Parallel Greek New Testament

Matthew 23

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Return to Index

Chapter 24

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai exelqwn o ihsouV eporeueto apo tou ierou kai proshlqon oi maqhtai autou epideixai autw taV oikodomaV tou ierou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai exelqwn o ihsouV eporeueto apo tou ierou kai proshlqon oi maqhtai autou epideixai autw taV oikodomaV tou ierou

Byzantine Majority
kai exelqwn o ihsouV eporeueto apo tou ierou kai proshlqon oi maqhtai autou epideixai autw taV oikodomaV tou ierou

Alexandrian
kai exelqwn o ihsouV apo tou ierou eporeueto kai proshlqon oi maqhtai autou epideixai autw taV oikodomaV tou ierou

Latin Vulgate
24:1 et egressus Iesus de templo ibat et accesserunt discipuli eius ut ostenderent ei aedificationes templi

King James Version
24:1 And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to [him] for to shew him the buildings of the temple.

American Standard Version
24:1 And Jesus went out from the temple, and was going on his way; and his disciples came to him to show him the buildings of the temple.

Bible in Basic English
24:1 And Jesus went out of the Temple, and on the way his disciples came to him, pointing out the buildings of the Temple.

Darby's English Translation
24:1 And Jesus went forth and went away from the temple, and his disciples came to him to point out to him the buildings of the temple.

Douay Rheims
24:1 And Jesus being come out of the temple, went away. And his disciples came to shew him the buildings of the temple.

Noah Webster Bible
24:1 And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him to show him the buildings of the temple.

Weymouth New Testament
24:1 Jesus had left the Temple and was going on His way, when His disciples came and called His attention to the Temple buildings.

World English Bible
24:1 Jesus went out from the temple, and was going on his way. His disciples came to him to show him the buildings of the temple.

Young's Literal Translation
24:1 And having gone forth, Jesus departed from the temple, and his disciples came near to show him the buildings of the temple,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsous eipen autoiV ou blepete panta tauta amhn legw umin ou mh afeqh wde liqoV epi liqon oV ou mh kataluqhsetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsous eipen autoiV ou blepete panta tauta amhn legw umin ou mh afeqh wde liqoV epi liqon oV ou mh kataluqhsetai

Byzantine Majority
o de ihsous eipen autoiV ou blepete panta tauta amhn legw umin ou mh afeqh wde liqoV epi liqon oV ou kataluqhsetai

Alexandrian
o de apokriqeis eipen autoiV ou blepete tauta panta amhn legw umin ou mh afeqh wde liqoV epi liqon oV ou kataluqhsetai

Latin Vulgate
24:2 ipse autem respondens dixit eis videtis haec omnia amen dico vobis non relinquetur hic lapis super lapidem qui non destruatur

King James Version
24:2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

American Standard Version
24:2 But he answered and said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

Bible in Basic English
24:2 But he, answering, said to them, See you not all these things? truly I say to you that here there will not be one stone resting on another, which will not be pulled down.

Darby's English Translation
24:2 And he answering said to them, Do ye not see all these things? Verily I say to you, Not a stone shall be left here upon a stone which shall not be thrown down.

Douay Rheims
24:2 And he answering, said to them: Do you see all these things? Amen I say to you there shall not be left here a stone upon a stone that shall not be destroyed.

Noah Webster Bible
24:2 And Jesus said to them, See ye not all these things? verily I say to you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

Weymouth New Testament
24:2 "You see all these?" He replied; "in solemn truth I tell you that there will not be left here one stone upon another that will not be pulled down."

World English Bible
24:2 But he answered them, "Don`t you see all of these things? Most assuredly I tell you, there will not be left here one stone on another, that will not be thrown down."

Young's Literal Translation
24:2 and Jesus said to them, `Do ye not see all these? verily I say to you, There may not be left here a stone upon a stone, that shall not be thrown down.`

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kaqhmenou de autou epi tou orouV twn elaiwn proshlqon autw oi maqhtai kat idian legonteV eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion thV shV parousiaV kai ths sunteleiaV tou aiwnoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kaqhmenou de autou epi tou orouV twn elaiwn proshlqon autw oi maqhtai kat idian legonteV eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion thV shV parousiaV kai ths sunteleiaV tou aiwnoV

Byzantine Majority
kaqhmenou de autou epi tou orouV twn elaiwn proshlqon autw oi maqhtai kat idian legonteV eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion thV shV parousiaV kai ths sunteleiaV tou aiwnoV

Alexandrian
kaqhmenou de autou epi tou orouV twn elaiwn proshlqon autw oi maqhtai kat idian legonteV eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion thV shV parousiaV kai sunteleiaV tou aiwnoV

Latin Vulgate
24:3 sedente autem eo super montem Oliveti accesserunt ad eum discipuli secreto dicentes dic nobis quando haec erunt et quod signum adventus tui et consummationis saeculi

King James Version
24:3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what [shall be] the sign of thy coming, and of the end of the world?

American Standard Version
24:3 And as he sat on the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?

Bible in Basic English
24:3 And while he was seated on the Mountain of Olives, the disciples came to him privately, saying, Make clear to us, when will these things be? and what will be the sign of your coming and of the end of the world?

Darby's English Translation
24:3 And as he was sitting upon the mount of Olives the disciples came to him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what is the sign of thy coming and the completion of the age?

Douay Rheims
24:3 And when he was sitting on mount Olivet, the disciples came to him privately, saying: Tell us when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the consummation of the world?

Noah Webster Bible
24:3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be? and what will be the sign of thy coming, and of the end of the world?

Weymouth New Testament
24:3 Afterwards He was on the Mount of Olives and was seated there when the disciples came to Him, apart from the others, and said, "Tell us when this will be; and what will be the sign of your Coming and of the Close of the Age?"

World English Bible
24:3 As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be? What is the sign of your coming, and of the end of the world?"

Young's Literal Translation
24:3 And when he is sitting on the mount of the Olives, the disciples came near to him by himself, saying, `Tell us, when shall these be? and what is the sign of thy presence, and of the full end of the age?`

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV blepete mh tiV umaV planhsh

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV blepete mh tiV umaV planhsh

Byzantine Majority
kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV blepete mh tiV umaV planhsh

Alexandrian
kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV blepete mh tiV umaV planhsh

Latin Vulgate
24:4 et respondens Iesus dixit eis videte ne quis vos seducat

King James Version
24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.

American Standard Version
24:4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man lead you astray.

Bible in Basic English
24:4 And Jesus said to them in answer, Take care that you are not tricked.

Darby's English Translation
24:4 And Jesus answering said to them, See that no one mislead you.

Douay Rheims
24:4 And Jesus answering, said to them: Take heed that no man seduce you:

Noah Webster Bible
24:4 And Jesus answered and said to them, Take heed that no man deceive you.

Weymouth New Testament
24:4 "Take care that no one misleads you," answered Jesus;

World English Bible
24:4 Jesus answered them, "Be careful that no one leads you astray.

Young's Literal Translation
24:4 And Jesus answering said to them, `Take heed that no one may lead you astray,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV egw eimi o cristoV kai pollouV planhsousin

Scrivener 1894 Textus Receptus
polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV egw eimi o cristoV kai pollouV planhsousin

Byzantine Majority
polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV egw eimi o cristoV kai pollouV planhsousin

Alexandrian
polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV egw eimi o cristoV kai pollouV planhsousin

Latin Vulgate
24:5 multi enim venient in nomine meo dicentes ego sum Christus et multos seducent

King James Version
24:5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

American Standard Version
24:5 For many shall come in my name, saying, I am the Christ; and shall lead many astray.

Bible in Basic English
24:5 For people will come in my name, saying, I am the Christ; and a number will be turned from the true way through them.

Darby's English Translation
24:5 For many shall come in my name, saying, *I* am the Christ, and they shall mislead many.

Douay Rheims
24:5 For many will come in my name saying, I am Christ: and they will seduce many.

Noah Webster Bible
24:5 For many will come in my name, saying, I am Christ; and will deceive many.

Weymouth New Testament
24:5 "for many will come assuming my name and saying `I am the Christ;' and they will mislead many.

World English Bible
24:5 For many will come in my name, saying, `I am the Christ,` and will lead many astray.

Young's Literal Translation
24:5 for many shall come in my name, saying, I am the Christ, and they shall lead many astray,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
mellhsete de akouein polemouV kai akoaV polemwn orate mh qroeisqe dei gar panta genesqai all oupw estin to teloV

Scrivener 1894 Textus Receptus
mellhsete de akouein polemouV kai akoaV polemwn orate mh qroeisqe dei gar panta genesqai all oupw estin to teloV

Byzantine Majority
mellhsete de akouein polemouV kai akoaV polemwn orate mh qroeisqe dei gar panta genesqai all oupw estin to teloV

Alexandrian
mellhsete de akouein polemouV kai akoaV polemwn orate mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw estin to teloV

Latin Vulgate
24:6 audituri autem estis proelia et opiniones proeliorum videte ne turbemini oportet enim haec fieri sed nondum est finis

King James Version
24:6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all [these things] must come to pass, but the end is not yet.

American Standard Version
24:6 And ye shall hear of wars and rumors of wars; see that ye be not troubled: for these things must needs come to pass; but the end is not yet.

Bible in Basic English
24:6 And news will come to you of wars and talk of wars: do not be troubled, for these things have to be; but it is still not the end.

Darby's English Translation
24:6 But ye will hear of wars and rumours of wars. See that ye be not disturbed; for all these things must take place, but it is not yet the end.

Douay Rheims
24:6 And you shall hear of wars and rumours of wars. See that ye be not troubled. For these things must come to pass, but the end is not yet.

Noah Webster Bible
24:6 And ye will hear of wars, and rumors of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.

Weymouth New Testament
24:6 And before long you will hear of wars and rumours of wars. Do not be alarmed, for such things must be; but the End is not yet.

World English Bible
24:6 You will hear of wars and rumors of wars. See that you aren`t troubled, for all this must happen, but the end is not yet.

Young's Literal Translation
24:6 and ye shall begin to hear of wars, and reports of wars; see, be not troubled, for it behoveth all these to come to pass, but the end is not yet.

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai loimoi kai seismoi kata topouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai loimoi kai seismoi kata topouV

Byzantine Majority
egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai loimoi kai seismoi kata topouV

Alexandrian
egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai seismoi kata topouV

Latin Vulgate
24:7 consurget enim gens in gentem et regnum in regnum et erunt pestilentiae et fames et terraemotus per loca

King James Version
24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

American Standard Version
24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be famines and earthquakes in divers places.

Bible in Basic English
24:7 For nation will be moved against nation, and kingdom against kingdom, and men will be without food, and the earth will be shaking in different places;

Darby's English Translation
24:7 For nation shall rise up against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be famines and pestilences, and earthquakes in divers places.

Douay Rheims
24:7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be pestilences, and famines, and earthquakes in places:

Noah Webster Bible
24:7 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom: and there will be famines, and pestilences, and earthquakes in divers places.

Weymouth New Testament
24:7 For nation will rise in arms against nation, kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places;

World English Bible
24:7 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom; and there will be famines, plagues, and earthquakes in various places.

Young's Literal Translation
24:7 `For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
panta de tauta arch wdinwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
panta de tauta arch wdinwn

Byzantine Majority
panta de tauta arch wdinwn

Alexandrian
panta de tauta arch wdinwn

Latin Vulgate
24:8 haec autem omnia initia sunt dolorum

King James Version
24:8 All these [are] the beginning of sorrows.

American Standard Version
24:8 But all these things are the beginning of travail.

Bible in Basic English
24:8 But all these things are the first of the troubles.

Darby's English Translation
24:8 But all these are the beginning of throes.

Douay Rheims
24:8 Now all these are the beginnings of sorrows.

Noah Webster Bible
24:8 All these are the beginning of sorrows.

Weymouth New Testament
24:8 but all these miseries are but like the early pains of childbirth.

World English Bible
24:8 But all these things are the beginning of birth pains.

Young's Literal Translation
24:8 and all these are the beginning of sorrows;

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
tote paradwsousin umaV eiV qliyin kai apoktenousin umaV kai esesqe misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote paradwsousin umaV eiV qliyin kai apoktenousin umaV kai esesqe misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou

Byzantine Majority
tote paradwsousin umaV eiV qliyin kai apoktenousin umaV kai esesqe misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou

Alexandrian
tote paradwsousin umaV eiV qliyin kai apoktenousin umaV kai esesqe misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou

Latin Vulgate
24:9 tunc tradent vos in tribulationem et occident vos et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum

King James Version
24:9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.

American Standard Version
24:9 Then shall they deliver you up unto tribulation, and shall kill you: and ye shall be hated of all the nations for my name`s sake.

Bible in Basic English
24:9 Then they will be cruel to you, and will put you to death: and you will be hated by all nations because of my name.

Darby's English Translation
24:9 Then shall they deliver you up to tribulation, and shall kill you; and ye will be hated of all the nations for my name`s sake.

Douay Rheims
24:9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall put you to death: and you shall be hated by all nations for my name's sake.

Noah Webster Bible
24:9 Then will they deliver you up to be afflicted, and will kill you: and ye will be hated by all nations for my name's sake.

Weymouth New Testament
24:9 "At that time they will deliver you up to punishment and will put you to death; and you will be objects of hatred to all the nations because you are called by my name.

World English Bible
24:9 Then they will deliver you up to oppression, and will kill you. You will be hated by all of the nations for my name`s sake.

Young's Literal Translation
24:9 then they shall deliver you up to tribulation, and shall kill you, and ye shall be hated by all the nations because of my name;

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tote skandalisqhsontai polloi kai allhlouV paradwsousin kai mishsousin allhlouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tote skandalisqhsontai polloi kai allhlouV paradwsousin kai mishsousin allhlouV

Byzantine Majority
kai tote skandalisqhsontai polloi kai allhlouV paradwsousin kai mishsousin allhlouV

Alexandrian
kai tote skandalisqhsontai polloi kai allhlouV paradwsousin kai mishsousin allhlouV

Latin Vulgate
24:10 et tunc scandalizabuntur multi et invicem tradent et odio habebunt invicem

King James Version
24:10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.

American Standard Version
24:10 And then shall many stumble, and shall deliver up one another, and shall hate one another.

Bible in Basic English
24:10 And numbers of people will be turned from the right way, and will give one another up and have hate for one another.

Darby's English Translation
24:10 And then will many be offended, and will deliver one another up, and hate one another;

Douay Rheims
24:10 And then shall many be scandalized: and shall betray one another: and shall hate one another.

Noah Webster Bible
24:10 And then will many be offended, and will betray one another, and will hate one another.

Weymouth New Testament
24:10 Then will many stumble and fall, and they will betray one another and hate one another.

World English Bible
24:10 Then will many stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.

Young's Literal Translation
24:10 and then shall many be stumbled, and they shall deliver up one another, and shall hate one another.

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
kai polloi yeudoprofhtai egerqhsontai kai planhsousin pollouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai polloi yeudoprofhtai egerqhsontai kai planhsousin pollouV

Byzantine Majority
kai polloi yeudoprofhtai egerqhsontai kai planhsousin pollouV

Alexandrian
kai polloi yeudoprofhtai egerqhsontai kai planhsousin pollouV

Latin Vulgate
24:11 et multi pseudoprophetae surgent et seducent multos

King James Version
24:11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many.

American Standard Version
24:11 And many false prophets shall arise, and shall lead many astray.

Bible in Basic English
24:11 And a number of false prophets will come, causing error.

Darby's English Translation
24:11 and many false prophets shall arise and shall mislead many;

Douay Rheims
24:11 And many false prophets shall rise, and shall seduce many.

Noah Webster Bible
24:11 And many false prophets will rise, and will deceive many.

Weymouth New Testament
24:11 Many false prophets will rise up and lead multitudes astray;

World English Bible
24:11 Many false prophets will arise, and will lead many astray.

Young's Literal Translation
24:11 `And many false prophets shall arise, and shall lead many astray;

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
kai dia to plhqunqhnai thn anomian yughsetai h agaph twn pollwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai dia to plhqunqhnai thn anomian yughsetai h agaph twn pollwn

Byzantine Majority
kai dia to plhqunqhnai thn anomian yughsetai h agaph twn pollwn

Alexandrian
kai dia to plhqunqhnai thn anomian yughsetai h agaph twn pollwn

Latin Vulgate
24:12 et quoniam abundabit iniquitas refrigescet caritas multorum

King James Version
24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.

American Standard Version
24:12 And because iniquity shall be multiplied, the love of the many shall wax cold.

Bible in Basic English
24:12 And because wrongdoing will be increased, the love of most people will become cold.

Darby's English Translation
24:12 and because lawlessness shall prevail, the love of the most shall grow cold;

Douay Rheims
24:12 And because iniquity hath abounded, the charity of many shall grow cold.

Noah Webster Bible
24:12 And because iniquity will abound, the love of many will become cold.

Weymouth New Testament
24:12 and because of the prevalent disregard of God's law the love of the great majority will grow cold;

World English Bible
24:12 Because iniquity will be multiplied, the love of many will grow cold.

Young's Literal Translation
24:12 and because of the abounding of the lawlessness, the love of the many shall become cold;

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

Byzantine Majority
o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

Alexandrian
o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

Latin Vulgate
24:13 qui autem permanserit usque in finem hic salvus erit

King James Version
24:13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

American Standard Version
24:13 But he that endureth to the end, the same shall be saved.

Bible in Basic English
24:13 But he who goes through to the end will get salvation.

Darby's English Translation
24:13 but he that has endured to the end, *he* shall be saved.

Douay Rheims
24:13 But he that shall persevere to the end, he shall be saved.

Noah Webster Bible
24:13 But he that shall endure to the end, the same shall be saved.

Weymouth New Testament
24:13 but those who stand firm to the End shall be saved.

World English Bible
24:13 But he who endures to the end, the same will be saved.

Young's Literal Translation
24:13 but he who did endure to the end, he shall be saved;

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
kai khrucqhsetai touto to euaggelion thV basileiaV en olh th oikoumenh eiV marturion pasin toiV eqnesin kai tote hxei to teloV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai khrucqhsetai touto to euaggelion thV basileiaV en olh th oikoumenh eiV marturion pasin toiV eqnesin kai tote hxei to teloV

Byzantine Majority
kai khrucqhsetai touto to euaggelion thV basileiaV en olh th oikoumenh eiV marturion pasin toiV eqnesin kai tote hxei to teloV

Alexandrian
kai khrucqhsetai touto to euaggelion thV basileiaV en olh th oikoumenh eiV marturion pasin toiV eqnesin kai tote hxei to teloV

Latin Vulgate
24:14 et praedicabitur hoc evangelium regni in universo orbe in testimonium omnibus gentibus et tunc veniet consummatio

King James Version
24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

American Standard Version
24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a testimony unto all the nations; and then shall the end come.

Bible in Basic English
24:14 And this good news of the kingdom will be given through all the world for a witness to all nations; and then the end will come.

Darby's English Translation
24:14 And these glad tidings of the kingdom shall be preached in the whole habitable earth, for a witness to all the nations, and then shall come the end.

Douay Rheims
24:14 And this gospel of the kingdom, shall be preached in the whole world, for a testimony to all nations, and then shall the consummation come.

Noah Webster Bible
24:14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for a testimony to all nations; and then shall the end come.

Weymouth New Testament
24:14 And this Good News of the Kingdom shall be proclaimed throughout the whole world to set the evidence before all the Gentiles; and then the End will come.

World English Bible
24:14 This gospel of the kingdom will be preached in the whole world for a testimony to all the nations, and then the end will come.

Young's Literal Translation
24:14 and this good news of the reign shall be proclaimed in all the world, for a testimony to all the nations; and then shall the end arrive.

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
otan oun idhte to bdelugma thV erhmwsewV to rhqen dia danihl tou profhtou estos en topw agiw o anaginwskwn noeitw

Scrivener 1894 Textus Receptus
otan oun idhte to bdelugma thV erhmwsewV to rhqen dia danihl tou profhtou estws en topw agiw o anaginwskwn noeitw

Byzantine Majority
otan oun idhte to bdelugma thV erhmwsewV to rhqen dia danihl tou profhtou estws en topw agiw o anaginwskwn noeitw

Alexandrian
otan oun idhte to bdelugma thV erhmwsewV to rhqen dia danihl tou profhtou estos en topw agiw o anaginwskwn noeitw

Latin Vulgate
24:15 cum ergo videritis abominationem desolationis quae dicta est a Danihelo propheta stantem in loco sancto qui legit intellegat

King James Version
24:15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)

American Standard Version
24:15 When therefore ye see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let him that readeth understand),

Bible in Basic English
24:15 When, then, you see in the holy place the unclean thing which makes destruction, of which word was given by Daniel the prophet (let this be clear to the reader),

Darby's English Translation
24:15 When therefore ye shall see the abomination of desolation, which is spoken of through Daniel the prophet, standing in what is a holy place, (he that reads let him understand,)

Douay Rheims
24:15 When therefore you shall see the abomination of desolation, which was spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place: he that readeth let him understand.

Noah Webster Bible
24:15 When therefore ye shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoever readeth, let him understand,)

Weymouth New Testament
24:15 "When you have seen (to use the language of the Prophet Daniel) the `Abomination of Desolation', standing in the Holy Place" --let the reader observe those words--

World English Bible
24:15 When, therefore, you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let the reader understand),

Young's Literal Translation
24:15 `Whenever, therefore, ye may see the abomination of the desolation, that was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (whoever is reading let him observe)

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
tote oi en th ioudaia feugetwsan epi ta orh

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote oi en th ioudaia feugetwsan epi ta orh

Byzantine Majority
tote oi en th ioudaia feugetwsan epi ta orh

Alexandrian
tote oi en th ioudaia feugetwsan eis ta orh

Latin Vulgate
24:16 tunc qui in Iudaea sunt fugiant ad montes

King James Version
24:16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains:

American Standard Version
24:16 then let them that are in Judaea flee unto the mountains:

Bible in Basic English
24:16 Then let those who are in Judaea go in flight to the mountains:

Darby's English Translation
24:16 then let those who are in Judaea flee to the mountains;

Douay Rheims
24:16 Then they that are in Judea, let them flee to the mountains:

Noah Webster Bible
24:16 Then let them who are in Judea flee to the mountains:

Weymouth New Testament
24:16 "then let those who are in Judaea escape to the hills;

World English Bible
24:16 then let those who are in Judea flee to the mountains.

Young's Literal Translation
24:16 then those in Judea -- let them flee to the mounts;

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
o epi tou dwmatoV mh katabainetw arai ti ek thV oikiaV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o epi tou dwmatoV mh katabainetw arai ti ek thV oikiaV autou

Byzantine Majority
o epi tou dwmatoV mh katabainetw arai ta ek thV oikiaV autou

Alexandrian
o epi tou dwmatoV mh katabatw arai ta ek thV oikiaV autou

Latin Vulgate
24:17 et qui in tecto non descendat tollere aliquid de domo sua

King James Version
24:17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:

American Standard Version
24:17 let him that is on the housetop not go down to take out things that are in his house:

Bible in Basic English
24:17 Let not him who is on the house-top go down to take anything out of his house:

Darby's English Translation
24:17 let not him that is on the house come down to take the things out of his house;

Douay Rheims
24:17 And he that is on the housetop, let him not come down to take any thing out of his house:

Noah Webster Bible
24:17 Let him who is on the house-top not come down to take any thing out of his house:

Weymouth New Testament
24:17 let him who is on the roof not go down to fetch what is in his house;

World English Bible
24:17 Let him who is on the housetop not go down to take out things that are in his house.

Young's Literal Translation
24:17 he on the house-top -- let him not come down to take up any thing out of his house;

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai o en tw agrw mh epistreyatw opisw arai ta imatia autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai o en tw agrw mh epistreyatw opisw arai ta imatia autou

Byzantine Majority
kai o en tw agrw mh epistreyatw opisw arai ta imatia autou

Alexandrian
kai o en tw agrw mh epistreyatw opisw arai to imation autou

Latin Vulgate
24:18 et qui in agro non revertatur tollere tunicam suam

King James Version
24:18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes.

American Standard Version
24:18 and let him that is in the field not return back to take his cloak.

Bible in Basic English
24:18 And let not him who is in the field go back to get his coat.

Darby's English Translation
24:18 and let not him that is in the field turn back to take his garment.

Douay Rheims
24:18 And he that is in the field, let him not go back to take his coat.

Noah Webster Bible
24:18 Neither let him who is in the field return back to take his clothes.

Weymouth New Testament
24:18 nor let him who is outside the city stay to pick up his outer garment.

World English Bible
24:18 Let him who is in the field not return back to take his cloak.

Young's Literal Translation
24:18 and he in the field -- let him not turn back to take his garments.

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

Byzantine Majority
ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

Alexandrian
ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

Latin Vulgate
24:19 vae autem praegnatibus et nutrientibus in illis diebus

King James Version
24:19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!

American Standard Version
24:19 But woe unto them that are with child and to them that give suck in those days!

Bible in Basic English
24:19 But it will be hard for women who are with child and for those with babies at the breast in those days.

Darby's English Translation
24:19 But woe to those that are with child, and those that give suck in those days.

Douay Rheims
24:19 And woe to them that are with child, and that give suck in those days.

Noah Webster Bible
24:19 And woe to them that are with child, and to them that nurse infants in those days!

Weymouth New Testament
24:19 And alas for the women who at that time are with child or have infants!

World English Bible
24:19 But woe to those who are with child and to nursing mothers in those days!

Young's Literal Translation
24:19 `And wo to those with child, and to those giving suck in those days;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV mhde en sabbatw

Scrivener 1894 Textus Receptus
proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV mhde en sabbatw

Byzantine Majority
proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV mhde sabbatw

Alexandrian
proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV mhde sabbatw

Latin Vulgate
24:20 orate autem ut non fiat fuga vestra hieme vel sabbato

King James Version
24:20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:

American Standard Version
24:20 And pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:

Bible in Basic English
24:20 And say a prayer that your flight may not be in the winter, or on a Sabbath.

Darby's English Translation
24:20 But pray that your flight may not be in winter time nor on sabbath:

Douay Rheims
24:20 But pray that your flight be not in the winter, or on the sabbath.

Noah Webster Bible
24:20 But pray ye that your flight may not be in the winter, neither on the sabbath:

Weymouth New Testament
24:20 "But pray that your flight may not be in winter, nor on the Sabbath;

World English Bible
24:20 Pray that your flight will not be in the winter, nor on a Sabbath,

Young's Literal Translation
24:20 and pray ye that your flight may not be in winter, nor on a sabbath;

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
estai gar tote qliyiV megalh oia ou gegonen ap archV kosmou ewV tou nun oud ou mh genhtai

Scrivener 1894 Textus Receptus
estai gar tote qliyiV megalh oia ou gegonen ap archV kosmou ewV tou nun oud ou mh genhtai

Byzantine Majority
estai gar tote qliyiV megalh oia ou gegonen ap archV kosmou ewV tou nun oud ou mh genhtai

Alexandrian
estai gar tote qliyiV megalh oia ou gegonen ap archV kosmou ewV tou nun oud ou mh genhtai

Latin Vulgate
24:21 erit enim tunc tribulatio magna qualis non fuit ab initio mundi usque modo neque fiet

King James Version
24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.

American Standard Version
24:21 for then shall be great tribulation, such as hath not been from the beginning of the world until now, no, nor ever shall be.

Bible in Basic English
24:21 Because in those days there will be great sorrow, such as there has not been from the start of the world till now, or ever will be.

Darby's English Translation
24:21 for then shall there be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, nor ever shall be;

Douay Rheims
24:21 For there shall be then great tribulation, such as hath not been from the beginning of the world until now, neither shall be.

Noah Webster Bible
24:21 For then shall be great tribulation, such as hath not been since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.

Weymouth New Testament
24:21 for it will be a time of great suffering, such as never has been from the beginning of the world till now, and assuredly never will be again.

World English Bible
24:21 for then will be great oppression, such as has not been from the beginning of the world until now, no, nor ever will be.

Young's Literal Translation
24:21 for there shall be then great tribulation, such as was not from the beginning of the world till now, no, nor may be.

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ei mh ekolobwqhsan ai hmerai ekeinai ouk an eswqh pasa sarx dia de touV eklektouV kolobwqhsontai ai hmerai ekeinai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ei mh ekolobwqhsan ai hmerai ekeinai ouk an eswqh pasa sarx dia de touV eklektouV kolobwqhsontai ai hmerai ekeinai

Byzantine Majority
kai ei mh ekolobwqhsan ai hmerai ekeinai ouk an eswqh pasa sarx dia de touV eklektouV kolobwqhsontai ai hmerai ekeinai

Alexandrian
kai ei mh ekolobwqhsan ai hmerai ekeinai ouk an eswqh pasa sarx dia de touV eklektouV kolobwqhsontai ai hmerai ekeinai

Latin Vulgate
24:22 et nisi breviati fuissent dies illi non fieret salva omnis caro sed propter electos breviabuntur dies illi

King James Version
24:22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.

American Standard Version
24:22 And except those days had been shortened, no flesh would have been saved: but for the elect`s sake those days shall be shortened.

Bible in Basic English
24:22 And if those days had not been made short there would have been no salvation for any, but because of the saints those days will be made short.

Darby's English Translation
24:22 and if those days had not been cut short, no flesh had been saved; but on account of the elect those days shall be cut short.

Douay Rheims
24:22 And unless those days had been shortened, no flesh should be saved: but for the sake of the elect those days shall be shortened.

Noah Webster Bible
24:22 And except those days should be shortened, there would no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.

Weymouth New Testament
24:22 And if those days had not been cut short, no one would escape; but for the sake of God's own People those days will be cut short.

World English Bible
24:22 Except those days had been shortened, no flesh would have been saved. But for the elect`s sake, those days will be shortened.

Young's Literal Translation
24:22 And if those days were not shortened, no flesh would have been saved; but because of the chosen, shall those days be shortened.

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
tote ean tiV umin eiph idou wde o cristoV h wde mh pisteushte

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote ean tiV umin eiph idou wde o cristoV h wde mh pisteushte

Byzantine Majority
tote ean tiV umin eiph idou wde o cristoV h wde mh pisteushte

Alexandrian
tote ean tiV umin eiph idou wde o cristoV h wde mh pisteushte

Latin Vulgate
24:23 tunc si quis vobis dixerit ecce hic Christus aut illic nolite credere

King James Version
24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here [is] Christ, or there; believe [it] not.

American Standard Version
24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is the Christ, or, Here; believe it not.

Bible in Basic English
24:23 Then if any man says to you, See, here is the Christ, or, Here; do not put faith in him;

Darby's English Translation
24:23 Then if any one say to you, Behold, here is the Christ, or here, believe it not.

Douay Rheims
24:23 Then if any man shall say to you: Lo here is Christ, or there, do not believe him.

Noah Webster Bible
24:23 Then if any man shall say to you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.

Weymouth New Testament
24:23 "If at that time any one should say to you, `See, here is the Christ!' or `Here!' give no credence to it.

World English Bible
24:23 Then if any man will tell you, `Behold, here is the Christ,` or, `There,` don`t believe it.

Young's Literal Translation
24:23 `Then if any one may say to you, Lo, here is the Christ! or here! ye may not believe;

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia megala kai terata wste planhsai ei dunaton kai touV eklektouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia megala kai terata wste planhsai ei dunaton kai touV eklektouV

Byzantine Majority
egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia megala kai terata wste planhsai ei dunaton kai touV eklektouV

Alexandrian
egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia megala kai terata wste planhsai ei dunaton kai touV eklektouV

Latin Vulgate
24:24 surgent enim pseudochristi et pseudoprophetae et dabunt signa magna et prodigia ita ut in errorem inducantur si fieri potest etiam electi

King James Version
24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if [it were] possible, they shall deceive the very elect.

American Standard Version
24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall show great signs and wonders; so as to lead astray, if possible, even the elect.

Bible in Basic English
24:24 For there will come up false Christs, and false prophets, who will do great signs and wonders; so that if possible even the saints might be tricked.

Darby's English Translation
24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall give great signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the elect.

Douay Rheims
24:24 For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch as to deceive (if possible) even the elect.

Noah Webster Bible
24:24 For false Christs will arise, and false prophets, and will show great signs and wonders; so that, if it were possible, they would deceive the very elect.

Weymouth New Testament
24:24 For there will rise up false Christs and false prophets, displaying wonderful signs and prodigies, so as to deceive, were it possible, even God's own People.

World English Bible
24:24 For there will arise false Christs, and false prophets, and they will show great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect.

Young's Literal Translation
24:24 for there shall arise false Christs, and false prophets, and they shall give great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, also the chosen.

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
idou proeirhka umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
idou proeirhka umin

Byzantine Majority
idou proeirhka umin

Alexandrian
idou proeirhka umin

Latin Vulgate
24:25 ecce praedixi vobis

King James Version
24:25 Behold, I have told you before.

American Standard Version
24:25 Behold, I have told you beforehand.

Bible in Basic English
24:25 See, I have made it clear to you before it comes about.

Darby's English Translation
24:25 Behold, I have told you beforehand.

Douay Rheims
24:25 Behold I have told it to you, beforehand.

Noah Webster Bible
24:25 Behold, I have told you before.

Weymouth New Testament
24:25 Remember, I have forewarned you.

World English Bible
24:25 Behold, I have told you beforehand.

Young's Literal Translation
24:25 Lo, I did tell you beforehand.

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
ean oun eipwsin umin idou en th erhmw estin mh exelqhte idou en toiV tameioiV mh pisteushte

Scrivener 1894 Textus Receptus
ean oun eipwsin umin idou en th erhmw estin mh exelqhte idou en toiV tameioiV mh pisteushte

Byzantine Majority
ean oun eipwsin umin idou en th erhmw estin mh exelqhte idou en toiV tameioiV mh pisteushte

Alexandrian
ean oun eipwsin umin idou en th erhmw estin mh exelqhte idou en toiV tameioiV mh pisteushte

Latin Vulgate
24:26 si ergo dixerint vobis ecce in deserto est nolite exire ecce in penetrabilibus nolite credere

King James Version
24:26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, [he is] in the secret chambers; believe [it] not.

American Standard Version
24:26 If therefore they shall say unto you, Behold, he is in the wilderness; go not forth: Behold, he is in the inner chambers; believe it not.

Bible in Basic English
24:26 If, then, they say to you, See, he is in the waste land; go not out: See, he is in the inner rooms; put no faith in it.

Darby's English Translation
24:26 If therefore they say to you, Behold, he is in the desert, go not forth; behold, he is in the inner chambers, do not believe it.

Douay Rheims
24:26 If therefore they shall say to you: Behold he is in the desert, go ye not out: Behold he is in the closets, believe it not.

Noah Webster Bible
24:26 Wherefore, if they shall say to you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.

Weymouth New Testament
24:26 If therefore they should say to you, `See, He is in the Desert!' do not go out there: or `See, He is indoors in the room!' do not believe it.

World English Bible
24:26 If therefore they tell you, `Behold, he is in the wilderness!` don`t go out; `Behold, he is in the inner chambers,` don`t believe it.

Young's Literal Translation
24:26 `If therefore they may say to you, Lo, in the wilderness he is, ye may not go forth; lo, in the inner chambers, ye may not believe;

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
wsper gar h astraph exercetai apo anatolwn kai fainetai ewV dusmwn outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

Scrivener 1894 Textus Receptus
wsper gar h astraph exercetai apo anatolwn kai fainetai ewV dusmwn outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

Byzantine Majority
wsper gar h astraph exercetai apo anatolwn kai fainetai ewV dusmwn outwV estai [kai] h parousia tou uiou tou anqrwpou

Alexandrian
wsper gar h astraph exercetai apo anatolwn kai fainetai ewV dusmwn outwV estai h parousia tou uiou tou anqrwpou

Latin Vulgate
24:27 sicut enim fulgur exit ab oriente et paret usque in occidente ita erit et adventus Filii hominis

King James Version
24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.

American Standard Version
24:27 For as the lightning cometh forth from the east, and is seen even unto the west; so shall be the coming of the Son of man.

Bible in Basic English
24:27 Because as in a thunderstorm the bright light coming from the east is seen even in the west; so will be the coming of the Son of man.

Darby's English Translation
24:27 For as the lightning goes forth from the east and shines to the west, so shall be the coming of the Son of man.

Douay Rheims
24:27 For as lightning cometh out of the east, and appeareth even into the west: so shall the coming of the Son of man be.

Noah Webster Bible
24:27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even to the west; so shall also the coming of the Son of man be.

Weymouth New Testament
24:27 For just as the lightning flashes in the east and is seen to the very west, so will be the Coming of the Son of Man.

World English Bible
24:27 For as the lightning comes forth from the east, and is seen even to the west, so will be the coming of the Son of Man.

Young's Literal Translation
24:27 for as the lightning doth come forth from the east, and doth appear unto the west, so shall be also the presence of the Son of Man;

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
opou gar ean h to ptwma ekei sunacqhsontai oi aetoi

Scrivener 1894 Textus Receptus
opou gar ean h to ptwma ekei sunacqhsontai oi aetoi

Byzantine Majority
opou gar ean h to ptwma ekei sunacqhsontai oi aetoi

Alexandrian
opou ean h to ptwma ekei sunacqhsontai oi aetoi

Latin Vulgate
24:28 ubicumque fuerit corpus illuc congregabuntur aquilae

King James Version
24:28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.

American Standard Version
24:28 Wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.

Bible in Basic English
24:28 Wherever the dead body is, there will the eagles come together.

Darby's English Translation
24:28 For wherever the carcase is, there will be gathered the eagles.

Douay Rheims
24:28 Wheresoever the body shall be, there shall the eagles also be gathered together.

Noah Webster Bible
24:28 For wherever the carcass is, there will the eagles be collected.

Weymouth New Testament
24:28 Wherever the dead body is, there will the vultures flock together.

World English Bible
24:28 For wherever the carcass is, there will the vultures be gathered together.

Young's Literal Translation
24:28 for wherever the carcase may be, there shall the eagles be gathered together.

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
euqewV de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV kai oi astereV pesountai apo tou ouranou kai ai dunameiV twn ouranwn saleuqhsontai

Scrivener 1894 Textus Receptus
euqewV de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV kai oi astereV pesountai apo tou ouranou kai ai dunameiV twn ouranwn saleuqhsontai

Byzantine Majority
euqewV de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV kai oi astereV pesountai apo tou ouranou kai ai dunameiV twn ouranwn saleuqhsontai

Alexandrian
euqewV de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV kai oi astereV pesountai apo tou ouranou kai ai dunameiV twn ouranwn saleuqhsontai

Latin Vulgate
24:29 statim autem post tribulationem dierum illorum sol obscurabitur et luna non dabit lumen suum et stellae cadent de caelo et virtutes caelorum commovebuntur

King James Version
24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:

American Standard Version
24:29 But immediately after the tribulation of those days the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:

Bible in Basic English
24:29 But straight away, after the trouble of those days, the sun will be made dark and the moon will not give her light and the stars will come down from heaven and the powers of heaven will be moved:

Darby's English Translation
24:29 But immediately after the tribulation of those days the sun shall be darkened, and the moon not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken.

Douay Rheims
24:29 And immediately after the tribulation of those days, the sun shall be darkened and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be moved:

Noah Webster Bible
24:29 Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:

Weymouth New Testament
24:29 "But immediately after those times of distress the sun will be darkened, the moon will not shed her light, the stars will fall from the firmament, and the forces which control the heavens will be disordered and disturbed.

World English Bible
24:29 But immediately after the oppression of those days, the sun will be darkened, the moon will not give her light, the stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken;

Young's Literal Translation
24:29 `And immediately after the tribulation of those days, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from the heaven, and the powers of the heavens shall be shaken;

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
kai tote fanhsetai to shmeion tou uiou tou anqrwpou en tw ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai thV ghV kai oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamewV kai doxhV pollhV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai tote fanhsetai to shmeion tou uiou tou anqrwpou en tw ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai thV ghV kai oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamewV kai doxhV pollhV

Byzantine Majority
kai tote fanhsetai to shmeion tou uiou tou anqrwpou en tw ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai thV ghV kai oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamewV kai doxhV pollhV

Alexandrian
kai tote fanhsetai to shmeion tou uiou tou anqrwpou en ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai thV ghV kai oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamewV kai doxhV pollhV

Latin Vulgate
24:30 et tunc parebit signum Filii hominis in caelo et tunc plangent omnes tribus terrae et videbunt Filium hominis venientem in nubibus caeli cum virtute multa et maiestate

King James Version
24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

American Standard Version
24:30 and then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming on the clouds of heaven with power and great glory.

Bible in Basic English
24:30 And then the sign of the Son of man will be seen in heaven: and then all the nations of the earth will have sorrow, and they will see the Son of man coming on the clouds of heaven with power and great glory.

Darby's English Translation
24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven; and then shall all the tribes of the land lament, and they shall see the Son of man coming on the clouds of heaven with power and great glory.

Douay Rheims
24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all tribes of the earth mourn: and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with much power and majesty.

Noah Webster Bible
24:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

Weymouth New Testament
24:30 Then will appear the Sign of the Son of Man in the sky; and then will all the nations of the earth lament, when they see the Son of Man coming on the clouds of the sky with great power and glory.

World English Bible
24:30 and then the sign of the Son of Man will appear in the sky. Then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory.

Young's Literal Translation
24:30 and then shall appear the sign of the Son of Man in the heaven; and then shall all the tribes of the earth smite the breast, and they shall see the Son of Man coming upon the clouds of the heaven, with power and much glory;

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apostelei touV aggelouV autou meta salpiggoV fwnhs megalhV kai episunaxousin touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap akrwn ouranwn ewV akrwn autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apostelei touV aggelouV autou meta salpiggoV fwnhs megalhV kai episunaxousin touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap akrwn ouranwn ewV akrwn autwn

Byzantine Majority
kai apostelei touV aggelouV autou meta salpiggoV fwnhs megalhV kai episunaxousin touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap akrwn ouranwn ewV akrwn autwn

Alexandrian
kai apostelei touV aggelouV autou meta salpiggoV megalhV kai episunaxousin touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap akrwn ouranwn ewV [twn] akrwn autwn

Latin Vulgate
24:31 et mittet angelos suos cum tuba et voce magna et congregabunt electos eius a quattuor ventis a summis caelorum usque ad terminos eorum

King James Version
24:31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

American Standard Version
24:31 And he shall send forth his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

Bible in Basic English
24:31 And he will send out his angels with a great sound of a horn, and they will get his saints together from the four winds, from one end of heaven to the other.

Darby's English Translation
24:31 And he shall send his angels with a great sound of trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from the one extremity of the heavens to the other extremity of them.

Douay Rheims
24:31 And he shall send his angels with a trumpet, and a great voice: and they shall gather together his elect from the four winds, from the farthest parts of the heavens to the utmost bounds of them.

Noah Webster Bible
24:31 And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

Weymouth New Testament
24:31 And He will send out His angels with a loud trumpet-blast, and they will bring together His own People to Him from north, south, east and west--from one extremity of the world to the other.

World English Bible
24:31 He will send forth his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of the sky to the other.

Young's Literal Translation
24:31 and he shall send his messengers with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his chosen from the four winds, from the ends of the heavens unto the ends thereof.

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan hdh o kladoV authV genhtai apaloV kai ta fulla ekfuh ginwskete oti egguV to qeroV

Scrivener 1894 Textus Receptus
apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan hdh o kladoV authV genhtai apaloV kai ta fulla ekfuh ginwskete oti egguV to qeroV

Byzantine Majority
apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan hdh o kladoV authV genhtai apaloV kai ta fulla ekfuh ginwskete oti egguV to qeroV

Alexandrian
apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan hdh o kladoV authV genhtai apaloV kai ta fulla ekfuh ginwskete oti egguV to qeroV

Latin Vulgate
24:32 ab arbore autem fici discite parabolam cum iam ramus eius tener fuerit et folia nata scitis quia prope est aestas

King James Version
24:32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer [is] nigh:

American Standard Version
24:32 Now from the fig tree learn her parable: when her branch is now become tender, and putteth forth its leaves, ye know that the summer is nigh;

Bible in Basic English
24:32 Now take an example from the fig-tree: when her branch has become soft and puts out its leaves, you are certain that the summer is near;

Darby's English Translation
24:32 But learn the parable from the fig-tree: When already its branch becomes tender and produces leaves, ye know that the summer is near.

Douay Rheims
24:32 And from the fig tree learn a parable: When the branch thereof is now tender, and the leaves come forth, you know that summer is nigh.

Noah Webster Bible
24:32 Now learn a parable of the fig-tree; When its branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:

Weymouth New Testament
24:32 "Now learn from the fig-tree the lesson it teaches. As soon as its branches have now become soft and it is bursting into leaf, you all know that summer is near.

World English Bible
24:32 "Now from the fig tree learn her parable. When its branch has now become tender, and puts forth its leaves, you know that the summer is near.

Young's Literal Translation
24:32 `And from the fig-tree learn ye the simile: When already its branch may have become tender, and the leaves it may put forth, ye know that summer is nigh,

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
outwV kai umeiV otan idhte panta tauta ginwskete oti egguV estin epi quraiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
outwV kai umeiV otan idhte panta tauta ginwskete oti egguV estin epi quraiV

Byzantine Majority
outwV kai umeiV otan idhte tauta panta ginwskete oti egguV estin epi quraiV

Alexandrian
outwV kai umeiV otan idhte panta tauta ginwskete oti egguV estin epi quraiV

Latin Vulgate
24:33 ita et vos cum videritis haec omnia scitote quia prope est in ianuis

King James Version
24:33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, [even] at the doors.

American Standard Version
24:33 even so ye also, when ye see all these things, know ye that he is nigh, even at the doors.

Bible in Basic English
24:33 Even so, when you see all these things, you may be certain that he is near, even at the doors.

Darby's English Translation
24:33 Thus also *ye*, when ye see all these things, know that it is near, at the doors.

Douay Rheims
24:33 So you also, when you shall see all these things, know ye that it is nigh, even at the doors.

Noah Webster Bible
24:33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.

Weymouth New Testament
24:33 So you also, when you see all these signs, may be sure that He is near--at your very door.

World English Bible
24:33 Even so you also, when you see all these things, know that it is near, even at the doors.

Young's Literal Translation
24:33 so also ye, when ye may see all these, ye know that it is nigh -- at the doors.

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
amhn legw umin ou mh parelqh h genea auth ewV an panta tauta genhtai

Scrivener 1894 Textus Receptus
amhn legw umin ou mh parelqh h genea auth ewV an panta tauta genhtai

Byzantine Majority
amhn legw umin ou mh parelqh h genea auth ewV an panta tauta genhtai

Alexandrian
amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth ewV an panta tauta genhtai

Latin Vulgate
24:34 amen dico vobis quia non praeteribit haec generatio donec omnia haec fiant

King James Version
24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.

American Standard Version
24:34 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all these things be accomplished.

Bible in Basic English
24:34 Truly I say to you, This generation will not come to an end till all these things are complete.

Darby's English Translation
24:34 Verily I say to you, This generation will not have passed away until all these things shall have taken place.

Douay Rheims
24:34 Amen I say to you, that this generation shall not pass, till all these things be done.

Noah Webster Bible
24:34 Verily I say to you, This generation shall not pass, till all these things shall be fulfilled.

Weymouth New Testament
24:34 I tell you in solemn truth that the present generation will certainly not pass away without all these things having first taken place.

World English Bible
24:34 Most assuredly I tell you, this generation will not pass away, until all these things are accomplished.

Young's Literal Translation
24:34 Verily I say to you, this generation may not pass away till all these may come to pass.

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

Scrivener 1894 Textus Receptus
o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

Byzantine Majority
o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

Alexandrian
o ouranoV kai h gh pareleusetai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

Latin Vulgate
24:35 caelum et terra transibunt verba vero mea non praeteribunt

King James Version
24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

American Standard Version
24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

Bible in Basic English
24:35 Heaven and earth will come to an end, but my words will not come to an end.

Darby's English Translation
24:35 The heaven and the earth shall pass away, but my words shall in no wise pass away.

Douay Rheims
24:35 Heaven and earth shall pass, but my words shall not pass.

Noah Webster Bible
24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

Weymouth New Testament
24:35 Earth and sky will pass away, but it is certain that my words will not pass away.

World English Bible
24:35 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.

Young's Literal Translation
24:35 The heaven and the earth shall pass away, but my words shall not pass away.

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
peri de thV hmeraV ekeinhV kai ths wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi twn ouranwn ei mh o pathr mou monoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
peri de thV hmeraV ekeinhV kai ths wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi twn ouranwn ei mh o pathr mou monoV

Byzantine Majority
peri de thV hmeraV ekeinhV kai wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi twn ouranwn ei mh o pathr mou monoV

Alexandrian
peri de thV hmeraV ekeinhV kai wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi twn ouranwn oude o uios ei mh o pathr monoV

Latin Vulgate
24:36 de die autem illa et hora nemo scit neque angeli caelorum nisi Pater solus

King James Version
24:36 But of that day and hour knoweth no [man], no, not the angels of heaven, but my Father only.

American Standard Version
24:36 But of that day and hour knoweth no one, not even the angels of heaven, neither the Son, but the Father only.

Bible in Basic English
24:36 But of that day and hour no one has knowledge, not even the angels in heaven, or the Son, but the Father only.

Darby's English Translation
24:36 But of that day and hour no one knows, not even the angels of the heavens, but my Father alone.

Douay Rheims
24:36 But of that day and hour no one knoweth, not the angels of heaven, but the Father alone.

Noah Webster Bible
24:36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

Weymouth New Testament
24:36 "But as to that day and the exact time no one knows--not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone.

World English Bible
24:36 But no one knows of that day and hour, not even the angels of heaven, but my Father only.

Young's Literal Translation
24:36 `And concerning that day and the hour no one hath known -- not even the messengers of the heavens -- except my Father only;

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
wsper de ai hmerai tou nwe outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

Scrivener 1894 Textus Receptus
wsper de ai hmerai tou nwe outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

Byzantine Majority
wsper de ai hmerai tou nwe outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

Alexandrian
wsper gar ai hmerai tou nwe outwV estai h parousia tou uiou tou anqrwpou

Latin Vulgate
24:37 sicut autem in diebus Noe ita erit et adventus Filii hominis

King James Version
24:37 But as the days of Noe [were], so shall also the coming of the Son of man be.

American Standard Version
24:37 And as were the days of Noah, so shall be the coming of the Son of man.

Bible in Basic English
24:37 And as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of man.

Darby's English Translation
24:37 But as the days of Noe, so also shall be the coming of the Son of man.

Douay Rheims
24:37 And as in the days of Noe, so shall also the coming of the Son of man be.

Noah Webster Bible
24:37 But as the days of Noah were, so will also the coming of the Son of man be.

Weymouth New Testament
24:37 `For as it was in the time of Noah, so it will be at the Coming of the Son of Man.

World English Bible
24:37 As the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man.

Young's Literal Translation
24:37 and as the days of Noah -- so shall be also the presence of the Son of Man;

 

38

Stephens 1550 Textus Receptus
wsper gar hsan en taiV hmeraiV taiV pro tou kataklusmou trwgonteV kai pinonteV gamounteV kai ekgamizontes acri hV hmeraV eishlqen nwe eiV thn kibwton

Scrivener 1894 Textus Receptus
wsper gar hsan en taiV hmeraiV taiV pro tou kataklusmou trwgonteV kai pinonteV gamounteV kai ekgamizontes acri hV hmeraV eishlqen nwe eiV thn kibwton

Byzantine Majority
wsper gar hsan en taiV hmeraiV taiV pro tou kataklusmou trwgonteV kai pinonteV gamounteV kai ekgamizontes acri hV hmeraV eishlqen nwe eiV thn kibwton

Alexandrian
ws gar hsan en taiV hmeraiV [ekeinais] taiV pro tou kataklusmou trwgonteV kai pinonteV gamounteV kai gamizontes acri hV hmeraV eishlqen nwe eiV thn kibwton

Latin Vulgate
24:38 sicut enim erant in diebus ante diluvium comedentes et bibentes nubentes et nuptum tradentes usque ad eum diem quo introivit in arcam Noe

King James Version
24:38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,

American Standard Version
24:38 For as in those days which were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark,

Bible in Basic English
24:38 Because as in those days before the overflowing of the waters, they were feasting and taking wives and getting married, till the day when Noah went into the ark,

Darby's English Translation
24:38 For as they were in the days which were before the flood, eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day on which Noe entered into the ark,

Douay Rheims
24:38 For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, even till that day in which Noe entered into the ark,

Noah Webster Bible
24:38 For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark,

Weymouth New Testament
24:38 At that time, before the Deluge, men were busy eating and drinking, taking wives or giving them, up to the very day when Noah entered the Ark,

World English Bible
24:38 For as in those days which were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark,

Young's Literal Translation
24:38 for as they were, in the days before the flood, eating, and drinking, marrying, and giving in marriage, till the day Noah entered into the ark,

 

39

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ouk egnwsan ewV hlqen o kataklusmoV kai hren apantaV outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ouk egnwsan ewV hlqen o kataklusmoV kai hren apantaV outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

Byzantine Majority
kai ouk egnwsan ewV hlqen o kataklusmoV kai hren apantaV outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

Alexandrian
kai ouk egnwsan ewV hlqen o kataklusmoV kai hren apantaV outwV estai [kai] h parousia tou uiou tou anqrwpou

Latin Vulgate
24:39 et non cognoverunt donec venit diluvium et tulit omnes ita erit et adventus Filii hominis

King James Version
24:39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.

American Standard Version
24:39 and they knew not until the flood came, and took them all away; so shall be the coming of the Son of man.

Bible in Basic English
24:39 And they had no care till the waters came and took them all away; so will be the coming of the Son of man.

Darby's English Translation
24:39 and they knew not till the flood came and took all away; thus also shall be the coming of the Son of man.

Douay Rheims
24:39 And they knew not till the flood came, and took them all away; so also shall the coming of the Son of man be.

Noah Webster Bible
24:39 And knew not until the flood came, and took them all away: so also will be the coming of the Son of man.

Weymouth New Testament
24:39 nor did they realise any danger till the Deluge came and swept them all away; so will it be at the Coming of the Son of Man.

World English Bible
24:39 and they didn`t know until the flood came, and took them all away, so will be the coming of the Son of Man.

Young's Literal Translation
24:39 and they did not know till the flood came and took all away; so shall be also the presence of the Son of Man.

 

40

Stephens 1550 Textus Receptus
tote duo esontai en tw agrw o eiV paralambanetai kai o eiV afietai

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote duo esontai en tw agrw o eiV paralambanetai kai o eiV afietai

Byzantine Majority
tote duo esontai en tw agrw o eiV paralambanetai kai o eiV afietai

Alexandrian
tote duo esontai en tw agrw eiV paralambanetai kai eiV afietai

Latin Vulgate
24:40 tunc duo erunt in agro unus adsumetur et unus relinquetur

King James Version
24:40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.

American Standard Version
24:40 Then shall two man be in the field; one is taken, and one is left:

Bible in Basic English
24:40 Then two men will be in the field; one is taken, and one let go;

Darby's English Translation
24:40 Then two shall be in the field, one is taken and one is left;

Douay Rheims
24:40 Then two shall be in the field: one shall be taken, and one shall be left.

Noah Webster Bible
24:40 Then will two be in the field; the one shall be taken, and the other left.

Weymouth New Testament
24:40 Then will two men be in the open country: one will be taken away, and one left behind.

World English Bible
24:40 Then will two men be in the field: one is taken, and one is left;

Young's Literal Translation
24:40 Then two men shall be in the field, the one is received, and the one is left;

 

41

Stephens 1550 Textus Receptus
duo alhqousai en tw mulwni mia paralambanetai kai mia afietai

Scrivener 1894 Textus Receptus
duo alhqousai en tw mulwni mia paralambanetai kai mia afietai

Byzantine Majority
duo alhqousai en tw mulwni mia paralambanetai kai mia afietai

Alexandrian
duo alhqousai en tw mulw mia paralambanetai kai mia afietai

Latin Vulgate
24:41 duae molentes in mola una adsumetur et una relinquetur

King James Version
24:41 Two [women shall be] grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.

American Standard Version
24:41 two women shall be grinding at the mill; one is taken, and one is left.

Bible in Basic English
24:41 Two women will be crushing grain; one is taken, and one let go.

Darby's English Translation
24:41 two women grinding at the mill, one is taken and one is left.

Douay Rheims
24:41 Two women shall be grinding at the mill: one shall be taken, and one shall be left.

Noah Webster Bible
24:41 Two women will be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.

Weymouth New Testament
24:41 Two women will be grinding at the mill: one will be taken away, and one left behind.

World English Bible
24:41 two women grinding at the mill, one is taken, and one is left.

Young's Literal Translation
24:41 two women shall be grinding in the mill, one is received, and one is left.

 

42

Stephens 1550 Textus Receptus
grhgoreite oun oti ouk oidate poia wra o kurioV umwn ercetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
grhgoreite oun oti ouk oidate poia wra o kurioV umwn ercetai

Byzantine Majority
grhgoreite oun oti ouk oidate poia wra o kurioV umwn ercetai

Alexandrian
grhgoreite oun oti ouk oidate poia hmera o kurioV umwn ercetai

Latin Vulgate
24:42 vigilate ergo quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit

King James Version
24:42 Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.

American Standard Version
24:42 Watch therefore: for ye know not on what day your Lord cometh.

Bible in Basic English
24:42 Be watching, then! for you have no knowledge on what day your Lord will come.

Darby's English Translation
24:42 Watch therefore, for ye know not in what hour your Lord comes.

Douay Rheims
24:42 Watch ye therefore, because ye know not what hour your Lord will come.

Noah Webster Bible
24:42 Watch therefore; for ye know not what hour your Lord cometh.

Weymouth New Testament
24:42 Be on the alert therefore, for you do not know the day on which your Lord is coming.

World English Bible
24:42 Watch therefore, for you don`t know in what hour your Lord comes.

Young's Literal Translation
24:42 `Watch ye therefore, because ye have not known in what hour your Lord doth come;

 

43

Stephens 1550 Textus Receptus
ekeino de ginwskete oti ei hdei o oikodespothV poia fulakh o klepthV ercetai egrhgorhsen an kai ouk an eiasen diorughnai thn oikian autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ekeino de ginwskete oti ei hdei o oikodespothV poia fulakh o klepthV ercetai egrhgorhsen an kai ouk an eiasen diorughnai thn oikian autou

Byzantine Majority
ekeino de ginwskete oti ei hdei o oikodespothV poia fulakh o klepthV ercetai egrhgorhsen an kai ouk an eiasen diorughnai thn oikian autou

Alexandrian
ekeino de ginwskete oti ei hdei o oikodespothV poia fulakh o klepthV ercetai egrhgorhsen an kai ouk an eiasen diorucqhnai thn oikian autou

Latin Vulgate
24:43 illud autem scitote quoniam si sciret pater familias qua hora fur venturus esset vigilaret utique et non sineret perfodiri domum suam

King James Version
24:43 But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.

American Standard Version
24:43 But know this, that if the master of the house had known in what watch the thief was coming, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken through.

Bible in Basic English
24:43 But be certain of this, that if the master of the house had had knowledge of the time when the thief was coming, he would have been watching, and would not have let his house be broken into.

Darby's English Translation
24:43 But know this, that if the master of the house had known in what watch the thief was coming, he would have watched and not have suffered his house to be dug through into.

Douay Rheims
24:43 But know this ye, that if the goodman of the house knew at what hour the thief would come, he would certainly watch, and would not suffer his house to be broken open.

Noah Webster Bible
24:43 But know this, that if the master of the house knew in what watch the thief would come, he would watch, and would not suffer his house to be broken up.

Weymouth New Testament
24:43 But of this be assured, that if the master of the house had known the hour at which the robber was coming, he would have kept awake, and not have allowed his house to be broken into.

World English Bible
24:43 But know this, that if the master of the house had known in what watch the thief was coming, he would have watched, and would not have allowed his house to be broken into.

Young's Literal Translation
24:43 and this know, that if the master of the house had known in what watch the thief doth come, he had watched, and not suffered his house to be broken through;

 

44

Stephens 1550 Textus Receptus
dia touto kai umeiV ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uioV tou anqrwpou ercetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
dia touto kai umeiV ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uioV tou anqrwpou ercetai

Byzantine Majority
dia touto kai umeiV ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uioV tou anqrwpou ercetai

Alexandrian
dia touto kai umeiV ginesqe etoimoi oti h ou dokeite wra o uioV tou anqrwpou ercetai

Latin Vulgate
24:44 ideoque et vos estote parati quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est

King James Version
24:44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.

American Standard Version
24:44 Therefore be ye also ready; for in an hour that ye think not the Son of man cometh.

Bible in Basic English
24:44 Be ready then; for at a time which you have no thought of the Son of man will come.

Darby's English Translation
24:44 Wherefore *ye* also, be ye ready, for in that hour that ye think not the Son of man comes.

Douay Rheims
24:44 Wherefore be you also ready, because at what hour you know not the Son of man will come.

Noah Webster Bible
24:44 Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not, the Son of man cometh.

Weymouth New Testament
24:44 Therefore you also must be ready; for it is at a time when you do not expect Him that the Son of Man will come.

World English Bible
24:44 Therefore also be ready, for in an hour that you don`t expect, the Son of Man will come.

Young's Literal Translation
24:44 because of this also ye, become ye ready, because in what hour ye do not think, the Son of Man doth come.

 

45

Stephens 1550 Textus Receptus
tiV ara estin o pistoV douloV kai fronimoV on katesthsen o kurioV autou epi thV qerapeias autou tou didonai autoiV thn trofhn en kairw

Scrivener 1894 Textus Receptus
tiV ara estin o pistoV douloV kai fronimoV on katesthsen o kurioV autou epi thV qerapeias autou tou didonai autoiV thn trofhn en kairw

Byzantine Majority
tiV ara estin o pistoV douloV kai fronimoV on katesthsen o kurioV autou epi thV qerapeias autou tou didonai autoiV thn trofhn en kairw

Alexandrian
tiV ara estin o pistoV douloV kai fronimoV on katesthsen o kurioV epi thV oiketeias autou tou dounai autoiV thn trofhn en kairw

Latin Vulgate
24:45 quis putas est fidelis servus et prudens quem constituit dominus suus supra familiam suam ut det illis cibum in tempore

King James Version
24:45 Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?

American Standard Version
24:45 Who then is the faithful and wise servant, whom his lord hath set over his household, to give them their food in due season?

Bible in Basic English
24:45 Who is the true and wise servant, whom his lord has put over those in his house, to give them their food at the right time?

Darby's English Translation
24:45 Who then is the faithful and prudent bondman whom his lord has set over his household, to give them food in season?

Douay Rheims
24:45 Who, thinkest thou, is a faithful and wise servant, whom his lord hath appointed over his family, to give them meat in season.

Noah Webster Bible
24:45 Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them food in due season?

Weymouth New Testament
24:45 "Who therefore is the loyal and intelligent servant to whom his master has entrusted the control of his household to give them their rations at the appointed time?

World English Bible
24:45 Who then is the faithful and wise servant, whom his lord has set over his household, to give them their food in due season?

Young's Literal Translation
24:45 `Who, then, is the servant, faithful and wise, whom his lord did set over his household, to give them the nourishment in season?

 

46

Stephens 1550 Textus Receptus
makarioV o douloV ekeinoV on elqwn o kurioV autou eurhsei poiounta outwV

Scrivener 1894 Textus Receptus
makarioV o douloV ekeinoV on elqwn o kurioV autou eurhsei poiounta outwV

Byzantine Majority
makarioV o douloV ekeinoV on elqwn o kurioV autou eurhsei poiounta outwV

Alexandrian
makarioV o douloV ekeinoV on elqwn o kurioV autou eurhsei outwV poiounta

Latin Vulgate
24:46 beatus ille servus quem cum venerit dominus eius invenerit sic facientem

King James Version
24:46 Blessed [is] that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.

American Standard Version
24:46 Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.

Bible in Basic English
24:46 A blessing on that servant, who will be doing so when his lord comes.

Darby's English Translation
24:46 Blessed is that bondman whom his lord on coming shall find doing thus.

Douay Rheims
24:46 Blessed is that servant, whom when his lord shall come he shall find so doing.

Noah Webster Bible
24:46 Blessed is that servant, whom his lord, when he cometh, shall find so doing.

Weymouth New Testament
24:46 Blessed is that servant whom his master when he comes shall find so doing!

World English Bible
24:46 Blessed is that servant, whom his lord will find doing so when he comes.

Young's Literal Translation
24:46 Happy that servant, whom his lord, having come, shall find doing so;

 

47

Stephens 1550 Textus Receptus
amhn legw umin oti epi pasin toiV uparcousin autou katasthsei auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
amhn legw umin oti epi pasin toiV uparcousin autou katasthsei auton

Byzantine Majority
amhn legw umin oti epi pasin toiV uparcousin autou katasthsei auton

Alexandrian
amhn legw umin oti epi pasin toiV uparcousin autou katasthsei auton

Latin Vulgate
24:47 amen dico vobis quoniam super omnia bona sua constituet eum

King James Version
24:47 Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.

American Standard Version
24:47 Verily I say unto you, that he will set him over all that he hath.

Bible in Basic English
24:47 Truly, I say to you, he will put him over all he has.

Darby's English Translation
24:47 Verily I say unto you, that he will set him over all his substance.

Douay Rheims
24:47 Amen I say to you, he shall place him over all his goods.

Noah Webster Bible
24:47 Verily I say to you, that he will make him ruler over all his goods.

Weymouth New Testament
24:47 In solemn truth I tell you that he will give him the management of all his wealth.

World English Bible
24:47 Most assuredly I tell you, that he will set him over all that he has.

Young's Literal Translation
24:47 verily I say to you, that over all his substance he will set him.

 

48

Stephens 1550 Textus Receptus
ean de eiph o kakoV douloV ekeinoV en th kardia autou cronizei o kurioV mou elqein

Scrivener 1894 Textus Receptus
ean de eiph o kakoV douloV ekeinoV en th kardia autou cronizei o kurioV mou elqein

Byzantine Majority
ean de eiph o kakoV douloV ekeinoV en th kardia autou cronizei o kurioV mou elqein

Alexandrian
ean de eiph o kakoV douloV ekeinoV en th kardia autou cronizei mou o kurioV

Latin Vulgate
24:48 si autem dixerit malus servus ille in corde suo moram facit dominus meus venire

King James Version
24:48 But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;

American Standard Version
24:48 But if that evil servant shall say in his heart, My lord tarrieth;

Bible in Basic English
24:48 But if that evil servant says in his heart, My lord is a long time in coming;

Darby's English Translation
24:48 But if that evil bondman should say in his heart, My lord delays to come,

Douay Rheims
24:48 But if that evil servant shall say in his heart: My lord is long a coming:

Noah Webster Bible
24:48 But if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayeth his coming;

Weymouth New Testament
24:48 But if the man, being a bad servant, should say in his heart, `My master is a long time in coming,'

World English Bible
24:48 But if that evil servant should say in his heart, `My lord is delaying his coming,`

Young's Literal Translation
24:48 `And, if that evil servant may say in his heart, My Lord doth delay to come,

 

49

Stephens 1550 Textus Receptus
kai arxhtai tuptein touV sundoulouV esqiein de kai pinein meta twn mequontwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai arxhtai tuptein touV sundoulouV esqiein de kai pinein meta twn mequontwn

Byzantine Majority
kai arxhtai tuptein touV sundoulouV esqiein de kai pinein meta twn mequontwn

Alexandrian
kai arxhtai tuptein touV sundoulouV autou esqih de kai pinh meta twn mequontwn

Latin Vulgate
24:49 et coeperit percutere conservos suos manducet autem et bibat cum ebriis

King James Version
24:49 And shall begin to smite [his] fellowservants, and to eat and drink with the drunken;

American Standard Version
24:49 and shall begin to beat his fellow-servants, and shall eat and drink with the drunken;

Bible in Basic English
24:49 And is cruel to the other servants, taking his pleasure with those who are overcome with wine;

Darby's English Translation
24:49 and begin to beat his fellow-bondmen, and eat and drink with the drunken;

Douay Rheims
24:49 And shall begin to strike his fellow servants, and shall eat and drink with drunkards:

Noah Webster Bible
24:49 And shall begin to beat his fellow-servants, and to eat and drink with the drunken;

Weymouth New Testament
24:49 and should begin to beat his fellow servants, while he eats and drinks with drunkards;

World English Bible
24:49 and began to beat his fellow-servants, and eat and drink with the drunken,

Young's Literal Translation
24:49 and may begin to beat the fellow-servants, and to eat and to drink with the drunken,

 

50

Stephens 1550 Textus Receptus
hxei o kurioV tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei

Scrivener 1894 Textus Receptus
hxei o kurioV tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei

Byzantine Majority
hxei o kurioV tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei

Alexandrian
hxei o kurioV tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei

Latin Vulgate
24:50 veniet dominus servi illius in die qua non sperat et hora qua ignorat

King James Version
24:50 The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for [him], and in an hour that he is not aware of,

American Standard Version
24:50 the lord of that servant shall come in a day when he expecteth not, and in an hour when he knoweth not,

Bible in Basic English
24:50 The lord of that servant will come in a day when he is not looking for him, and in an hour of which he has no knowledge,

Darby's English Translation
24:50 the lord of that bondman shall come in a day when he does not expect it, and in an hour he knows not of,

Douay Rheims
24:50 The lord of that servant shall come in a day that he hopeth not, and at an hour that he knoweth not:

Noah Webster Bible
24:50 The Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,

Weymouth New Testament
24:50 the master of that servant will arrive on a day when he is not expecting him and at an hour of which he has not been informed;

World English Bible
24:50 the lord of that servant will come in a day when he doesn`t expect it, and in an hour when he doesn`t know it,

Young's Literal Translation
24:50 the lord of that servant will arrive in a day when he doth not expect, and in an hour of which he doth not know,

 

51

Stephens 1550 Textus Receptus
kai dicotomhsei auton kai to meroV autou meta twn upokritwn qhsei ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai dicotomhsei auton kai to meroV autou meta twn upokritwn qhsei ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

Byzantine Majority
kai dicotomhsei auton kai to meroV autou meta twn upokritwn qhsei ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

Alexandrian
kai dicotomhsei auton kai to meroV autou meta twn upokritwn qhsei ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

Latin Vulgate
24:51 et dividet eum partemque eius ponet cum hypocritis illic erit fletus et stridor dentium

King James Version
24:51 And shall cut him asunder, and appoint [him] his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.

American Standard Version
24:51 and shall cut him asunder, and appoint his portion with the hypocrites: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.

Bible in Basic English
24:51 And will have him cut in two, and will give him a part in the fate of the false ones: there will be weeping and cries of sorrow.

Darby's English Translation
24:51 and shall cut him in two and appoint his portion with the hypocrites: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.

Douay Rheims
24:51 And shall separate him, and appoint his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth.

Noah Webster Bible
24:51 And will cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.

Weymouth New Testament
24:51 he will treat him with the utmost severity and assign him a place among the hypocrites: there will be the weeping and the gnashing of teeth.

World English Bible
24:51 and will cut him in pieces, and appoint his portion with the hypocrites; there is where the weeping and grinding of teeth will be.

Young's Literal Translation
24:51 and will cut him off, and his portion with the hypocrites will appoint; there shall be the weeping and the gnashing of the teeth.

 

Matthew 25

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com