Parallel Greek New Testament

Matthew 21

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Return to Index

Chapter 22

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apokriqeiV o ihsouV palin eipen autois en parabolaiV legwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apokriqeiV o ihsouV palin eipen autois en parabolaiV legwn

Byzantine Majority
kai apokriqeiV o ihsouV palin eipen autois en parabolaiV legwn

Alexandrian
kai apokriqeiV o ihsouV palin eipen en parabolaiV autois legwn

Latin Vulgate
22:1 et respondens Iesus dixit iterum in parabolis eis dicens

King James Version
22:1 And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,

American Standard Version
22:1 And Jesus answered and spake again in parables unto them, saying,

Bible in Basic English
22:1 And Jesus, talking to them again in stories, said:

Darby's English Translation
22:1 And Jesus answering spoke to them again in parables, saying,

Douay Rheims
22:1 And Jesus answering, spoke again in parables to them, saying:

Noah Webster Bible
22:1 And Jesus answered, and spoke to them again by parables, and said,

Weymouth New Testament
22:1 Again Jesus spoke to them in figurative language.

World English Bible
22:1 Jesus answered and spoke again in parables to them, saying,

Young's Literal Translation
22:1 And Jesus answering, again spake to them in similes, saying,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei ostiV epoihsen gamouV tw uiw autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei ostiV epoihsen gamouV tw uiw autou

Byzantine Majority
wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei ostiV epoihsen gamouV tw uiw autou

Alexandrian
wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei ostiV epoihsen gamouV tw uiw autou

Latin Vulgate
22:2 simile factum est regnum caelorum homini regi qui fecit nuptias filio suo

King James Version
22:2 The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,

American Standard Version
22:2 The kingdom of heaven is likened unto a certain king, who made a marriage feast for his son,

Bible in Basic English
22:2 The kingdom of heaven is like a certain king, who made a feast when his son was married,

Darby's English Translation
22:2 The kingdom of the heavens has become like a king who made a wedding feast for his son,

Douay Rheims
22:2 The kingdom of heaven is likened to a king, who made a marriage for his son.

Noah Webster Bible
22:2 The kingdom of heaven is like to a certain king, who made a marriage for his son,

Weymouth New Testament
22:2 "The Kingdom of the Heavens," He said, "may be compared to a king who celebrated the marriage of his son,

World English Bible
22:2 "The Kingdom of Heaven is like a certain king, who made a marriage feast for his son,

Young's Literal Translation
22:2 `The reign of the heavens was likened to a man, a king, who made marriage-feasts for his son,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apesteilen touV doulouV autou kalesai touV keklhmenouV eiV touV gamouV kai ouk hqelon elqein

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apesteilen touV doulouV autou kalesai touV keklhmenouV eiV touV gamouV kai ouk hqelon elqein

Byzantine Majority
kai apesteilen touV doulouV autou kalesai touV keklhmenouV eiV touV gamouV kai ouk hqelon elqein

Alexandrian
kai apesteilen touV doulouV autou kalesai touV keklhmenouV eiV touV gamouV kai ouk hqelon elqein

Latin Vulgate
22:3 et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias et nolebant venire

King James Version
22:3 And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.

American Standard Version
22:3 and sent forth his servants to call them that were bidden to the marriage feast: and they would not come.

Bible in Basic English
22:3 And sent out his servants to get in the guests to the feast: and they would not come.

Darby's English Translation
22:3 and sent his bondmen to call the persons invited to the wedding feast, and they would not come.

Douay Rheims
22:3 And he sent his servants, to call them that were invited to the marriage; and they would not come.

Noah Webster Bible
22:3 And sent his servants to call them that were invited to the wedding: and they would not come.

Weymouth New Testament
22:3 and sent his servants to call the invited guests to the wedding, but they were unwilling to come.

World English Bible
22:3 and sent forth his servants to call those who were invited to the marriage feast, but they would not come.

Young's Literal Translation
22:3 and he sent forth his servants to call those having been called to the marriage-feasts, and they were not willing to come.

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
palin apesteilen allouV doulouV legwn eipate toiV keklhmenoiV idou to ariston mou htoimasa oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute eiV touV gamouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
palin apesteilen allouV doulouV legwn eipate toiV keklhmenoiV idou to ariston mou htoimasa oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute eiV touV gamouV

Byzantine Majority
palin apesteilen allouV doulouV legwn eipate toiV keklhmenoiV idou to ariston mou htoimasa oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute eiV touV gamouV

Alexandrian
palin apesteilen allouV doulouV legwn eipate toiV keklhmenoiV idou to ariston mou htoimaka oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute eiV touV gamouV

Latin Vulgate
22:4 iterum misit alios servos dicens dicite invitatis ecce prandium meum paravi tauri mei et altilia occisa et omnia parata venite ad nuptias

King James Version
22:4 Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and [my] fatlings [are] killed, and all things [are] ready: come unto the marriage.

American Standard Version
22:4 Again he sent forth other servants, saying, Tell them that are bidden, Behold, I have made ready my dinner; my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come to the marriage feast.

Bible in Basic English
22:4 Again he sent out other servants, with orders to say to the guests, See, I have made ready my feast: my oxen and my fat beasts have been put to death, and all things are ready: come to the feast.

Darby's English Translation
22:4 Again he sent other bondmen, saying, Say to the persons invited, Behold, I have prepared my dinner; my oxen and my fatted beasts are killed, and all things ready; come to the wedding feast.

Douay Rheims
22:4 Again he sent other servants, saying: Tell them that were invited, Behold, I have prepared my dinner; my beeves and fatlings are killed, and all things are ready: come ye to the marriage.

Noah Webster Bible
22:4 Again, he sent other servants, saying, Tell them who are invited, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come to the marriage.

Weymouth New Testament
22:4 "Again he sent other servants with a message to those who were invited. "`My breakfast is now ready," he said, `my bullocks and fat cattle are killed, and every preparation is made: come to the wedding.'

World English Bible
22:4 Again he sent forth other servants, saying, `Tell those who are invited, "Behold, I have made ready my dinner. My oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come to the marriage feast."`

Young's Literal Translation
22:4 `Again he sent forth other servants, saying, Say to those who have been called: Lo, my dinner I prepared, my oxen and the fatlings have been killed, and all things are ready, come ye to the marriage-feasts;

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de amelhsanteV aphlqon o men eiV ton idion agron o de eis thn emporian autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de amelhsanteV aphlqon o men eiV ton idion agron o de eis thn emporian autou

Byzantine Majority
oi de amelhsanteV aphlqon o men eiV ton idion agron o de eis thn emporian autou

Alexandrian
oi de amelhsanteV aphlqon os men eiV ton idion agron os de epi thn emporian autou

Latin Vulgate
22:5 illi autem neglexerunt et abierunt alius in villam suam alius vero ad negotiationem suam

King James Version
22:5 But they made light of [it], and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:

American Standard Version
22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his merchandise;

Bible in Basic English
22:5 But they gave no attention, and went about their business, one to his farm, another to his trade:

Darby's English Translation
22:5 But they made light of it, and went, one to his own land, and another to his commerce.

Douay Rheims
22:5 But they neglected, and went their own ways, one to his farm, and another to his merchandise.

Noah Webster Bible
22:5 But they made light of it, and went, one to his farm, another to his merchandise.

Weymouth New Testament
22:5 "They however gave no heed, but went, one to his home in the country, another to his business;

World English Bible
22:5 But they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his merchandise,

Young's Literal Translation
22:5 and they, having disregarded it, went away, the one to his own field, and the other to his merchandise;

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de loipoi krathsanteV touV doulouV autou ubrisan kai apekteinan

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de loipoi krathsanteV touV doulouV autou ubrisan kai apekteinan

Byzantine Majority
oi de loipoi krathsanteV touV doulouV autou ubrisan kai apekteinan

Alexandrian
oi de loipoi krathsanteV touV doulouV autou ubrisan kai apekteinan

Latin Vulgate
22:6 reliqui vero tenuerunt servos eius et contumelia adfectos occiderunt

King James Version
22:6 And the remnant took his servants, and entreated [them] spitefully, and slew [them].

American Standard Version
22:6 and the rest laid hold on his servants, and treated them shamefully, and killed them.

Bible in Basic English
22:6 And the rest put violent hands on his servants, and did evil to them, and put them to death.

Darby's English Translation
22:6 And the rest, laying hold of his bondmen, ill-treated and slew them.

Douay Rheims
22:6 And the rest laid hands on his servants, and having treated them contumeliously, put them to death.

Noah Webster Bible
22:6 And the remnant took his servants, and treated them spitefully, and slew them.

Weymouth New Testament
22:6 and the rest seized the king's servants, maltreated them, and murdered them.

World English Bible
22:6 and the rest grabbed his servants, and treated them shamefully, and killed them.

Young's Literal Translation
22:6 and the rest, having laid hold on his servants, did insult and slay them.

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
akousas de o basileuV wrgisqh kai pemyaV ta strateumata autou apwlesen touV foneiV ekeinouV kai thn polin autwn eneprhsen

Scrivener 1894 Textus Receptus
akousas de o basileuV wrgisqh kai pemyaV ta strateumata autou apwlesen touV foneiV ekeinouV kai thn polin autwn eneprhsen

Byzantine Majority
kai akousas o basileuV ekeinos wrgisqh kai pemyaV ta strateumata autou apwlesen touV foneiV ekeinouV kai thn polin autwn eneprhsen

Alexandrian
o de basileuV wrgisqh kai pemyaV ta strateumata autou apwlesen touV foneiV ekeinouV kai thn polin autwn eneprhsen

Latin Vulgate
22:7 rex autem cum audisset iratus est et missis exercitibus suis perdidit homicidas illos et civitatem illorum succendit

King James Version
22:7 But when the king heard [thereof], he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.

American Standard Version
22:7 But the king was wroth; and he sent his armies, and destroyed those murderers, and burned their city.

Bible in Basic English
22:7 But the king was angry; and he sent his armies, and those who had put his servants to death he gave to destruction, burning down their town with fire.

Darby's English Translation
22:7 And when the king heard of it he was wroth, and having sent his forces, destroyed those murderers and burned their city.

Douay Rheims
22:7 But when the king had heard of it, he was angry, and sending his armies, he destroyed those murderers, and burnt their city.

Noah Webster Bible
22:7 But when the king heard of it, he was wroth: and he sent his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.

Weymouth New Testament
22:7 So the king's anger was stirred, and he sent his troops and destroyed those murderers and burnt their city.

World English Bible
22:7 But the king was angry, and he sent his armies, destroyed those murderers, and burned their city.

Young's Literal Translation
22:7 `And the king having heard, was wroth, and having sent forth his soldiers, he destroyed those murderers, and their city he set on fire;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
tote legei toiV douloiV autou o men gamoV etoimoV estin oi de keklhmenoi ouk hsan axioi

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote legei toiV douloiV autou o men gamoV etoimoV estin oi de keklhmenoi ouk hsan axioi

Byzantine Majority
tote legei toiV douloiV autou o men gamoV etoimoV estin oi de keklhmenoi ouk hsan axioi

Alexandrian
tote legei toiV douloiV autou o men gamoV etoimoV estin oi de keklhmenoi ouk hsan axioi

Latin Vulgate
22:8 tunc ait servis suis nuptiae quidem paratae sunt sed qui invitati erant non fuerunt digni

King James Version
22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.

American Standard Version
22:8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they that were bidden were not worthy.

Bible in Basic English
22:8 Then he said to his servants, The feast is ready but the guests were not good enough.

Darby's English Translation
22:8 Then he says to his bondmen, The wedding feast is ready, but those invited were not worthy;

Douay Rheims
22:8 Then he saith to his servants: The marriage indeed is ready; but they that were invited were not worthy.

Noah Webster Bible
22:8 Then he saith to his servants, The wedding is ready, but they who were invited were not worthy.

Weymouth New Testament
22:8 Then he said to his servants, "`The wedding banquet is ready, but those who were invited were unworthy of it.

World English Bible
22:8 Then he said to his servants, `The wedding is ready, but they who were invited were not worthy.

Young's Literal Translation
22:8 then saith he to his servants, The marriage-feast indeed is ready, and those called were not worthy,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
poreuesqe oun epi taV diexodouV twn odwn kai osouV an eurhte kalesate eiV touV gamouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
poreuesqe oun epi taV diexodouV twn odwn kai osouV an eurhte kalesate eiV touV gamouV

Byzantine Majority
poreuesqe oun epi taV diexodouV twn odwn kai osouV an eurhte kalesate eiV touV gamouV

Alexandrian
poreuesqe oun epi taV diexodouV twn odwn kai osouV ean eurhte kalesate eiV touV gamouV

Latin Vulgate
22:9 ite ergo ad exitus viarum et quoscumque inveneritis vocate ad nuptias

King James Version
22:9 Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.

American Standard Version
22:9 Go ye therefore unto the partings of the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage feast.

Bible in Basic English
22:9 Go then to the cross-roads, and get all those whom you see to come to the bride-feast.

Darby's English Translation
22:9 go therefore into the thoroughfares of the highways, and as many as ye shall find invite to the wedding feast.

Douay Rheims
22:9 Go ye therefore into the highways; and as many as you shall find, call to the marriage.

Noah Webster Bible
22:9 Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, invite to the marriage.

Weymouth New Testament
22:9 Go out therefore to the crossroads, and everybody you meet invite to the wedding.'

World English Bible
22:9 Go therefore to the intersections of the highways, and as many as you may find, invite to the marriage feast.`

Young's Literal Translation
22:9 be going, then, on to the cross-ways, and as many as ye may find, call ye to the marriage-feasts.

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai exelqonteV oi douloi ekeinoi eiV taV odouV sunhgagon pantaV osous euron ponhrouV te kai agaqouV kai eplhsqh o gamoV anakeimenwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai exelqonteV oi douloi ekeinoi eiV taV odouV sunhgagon pantaV osous euron ponhrouV te kai agaqouV kai eplhsqh o gamoV anakeimenwn

Byzantine Majority
kai exelqonteV oi douloi ekeinoi eiV taV odouV sunhgagon pantaV osous euron ponhrouV te kai agaqouV kai eplhsqh o gamoV anakeimenwn

Alexandrian
kai exelqonteV oi douloi ekeinoi eiV taV odouV sunhgagon pantaV ous euron ponhrouV te kai agaqouV kai eplhsqh o gamoV anakeimenwn

Latin Vulgate
22:10 et egressi servi eius in vias congregaverunt omnes quos invenerunt malos et bonos et impletae sunt nuptiae discumbentium

King James Version
22:10 So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.

American Standard Version
22:10 And those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was filled with guests.

Bible in Basic English
22:10 And those servants went out into the streets, and got together all those whom they came across, bad and good: and the feast was full of guests.

Darby's English Translation
22:10 And those bondmen went out into the highways, and brought together all as many as they found, both evil and good; and the wedding feast was furnished with guests.

Douay Rheims
22:10 And his servants going forth into the ways, gathered together all that they found, both bad and good: and the marriage was filled with guests.

Noah Webster Bible
22:10 So those servants went out into the highways, and collected all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.

Weymouth New Testament
22:10 "So they went out into the roads and gathered together all they could find, both bad and good, and the banqueting hall was filled with guests.

World English Bible
22:10 Those servants went out into the highways, and gathered together as many as they found, both bad and good. The wedding was filled with guests.

Young's Literal Translation
22:10 `And those servants, having gone forth to the ways, did gather all, as many as they found, both bad and good, and the marriage-feast apartment was filled with those reclining.

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
eiselqwn de o basileuV qeasasqai touV anakeimenouV eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eiselqwn de o basileuV qeasasqai touV anakeimenouV eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou

Byzantine Majority
eiselqwn de o basileuV qeasasqai touV anakeimenouV eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou

Alexandrian
eiselqwn de o basileuV qeasasqai touV anakeimenouV eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou

Latin Vulgate
22:11 intravit autem rex ut videret discumbentes et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali

King James Version
22:11 And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:

American Standard Version
22:11 But when the king came in to behold the guests, he saw there a man who had not on a wedding-garment:

Bible in Basic English
22:11 But when the king came in to see the guests, he saw there a man who had not on a guest's robe;

Darby's English Translation
22:11 And the king, having gone in to see the guests, beheld there a man not clothed with a wedding garment.

Douay Rheims
22:11 And the king went in to see the guests: and he saw there a man who had not on a wedding garment.

Noah Webster Bible
22:11 And when the king came in to see the guests, he saw there a man who had not a wedding-garment:

Weymouth New Testament
22:11 "Now the king came in to see the guests; and among them he discovered one who was not wearing a wedding-robe.

World English Bible
22:11 But when the king came in to see the guests, he saw there a man who didn`t have on wedding-clothing,

Young's Literal Translation
22:11 `And the king having come in to view those reclining, saw there a man not clothed with clothing of the marriage-feast,

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legei autw etaire pwV eishlqeV wde mh ecwn enduma gamou o de efimwqh

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legei autw etaire pwV eishlqeV wde mh ecwn enduma gamou o de efimwqh

Byzantine Majority
kai legei autw etaire pwV eishlqeV wde mh ecwn enduma gamou o de efimwqh

Alexandrian
kai legei autw etaire pwV eishlqeV wde mh ecwn enduma gamou o de efimwqh

Latin Vulgate
22:12 et ait illi amice quomodo huc intrasti non habens vestem nuptialem at ille obmutuit

King James Version
22:12 And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.

American Standard Version
22:12 and he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding-garment? And he was speechless.

Bible in Basic English
22:12 And he says to him, Friend, how came you in here not having a guest's robe? And he had nothing to say.

Darby's English Translation
22:12 And he says to him, My friend, how camest thou in here not having on a wedding garment? But he was speechless.

Douay Rheims
22:12 And he saith to him: Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? But he was silent.

Noah Webster Bible
22:12 And he saith to him, Friend, how camest thou in hither, not having a wedding-garment? And he was speechless.

Weymouth New Testament
22:12 "`My friend,' he said, `how is it that you came in here without a wedding robe?'

World English Bible
22:12 and he said to him, `Friend, how did you come in here not having wedding-clothing?` He was speechless.

Young's Literal Translation
22:12 and he saith to him, Comrade, how didst thou come in hither, not having clothing of the marriage-feast? and he was speechless.

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
tote eipen o basileuV toiV diakonoiV dhsanteV autou podaV kai ceiraV arate auton kai ekbalete eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote eipen o basileuV toiV diakonoiV dhsanteV autou podaV kai ceiraV arate auton kai ekbalete eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

Byzantine Majority
tote eipen o basileuV toiV diakonoiV dhsanteV autou podaV kai ceiraV arate auton kai ekbalete eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

Alexandrian
tote o basileuV eipen toiV diakonoiV dhsanteV autou podaV kai ceiraV ekbalete auton eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

Latin Vulgate
22:13 tunc dixit rex ministris ligatis pedibus eius et manibus mittite eum in tenebras exteriores ibi erit fletus et stridor dentium

King James Version
22:13 Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast [him] into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.

American Standard Version
22:13 Then the king said to the servants, Bind him hand and foot, and cast him out into the outer darkness; there shall be the weeping and the gnashing of teeth.

Bible in Basic English
22:13 Then the king said to the servants, Put cords round his hands and feet and put him out into the dark; there will be weeping and cries of sorrow.

Darby's English Translation
22:13 Then said the king to the servants, Bind him feet and hands, and take him away, and cast him out into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.

Douay Rheims
22:13 Then the king said to the waiters: Bind his hands and feet, and cast him into the exterior darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.

Noah Webster Bible
22:13 Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into utter darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.

Weymouth New Testament
22:13 "The man stood speechless. Then the king said to the servants, "`Bind him hand and foot and fling him into the darkness outside: there will be the weeping aloud and the gnashing of teeth.'

World English Bible
22:13 Then the king said to the servants, `Bind him hand and foot, take him away, and throw him into the outer darkness; there is where the weeping and grinding of teeth will be.`

Young's Literal Translation
22:13 `Then said the king to the ministrants, Having bound his feet and hands, take him up and cast forth to the outer darkness, there shall be the weeping and the gnashing of the teeth;

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi

Scrivener 1894 Textus Receptus
polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi

Byzantine Majority
polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi

Alexandrian
polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi

Latin Vulgate
22:14 multi autem sunt vocati pauci vero electi

King James Version
22:14 For many are called, but few [are] chosen.

American Standard Version
22:14 For many are called, but few chosen.

Bible in Basic English
22:14 For out of all to whom the good news has come, only a small number will get salvation.

Darby's English Translation
22:14 For many are called ones, but few chosen ones.

Douay Rheims
22:14 For many are called, but few are chosen.

Noah Webster Bible
22:14 For many are called, but few are chosen.

Weymouth New Testament
22:14 "For there are many called, but few chosen."

World English Bible
22:14 For many are called, but few chosen."

Young's Literal Translation
22:14 for many are called, and few chosen.`

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
tote poreuqenteV oi farisaioi sumboulion elabon opwV auton pagideuswsin en logw

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote poreuqenteV oi farisaioi sumboulion elabon opwV auton pagideuswsin en logw

Byzantine Majority
tote poreuqenteV oi farisaioi sumboulion elabon opwV auton pagideuswsin en logw

Alexandrian
tote poreuqenteV oi farisaioi sumboulion elabon opwV auton pagideuswsin en logw

Latin Vulgate
22:15 tunc abeuntes Pharisaei consilium inierunt ut caperent eum in sermone

King James Version
22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in [his] talk.

American Standard Version
22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might ensnare him in his talk.

Bible in Basic English
22:15 Then the Pharisees went and had a meeting to see how they might make use of his words to take him.

Darby's English Translation
22:15 Then went the Pharisees and held a council how they might ensnare him in speaking.

Douay Rheims
22:15 Then the Pharisees going, consulted among themselves how to insnare him in his speech.

Noah Webster Bible
22:15 Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.

Weymouth New Testament
22:15 Then the Pharisees went and consulted together how they might entrap Him in His conversation.

World English Bible
22:15 Then the Pharisees went and took counsel how they might entrap him in his talk.

Young's Literal Translation
22:15 Then the Pharisees having gone, took counsel how they might ensnare him in words,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apostellousin autw touV maqhtaV autwn meta twn hrwdianwn legonteV didaskale oidamen oti alhqhV ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskeiV kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apostellousin autw touV maqhtaV autwn meta twn hrwdianwn legonteV didaskale oidamen oti alhqhV ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskeiV kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn

Byzantine Majority
kai apostellousin autw touV maqhtaV autwn meta twn hrwdianwn legonteV didaskale oidamen oti alhqhV ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskeiV kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn

Alexandrian
kai apostellousin autw touV maqhtaV autwn meta twn hrwdianwn legonteV didaskale oidamen oti alhqhV ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskeiV kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn

Latin Vulgate
22:16 et mittunt ei discipulos suos cum Herodianis dicentes magister scimus quia verax es et viam Dei in veritate doces et non est tibi cura de aliquo non enim respicis personam hominum

King James Version
22:16 And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any [man]: for thou regardest not the person of men.

American Standard Version
22:16 And they send to him their disciples, with the Herodians, saying, Teacher, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, and carest not for any one: for thou regardest not the person of men.

Bible in Basic English
22:16 And they sent to him their disciples, with the Herodians, saying, Master, we see that you are true, and that you are teaching the true way of God, and have no fear of anyone, because you have no respect for a man's position.

Darby's English Translation
22:16 And they send out to him their disciples with the Herodians, saying, Teacher, we know that thou art true and teachest the way of God in truth, and carest not for any one, for thou regardest not men`s person;

Douay Rheims
22:16 And they sent to him their disciples with the Herodians, saying: Master, we know that thou art a true speaker, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou dost not regard the person of men.

Noah Webster Bible
22:16 And they sent out to him their disciples, with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.

Weymouth New Testament
22:16 So they sent to Him their disciples together with the Herodians; who said, "Teacher, we know that you are truthful and that you faithfully teach God's truth; and that no fear of man misleads you, for you are not biased by men's wealth or rank.

World English Bible
22:16 They sent their disciples to him, along with the Herodians, saying, "Teacher, we know that you are honest, and teach the way of God in truth, no matter who you teach, for you aren`t partial to anyone.

Young's Literal Translation
22:16 and they send to him their disciples with the Herodians, saying, `Teacher, we have known that thou art true, and the way of God in truth thou dost teach, and thou art not caring for any one, for thou dost not look to the face of men;

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
eipe oun hmin ti soi dokei exestin dounai khnson kaisari h ou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipe oun hmin ti soi dokei exestin dounai khnson kaisari h ou

Byzantine Majority
eipe oun hmin ti soi dokei exestin dounai khnson kaisari h ou

Alexandrian
eipe oun hmin ti soi dokei exestin dounai khnson kaisari h ou

Latin Vulgate
22:17 dic ergo nobis quid tibi videatur licet censum dare Caesari an non

King James Version
22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?

American Standard Version
22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?

Bible in Basic English
22:17 Give us, then, your opinion of this: Is it right to give tax to Caesar, or not?

Darby's English Translation
22:17 tell us therefore what thou thinkest: Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?

Douay Rheims
22:17 Tell us therefore what dost thou think, is it lawful to give tribute to Caesar, or not?

Noah Webster Bible
22:17 Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute to Cesar, or not?

Weymouth New Testament
22:17 Give us your judgement therefore: is it allowable for us to pay a poll-tax to Caesar, or not?"

World English Bible
22:17 Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?"

Young's Literal Translation
22:17 tell us, therefore, what dost thou think? is it lawful to give tribute to Caesar or not?`

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
gnouV de o ihsouV thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai

Scrivener 1894 Textus Receptus
gnouV de o ihsouV thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai

Byzantine Majority
gnouV de o ihsouV thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai

Alexandrian
gnouV de o ihsouV thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai

Latin Vulgate
22:18 cognita autem Iesus nequitia eorum ait quid me temptatis hypocritae

King James Version
22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, [ye] hypocrites?

American Standard Version
22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why make ye trial of me, ye hypocrites?

Bible in Basic English
22:18 But Jesus saw their trick and said, Oh false ones, why are you attempting to put me in the wrong?

Darby's English Translation
22:18 But Jesus, knowing their wickedness, said, Why tempt ye me, hypocrites?

Douay Rheims
22:18 But Jesus knowing their wickedness, said: Why do you tempt me, ye hypocrites?

Noah Webster Bible
22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?

Weymouth New Testament
22:18 Perceiving their wickedness, Jesus replied, "Why are you hypocrites trying to ensnare me?

World English Bible
22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, "Why do you test me, you hypocrites?

Young's Literal Translation
22:18 And Jesus having known their wickedness, said, `Why me do ye tempt, hypocrites?

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
epideixate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion

Scrivener 1894 Textus Receptus
epideixate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion

Byzantine Majority
epideixate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion

Alexandrian
epideixate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion

Latin Vulgate
22:19 ostendite mihi nomisma census at illi obtulerunt ei denarium

King James Version
22:19 Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.

American Standard Version
22:19 Show me the tribute money. And they brought unto him a denarius.

Bible in Basic English
22:19 Let me see the tax money. And they gave him a penny.

Darby's English Translation
22:19 Shew me the money of the tribute. And they presented to him a denarius.

Douay Rheims
22:19 Shew me the coin of the tribute. And they offered him a penny.

Noah Webster Bible
22:19 Show me the tribute-money. And they brought to him a penny.

Weymouth New Testament
22:19 Show me the tribute coin." And they brought Him a shilling.

World English Bible
22:19 Show me the tax money." They brought to him a denarius.

Young's Literal Translation
22:19 show me the tribute-coin?` and they brought to him a denary;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legei autoiV tinoV h eikwn auth kai h epigrafh

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legei autoiV tinoV h eikwn auth kai h epigrafh

Byzantine Majority
kai legei autoiV tinoV h eikwn auth kai h epigrafh

Alexandrian
kai legei autoiV tinoV h eikwn auth kai h epigrafh

Latin Vulgate
22:20 et ait illis Iesus cuius est imago haec et suprascriptio

King James Version
22:20 And he saith unto them, Whose [is] this image and superscription?

American Standard Version
22:20 And he saith unto them, Whose is this image and superscription?

Bible in Basic English
22:20 And he said to them, Whose is this image and name on it?

Darby's English Translation
22:20 And he says to them, Whose is this image and superscription?

Douay Rheims
22:20 And Jesus saith to them: Whose image and inscription is this?

Noah Webster Bible
22:20 And he saith to them, Whose is this image, and superscription?

Weymouth New Testament
22:20 "Whose likeness and inscription," He asked, "is this?"

World English Bible
22:20 He asked them, "Whose is this image and inscription?"

Young's Literal Translation
22:20 and he saith to them, `Whose is this image and the inscription?`

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
legousin autw kaisaroV tote legei autoiV apodote oun ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew

Scrivener 1894 Textus Receptus
legousin autw kaisaroV tote legei autoiV apodote oun ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew

Byzantine Majority
legousin autw kaisaroV tote legei autoiV apodote oun ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew

Alexandrian
legousin autw kaisaroV tote legei autoiV apodote oun ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew

Latin Vulgate
22:21 dicunt ei Caesaris tunc ait illis reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo

King James Version
22:21 They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's.

American Standard Version
22:21 They say unto him, Caesar`s. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things that are Caesar`s; and unto God the things that are God`s.

Bible in Basic English
22:21 They say to him, Caesar's. Then he said to them, Give to Caesar the things which are Caesar's, and to God the things which are God's.

Darby's English Translation
22:21 They say to him, Caesar`s. Then he says to them, Pay then what is Caesar`s to Caesar, and what is God`s to God.

Douay Rheims
22:21 They say to him: Caesar's. Then he saith to them: Render therefore to Caesar the things that are Caesar's; and to God, the things that are God's.

Noah Webster Bible
22:21 They say to him, Cesar's. Then saith he to them, Render therefore to Cesar, the things which are Cesar's; and to God, the things that are God's.

Weymouth New Testament
22:21 "Caesar's," they replied. "Pay therefore," He rejoined, "what is Caesar's to Caesar; and what is God's to God."

World English Bible
22:21 They said to him, "Caesar`s." Then he said to them, "Give therefore to Caesar the things that are Caesar`s, and to God the things that are God`s."

Young's Literal Translation
22:21 they say to him, `Caesar`s;` then saith he to them, `Render therefore the things of Caesar to Caesar, and the things of God to God;`

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
kai akousanteV eqaumasan kai afenteV auton aphlqon

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai akousanteV eqaumasan kai afenteV auton aphlqon

Byzantine Majority
kai akousanteV eqaumasan kai afenteV auton aphlqon

Alexandrian
kai akousanteV eqaumasan kai afenteV auton aphlqan

Latin Vulgate
22:22 et audientes mirati sunt et relicto eo abierunt

King James Version
22:22 When they had heard [these words], they marvelled, and left him, and went their way.

American Standard Version
22:22 And when they heard it, they marvelled, and left him, and went away.

Bible in Basic English
22:22 And hearing it, they were full of wonder, and went away from him.

Darby's English Translation
22:22 And when they heard him, they wondered, and left him, and went away.

Douay Rheims
22:22 And hearing this they wondered, and leaving him, went their ways.

Noah Webster Bible
22:22 When they had heard these words, they marveled, and left him, and departed.

Weymouth New Testament
22:22 They heard this, and were astonished; then left Him, and went their way.

World English Bible
22:22 When they heard it, they marveled, and left him, and went away.

Young's Literal Translation
22:22 and having heard they wondered, and having left him they went away.

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi oi legonteV mh einai anastasin kai ephrwthsan auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi oi legonteV mh einai anastasin kai ephrwthsan auton

Byzantine Majority
en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi [oi] legonteV mh einai anastasin kai ephrwthsan auton

Alexandrian
en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi legonteV mh einai anastasin kai ephrwthsan auton

Latin Vulgate
22:23 in illo die accesserunt ad eum Sadducaei qui dicunt non esse resurrectionem et interrogaverunt eum

King James Version
22:23 The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,

American Standard Version
22:23 On that day there came to him Sadducees, they that say that there is no resurrection: and they asked him,

Bible in Basic English
22:23 On the same day there came to him the Sadducees, who say that there is no coming back from the dead: and they put a question to him, saying,

Darby's English Translation
22:23 On that day came to him Sadducees, who say there is no resurrection; and they demanded of him,

Douay Rheims
22:23 That day there came to him the Sadducees, who say there is no resurrection; and asked him,

Noah Webster Bible
22:23 The same day came to him the Sadducees, who say that there is no resurrection, and asked him,

Weymouth New Testament
22:23 On the same day a party of Sadducees came to Him, contending that there is no resurrection. And they put this case to Him.

World English Bible
22:23 On that day Sadducees (those who say that there is no resurrection) came to him. They asked him,

Young's Literal Translation
22:23 In that day there came near to him Sadducees, who are saying there is not a rising again, and they questioned him, saying,

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
legonteV didaskale mwshs eipen ean tiV apoqanh mh ecwn tekna epigambreusei o adelfoV autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
legonteV didaskale mwshs eipen ean tiV apoqanh mh ecwn tekna epigambreusei o adelfoV autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou

Byzantine Majority
legonteV didaskale mwshs eipen ean tiV apoqanh mh ecwn tekna epigambreusei o adelfoV autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou

Alexandrian
legonteV didaskale mwushs eipen ean tiV apoqanh mh ecwn tekna epigambreusei o adelfoV autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou

Latin Vulgate
22:24 dicentes magister Moses dixit si quis mortuus fuerit non habens filium ut ducat frater eius uxorem illius et suscitet semen fratri suo

King James Version
22:24 Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.

American Standard Version
22:24 saying, Teacher, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.

Bible in Basic English
22:24 Master, Moses said, If a man, at the time of his death, has no children, let his brother take his wife, and get a family for his brother;

Darby's English Translation
22:24 saying, Teacher, Moses said, If any one die, not having children, his brother shall marry his wife and shall raise up seed to his brother.

Douay Rheims
22:24 Saying: Master, Moses said: If a man die having no son, his brother shall marry his wife, and raise up issue to his brother.

Noah Webster Bible
22:24 Saying, Master, Moses said, If a man shall die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed to his brother.

Weymouth New Testament
22:24 "Teacher," they said, "Moses enjoined, `If a man die childless, his brother shall marry his widow, and raise up a family for him.'

World English Bible
22:24 saying, "Teacher, Moses said, `If a man dies, having no children, his brother will marry his wife, and raise up seed for his brother.`

Young's Literal Translation
22:24 `Teacher, Moses said, If any one may die not having children, his brother shall marry his wife, and shall raise up seed to his brother.

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtoV gamhsas eteleuthsen kai mh ecwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtoV gamhsas eteleuthsen kai mh ecwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou

Byzantine Majority
hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtoV gamhsas eteleuthsen kai mh ecwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou

Alexandrian
hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtoV ghmas eteleuthsen kai mh ecwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou

Latin Vulgate
22:25 erant autem apud nos septem fratres et primus uxore ducta defunctus est et non habens semen reliquit uxorem suam fratri suo

King James Version
22:25 Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:

American Standard Version
22:25 Now there were with us seven brethren: and the first married and deceased, and having no seed left his wife unto his brother;

Bible in Basic English
22:25 Now there were among us seven brothers; and the first was married and at his death, having no seed, gave his wife to his brother;

Darby's English Translation
22:25 Now there were with us seven brethren; and the first having married died, and not having seed, left his wife to his brother.

Douay Rheims
22:25 Now there were with us seven brethren: and the first having married a wife, died; and not having issue, left his wife to his brother.

Noah Webster Bible
22:25 Now there were with us seven brothers: and the first, when he had married a wife, deceased; and having no issue, left his wife to his brother.

Weymouth New Testament
22:25 Now we had among us seven brothers. The eldest of them married, but died childless, leaving his wife to his brother.

World English Bible
22:25 Now there were with us seven brothers. The first married and died, and having no seed left his wife to his brother.

Young's Literal Translation
22:25 `And there were with us seven brothers, and the first having married did die, and not having seed, he left his wife to his brother;

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
omoiwV kai o deuteroV kai o tritoV ewV twn epta

Scrivener 1894 Textus Receptus
omoiwV kai o deuteroV kai o tritoV ewV twn epta

Byzantine Majority
omoiwV kai o deuteroV kai o tritoV ewV twn epta

Alexandrian
omoiwV kai o deuteroV kai o tritoV ewV twn epta

Latin Vulgate
22:26 similiter secundus et tertius usque ad septimum

King James Version
22:26 Likewise the second also, and the third, unto the seventh.

American Standard Version
22:26 in like manner the second also, and the third, unto the seventh.

Bible in Basic English
22:26 In the same way the second and the third, up to the seventh.

Darby's English Translation
22:26 In like manner also the second and the third, unto the seven.

Douay Rheims
22:26 In like manner the second, and the third, and so on to the seventh.

Noah Webster Bible
22:26 Likewise the second also, and the third, to the seventh.

Weymouth New Testament
22:26 So also did the second and the third, down to the seventh,

World English Bible
22:26 In like manner the second also, and the third, to the seventh.

Young's Literal Translation
22:26 in like manner also the second, and the third, unto the seventh,

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
usteron de pantwn apeqanen kai h gunh

Scrivener 1894 Textus Receptus
usteron de pantwn apeqanen kai h gunh

Byzantine Majority
usteron de pantwn apeqanen kai h gunh

Alexandrian
usteron de pantwn apeqanen h gunh

Latin Vulgate
22:27 novissime autem omnium et mulier defuncta est

King James Version
22:27 And last of all the woman died also.

American Standard Version
22:27 And after them all, the woman died.

Bible in Basic English
22:27 And last of all the woman came to her end.

Darby's English Translation
22:27 And last of all the woman also died.

Douay Rheims
22:27 And last of all the woman died also.

Noah Webster Bible
22:27 And last of all the woman died also.

Weymouth New Testament
22:27 till the woman also died, after surviving them all.

World English Bible
22:27 After them all, the woman died.

Young's Literal Translation
22:27 and last of all died also the woman;

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
en th oun anastasei tinoV twn epta estai gunh panteV gar escon authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
en th oun anastasei tinoV twn epta estai gunh panteV gar escon authn

Byzantine Majority
en th oun anastasei tinoV twn epta estai gunh panteV gar escon authn

Alexandrian
en th anastasei oun tinoV twn epta estai gunh panteV gar escon authn

Latin Vulgate
22:28 in resurrectione ergo cuius erit de septem uxor omnes enim habuerunt eam

King James Version
22:28 Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.

American Standard Version
22:28 In the resurrection therefore whose wife shall she be of the seven? for they all had her.

Bible in Basic English
22:28 When they come back from the dead, then, whose wife will she be of the seven? because they all had her.

Darby's English Translation
22:28 In the resurrection therefore of which of the seven shall she be wife, for all had her?

Douay Rheims
22:28 At the resurrection therefore whose wife of the seven shall she be? for they all had her.

Noah Webster Bible
22:28 Therefore in the resurrection, whose wife shall she be of the seven? for they all had her.

Weymouth New Testament
22:28 At the Resurrection, therefore, whose wife of the seven will she be? for they all married her."

World English Bible
22:28 In the resurrection therefore, whose wife will she be of the seven? For they all had her."

Young's Literal Translation
22:28 therefore in the rising again, of which of the seven shall she be wife -- for all had her?`

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
apokriqeiV de o ihsouV eipen autoiV planasqe mh eidoteV taV grafaV mhde thn dunamin tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
apokriqeiV de o ihsouV eipen autoiV planasqe mh eidoteV taV grafaV mhde thn dunamin tou qeou

Byzantine Majority
apokriqeiV de o ihsouV eipen autoiV planasqe mh eidoteV taV grafaV mhde thn dunamin tou qeou

Alexandrian
apokriqeiV de o ihsouV eipen autoiV planasqe mh eidoteV taV grafaV mhde thn dunamin tou qeou

Latin Vulgate
22:29 respondens autem Iesus ait illis erratis nescientes scripturas neque virtutem Dei

King James Version
22:29 Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.

American Standard Version
22:29 But Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.

Bible in Basic English
22:29 But Jesus said to them in answer, You are in error, not having knowledge of the Writings, or of the power of God.

Darby's English Translation
22:29 And Jesus answering said to them, Ye err, not knowing the scriptures nor the power of God.

Douay Rheims
22:29 And Jesus answering, said to them: You err, not knowing the Scriptures, nor the power of God.

Noah Webster Bible
22:29 Jesus answered and said to them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.

Weymouth New Testament
22:29 The reply of Jesus was, "You are in error, through ignorance of the Scriptures and of the power of God.

World English Bible
22:29 But Jesus answered them, "You are mistaken, not knowing the scriptures, nor the power of God.

Young's Literal Translation
22:29 And Jesus answering said to them, `Ye go astray, not knowing the Writings, nor the power of God;

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
en gar th anastasei oute gamousin oute ekgamizontai all wV aggeloi tou qeou en ouranw eisin

Scrivener 1894 Textus Receptus
en gar th anastasei oute gamousin oute ekgamizontai all wV aggeloi tou qeou en ouranw eisin

Byzantine Majority
en gar th anastasei oute gamousin oute ekgamizontai all wV aggeloi tou qeou en ouranw eisin

Alexandrian
en gar th anastasei oute gamousin oute gamizontai all wV aggeloi en tw ouranw eisin

Latin Vulgate
22:30 in resurrectione enim neque nubent neque nubentur sed sunt sicut angeli Dei in caelo

King James Version
22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.

American Standard Version
22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as angels in heaven.

Bible in Basic English
22:30 For when they come back from the dead there are no husbands and wives, but they are as the angels in heaven.

Darby's English Translation
22:30 For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are as angels of God in heaven.

Douay Rheims
22:30 For in the resurrection they shall neither marry nor be married; but shall be as the angels of God in heaven.

Noah Webster Bible
22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.

Weymouth New Testament
22:30 For in the Resurrection, men neither marry nor are women given in marriage, but they are like angels in Heaven.

World English Bible
22:30 For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are like God`s angels in heaven.

Young's Literal Translation
22:30 for in the rising again they do not marry, nor are they given in marriage, but are as messengers of God in heaven.

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
peri de thV anastasewV twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legontoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
peri de thV anastasewV twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legontoV

Byzantine Majority
peri de thV anastasewV twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legontoV

Alexandrian
peri de thV anastasewV twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legontoV

Latin Vulgate
22:31 de resurrectione autem mortuorum non legistis quod dictum est a Deo dicente vobis

King James Version
22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,

American Standard Version
22:31 But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,

Bible in Basic English
22:31 But about the dead coming back to life, have you no knowledge of what was said to you by God in the Writings:

Darby's English Translation
22:31 But concerning the resurrection of the dead, have ye not read what was spoken to you by God, saying,

Douay Rheims
22:31 And concerning the resurrection of the dead, have you not read that which was spoken by God, saying to you:

Noah Webster Bible
22:31 But as concerning the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken to you by God, saying,

Weymouth New Testament
22:31 But as to the Resurrection of the dead, have you never read what God says to you,

World English Bible
22:31 But concerning the resurrection of the dead, haven`t you read that which was spoken to you by God, saying,

Young's Literal Translation
22:31 `And concerning the rising again of the dead, did ye not read that which was spoken to you by God, saying,

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
egw eimi o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb ouk estin o qeos qeoV nekrwn alla zwntwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
egw eimi o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb ouk estin o qeos qeoV nekrwn alla zwntwn

Byzantine Majority
egw eimi o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb ouk estin o qeos qeoV nekrwn alla zwntwn

Alexandrian
egw eimi o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb ouk estin [o] qeoV nekrwn alla zwntwn

Latin Vulgate
22:32 ego sum Deus Abraham et Deus Isaac et Deus Iacob non est Deus mortuorum sed viventium

King James Version
22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.

American Standard Version
22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.

Bible in Basic English
22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead but of the living.

Darby's English Translation
22:32 *I* am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not God of the dead, but of the living.

Douay Rheims
22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? He is not the God of the dead, but of the living.

Noah Webster Bible
22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.

Weymouth New Testament
22:32 `I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob'? He is not the God of dead, but of living men."

World English Bible
22:32 `I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob?` God is not the God of the dead, but of the living."

Young's Literal Translation
22:32 I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not a God of dead men, but of living.`

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
kai akousanteV oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai akousanteV oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou

Byzantine Majority
kai akousanteV oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou

Alexandrian
kai akousanteV oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou

Latin Vulgate
22:33 et audientes turbae mirabantur in doctrina eius

King James Version
22:33 And when the multitude heard [this], they were astonished at his doctrine.

American Standard Version
22:33 And when the multitudes heard it, they were astonished at his teaching.

Bible in Basic English
22:33 And the people hearing it were surprised at his teaching.

Darby's English Translation
22:33 And when the crowds heard it they were astonished at his doctrine.

Douay Rheims
22:33 And the multitudes hearing it, were in admiration at his doctrine.

Noah Webster Bible
22:33 And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.

Weymouth New Testament
22:33 All the crowd heard this, and were filled with amazement at His teaching.

World English Bible
22:33 When the multitudes heard it, they were astonished at his teaching.

Young's Literal Translation
22:33 And having heard, the multitudes were astonished at his teaching;

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de farisaioi akousanteV oti efimwsen touV saddoukaiouV sunhcqhsan epi to auto

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de farisaioi akousanteV oti efimwsen touV saddoukaiouV sunhcqhsan epi to auto

Byzantine Majority
oi de farisaioi akousanteV oti efimwsen touV saddoukaiouV sunhcqhsan epi to auto

Alexandrian
oi de farisaioi akousanteV oti efimwsen touV saddoukaiouV sunhcqhsan epi to auto

Latin Vulgate
22:34 Pharisaei autem audientes quod silentium inposuisset Sadducaeis convenerunt in unum

King James Version
22:34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.

American Standard Version
22:34 But the Pharisees, when they heard that he had put the Sadducees to silence, gathered themselves together.

Bible in Basic English
22:34 But the Pharisees, hearing how the mouths of the Sadducees had been stopped, came together;

Darby's English Translation
22:34 But the Pharisees, having heard that he had put the Sadducees to silence, were gathered together.

Douay Rheims
22:34 But the Pharisees hearing that he had silenced the Sadducees, came together:

Noah Webster Bible
22:34 But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were assembled about him.

Weymouth New Testament
22:34 Now the Pharisees came up when they heard that He had silenced the Sadducees,

World English Bible
22:34 But the Pharisees, when they heard that he had put the Sadducees to silence, gathered themselves together.

Young's Literal Translation
22:34 and the Pharisees, having heard that he did silence the Sadducees, were gathered together unto him;

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ephrwthsen eiV ex autwn nomikos peirazwn auton kai legwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ephrwthsen eiV ex autwn nomikos peirazwn auton kai legwn

Byzantine Majority
kai ephrwthsen eiV ex autwn nomikos peirazwn auton kai legwn

Alexandrian
kai ephrwthsen eiV ex autwn [nomikos] peirazwn auton

Latin Vulgate
22:35 et interrogavit eum unus ex eis legis doctor temptans eum

King James Version
22:35 Then one of them, [which was] a lawyer, asked [him a question], tempting him, and saying,

American Standard Version
22:35 And one of them, a lawyer, asked him a question, trying him:

Bible in Basic English
22:35 And one of them, a teacher of the law, put a question to him, testing him, and saying,

Darby's English Translation
22:35 And one of them, a lawyer, demanded, tempting him, and saying,

Douay Rheims
22:35 And one of them, a doctor of the law, asking him, tempting him:

Noah Webster Bible
22:35 Then one of them who was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,

Weymouth New Testament
22:35 and one of them, an expounder of the Law, asked Him as a test question,

World English Bible
22:35 One of them, a lawyer, asked him a question, testing him.

Young's Literal Translation
22:35 and one of them, a lawyer, did question, tempting him, and saying,

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
didaskale poia entolh megalh en tw nomw

Scrivener 1894 Textus Receptus
didaskale poia entolh megalh en tw nomw

Byzantine Majority
didaskale poia entolh megalh en tw nomw

Alexandrian
didaskale poia entolh megalh en tw nomw

Latin Vulgate
22:36 magister quod est mandatum magnum in lege

King James Version
22:36 Master, which [is] the great commandment in the law?

American Standard Version
22:36 Teacher, which is the great commandment in the law?

Bible in Basic English
22:36 Master, which is the chief rule in the law?

Darby's English Translation
22:36 Teacher, which is the great commandment in the law?

Douay Rheims
22:36 Master, which is the greatest commandment in the law?

Noah Webster Bible
22:36 Master, which is the great commandment in the law?

Weymouth New Testament
22:36 "Teacher, which is the greatest Commandment in the Law?"

World English Bible
22:36 "Teacher, which is the greatest commandment in the law?"

Young's Literal Translation
22:36 `Teacher, which is the great command in the Law?`

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsous eipen autw agaphseiV kurion ton qeon sou en olh th kardia sou kai en olh th yuch sou kai en olh th dianoia sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsous eipen autw agaphseiV kurion ton qeon sou en olh th kardia sou kai en olh th yuch sou kai en olh th dianoia sou

Byzantine Majority
o de ihsous efh autw agaphseiV kurion ton qeon sou en olh kardia sou kai en olh yuch sou kai en olh th dianoia sou

Alexandrian
o de efh autw agaphseiV kurion ton qeon sou en olh th kardia sou kai en olh th yuch sou kai en olh th dianoia sou

Latin Vulgate
22:37 ait illi Iesus diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et in tota anima tua et in tota mente tua

King James Version
22:37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

American Standard Version
22:37 And he said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

Bible in Basic English
22:37 And he said to him, Have love for the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.

Darby's English Translation
22:37 And he said to him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy understanding.

Douay Rheims
22:37 Jesus said to him: Thou shalt love the Lord thy God with thy whole heart, and with thy whole soul, and with thy whole mind.

Noah Webster Bible
22:37 Jesus said to him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

Weymouth New Testament
22:37 "`Thou shalt love the Lord thy God,'" He answered, "`with thy whole heart, thy whole soul, thy whole mind.'

World English Bible
22:37 Jesus said to him, "`You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.`

Young's Literal Translation
22:37 And Jesus said to him, `Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thine understanding --

 

38

Stephens 1550 Textus Receptus
auth estin prwth kai megalh entolh

Scrivener 1894 Textus Receptus
auth estin prwth kai megalh entolh

Byzantine Majority
auth estin prwth kai megalh entolh

Alexandrian
auth estin h megalh kai prwth entolh

Latin Vulgate
22:38 hoc est maximum et primum mandatum

King James Version
22:38 This is the first and great commandment.

American Standard Version
22:38 This is the great and first commandment.

Bible in Basic English
22:38 This is the first and greatest rule.

Darby's English Translation
22:38 This is the great and first commandment.

Douay Rheims
22:38 This is the greatest and the first commandment.

Noah Webster Bible
22:38 This is the first and great commandment.

Weymouth New Testament
22:38 This is the greatest and foremost Commandment.

World English Bible
22:38 This is the first and great commandment.

Young's Literal Translation
22:38 this is a first and great command;

 

39

Stephens 1550 Textus Receptus
deutera de omoia auth agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

Scrivener 1894 Textus Receptus
deutera de omoia auth agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

Byzantine Majority
deutera de omoia auth agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

Alexandrian
deutera de omoia auth agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

Latin Vulgate
22:39 secundum autem simile est huic diliges proximum tuum sicut te ipsum

King James Version
22:39 And the second [is] like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

American Standard Version
22:39 And a second like unto it is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.

Bible in Basic English
22:39 And a second like it is this, Have love for your neighbour as for yourself.

Darby's English Translation
22:39 And the second is like it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Douay Rheims
22:39 And the second is like to this: Thou shalt love thy neighbor as thyself.

Noah Webster Bible
22:39 And the second is like it, Thou shalt love thy neighbor as thyself.

Weymouth New Testament
22:39 And the second is similar to it: `Thou shalt love thy fellow man as much as thyself.'

World English Bible
22:39 A second likewise is this, `You shall love your neighbor as yourself.`

Young's Literal Translation
22:39 and the second is like to it, Thou shalt love thy neighbor as thyself;

 

40

Stephens 1550 Textus Receptus
en tautaiV taiV dusin entolaiV oloV o nomoV kai oi profhtai kremantai

Scrivener 1894 Textus Receptus
en tautaiV taiV dusin entolaiV oloV o nomoV kai oi profhtai kremantai

Byzantine Majority
en tautaiV taiV dusin entolaiV oloV o nomoV kai oi profhtai kremantai

Alexandrian
en tautaiV taiV dusin entolaiV oloV o nomoV krematai kai oi profhtai

Latin Vulgate
22:40 in his duobus mandatis universa lex pendet et prophetae

King James Version
22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets.

American Standard Version
22:40 On these two commandments the whole law hangeth, and the prophets.

Bible in Basic English
22:40 On these two rules all the law and the prophets are based.

Darby's English Translation
22:40 On these two commandments the whole law and the prophets hang.

Douay Rheims
22:40 On these two commandments dependeth the whole law and the prophets.

Noah Webster Bible
22:40 On these two commandments hang all the law and the prophets.

Weymouth New Testament
22:40 The whole of the Law and the Prophets is summed up in these two Commandments."

World English Bible
22:40 The whole law and the prophets depend on these two commandments."

Young's Literal Translation
22:40 on these -- the two commands -- all the law and the prophets do hang.`

 

41

Stephens 1550 Textus Receptus
sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autouV o ihsouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autouV o ihsouV

Byzantine Majority
sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autouV o ihsouV

Alexandrian
sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autouV o ihsouV

Latin Vulgate
22:41 congregatis autem Pharisaeis interrogavit eos Iesus

King James Version
22:41 While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,

American Standard Version
22:41 Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question,

Bible in Basic English
22:41 Now while the Pharisees were together, Jesus put a question to them, saying,

Darby's English Translation
22:41 And the Pharisees being gathered together, Jesus demanded of them,

Douay Rheims
22:41 And the Pharisees being gathered together, Jesus asked them,

Noah Webster Bible
22:41 While the Pharisees were assembled, Jesus asked them,

Weymouth New Testament
22:41 While the Pharisees were still assembled there, Jesus put a question to them.

World English Bible
22:41 Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question,

Young's Literal Translation
22:41 And the Pharisees having been gathered together, Jesus did question them,

 

42

Stephens 1550 Textus Receptus
legwn ti umin dokei peri tou cristou tinoV uioV estin legousin autw tou dabid

Scrivener 1894 Textus Receptus
legwn ti umin dokei peri tou cristou tinoV uioV estin legousin autw tou dabid

Byzantine Majority
legwn ti umin dokei peri tou cristou tinoV uioV estin legousin autw tou dauid

Alexandrian
legwn ti umin dokei peri tou cristou tinoV uioV estin legousin autw tou dauid

Latin Vulgate
22:42 dicens quid vobis videtur de Christo cuius filius est dicunt ei David

King James Version
22:42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, [The Son] of David.

American Standard Version
22:42 saying, What think ye of the Christ? whose son is he? They say unto him, The son of David.

Bible in Basic English
22:42 What is your opinion of the Christ? whose son is he? They say to him, The Son of David.

Darby's English Translation
22:42 saying, What think ye concerning the Christ? whose son is he? They say to him, David`s.

Douay Rheims
22:42 Saying: What think you of Christ? whose son is he? They say to him: David's.

Noah Webster Bible
22:42 Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say to him, The son of David.

Weymouth New Testament
22:42 "What think you about the Christ," He said, "whose son is He?" "David's," they replied.

World English Bible
22:42 saying, "What do you think of the Christ? Whose son is he?" They said to him, "Of David."

Young's Literal Translation
22:42 saying, `What do ye think concerning the Christ? of whom is he son?` They say to him, `Of David.`

 

43

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autoiV pwV oun dabid en pneumati kurion auton kalei legwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autoiV pwV oun dabid en pneumati kurion auton kalei legwn

Byzantine Majority
legei autoiV pwV oun dauid en pneumati kurion auton kalei legwn

Alexandrian
legei autoiV pwV oun dauid en pneumati kalei auton kurion legwn

Latin Vulgate
22:43 ait illis quomodo ergo David in spiritu vocat eum Dominum dicens

King James Version
22:43 He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,

American Standard Version
22:43 He saith unto them, How then doth David in the Spirit call him Lord, saying,

Bible in Basic English
22:43 He says to them, How then does David in the Spirit give him the name of Lord, saying,

Darby's English Translation
22:43 He says to them, How then does David in Spirit call him Lord, saying,

Douay Rheims
22:43 He saith to them: How then doth David in spirit call him Lord, saying:

Noah Webster Bible
22:43 He saith to them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,

Weymouth New Testament
22:43 "How then," He asked, "does David, taught by the Spirit, call Him Lord, when he says,

World English Bible
22:43 He said to them, "How then does David in the Spirit call him Lord, saying,

Young's Literal Translation
22:43 He saith to them, `How then doth David in the Spirit call him lord, saying,

 

44

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

Byzantine Majority
eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

Alexandrian
eipen kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upokatw twn podwn sou

Latin Vulgate
22:44 dixit Dominus Domino meo sede a dextris meis donec ponam inimicos tuos scabillum pedum tuorum

King James Version
22:44 The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?

American Standard Version
22:44 The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I put thine enemies underneath thy feet?

Bible in Basic English
22:44 The Lord said to my Lord, Be seated at my right hand, till I put under your feet all those who are against you?

Darby's English Translation
22:44 The Lord said to my Lord, Sit on my right hand until I put thine enemies under thy feet?

Douay Rheims
22:44 The Lord said to my Lord, Sit on my right hand, until I make thy enemies thy footstool?

Noah Webster Bible
22:44 The LORD said to my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thy enemies thy footstool?

Weymouth New Testament
22:44 "`The Lord said to my Lord, sit at My right hand until I have put thy foes beneath thy feet'?

World English Bible
22:44 `The Lord said to my Lord, Sit on my right hand, Until I make your enemies a footstool for your feet?`

Young's Literal Translation
22:44 The Lord said to my lord, Sit at my right hand, till I may make thine enemies thy footstool?

 

45

Stephens 1550 Textus Receptus
ei oun dabid kalei auton kurion pwV uioV autou estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei oun dabid kalei auton kurion pwV uioV autou estin

Byzantine Majority
ei oun dauid kalei auton kurion pwV uioV autou estin

Alexandrian
ei oun dauid kalei auton kurion pwV uioV autou estin

Latin Vulgate
22:45 si ergo David vocat eum Dominum quomodo filius eius est

King James Version
22:45 If David then call him Lord, how is he his son?

American Standard Version
22:45 If David then calleth him Lord, how is he his son?

Bible in Basic English
22:45 If David then gives him the name of Lord, how is he his son?

Darby's English Translation
22:45 If therefore David call him Lord, how is he his son?

Douay Rheims
22:45 If David then call him Lord, how is he his son?

Noah Webster Bible
22:45 If David then calleth him Lord, how is he his son?

Weymouth New Testament
22:45 "If therefore David calls Him Lord, how can He be his son?"

World English Bible
22:45 "If then David calls him Lord, how is he his son?"

Young's Literal Translation
22:45 If then David doth call him lord, how is he his son?`

 

46

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oudeiV edunato autw apokriqhnai logon oude etolmhsen tiV ap ekeinhV thV hmeraV eperwthsai auton ouketi

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oudeiV edunato autw apokriqhnai logon oude etolmhsen tiV ap ekeinhV thV hmeraV eperwthsai auton ouketi

Byzantine Majority
kai oudeiV edunato autw apokriqhnai logon oude etolmhsen tiV ap ekeinhV thV hmeraV eperwthsai auton ouketi

Alexandrian
kai oudeiV edunato apokriqhnai autw logon oude etolmhsen tiV ap ekeinhV thV hmeraV eperwthsai auton ouketi

Latin Vulgate
22:46 et nemo poterat respondere ei verbum neque ausus fuit quisquam ex illa die eum amplius interrogare

King James Version
22:46 And no man was able to answer him a word, neither durst any [man] from that day forth ask him any more [questions].

American Standard Version
22:46 And no one was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.

Bible in Basic English
22:46 And no one was able to give him an answer, and so great was their fear of him, that from that day no one put any more questions to him.

Darby's English Translation
22:46 And no one was able to answer him a word, nor did any one dare from that day to question him any more.

Douay Rheims
22:46 And no man was able to answer him a word; neither durst any man from that day forth ask him any more questions.

Noah Webster Bible
22:46 And no man was able to answer him a word, neither durst any man, from that day forth, ask him any more questions.

Weymouth New Testament
22:46 No one could say a word in reply, nor from that day did any one venture again to put a question to Him.

World English Bible
22:46 No one was able to answer him a word, neither dared any man from that day forth ask him any more questions.

Young's Literal Translation
22:46 And no one was able to answer him a word, nor durst any from that day question him any more.

 

Matthew 23

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com