Parallel Greek New Testament

Matthew 11

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Return to Index

Chapter 12

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1

Stephens 1550 Textus Receptus
en ekeinw tw kairw eporeuqh o ihsouV toiV sabbasin dia twn sporimwn oi de maqhtai autou epeinasan kai hrxanto tillein stacuaV kai esqiein

Scrivener 1894 Textus Receptus
en ekeinw tw kairw eporeuqh o ihsouV toiV sabbasin dia twn sporimwn oi de maqhtai autou epeinasan kai hrxanto tillein stacuaV kai esqiein

Byzantine Majority
en ekeinw tw kairw eporeuqh o ihsouV toiV sabbasin dia twn sporimwn oi de maqhtai autou epeinasan kai hrxanto tillein stacuaV kai esqiein

Alexandrian
en ekeinw tw kairw eporeuqh o ihsouV toiV sabbasin dia twn sporimwn oi de maqhtai autou epeinasan kai hrxanto tillein stacuaV kai esqiein

Latin Vulgate
12:1 in illo tempore abiit Iesus sabbato per sata discipuli autem eius esurientes coeperunt vellere spicas et manducare

King James Version
12:1 At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn, and to eat.

American Standard Version
12:1 At that season Jesus went on the sabbath day through the grainfields; and his disciples were hungry and began to pluck ears and to eat.

Bible in Basic English
12:1 At that time Jesus went through the fields on the Sabbath day; and his disciples, being in need of food, were taking the heads of grain.

Darby's English Translation
12:1 At that time Jesus went on the sabbath through the cornfields; and his disciples were hungry, and began to pluck the ears and to eat.

Douay Rheims
12:1 At that time Jesus went through the corn on the sabbath: and his disciples being hungry, began to pluck the ears, and to eat.

Noah Webster Bible
12:1 At that time Jesus went on the sabbath through the corn, and his disciples were hungry, and began to pluck the ears of corn, and to eat.

Weymouth New Testament
12:1 About that time Jesus passed on the Sabbath through the wheatfields; and His disciples became hungry, and began to gather ears of wheat and eat them.

World English Bible
12:1 At that time, Jesus went on the Sabbath day through the grain fields. His disciples were hungry and began to pluck heads of grain and to eat.

Young's Literal Translation
12:1 At that time did Jesus go on the sabbaths through the corn, and his disciples were hungry, and they began to pluck ears, and to eat,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de farisaioi idonteV eipon autw idou oi maqhtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatw

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de farisaioi idonteV eipon autw idou oi maqhtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatw

Byzantine Majority
oi de farisaioi idonteV eipon autw idou oi maqhtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatw

Alexandrian
oi de farisaioi idonteV eipan autw idou oi maqhtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatw

Latin Vulgate
12:2 Pharisaei autem videntes dixerunt ei ecce discipuli tui faciunt quod non licet eis facere sabbatis

King James Version
12:2 But when the Pharisees saw [it], they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day.

American Standard Version
12:2 But the Pharisees, when they saw it, said unto him, Behold, thy disciples do that which it is not lawful to do upon the sabbath.

Bible in Basic English
12:2 But the Pharisees, when they saw it, said to him, See, your disciples do that which it is not right to do on the Sabbath.

Darby's English Translation
12:2 But the Pharisees, seeing it, said to him, Behold, thy disciples are doing what is not lawful to do on sabbath.

Douay Rheims
12:2 And the Pharisees seeing them, said to him: Behold thy disciples do that which is not lawful to do on the sabbath days.

Noah Webster Bible
12:2 But when the Pharisees saw it, they said to him, Behold, thy disciples do that which it is not lawful to do on the sabbath.

Weymouth New Testament
12:2 But the Pharisees saw it and said to Him, "Look! your disciples are doing what the Law forbids them to do on the Sabbath."

World English Bible
12:2 But the Pharisees, when they saw it, said to him, "Behold, your disciples do what is not lawful to do on the Sabbath."

Young's Literal Translation
12:2 and the Pharisees having seen, said to him, `Lo, thy disciples do that which it is not lawful to do on a sabbath.`

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
o de eipen autoiV ouk anegnwte ti epoihsen dabid ote epeinasen autos kai oi met autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de eipen autoiV ouk anegnwte ti epoihsen dabid ote epeinasen autos kai oi met autou

Byzantine Majority
o de eipen autoiV ouk anegnwte ti epoihsen dauid ote epeinasen autos kai oi met autou

Alexandrian
o de eipen autoiV ouk anegnwte ti epoihsen dauid ote epeinasen kai oi met autou

Latin Vulgate
12:3 at ille dixit eis non legistis quid fecerit David quando esuriit et qui cum eo erant

King James Version
12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him;

American Standard Version
12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was hungry, and they that were with him;

Bible in Basic English
12:3 But he said to them, Have you no knowledge of what David did when he had need of food, and those who were with him?

Darby's English Translation
12:3 But he said to them, Have ye not read what David did when he was hungry, and they that were with him?

Douay Rheims
12:3 But he said to them: Have you not read what David did when he was hungry, and they that were with him:

Noah Webster Bible
12:3 But he said to them, Have ye not read what David did when he was hungry, and they that were with him;

Weymouth New Testament
12:3 "Have you never read," He replied, "what David did when he and his men were hungry?

World English Bible
12:3 But he said to them, "Haven`t you read what David did, when he was hungry, and those who were with him;

Young's Literal Translation
12:3 And he said to them, `Did ye not read what David did, when he was hungry, himself and those with him --

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
pwV eishlqen eiV ton oikon tou qeou kai touV artouV thV proqesewV efagen ous ouk exon hn autw fagein oude toiV met autou ei mh toiV iereusin monoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
pwV eishlqen eiV ton oikon tou qeou kai touV artouV thV proqesewV efagen ous ouk exon hn autw fagein oude toiV met autou ei mh toiV iereusin monoiV

Byzantine Majority
pwV eishlqen eiV ton oikon tou qeou kai touV artouV thV proqesewV efagen ous ouk exon hn autw fagein oude toiV met autou ei mh toiV iereusin monoiV

Alexandrian
pwV eishlqen eiV ton oikon tou qeou kai touV artouV thV proqesewV efagon o ouk exon hn autw fagein oude toiV met autou ei mh toiV iereusin monoiV

Latin Vulgate
12:4 quomodo intravit in domum Dei et panes propositionis comedit quos non licebat ei edere neque his qui cum eo erant nisi solis sacerdotibus

King James Version
12:4 How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests?

American Standard Version
12:4 how he entered into the house of God, and ate the showbread, which it was not lawful for him to eat, neither for them that were with him, but only for the priests?

Bible in Basic English
12:4 How he went into the house of God and took for food the holy bread which it was not right for him or for those who were with him to take, but only for the priests?

Darby's English Translation
12:4 How he entered into the house of God, and ate the shewbread, which it was not lawful for him to eat, nor for those with him, but for the priests only?

Douay Rheims
12:4 How he entered into the house of God, and did eat the loaves of proposition, which it was not lawful for him to eat, nor for them that were with him, but for the priests only?

Noah Webster Bible
12:4 How he entered into the house of God, and ate the show-bread, which it was not lawful for him to eat, neither for them who were with him, but only for the priests?

Weymouth New Testament
12:4 how he entered the House of God and ate the Presented Loaves, which it was not lawful for him or his men to eat, nor for any except the priests?

World English Bible
12:4 how he entered into the house of God, and ate the show bread, which was not lawful for him to eat, neither for those who were with him, but only for the priests?

Young's Literal Translation
12:4 how he went into the house of God, and the loaves of the presentation did eat, which it is not lawful to him to eat, nor to those with him, except to the priests alone?

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
h ouk anegnwte en tw nomw oti toiV sabbasin oi iereiV en tw ierw to sabbaton bebhlousin kai anaitioi eisin

Scrivener 1894 Textus Receptus
h ouk anegnwte en tw nomw oti toiV sabbasin oi iereiV en tw ierw to sabbaton bebhlousin kai anaitioi eisin

Byzantine Majority
h ouk anegnwte en tw nomw oti toiV sabbasin oi iereiV en tw ierw to sabbaton bebhlousin kai anaitioi eisin

Alexandrian
h ouk anegnwte en tw nomw oti toiV sabbasin oi iereiV en tw ierw to sabbaton bebhlousin kai anaitioi eisin

Latin Vulgate
12:5 aut non legistis in lege quia sabbatis sacerdotes in templo sabbatum violant et sine crimine sunt

King James Version
12:5 Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?

American Standard Version
12:5 Or have ye not read in the law, that on the sabbath day the priests in the temple profane the sabbath, and are guiltless?

Bible in Basic English
12:5 Or is it not said in the law, how the Sabbath is broken by the priests in the Temple and they do no wrong?

Darby's English Translation
12:5 Or have ye not read in the law that on the sabbaths the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?

Douay Rheims
12:5 Or have ye not read in the law, that on the sabbath days the priests in the temple break the sabbath, and are without blame?

Noah Webster Bible
12:5 Or have ye not read in the law, that on the sabbath the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?

Weymouth New Testament
12:5 And have you not read in the Law how on the Sabbath the priests in the Temple break the Sabbath without incurring guilt?

World English Bible
12:5 Or have you not read in the law, that on the Sabbath day, the priests in the temple profane the Sabbath, and are guiltless?

Young's Literal Translation
12:5 `Or did ye not read in the Law, that on the sabbaths the priests in the temple do profane the sabbath, and are blameless?

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
legw de umin oti tou ierou meizwn estin wde

Scrivener 1894 Textus Receptus
legw de umin oti tou ierou meizwn estin wde

Byzantine Majority
legw de umin oti tou ierou meizon estin wde

Alexandrian
legw de umin oti tou ierou meizon estin wde

Latin Vulgate
12:6 dico autem vobis quia templo maior est hic

King James Version
12:6 But I say unto you, That in this place is [one] greater than the temple.

American Standard Version
12:6 But I say unto you, that one greater than the temple is here.

Bible in Basic English
12:6 But I say to you that a greater thing than the Temple is here.

Darby's English Translation
12:6 But I say unto you, that there is here what is greater than the temple.

Douay Rheims
12:6 But I tell you that there is here a greater than the temple.

Noah Webster Bible
12:6 But I say to you, that in this place is one greater than the temple.

Weymouth New Testament
12:6 But I tell you that there is here that which is greater than the Temple.

World English Bible
12:6 But I tell you that one greater than the temple is here.

Young's Literal Translation
12:6 and I say to you, that a greater than the temple is here;

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
ei de egnwkeite ti estin eleon qelw kai ou qusian ouk an katedikasate touV anaitiouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei de egnwkeite ti estin eleon qelw kai ou qusian ouk an katedikasate touV anaitiouV

Byzantine Majority
ei de egnwkeite ti estin eleon qelw kai ou qusian ouk an katedikasate touV anaitiouV

Alexandrian
ei de egnwkeite ti estin eleos qelw kai ou qusian ouk an katedikasate touV anaitiouV

Latin Vulgate
12:7 si autem sciretis quid est misericordiam volo et non sacrificium numquam condemnassetis innocentes

King James Version
12:7 But if ye had known what [this] meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.

American Standard Version
12:7 But if ye had known what this meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.

Bible in Basic English
12:7 But if these words had been in your minds, My desire is for mercy and not for offerings, you would not have been judging those who have done no wrong.

Darby's English Translation
12:7 But if ye had known what is: I will have mercy and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.

Douay Rheims
12:7 And if you knew what this meaneth: I will have mercy, and not sacrifice: you would never have condemned the innocent.

Noah Webster Bible
12:7 But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.

Weymouth New Testament
12:7 And if you knew what this means, `It is mercy I desire, not sacrifice', you would not have condemned those who are without guilt.

World English Bible
12:7 But if you had known what this means, `I desire mercy, and not sacrifice,` you would not have condemned the guiltless.

Young's Literal Translation
12:7 and if ye had known what is: Kindness I will, and not sacrifice -- ye had not condemned the blameless,

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
kurioV gar estin kai tou sabbatou o uioV tou anqrwpou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kurioV gar estin kai tou sabbatou o uioV tou anqrwpou

Byzantine Majority
kurioV gar estin tou sabbatou o uioV tou anqrwpou

Alexandrian
kurioV gar estin tou sabbatou o uioV tou anqrwpou

Latin Vulgate
12:8 dominus est enim Filius hominis etiam sabbati

King James Version
12:8 For the Son of man is Lord even of the sabbath day.

American Standard Version
12:8 For the Son of man is lord of the sabbath.

Bible in Basic English
12:8 For the Son of man is lord of the Sabbath.

Darby's English Translation
12:8 For the Son of man is Lord of the sabbath.

Douay Rheims
12:8 For the Son of man is Lord even of the sabbath.

Noah Webster Bible
12:8 For the Son of man is Lord even of the sabbath.

Weymouth New Testament
12:8 For the Son of Man is the Lord of the Sabbath."

World English Bible
12:8 For the Son of Man is Lord of the Sabbath."

Young's Literal Translation
12:8 for the son of man is lord even of the sabbath.`

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai metabaV ekeiqen hlqen eiV thn sunagwghn autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai metabaV ekeiqen hlqen eiV thn sunagwghn autwn

Byzantine Majority
kai metabaV ekeiqen hlqen eiV thn sunagwghn autwn

Alexandrian
kai metabaV ekeiqen hlqen eiV thn sunagwghn autwn

Latin Vulgate
12:9 et cum inde transisset venit in synagogam eorum

King James Version
12:9 And when he was departed thence, he went into their synagogue:

American Standard Version
12:9 And he departed thence, and went into their synagogue:

Bible in Basic English
12:9 And he went from there into their Synagogue:

Darby's English Translation
12:9 And, going away from thence, he came into their synagogue.

Douay Rheims
12:9 And when he has passed from thence, he came into their synagogues.

Noah Webster Bible
12:9 And when he had departed thence, he went into their synagogue.

Weymouth New Testament
12:9 Departing thence He went to their synagogue,

World English Bible
12:9 He departed there, and went into their synagogue.

Young's Literal Translation
12:9 And having departed thence, he went to their synagogue,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
kai idou anqrwpoV hn thn ceira ecwn xhran kai ephrwthsan auton legonteV ei exestin toiV sabbasin qerapeuein ina kathgorhswsin autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai idou anqrwpoV hn thn ceira ecwn xhran kai ephrwthsan auton legonteV ei exestin toiV sabbasin qerapeuein ina kathgorhswsin autou

Byzantine Majority
kai idou anqrwpoV hn thn ceira ecwn xhran kai ephrwthsan auton legonteV ei exestin toiV sabbasin qerapeuein ina kathgorhswsin autou

Alexandrian
kai idou anqrwpoV ceira ecwn xhran kai ephrwthsan auton legonteV ei exestin toiV sabbasin qerapeusai ina kathgorhswsin autou

Latin Vulgate
12:10 et ecce homo manum habens aridam et interrogabant eum dicentes si licet sabbatis curare ut accusarent eum

King James Version
12:10 And, behold, there was a man which had [his] hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him.

American Standard Version
12:10 and behold, a man having a withered hand. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath day? that they might accuse him.

Bible in Basic English
12:10 And there was a man with a dead hand. And they put a question to him, saying, Is it right to make a man well on the Sabbath day? so that they might have something against him.

Darby's English Translation
12:10 And behold, there was a man having his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath? that they might accuse him.

Douay Rheims
12:10 And behold there was a man who had a withered hand, and they asked him, saying: Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him.

Noah Webster Bible
12:10 And behold, there was a man who had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath? that they might accuse him.

Weymouth New Testament
12:10 where there was a man with a shrivelled arm. And they questioned Him, "Is it right to cure people on the Sabbath?" Their intention was to bring a charge against Him.

World English Bible
12:10 And behold there was, a man with a withered hand. They asked him, "Is it lawful to heal on the Sabbath day?" that they might accuse him.

Young's Literal Translation
12:10 and lo, there was a man having the hand withered, and they questioned him, saying, `Is it lawful to heal on the sabbaths?` that they might accuse him.

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
o de eipen autoiV tiV estai ex umwn anqrwpoV oV exei probaton en kai ean empesh touto toiV sabbasin eiV boqunon ouci krathsei auto kai egerei

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de eipen autoiV tiV estai ex umwn anqrwpoV oV exei probaton en kai ean empesh touto toiV sabbasin eiV boqunon ouci krathsei auto kai egerei

Byzantine Majority
o de eipen autoiV tiV estai ex umwn anqrwpoV oV exei probaton en kai ean empesh touto toiV sabbasin eiV boqunon ouci krathsei auto kai egerei

Alexandrian
o de eipen autoiV tiV estai ex umwn anqrwpoV oV exei probaton en kai ean empesh touto toiV sabbasin eiV boqunon ouci krathsei auto kai egerei

Latin Vulgate
12:11 ipse autem dixit illis quis erit ex vobis homo qui habeat ovem unam et si ceciderit haec sabbatis in foveam nonne tenebit et levabit eam

King James Version
12:11 And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift [it] out?

American Standard Version
12:11 And he said unto them, What man shall there be of you, that shall have one sheep, and if this fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?

Bible in Basic English
12:11 And he said to them, Which of you, having a sheep, if it gets into a hole on the Sabbath day, will not put out a helping hand and get it back?

Darby's English Translation
12:11 But he said to them, What man shall there be of you who has one sheep, and if this fall into a pit on the sabbath, will not lay hold of it and raise it up?

Douay Rheims
12:11 But he said to them: What man shall there be among you, that hath one sheep: and if the same fall into a pit on the sabbath day, will he not take hold on it and lift it up?

Noah Webster Bible
12:11 And he said to them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it shall fall into a pit on the sabbath, will he not lay hold on it, and lift it out?

Weymouth New Testament
12:11 "Which of you is there," He replied, "who, if he has but a single sheep and it falls into a hole on the Sabbath, will not lay hold of it and lift it out?

World English Bible
12:11 He said to them, "What man is there among you, who has one sheep, and if this one falls into a pit on the Sabbath day, will he not grab on to it, and lift it out?

Young's Literal Translation
12:11 And he said to them, `What man shall be of you, who shall have one sheep, and if this may fall on the sabbaths into a ditch, will not lay hold on it and raise it?

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
posw oun diaferei anqrwpoV probatou wste exestin toiV sabbasin kalwV poiein

Scrivener 1894 Textus Receptus
posw oun diaferei anqrwpoV probatou wste exestin toiV sabbasin kalwV poiein

Byzantine Majority
posw oun diaferei anqrwpoV probatou wste exestin toiV sabbasin kalwV poiein

Alexandrian
posw oun diaferei anqrwpoV probatou wste exestin toiV sabbasin kalwV poiein

Latin Vulgate
12:12 quanto magis melior est homo ove itaque licet sabbatis benefacere

King James Version
12:12 How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days.

American Standard Version
12:12 How much then is a man of more value than a sheep! Wherefore it is lawful to do good on the sabbath day.

Bible in Basic English
12:12 Of how much more value is a man than a sheep! For this reason it is right to do good on the Sabbath day.

Darby's English Translation
12:12 How much better then is a man than a sheep! So that it is lawful to do well on the sabbath.

Douay Rheims
12:12 How much better is a man than a sheep? Therefore it it lawful to do a good deed on the sabbath days.

Noah Webster Bible
12:12 How much then is a man better than a sheep? wherefore it is lawful to do well on the sabbath days.

Weymouth New Testament
12:12 Is not a man, however, far superior to a sheep? Therefore it is right to do good on the Sabbath."

World English Bible
12:12 How much, then, is a man of more value than a sheep! Therefore it is lawful to do good on the Sabbath day."

Young's Literal Translation
12:12 How much better, therefore, is a man than a sheep? -- so that it is lawful on the sabbaths to do good.`

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
tote legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou kai exeteinen kai apokatestaqh ugihV wV h allh

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou kai exeteinen kai apokatestaqh ugihV wV h allh

Byzantine Majority
tote legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou kai exeteinen kai apokatestaqh ugihV wV h allh

Alexandrian
tote legei tw anqrwpw ekteinon sou thn ceira kai exeteinen kai apekatestaqh ugihV wV h allh

Latin Vulgate
12:13 tunc ait homini extende manum tuam et extendit et restituta est sanitati sicut altera

King James Version
12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched [it] forth; and it was restored whole, like as the other.

American Standard Version
12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, as the other.

Bible in Basic English
12:13 Then said he to the man, Put out your hand. And he put it out, and it was made as well as the other.

Darby's English Translation
12:13 Then he says to the man, Stretch out thy hand. And he stretched it out, and it was restored sound as the other.

Douay Rheims
12:13 Then he saith to the man: Stretch forth thy hand; and he stretched it forth, and it was restored to health even as the other.

Noah Webster Bible
12:13 Then saith he to the man, Stretch out thy hand. And he stretched it out; and it was restored to a sound state like the other.

Weymouth New Testament
12:13 Then He said to the man, "Stretch out your arm." And he stretched it out, and it was restored quite sound like the other.

World English Bible
12:13 Then he told the man, "Stretch out your hand." He stretched it out; and it was restored whole, just like the other.

Young's Literal Translation
12:13 Then saith he to the man, `Stretch forth thy hand,` and he stretched it forth, and it was restored whole as the other.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de farisaioi sumboulion elabon kat autou exelqontes opwV auton apoleswsin

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de farisaioi sumboulion elabon kat autou exelqontes opwV auton apoleswsin

Byzantine Majority
oi de farisaioi sumboulion elabon kat autou exelqontes opwV auton apoleswsin

Alexandrian
exelqontes de oi farisaioi sumboulion elabon kat autou opwV auton apoleswsin

Latin Vulgate
12:14 exeuntes autem Pharisaei consilium faciebant adversus eum quomodo eum perderent

King James Version
12:14 Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.

American Standard Version
12:14 But the Pharisees went out, and took counsel against him, how they might destroy him.

Bible in Basic English
12:14 But the Pharisees went out and made designs against him, how they might put him to death.

Darby's English Translation
12:14 But the Pharisees, having gone out, took counsel against him, how they might destroy him.

Douay Rheims
12:14 And the Pharisees going out made a consultation against him, how they might destroy him.

Noah Webster Bible
12:14 Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.

Weymouth New Testament
12:14 But the Pharisees after leaving the synagogue consulted together against Him, how they might destroy Him.

World English Bible
12:14 But the Pharisees went out, and took counsel against him, how they might destroy him.

Young's Literal Translation
12:14 And the Pharisees having gone forth, held a consultation against him, how they might destroy him,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
o de ihsouV gnouV anecwrhsen ekeiqen kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autouV pantaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de ihsouV gnouV anecwrhsen ekeiqen kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autouV pantaV

Byzantine Majority
o de ihsouV gnouV anecwrhsen ekeiqen kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autouV pantaV

Alexandrian
o de ihsouV gnouV anecwrhsen ekeiqen kai hkolouqhsan autw [ocloi] polloi kai eqerapeusen autouV pantaV

Latin Vulgate
12:15 Iesus autem sciens recessit inde et secuti sunt eum multi et curavit eos omnes

King James Version
12:15 But when Jesus knew [it], he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all;

American Standard Version
12:15 And Jesus perceiving it withdrew from thence: and many followed him; and he healed them all,

Bible in Basic English
12:15 And Jesus, having knowledge of this, went away from there, and a great number went after him; and he made them all well,

Darby's English Translation
12:15 But Jesus knowing it, withdrew thence, and great crowds followed him; and he healed them all:

Douay Rheims
12:15 But Jesus knowing it, retired from thence: and many followed him, and he healed them all.

Noah Webster Bible
12:15 But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all.

Weymouth New Testament
12:15 Aware of this, Jesus departed elsewhere; and a great number of people followed Him, all of whom He cured.

World English Bible
12:15 Jesus, perceiving that, withdrew from there. Great multitudes followed him; and he healed them all,

Young's Literal Translation
12:15 and Jesus having known, withdrew thence, and there followed him great multitudes, and he healed them all,

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epetimhsen autoiV ina mh faneron auton poihswsin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epetimhsen autoiV ina mh faneron auton poihswsin

Byzantine Majority
kai epetimhsen autoiV ina mh faneron auton poihswsin

Alexandrian
kai epetimhsen autoiV ina mh faneron auton poihswsin

Latin Vulgate
12:16 et praecepit eis ne manifestum eum facerent

King James Version
12:16 And charged them that they should not make him known:

American Standard Version
12:16 and charged them that they should not make him known:

Bible in Basic English
12:16 Ordering them not to give people word of him:

Darby's English Translation
12:16 and charged them strictly that they should not make him publicly known:

Douay Rheims
12:16 And he charged them that they should not make him known.

Noah Webster Bible
12:16 And charged them that they should not make him known:

Weymouth New Testament
12:16 But He gave them strict injunctions not to blaze abroad His doings,

World English Bible
12:16 and charged them that they should not make him known:

Young's Literal Translation
12:16 and did charge them that they might not make him manifest,

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
opws plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
opws plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV

Byzantine Majority
opws plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV

Alexandrian
ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV

Latin Vulgate
12:17 ut adimpleretur quod dictum est per Esaiam prophetam dicentem

King James Version
12:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,

American Standard Version
12:17 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,

Bible in Basic English
12:17 So that what was said by Isaiah the prophet might come true,

Darby's English Translation
12:17 that that might be fulfilled which was spoken through Esaias the prophet, saying,

Douay Rheims
12:17 That it might be fulfilled which was spoken by Isaias the prophet, saying:

Noah Webster Bible
12:17 That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying,

Weymouth New Testament
12:17 that those words of the Prophet Isaiah might be fulfilled,

World English Bible
12:17 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,

Young's Literal Translation
12:17 that it might be fulfilled that was spoken through Isaiah the prophet, saying,

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
idou o paiV mou on hretisa o agaphtoV mou eiV on eudokhsen h yuch mou qhsw to pneuma mou ep auton kai krisin toiV eqnesin apaggelei

Scrivener 1894 Textus Receptus
idou o paiV mou on hretisa o agaphtoV mou eiV on eudokhsen h yuch mou qhsw to pneuma mou ep auton kai krisin toiV eqnesin apaggelei

Byzantine Majority
idou o paiV mou on hretisa o agaphtoV mou eiV on eudokhsen h yuch mou qhsw to pneuma mou ep auton kai krisin toiV eqnesin apaggelei

Alexandrian
idou o paiV mou on hretisa o agaphtoV mou eiV on eudokhsen h yuch mou qhsw to pneuma mou ep auton kai krisin toiV eqnesin apaggelei

Latin Vulgate
12:18 ecce puer meus quem elegi dilectus meus in quo bene placuit animae meae ponam spiritum meum super eum et iudicium gentibus nuntiabit

King James Version
12:18 Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles.

American Standard Version
12:18 Behold, my servant whom I have chosen; My beloved in whom my soul is well pleased: I will put my Spirit upon him, And he shall declare judgment to the Gentiles.

Bible in Basic English
12:18 See my servant, the man of my selection, my loved one in whom my soul is well pleased: I will put my Spirit on him, and he will make my decision clear to the Gentiles.

Darby's English Translation
12:18 Behold my servant, whom I have chosen, my beloved, in whom my soul has found its delight. I will put my Spirit upon him, and he shall shew forth judgment to the nations.

Douay Rheims
12:18 Behold my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul hath been well pleased. I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles.

Noah Webster Bible
12:18 Behold, my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall show judgment to the Gentiles.

Weymouth New Testament
12:18 "This is My servant whom I have chosen, My dearly loved One in whom My soul takes pleasure. I will put My spirit upon Him, and He will announce justice to the nations.

World English Bible
12:18 "Behold, my servant whom I have chosen; My beloved in whom my soul is well pleased: I will put my Spirit on him, He will declare judgment to the Gentiles.

Young's Literal Translation
12:18 `Lo, My servant, whom I did choose, My beloved, in whom My soul did delight, I will put My Spirit upon him, and judgment to the nations he shall declare,

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
ouk erisei oude kraugasei oude akousei tiV en taiV plateiaiV thn fwnhn autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouk erisei oude kraugasei oude akousei tiV en taiV plateiaiV thn fwnhn autou

Byzantine Majority
ouk erisei oude kraugasei oude akousei tiV en taiV plateiaiV thn fwnhn autou

Alexandrian
ouk erisei oude kraugasei oude akousei tiV en taiV plateiaiV thn fwnhn autou

Latin Vulgate
12:19 non contendet neque clamabit neque audiet aliquis in plateis vocem eius

King James Version
12:19 He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets.

American Standard Version
12:19 He shall not strive, nor cry aloud; Neither shall any one hear his voice in the streets.

Bible in Basic English
12:19 His coming will not be with fighting or loud cries; and his voice will not be lifted up in the streets.

Darby's English Translation
12:19 He shall not strive or cry out, nor shall any one hear his voice in the streets;

Douay Rheims
12:19 He shall not contend, nor cry out, neither shall any man hear his voice in the streets.

Noah Webster Bible
12:19 He shall not contend, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets.

Weymouth New Testament
12:19 He will not wrangle or raise His voice, nor will His voice be heard in the broadways.

World English Bible
12:19 He will not strive, nor shout; Neither will anyone hear his voice in the streets.

Young's Literal Translation
12:19 he shall not strive nor cry, nor shall any hear in the broad places his voice,

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tufomenon ou sbesei ewV an ekbalh eiV nikoV thn krisin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tufomenon ou sbesei ewV an ekbalh eiV nikoV thn krisin

Byzantine Majority
kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tufomenon ou sbesei ewV an ekbalh eiV nikoV thn krisin

Alexandrian
kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tufomenon ou sbesei ewV an ekbalh eiV nikoV thn krisin

Latin Vulgate
12:20 harundinem quassatam non confringet et linum fumigans non extinguet donec eiciat ad victoriam iudicium

King James Version
12:20 A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory.

American Standard Version
12:20 A bruised reed shall he not break, And smoking flax shall he not quench, Till he send forth judgment unto victory.

Bible in Basic English
12:20 The crushed stem will not be broken by him; and the feebly burning light will he not put out, till he has made righteousness overcome all.

Darby's English Translation
12:20 a bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, until he bring forth judgment unto victory;

Douay Rheims
12:20 The bruised reed he shall not break: and smoking flax he shall not extinguish: till he send forth judgment unto victory.

Noah Webster Bible
12:20 A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he shall send forth judgment to victory.

Weymouth New Testament
12:20 A crushed reed He will not utterly break, nor will He quench the still smouldering wick, until He has led on Justice to victory.

World English Bible
12:20 He won`t break a bruised reed, He won`t quench a smoking flax, Until he sends forth judgment to victory.

Young's Literal Translation
12:20 a bruised reed he shall not break, and smoking flax he shall not quench, till he may put forth judgment to victory,

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
kai en tw onomati autou eqnh elpiousin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai en tw onomati autou eqnh elpiousin

Byzantine Majority
kai tw onomati autou eqnh elpiousin

Alexandrian
kai tw onomati autou eqnh elpiousin

Latin Vulgate
12:21 et in nomine eius gentes sperabunt

King James Version
12:21 And in his name shall the Gentiles trust.

American Standard Version
12:21 And in his name shall the Gentiles hope.

Bible in Basic English
12:21 And in his name will the Gentiles put their hope.

Darby's English Translation
12:21 and on his name shall the nations hope.

Douay Rheims
12:21 And in his name the Gentiles shall hope.

Noah Webster Bible
12:21 And in his name shall the Gentiles trust.

Weymouth New Testament
12:21 And on His name shall the nations rest their hopes."

World English Bible
12:21 In his name, the Gentiles will hope."

Young's Literal Translation
12:21 and in his name shall nations hope.`

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
tote proshnecqh autw daimonizomenoV tufloV kai kwfoV kai eqerapeusen auton wste ton tuflon kai kwfon kai lalein kai blepein

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote proshnecqh autw daimonizomenoV tufloV kai kwfoV kai eqerapeusen auton wste ton tuflon kai kwfon kai lalein kai blepein

Byzantine Majority
tote proshnecqh autw daimonizomenoV tufloV kai kwfoV kai eqerapeusen auton wste ton tuflon kai kwfon kai lalein kai blepein

Alexandrian
tote proshnecqh autw daimonizomenoV tufloV kai kwfoV kai eqerapeusen auton wste ton kwfon lalein kai blepein

Latin Vulgate
12:22 tunc oblatus est ei daemonium habens caecus et mutus et curavit eum ita ut loqueretur et videret

King James Version
12:22 Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.

American Standard Version
12:22 Then was brought unto him one possessed with a demon, blind and dumb: and he healed him, insomuch that the dumb man spake and saw.

Bible in Basic English
12:22 Then they took to him one with an evil spirit, who was blind and had no power of talking: and he made him well so that he had the power of talking and seeing.

Darby's English Translation
12:22 Then was brought to him one possessed by a demon, blind and dumb, and he healed him, so that the dumb man spake and saw.

Douay Rheims
12:22 Then was offered to him one possessed with a devil, blind and dumb: and he healed him, so that he spoke and saw.

Noah Webster Bible
12:22 Then was brought to him one possessed with a demon, blind and dumb; and he healed him, so that the blind and dumb both spoke and saw.

Weymouth New Testament
12:22 At that time a demoniac was brought to Him, blind and dumb; and He cured him, so that the dumb man could speak and see.

World English Bible
12:22 Then there was brought to him one possessed by a demon, blind and mute, and he healed him, so that the blind and mute man both spoke and saw.

Young's Literal Translation
12:22 Then was brought to him a demoniac, blind and dumb, and he healed him, so that the blind and dumb both spake and saw.

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
kai existanto panteV oi ocloi kai elegon mhti outoV estin o uioV dabid

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai existanto panteV oi ocloi kai elegon mhti outoV estin o uioV dabid

Byzantine Majority
kai existanto panteV oi ocloi kai elegon mhti outoV estin o uioV dauid

Alexandrian
kai existanto panteV oi ocloi kai elegon mhti outoV estin o uioV dauid

Latin Vulgate
12:23 et stupebant omnes turbae et dicebant numquid hic est Filius David

King James Version
12:23 And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?

American Standard Version
12:23 And all the multitudes were amazed, and said, Can this be the son of David?

Bible in Basic English
12:23 And all the people were surprised and said, Is not this the Son of David?

Darby's English Translation
12:23 And all the crowds were amazed and said, Is this man the Son of David?

Douay Rheims
12:23 And all the multitudes were amazed, and said: Is not this the son of David?

Noah Webster Bible
12:23 And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?

Weymouth New Testament
12:23 And the crowds of people were all filled with amazement and said, "Can this be the Son of David?"

World English Bible
12:23 All the multitudes were amazed, and said, "Can this be the son of David?"

Young's Literal Translation
12:23 And all the multitudes were amazed, and said, `Is this the Son of David?`

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de farisaioi akousanteV eipon outoV ouk ekballei ta daimonia ei mh en tw beelzeboul arconti twn daimoniwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de farisaioi akousanteV eipon outoV ouk ekballei ta daimonia ei mh en tw beelzeboul arconti twn daimoniwn

Byzantine Majority
oi de farisaioi akousanteV eipon outoV ouk ekballei ta daimonia ei mh en tw beelzeboul arconti twn daimoniwn

Alexandrian
oi de farisaioi akousanteV eipon outoV ouk ekballei ta daimonia ei mh en tw beelzeboul arconti twn daimoniwn

Latin Vulgate
12:24 Pharisaei autem audientes dixerunt hic non eicit daemones nisi in Beelzebub principe daemoniorum

King James Version
12:24 But when the Pharisees heard [it], they said, This [fellow] doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

American Standard Version
12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This man doth not cast out demons, but by Beelzebub the prince of the demons.

Bible in Basic English
12:24 But the Pharisees, hearing of it, said, This man only sends evil spirits out of men by Beelzebub, the ruler of evil spirits.

Darby's English Translation
12:24 But the Pharisees, having heard it, said, This man does not cast out demons, but by Beelzebub, prince of demons.

Douay Rheims
12:24 But the Pharisees hearing it, said: This man casteth not out the devils but by Beelzebub the prince of the devils.

Noah Webster Bible
12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This man doth not cast out demons, but by Beelzebub the prince of the demons.

Weymouth New Testament
12:24 The Pharisees heard it and said, "This man only expels demons by the power of Baal-zebul, the Prince of demons."

World English Bible
12:24 But when the Pharisees heard it, they said, "This man does not cast out demons, except by Beelzebul, the prince of the demons."

Young's Literal Translation
12:24 but the Pharisees having heard, said, `This one doth not cast out demons, except by Beelzeboul, ruler of the demons.`

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
eidwV de o ihsous taV enqumhseiV autwn eipen autoiV pasa basileia merisqeisa kaq eauthV erhmoutai kai pasa poliV h oikia merisqeisa kaq eauthV ou staqhsetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
eidwV de o ihsous taV enqumhseiV autwn eipen autoiV pasa basileia merisqeisa kaq eauthV erhmoutai kai pasa poliV h oikia merisqeisa kaq eauthV ou staqhsetai

Byzantine Majority
eidwV de o ihsous taV enqumhseiV autwn eipen autoiV pasa basileia merisqeisa kaq eauthV erhmoutai kai pasa poliV h oikia merisqeisa kaq eauthV ou staqhsetai

Alexandrian
eidwV de taV enqumhseiV autwn eipen autoiV pasa basileia merisqeisa kaq eauthV erhmoutai kai pasa poliV h oikia merisqeisa kaq eauthV ou staqhsetai

Latin Vulgate
12:25 Iesus autem sciens cogitationes eorum dixit eis omne regnum divisum contra se desolatur et omnis civitas vel domus divisa contra se non stabit

King James Version
12:25 And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

American Standard Version
12:25 And knowing their thoughts he said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

Bible in Basic English
12:25 And having knowledge of their thoughts he said to them, Every kingdom having division in itself is made waste, and every town or house having division in itself will come to destruction.

Darby's English Translation
12:25 But he, knowing their thoughts, said to them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not subsist.

Douay Rheims
12:25 And Jesus knowing their thoughts, said to them: Every kingdom divided against itself shall be made desolate: and every city or house divided against itself shall not stand.

Noah Webster Bible
12:25 And Jesus knew their thoughts, and said to them, Every kingdom divided against itself, is brought to desolation; and every city or house divided against itself, shall not stand.

Weymouth New Testament
12:25 Knowing their thoughts He said to them, "Every kingdom in which civil war has raged suffers desolation; and every city or house in which there is internal strife will be brought low.

World English Bible
12:25 Knowing their thoughts, Jesus said to them, "Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand.

Young's Literal Translation
12:25 And Jesus, knowing their thoughts, said to them, `Every kingdom having been divided against itself is desolated, and no city or house having been divided against itself, doth stand,

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ei o satanaV ton satanan ekballei ef eauton emerisqh pwV oun staqhsetai h basileia autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ei o satanaV ton satanan ekballei ef eauton emerisqh pwV oun staqhsetai h basileia autou

Byzantine Majority
kai ei o satanaV ton satanan ekballei ef eauton emerisqh pwV oun staqhsetai h basileia autou

Alexandrian
kai ei o satanaV ton satanan ekballei ef eauton emerisqh pwV oun staqhsetai h basileia autou

Latin Vulgate
12:26 et si Satanas Satanan eicit adversus se divisus est quomodo ergo stabit regnum eius

King James Version
12:26 And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

American Standard Version
12:26 and if Satan casteth out Satan, he is divided against himself; how then shall his kingdom stand?

Bible in Basic English
12:26 And if Satan sends out Satan, he makes war against himself; how then will he keep his kingdom?

Darby's English Translation
12:26 And if Satan casts out Satan, he is divided against himself; how then shall his kingdom subsist?

Douay Rheims
12:26 And if Satan cast out Satan, he is divided against himself: how then shall his kingdom stand?

Noah Webster Bible
12:26 And if Satan casteth out Satan, he is divided against himself; how then shall his kingdom stand?

Weymouth New Testament
12:26 And if Satan is expelling Satan, he has begun to make war on himself: how therefore shall his kingdom last?

World English Bible
12:26 If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand?

Young's Literal Translation
12:26 and if the Adversary doth cast out the Adversary, against himself he was divided, how then doth his kingdom stand?

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn esontai kritai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn esontai kritai

Byzantine Majority
kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn esontai kritai

Alexandrian
kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi kritai esontai umwn

Latin Vulgate
12:27 et si ego in Beelzebub eicio daemones filii vestri in quo eiciunt ideo ipsi iudices erunt vestri

King James Version
12:27 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast [them] out? therefore they shall be your judges.

American Standard Version
12:27 And if I by Beelzebub cast out demons, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.

Bible in Basic English
12:27 And if I by Beelzebub send evil spirits out of men, by whom do your sons send them out? So let them be your judges.

Darby's English Translation
12:27 And if *I* cast out demons by Beelzebub, your sons, by whom do they cast them out? For this reason *they* shall be your judges.

Douay Rheims
12:27 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore they shall be your judges.

Noah Webster Bible
12:27 And if I by Beelzebub cast out demons, by whom do your children expel them? therefore they shall be your judges.

Weymouth New Testament
12:27 And if it is by Baal-zebul's power that I expel the demons, by whose power do your disciples expel them? They therefore shall be your judges.

World English Bible
12:27 If I by Beelzebul cast out demons, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges.

Young's Literal Translation
12:27 `And if I, by Beelzeboul, do cast out the demons, your sons -- by whom do they cast out? because of this they -- they shall be your judges.

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
ei de egw en pneumati qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ei de egw en pneumati qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

Byzantine Majority
ei de en pneumati qeou egw ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

Alexandrian
ei de en pneumati qeou egw ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

Latin Vulgate
12:28 si autem ego in Spiritu Dei eicio daemones igitur pervenit in vos regnum Dei

King James Version
12:28 But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.

American Standard Version
12:28 But if I by the Spirit of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.

Bible in Basic English
12:28 But if I by the Spirit of God send out evil spirits, then is the kingdom of God come on you.

Darby's English Translation
12:28 But if *I* by the Spirit of God cast out demons, then indeed the kingdom of God is come upon you.

Douay Rheims
12:28 But if I by the Spirit of God cast out devils, then is the kingdom of God come upon you.

Noah Webster Bible
12:28 But if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God is come to you.

Weymouth New Testament
12:28 But if it is by the power of the Spirit of God that I expel the demons, it is evident that the Kingdom of God has come upon you.

World English Bible
12:28 But if I by the Spirit of God cast out demons, then the kingdom of God has come on you.

Young's Literal Translation
12:28 `But if I, by the Spirit of God, do cast out the demons, then come already unto you did the reign of God.

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
h pwV dunatai tiV eiselqein eiV thn oikian tou iscurou kai ta skeuh autou diarpasai ean mh prwton dhsh ton iscuron kai tote thn oikian autou diarpasei

Scrivener 1894 Textus Receptus
h pwV dunatai tiV eiselqein eiV thn oikian tou iscurou kai ta skeuh autou diarpasai ean mh prwton dhsh ton iscuron kai tote thn oikian autou diarpasei

Byzantine Majority
h pwV dunatai tiV eiselqein eiV thn oikian tou iscurou kai ta skeuh autou diarpasai ean mh prwton dhsh ton iscuron kai tote thn oikian autou diarpasei

Alexandrian
h pwV dunatai tiV eiselqein eiV thn oikian tou iscurou kai ta skeuh autou arpasai ean mh prwton dhsh ton iscuron kai tote thn oikian autou diarpasei

Latin Vulgate
12:29 aut quomodo potest quisquam intrare in domum fortis et vasa eius diripere nisi prius alligaverit fortem et tunc domum illius diripiat

King James Version
12:29 Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house.

American Standard Version
12:29 Or how can one enter into the house of the strong man, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house.

Bible in Basic English
12:29 Or how may one go into a strong man's house and take his goods, if he does not first put cords round the strong man? and then he may take his goods.

Darby's English Translation
12:29 Or how can any one enter into the house of the strong man and plunder his goods, unless first he bind the strong man? and then he will plunder his house.

Douay Rheims
12:29 Or how can any one enter into the house of the strong, and rifle his goods, unless he first bind the strong? and then he will rifle his house.

Noah Webster Bible
12:29 Or else, how can one enter into a strong man's house, and seize his goods, except he shall first bind the strong man? and then he will plunder his house.

Weymouth New Testament
12:29 Again, how can any one enter the house of a strong man and carry off his goods, unless first of all he masters and secures the strong man: then he will ransack his house.

World English Bible
12:29 Or how can one enter into the house of the strong man, and plunder his goods, except he first bind the strong man? Then he will plunder his house.

Young's Literal Translation
12:29 `Or how is one able to go into the house of the strong man, and to plunder his goods, if first he may not bind the strong man? and then his house he will plunder.

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

Scrivener 1894 Textus Receptus
o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

Byzantine Majority
o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

Alexandrian
o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

Latin Vulgate
12:30 qui non est mecum contra me est et qui non congregat mecum spargit

King James Version
12:30 He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad.

American Standard Version
12:30 He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth.

Bible in Basic English
12:30 Whoever is not with me is against me; and he who does not take part with me in getting people together, is driving them away.

Darby's English Translation
12:30 He that is not with me is against me, and he that gathers not with me scatters.

Douay Rheims
12:30 He that is not with me, is against me: and he that gathereth not with me, scattereth.

Noah Webster Bible
12:30 He that is not with me, is against me; and he that gathereth not with me, scattereth abroad.

Weymouth New Testament
12:30 "The man who is not with me is against me, and he who is not gathering with me is scattering abroad.

World English Bible
12:30 "He who is not with me is against me, and he who doesn`t gather with me, scatters.

Young's Literal Translation
12:30 `He who is not with me is against me, and he who is not gathering with me, doth scatter.

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
dia touto legw umin pasa amartia kai blasfhmia afeqhsetai toiV anqrwpoiV h de tou pneumatoV blasfhmia ouk afeqhsetai tois anqrwpois

Scrivener 1894 Textus Receptus
dia touto legw umin pasa amartia kai blasfhmia afeqhsetai toiV anqrwpoiV h de tou pneumatoV blasfhmia ouk afeqhsetai tois anqrwpois

Byzantine Majority
dia touto legw umin pasa amartia kai blasfhmia afeqhsetai toiV anqrwpoiV h de tou pneumatoV blasfhmia ouk afeqhsetai tois anqrwpois

Alexandrian
dia touto legw umin pasa amartia kai blasfhmia afeqhsetai toiV anqrwpoiV h de tou pneumatoV blasfhmia ouk afeqhsetai

Latin Vulgate
12:31 ideo dico vobis omne peccatum et blasphemia remittetur hominibus Spiritus autem blasphemia non remittetur

King James Version
12:31 Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy [against] the [Holy] Ghost shall not be forgiven unto men.

American Standard Version
12:31 Therefore I say unto you, Every sin and blasphemy shall be forgiven unto men; but the blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.

Bible in Basic English
12:31 So I say to you, Every sin and every evil word against God will have forgiveness; but for evil words against the Spirit there will be no forgiveness.

Darby's English Translation
12:31 For this reason I say unto you, Every sin and injurious speaking shall be forgiven to men, but speaking injuriously of the Spirit shall not be forgiven to men.

Douay Rheims
12:31 Therefore I say to you: Every sin and blasphemy shall be forgiven men, but the blasphemy of the Spirit shall not be forgiven.

Noah Webster Bible
12:31 Wherefore I say to you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven to men: but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven to men.

Weymouth New Testament
12:31 This is why I tell you that men may find forgiveness for every other sin and impious word, but that for impious speaking against the Holy Spirit they shall find no forgiveness.

World English Bible
12:31 Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men.

Young's Literal Translation
12:31 Because of this I say to you, all sin and evil speaking shall be forgiven to men, but the evil speaking of the Spirit shall not be forgiven to men.

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oV an eiph logon kata tou uiou tou anqrwpou afeqhsetai autw oV d an eiph kata tou pneumatoV tou agiou ouk afeqhsetai autw oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oV an eiph logon kata tou uiou tou anqrwpou afeqhsetai autw oV d an eiph kata tou pneumatoV tou agiou ouk afeqhsetai autw oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti

Byzantine Majority
kai oV ean eiph logon kata tou uiou tou anqrwpou afeqhsetai autw oV d an eiph kata tou pneumatoV tou agiou ouk afeqhsetai autw oute en tw nun aiwni oute en tw mellonti

Alexandrian
kai oV ean eiph logon kata tou uiou tou anqrwpou afeqhsetai autw oV d an eiph kata tou pneumatoV tou agiou ouk afeqhsetai autw oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti

Latin Vulgate
12:32 et quicumque dixerit verbum contra Filium hominis remittetur ei qui autem dixerit contra Spiritum Sanctum non remittetur ei neque in hoc saeculo neque in futuro

King James Version
12:32 And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the [world] to come.

American Standard Version
12:32 And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him; but whosoever shall speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in that which is to come.

Bible in Basic English
12:32 And whoever says a word against the Son of man, will have forgiveness; but whoever says a word against the Holy Spirit, will not have forgiveness in this life or in that which is to come.

Darby's English Translation
12:32 And whosoever shall have spoken a word against the Son of man, it shall be forgiven him; but whosoever shall speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this age nor in the coming one.

Douay Rheims
12:32 And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come.

Noah Webster Bible
12:32 And whoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come.

Weymouth New Testament
12:32 And whoever shall speak against the Son of Man may obtain forgiveness; but whoever speaks against the Holy Spirit, neither in this nor in the coming age shall he obtain forgiveness."

World English Bible
12:32 Whoever speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him; but whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, neither in this world, nor in that which is to come.

Young's Literal Translation
12:32 And whoever may speak a word against the Son of Man it shall be forgiven to him, but whoever may speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this age, nor in that which is coming.

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
h poihsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon h poihsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai

Scrivener 1894 Textus Receptus
h poihsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon h poihsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai

Byzantine Majority
h poihsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon h poihsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai

Alexandrian
h poihsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon h poihsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai

Latin Vulgate
12:33 aut facite arborem bonam et fructum eius bonum aut facite arborem malam et fructum eius malum siquidem ex fructu arbor agnoscitur

King James Version
12:33 Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by [his] fruit.

American Standard Version
12:33 Either make the tree good, and its fruit good; or make the tree corrupt, and its fruit corrupt: for the tree is known by its fruit.

Bible in Basic English
12:33 Make the tree good, and its fruit good; or make the tree bad, and its fruit bad; for by its fruit you will get knowledge of the tree.

Darby's English Translation
12:33 Either make the tree good, and its fruit good; or make the tree corrupt, and its fruit corrupt. For from the fruit the tree is known.

Douay Rheims
12:33 Either make the tree good and its fruit good: or make the tree evil, and its fruit evil. For by the fruit the tree is known.

Noah Webster Bible
12:33 Either make the tree good, and its fruit good; or else make the tree corrupt, and its fruit corrupt: for the tree is known by its fruit.

Weymouth New Testament
12:33 "Either grant the tree to be wholesome and its fruit wholesome, or the tree poisonous and its fruit poisonous; for the tree is known by its fruit.

World English Bible
12:33 "Either make the tree good, and its fruit good, or make the tree corrupt, and its fruit corrupt; for the tree is known by its fruit.

Young's Literal Translation
12:33 `Either make the tree good, and its fruit good, or make the tree bad, and its fruit bad, for from the fruit is the tree known.

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
gennhmata ecidnwn pwV dunasqe agaqa lalein ponhroi onteV ek gar tou perisseumatoV thV kardiaV to stoma lalei

Scrivener 1894 Textus Receptus
gennhmata ecidnwn pwV dunasqe agaqa lalein ponhroi onteV ek gar tou perisseumatoV thV kardiaV to stoma lalei

Byzantine Majority
gennhmata ecidnwn pwV dunasqe agaqa lalein ponhroi onteV ek gar tou perisseumatoV thV kardiaV to stoma lalei

Alexandrian
gennhmata ecidnwn pwV dunasqe agaqa lalein ponhroi onteV ek gar tou perisseumatoV thV kardiaV to stoma lalei

Latin Vulgate
12:34 progenies viperarum quomodo potestis bona loqui cum sitis mali ex abundantia enim cordis os loquitur

King James Version
12:34 O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.

American Standard Version
12:34 Ye offspring of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.

Bible in Basic English
12:34 You offspring of snakes, how are you, being evil, able to say good things? because out of the heart's store come the words of the mouth.

Darby's English Translation
12:34 Offspring of vipers! how can ye speak good things, being wicked? For of the abundance of the heart the mouth speaks.

Douay Rheims
12:34 O generation of vipers, how can you speak good things, whereas you are evil? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.

Noah Webster Bible
12:34 O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh.

Weymouth New Testament
12:34 O vipers' brood, how can you speak what is good when you are evil? For it is from the overflow of the heart that the mouth speaks.

World English Bible
12:34 You offspring of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks.

Young's Literal Translation
12:34 `Brood of vipers! how are ye able to speak good things -- being evil? for out of the abundance of the heart doth the mouth speak.

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
o agaqoV anqrwpoV ek tou agaqou qhsaurou ths kardias ekballei ta agaqa kai o ponhroV anqrwpoV ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra

Scrivener 1894 Textus Receptus
o agaqoV anqrwpoV ek tou agaqou qhsaurou ths kardias ekballei ta agaqa kai o ponhroV anqrwpoV ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra

Byzantine Majority
o agaqoV anqrwpoV ek tou agaqou qhsaurou ekballei agaqa kai o ponhroV anqrwpoV ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra

Alexandrian
o agaqoV anqrwpoV ek tou agaqou qhsaurou ekballei agaqa kai o ponhroV anqrwpoV ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra

Latin Vulgate
12:35 bonus homo de bono thesauro profert bona et malus homo de malo thesauro profert mala

King James Version
12:35 A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things.

American Standard Version
12:35 The good man out of his good treasure bringeth forth good things: and the evil man out of his evil treasure bringeth forth evil things.

Bible in Basic English
12:35 The good man out of his good store gives good things; and the evil man out of his evil store gives evil things.

Darby's English Translation
12:35 The good man out of the good treasure brings forth good things; and the wicked man out of the wicked treasure brings forth wicked things.

Douay Rheims
12:35 A good man out of a good treasure bringeth forth good things: and an evil man out of an evil treasure bringeth forth evil things.

Noah Webster Bible
12:35 A good man, out of the good treasure of the heart, bringeth forth good things: and an evil man, out of the evil treasure, bringeth forth evil things.

Weymouth New Testament
12:35 A good man from his good store produces good things, and a bad man from his bad store produces bad things.

World English Bible
12:35 The good man out of his good treasure brings forth good things, and the evil man out of his evil treasure brings forth evil things.

Young's Literal Translation
12:35 The good man out of the good treasure of the heart doth put forth the good things, and the evil man out of the evil treasure doth put forth evil things.

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
legw de umin oti pan rhma argon o ean lalhswsin oi anqrwpoi apodwsousin peri autou logon en hmera krisewV

Scrivener 1894 Textus Receptus
legw de umin oti pan rhma argon o ean lalhswsin oi anqrwpoi apodwsousin peri autou logon en hmera krisewV

Byzantine Majority
legw de umin oti pan rhma argon o ean lalhswsin oi anqrwpoi apodwsousin peri autou logon en hmera krisewV

Alexandrian
legw de umin oti pan rhma argon o lalhsousin oi anqrwpoi apodwsousin peri autou logon en hmera krisewV

Latin Vulgate
12:36 dico autem vobis quoniam omne verbum otiosum quod locuti fuerint homines reddent rationem de eo in die iudicii

King James Version
12:36 But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.

American Standard Version
12:36 And I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.

Bible in Basic English
12:36 And I say to you that in the day when they are judged, men will have to give an account of every foolish word they have said.

Darby's English Translation
12:36 But I say unto you, that every idle word which men shall say, they shall render an account of it in judgment-day:

Douay Rheims
12:36 But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall render an account for it in the day of judgment.

Noah Webster Bible
12:36 But I say to you, That for every idle word that men shall speak, they shall give account in the day of judgment.

Weymouth New Testament
12:36 But I tell you that for every careless word that men shall speak they will be held accountable on the day of Judgement.

World English Bible
12:36 I tell you that every idle word that men speak, they will give account of it in the day of judgment.

Young's Literal Translation
12:36 `And I say to you, that every idle word that men may speak, they shall give for it a reckoning in a day of judgment;

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
ek gar twn logwn sou dikaiwqhsh kai ek twn logwn sou katadikasqhsh

Scrivener 1894 Textus Receptus
ek gar twn logwn sou dikaiwqhsh kai ek twn logwn sou katadikasqhsh

Byzantine Majority
ek gar twn logwn sou dikaiwqhsh kai ek twn logwn sou katadikasqhsh

Alexandrian
ek gar twn logwn sou dikaiwqhsh kai ek twn logwn sou katadikasqhsh

Latin Vulgate
12:37 ex verbis enim tuis iustificaberis et ex verbis tuis condemnaberis

King James Version
12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.

American Standard Version
12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.

Bible in Basic English
12:37 For by your words will your righteousness be seen, and by your words you will be judged.

Darby's English Translation
12:37 for by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.

Douay Rheims
12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.

Noah Webster Bible
12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.

Weymouth New Testament
12:37 For each of you by his words shall be justified, or by his words shall be condemned."

World English Bible
12:37 For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned."

Young's Literal Translation
12:37 for from thy words thou shalt be declared righteous, and from thy words thou shalt be declared unrighteous.`

 

38

Stephens 1550 Textus Receptus
tote apekriqhsan tineV twn grammatewn kai farisaiwn legonteV didaskale qelomen apo sou shmeion idein

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote apekriqhsan tineV twn grammatewn kai farisaiwn legonteV didaskale qelomen apo sou shmeion idein

Byzantine Majority
tote apekriqhsan tineV twn grammatewn kai farisaiwn legonteV didaskale qelomen apo sou shmeion idein

Alexandrian
tote apekriqhsan autw tineV twn grammatewn kai farisaiwn legonteV didaskale qelomen apo sou shmeion idein

Latin Vulgate
12:38 tunc responderunt ei quidam de scribis et Pharisaeis dicentes magister volumus a te signum videre

King James Version
12:38 Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee.

American Standard Version
12:38 Then certain of the scribes and Pharisees answered him, saying, Teacher, we would see a sign from thee.

Bible in Basic English
12:38 Then some of the scribes and Pharisees, hearing this, said to him, Master, we are looking for a sign from you.

Darby's English Translation
12:38 Then answered him some of the scribes and Pharisees, saying, Teacher, we desire to see a sign from thee.

Douay Rheims
12:38 Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying: Master we would see a sign from thee.

Noah Webster Bible
12:38 Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee.

Weymouth New Testament
12:38 Then He was accosted by some of the Scribes and of the Pharisees who said, "Teacher, we wish to see a sign given by you."

World English Bible
12:38 Then certain of the scribes and Pharisees answered, saying, "Teacher, we want to see a sign from you."

Young's Literal Translation
12:38 Then answered certain of the scribes and Pharisees, saying, `Teacher, we will to see a sign from thee.`

 

39

Stephens 1550 Textus Receptus
o de apokriqeiV eipen autoiV genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de apokriqeiV eipen autoiV genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou

Byzantine Majority
o de apokriqeiV eipen autoiV genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou

Alexandrian
o de apokriqeiV eipen autoiV genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou

Latin Vulgate
12:39 qui respondens ait illis generatio mala et adultera signum quaerit et signum non dabitur ei nisi signum Ionae prophetae

King James Version
12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas:

American Standard Version
12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given it but the sign of Jonah the prophet:

Bible in Basic English
12:39 But he, answering, said to them, An evil and false generation is looking for a sign; and no sign will be given to it but the sign of the prophet Jonah:

Darby's English Translation
12:39 But he, answering, said to them, A wicked and adulterous generation seeks after a sign, and a sign shall not be given to it save the sign of Jonas the prophet.

Douay Rheims
12:39 Who answering said to them: An evil and adulterous generation seeketh a sign: and a sign shall not be given it, but the sign of Jonas the prophet.

Noah Webster Bible
12:39 But he answered and said to them, An evil and adulterous generation seeketh for a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonah.

Weymouth New Testament
12:39 "Wicked and faithless generation!" He replied, "they clamour for a sign, but none shall be given to them except the sign of the Prophet Jonah.

World English Bible
12:39 But he answered them, "An evil and adulterous generation seeks after a sign, and there will no sign be given it but the sign of Jonah, the prophet.

Young's Literal Translation
12:39 And he answering said to them, `A generation, evil and adulterous, doth seek a sign, and a sign shall not be given to it, except the sign of Jonah the prophet;

 

40

Stephens 1550 Textus Receptus
wsper gar hn iwnaV en th koilia tou khtouV treiV hmeraV kai treiV nuktaV outwV estai o uioV tou anqrwpou en th kardia thV ghV treiV hmeraV kai treiV nuktaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
wsper gar hn iwnaV en th koilia tou khtouV treiV hmeraV kai treiV nuktaV outwV estai o uioV tou anqrwpou en th kardia thV ghV treiV hmeraV kai treiV nuktaV

Byzantine Majority
wsper gar hn iwnaV en th koilia tou khtouV treiV hmeraV kai treiV nuktaV outwV estai o uioV tou anqrwpou en th kardia thV ghV treiV hmeraV kai treiV nuktaV

Alexandrian
wsper gar hn iwnaV en th koilia tou khtouV treiV hmeraV kai treiV nuktaV outwV estai o uioV tou anqrwpou en th kardia thV ghV treiV hmeraV kai treiV nuktaV

Latin Vulgate
12:40 sicut enim fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus sic erit Filius hominis in corde terrae tribus diebus et tribus noctibus

King James Version
12:40 For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.

American Standard Version
12:40 for as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.

Bible in Basic English
12:40 For as Jonah was three days and three nights in the stomach of the great fish, so will the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.

Darby's English Translation
12:40 For even as Jonas was in the belly of the great fish three days and three nights, thus shall the Son of man be in the heart of the earth three days and three nights.

Douay Rheims
12:40 For as Jonas was in the whale's belly three days and three nights: so shall the Son of man be in the heart of the earth three days and three nights.

Noah Webster Bible
12:40 For as Jonah was three days and three nights in the whale's belly: so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.

Weymouth New Testament
12:40 For just as Jonah was three days in the sea-monster's belly, so will the Son of Man be three days in the heart of the earth.

World English Bible
12:40 For as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth.

Young's Literal Translation
12:40 for, as Jonah was in the belly of the fish three days and three nights, so shall the Son of Man be in the heart of the earth three days and three nights.

 

41

Stephens 1550 Textus Receptus
andreV nineuitai anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

Scrivener 1894 Textus Receptus
andreV nineuitai anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

Byzantine Majority
andreV nineuitai anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

Alexandrian
andreV nineuitai anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

Latin Vulgate
12:41 viri ninevitae surgent in iudicio cum generatione ista et condemnabunt eam quia paenitentiam egerunt in praedicatione Ionae et ecce plus quam Iona hic

King James Version
12:41 The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas [is] here.

American Standard Version
12:41 The men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.

Bible in Basic English
12:41 The men of Nineveh will come up in the day of judging and give their decision against this generation: because they were turned from their sins at the preaching of Jonah; and now a greater than Jonah is here.

Darby's English Translation
12:41 Ninevites shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonas; and behold, more than Jonas is here.

Douay Rheims
12:41 The men of Ninive shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they did penance at the preaching of Jonas. And behold a greater than Jonas here.

Noah Webster Bible
12:41 The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.

Weymouth New Testament
12:41 There will stand up men of Nineveh at the Judgement together with the present generation, and will condemn it; because they repented at the preaching of Jonah, and mark! there is One greater than Jonah here.

World English Bible
12:41 The men of Nineveh will stand up in the judgment with this generation, and will condemn it, for they repented at the preaching of Jonah; and behold, someone greater than Jonah is here.

Young's Literal Translation
12:41 `Men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for they reformed at the proclamation of Jonah, and lo, a greater than Jonah here!

 

42

Stephens 1550 Textus Receptus
basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinei authn oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwntos kai idou pleion solomwntos wde

Scrivener 1894 Textus Receptus
basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinei authn oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwntos kai idou pleion solomwntos wde

Byzantine Majority
basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinei authn oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwnos kai idou pleion solomwnos wde

Alexandrian
basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinei authn oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwnos kai idou pleion solomwnos wde

Latin Vulgate
12:42 regina austri surget in iudicio cum generatione ista et condemnabit eam quia venit a finibus terrae audire sapientiam Salomonis et ecce plus quam Salomon hic

King James Version
12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon [is] here.

American Standard Version
12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.

Bible in Basic English
12:42 The queen of the South will come up in the day of judging and give her decision against this generation: for she came from the ends of the earth to give ear to the wisdom of Solomon; and now a greater than Solomon is here.

Darby's English Translation
12:42 A queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it; for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, more than Solomon is here.

Douay Rheims
12:42 The queen of the south shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold

Noah Webster Bible
12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.

Weymouth New Testament
12:42 The Queen of the south will awake at the Judgement together with the present generation, and will condemn it; because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and mark! there is One greater than Solomon here.

World English Bible
12:42 The queen of the south will rise up in the judgment with this generation, and will condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, someone greater than Solomon is here.

Young's Literal Translation
12:42 `A queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and lo, a greater than Solomon here!

 

43

Stephens 1550 Textus Receptus
otan de to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai ouc euriskei

Scrivener 1894 Textus Receptus
otan de to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai ouc euriskei

Byzantine Majority
otan de to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai ouc euriskei

Alexandrian
otan de to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai ouc euriskei

Latin Vulgate
12:43 cum autem inmundus spiritus exierit ab homine ambulat per loca arida quaerens requiem et non invenit

King James Version
12:43 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none.

American Standard Version
12:43 But the unclean spirit, when he is gone out of the man, passeth through waterless places, seeking rest, and findeth it not.

Bible in Basic English
12:43 But the unclean spirit, when he is gone out of a man, goes through dry places looking for rest, and getting it not.

Darby's English Translation
12:43 But when the unclean spirit has gone out of the man, he goes through dry places, seeking rest, and does not find it.

Douay Rheims
12:43 And when an unclean spirit is gone out of a man he walketh through dry places seeking rest, and findeth none.

Noah Webster Bible
12:43 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and he findeth none.

Weymouth New Testament
12:43 "No sooner however has the foul spirit gone out of the man, then he roams about in places where there is no water, seeking rest but finding none.

World English Bible
12:43 But the unclean spirit, when he is gone out of the man, passes through waterless places, seeking rest, and doesn`t find it.

Young's Literal Translation
12:43 `And, when the unclean spirit may go forth from the man, it doth walk through dry places seeking rest, and doth not find;

 

44

Stephens 1550 Textus Receptus
tote legei epistreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon kai elqon euriskei scolazonta sesarwmenon kai kekosmhmenon

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote legei epistreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon kai elqon euriskei scolazonta sesarwmenon kai kekosmhmenon

Byzantine Majority
tote legei epistreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon kai elqon euriskei scolazonta sesarwmenon kai kekosmhmenon

Alexandrian
tote legei eiV ton oikon mou epistreyw oqen exhlqon kai elqon euriskei scolazonta sesarwmenon kai kekosmhmenon

Latin Vulgate
12:44 tunc dicit revertar in domum meam unde exivi et veniens invenit vacantem scopis mundatam et ornatam

King James Version
12:44 Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth [it] empty, swept, and garnished.

American Standard Version
12:44 Then he saith, I will return into my house whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.

Bible in Basic English
12:44 Then he says, I will go back into my house from which I came out; and when he comes, he sees that there is no one in it, but that it has been made fair and clean.

Darby's English Translation
12:44 Then he says, I will return to my house whence I came out; and having come, he finds it unoccupied, swept, and adorned.

Douay Rheims
12:44 Then he saith: I will return into my house from whence I came out. And coming he findeth it empty, swept, and garnished.

Noah Webster Bible
12:44 Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.

Weymouth New Testament
12:44 Then he says, `I will return to my house that I left;' and he comes and finds it unoccupied, swept clean, and in good order.

World English Bible
12:44 Then he says, `I will return into my house whence I came out,` and when he has come back, he finds it empty, swept, and put in order.

Young's Literal Translation
12:44 then it saith, I will turn back to my house whence I came forth; and having come, it findeth it unoccupied, swept, and adorned:

 

45

Stephens 1550 Textus Receptus
tote poreuetai kai paralambanei meq eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn outwV estai kai th genea tauth th ponhra

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote poreuetai kai paralambanei meq eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn outwV estai kai th genea tauth th ponhra

Byzantine Majority
tote poreuetai kai paralambanei meq eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn outwV estai kai th genea tauth th ponhra

Alexandrian
tote poreuetai kai paralambanei meq eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn outwV estai kai th genea tauth th ponhra

Latin Vulgate
12:45 tunc vadit et adsumit septem alios spiritus secum nequiores se et intrantes habitant ibi et fiunt novissima hominis illius peiora prioribus sic erit et generationi huic pessimae

King James Version
12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last [state] of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation.

American Standard Version
12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first. Even so shall it be also unto this evil generation.

Bible in Basic English
12:45 Then he goes and takes with him seven other spirits worse than himself, and they go in and make it their living-place: and the last condition of that man is worse than the first. Even so will it be with this evil generation.

Darby's English Translation
12:45 Then he goes and takes with himself seven other spirits worse than himself, and entering in, they dwell there; and the last condition of that man becomes worse than the first. Thus shall it be to this wicked generation also.

Douay Rheims
12:45 Then he goeth, and taketh with him seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man in made worse than the first. So shall it be also to this wicked generation.

Noah Webster Bible
12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also to this wicked generation.

Weymouth New Testament
12:45 Then he goes and brings back with him seven other spirits more wicked than himself, and they come in and dwell there; and in the end that man's condition becomes worse than it was at first. So will it be also with the present wicked generation."

World English Bible
12:45 Then he goes, and takes with himself seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there. The last state of that man becomes worse than the first. Even so will it be also to this evil generation."

Young's Literal Translation
12:45 then doth it go, and take with itself seven other spirits more evil than itself, and having gone in they dwell there, and the last of that man doth become worse than the first; so shall it be also to this evil generation.`

 

46

Stephens 1550 Textus Receptus
eti de autou lalountoV toiV ocloiV idou h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan exw zhtounteV autw lalhsai

Scrivener 1894 Textus Receptus
eti de autou lalountoV toiV ocloiV idou h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan exw zhtounteV autw lalhsai

Byzantine Majority
eti de autou lalountoV toiV ocloiV idou h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan exw zhtounteV autw lalhsai

Alexandrian
eti autou lalountoV toiV ocloiV idou h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan exw zhtounteV autw lalhsai

Latin Vulgate
12:46 adhuc eo loquente ad turbas ecce mater eius et fratres stabant foris quaerentes loqui ei

King James Version
12:46 While he yet talked to the people, behold, [his] mother and his brethren stood without, desiring to speak with him.

American Standard Version
12:46 While he was yet speaking to the multitudes, behold, his mother and his brethren stood without, seeking to speak to him.

Bible in Basic English
12:46 While he was still talking to the people, his mother and his brothers came, desiring to have talk with him.

Darby's English Translation
12:46 But while he was yet speaking to the crowds, behold, his mother and his brethren stood without, seeking to speak to him.

Douay Rheims
12:46 As he was yet speaking to the multitudes, behold his mother and his brethren stood without, seeking to speak to him.

Noah Webster Bible
12:46 While he was yet speaking to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him.

Weymouth New Testament
12:46 While He was still addressing the people His mother and His brothers were standing on the edge of the crowd desiring to speak to Him.

World English Bible
12:46 While he was yet speaking to the multitudes, behold, his mother and his brothers stood outside, seeking to speak to him.

Young's Literal Translation
12:46 And while he was yet speaking to the multitudes, lo, his mother and brethren had stood without, seeking to speak to him,

 

47

Stephens 1550 Textus Receptus
eipen de tiV autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw esthkasin zhtounteV soi lalhsai

Scrivener 1894 Textus Receptus
eipen de tiV autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw esthkasin zhtounteV soi lalhsai

Byzantine Majority
eipen de tiV autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw esthkasin zhtounteV soi lalhsai

Alexandrian
[eipen de tiV autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw esthkasin zhtounteV soi lalhsai]

Latin Vulgate
12:47 dixit autem ei quidam ecce mater tua et fratres tui foris stant quaerentes te

King James Version
12:47 Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee.

American Standard Version
12:47 And one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, seeking to speak to thee.

Bible in Basic English
12:47 And one said to him, See, your mother and your brothers are outside, desiring to have talk with you.

Darby's English Translation
12:47 Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren are standing without, seeking to speak to thee.

Douay Rheims
12:47 And one said unto him: Behold thy mother and thy brethren stand without, seeking thee.

Noah Webster Bible
12:47 Then one said to him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee.

Weymouth New Testament
12:47 So some one told Him, "Your mother and your brothers are standing outside, and desire to speak to you."

World English Bible
12:47 One said to him, "Behold, your mother and your brothers stand outside, seeking to speak to you."

Young's Literal Translation
12:47 and one said to him, `Lo, thy mother and thy brethren do stand without, seeking to speak to thee.`

 

48

Stephens 1550 Textus Receptus
o de apokriqeiV eipen tw eiponti autw tiV estin h mhthr mou kai tineV eisin oi adelfoi mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de apokriqeiV eipen tw eiponti autw tiV estin h mhthr mou kai tineV eisin oi adelfoi mou

Byzantine Majority
o de apokriqeiV eipen tw eiponti autw tiV estin h mhthr mou kai tineV eisin oi adelfoi mou

Alexandrian
o de apokriqeiV eipen tw legonti autw tiV estin h mhthr mou kai tineV eisin oi adelfoi mou

Latin Vulgate
12:48 at ipse respondens dicenti sibi ait quae est mater mea et qui sunt fratres mei

King James Version
12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?

American Standard Version
12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?

Bible in Basic English
12:48 But he in answer said to him who gave the news, Who is my mother and who are my brothers?

Darby's English Translation
12:48 But he answering said to him that spoke to him, Who is my mother, and who are my brethren?

Douay Rheims
12:48 But he answering him that told him, said: Who is my mother, and who are my brethren?

Noah Webster Bible
12:48 But he answered and said to him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?

Weymouth New Testament
12:48 "Who is my mother?" He said to the man; "and who are my brothers?"

World English Bible
12:48 But he answered him who told him, "Who is my mother? Who are my brothers?"

Young's Literal Translation
12:48 And he answering said to him who spake to him, `Who is my mother? and who are my brethren?`

 

49

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ekteinaV thn ceira autou epi touV maqhtaV autou eipen idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ekteinaV thn ceira autou epi touV maqhtaV autou eipen idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou

Byzantine Majority
kai ekteinaV thn ceira autou epi touV maqhtaV autou eipen idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou

Alexandrian
kai ekteinaV thn ceira autou epi touV maqhtaV autou eipen idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou

Latin Vulgate
12:49 et extendens manum in discipulos suos dixit ecce mater mea et fratres mei

King James Version
12:49 And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren!

American Standard Version
12:49 And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, Behold, my mother and my brethren!

Bible in Basic English
12:49 And he put out his hand to his disciples and said, See, my mother and my brothers!

Darby's English Translation
12:49 And, stretching out his hand to his disciples, he said, Behold my mother and my brethren;

Douay Rheims
12:49 And stretching forth his hand towards his disciples, he said: Behold my mother and my brethren.

Noah Webster Bible
12:49 And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, Behold my mother and my brethren!

Weymouth New Testament
12:49 And pointing to His disciples He added, "See here are my mother and my brothers.

World English Bible
12:49 He stretched forth his hand towards his disciples, and said, "Behold, my mother and my brothers!

Young's Literal Translation
12:49 And having stretched forth his hand toward his disciples, he said, `Lo, my mother and my brethren!

 

50

Stephens 1550 Textus Receptus
ostiV gar an poihsh to qelhma tou patroV mou tou en ouranoiV autoV mou adelfoV kai adelfh kai mhthr estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
ostiV gar an poihsh to qelhma tou patroV mou tou en ouranoiV autoV mou adelfoV kai adelfh kai mhthr estin

Byzantine Majority
ostiV gar an poihsh to qelhma tou patroV mou tou en ouranoiV autoV mou adelfoV kai adelfh kai mhthr estin

Alexandrian
ostiV gar an poihsh to qelhma tou patroV mou tou en ouranoiV autoV mou adelfoV kai adelfh kai mhthr estin

Latin Vulgate
12:50 quicumque enim fecerit voluntatem Patris mei qui in caelis est ipse meus et frater et soror et mater est

King James Version
12:50 For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.

American Standard Version
12:50 For whosoever shall do the will of my Father who is in heaven, he is my brother, and sister, and mother.

Bible in Basic English
12:50 For whoever does the pleasure of my Father in heaven, he is my brother, and sister, and mother.

Darby's English Translation
12:50 for whosoever shall do the will of my Father who is in the heavens, he is my brother, and sister, and mother.

Douay Rheims
12:50 For whosoever shall do the will of my Father, that is in heaven, he is my brother, and sister, and mother.

Noah Webster Bible
12:50 For whoever shall do the will of my Father who is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.

Weymouth New Testament
12:50 To obey my Father who is in Heaven--that is to be my brother and my sister and my mother."

World English Bible
12:50 For whoever will do the will of my Father who is in heaven, he is my brother, and sister, and mother."

Young's Literal Translation
12:50 for whoever may do the will of my Father who is in the heavens, he is my brother, and sister, and mother.`

 

Matthew 13

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com