autem misertus eius extendit manum suam et tangens eum ait illi volo mundare

King James Version
1:41 And Jesus, moved with compassion, put forth [his] hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.

American Standard Version
1:41 And being moved with compassion, he stretched forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou made clean.

Bible in Basic English
1:41 And being moved with pity, he put out his hand, and touching him said to him, It is my pleasure; be made clean.

Darby's English Translation
1:41 But Jesus, moved with compassion, having stretched out his hand, touched him, and says to him, I will, be thou cleansed.

Douay Rheims
1:41 And Jesus having compassion on him, stretched forth his hand; and touching him, saith to him: I will. Be thou made clean.

Noah Webster Bible
1:41 And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith to him, I will; be thou clean.

Weymouth New Testament
1:41 Moved with pity Jesus reached out His hand and touched him. "I am willing," He said; "be cleansed."

World English Bible
1:41 Being moved with compassion, he stretched forth his hand, and touched him, and said to him, "I want to. Be made clean."

Young's Literal Translation
1:41 And Jesus having been moved with compassion, having stretched forth the hand, touched him, and saith to him, `I will; be thou cleansed;`

 

42

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipontos autou euqews aphlqen ap autou h lepra kai ekaqarisqh

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipontos autou euqews aphlqen ap autou h lepra kai ekaqarisqh

Byzantine Majority
kai eipontos autou euqews aphlqen ap autou h lepra kai ekaqarisqh

Alexandrian
kai euqus aphlqen ap autou h lepra kai ekaqarisqh

Latin Vulgate
1:42 et cum dixisset statim discessit ab eo lepra et mundatus est

King James Version
1:42 And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.

American Standard Version
1:42 And straightway the leprosy departed from him, and he was made clean.

Bible in Basic English
1:42 And straight away the disease went from him, and he was made clean.

Darby's English Translation
1:42 And as he spoke straightway the leprosy left him, and he was cleansed.

Douay Rheims
1:42 And when he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was made clean.

Noah Webster Bible
1:42 And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.

Weymouth New Testament
1:42 The leprosy at once left him, and he was cleansed.

World English Bible
1:42 When he had said this, immediately the leprosy departed from him, and he was made clean.

Young's Literal Translation
1:42 and he having spoken, immediately the leprosy went away from him, and he was cleansed.

 

43

Stephens 1550 Textus Receptus
kai embrimhsamenoV autw euqews exebalen auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai embrimhsamenoV autw euqews exebalen auton

Byzantine Majority
kai embrimhsamenoV autw euqews exebalen auton

Alexandrian
kai embrimhsamenoV autw euqus exebalen auton

Latin Vulgate
1:43 et comminatus ei statim eiecit illum

King James Version
1:43 And he straitly charged him, and forthwith sent him away;

American Standard Version
1:43 And he strictly charged him, and straightway sent him out,

Bible in Basic English
1:43 And he sent him away, saying to him very sharply,

Darby's English Translation
1:43 And having sharply charged him, he straightway sent him away,

Douay Rheims
1:43 And he strictly charged him, and forthwith sent him away.

Noah Webster Bible
1:43 And he strictly charged him, and forthwith sent him away;

Weymouth New Testament
1:43 Jesus at once sent him away, strictly charging him,

World English Bible
1:43 He strictly charged him, and immediately sent him out,

Young's Literal Translation
1:43 And having sternly charged him, immediately he put him forth,

 

44

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legei autw ora mhdeni mhden eiphV all upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou a prosetaxen mwshs eiV marturion autoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legei autw ora mhdeni mhden eiphV all upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou a prosetaxen mwshs eiV marturion autoiV

Byzantine Majority
kai legei autw ora mhdeni mhden eiphV all upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou a prosetaxen mwshs eiV marturion autoiV

Alexandrian
kai legei autw ora mhdeni mhden eiphV alla upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou a prosetaxen mwushs eiV marturion autoiV

Latin Vulgate
1:44 et dicit ei vide nemini dixeris sed vade ostende te principi sacerdotum et offer pro emundatione tua quae praecepit Moses in testimonium illis

King James Version
1:44 And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.

American Standard Version
1:44 and saith unto him, See thou say nothing to any man: but go show thyself to the priest, and offer for thy cleansing the things which Moses commanded, for a testimony unto them.

Bible in Basic English
1:44 See that you say nothing to any man: but go and let the priest see you, and make yourself clean by an offering of the things ordered by Moses, for a witness to them.

Darby's English Translation
1:44 and says to him, See thou say nothing to any one, but go, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing what Moses ordained, for a testimony to them.

Douay Rheims
1:44 And he saith to him: See thou tell no one; but go, shew thyself to the high priest, and offer for thy cleansing the things that Moses commanded, for a testimony to them.

Noah Webster Bible
1:44 And saith to him, See thou say nothing to any man; but go, show thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony to them.

Weymouth New Testament
1:44 and saying, "Be careful not to tell any one, but go and show yourself to the Priest, and for your purification present the offerings that Moses appointed as evidence for them."

World English Bible
1:44 and said to him, "See you say nothing to anybody, but go show yourself to the priest, and offer for your cleansing the things which Moses commanded, for a testimony to them."

Young's Literal Translation
1:44 and saith to him, `See thou mayest say nothing to any one, but go away, thyself shew to the priest, and bring near for thy cleansing the things Moses directed, for a testimony to them.`

 

45

Stephens 1550 Textus Receptus
o de exelqwn hrxato khrussein polla kai diafhmizein ton logon wste mhketi auton dunasqai fanerwV eiV polin eiselqein all exw en erhmoiV topoiV hn kai hrconto proV auton pantacoqen

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de exelqwn hrxato khrussein polla kai diafhmizein ton logon wste mhketi auton dunasqai fanerwV eiV polin eiselqein all exw en erhmoiV topoiV hn kai hrconto proV auton pantacoqen

Byzantine Majority
o de exelqwn hrxato khrussein polla kai diafhmizein ton logon wste mhketi auton dunasqai fanerwV eiV polin eiselqein all exw en erhmoiV topoiV hn kai hrconto proV auton pantacoqen

Alexandrian
o de exelqwn hrxato khrussein polla kai diafhmizein ton logon wste mhketi auton dunasqai fanerwV eiV polin eiselqein all exw ep erhmoiV topoiV hn kai hrconto proV auton pantoqen

Latin Vulgate
1:45 at ille egressus coepit praedicare et diffamare sermonem ita ut iam non posset manifeste in civitatem introire sed foris in desertis locis esse et conveniebant ad eum undique

King James Version
1:45 But he went out, and began to publish [it] much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.

American Standard Version
1:45 But he went out, and began to publish it much, and to spread abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into a city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.

Bible in Basic English
1:45 But he went out, and made it public, giving an account of it everywhere, so that Jesus was no longer able to go openly into a town, but was outside in the waste land; and they came to him from every part.

Darby's English Translation
1:45 But he, having gone forth, began to proclaim it much, and to spread the matter abroad, so that he could no longer enter openly into the city, but was without in desert places, and they came to him from every side.

Douay Rheims
1:45 But he being gone out, began to publish and to blaze abroad the word: so that he could not openly go into the city, but was without in desert places: and they flocked to him from all sides.

Noah Webster Bible
1:45 But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, so that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.

Weymouth New Testament
1:45 But the man, when he went out, began to tell every one and to publish the matter abroad, so that it was no longer possible for Jesus to go openly into any town; but He had to remain outside in unfrequented places, where people came to Him from all parts.

World English Bible
1:45 But he went out, and began to proclaim it much, and to spread about the matter, so that Jesus could no more openly enter into a city, but was outside in desert places: and they came to him from everywhere.

Young's Literal Translation
1:45 And he, having gone forth, began to proclaim much, and to spread abroad the thing, so that no more he was able openly to enter into the city, but he was without in desert places, and they were coming unto him from every quarter.

 

Mark 2

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com