Parallel Greek New Testament

Matthew 15

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Return to Index

Chapter 16

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai proselqonteV oi farisaioi kai saddoukaioi peirazonteV ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideixai autoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai proselqonteV oi farisaioi kai saddoukaioi peirazonteV ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideixai autoiV

Byzantine Majority
kai proselqonteV oi farisaioi kai saddoukaioi peirazonteV ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideixai autoiV

Alexandrian
kai proselqonteV oi farisaioi kai saddoukaioi peirazonteV ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideixai autoiV

Latin Vulgate
16:1 et accesserunt ad eum Pharisaei et Sadducaei temptantes et rogaverunt eum ut signum de caelo ostenderet eis

King James Version
16:1 The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.

American Standard Version
16:1 And the Pharisees and Sadducees came, and trying him asked him to show them a sign from heaven.

Bible in Basic English
16:1 And the Pharisees and Sadducees came and, testing him, made a request to him to give them a sign from heaven.

Darby's English Translation
16:1 And the Pharisees and Sadducees, coming to him, asked him, tempting him, to shew them a sign out of heaven.

Douay Rheims
16:1 And there came to him the Pharisees and Sadduccees tempting: and they asked him to shew them a sign from heaven.

Noah Webster Bible
16:1 The Pharisees also and the Sadducees came, and, tempting, desired him that he would show them a sign from heaven.

Weymouth New Testament
16:1 Here the Pharisees and Sadducees came to Him; and, to make trial of Him, they asked Him to show them a sign in the sky.

World English Bible
16:1 The Pharisees and Sadducees came, and testing him, asked him to show them a sign from heaven.

Young's Literal Translation
16:1 And the Pharisees and Sadducees having come, tempting, did question him, to shew to them a sign from the heaven,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
o de apokriqeiV eipen autoiV oyias genomenhV legete eudia purrazei gar o ouranoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de apokriqeiV eipen autoiV oyias genomenhV legete eudia purrazei gar o ouranoV

Byzantine Majority
o de apokriqeiV eipen autoiV oyias genomenhV legete eudia purrazei gar o ouranoV

Alexandrian
o de apokriqeiV eipen autoiV [oyias genomenhV legete eudia purrazei gar o ouranoV

Latin Vulgate
16:2 at ille respondens ait eis facto vespere dicitis serenum erit rubicundum est enim caelum

King James Version
16:2 He answered and said unto them, When it is evening, ye say, [It will be] fair weather: for the sky is red.

American Standard Version
16:2 But he answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the heaven is red.

Bible in Basic English
16:2 But in answer he said to them, At nightfall you say, The weather will be good, for the sky is red.

Darby's English Translation
16:2 But he answering said to them, When evening is come, ye say, Fine weather, for the sky is red;

Douay Rheims
16:2 But he answered and said to them: When it is evening, you say, It will be fair weather, for the sky is red.

Noah Webster Bible
16:2 He answered and said to them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red.

Weymouth New Testament
16:2 He replied, "In the evening you say, `It will be fine weather, for the sky is red;'

World English Bible
16:2 But he answered them, "When it is evening, you say, `It will be fair weather, for the sky is red.`

Young's Literal Translation
16:2 and he answering said to them, `Evening having come, ye say, Fair weather, for the heaven is red,

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai prwi shmeron ceimwn purrazei gar stugnazwn o ouranoV upokritai to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou dunasqe

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai prwi shmeron ceimwn purrazei gar stugnazwn o ouranoV upokritai to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou dunasqe

Byzantine Majority
kai prwi shmeron ceimwn purrazei gar stugnazwn o ouranoV upokritai to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou dunasqe

Alexandrian
kai prwi shmeron ceimwn purrazei gar stugnazwn o ouranoV to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou dunasqe]

Latin Vulgate
16:3 et mane hodie tempestas rutilat enim triste caelum

King James Version
16:3 And in the morning, [It will be] foul weather to day: for the sky is red and lowring. O [ye] hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not [discern] the signs of the times?

American Standard Version
16:3 And in the morning, It will be foul weather to-day: for the heaven is red and lowering. Ye know how to discern the face of the heaven; but ye cannot discern the signs of the times.

Bible in Basic English
16:3 And in the morning, The weather will be bad today, for the sky is red and angry. You are able to see the face of heaven, but not the signs of the times.

Darby's English Translation
16:3 and in the morning, A storm to-day, for the sky is red and lowering; ye know how to discern the face of the sky, but ye cannot the signs of the times.

Douay Rheims
16:3 And in the morning: To day there will be a storm, for the sky is red and lowering. You know then how to discern the face of the sky: and can you not know the signs of the times?

Noah Webster Bible
16:3 And in the morning, It will be foul weather to-day: for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?

Weymouth New Testament
16:3 and in the morning, `It will be rough weather to-day, for the sky is red and murky.' You learn how to distinguish the aspect of the heavens, but the signs of the times you cannot.

World English Bible
16:3 In the morning, `It will be foul weather today, for the sky is red and threatening.` Hypocrites! You know how to discern the appearance of the sky, but you can`t discern the signs of the times.

Young's Literal Translation
16:3 and at morning, Foul weather to-day, for the heaven is red -- gloomy; hypocrites, the face of the heavens indeed ye do know to discern, but the signs of the times ye are not able!

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou kai katalipwn autouV aphlqen

Scrivener 1894 Textus Receptus
genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou kai katalipwn autouV aphlqen

Byzantine Majority
genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou kai katalipwn autouV aphlqen

Alexandrian
genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna kai katalipwn autouV aphlqen

Latin Vulgate
16:4 faciem ergo caeli diiudicare nostis signa autem temporum non potestis generatio mala et adultera signum quaerit et signum non dabitur ei nisi signum Ionae et relictis illis abiit

King James Version
16:4 A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.

American Standard Version
16:4 An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of Jonah. And he left them, and departed.

Bible in Basic English
16:4 An evil and false generation is searching after a sign; and no sign will be given to it but the sign of Jonah. And he went away from them.

Darby's English Translation
16:4 A wicked and adulterous generation seeks after a sign, and a sign shall not be given to it save the sign of Jonas. And he left them and went away.

Douay Rheims
16:4 A wicked and adulterous generation seeketh after a sign: and a sign shall not be given it, but the sign of Jonas the prophet. And he left them, and went away.

Noah Webster Bible
16:4 A wicked and adulterous generation seeketh for a sign; and there shall no sign been to it, but the sign of the prophet Jonah. And he left them, and departed.

Weymouth New Testament
16:4 A wicked and faithless generation are eager for a sign; but none shall be given to them except the sign of Jonah." and He left them and went away.

World English Bible
16:4 An evil and adulterous generation seeks after a sign, and there will be no sign given to it, but the sign of the prophet Jonah." He left them, and departed.

Young's Literal Translation
16:4 `A generation evil and adulterous doth seek a sign, and a sign shall not be given to it, except the sign of Jonah the prophet;` and having left them he went away.

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
kai elqonteV oi maqhtai autou eiV to peran epelaqonto artouV labein

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai elqonteV oi maqhtai autou eiV to peran epelaqonto artouV labein

Byzantine Majority
kai elqonteV oi maqhtai autou eiV to peran epelaqonto artouV labein

Alexandrian
kai elqonteV oi maqhtai eiV to peran epelaqonto artouV labein

Latin Vulgate
16:5 et cum venissent discipuli eius trans fretum obliti sunt panes accipere

King James Version
16:5 And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.

American Standard Version
16:5 And the disciples came to the other side and forgot to take bread.

Bible in Basic English
16:5 And when the disciples came to the other side they had not taken thought to get bread.

Darby's English Translation
16:5 And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.

Douay Rheims
16:5 And when his disciples were come over the water, they had forgotten to take bread.

Noah Webster Bible
16:5 And when his disciples had come to the other side, they had forgotten to take bread.

Weymouth New Testament
16:5 When the disciples arrived at the other side of the Lake, they found that they had forgotten to bring any bread;

World English Bible
16:5 The disciples came to the other side and forgot to take bread.

Young's Literal Translation
16:5 And his disciples having come to the other side, forgot to take loaves,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsouV eipen autoiV orate kai prosecete apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsouV eipen autoiV orate kai prosecete apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Byzantine Majority
o de ihsouV eipen autoiV orate kai prosecete apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Alexandrian
o de ihsouV eipen autoiV orate kai prosecete apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Latin Vulgate
16:6 qui dixit illis intuemini et cavete a fermento Pharisaeorum et Sadducaeorum

King James Version
16:6 Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.

American Standard Version
16:6 And Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.

Bible in Basic English
16:6 And Jesus said to them, Take care to have nothing to do with the leaven of the Pharisees and Sadducees.

Darby's English Translation
16:6 And Jesus said to them, See and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.

Douay Rheims
16:6 Who said to them: Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.

Noah Webster Bible
16:6 Then Jesus said to them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.

Weymouth New Testament
16:6 and when Jesus said to them, "See to it: beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees,"

World English Bible
16:6 Jesus said to them, "Take heed and beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees."

Young's Literal Translation
16:6 and Jesus said to them, `Beware, and take heed of the leaven of the Pharisees and Sadducees;`

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de dielogizonto en eautoiV legonteV oti artouV ouk elabomen

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de dielogizonto en eautoiV legonteV oti artouV ouk elabomen

Byzantine Majority
oi de dielogizonto en eautoiV legonteV oti artouV ouk elabomen

Alexandrian
oi de dielogizonto en eautoiV legonteV oti artouV ouk elabomen

Latin Vulgate
16:7 at illi cogitabant inter se dicentes quia panes non accepimus

King James Version
16:7 And they reasoned among themselves, saying, [It is] because we have taken no bread.

American Standard Version
16:7 And they reasoned among themselves, saying, We took no bread.

Bible in Basic English
16:7 And they were reasoning among themselves, saying, We took no bread.

Darby's English Translation
16:7 And they reasoned among themselves, saying, Because we have taken no bread.

Douay Rheims
16:7 But they thought within themselves, saying: Because we have taken no bread.

Noah Webster Bible
16:7 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread.

Weymouth New Testament
16:7 they reasoned among themselves, saying, "It is because we have not brought any bread."

World English Bible
16:7 They reasoned among themselves, saying, "We took no bread."

Young's Literal Translation
16:7 and they were reasoning in themselves, saying, `Because we took no loaves.`

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
gnouV de o ihsouV eipen autois ti dialogizesqe en eautoiV oligopistoi oti artouV ouk elabete

Scrivener 1894 Textus Receptus
gnouV de o ihsouV eipen autois ti dialogizesqe en eautoiV oligopistoi oti artouV ouk elabete

Byzantine Majority
gnouV de o ihsouV eipen autois ti dialogizesqe en eautoiV oligopistoi oti artouV ouk elabete

Alexandrian
gnouV de o ihsouV eipen ti dialogizesqe en eautoiV oligopistoi oti artouV ouk ecete

Latin Vulgate
16:8 sciens autem Iesus dixit quid cogitatis inter vos modicae fidei quia panes non habetis

King James Version
16:8 [Which] when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread?

American Standard Version
16:8 And Jesus perceiving it said, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have no bread?

Bible in Basic English
16:8 And Jesus, seeing it, said, O you of little faith, why are you reasoning among yourselves, because you have no bread?

Darby's English Translation
16:8 And Jesus knowing it, said, Why reason ye among yourselves, O ye of little faith, because ye have taken no bread?

Douay Rheims
16:8 And Jesus knowing it, said: Why do you think within yourselves, O ye of little faith, for that you have no bread?

Noah Webster Bible
16:8 Which when Jesus perceived, he said to them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread?

Weymouth New Testament
16:8 Jesus perceived this and said, "Why are you reasoning among yourselves, you men of little faith, because you have no bread?

World English Bible
16:8 Jesus, perceiving it, said, "Why do you reason among yourselves, you of little faith, `because you have brought no bread?`

Young's Literal Translation
16:8 And Jesus having known, said to them, `Why reason ye in yourselves, ye of little faith, because ye took no loaves?

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
oupw noeite oude mnhmoneuete touV pente artouV twn pentakisciliwn kai posouV kofinouV elabete

Scrivener 1894 Textus Receptus
oupw noeite oude mnhmoneuete touV pente artouV twn pentakisciliwn kai posouV kofinouV elabete

Byzantine Majority
oupw noeite oude mnhmoneuete touV pente artouV twn pentakisciliwn kai posouV kofinouV elabete

Alexandrian
oupw noeite oude mnhmoneuete touV pente artouV twn pentakisciliwn kai posouV kofinouV elabete

Latin Vulgate
16:9 nondum intellegitis neque recordamini quinque panum quinque milium hominum et quot cofinos sumpsistis

King James Version
16:9 Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?

American Standard Version
16:9 Do ye not yet perceive, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?

Bible in Basic English
16:9 Do you still not see, or keep in mind the five cakes of bread of the five thousand, and the number of baskets you took up?

Darby's English Translation
16:9 Do ye not yet understand nor remember the five loaves of the five thousand, and how many hand-baskets ye took up?

Douay Rheims
16:9 Do you not yet understand, neither do you remember the five loaves among five thousand men, and how many baskets you took up?

Noah Webster Bible
16:9 Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?

Weymouth New Testament
16:9 Do you not yet understand? nor even remember the 5,000 and the five loaves, and how many basketfuls you carried away,

World English Bible
16:9 Don`t you yet perceive, neither remember the five loaves for the five thousand, and how many baskets you took up?

Young's Literal Translation
16:9 do ye not yet understand, nor remember the five loaves of the five thousand, and how many hand-baskets ye took up?

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
oude touV epta artouV twn tetrakisciliwn kai posaV spuridaV elabete

Scrivener 1894 Textus Receptus
oude touV epta artouV twn tetrakisciliwn kai posaV spuridaV elabete

Byzantine Majority
oude touV epta artouV twn tetrakisciliwn kai posaV spuridaV elabete

Alexandrian
oude touV epta artouV twn tetrakisciliwn kai posaV spuridaV elabete

Latin Vulgate
16:10 neque septem panum quattuor milium hominum et quot sportas sumpsistis

King James Version
16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?

American Standard Version
16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?

Bible in Basic English
16:10 Or the seven cakes of bread of the four thousand, and the number of baskets you took up?

Darby's English Translation
16:10 nor the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?

Douay Rheims
16:10 Nor the seven loaves among four thousand men, and how many baskets you took up?

Noah Webster Bible
16:10 Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?

Weymouth New Testament
16:10 nor the 4,000 and the seven loaves, and how many hampers you carried away?

World English Bible
16:10 Nor the seven loaves for the four thousand, and how many baskets you took up?

Young's Literal Translation
16:10 nor the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
pwV ou noeite oti ou peri artou eipon umin prosecein apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
pwV ou noeite oti ou peri artou eipon umin prosecein apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Byzantine Majority
pwV ou noeite oti ou peri artou eipon umin prosecein apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Alexandrian
pwV ou noeite oti ou peri artwn eipon umin prosecete de apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Latin Vulgate
16:11 quare non intellegitis quia non de pane dixi vobis cavete a fermento Pharisaeorum et Sadducaeorum

King James Version
16:11 How is it that ye do not understand that I spake [it] not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?

American Standard Version
16:11 How is it that ye do not perceive that I spake not to you concerning bread? But beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.

Bible in Basic English
16:11 How is it that you do not see that I was not talking to you about bread, but about keeping away from the leaven of the Pharisees and Sadducees?

Darby's English Translation
16:11 How do ye not understand that it was not concerning bread I said to you, Beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees?

Douay Rheims
16:11 Why do you not understand that it was not concerning the bread I said to you: Beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees?

Noah Webster Bible
16:11 How is it that ye do not understand that I spoke not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?

Weymouth New Testament
16:11 How is it you do not understand that it was not about bread that I spoke to you? But beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees."

World English Bible
16:11 How is it that you don`t perceive that I didn`t speak to you concerning bread? But beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees."

Young's Literal Translation
16:11 how do ye not understand that I did not speak to you of bread -- to take heed of the leaven of the Pharisees and Sadducees?`

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
tote sunhkan oti ouk eipen prosecein apo thV zumhV tou artou all apo thV didachV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote sunhkan oti ouk eipen prosecein apo thV zumhV tou artou all apo thV didachV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Byzantine Majority
tote sunhkan oti ouk eipen prosecein apo thV zumhV tou artou alla apo thV didachV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Alexandrian
tote sunhkan oti ouk eipen prosecein apo thV zumhV twn artwn alla apo thV didachV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Latin Vulgate
16:12 tunc intellexerunt quia non dixerit cavendum a fermento panum sed a doctrina Pharisaeorum et Sadducaeorum

King James Version
16:12 Then understood they how that he bade [them] not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.

American Standard Version
16:12 Then understood they that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.

Bible in Basic English
16:12 Then they saw that it was not the leaven of bread which he had in mind, but the teaching of the Pharisees and Sadducees.

Darby's English Translation
16:12 Then they comprehended that he did not speak of being beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees.

Douay Rheims
16:12 Then they understood that he said not that they should beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees.

Noah Webster Bible
16:12 Then they understood that he did not caution them against the leaven of bread, but against the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.

Weymouth New Testament
16:12 Then they perceived that He had not warned them against bread-yeast, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees.

World English Bible
16:12 Then they understood that he didn`t tell them to beware of the yeast of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.

Young's Literal Translation
16:12 Then they understood that he did not say to take heed of the leaven of the bread, but of the teaching, of the Pharisees and Sadducees.

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
elqwn de o ihsouV eiV ta merh kaisareiaV thV filippou hrwta touV maqhtaV autou legwn tina me legousin oi anqrwpoi einai ton uion tou anqrwpou

Scrivener 1894 Textus Receptus
elqwn de o ihsouV eiV ta merh kaisareiaV thV filippou hrwta touV maqhtaV autou legwn tina me legousin oi anqrwpoi einai ton uion tou anqrwpou

Byzantine Majority
elqwn de o ihsouV eiV ta merh kaisareiaV thV filippou hrwta touV maqhtaV autou legwn tina me legousin oi anqrwpoi einai ton uion tou anqrwpou

Alexandrian
elqwn de o ihsouV eiV ta merh kaisareiaV thV filippou hrwta touV maqhtaV autou legwn tina legousin oi anqrwpoi einai ton uion tou anqrwpou

Latin Vulgate
16:13 venit autem Iesus in partes Caesareae Philippi et interrogabat discipulos suos dicens quem dicunt homines esse Filium hominis

King James Version
16:13 When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?

American Standard Version
16:13 Now when Jesus came into the parts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that the Son of man is?

Bible in Basic English
16:13 Now when Jesus had come into the parts of Caesarea Philippi, he said, questioning his disciples, Who do men say that the Son of man is?

Darby's English Translation
16:13 But when Jesus was come into the parts of Caesarea-Philippi, he demanded of his disciples, saying, Who do men say that I the Son of man am?

Douay Rheims
16:13 And Jesus came into the quarters of Cesarea Philippi: and he asked his disciples, saying: Whom do men say that the Son of man is?

Noah Webster Bible
16:13 When Jesus came into the borders of Cesarea Phillippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that I the Son of man am?

Weymouth New Testament
16:13 When He arrived in the neighbourhood of Caesarea Philippi, Jesus questioned His disciples. "Who do people say that the Son of Man is?" He asked.

World English Bible
16:13 Now when Jesus came into the parts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am ?"

Young's Literal Translation
16:13 And Jesus, having come to the parts of Cesarea Philippi, was asking his disciples, saying, `Who do men say me to be -- the Son of Man?`

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de eipon oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de eipon oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn

Byzantine Majority
oi de eipon oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn

Alexandrian
oi de eipan oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn

Latin Vulgate
16:14 at illi dixerunt alii Iohannem Baptistam alii autem Heliam alii vero Hieremiam aut unum ex prophetis

King James Version
16:14 And they said, Some [say that thou art] John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.

American Standard Version
16:14 And they said, Some say John the Baptist; some, Elijah; and others, Jeremiah, or one of the prophets.

Bible in Basic English
16:14 And they said, Some say, John the Baptist; some, Elijah; and others, Jeremiah, or one of the prophets.

Darby's English Translation
16:14 And they said, Some, John the baptist; and others, Elias; and others again, Jeremias or one of the prophets.

Douay Rheims
16:14 But they said: Some John the Baptist, and other some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets.

Noah Webster Bible
16:14 And they said, Some say that thou art John the Baptist: some Elijah; and others, Jeremiah, or one of the prophets.

Weymouth New Testament
16:14 "Some say John the Baptist," they replied; "others Elijah; others Jeremiah or one of the Prophets."

World English Bible
16:14 They said, "Some say John the Baptizer, some, Elijah, and others, Jeremiah, or one of the prophets."

Young's Literal Translation
16:14 and they said, `Some, John the Baptist, and others, Elijah, and others, Jeremiah, or one of the prophets.`

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
legei autoiV umeiV de tina me legete einai

Scrivener 1894 Textus Receptus
legei autoiV umeiV de tina me legete einai

Byzantine Majority
legei autoiV umeiV de tina me legete einai

Alexandrian
legei autoiV umeiV de tina me legete einai

Latin Vulgate
16:15 dicit illis vos autem quem me esse dicitis

King James Version
16:15 He saith unto them, But whom say ye that I am?

American Standard Version
16:15 He saith unto them, But who say ye that I am?

Bible in Basic English
16:15 He says to them, But who do you say that I am?

Darby's English Translation
16:15 He says to them, But *ye*, who do ye say that I am?

Douay Rheims
16:15 Jesus saith to them: But whom do you say that I am?

Noah Webster Bible
16:15 He saith to them, But who say ye that I am?

Weymouth New Testament
16:15 "But you, who do you say that I am?" He asked again.

World English Bible
16:15 He said to them, "But who do you say that I am?"

Young's Literal Translation
16:15 He saith to them, `And ye -- who do ye say me to be?`

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
apokriqeiV de simwn petroV eipen su ei o cristoV o uioV tou qeou tou zwntoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
apokriqeiV de simwn petroV eipen su ei o cristoV o uioV tou qeou tou zwntoV

Byzantine Majority
apokriqeiV de simwn petroV eipen su ei o cristoV o uioV tou qeou tou zwntoV

Alexandrian
apokriqeiV de simwn petroV eipen su ei o cristoV o uioV tou qeou tou zwntoV

Latin Vulgate
16:16 respondens Simon Petrus dixit tu es Christus Filius Dei vivi

King James Version
16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.

American Standard Version
16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.

Bible in Basic English
16:16 And Simon Peter made answer and said, You are the Christ, the Son of the living God.

Darby's English Translation
16:16 And Simon Peter answering said, *Thou* art the Christ, the Son of the living God.

Douay Rheims
16:16 Simon Peter answered and said: Thou art Christ, the Son of the living God.

Noah Webster Bible
16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.

Weymouth New Testament
16:16 "You," replied Simon Peter, "are the Christ, the Son of the ever-living God."

World English Bible
16:16 Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God."

Young's Literal Translation
16:16 and Simon Peter answering said, `Thou art the Christ, the Son of the living God.`

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
kai apokriqeiV o ihsouV eipen autw makarioV ei simwn bar iwna oti sarx kai aima ouk apekaluyen soi all o pathr mou o en toiV ouranoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai apokriqeiV o ihsouV eipen autw makarioV ei simwn bar iwna oti sarx kai aima ouk apekaluyen soi all o pathr mou o en toiV ouranoiV

Byzantine Majority
kai apokriqeiV o ihsouV eipen autw makarioV ei simwn bar iwna oti sarx kai aima ouk apekaluyen soi all o pathr mou o en toiV ouranoiV

Alexandrian
apokriqeiV de o ihsouV eipen autw makarioV ei simwn bariwna oti sarx kai aima ouk apekaluyen soi all o pathr mou o en toiV ouranoiV

Latin Vulgate
16:17 respondens autem Iesus dixit ei beatus es Simon Bar Iona quia caro et sanguis non revelavit tibi sed Pater meus qui in caelis est

King James Version
16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed [it] unto thee, but my Father which is in heaven.

American Standard Version
16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jonah: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father who is in heaven.

Bible in Basic English
16:17 And Jesus made answer and said to him, A blessing on you, Simon Bar-jonah: because this knowledge has not come to you from flesh and blood, but from my Father in heaven.

Darby's English Translation
16:17 And Jesus answering said to him, Blessed art thou, Simon Bar-jona, for flesh and blood has not revealed it to thee, but my Father who is in the heavens.

Douay Rheims
16:17 And Jesus answering, said to him: Blessed art thou, Simon Bar-Jona: because flesh and blood hath not revealed it to thee, but my Father who is in heaven.

Noah Webster Bible
16:17 And Jesus answered and said to him, Blessed art thou, Simon-Barjona: for flesh and blood hath not revealed it to thee, but my Father who is in heaven.

Weymouth New Testament
16:17 "Blessed are you, Simon Bar-jonah," said Jesus; "for mere human nature has not revealed this to you, but my Father in Heaven.

World English Bible
16:17 Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven.

Young's Literal Translation
16:17 And Jesus answering said to him, `Happy art thou, Simon Bar-Jona, because flesh and blood did not reveal it to thee, but my Father who is in the heavens.

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kagw de soi legw oti su ei petroV kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katiscusousin authV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kagw de soi legw oti su ei petroV kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katiscusousin authV

Byzantine Majority
kagw de soi legw oti su ei petroV kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katiscusousin authV

Alexandrian
kagw de soi legw oti su ei petroV kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katiscusousin authV

Latin Vulgate
16:18 et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam

King James Version
16:18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

American Standard Version
16:18 And I also say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of Hades shall not prevail against it.

Bible in Basic English
16:18 And I say to you that you are Peter, and on this rock will my church be based, and the doors of hell will not overcome it.

Darby's English Translation
16:18 And *I* also, I say unto thee that *thou* art Peter, and on this rock I will build my assembly, and hades` gates shall not prevail against it.

Douay Rheims
16:18 And I say to thee: That thou art Peter; and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.

Noah Webster Bible
16:18 And I say also to thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church: and the gates of hell shall not prevail against it.

Weymouth New Testament
16:18 And I declare to you that you are Peter, and that upon this Rock I will build my Church, and the might of Hades shall not triumph over it.

World English Bible
16:18 I also tell you, that you are Peter, and on this rock I will build my assembly, and the gates of Hades will not prevail against it.

Young's Literal Translation
16:18 `And I also say to thee, that thou art a rock, and upon this rock I will build my assembly, and gates of Hades shall not prevail against it;

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
kai dwsw soi taV kleis thV basileiaV twn ouranwn kai o ean dhshV epi thV ghV estai dedemenon en toiV ouranoiV kai o ean lushV epi thV ghV estai lelumenon en toiV ouranoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai dwsw soi taV kleis thV basileiaV twn ouranwn kai o ean dhshV epi thV ghV estai dedemenon en toiV ouranoiV kai o ean lushV epi thV ghV estai lelumenon en toiV ouranoiV

Byzantine Majority
kai dwsw soi taV kleis thV basileiaV twn ouranwn kai o ean dhshV epi thV ghV estai dedemenon en toiV ouranoiV kai o ean lushV epi thV ghV estai lelumenon en toiV ouranoiV

Alexandrian
dwsw soi taV kleidas thV basileiaV twn ouranwn kai o ean dhshV epi thV ghV estai dedemenon en toiV ouranoiV kai o ean lushV epi thV ghV estai lelumenon en toiV ouranoiV

Latin Vulgate
16:19 et tibi dabo claves regni caelorum et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum in caelis et quodcumque solveris super terram erit solutum in caelis

King James Version
16:19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.

American Standard Version
16:19 I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.

Bible in Basic English
16:19 I will give to you the keys of the kingdom of heaven: and whatever is fixed by you on earth will be fixed in heaven: and whatever you make free on earth will be made free in heaven.

Darby's English Translation
16:19 And I will give to thee the keys of the kingdom of the heavens; and whatsoever thou mayest bind upon the earth shall be bound in the heavens; and whatsoever thou mayest loose on the earth shall be loosed in the heavens.

Douay Rheims
16:19 And I will give to thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind upon earth, it shall be bound also in heaven: and whatsoever thou shalt loose upon earth, it shall be loosed also in heaven.

Noah Webster Bible
16:19 And I will give to thee the keys of the kingdom of heaven: and whatever thou shalt bind on earth, shall be bound in heaven; and whatever thou shalt loose on earth, shall be loosed in heaven.

Weymouth New Testament
16:19 I will give you the keys of the Kingdom of the Heavens; and whatever you bind on earth shall remain bound in Heaven, and whatever you loose on earth shall remain loosed in Heaven."

World English Bible
16:19 I will give to you the keys of the Kingdom of Heaven, and whatever you will bind on earth will be bound in heaven; and whatever you will loose on earth will be loosed in heaven."

Young's Literal Translation
16:19 and I will give to thee the keys of the reign of the heavens, and whatever thou mayest bind upon the earth shall be having been bound in the heavens, and whatever thou mayest loose upon the earth shall be having been loosed in the heavens.`

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
tote diesteilato toiV maqhtaiV autou ina mhdeni eipwsin oti autoV estin ihsous o cristoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote diesteilato toiV maqhtaiV autou ina mhdeni eipwsin oti autoV estin ihsous o cristoV

Byzantine Majority
tote diesteilato toiV maqhtaiV autou ina mhdeni eipwsin oti autoV estin ihsous o cristoV

Alexandrian
tote diesteilato toiV maqhtaiV ina mhdeni eipwsin oti autoV estin o cristoV

Latin Vulgate
16:20 tunc praecepit discipulis suis ut nemini dicerent quia ipse esset Iesus Christus

King James Version
16:20 Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ.

American Standard Version
16:20 Then charged he the disciples that they should tell no man that he was the Christ.

Bible in Basic English
16:20 Then he gave orders to the disciples to give no man word that he was the Christ.

Darby's English Translation
16:20 Then he enjoined on his disciples that they should say to no man that he was the Christ.

Douay Rheims
16:20 Then he commanded his disciples, that they should tell no one that he was Jesus the Christ.

Noah Webster Bible
16:20 Then he charged his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ.

Weymouth New Testament
16:20 Then He urged His disciples to tell no one that He was the Christ.

World English Bible
16:20 Then he charged the disciples that they should tell no man that he was the Christ.

Young's Literal Translation
16:20 Then did he charge his disciples that they may say to no one that he is Jesus the Christ.

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
apo tote hrxato o ihsouV deiknuein toiV maqhtaiV autou oti dei auton apelqein eiV ierosoluma kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

Scrivener 1894 Textus Receptus
apo tote hrxato o ihsouV deiknuein toiV maqhtaiV autou oti dei auton apelqein eiV ierosoluma kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

Byzantine Majority
apo tote hrxato o ihsouV deiknuein toiV maqhtaiV autou oti dei auton apelqein eiV ierosoluma kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

Alexandrian
apo tote hrxato o ihsouV deiknuein toiV maqhtaiV autou oti dei auton eiV ierosoluma apelqein kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

Latin Vulgate
16:21 exinde coepit Iesus ostendere discipulis suis quia oporteret eum ire Hierosolymam et multa pati a senioribus et scribis et principibus sacerdotum et occidi et tertia die resurgere

King James Version
16:21 From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.

American Standard Version
16:21 From that time began Jesus to show unto his disciples, that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.

Bible in Basic English
16:21 From that time Jesus went on to make clear to his disciples how he would have to go up to Jerusalem, and undergo much at the hands of those in authority and the chief priests and scribes, and be put to death, and the third day come again from the dead.

Darby's English Translation
16:21 From that time Jesus began to shew to his disciples that he must go away to Jerusalem, and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised.

Douay Rheims
16:21 From that time Jesus began to shew to his disciples, that he must go to Jerusalem, and suffer many things from the ancients and scribes and chief priests, and be put to death, and the third day rise again.

Noah Webster Bible
16:21 From that time forth Jesus began to show to his disciples, that he must go to Jerusalem, and suffer many things from the elders and chief priests, and scribes, and be killed, and be raised again the third day.

Weymouth New Testament
16:21 From this time Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem, and suffer much cruelty from the Elders and the High Priests and the Scribes, and be put to death, and on the third day be raised to life again.

World English Bible
16:21 From that time, Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders, chief priests, and scribes, and be killed, and the third day be raised up.

Young's Literal Translation
16:21 From that time began Jesus to shew to his disciples that it is necessary for him to go away to Jerusalem, and to suffer many things from the elders, and chief priests, and scribes, and to be put to death, and the third day to rise.

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
kai proslabomenoV auton o petroV hrxato epitiman autw legwn ilewV soi kurie ou mh estai soi touto

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai proslabomenoV auton o petroV hrxato epitiman autw legwn ilewV soi kurie ou mh estai soi touto

Byzantine Majority
kai proslabomenoV auton o petroV hrxato epitiman autw legwn ilewV soi kurie ou mh estai soi touto

Alexandrian
kai proslabomenoV auton o petroV hrxato epitiman autw legwn ilewV soi kurie ou mh estai soi touto

Latin Vulgate
16:22 et adsumens eum Petrus coepit increpare illum dicens absit a te Domine non erit tibi hoc

King James Version
16:22 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.

American Standard Version
16:22 And Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall never be unto thee.

Bible in Basic English
16:22 And Peter, protesting, said to him, Be it far from you, Lord; it is impossible that this will come about.

Darby's English Translation
16:22 And Peter taking him to him began to rebuke him, saying, God be favourable to thee, Lord; this shall in no wise be unto thee.

Douay Rheims
16:22 And Peter taking him, began to rebuke him, saying: Lord, be it far from thee, this shall not be unto thee.

Noah Webster Bible
16:22 Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be to thee.

Weymouth New Testament
16:22 Then Peter took Him aside and began taking Him to task. "Master," he said, "God forbid; this will not be your lot."

World English Bible
16:22 Peter took him aside, and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord! This will never be done to you."

Young's Literal Translation
16:22 And having taken him aside, Peter began to rebuke him, saying, `Be kind to thyself, sir; this shall not be to thee;`

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
o de strafeiV eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon mou ei oti ou froneiV ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de strafeiV eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon mou ei oti ou froneiV ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn

Byzantine Majority
o de strafeiV eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon mou ei oti ou froneiV ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn

Alexandrian
o de strafeiV eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon ei emou oti ou froneiV ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn

Latin Vulgate
16:23 qui conversus dixit Petro vade post me Satana scandalum es mihi quia non sapis ea quae Dei sunt sed ea quae hominum

King James Version
16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.

American Standard Version
16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art a stumbling-block unto me: for thou mindest not the things of God, but the things of men.

Bible in Basic English
16:23 But he, turning to Peter, said, Get out of my way, Satan: you are a danger to me because your mind is not on the things of God, but on the things of men.

Darby's English Translation
16:23 But turning round, he said to Peter, Get away behind me, Satan; thou art an offence to me, for thy mind is not on the things that are of God, but on the things that are of men.

Douay Rheims
16:23 Who turning, said to Peter: Go behind me, Satan, thou art a scandal unto me: because thou savourest not the things that are of God, but the things that are of men.

Noah Webster Bible
16:23 But he turned, and said to Peter, Get thee behind me, Satan; thou art an offense to me: for thou savorest not the things that are of God, but those that are of men.

Weymouth New Testament
16:23 But He turned and said to Peter, "Get behind me, Adversary; you are a hindrance to me, because your thoughts are not God's thoughts, but men's."

World English Bible
16:23 But he turned, and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling-block to me, for you are not setting your mind on the things of God, but the things of men."

Young's Literal Translation
16:23 and he having turned, said to Peter, `Get thee behind me, adversary! thou art a stumbling-block to me, for thou dost not mind the things of God, but the things of men.`

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
tote o ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou ei tiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote o ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou ei tiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi

Byzantine Majority
tote o ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou ei tiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi

Alexandrian
tote o ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou ei tiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi

Latin Vulgate
16:24 tunc Iesus dixit discipulis suis si quis vult post me venire abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me

King James Version
16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any [man] will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

American Standard Version
16:24 Then said Jesus unto his disciples, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

Bible in Basic English
16:24 Then Jesus said to his disciples, If any man would come after me, let him give up all, and take up his cross, and come after me.

Darby's English Translation
16:24 Then Jesus said to his disciples, If any one desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.

Douay Rheims
16:24 Then Jesus said to his disciples: If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

Noah Webster Bible
16:24 Then said Jesus to his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

Weymouth New Testament
16:24 Then Jesus said to His disciples, "If any one desires to follow me, let him renounce self and take up his cross, and so be my follower.

World English Bible
16:24 Then Jesus said to his disciples, "If any man desires to come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

Young's Literal Translation
16:24 Then said Jesus to his disciples, `If any one doth will to come after me, let him disown himself, and take up his cross, and follow me,

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

Byzantine Majority
oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

Alexandrian
oV gar ean qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

Latin Vulgate
16:25 qui enim voluerit animam suam salvam facere perdet eam qui autem perdiderit animam suam propter me inveniet eam

King James Version
16:25 For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

American Standard Version
16:25 For whosoever would save his life shall lose it: and whosoever shall lose his life for my sake shall find it.

Bible in Basic English
16:25 Because whoever has a desire to keep his life safe will have it taken from him; but whoever gives up his life because of me, will have it given back to him.

Darby's English Translation
16:25 For whosoever shall desire to save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake shall find it.

Douay Rheims
16:25 For he that will save his life, shall lose it: and he that shall lose his life for my sake, shall find it.

Noah Webster Bible
16:25 For whoever will save his life, shall lose it: and whoever will lose his life for my sake, shall find it.

Weymouth New Testament
16:25 For whoever desires to save his life shall lose it, and whoever loses his life for my sake shall find it.

World English Bible
16:25 For whoever desires to save his life will lose it, and whoever will lose his life for my sake will find it.

Young's Literal Translation
16:25 for whoever may will to save his life, shall lose it, and whoever may lose his life for my sake shall find it,

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
ti gar wfeleitai anqrwpoV ean ton kosmon olon kerdhsh thn de yuchn autou zhmiwqh h ti dwsei anqrwpoV antallagma thV yuchV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ti gar wfeleitai anqrwpoV ean ton kosmon olon kerdhsh thn de yuchn autou zhmiwqh h ti dwsei anqrwpoV antallagma thV yuchV autou

Byzantine Majority
ti gar wfeleitai anqrwpoV ean ton kosmon olon kerdhsh thn de yuchn autou zhmiwqh h ti dwsei anqrwpoV antallagma thV yuchV autou

Alexandrian
ti gar wfelhqhsetai anqrwpoV ean ton kosmon olon kerdhsh thn de yuchn autou zhmiwqh h ti dwsei anqrwpoV antallagma thV yuchV autou

Latin Vulgate
16:26 quid enim prodest homini si mundum universum lucretur animae vero suae detrimentum patiatur aut quam dabit homo commutationem pro anima sua

King James Version
16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

American Standard Version
16:26 For what shall a man be profited, if he shall gain the whole world, and forfeit his life? or what shall a man give in exchange for his life?

Bible in Basic English
16:26 For what profit has a man, if he gets all the world with the loss of his life? or what will a man give in exchange for his life?

Darby's English Translation
16:26 For what does a man profit, if he should gain the whole world and suffer the loss of his soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

Douay Rheims
16:26 For what doth it profit a man, if he gain the whole world, and suffer the loss of his own soul? Or what exchange shall a man give for his soul?

Noah Webster Bible
16:26 For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

Weymouth New Testament
16:26 Why, what benefit will it be to a man if he gains the whole world but forfeits his life? Or what shall a man give to buy back his life?

World English Bible
16:26 For what will it profit a man, if he will gain the whole world, and forfeit his life? Or what will a man give in exchange for his life?

Young's Literal Translation
16:26 for what is a man profited if he may gain the whole world, but of his life suffer loss? or what shall a man give as an exchange for his life?

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
mellei gar o uioV tou anqrwpou ercesqai en th doxh tou patroV autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn praxin autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
mellei gar o uioV tou anqrwpou ercesqai en th doxh tou patroV autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn praxin autou

Byzantine Majority
mellei gar o uioV tou anqrwpou ercesqai en th doxh tou patroV autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn praxin autou

Alexandrian
mellei gar o uioV tou anqrwpou ercesqai en th doxh tou patroV autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn praxin autou

Latin Vulgate
16:27 Filius enim hominis venturus est in gloria Patris sui cum angelis suis et tunc reddet unicuique secundum opus eius

King James Version
16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.

American Standard Version
16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then shall he render unto every man according to his deeds.

Bible in Basic English
16:27 For the Son of man will come in the glory of his Father with his angels; and then he will give to every man the reward of his works.

Darby's English Translation
16:27 For the Son of man is about to come in the glory of his Father with his angels, and then he will render to each according to his doings.

Douay Rheims
16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels: and then will he render to every man according to his works.

Noah Webster Bible
16:27 For the Son of man will come in the glory of his Father, with his angels; and then he will reward every man according to his works.

Weymouth New Testament
16:27 For the Son of Man is soon to come in the glory of the Father with His angels, and then will He requite every man according to his actions.

World English Bible
16:27 For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then will he render to every man according to his deeds.

Young's Literal Translation
16:27 `For, the Son of Man is about to come in the glory of his Father, with his messengers, and then he will reward each, according to his work.

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
amhn legw umin eisin tineV twn wde esthkotwn oitineV ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin ton uion tou anqrwpou ercomenon en th basileia autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
amhn legw umin eisin tineV twn wde esthkotwn oitineV ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin ton uion tou anqrwpou ercomenon en th basileia autou

Byzantine Majority
amhn legw umin eisin tineV wde estwtes oitineV ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin ton uion tou anqrwpou ercomenon en th basileia autou

Alexandrian
amhn legw umin oti eisin tineV twn wde estwtwn oitineV ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin ton uion tou anqrwpou ercomenon en th basileia autou

Latin Vulgate
16:28 amen dico vobis sunt quidam de hic stantibus qui non gustabunt mortem donec videant Filium hominis venientem in regno suo

King James Version
16:28 Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

American Standard Version
16:28 Verily I say unto you, there are some of them that stand here, who shall in no wise taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

Bible in Basic English
16:28 Truly I say to you, There are some of those here who will not have a taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

Darby's English Translation
16:28 Verily I say unto you, There are some of those standing here that shall not taste of death at all until they shall have seen the Son of man coming in his kingdom.

Douay Rheims
16:28 Amen I say to you, there are some of them that stand here, that shall not taste death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

Noah Webster Bible
16:28 Verily I say to you, There are some standing here, who shall not taste death, till they shall see the Son of man coming in his kingdom.

Weymouth New Testament
16:28 I solemnly tell you that some of those who are standing here will certainly not taste death till they have seen the Son of Man coming in His Kingdom."

World English Bible
16:28 Most assuredly I tell you, there are some standing here, who will in no way taste of death, until they see the Son of Man coming in his kingdom."

Young's Literal Translation
16:28 Verily I say to you, there are certain of those standing here who shall not taste of death till they may see the Son of Man coming in his reign.`

 

Matthew 17

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com