Parallel Greek New Testament

Matthew 18

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Return to Index

Chapter 19

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai egeneto ote etelesen o ihsouV touV logouV toutouV methren apo thV galilaiaV kai hlqen eiV ta oria thV ioudaiaV peran tou iordanou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai egeneto ote etelesen o ihsouV touV logouV toutouV methren apo thV galilaiaV kai hlqen eiV ta oria thV ioudaiaV peran tou iordanou

Byzantine Majority
kai egeneto ote etelesen o ihsouV touV logouV toutouV methren apo thV galilaiaV kai hlqen eiV ta oria thV ioudaiaV peran tou iordanou

Alexandrian
kai egeneto ote etelesen o ihsouV touV logouV toutouV methren apo thV galilaiaV kai hlqen eiV ta oria thV ioudaiaV peran tou iordanou

Latin Vulgate
19:1 et factum est cum consummasset Iesus sermones istos migravit a Galilaea et venit in fines Iudaeae trans Iordanen

King James Version
19:1 And it came to pass, [that] when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan;

American Standard Version
19:1 And it came to pass when Jesus had finished these words, he departed from Galilee, and came into the borders of Judaea beyond the Jordan;

Bible in Basic English
19:1 And it came about that after saying these words, Jesus went away from Galilee, and came into the parts of Judaea on the other side of Jordan.

Darby's English Translation
19:1 And it came to pass, when Jesus had finished these words, he withdrew from Galilee, and came to the coasts of Judaea beyond the Jordan;

Douay Rheims
19:1 And it came to pass when Jesus had ended these words, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judea, beyond Jordan.

Noah Webster Bible
19:1 And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the borders of Judea, beyond Jordan:

Weymouth New Testament
19:1 When Jesus had finished these discourses, He removed from Galilee and came into that part of Judaea which lay beyond the Jordan.

World English Bible
19:1 It happened when Jesus had finished these words, he departed from Galilee, and came into the borders of Judea beyond the Jordan.

Young's Literal Translation
19:1 And it came to pass, when Jesus finished these words, he removed from Galilee, and did come to the borders of Judea, beyond the Jordan,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autouV ekei

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autouV ekei

Byzantine Majority
kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autouV ekei

Alexandrian
kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autouV ekei

Latin Vulgate
19:2 et secutae sunt eum turbae multae et curavit eos ibi

King James Version
19:2 And great multitudes followed him; and he healed them there.

American Standard Version
19:2 and great multitudes followed him; and he healed them there.

Bible in Basic English
19:2 And a great number went after him; and he made them well there.

Darby's English Translation
19:2 and great crowds followed him, and he healed them there.

Douay Rheims
19:2 And great multitudes followed him: and he healed them there.

Noah Webster Bible
19:2 And great multitudes followed him, and he healed them there.

Weymouth New Testament
19:2 And a vast multitude followed him, and He cured them there.

World English Bible
19:2 Great multitudes followed him, and he healed them there.

Young's Literal Translation
19:2 and great multitudes followed him, and he healed them there.

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai proshlqon autw oi farisaioi peirazonteV auton kai legonteV autw ei exestin anqrwpw apolusai thn gunaika autou kata pasan aitian

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai proshlqon autw oi farisaioi peirazonteV auton kai legonteV autw ei exestin anqrwpw apolusai thn gunaika autou kata pasan aitian

Byzantine Majority
kai proshlqon autw oi farisaioi peirazonteV auton kai legonteV autw ei exestin anqrwpw apolusai thn gunaika autou kata pasan aitian

Alexandrian
kai proshlqon autw farisaioi peirazonteV auton kai legonteV ei exestin anqrwpw apolusai thn gunaika autou kata pasan aitian

Latin Vulgate
19:3 et accesserunt ad eum Pharisaei temptantes eum et dicentes si licet homini dimittere uxorem suam quacumque ex causa

King James Version
19:3 The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?

American Standard Version
19:3 And there came unto him Pharisees, trying him, and saying, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?

Bible in Basic English
19:3 And certain Pharisees came to him, testing him, and saying, Is it right for a man to put away his wife for every cause?

Darby's English Translation
19:3 And the Pharisees came to him tempting him, and saying, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?

Douay Rheims
19:3 And there came to him the Pharisees tempting him, and saying: Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?

Noah Webster Bible
19:3 The Pharisees also came to him, tempting him, and saying to him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?

Weymouth New Testament
19:3 Then came some of the Pharisees to Him to put Him to the proof by the question, "Has a man a right to divorce his wife whenever he chooses?"

World English Bible
19:3 Pharisees came to him, testing him, and saying, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any reason?"

Young's Literal Translation
19:3 And the Pharisees came near to him, tempting him, and saying to him, `Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?`

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
o de apokriqeiV eipen autois ouk anegnwte oti o poihsas ap archV arsen kai qhlu epoihsen autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de apokriqeiV eipen autois ouk anegnwte oti o poihsas ap archV arsen kai qhlu epoihsen autouV

Byzantine Majority
o de apokriqeiV eipen autois ouk anegnwte oti o poihsas ap archV arsen kai qhlu epoihsen autouV

Alexandrian
o de apokriqeiV eipen ouk anegnwte oti o ktisas ap archV arsen kai qhlu epoihsen autouV

Latin Vulgate
19:4 qui respondens ait eis non legistis quia qui fecit ab initio masculum et feminam fecit eos

King James Version
19:4 And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made [them] at the beginning made them male and female,

American Standard Version
19:4 And he answered and said, Have ye not read, that he who made them from the beginning made them male and female,

Bible in Basic English
19:4 And he said in answer, Have you not seen in the Writings, that he who made them at the first made them male and female, and said,

Darby's English Translation
19:4 But he answering said to them, Have ye not read that he who made them, from the beginning made them male and female,

Douay Rheims
19:4 Who answering, said to them: Have ye not read, that he who made man from the beginning, Made them male and female? And he said:

Noah Webster Bible
19:4 And he answered and said to them, Have ye not read, that he who made them, at the beginning made them male and female,

Weymouth New Testament
19:4 "Have you not read," He replied, "that He who made them `made them' from the beginning `male and female,

World English Bible
19:4 He answered, "Haven`t you read that he who made them from the beginning made them male and female,

Young's Literal Translation
19:4 And he answering said to them, `Did ye not read, that He who made them, from the beginning a male and a female made them,

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai eipen eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera kai thn mhtera kai proskollhqhsetai th gunaiki autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai eipen eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera kai thn mhtera kai proskollhqhsetai th gunaiki autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

Byzantine Majority
kai eipen eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera [autou] kai thn mhtera kai proskollhqhsetai th gunaiki autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

Alexandrian
kai eipen eneka toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera kai thn mhtera kai kollhqhsetai th gunaiki autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

Latin Vulgate
19:5 et dixit propter hoc dimittet homo patrem et matrem et adherebit uxori suae et erunt duo in carne una

King James Version
19:5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh?

American Standard Version
19:5 and said, For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh?

Bible in Basic English
19:5 For this cause will a man go away from his father and mother, and be joined to his wife; and the two will become one flesh?

Darby's English Translation
19:5 and said, On account of this a man shall leave father and mother, and shall be united to his wife, and the two shall be one flesh?

Douay Rheims
19:5 For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they two shall be in one flesh.

Noah Webster Bible
19:5 And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they two shall be one flesh?

Weymouth New Testament
19:5 and said, For this reason a man shall leave his father and mother and be united to his wife, and the two shall be one'?

World English Bible
19:5 and said, `For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife; and the two will become one flesh?`

Young's Literal Translation
19:5 and said, For this cause shall a man leave father and mother, and cleave to his wife, and they shall be -- the two -- for one flesh?

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
wste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o qeoV sunezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw

Scrivener 1894 Textus Receptus
wste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o qeoV sunezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw

Byzantine Majority
wste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o qeoV sunezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw

Alexandrian
wste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o qeoV sunezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw

Latin Vulgate
19:6 itaque iam non sunt duo sed una caro quod ergo Deus coniunxit homo non separet

King James Version
19:6 Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.

American Standard Version
19:6 So that they are no more two, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.

Bible in Basic English
19:6 So that they are no longer two, but one flesh. Then let not that which has been joined by God be parted by man.

Darby's English Translation
19:6 so that they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate.

Douay Rheims
19:6 Therefore now they are not two, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder.

Noah Webster Bible
19:6 Wherefore they are no more two, but one flesh. Therefore what God hath joined together, let not man put asunder.

Weymouth New Testament
19:6 Thus they are no longer two, but `one'! What therefore God has joined together, let not man separate."

World English Bible
19:6 So that they are no more two, but one flesh. What therefore God has joined together, don`t let man tear apart."

Young's Literal Translation
19:6 so that they are no more two, but one flesh; what therefore God did join together, let no man put asunder.`

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
legousin autw ti oun mwshs eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
legousin autw ti oun mwshs eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai authn

Byzantine Majority
legousin autw ti oun mwshs eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai authn

Alexandrian
legousin autw ti oun mwushs eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai [authn]

Latin Vulgate
19:7 dicunt illi quid ergo Moses mandavit dari libellum repudii et dimittere

King James Version
19:7 They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away?

American Standard Version
19:7 They say unto him, Why then did Moses command to give a bill of divorcement, and to put her away?

Bible in Basic English
19:7 They say to him, Why then did Moses give orders that a husband might give her a statement in writing and be free from her?

Darby's English Translation
19:7 They say to him, Why then did Moses command to give a letter of divorce and to send her away?

Douay Rheims
19:7 They say to him: Why then did Moses command to give a bill of divorce, and to put away?

Noah Webster Bible
19:7 They say to him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away?

Weymouth New Testament
19:7 "Why then," said they, "did Moses command the husband to give her `a written notice of divorce,' and so put her away?"

World English Bible
19:7 They asked him, "Why then did Moses command us to give her a bill of divorce, and divorce her?"

Young's Literal Translation
19:7 They say to him, `Why then did Moses command to give a roll of divorce, and to put her away?`

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autoiV oti mwshs proV thn sklhrokardian umwn epetreyen umin apolusai taV gunaikaV umwn ap archV de ou gegonen outwV

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autoiV oti mwshs proV thn sklhrokardian umwn epetreyen umin apolusai taV gunaikaV umwn ap archV de ou gegonen outwV

Byzantine Majority
legei autoiV oti mwshs proV thn sklhrokardian umwn epetreyen umin apolusai taV gunaikaV umwn ap archV de ou gegonen outwV

Alexandrian
legei autoiV oti mwushs proV thn sklhrokardian umwn epetreyen umin apolusai taV gunaikaV umwn ap archV de ou gegonen outwV

Latin Vulgate
19:8 ait illis quoniam Moses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras ab initio autem non sic fuit

King James Version
19:8 He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.

American Standard Version
19:8 He saith unto them, Moses for your hardness of heart suffered you to put away your wives: but from the beginning it hath not been so.

Bible in Basic English
19:8 He says to them, Moses, because of your hard hearts, let you put away your wives: but it has not been so from the first.

Darby's English Translation
19:8 He says to them, Moses, in view of your hardheartedness, allowed you to put away your wives; but from the beginning it was not thus.

Douay Rheims
19:8 He saith to them: Because Moses by reason of the hardness of your heart permitted you to put away your wives: but from the beginning it was not so.

Noah Webster Bible
19:8 He saith to them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.

Weymouth New Testament
19:8 "Moses," He replied, "in consideration of the hardness of your nature permitted you to put away your wives, but it has not been so from the beginning.

World English Bible
19:8 He said to them, "Moses, because of the hardness of your hearts, allowed you to divorce your wives, but from the beginning it has not been so.

Young's Literal Translation
19:8 He saith to them -- `Moses for your stiffness of heart did suffer you to put away your wives, but from the beginning it hath not been so.

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
legw de umin oti oV an apolush thn gunaika autou ei mh epi porneia kai gamhsh allhn moicatai kai o apolelumenhn gamhsas moicatai

Scrivener 1894 Textus Receptus
legw de umin oti oV an apolush thn gunaika autou ei mh epi porneia kai gamhsh allhn moicatai kai o apolelumenhn gamhsas moicatai

Byzantine Majority
legw de umin oti oV an apolush thn gunaika autou mh epi porneia kai gamhsh allhn moicatai kai o apolelumenhn gamhsas moicatai

Alexandrian
legw de umin oti oV an apolush thn gunaika autou mh epi porneia kai gamhsh allhn moicatai

Latin Vulgate
19:9 dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem et aliam duxerit moechatur et qui dimissam duxerit moechatur

King James Version
19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except [it be] for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.

American Standard Version
19:9 And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and he that marrieth her when she is put away committeth adultery.

Bible in Basic English
19:9 And I say to you, Whoever puts away his wife for any other cause than the loss of her virtue, and takes another, is a false husband: and he who takes her as his wife when she is put away, is no true husband to her.

Darby's English Translation
19:9 But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, not for fornication, and shall marry another, commits adultery; and he who marries one put away commits adultery.

Douay Rheims
19:9 And I say to you, that whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and he that shall marry her that is put away, committeth adultery.

Noah Webster Bible
19:9 And I say to you, Whoever shall put away his wife, except for lewdness, and shall marry another, committeth adultery: and whoever marrieth her who is put away, committeth adultery.

Weymouth New Testament
19:9 And I tell you that whoever divorces his wife for any reason except her unfaithfulness, and marries another woman, commits adultery."

World English Bible
19:9 I tell you that whoever will put away his wife, except for sexual immorality, and will marry another, commits adultery; and he who marries her when she is put away commits adultery."

Young's Literal Translation
19:9 `And I say to you, that, whoever may put away his wife, if not for whoredom, and may marry another, doth commit adultery; and he who did marry her that hath been put away, doth commit adultery.`

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
legousin autw oi maqhtai autou ei outwV estin h aitia tou anqrwpou meta thV gunaikoV ou sumferei gamhsai

Scrivener 1894 Textus Receptus
legousin autw oi maqhtai autou ei outwV estin h aitia tou anqrwpou meta thV gunaikoV ou sumferei gamhsai

Byzantine Majority
legousin autw oi maqhtai autou ei outwV estin h aitia tou anqrwpou meta thV gunaikoV ou sumferei gamhsai

Alexandrian
legousin autw oi maqhtai [autou] ei outwV estin h aitia tou anqrwpou meta thV gunaikoV ou sumferei gamhsai

Latin Vulgate
19:10 dicunt ei discipuli eius si ita est causa homini cum uxore non expedit nubere

King James Version
19:10 His disciples say unto him, If the case of the man be so with [his] wife, it is not good to marry.

American Standard Version
19:10 The disciples say unto him, If the case of the man is so with his wife, it is not expedient to marry.

Bible in Basic English
19:10 The disciples say to him, If this is the position of a man in relation to his wife, it is better not to be married.

Darby's English Translation
19:10 His disciples say to him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry.

Douay Rheims
19:10 His disciples say unto him: If the case of a man with his wife be so, it is not expedient to marry.

Noah Webster Bible
19:10 His disciples say to him, If the case of the man is so with his wife, it is not good to marry.

Weymouth New Testament
19:10 "If this is the case with a man in relation to his wife," said the disciples to Him, "it is better not to marry."

World English Bible
19:10 His disciples said to him, "If this is the case of the man with his wife, it is not expedient to marry."

Young's Literal Translation
19:10 His disciples say to him, `If the case of the man with the woman is so, it is not good to marry.`

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
o de eipen autoiV ou panteV cwrousin ton logon touton all oiV dedotai

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de eipen autoiV ou panteV cwrousin ton logon touton all oiV dedotai

Byzantine Majority
o de eipen autoiV ou panteV cwrousin ton logon touton all oiV dedotai

Alexandrian
o de eipen autoiV ou panteV cwrousin ton logon [touton] all oiV dedotai

Latin Vulgate
19:11 qui dixit non omnes capiunt verbum istud sed quibus datum est

King James Version
19:11 But he said unto them, All [men] cannot receive this saying, save [they] to whom it is given.

American Standard Version
19:11 But he said unto them, Not all men can receive this saying, but they to whom it is given.

Bible in Basic English
19:11 But he said to them, Not all men are able to take in this saying, but only those to whom it is given.

Darby's English Translation
19:11 And he said to them, All cannot receive this word, but those to whom it has been given;

Douay Rheims
19:11 Who said to them: All men take not this word, but they to whom it is given.

Noah Webster Bible
19:11 But he said to them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.

Weymouth New Testament
19:11 "It is not every man," He replied, "who can receive this teaching, but only those on whom the grace has been bestowed.

World English Bible
19:11 But he said to them, "Not all men can receive this saying, but they to whom it is given.

Young's Literal Translation
19:11 And he said to them, `All do not receive this word, but those to whom it hath been given;

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
eisin gar eunoucoi oitineV ek koiliaV mhtroV egennhqhsan outwV kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisqhsan upo twn anqrwpwn kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisan eautouV dia thn basileian twn ouranwn o dunamenoV cwrein cwreitw

Scrivener 1894 Textus Receptus
eisin gar eunoucoi oitineV ek koiliaV mhtroV egennhqhsan outwV kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisqhsan upo twn anqrwpwn kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisan eautouV dia thn basileian twn ouranwn o dunamenoV cwrein cwreitw

Byzantine Majority
eisin gar eunoucoi oitineV ek koiliaV mhtroV egennhqhsan outwV kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisqhsan upo twn anqrwpwn kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisan eautouV dia thn basileian twn ouranwn o dunamenoV cwrein cwreitw

Alexandrian
eisin gar eunoucoi oitineV ek koiliaV mhtroV egennhqhsan outwV kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisqhsan upo twn anqrwpwn kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisan eautouV dia thn basileian twn ouranwn o dunamenoV cwrein cwreitw

Latin Vulgate
19:12 sunt enim eunuchi qui de matris utero sic nati sunt et sunt eunuchi qui facti sunt ab hominibus et sunt eunuchi qui se ipsos castraverunt propter regnum caelorum qui potest capere capiat

King James Version
19:12 For there are some eunuchs, which were so born from [their] mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive [it], let him receive [it].

American Standard Version
19:12 For there are eunuchs, that were so born from their mother`s womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven`s sake. He that is able to receive it, let him receive it.

Bible in Basic English
19:12 For there are men who, from birth, were without sex: and there are some who were made so by men: and there are others who have made themselves so for the kingdom of heaven. He who is able to take it, let him take it.

Darby's English Translation
19:12 for there are eunuchs which have been born thus from their mother`s womb; and there are eunuchs who have been made eunuchs of men; and there are eunuchs who have made eunuchs of themselves for the sake of the kingdom of the heavens. He that is able to receive it, let him receive it.

Douay Rheims
19:12 For there are eunuchs, who were born so from their mother's womb: and there are eunuchs, who were made so by men: and there are eunuchs, who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven. He that can take, let him take it.

Noah Webster Bible
19:12 For there are some eunuchs, who were so born from their mothers womb: and there are some eunuchs, who were made eunuchs by men: and there are eunuchs, who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it.

Weymouth New Testament
19:12 There are men who from their birth have been disabled from marriage, others who have been so disabled by men, and others who have disabled themselves for the sake of the Kingdom of the Heavens. He who is able to receive this, let him receive it."

World English Bible
19:12 For there are eunuchs, who were born that way from their mother`s womb, and there are eunuchs, who were made eunuchs by men: and there are eunuchs who made themselves eunuchs for the Kingdom of Heaven`s sake. He who is able to receive it, let him receive it."

Young's Literal Translation
19:12 for there are eunuchs who from the mother`s womb were so born; and there are eunuchs who were made eunuchs by men; and there are eunuchs who kept themselves eunuchs because of the reign of the heavens: he who is able to receive it -- let him receive.`

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
tote proshnecqh autw paidia ina taV ceiraV epiqh autoiV kai proseuxhtai oi de maqhtai epetimhsan autoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote proshnecqh autw paidia ina taV ceiraV epiqh autoiV kai proseuxhtai oi de maqhtai epetimhsan autoiV

Byzantine Majority
tote proshnecqh autw paidia ina taV ceiraV epiqh autoiV kai proseuxhtai oi de maqhtai epetimhsan autoiV

Alexandrian
tote proshnecqhsan autw paidia ina taV ceiraV epiqh autoiV kai proseuxhtai oi de maqhtai epetimhsan autoiV

Latin Vulgate
19:13 tunc oblati sunt ei parvuli ut manus eis inponeret et oraret discipuli autem increpabant eis

King James Version
19:13 Then were there brought unto him little children, that he should put [his] hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.

American Standard Version
19:13 Then were there brought unto him little children, that he should lay his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.

Bible in Basic English
19:13 Then some people took little children to him, so that he might put his hands on them in blessing: and the disciples said sharp words to them.

Darby's English Translation
19:13 Then there were brought to him little children that he might lay his hands on them and pray; but the disciples rebuked them.

Douay Rheims
19:13 Then were little children presented to him, that he should impose hands upon them and pray. And the disciples rebuked them.

Noah Webster Bible
19:13 Then were brought to him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.

Weymouth New Testament
19:13 Then young children were brought to Him for Him to put His hands on them and pray; but the disciples interfered.

World English Bible
19:13 Then little children were brought to him, that he should lay his hands on them, and pray; and the disciples rebuked them.

Young's Literal Translation
19:13 Then were brought near to him children that he might put hands on them and pray, and the disciples rebuked them.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsouV eipen afete ta paidia kai mh kwluete auta elqein proV me twn gar toioutwn estin h basileia twn ouranwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsouV eipen afete ta paidia kai mh kwluete auta elqein proV me twn gar toioutwn estin h basileia twn ouranwn

Byzantine Majority
o de ihsouV eipen afete ta paidia kai mh kwluete auta elqein proV me twn gar toioutwn estin h basileia twn ouranwn

Alexandrian
o de ihsouV eipen afete ta paidia kai mh kwluete auta elqein proV me twn gar toioutwn estin h basileia twn ouranwn

Latin Vulgate
19:14 Iesus vero ait eis sinite parvulos et nolite eos prohibere ad me venire talium est enim regnum caelorum

King James Version
19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.

American Standard Version
19:14 But Jesus said, Suffer the little children, and forbid them not, to come unto me: for to such belongeth the kingdom of heaven.

Bible in Basic English
19:14 But Jesus said, Let the little ones come to me, and do not keep them away: for of such is the kingdom of heaven.

Darby's English Translation
19:14 But Jesus said, Suffer little children, and do not hinder them from coming to me; for the kingdom of the heavens is of such:

Douay Rheims
19:14 But Jesus said to them: Suffer the little children, and forbid them not to come to me: for the kingdom of heaven is for such.

Noah Webster Bible
19:14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not to come to me: for of such is the kingdom of heaven.

Weymouth New Testament
19:14 Jesus however said, "Let the little children come to me, and do not hinder them; for it is to those who are childlike that the Kingdom of the Heavens belongs."

World English Bible
19:14 But Jesus said, "Allow the little children, and don`t forbid them to come to me; for to such belongs the Kingdom of Heaven."

Young's Literal Translation
19:14 But Jesus said, `Suffer the children, and forbid them not, to come unto me, for of such is the reign of the heavens;`

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epiqeiV autois taV ceiraV eporeuqh ekeiqen

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epiqeiV autois taV ceiraV eporeuqh ekeiqen

Byzantine Majority
kai epiqeiV autois taV ceiraV eporeuqh ekeiqen

Alexandrian
kai epiqeiV taV ceiraV autois eporeuqh ekeiqen

Latin Vulgate
19:15 et cum inposuisset eis manus abiit inde

King James Version
19:15 And he laid [his] hands on them, and departed thence.

American Standard Version
19:15 And he laid his hands on them, and departed thence.

Bible in Basic English
19:15 And he put his hands on them, and went away.

Darby's English Translation
19:15 and having laid his hands upon them, he departed thence.

Douay Rheims
19:15 And when he had imposed hands upon them, he departed from thence.

Noah Webster Bible
19:15 And he laid his hands on them, and departed thence.

Weymouth New Testament
19:15 So He laid His hands upon them and went away.

World English Bible
19:15 He laid his hands on them, and departed there.

Young's Literal Translation
19:15 and having laid on them his hands, he departed thence.

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
kai idou eiV proselqwn eipen autw didaskale agaqe ti agaqon poihsw ina ecw zwhn aiwnion

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai idou eiV proselqwn eipen autw didaskale agaqe ti agaqon poihsw ina ecw zwhn aiwnion

Byzantine Majority
kai idou eiV proselqwn eipen autw didaskale agaqe ti agaqon poihsw ina ecw zwhn aiwnion

Alexandrian
kai idou eiV proselqwn autw eipen didaskale ti agaqon poihsw ina scw zwhn aiwnion

Latin Vulgate
19:16 et ecce unus accedens ait illi magister bone quid boni faciam ut habeam vitam aeternam

King James Version
19:16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

American Standard Version
19:16 And behold, one came to him and said, Teacher, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

Bible in Basic English
19:16 And one came to him and said, Master, what good thing have I to do, so that I may have eternal life?

Darby's English Translation
19:16 And lo, one coming up said to him, Teacher, what good thing shall I do that I may have life eternal?

Douay Rheims
19:16 And behold one came and said to him: Good master, what good shall I do that I may have life everlasting?

Noah Webster Bible
19:16 And behold, one came and said to him, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life?

Weymouth New Testament
19:16 "Teacher," said one man, coming up to Him, "what that is good shall I do in order to win the Life of the Ages?"

World English Bible
19:16 Behold, one came to him and said, "Good teacher, what good thing shall I do, that I may have eternal life?"

Young's Literal Translation
19:16 And lo, one having come near, said to him, `Good teacher, what good thing shall I do, that I may have life age-during?`

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
o de eipen autw ti me legeis agaqon oudeis agaqos ei mh eiV o qeos ei de qeleiV eiselqein eiV thn zwhn thrhson taV entolaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de eipen autw ti me legeis agaqon oudeis agaqos ei mh eiV o qeos ei de qeleiV eiselqein eiV thn zwhn thrhson taV entolaV

Byzantine Majority
o de eipen autw ti me legeis agaqon oudeis agaqos ei mh eiV o qeos ei de qeleiV eiselqein eiV thn zwhn thrhson taV entolaV

Alexandrian
o de eipen autw ti me erwtas peri tou agaqou eiV estin o agaqos ei de qeleiV eiV thn zwhn eiselqein thrhson taV entolaV

Latin Vulgate
19:17 qui dixit ei quid me interrogas de bono unus est bonus Deus si autem vis ad vitam ingredi serva mandata

King James Version
19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? [there is] none good but one, [that is], God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

American Standard Version
19:17 And he said unto him, Why askest thou me concerning that which is good? One there is who is good: but if thou wouldest enter into life, keep the commandments.

Bible in Basic English
19:17 And he said to him, Why are you questioning me about what is good? One there is who is good: but if you have a desire to go into life, keep the rules of the law.

Darby's English Translation
19:17 And he said to him, What askest thou me concerning goodness? one is good. But if thou wouldest enter into life, keep the commandments.

Douay Rheims
19:17 Who said to him: Why asketh thou me concerning good? One is good, God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments.

Noah Webster Bible
19:17 And he said to him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

Weymouth New Testament
19:17 "Why do you ask me," He replied, "about what is good? There is only One who is truly good. But if you desire to enter into Life, keep the Commandments."

World English Bible
19:17 He said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, that is, God. But if you want to enter into life, keep the commandments."

Young's Literal Translation
19:17 And he said to him, `Why me dost thou call good? no one is good except One -- God; but if thou dost will to enter into the life, keep the commands.`

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autw poiaV o de ihsouV eipen to ou foneuseiV ou moiceuseiV ou kleyeiV ou yeudomarturhseiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autw poiaV o de ihsouV eipen to ou foneuseiV ou moiceuseiV ou kleyeiV ou yeudomarturhseiV

Byzantine Majority
legei autw poiaV o de ihsouV eipen to ou foneuseiV ou moiceuseiV ou kleyeiV ou yeudomarturhseiV

Alexandrian
legei autw poiaV o de ihsouV eipen to ou foneuseiV ou moiceuseiV ou kleyeiV ou yeudomarturhseiV

Latin Vulgate
19:18 dicit illi quae Iesus autem dixit non homicidium facies non adulterabis non facies furtum non falsum testimonium dices

King James Version
19:18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,

American Standard Version
19:18 He saith unto him, Which? And Jesus said, Thou shalt not kill, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,

Bible in Basic English
19:18 He says to him, Which? And Jesus said, Do not put anyone to death, Do not be untrue in married life, Do not take what is not yours, Do not give false witness,

Darby's English Translation
19:18 He says to him, Which? And Jesus said, Thou shalt not kill, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,

Douay Rheims
19:18 He said to him: Which? And Jesus said: Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness.

Noah Webster Bible
19:18 He saith to him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,

Weymouth New Testament
19:18 "Which Commandments?" he asked. Jesus answered, "`Thou shalt not kill;' `Thou shalt not commit adultery;' `Thou shalt not steal;' `Thou shalt not lie in giving evidence;'

World English Bible
19:18 He said to him, "Which ones?" Jesus said, "You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not offer false testimony.

Young's Literal Translation
19:18 He saith to him, `What kind?` And Jesus said, `Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
tima ton patera sou kai thn mhtera kai agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

Scrivener 1894 Textus Receptus
tima ton patera sou kai thn mhtera kai agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

Byzantine Majority
tima ton patera kai thn mhtera kai agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

Alexandrian
tima ton patera kai thn mhtera kai agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

Latin Vulgate
19:19 honora patrem et matrem et diliges proximum tuum sicut te ipsum

King James Version
19:19 Honour thy father and [thy] mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

American Standard Version
19:19 Honor thy father and mother; and, Thou shalt love thy neighbor as thyself.

Bible in Basic English
19:19 Give honour to your father and your mother: and, Have love for your neighbour as for yourself.

Darby's English Translation
19:19 Honour thy father and thy mother, and Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Douay Rheims
19:19 Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbor as thyself.

Noah Webster Bible
19:19 Honor thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbor as thyself.

Weymouth New Testament
19:19 `Honour thy father and thy mother'; and `Thou shalt love thy fellow man as much as thyself.'"

World English Bible
19:19 Honor your father and mother. And, you shall love your neighbor as yourself."

Young's Literal Translation
19:19 honour thy father and mother, and, thou shalt love thy neighbor as thyself.`

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autw o neaniskoV panta tauta efulaxamhn ek neothtos mou ti eti usterw

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autw o neaniskoV panta tauta efulaxamhn ek neothtos mou ti eti usterw

Byzantine Majority
legei autw o neaniskoV panta tauta efulaxamhn ek neothtos mou ti eti usterw

Alexandrian
legei autw o neaniskoV panta tauta efulaxa ti eti usterw

Latin Vulgate
19:20 dicit illi adulescens omnia haec custodivi quid adhuc mihi deest

King James Version
19:20 The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?

American Standard Version
19:20 The young man saith unto him, All these things have I observed: what lack I yet?

Bible in Basic English
19:20 The young man says to him, All these things have I done: what more is there?

Darby's English Translation
19:20 The young man says to him, All these have I kept; what lack I yet?

Douay Rheims
19:20 The young man saith to him: All these I have kept from my youth, what is yet wanting to me?

Noah Webster Bible
19:20 The young man saith to him, All these things have I kept from my youth: what lack I yet?

Weymouth New Testament
19:20 "All of these," said the young man, "I have carefully kept. What do I still lack?"

World English Bible
19:20 The young man said to him, "All these things I have observed from my youth. What do I still lack?"

Young's Literal Translation
19:20 The young man saith to him, `All these did I keep from my youth; what yet do I lack?`

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
efh autw o ihsouV ei qeleiV teleioV einai upage pwlhson sou ta uparconta kai doV ptwcoiV kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi

Scrivener 1894 Textus Receptus
efh autw o ihsouV ei qeleiV teleioV einai upage pwlhson sou ta uparconta kai doV ptwcoiV kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi

Byzantine Majority
efh autw o ihsouV ei qeleiV teleioV einai upage pwlhson sou ta uparconta kai doV ptwcoiV kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi

Alexandrian
efh autw o ihsouV ei qeleiV teleioV einai upage pwlhson sou ta uparconta kai doV [tois] ptwcoiV kai exeiV qhsauron en ouranois kai deuro akolouqei moi

Latin Vulgate
19:21 ait illi Iesus si vis perfectus esse vade vende quae habes et da pauperibus et habebis thesaurum in caelo et veni sequere me

King James Version
19:21 Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go [and] sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come [and] follow me.

American Standard Version
19:21 Jesus said unto him, If thou wouldest be perfect, go, sell that which thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.

Bible in Basic English
19:21 Jesus said to him, If you have a desire to be complete, go, get money for your property, and give it to the poor, and you will have wealth in heaven: and come after me.

Darby's English Translation
19:21 Jesus said to him, If thou wouldest be perfect, go, sell what thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven; and come, follow me.

Douay Rheims
19:21 Jesus saith to him: If thou wilt be perfect, go sell what thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come follow me.

Noah Webster Bible
19:21 Jesus said to him, If thou wilt be perfect, go and sell what thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.

Weymouth New Testament
19:21 "If you desire to be perfect," replied Jesus, "go and sell all that you have, and give to the poor, and you shall have wealth in Heaven; and come, follow me."

World English Bible
19:21 Jesus said to him, "If you want to be perfect, go, sell what you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me."

Young's Literal Translation
19:21 Jesus said to him, `If thou dost will to be perfect, go away, sell what thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, follow me.`

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
akousaV de o neaniskoV ton logon aphlqen lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla

Scrivener 1894 Textus Receptus
akousaV de o neaniskoV ton logon aphlqen lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla

Byzantine Majority
akousaV de o neaniskoV ton logon aphlqen lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla

Alexandrian
akousaV de o neaniskoV ton logon aphlqen lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla

Latin Vulgate
19:22 cum audisset autem adulescens verbum abiit tristis erat enim habens multas possessiones

King James Version
19:22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.

American Standard Version
19:22 But when the young man heard the saying, he went away sorrowful; for he was one that had great possessions.

Bible in Basic English
19:22 But hearing these words the young man went away sorrowing: for he had much property.

Darby's English Translation
19:22 But the young man, having heard the word, went away grieved, for he had large possessions.

Douay Rheims
19:22 And when the young man had heard this word, he went away sad: for he had great possessions.

Noah Webster Bible
19:22 But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.

Weymouth New Testament
19:22 On hearing those words the young man went away much cast down; for he had much property.

World English Bible
19:22 But when the young man heard the saying, he went away sad, for he was one who had great possessions.

Young's Literal Translation
19:22 And the young man, having heard the word, went away sorrowful, for he had many possessions;

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou amhn legw umin oti duskolws plousioV eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou amhn legw umin oti duskolws plousioV eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn

Byzantine Majority
o de ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou amhn legw umin oti duskolws plousioV eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn

Alexandrian
o de ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou amhn legw umin oti plousioV duskolws eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn

Latin Vulgate
19:23 Iesus autem dixit discipulis suis amen dico vobis quia dives difficile intrabit in regnum caelorum

King James Version
19:23 Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.

American Standard Version
19:23 And Jesus said unto his disciples, Verily I say unto you, It is hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven.

Bible in Basic English
19:23 And Jesus said to his disciples, Truly I say to you, It is hard for a man with much money to go into the kingdom of heaven.

Darby's English Translation
19:23 And Jesus said to his disciples, Verily I say unto you, A rich man shall with difficulty enter into the kingdom of the heavens;

Douay Rheims
19:23 Then Jesus said to his disciples: Amen, I say to you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.

Noah Webster Bible
19:23 Then said Jesus to his disciples, Verily I say to you, that a rich man shall with difficulty enter into the kingdom of heaven.

Weymouth New Testament
19:23 So Jesus said to His disciples, "I solemnly tell you that it is with difficulty that a rich man will enter the Kingdom of the Heavens.

World English Bible
19:23 Jesus said to his disciples, "Most assuredly I say to you, a rich man will enter into the Kingdom of Heaven with difficulty.

Young's Literal Translation
19:23 and Jesus said to his disciples, `Verily I say to you, that hardly shall a rich man enter into the reign of the heavens;

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
palin de legw umin eukopwteron estin kamhlon dia truphmatoV rafidoV dielqein h plousion eiV thn basileian tou qeou eiselqein

Scrivener 1894 Textus Receptus
palin de legw umin eukopwteron estin kamhlon dia truphmatoV rafidoV dielqein h plousion eiV thn basileian tou qeou eiselqein

Byzantine Majority
palin de legw umin eukopwteron estin kamhlon dia truphmatoV rafidoV dielqein h plousion eiV thn basileian tou qeou eiselqein

Alexandrian
palin de legw umin eukopwteron estin kamhlon dia truphmatoV rafidoV dielqein h plousion eiselqein eiV thn basileian tou qeou

Latin Vulgate
19:24 et iterum dico vobis facilius est camelum per foramen acus transire quam divitem intrare in regnum caelorum

King James Version
19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

American Standard Version
19:24 And again I say unto you, It is easier for a camel to go through a needle`s eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

Bible in Basic English
19:24 And again I say to you, It is simpler for a camel to go through a needle's eye, than for a man with much money to go into the kingdom of God.

Darby's English Translation
19:24 and again I say unto you, It is easier for a camel to enter a needle`s eye than a rich man into the kingdom of God.

Douay Rheims
19:24 And again I say to you: It is easier for a camel to pass through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of heaven.

Noah Webster Bible
19:24 And again I say to you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

Weymouth New Testament
19:24 Yes, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the Kingdom of God."

World English Bible
19:24 Again I tell you, it is easier for a camel to go through a needle`s eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God."

Young's Literal Translation
19:24 and again I say to you, it is easier for a camel through the eye of a needle to go, than for a rich man to enter into the reign of God.`

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
akousanteV de oi maqhtai autou exeplhssonto sfodra legonteV tiV ara dunatai swqhnai

Scrivener 1894 Textus Receptus
akousanteV de oi maqhtai autou exeplhssonto sfodra legonteV tiV ara dunatai swqhnai

Byzantine Majority
akousanteV de oi maqhtai autou exeplhssonto sfodra legonteV tiV ara dunatai swqhnai

Alexandrian
akousanteV de oi maqhtai exeplhssonto sfodra legonteV tiV ara dunatai swqhnai

Latin Vulgate
19:25 auditis autem his discipuli mirabantur valde dicentes quis ergo poterit salvus esse

King James Version
19:25 When his disciples heard [it], they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?

American Standard Version
19:25 And when the disciples heard it, they were astonished exceedingly, saying, Who then can be saved?

Bible in Basic English
19:25 And the disciples, hearing this, were greatly surprised, saying, Who then may have salvation?

Darby's English Translation
19:25 And when the disciples heard it they were exceedingly astonished, saying, Who then can be saved?

Douay Rheims
19:25 And when they had heard this, the disciples wondered very much, saying: Who then can be saved?

Noah Webster Bible
19:25 When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?

Weymouth New Testament
19:25 These words utterly amazed the disciples, and they asked, "Who then can be saved?"

World English Bible
19:25 When the disciples heard it, they were exceedingly astonished, saying, "Who then can be saved?"

Young's Literal Translation
19:25 And his disciples having heard, were amazed exceedingly, saying, `Who, then, is able to be saved?`

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
embleyaV de o ihsouV eipen autoiV para anqrwpoiV touto adunaton estin para de qew panta dunata estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
embleyaV de o ihsouV eipen autoiV para anqrwpoiV touto adunaton estin para de qew panta dunata estin

Byzantine Majority
embleyaV de o ihsouV eipen autoiV para anqrwpoiV touto adunaton estin para de qew panta dunata [estin]

Alexandrian
embleyaV de o ihsouV eipen autoiV para anqrwpoiV touto adunaton estin para de qew panta dunata

Latin Vulgate
19:26 aspiciens autem Iesus dixit illis apud homines hoc inpossibile est apud Deum autem omnia possibilia sunt

King James Version
19:26 But Jesus beheld [them], and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.

American Standard Version
19:26 And Jesus looking upon them said to them, With men this is impossible; but with God all things are possible.

Bible in Basic English
19:26 And Jesus, looking at them, said, With men this is not possible; but with God all things are possible.

Darby's English Translation
19:26 But Jesus, looking on them, said to them, With men this is impossible; but with God all things are possible.

Douay Rheims
19:26 And Jesus beholding, said to them: With men this is impossible: but with God all things are possible.

Noah Webster Bible
19:26 But Jesus beheld them, and said to them, With men this is impossible, but with God all things are possible.

Weymouth New Testament
19:26 Jesus looked at them and said, "With men this is impossible, but with God everything is possible."

World English Bible
19:26 Looking at them, Jesus said, "With men this is impossible; but with God all things are possible."

Young's Literal Translation
19:26 And Jesus having earnestly beheld, said to them, `With men this is impossible, but with God all things are possible.`

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
tote apokriqeiV o petroV eipen autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote apokriqeiV o petroV eipen autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin

Byzantine Majority
tote apokriqeiV o petroV eipen autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin

Alexandrian
tote apokriqeiV o petroV eipen autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin

Latin Vulgate
19:27 tunc respondens Petrus dixit ei ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te quid ergo erit nobis

King James Version
19:27 Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore?

American Standard Version
19:27 Then answered Peter and said unto him, Lo, we have left all, and followed thee; what then shall we have?

Bible in Basic English
19:27 Then Peter said to him, See, we have given up everything and have come after you; what then will we have?

Darby's English Translation
19:27 Then Peter answering said to him, Behold, *we* have left all things and have followed thee; what then shall happen to us?

Douay Rheims
19:27 Then Peter answering, said to him: Behold we have left all things, and have followed thee: what therefore shall we have?

Noah Webster Bible
19:27 Then answered Peter, and said to him, Behold, we have forsaken all, and followed thee? what shall we have therefore?

Weymouth New Testament
19:27 Then Peter said to Jesus, "See, *we* have forsaken everything and followed you; what then will be *our* reward?"

World English Bible
19:27 Then Peter answered, "Behold, we have left everything, and followed you. What then will we have?"

Young's Literal Translation
19:27 Then Peter answering said to him, `Lo, we did leave all, and follow thee, what then shall we have?`

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsouV eipen autoiV amhn legw umin oti umeiV oi akolouqhsanteV moi en th paliggenesia otan kaqish o uioV tou anqrwpou epi qronou doxhV autou kaqisesqe kai umeiV epi dwdeka qronouV krinonteV taV dwdeka fulaV tou israhl

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsouV eipen autoiV amhn legw umin oti umeiV oi akolouqhsanteV moi en th paliggenesia otan kaqish o uioV tou anqrwpou epi qronou doxhV autou kaqisesqe kai umeiV epi dwdeka qronouV krinonteV taV dwdeka fulaV tou israhl

Byzantine Majority
o de ihsouV eipen autoiV amhn legw umin oti umeiV oi akolouqhsanteV moi en th paliggenesia otan kaqish o uioV tou anqrwpou epi qronou doxhV autou kaqisesqe kai umeiV epi dwdeka qronouV krinonteV taV dwdeka fulaV tou israhl

Alexandrian
o de ihsouV eipen autoiV amhn legw umin oti umeiV oi akolouqhsanteV moi en th paliggenesia otan kaqish o uioV tou anqrwpou epi qronou doxhV autou kaqhsesqe kai umeiV epi dwdeka qronouV krinonteV taV dwdeka fulaV tou israhl

Latin Vulgate
19:28 Iesus autem dixit illis amen dico vobis quod vos qui secuti estis me in regeneratione cum sederit Filius hominis in sede maiestatis suae sedebitis et vos super sedes duodecim iudicantes duodecim tribus Israhel

King James Version
19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

American Standard Version
19:28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye who have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Bible in Basic English
19:28 And Jesus said to them, Truly I say to you that in the time when all things are made new, and the Son of man is seated in his glory, you who have come after me will be seated on twelve seats, judging the twelve tribes of Israel.

Darby's English Translation
19:28 And Jesus said to them, Verily I say unto you, That *ye* who have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit down upon his throne of glory, *ye* also shall sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Douay Rheims
19:28 And Jesus said to them: Amen, I say to you, that you, who have followed me, in the regeneration, when the Son of man shall sit on the seat of his majesty, you also shall sit on twelve seats judging the twelve tribes of Israel.

Noah Webster Bible
19:28 And Jesus said to them, Verily I say to you, that ye who have followed me in the regeneration, when the Son of man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Weymouth New Testament
19:28 "I solemnly tell you," replied Jesus, "that in the New Creation, when the Son of Man has taken His seat on His glorious throne, all of you who have followed me shall also sit on twelve thrones and judge the twelve tribes of Israel.

World English Bible
19:28 Jesus said to them, "Most assuredly I tell you, that you who have followed me, in the regeneration when the Son of Man will sit on the throne of his glory, you also will sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Young's Literal Translation
19:28 And Jesus said to them, `Verily I say to you, that ye who did follow me, in the regeneration, when the Son of Man may sit upon a throne of his glory, shall sit -- ye also -- upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel;

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
kai paV os afhken oikiaV h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouV eneken tou onomatoV mou ekatontaplasiona lhyetai kai zwhn aiwnion klhronomhsei

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai paV os afhken oikiaV h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouV eneken tou onomatoV mou ekatontaplasiona lhyetai kai zwhn aiwnion klhronomhsei

Byzantine Majority
kai paV os afhken oikiaV h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouV eneken tou onomatoV mou ekatontaplasiona lhyetai kai zwhn aiwnion klhronomhsei

Alexandrian
kai paV ostis afhken oikiaV h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera h tekna h agrouV eneken tou onomatoV mou ekatontaplasiona lhmyetai kai zwhn aiwnion klhronomhsei

Latin Vulgate
19:29 et omnis qui reliquit domum vel fratres aut sorores aut patrem aut matrem aut uxorem aut filios aut agros propter nomen meum centuplum accipiet et vitam aeternam possidebit

King James Version
19:29 And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.

American Standard Version
19:29 And every one that hath left houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or children, or lands, for my name`s sake, shall receive a hundredfold, and shall inherit eternal life.

Bible in Basic English
19:29 And everyone who has given up houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or child, or land, for my name, will be given a hundred times as much, and have eternal life.

Darby's English Translation
19:29 And every one who has left houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name`s sake, shall receive a hundredfold, and shall inherit life eternal.

Douay Rheims
19:29 And every one that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall possess life everlasting.

Noah Webster Bible
19:29 And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my name's sake, shall receive a hundred-fold, and shall inherit everlasting life.

Weymouth New Testament
19:29 And whoever has forsaken houses, or brothers or sisters, or father or mother, or children or lands, for my sake, shall receive many times as much and shall have as his inheritance the Life of the Ages.

World English Bible
19:29 Everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name`s sake, will receive one hundred times, and will inherit eternal life.

Young's Literal Translation
19:29 and every one who left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields, for my name`s sake, an hundredfold shall receive, and life age-during shall inherit;

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
polloi de esontai prwtoi escatoi kai escatoi prwtoi

Scrivener 1894 Textus Receptus
polloi de esontai prwtoi escatoi kai escatoi prwtoi

Byzantine Majority
polloi de esontai prwtoi escatoi kai escatoi prwtoi

Alexandrian
polloi de esontai prwtoi escatoi kai escatoi prwtoi

Latin Vulgate
19:30 multi autem erunt primi novissimi et novissimi primi

King James Version
19:30 But many [that are] first shall be last; and the last [shall be] first.

American Standard Version
19:30 But many shall be last that are first; and first that are last.

Bible in Basic English
19:30 But a great number who are first will be last, and some who are last will be first.

Darby's English Translation
19:30 But many first shall be last, and last first.

Douay Rheims
19:30 And many that are first, shall be last: and the last shall be first.

Noah Webster Bible
19:30 But many that are first shall be last, and the last shall be first.

Weymouth New Testament
19:30 "But many who are now first will be last, and many who are now last will be first.

World English Bible
19:30 But many will be last who are first; and first who are last.

Young's Literal Translation
19:30 and many first shall be last, and last first.

 

Matthew 20

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com