Parallel Greek New Testament

Matthew 16

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Return to Index

Chapter 17

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai meq hmeraV ex paralambanei o ihsouV ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon autou kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai meq hmeraV ex paralambanei o ihsouV ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon autou kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian

Byzantine Majority
kai meq hmeraV ex paralambanei o ihsouV ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon autou kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian

Alexandrian
kai meq hmeraV ex paralambanei o ihsouV ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon autou kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian

Latin Vulgate
17:1 et post dies sex adsumpsit Iesus Petrum et Iacobum et Iohannem fratrem eius et ducit illos in montem excelsum seorsum

King James Version
17:1 And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart,

American Standard Version
17:1 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart:

Bible in Basic English
17:1 And after six days Jesus takes with him Peter, and James, and John, his brother, and makes them go up with him into a high mountain by themselves.

Darby's English Translation
17:1 And after six days Jesus takes with him Peter, and James, and John his brother, and brings them up into a high mountain apart.

Douay Rheims
17:1 And after six days Jesus taketh unto him Peter and James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart:

Noah Webster Bible
17:1 And after six days, Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them upon a high mountain apart.

Weymouth New Testament
17:1 Six day later, Jesus took with Him Peter and the brothers James and John, and brought them up a high mountain to a solitary place.

World English Bible
17:1 After six days, Jesus took with him Peter, James, and John, his brother, and brought them up into a high mountain by themselves.

Young's Literal Translation
17:1 And after six days Jesus taketh Peter, and James, and John his brother, and doth bring them up to a high mount by themselves,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai metemorfwqh emprosqen autwn kai elamyen to proswpon autou wV o hlioV ta de imatia autou egeneto leuka wV to fwV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai metemorfwqh emprosqen autwn kai elamyen to proswpon autou wV o hlioV ta de imatia autou egeneto leuka wV to fwV

Byzantine Majority
kai metemorfwqh emprosqen autwn kai elamyen to proswpon autou wV o hlioV ta de imatia autou egenonto leuka wV to fwV

Alexandrian
kai metemorfwqh emprosqen autwn kai elamyen to proswpon autou wV o hlioV ta de imatia autou egeneto leuka wV to fwV

Latin Vulgate
17:2 et transfiguratus est ante eos et resplenduit facies eius sicut sol vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nix

King James Version
17:2 And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.

American Standard Version
17:2 and he was transfigured before them; and his face did shine as the sun, and his garments became white as the light.

Bible in Basic English
17:2 And he was changed in form before them; and his face was shining like the sun, and his clothing became white as light.

Darby's English Translation
17:2 And he was transfigured before them. And his face shone as the sun, and his garments became white as the light;

Douay Rheims
17:2 And he was transfigured before them. And his face did shine as the sun: and his garments became white as snow.

Noah Webster Bible
17:2 And he was transfigured before them: and his face shone as the sun, and his raiment was white as the light.

Weymouth New Testament
17:2 There in their presence His form underwent a change; His face shone like the sun, and His raiment became as white as the light.

World English Bible
17:2 He was transfigured before them. His face shone like the sun, and his garments became white as the light.

Young's Literal Translation
17:2 and he was transfigured before them, and his face shone as the sun, and his garments did become white as the light,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai idou wfqhsan autoiV mwshs kai hliaV met autou sullalountes

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai idou wfqhsan autoiV mwshs kai hliaV met autou sullalountes

Byzantine Majority
kai idou wfqhsan autoiV mwshs kai hliaV met autou sullalountes

Alexandrian
kai idou wfqh autoiV mwushs kai hliaV sullalountes met autou

Latin Vulgate
17:3 et ecce apparuit illis Moses et Helias cum eo loquentes

King James Version
17:3 And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him.

American Standard Version
17:3 And behold, there appeared unto them Moses and Elijah talking with him.

Bible in Basic English
17:3 And Moses and Elijah came before their eyes, talking with him.

Darby's English Translation
17:3 and lo, Moses and Elias appeared to them talking with him.

Douay Rheims
17:3 And behold there appeared to them Moses and Elias talking with him.

Noah Webster Bible
17:3 And behold, there appeared to them Moses and Elijah talking with him.

Weymouth New Testament
17:3 And suddenly Moses and Elijah appeared to them conversing with Him.

World English Bible
17:3 Behold, there appeared to them Moses and Elijah talking with him.

Young's Literal Translation
17:3 and lo, appear to them did Moses and Elijah, talking together with him.

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
apokriqeiV de o petroV eipen tw ihsou kurie kalon estin hmaV wde einai ei qeleiV poihswmen wde treiV skhnaV soi mian kai mwsh mian kai mian hlia

Scrivener 1894 Textus Receptus
apokriqeiV de o petroV eipen tw ihsou kurie kalon estin hmaV wde einai ei qeleiV poihswmen wde treiV skhnaV soi mian kai mwsh mian kai mian hlia

Byzantine Majority
apokriqeiV de o petroV eipen tw ihsou kurie kalon estin hmaV wde einai ei qeleiV poihswmen wde treiV skhnaV soi mian kai mwsh mian kai mian hlia

Alexandrian
apokriqeiV de o petroV eipen tw ihsou kurie kalon estin hmaV wde einai ei qeleiV poihsw wde treiV skhnaV soi mian kai mwusei mian kai hlia mian

Latin Vulgate
17:4 respondens autem Petrus dixit ad Iesum Domine bonum est nos hic esse si vis faciamus hic tria tabernacula tibi unum et Mosi unum et Heliae unum

King James Version
17:4 Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.

American Standard Version
17:4 And Peter answered, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, I will make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah.

Bible in Basic English
17:4 And Peter made answer and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here: if you will let me, I will make here three tents, one for you, and one for Moses, and one for Elijah.

Darby's English Translation
17:4 And Peter answering said to Jesus, Lord, it is good we should be here. If thou wilt, let us make here three tabernacles: for thee one, and for Moses one, and one for Elias.

Douay Rheims
17:4 And Peter answering, said to Jesus: Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias.

Noah Webster Bible
17:4 Then answered Peter, and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah.

Weymouth New Testament
17:4 Then Peter said to Jesus, "Master, we are thankful to you that we are here. If you approve, I will put up three tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah."

World English Bible
17:4 Peter answered, and said to Jesus, "Lord, it is good for us to be here. If you want, let`s make three tents here: one for you, one for Moses, and one for Elijah."

Young's Literal Translation
17:4 And Peter answering said to Jesus, `Sir, it is good to us to be here; if thou wilt, we may make here three booths -- for thee one, and for Moses one, and one for Elijah.`

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
eti autou lalountoV idou nefelh fwteinh epeskiasen autouV kai idou fwnh ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa autou akouete

Scrivener 1894 Textus Receptus
eti autou lalountoV idou nefelh fwteinh epeskiasen autouV kai idou fwnh ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa autou akouete

Byzantine Majority
eti autou lalountoV idou nefelh fwteinh epeskiasen autouV kai idou fwnh ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa autou akouete

Alexandrian
eti autou lalountoV idou nefelh fwteinh epeskiasen autouV kai idou fwnh ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa akouete autou

Latin Vulgate
17:5 adhuc eo loquente ecce nubes lucida obumbravit eos et ecce vox de nube dicens hic est Filius meus dilectus in quo mihi bene conplacuit ipsum audite

King James Version
17:5 While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.

American Standard Version
17:5 While he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold, a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.

Bible in Basic English
17:5 While he was still talking, a bright cloud came over them: and a voice out of the cloud, saying, This is my dearly loved Son, with whom I am well pleased; give ear to him.

Darby's English Translation
17:5 While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and lo, a voice out of the cloud, saying, *This* is my beloved Son, in whom I have found my delight: hear him.

Douay Rheims
17:5 And as he was yet speaking, behold a bright cloud overshadowed them. And lo, a voice out of the cloud, saying: This is my beloved Son, in whom I am well pleased: hear ye him.

Noah Webster Bible
17:5 While he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased: hear ye him.

Weymouth New Testament
17:5 He was still speaking when a luminous cloud spread over them; and a voice was heard from within the cloud, which said, "This is My Son dearly beloved, in whom is My delight. Listen to Him."

World English Bible
17:5 While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. Behold, a voice out of the cloud, saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to him."

Young's Literal Translation
17:5 While he is yet speaking, lo, a bright cloud overshadowed them, and lo, a voice out of the cloud, saying, `This is My Son, -- the Beloved, in whom I did delight; hear him.`

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
kai akousanteV oi maqhtai epeson epi proswpon autwn kai efobhqhsan sfodra

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai akousanteV oi maqhtai epeson epi proswpon autwn kai efobhqhsan sfodra

Byzantine Majority
kai akousanteV oi maqhtai epeson epi proswpon autwn kai efobhqhsan sfodra

Alexandrian
kai akousanteV oi maqhtai epesan epi proswpon autwn kai efobhqhsan sfodra

Latin Vulgate
17:6 et audientes discipuli ceciderunt in faciem suam et timuerunt valde

King James Version
17:6 And when the disciples heard [it], they fell on their face, and were sore afraid.

American Standard Version
17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.

Bible in Basic English
17:6 And at these words the disciples went down on their faces in great fear.

Darby's English Translation
17:6 And the disciples hearing it fell upon their faces, and were greatly terrified.

Douay Rheims
17:6 And the disciples hearing, fell upon their face, and were very much afraid.

Noah Webster Bible
17:6 And when the disciples heard it, they fell on their face, and were in great fear.

Weymouth New Testament
17:6 On hearing this voice, the disciples fell on their faces and were filled with terror.

World English Bible
17:6 When the disciples heard it, they fell on their faces, and were very afraid.

Young's Literal Translation
17:6 And the disciples having heard, did fall upon their face, and were exceedingly afraid,

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
kai proselqwn o ihsouV hyato autwn kai eipen egerqhte kai mh fobeisqe

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai proselqwn o ihsouV hyato autwn kai eipen egerqhte kai mh fobeisqe

Byzantine Majority
kai proselqwn o ihsouV hyato autwn kai eipen egerqhte kai mh fobeisqe

Alexandrian
kai proshlqen o ihsouV kai ayamenos autwn eipen egerqhte kai mh fobeisqe

Latin Vulgate
17:7 et accessit Iesus et tetigit eos dixitque eis surgite et nolite timere

King James Version
17:7 And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.

American Standard Version
17:7 And Jesus came and touched them and said, Arise, and be not afraid.

Bible in Basic English
17:7 And Jesus came and put his hand on them and said, Get up and have no fear.

Darby's English Translation
17:7 And Jesus coming to them touched them, and said, Rise up, and be not terrified.

Douay Rheims
17:7 And Jesus came and touched them: and said to them, Arise, and fear not.

Noah Webster Bible
17:7 And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.

Weymouth New Testament
17:7 But Jesus came and touched them, and said, "Rouse yourselves and have no fear."

World English Bible
17:7 Jesus came and touched them and said, "Get up, and don`t be afraid."

Young's Literal Translation
17:7 and Jesus having come near, touched them, and said, `Rise, be not afraid,`

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
eparanteV de touV ofqalmouV autwn oudena eidon ei mh ton ihsoun monon

Scrivener 1894 Textus Receptus
eparanteV de touV ofqalmouV autwn oudena eidon ei mh ton ihsoun monon

Byzantine Majority
eparanteV de touV ofqalmouV autwn oudena eidon ei mh ton ihsoun monon

Alexandrian
eparanteV de touV ofqalmouV autwn oudena eidon ei mh auton ihsoun monon

Latin Vulgate
17:8 levantes autem oculos suos neminem viderunt nisi solum Iesum

King James Version
17:8 And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.

American Standard Version
17:8 And lifting up their eyes, they saw no one, save Jesus only.

Bible in Basic English
17:8 And lifting up their eyes, they saw no one, but Jesus only.

Darby's English Translation
17:8 And lifting up their eyes, they saw no one but Jesus alone.

Douay Rheims
17:8 And they lifting up their eyes saw no one but only Jesus.

Noah Webster Bible
17:8 And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.

Weymouth New Testament
17:8 So they looked up, and saw no one but Jesus.

World English Bible
17:8 Lifting up their eyes, they saw no one, except Jesus alone.

Young's Literal Translation
17:8 and having lifted up their eyes, they saw no one, except Jesus only.

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai katabainontwn autwn apo tou orouV eneteilato autoiV o ihsouV legwn mhdeni eiphte to orama ewV ou o uioV tou anqrwpou ek nekrwn anasth

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai katabainontwn autwn apo tou orouV eneteilato autoiV o ihsouV legwn mhdeni eiphte to orama ewV ou o uioV tou anqrwpou ek nekrwn anasth

Byzantine Majority
kai katabainontwn autwn ek tou orouV eneteilato autoiV o ihsouV legwn mhdeni eiphte to orama ewV ou o uioV tou anqrwpou ek nekrwn anasth

Alexandrian
kai katabainontwn autwn ek tou orouV eneteilato autoiV o ihsouV legwn mhdeni eiphte to orama ewV ou o uioV tou anqrwpou ek nekrwn egerqh

Latin Vulgate
17:9 et descendentibus illis de monte praecepit Iesus dicens nemini dixeritis visionem donec Filius hominis a mortuis resurgat

King James Version
17:9 And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.

American Standard Version
17:9 And as they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen from the dead.

Bible in Basic English
17:9 And when they were coming down from the mountain, Jesus gave them orders, saying, Let no man have word of what you have seen, till the Son of man has come again from the dead.

Darby's English Translation
17:9 And as they descended from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no one, until the Son of man be risen up from among the dead.

Douay Rheims
17:9 And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying: Tell the vision to no man, till the Son of man be risen from the dead.

Noah Webster Bible
17:9 And as they were descending the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be raised again from the dead.

Weymouth New Testament
17:9 As they were descending the mountain, Jesus laid a command upon them. "Tell no one," He said, "of the sight you have seen till the Son of Man has risen from among the dead."

World English Bible
17:9 As they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, "Don`t tell anyone what you saw, until the Son of Man has risen from the dead."

Young's Literal Translation
17:9 And as they are coming down from the mount, Jesus charged them, saying, `Say to no one the vision, till the Son of Man out of the dead may rise.`

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ephrwthsan auton oi maqhtai autou legonteV ti oun oi grammateiV legousin oti hlian dei elqein prwton

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ephrwthsan auton oi maqhtai autou legonteV ti oun oi grammateiV legousin oti hlian dei elqein prwton

Byzantine Majority
kai ephrwthsan auton oi maqhtai autou legonteV ti oun oi grammateiV legousin oti hlian dei elqein prwton

Alexandrian
kai ephrwthsan auton oi maqhtai legonteV ti oun oi grammateiV legousin oti hlian dei elqein prwton

Latin Vulgate
17:10 et interrogaverunt eum discipuli dicentes quid ergo scribae dicunt quod Heliam oporteat primum venire

King James Version
17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?

American Standard Version
17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elijah must first come?

Bible in Basic English
17:10 And his disciples, questioning him, said, Why then do the scribes say that Elijah has to come first?

Darby's English Translation
17:10 And his disciples demanded of him saying, Why then say the scribes that Elias must first have come?

Douay Rheims
17:10 And his disciples asked him, saying: Why then do the scribes say that Elias must come first?

Noah Webster Bible
17:10 And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes, that Elijah must first come?

Weymouth New Testament
17:10 "Why then," asked the disciples, "do the Scribes say that Elijah must first come?"

World English Bible
17:10 His disciples asked him, saying, "Then why do the scribes say that Elijah must come first?

Young's Literal Translation
17:10 And his disciples questioned him, saying, `Why then do the scribes say that Elijah it behoveth to come first?`

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsous apokriqeiV eipen autois hliaV men ercetai prwton kai apokatasthsei panta

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsous apokriqeiV eipen autois hliaV men ercetai prwton kai apokatasthsei panta

Byzantine Majority
o de ihsous apokriqeiV eipen autois hliaV men ercetai prwton kai apokatasthsei panta

Alexandrian
o de apokriqeiV eipen hliaV men ercetai kai apokatasthsei panta

Latin Vulgate
17:11 at ille respondens ait eis Helias quidem venturus est et restituet omnia

King James Version
17:11 And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.

American Standard Version
17:11 And he answered and said, Elijah indeed cometh, and shall restore all things:

Bible in Basic English
17:11 And in answer he said, Elijah truly has to come and put all things right:

Darby's English Translation
17:11 And he answering said to them, Elias indeed comes first and will restore all things.

Douay Rheims
17:11 But he answering, said to them: Elias indeed shall come, and restore all things.

Noah Webster Bible
17:11 And Jesus answered and said to them, Elijah truly will first come, and restore all things:

Weymouth New Testament
17:11 "Elijah was indeed to come," He replied, "and would reform everything.

World English Bible
17:11 Jesus answered them, "Elijah indeed comes first, and will restore all things,

Young's Literal Translation
17:11 And Jesus answering said to them, `Elijah doth indeed come first, and shall restore all things,

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
legw de umin oti hliaV hdh hlqen kai ouk epegnwsan auton all epoihsan en autw osa hqelhsan outwV kai o uioV tou anqrwpou mellei pascein up autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
legw de umin oti hliaV hdh hlqen kai ouk epegnwsan auton all epoihsan en autw osa hqelhsan outwV kai o uioV tou anqrwpou mellei pascein up autwn

Byzantine Majority
legw de umin oti hliaV hdh hlqen kai ouk epegnwsan auton alla epoihsan en autw osa hqelhsan outwV kai o uioV tou anqrwpou mellei pascein up autwn

Alexandrian
legw de umin oti hliaV hdh hlqen kai ouk epegnwsan auton alla epoihsan en autw osa hqelhsan outwV kai o uioV tou anqrwpou mellei pascein up autwn

Latin Vulgate
17:12 dico autem vobis quia Helias iam venit et non cognoverunt eum sed fecerunt in eo quaecumque voluerunt sic et Filius hominis passurus est ab eis

King James Version
17:12 But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.

American Standard Version
17:12 but I say into you, that Elijah is come already, and they knew him not, but did unto him whatsoever they would. Even so shall the Son of man also suffer of them.

Bible in Basic English
17:12 But I say to you that Elijah has come, and they had no knowledge of him, but did to him whatever they were pleased to do; the same will the Son of man undergo at their hands.

Darby's English Translation
17:12 But I say unto you that Elias has already come, and they have not known him, but have done unto him whatever they would. Thus also the Son of man is about to suffer from them.

Douay Rheims
17:12 But I say to you, that Elias is already come, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they had a mind. So also the Son of man shall suffer from them.

Noah Webster Bible
17:12 But I say to you, that Elijah is come already, and they knew him not, but have done to him whatever they pleased: likewise will also the Son of man suffer by them.

Weymouth New Testament
17:12 But I tell you that he has already come, and they did not recognize him, but dealt with him as they chose. And before long the Son of Man will be treated by them in a similar way."

World English Bible
17:12 but I tell you that Elijah has come already, and they didn`t recognize him, but did to him whatever they wanted to. Even so will the Son of Man also suffer by them."

Young's Literal Translation
17:12 and I say to you -- Elijah did already come, and they did not know him, but did with him whatever they would, so also the Son of Man is about to suffer by them.`

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
tote sunhkan oi maqhtai oti peri iwannou tou baptistou eipen autoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote sunhkan oi maqhtai oti peri iwannou tou baptistou eipen autoiV

Byzantine Majority
tote sunhkan oi maqhtai oti peri iwannou tou baptistou eipen autoiV

Alexandrian
tote sunhkan oi maqhtai oti peri iwannou tou baptistou eipen autoiV

Latin Vulgate
17:13 tunc intellexerunt discipuli quia de Iohanne Baptista dixisset eis

King James Version
17:13 Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.

American Standard Version
17:13 Then understood the disciples that he spake unto them of John the Baptist.

Bible in Basic English
17:13 Then the disciples saw that he was talking to them of John the Baptist.

Darby's English Translation
17:13 Then the disciples understood that he spoke to them of John the baptist.

Douay Rheims
17:13 Then the disciples understood, that he had spoken to them of John the Baptist.

Noah Webster Bible
17:13 Then the disciples understood that he spoke to them concerning John the Baptist.

Weymouth New Testament
17:13 Then it dawned upon the disciples that it was John the Baptist about whom He had spoken to them.

World English Bible
17:13 Then the disciples understood that he spoke to them of John the Baptizer.

Young's Literal Translation
17:13 Then understood the disciples that concerning John the Baptist he spake to them.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
kai elqontwn autwn proV ton oclon proshlqen autw anqrwpoV gonupetwn autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai elqontwn autwn proV ton oclon proshlqen autw anqrwpoV gonupetwn autw

Byzantine Majority
kai elqontwn autwn proV ton oclon proshlqen autw anqrwpoV gonupetwn auton

Alexandrian
kai elqontwn proV ton oclon proshlqen autw anqrwpoV gonupetwn auton

Latin Vulgate
17:14 et cum venisset ad turbam accessit ad eum homo genibus provolutus ante eum dicens Domine miserere filii mei quia lunaticus est et male patitur nam saepe cadit in ignem et crebro in aquam

King James Version
17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a [certain] man, kneeling down to him, and saying,

American Standard Version
17:14 And when they were come to the multitude, there came to him a man, kneeling to him, saying,

Bible in Basic English
17:14 And when they came to the people, a man went down on his knees to him, saying,

Darby's English Translation
17:14 And when they came to the crowd, a man came to him, falling on his knees before him, and saying,

Douay Rheims
17:14 And when he was come to the multitude, there came to him a man falling down on his knees before him, saying: Lord, have pity on my son, for he is a lunatic, and suffereth much: for he falleth often into the fire, and often into the water.

Noah Webster Bible
17:14 And when they had come to the multitude, there came to him a certain man kneeling down to him, and saying,

Weymouth New Testament
17:14 When they had returned to the people, there came to Him a man who fell on his knees before Him and besought Him.

World English Bible
17:14 When they came to the multitude, there came to him a man, kneeling to him, saying,

Young's Literal Translation
17:14 And when they came unto the multitude, there came to him a man, kneeling down to him,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legwn kurie elehson mou ton uion oti selhniazetai kai kakwV pascei pollakiV gar piptei eiV to pur kai pollakiV eiV to udwr

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legwn kurie elehson mou ton uion oti selhniazetai kai kakwV pascei pollakiV gar piptei eiV to pur kai pollakiV eiV to udwr

Byzantine Majority
kai legwn kurie elehson mou ton uion oti selhniazetai kai kakwV pascei pollakiV gar piptei eiV to pur kai pollakiV eiV to udwr

Alexandrian
kai legwn kurie elehson mou ton uion oti selhniazetai kai kakwV pascei pollakiV gar piptei eiV to pur kai pollakiV eiV to udwr

Latin Vulgate
17:15 et obtuli eum discipulis tuis et non potuerunt curare eum

King James Version
17:15 Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.

American Standard Version
17:15 Lord, have mercy on my son: for he is epileptic, and suffereth grievously; for oft-times he falleth into the fire, and off-times into the water.

Bible in Basic English
17:15 Lord have mercy on my son: for he is off his head, and is in great pain; and frequently he goes falling into the fire, and frequently into the water.

Darby's English Translation
17:15 Lord, have mercy on my son, for he is lunatic, and suffers sorely; for often he falls into the fire and often into the water.

Douay Rheims
17:15 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

Noah Webster Bible
17:15 Lord, have mercy on my son; for he is lunatic, and grievously distressed; for often he falleth into the fire, and often into the water.

Weymouth New Testament
17:15 "Sir," he said, "have pity on my son, for he is an epileptic and is very ill. Often he falls into the fire and often into the water.

World English Bible
17:15 "Lord, have mercy on my son, for he is epileptic, and suffers grievously; for he often falls into the fire, and often into the water.

Young's Literal Translation
17:15 and saying, `Sir, deal kindly with my son, for he is lunatic, and doth suffer miserably, for often he doth fall into the fire, and often into the water,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
kai proshnegka auton toiV maqhtaiV sou kai ouk hdunhqhsan auton qerapeusai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai proshnegka auton toiV maqhtaiV sou kai ouk hdunhqhsan auton qerapeusai

Byzantine Majority
kai proshnegka auton toiV maqhtaiV sou kai ouk hdunhqhsan auton qerapeusai

Alexandrian
kai proshnegka auton toiV maqhtaiV sou kai ouk hdunhqhsan auton qerapeusai

Latin Vulgate
17:16 respondens Iesus ait o generatio incredula et perversa quousque ero vobiscum usquequo patiar vos adferte huc illum ad me

King James Version
17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

American Standard Version
17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

Bible in Basic English
17:16 And I took him to your disciples, and they were not able to make him well.

Darby's English Translation
17:16 And I brought him to thy disciples, and they were not able to heal him.

Douay Rheims
17:16 Then Jesus answered and said: O unbelieving and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? bring him hither to me.

Noah Webster Bible
17:16 And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

Weymouth New Testament
17:16 I have brought him to your disciples, and they have not been able to cure him."

World English Bible
17:16 So I brought him to your disciples, and they could not cure him."

Young's Literal Translation
17:16 and I brought him near to thy disciples, and they were not able to heal him.`

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote esomai meq umwn ewV pote anexomai umwn ferete moi auton wde

Scrivener 1894 Textus Receptus
apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote esomai meq umwn ewV pote anexomai umwn ferete moi auton wde

Byzantine Majority
apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote esomai meq umwn ewV pote anexomai umwn ferete moi auton wde

Alexandrian
apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote meq umwn esomai ewV pote anexomai umwn ferete moi auton wde

Latin Vulgate
17:17 et increpavit ei Iesus et exiit ab eo daemonium et curatus est puer ex illa hora

King James Version
17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.

American Standard Version
17:17 And Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him hither to me.

Bible in Basic English
17:17 And Jesus, answering, said, O false and foolish generation, how long will I be with you? how long will I put up with you? let him come here to me.

Darby's English Translation
17:17 And Jesus answering said, O unbelieving and perverted generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? Bring him here to me.

Douay Rheims
17:17 And Jesus rebuked him, and the devil went out of him, and the child was cured from that hour.

Noah Webster Bible
17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.

Weymouth New Testament
17:17 "O unbelieving and perverse generation!" replied Jesus; "how long shall I be with you? how long shall I endure you? Bring him to me."

World English Bible
17:17 Jesus answered, "Faithless and perverse generation! How long will I be with you? How long will I bear with you? Bring him here to me."

Young's Literal Translation
17:17 And Jesus answering said, `O generation, unstedfast and perverse, till when shall I be with you? till when shall I bear you? bring him to me hither;`

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epetimhsen autw o ihsouV kai exhlqen ap autou to daimonion kai eqerapeuqh o paiV apo thV wraV ekeinhV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epetimhsen autw o ihsouV kai exhlqen ap autou to daimonion kai eqerapeuqh o paiV apo thV wraV ekeinhV

Byzantine Majority
kai epetimhsen autw o ihsouV kai exhlqen ap autou to daimonion kai eqerapeuqh o paiV apo thV wraV ekeinhV

Alexandrian
kai epetimhsen autw o ihsouV kai exhlqen ap autou to daimonion kai eqerapeuqh o paiV apo thV wraV ekeinhV

Latin Vulgate
17:18 tunc accesserunt discipuli ad Iesum secreto et dixerunt quare nos non potuimus eicere illum

King James Version
17:18 And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.

American Standard Version
17:18 And Jesus rebuked him; and the demon went out of him: and the boy was cured from that hour.

Bible in Basic English
17:18 And Jesus gave orders to the unclean spirit, and it went out of him: and the boy was made well from that hour.

Darby's English Translation
17:18 And Jesus rebuked him, and the demon went out from him, and the boy was healed from that hour.

Douay Rheims
17:18 Then came the disciples to Jesus secretly, and said: Why could not we cast him out?

Noah Webster Bible
17:18 And Jesus rebuked the demon, and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.

Weymouth New Testament
17:18 Then Jesus reprimanded the demon, and it came out and left him; and the boy was cured from that moment.

World English Bible
17:18 Jesus rebuked him, the demon went out of him, and the boy was cured from that hour.

Young's Literal Translation
17:18 and Jesus rebuked him, and the demon went out of him, and the lad was healed from that hour.

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
tote proselqonteV oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon diati hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote proselqonteV oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon diati hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto

Byzantine Majority
tote proselqonteV oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon dia ti hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto

Alexandrian
tote proselqonteV oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon dia ti hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto

Latin Vulgate
17:19 dicit illis propter incredulitatem vestram amen quippe dico vobis si habueritis fidem sicut granum sinapis dicetis monti huic transi hinc et transibit et nihil inpossibile erit vobis

King James Version
17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?

American Standard Version
17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast it out?

Bible in Basic English
17:19 Then the disciples came to Jesus privately, and said, Why were we not able to send it out?

Darby's English Translation
17:19 Then the disciples, coming to Jesus apart, said to him, Why were not *we* able to cast him out?

Douay Rheims
17:19 Jesus said to them: Because of your unbelief. For, amen I say to you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say to this mountain, Remove from hence hither, and it shall remove; and nothing shall be impossible to you.

Noah Webster Bible
17:19 Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?

Weymouth New Testament
17:19 Then the disciples came to Jesus privately and asked Him, "Why could not we expel the demon?"

World English Bible
17:19 Then the disciples came to Jesus privately, and said, "Why couldn`t we cast it out?"

Young's Literal Translation
17:19 Then the disciples having come to Jesus by himself, said, `Wherefore were we not able to cast him out?`

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsous eipen autoiV dia thn apistian umwn amhn gar legw umin ean echte pistin wV kokkon sinapewV ereite tw orei toutw metabhqi enteuqen ekei kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsous eipen autoiV dia thn apistian umwn amhn gar legw umin ean echte pistin wV kokkon sinapewV ereite tw orei toutw metabhqi enteuqen ekei kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin

Byzantine Majority
o de ihsous eipen autoiV dia thn apistian umwn amhn gar legw umin ean echte pistin wV kokkon sinapewV ereite tw orei toutw metabhqi enteuqen ekei kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin

Alexandrian
o de legei autoiV dia thn oligopistian umwn amhn gar legw umin ean echte pistin wV kokkon sinapewV ereite tw orei toutw metaba enqen ekei kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin

Latin Vulgate
17:20 hoc autem genus non eicitur nisi per orationem et ieiunium

King James Version
17:20 And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

American Standard Version
17:20 And he saith unto them, Because of your little faith: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

Bible in Basic English
17:20 And he says to them, Because of your little faith: for truly I say to you, If you have faith as a grain of mustard seed, you will say to this mountain, Be moved from this place to that; and it will be moved; and nothing will be impossible to you.

Darby's English Translation
17:20 And he says to them, Because of your unbelief; for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say to this mountain, Be transported hence there, and it shall transport itself; and nothing shall be impossible to you.

Douay Rheims
17:20 But this kind is not cast out but by prayer and fasting.

Noah Webster Bible
17:20 And Jesus said to them, Because of your unbelief: for verily I say to you, If ye have faith as a grain of mustard-seed, ye shall say to this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove; and nothing shall be impossible to you.

Weymouth New Testament
17:20 "Because your faith is so small," He replied; "for I solemnly declare to you that if you have faith like a mustard-seed, you shall say to this mountain, `Remove from this place to that,' and it will remove; and nothing shall be impossible to you.

World English Bible
17:20 He said to them, "Because of your unbelief. For most assuredly I tell you, if you have faith as a grain of mustard seed, you will tell this mountain, `Move from here to there,` and it will move; and nothing will be impossible to you.

Young's Literal Translation
17:20 And Jesus said to them, `Through your want of faith; for verily I say to you, if ye may have faith as a grain of mustard, ye shall say to this mount, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible to you,

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
touto de to genos ouk ekporeuetai ei mh en proseuch kai nhsteia

Scrivener 1894 Textus Receptus
touto de to genos ouk ekporeuetai ei mh en proseuch kai nhsteia

Byzantine Majority
touto de to genos ouk ekporeuetai ei mh en proseuch kai nhsteia

Alexandrian

Latin Vulgate
17:21 conversantibus autem eis in Galilaea dixit illis Iesus Filius hominis tradendus est in manus hominum

King James Version
17:21 Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.

American Standard Version
17:21 But this kind goeth not out save by prayer and fasting.

Bible in Basic English
17:21

Darby's English Translation
17:21 But this kind does not go out but by prayer and fasting.

Douay Rheims
17:21 And when they abode together in Galilee, Jesus said to them: The Son of man shall be betrayed into the hands of men:

Noah Webster Bible
17:21 However, this kind goeth not out, but by prayer and fasting.

Weymouth New Testament
17:21 But an evil spirit of this kind is only driven out by prayer and fasting."

World English Bible
17:21 But this kind doesn`t go out except by prayer and fasting."

Young's Literal Translation
17:21 and this kind doth not go forth except in prayer and fasting.`

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
anastrefomenwn de autwn en th galilaia eipen autoiV o ihsouV mellei o uioV tou anqrwpou paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
anastrefomenwn de autwn en th galilaia eipen autoiV o ihsouV mellei o uioV tou anqrwpou paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

Byzantine Majority
anastrefomenwn de autwn en th galilaia eipen autoiV o ihsouV mellei o uioV tou anqrwpou paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

Alexandrian
sustrefomenwn de autwn en th galilaia eipen autoiV o ihsouV mellei o uioV tou anqrwpou paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

Latin Vulgate
17:22 et occident eum et tertio die resurget et contristati sunt vehementer

King James Version
17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:

American Standard Version
17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be delivered up into the hands of men;

Bible in Basic English
17:22 And while they were going about in Galilee, Jesus said to them, The Son of man will be given up into the hands of men;

Darby's English Translation
17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said to them, The Son of man is about to be delivered up into the hands of men,

Douay Rheims
17:22 And they shall kill him, and the third day he shall rise again. And they were troubled exceedingly.

Noah Webster Bible
17:22 And while they abode in Galilee, Jesus said to them, The Son of man will be betrayed into the hands of men:

Weymouth New Testament
17:22 As they were travelling about in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is about to be betrayed into the hands of men;

World English Bible
17:22 While they were staying in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is about to be delivered up into the hands of men,

Young's Literal Translation
17:22 And while they are living in Galilee, Jesus said to them, `The Son of Man is about to be delivered up to the hands of men,

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apoktenousin auton kai th trith hmera egerqhsetai kai eluphqhsan sfodra

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apoktenousin auton kai th trith hmera egerqhsetai kai eluphqhsan sfodra

Byzantine Majority
kai apoktenousin auton kai th trith hmera egerqhsetai kai eluphqhsan sfodra

Alexandrian
kai apoktenousin auton kai th trith hmera egerqhsetai kai eluphqhsan sfodra

Latin Vulgate
17:23 et cum venissent Capharnaum accesserunt qui didragma accipiebant ad Petrum et dixerunt magister vester non solvit didragma

King James Version
17:23 And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry.

American Standard Version
17:23 and they shall kill him, and the third day he shall be raised up. And they were exceeding sorry.

Bible in Basic English
17:23 And they will put him to death, and the third day he will come again from the dead. And they were very sad.

Darby's English Translation
17:23 and they shall kill him; and the third day he shall be raised up. And they were greatly grieved.

Douay Rheims
17:23 And when they were come to Capharnaum, they that recieved the didrachmas, came to Peter and said to him: Doth not your master pay the didrachmas?

Noah Webster Bible
17:23 And they will kill him, and the third day he will be raised again: And they were exceedingly grieved.

Weymouth New Testament
17:23 they will put Him to death, but on the third day He will be raised to life again." And they were exceedingly distressed.

World English Bible
17:23 and they will kill him, and the third day he will be raised up." They were exceedingly sorry.

Young's Literal Translation
17:23 and they shall kill him, and the third day he shall rise,` and they were exceeding sorry.

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
elqontwn de autwn eiV kapernaoum proshlqon oi ta didracma lambanonteV tw petrw kai eipon o didaskaloV umwn ou telei ta didracma

Scrivener 1894 Textus Receptus
elqontwn de autwn eiV kapernaoum proshlqon oi ta didracma lambanonteV tw petrw kai eipon o didaskaloV umwn ou telei ta didracma

Byzantine Majority
elqontwn de autwn eiV kapernaoum proshlqon oi ta didracma lambanonteV tw petrw kai eipon o didaskaloV umwn ou telei ta didracma

Alexandrian
elqontwn de autwn eiV kafarnaoum proshlqon oi ta didracma lambanonteV tw petrw kai eipan o didaskaloV umwn ou telei [ta] didracma

Latin Vulgate
17:24 ait etiam et cum intrasset domum praevenit eum Iesus dicens quid tibi videtur Simon reges terrae a quibus accipiunt tributum vel censum a filiis suis an ab alienis

King James Version
17:24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute [money] came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?

American Standard Version
17:24 And when they were come to Capernaum, they that received the half-shekel came to Peter, and said, Doth not your teacher pay the half-shekel?

Bible in Basic English
17:24 And when they had come to Capernaum, those who took the Temple tax came to Peter and said, Does not your master make payment of the Temple tax?

Darby's English Translation
17:24 And when they came to Capernaum, those who received the didrachmas came to Peter and said, Does your teacher not pay the didrachmas?

Douay Rheims
17:24 He said: Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying: What is thy opinion, Simon? The kings of the earth, of whom do they receive tribute or custom? of their own children, or of strangers?

Noah Webster Bible
17:24 And when they had come to Capernaum, they that received tribute-money, came to Peter, and said, Doth not your Master pay tribute?

Weymouth New Testament
17:24 After their arrival at Capernaum the collectors of the half-shekel came and asked Peter, "Does not your Teacher pay the half-shekel?"

World English Bible
17:24 When they were come to Capernaum, those who collected the didrachmas came to Peter, and said, "Doesn`t your teacher pay the didrachma?"

Young's Literal Translation
17:24 And they having come to Capernaum, those receiving the didrachms came near to Peter, and said, `Your teacher -- doth he not pay the didrachms?` He saith, `Yes.`

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
legei nai kai ote eishlqen eiV thn oikian proefqasen auton o ihsouV legwn ti soi dokei simwn oi basileiV thV ghV apo tinwn lambanousin telh h khnson apo twn uiwn autwn h apo twn allotriwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei nai kai ote eishlqen eiV thn oikian proefqasen auton o ihsouV legwn ti soi dokei simwn oi basileiV thV ghV apo tinwn lambanousin telh h khnson apo twn uiwn autwn h apo twn allotriwn

Byzantine Majority
legei nai kai ote eishlqen eiV thn oikian proefqasen auton o ihsouV legwn ti soi dokei simwn oi basileiV thV ghV apo tinwn lambanousin telh h khnson apo twn uiwn autwn h apo twn allotriwn

Alexandrian
legei nai kai elqonta eiV thn oikian proefqasen auton o ihsouV legwn ti soi dokei simwn oi basileiV thV ghV apo tinwn lambanousin telh h khnson apo twn uiwn autwn h apo twn allotriwn

Latin Vulgate
17:25 et ille dixit ab alienis dixit illi Iesus ergo liberi sunt filii

King James Version
17:25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

American Standard Version
17:25 He saith, Yea. And when he came into the house, Jesus spake first to him, saying, What thinkest thou, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive toll or tribute? from their sons, or from strangers?

Bible in Basic English
17:25 He says, Yes. And when he came into the house, Jesus said to him, What is your opinion, Simon? from whom do the kings of the earth get payment or tax? from their sons or from other people?

Darby's English Translation
17:25 He says, Yes. And when he came into the house, Jesus anticipated him, saying, What dost thou think, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive custom or tribute? from their own sons or from strangers?

Douay Rheims
17:25 And he said: Of strangers. Jesus said to him: Then the children are free.

Noah Webster Bible
17:25 He saith, Yes. And when he had come into the house, Jesus anticipated him, saying, What thinkest thou, Simon? from whom do the kings of the earth take custom or tribute? from their own children, or from strangers?

Weymouth New Testament
17:25 "Yes," he replied, and then went into the house. But before he spoke a word Jesus said, "What think you, Simon? From whom do this world's kings receive customs or capitation tax? from their own children, or from others?"

World English Bible
17:25 He said, "Yes." When he came into the house, Jesus anticipated him, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth receive toll or tribute? From their sons, or from strangers?"

Young's Literal Translation
17:25 And when he came into the house, Jesus anticipated him, saying, `What thinkest thou, Simon? the kings of the earth -- from whom do they receive custom or poll-tax? from their sons or from the strangers?`

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autw o petros apo twn allotriwn efh autw o ihsouV arage eleuqeroi eisin oi uioi

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autw o petros apo twn allotriwn efh autw o ihsouV arage eleuqeroi eisin oi uioi

Byzantine Majority
legei autw o petros apo twn allotriwn efh autw o ihsouV arage eleuqeroi eisin oi uioi

Alexandrian
eipontos de apo twn allotriwn efh autw o ihsouV ara ge eleuqeroi eisin oi uioi

Latin Vulgate
17:26 ut autem non scandalizemus eos vade ad mare et mitte hamum et eum piscem qui primus ascenderit tolle et aperto ore eius invenies staterem illum sumens da eis pro me et te

King James Version
17:26 Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.

American Standard Version
17:26 And when he said, From strangers, Jesus said unto him, Therefore the sons are free.

Bible in Basic English
17:26 And when he said, From other people, Jesus said to him, Then are the sons free.

Darby's English Translation
17:26 Peter says to him, From strangers. Jesus said to him, Then are the sons free.

Douay Rheims
17:26 But that we may not scandalize them, go to the sea, and cast in a hook: and that fish which shall first come up, take: and when thou hast opened its mouth, thou shalt find a stater: take that, and give it to them for me and thee.

Noah Webster Bible
17:26 Peter saith to him, From strangers. Jesus saith to him, Then are the children free.

Weymouth New Testament
17:26 "From others," he replied. "Then the children go free," said Jesus.

World English Bible
17:26 Peter said to him, "From strangers." Jesus said to him, "Therefore the sons are exempt.

Young's Literal Translation
17:26 Peter saith to him, `From the strangers.` Jesus said to him, `Then are the sons free;

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
ina de mh skandaliswmen autouV poreuqeiV eiV thn qalassan bale agkistron kai ton anabanta prwton icqun aron kai anoixaV to stoma autou eurhseiV stathra ekeinon labwn doV autoiV anti emou kai sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ina de mh skandaliswmen autouV poreuqeiV eiV thn qalassan bale agkistron kai ton anabanta prwton icqun aron kai anoixaV to stoma autou eurhseiV stathra ekeinon labwn doV autoiV anti emou kai sou

Byzantine Majority
ina de mh skandaliswmen autouV poreuqeiV eiV thn qalassan bale agkistron kai ton anabainonta prwton icqun aron kai anoixaV to stoma autou eurhseiV stathra ekeinon labwn doV autoiV anti emou kai sou

Alexandrian
ina de mh skandaliswmen autouV poreuqeiV eiV qalassan bale agkistron kai ton anabanta prwton icqun aron kai anoixaV to stoma autou eurhseiV stathra ekeinon labwn doV autoiV anti emou kai sou

Latin Vulgate
17:27

King James Version
17:27 Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.

American Standard Version
17:27 But, lest we cause them to stumble, go thou to the sea, and cast a hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a shekel: that take, and give unto them for me and thee.

Bible in Basic English
17:27 But, so that we may not be a cause of trouble to them, go to the sea, and let down a hook, and take the first fish which comes up; and in his mouth you will see a bit of money: take that, and give it to them for me and you.

Darby's English Translation
17:27 But that we may not be an offence to them, go to the sea and cast a hook, and take the first fish that comes up, and when thou hast opened its mouth thou wilt find a stater; take that and give it to them for me and thee.

Douay Rheims
17:27

Noah Webster Bible
17:27 Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast a hook, and take the fish that first cometh up: and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: take that, and give to them for me and thee.

Weymouth New Testament
17:27 "However, lest we cause them to sin, go and throw a hook into the Lake, and take the first fish that comes up. When you open its mouth, you will find a shekel in it: bring that coin and give it to them for yourself and me."

World English Bible
17:27 But, lest we cause them to stumble, go to the sea, and cast a hook, and take up the first fish that comes up. When you have opened his mouth, you will find a stater. Take that, and give it to them for me and you."

Young's Literal Translation
17:27 but, that we may not cause them to stumble, having gone to the sea, cast a hook, and the fish that hath come up first take thou up, and having opened its mouth, thou shalt find a stater, that having taken, give to them for me and thee.`

 

Matthew 18

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com