Parallel Greek New Testament

Matthew 9

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Return to Index

Chapter 10

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1

Stephens 1550 Textus Receptus
kai proskalesamenoV touV dwdeka maqhtaV autou edwken autoiV exousian pneumatwn akaqartwn wste ekballein auta kai qerapeuein pasan noson kai pasan malakian

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai proskalesamenoV touV dwdeka maqhtaV autou edwken autoiV exousian pneumatwn akaqartwn wste ekballein auta kai qerapeuein pasan noson kai pasan malakian

Byzantine Majority
kai proskalesamenoV touV dwdeka maqhtaV autou edwken autoiV exousian pneumatwn akaqartwn wste ekballein auta kai qerapeuein pasan noson kai pasan malakian

Alexandrian
kai proskalesamenoV touV dwdeka maqhtaV autou edwken autoiV exousian pneumatwn akaqartwn wste ekballein auta kai qerapeuein pasan noson kai pasan malakian

Latin Vulgate
10:1 et convocatis duodecim discipulis suis dedit illis potestatem spirituum inmundorum ut eicerent eos et curarent omnem languorem et omnem infirmitatem

King James Version
10:1 And when he had called unto [him] his twelve disciples, he gave them power [against] unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

American Standard Version
10:1 And he called unto him his twelve disciples, and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of disease and all manner of sickness.

Bible in Basic English
10:1 And he got together his twelve disciples and gave them the power of driving out unclean spirits, and of making well all sorts of disease and pain.

Darby's English Translation
10:1 And having called to him his twelve disciples, he gave them power over unclean spirits, so that they should cast them out, and heal every disease and every bodily weakness.

Douay Rheims
10:1 And having called his twelve disciples together, he gave them power over unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of diseases, and all manner of infirmities.

Noah Webster Bible
10:1 And when he had called to him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness, and all manner of disease.

Weymouth New Testament
10:1 Then He called to Him His twelve disciples and gave them authority over foul spirits, to drive them out; and to cure every kind of disease and infirmity.

World English Bible
10:1 He called to himself his twelve disciples, and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and every sickness.

Young's Literal Translation
10:1 And having called to him his twelve disciples, he gave to them power over unclean spirits, so as to be casting them out, and to be healing every sickness, and every malady.

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
twn de dwdeka apostolwn ta onomata estin tauta prwtoV simwn o legomenoV petroV kai andreaV o adelfoV autou iakwboV o tou zebedaiou kai iwannhV o adelfoV autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
twn de dwdeka apostolwn ta onomata estin tauta prwtoV simwn o legomenoV petroV kai andreaV o adelfoV autou iakwboV o tou zebedaiou kai iwannhV o adelfoV autou

Byzantine Majority
twn de dwdeka apostolwn ta onomata estin tauta prwtoV simwn o legomenoV petroV kai andreaV o adelfoV autou iakwboV o tou zebedaiou kai iwannhV o adelfoV autou

Alexandrian
twn de dwdeka apostolwn ta onomata estin tauta prwtoV simwn o legomenoV petroV kai andreaV o adelfoV autou kai iakwboV o tou zebedaiou kai iwannhV o adelfoV autou

Latin Vulgate
10:2 duodecim autem apostolorum nomina sunt haec primus Simon qui dicitur Petrus et Andreas frater eius

King James Version
10:2 Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James [the son] of Zebedee, and John his brother;

American Standard Version
10:2 Now the names of the twelve apostles are these: The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;

Bible in Basic English
10:2 Now the names of the twelve are these: The first, Simon, who is named Peter, and Andrew, his brother; James, the son of Zebedee, and John, his brother;

Darby's English Translation
10:2 Now the names of the twelve apostles are these: first, Simon, who was called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;

Douay Rheims
10:2 And the names of the twelve apostles are these: The first, Simon who is called Peter, and Andrew his brother,

Noah Webster Bible
10:2 Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;

Weymouth New Testament
10:2 Now the names of the twelve Apostles were these: first, Simon called Peter, and his brother Andrew; James the son of Zabdi, and his brother John;

World English Bible
10:2 Now the names of the twelve apostles are these. The first, Simon, who is called Peter; Andrew, his brother; James the son of Zebedee; John, his brother;

Young's Literal Translation
10:2 And of the twelve apostles the names are these: first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James of Zebedee, and John his brother;

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
filippoV kai barqolomaioV qwmaV kai matqaios o telwnhV iakwboV o tou alfaiou kai lebbaios o epiklhqeis qaddaioV

Scrivener 1894 Textus Receptus
filippoV kai barqolomaioV qwmaV kai matqaios o telwnhV iakwboV o tou alfaiou kai lebbaios o epiklhqeis qaddaioV

Byzantine Majority
filippoV kai barqolomaioV qwmaV kai matqaios o telwnhV iakwboV o tou alfaiou kai lebbaios o epiklhqeis qaddaioV

Alexandrian
filippoV kai barqolomaioV qwmaV kai maqqaios o telwnhV iakwboV o tou alfaiou kai qaddaioV

Latin Vulgate
10:3 Iacobus Zebedaei et Iohannes frater eius Philippus et Bartholomeus Thomas et Mattheus publicanus et Iacobus Alphei et Thaddeus

King James Version
10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James [the son] of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;

American Standard Version
10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Thaddaeus;

Bible in Basic English
10:3 Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew, the tax-farmer; James, the son of Alphaeus, and Thaddaeus;

Darby's English Translation
10:3 Philip and Bartholomew; Thomas, and Matthew the tax-gatherer; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, who was surnamed Thaddaeus;

Douay Rheims
10:3 James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the publican, and James the son of Alpheus, and Thaddeus,

Noah Webster Bible
10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alpheus, and Lebbeus, whose surname was Thaddeus;

Weymouth New Testament
10:3 Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax-gatherer, James the son of Alphaeus, and Thaddaeus;

World English Bible
10:3 Philip; Bartholomew; Thomas; Matthew, the tax collector; James the son of Alphaeus; and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;

Young's Literal Translation
10:3 Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the tax-gatherer; James of Alpheus, and Lebbeus who was surnamed Thaddeus;

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
simwn o kananiths kai ioudaV iskariwthV o kai paradouV auton

Scrivener 1894 Textus Receptus
simwn o kananiths kai ioudaV iskariwthV o kai paradouV auton

Byzantine Majority
simwn o kananiths kai ioudaV iskariwthV o kai paradouV auton

Alexandrian
simwn o kananaios kai ioudaV o iskariwthV o kai paradouV auton

Latin Vulgate
10:4 Simon Cananeus et Iudas Scariotes qui et tradidit eum

King James Version
10:4 Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.

American Standard Version
10:4 Simon the Cananaean, and Judas Iscariot, who also betrayed him.

Bible in Basic English
10:4 Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who was false to him.

Darby's English Translation
10:4 Simon the Cananaean, and Judas the Iscariote, who also delivered him up.

Douay Rheims
10:4 Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who also betrayed him.

Noah Webster Bible
10:4 Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.

Weymouth New Testament
10:4 Simon the Cananaean, and Judas the Iscariot, who also betrayed Him.

World English Bible
10:4 Simon the Canaanite; and Judas Iscariot, who also betrayed him.

Young's Literal Translation
10:4 Simon the Cananite, and Judas Iscariot, who did also deliver him up.

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
toutouV touV dwdeka apesteilen o ihsouV paraggeilaV autoiV legwn eiV odon eqnwn mh apelqhte kai eiV polin samareitwn mh eiselqhte

Scrivener 1894 Textus Receptus
toutouV touV dwdeka apesteilen o ihsouV paraggeilaV autoiV legwn eiV odon eqnwn mh apelqhte kai eiV polin samareitwn mh eiselqhte

Byzantine Majority
toutouV touV dwdeka apesteilen o ihsouV paraggeilaV autoiV legwn eiV odon eqnwn mh apelqhte kai eiV polin samareitwn mh eiselqhte

Alexandrian
toutouV touV dwdeka apesteilen o ihsouV paraggeilaV autoiV legwn eiV odon eqnwn mh apelqhte kai eiV polin samareitwn mh eiselqhte

Latin Vulgate
10:5 hos duodecim misit Iesus praecipiens eis et dicens in viam gentium ne abieritis et in civitates Samaritanorum ne intraveritis

King James Version
10:5 These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into [any] city of the Samaritans enter ye not:

American Standard Version
10:5 These twelve Jesus sent forth, and charged them, saying, Go not into any way of the Gentiles, and enter not into any city of the Samaritans:

Bible in Basic English
10:5 These twelve Jesus sent out and gave them orders, saying, Do not go among the Gentiles, or into any town of Samaria,

Darby's English Translation
10:5 These twelve Jesus sent out when he had charged them, saying, Go not off into the way of the nations, and into a city of Samaritans enter ye not;

Douay Rheims
10:5 These twelve Jesus sent: commanding them, saying: Go ye not into the way of the Gentiles, and into the city of the Samaritans enter ye not.

Noah Webster Bible
10:5 These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and enter ye not into any city of the Samaritans.

Weymouth New Testament
10:5 These twelve Jesus sent on a mission, after giving them their instructions: "Go not," He said, "among the Gentiles, and enter no Samaritan town;

World English Bible
10:5 Jesus sent these twelve forth, and charged them, saying, "Don`t go among the Gentiles, and don`t enter into any city of the Samaritans.

Young's Literal Translation
10:5 These twelve did Jesus send forth, having given command to them, saying, `To the way of the nations go not away, and into a city of the Samaritans go not in,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
poreuesqe de mallon proV ta probata ta apolwlota oikou israhl

Scrivener 1894 Textus Receptus
poreuesqe de mallon proV ta probata ta apolwlota oikou israhl

Byzantine Majority
poreuesqe de mallon proV ta probata ta apolwlota oikou israhl

Alexandrian
poreuesqe de mallon proV ta probata ta apolwlota oikou israhl

Latin Vulgate
10:6 sed potius ite ad oves quae perierunt domus Israhel

King James Version
10:6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel.

American Standard Version
10:6 but go rather to the lost sheep of the house of Israel.

Bible in Basic English
10:6 But go to the wandering sheep of the house of Israel,

Darby's English Translation
10:6 but go rather to the lost sheep of the house of Israel.

Douay Rheims
10:6 But go ye rather to the lost sheep of the house of Israel.

Noah Webster Bible
10:6 But go rather to the lost sheep of the house of Israel.

Weymouth New Testament
10:6 but, instead of that, go to the lost sheep of Israel's race.

World English Bible
10:6 Rather, go to the lost sheep of the house of Israel.

Young's Literal Translation
10:6 and be going rather unto the lost sheep of the house of Israel.

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
poreuomenoi de khrussete legonteV oti hggiken h basileia twn ouranwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
poreuomenoi de khrussete legonteV oti hggiken h basileia twn ouranwn

Byzantine Majority
poreuomenoi de khrussete legonteV oti hggiken h basileia twn ouranwn

Alexandrian
poreuomenoi de khrussete legonteV oti hggiken h basileia twn ouranwn

Latin Vulgate
10:7 euntes autem praedicate dicentes quia adpropinquavit regnum caelorum

King James Version
10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.

American Standard Version
10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.

Bible in Basic English
10:7 And, on your way, say, The kingdom of heaven is near.

Darby's English Translation
10:7 And as ye go, preach, saying, The kingdom of the heavens has drawn nigh.

Douay Rheims
10:7 And going, preach, saying: The kingdom of heaven is at hand.

Noah Webster Bible
10:7 And as ye go, proclaim, saying, The kingdom of heaven is at hand.

Weymouth New Testament
10:7 And as you go, preach and say, `The Kingdom of the Heavens is close at hand.'

World English Bible
10:7 As you go, preach, saying, `The Kingdom of Heaven is at hand.`

Young's Literal Translation
10:7 `And, going on, proclaim saying that, the reign of the heavens hath come nigh;

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
asqenountaV qerapeuete leprouV kaqarizete nekrous egeirete daimonia ekballete dwrean elabete dwrean dote

Scrivener 1894 Textus Receptus
asqenountaV qerapeuete leprouV kaqarizete nekrous egeirete daimonia ekballete dwrean elabete dwrean dote

Byzantine Majority
asqenountaV qerapeuete leprouV kaqarizete daimonia ekballete dwrean elabete dwrean dote

Alexandrian
asqenountaV qerapeuete nekrous egeirete leprouV kaqarizete daimonia ekballete dwrean elabete dwrean dote

Latin Vulgate
10:8 infirmos curate mortuos suscitate leprosos mundate daemones eicite gratis accepistis gratis date

King James Version
10:8 Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

American Standard Version
10:8 Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons: freely ye received, freely give.

Bible in Basic English
10:8 Make well those who are ill, give life to the dead, make lepers clean, send evil spirits out of men; freely it has been given to you, freely give.

Darby's English Translation
10:8 Heal the infirm, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons: ye have received gratuitously, give gratuitously.

Douay Rheims
10:8 Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out devils: freely have you received, freely give.

Noah Webster Bible
10:8 Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons: freely ye have received, freely give.

Weymouth New Testament
10:8 Cure the sick, raise the dead to life, cleanse lepers, drive out demons: you have received without payment, give without payment.

World English Bible
10:8 Heal the sick, cleanse the lepers, and cast out demons. Freely you received, so freely give.

Young's Literal Translation
10:8 infirm ones be healing, lepers be cleansing, dead be raising, demons be casting out -- freely ye did receive, freely give.

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
mh kthshsqe cruson mhde arguron mhde calkon eiV taV zwnaV umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh kthshsqe cruson mhde arguron mhde calkon eiV taV zwnaV umwn

Byzantine Majority
mh kthshsqe cruson mhde arguron mhde calkon eiV taV zwnaV umwn

Alexandrian
mh kthshsqe cruson mhde arguron mhde calkon eiV taV zwnaV umwn

Latin Vulgate
10:9 nolite possidere aurum neque argentum neque pecuniam in zonis vestris

King James Version
10:9 Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses,

American Standard Version
10:9 Get you no gold, nor silver, nor brass in your purses;

Bible in Basic English
10:9 Take no gold or silver or copper in your pockets;

Darby's English Translation
10:9 Do not provide yourselves with gold, or silver, or brass, for your belts,

Douay Rheims
10:9 Do not possess gold, nor silver, nor money in your purses:

Noah Webster Bible
10:9 Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses;

Weymouth New Testament
10:9 "Provide no gold, nor even silver nor copper to carry in your pockets;

World English Bible
10:9 Don`t take any gold, nor silver, nor brass in your money belts.

Young's Literal Translation
10:9 `Provide not gold, nor silver, nor brass in your girdles,

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
mh phran eiV odon mhde duo citwnaV mhde upodhmata mhde rabdon axioV gar o ergathV thV trofhV autou estin

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh phran eiV odon mhde duo citwnaV mhde upodhmata mhde rabdous axioV gar o ergathV thV trofhV autou estin

Byzantine Majority
mh phran eiV odon mhde duo citwnaV mhde upodhmata mhde rabdous axioV gar o ergathV thV trofhV autou estin

Alexandrian
mh phran eiV odon mhde duo citwnaV mhde upodhmata mhde rabdon axioV gar o ergathV thV trofhV autou

Latin Vulgate
10:10 non peram in via neque duas tunicas neque calciamenta neque virgam dignus enim est operarius cibo suo

King James Version
10:10 Nor scrip for [your] journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat.

American Standard Version
10:10 no wallet for your journey, neither two coats, nor shoes, nor staff: for the laborer is worthy of his food.

Bible in Basic English
10:10 Take no bag for your journey and do not take two coats or shoes or a stick: for the workman has a right to his food.

Darby's English Translation
10:10 nor scrip for the way, nor two body coats, nor sandals, nor a staff: for the workman is worthy of his nourishment.

Douay Rheims
10:10 Nor scrip for your journey, nor two coats, nor shoes, nor a staff; for the workman is worthy of his meat.

Noah Webster Bible
10:10 Nor bag for your journey, neither two coats, neither shoes, nor a staff: for the workman is worthy of his food.

Weymouth New Testament
10:10 no bag for your journey, nor change of linen, nor shoes, nor stick; for the labourer deserves his food.

World English Bible
10:10 Take no bag for your journey, neither two coats, nor shoes, nor staff: for the laborer is worthy of his food.

Young's Literal Translation
10:10 nor scrip for the way, nor two coats, nor sandals, nor staff -- for the workman is worthy of his nourishment.

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
eiV hn d an polin h kwmhn eiselqhte exetasate tiV en auth axioV estin kakei meinate ewV an exelqhte

Scrivener 1894 Textus Receptus
eiV hn d an polin h kwmhn eiselqhte exetasate tiV en auth axioV estin kakei meinate ewV an exelqhte

Byzantine Majority
eiV hn d an polin h kwmhn eiselqhte exetasate tiV en auth axioV estin kakei meinate ewV an exelqhte

Alexandrian
eiV hn d an polin h kwmhn eiselqhte exetasate tiV en auth axioV estin kakei meinate ewV an exelqhte

Latin Vulgate
10:11 in quamcumque civitatem aut castellum intraveritis interrogate quis in ea dignus sit et ibi manete donec exeatis

King James Version
10:11 And into whatsoever city or town ye shall enter, enquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence.

American Standard Version
10:11 And into whatsoever city or village ye shall enter, search out who in it is worthy; and there abide till ye go forth.

Bible in Basic English
10:11 And into whatever town or small place you go, make search there for someone who is respected, and make his house your resting-place till you go away.

Darby's English Translation
10:11 But into whatsoever city or village ye enter, inquire who in it is worthy, and there remain till ye go forth.

Douay Rheims
10:11 And into whatsoever city or town you shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till you go thence.

Noah Webster Bible
10:11 And into whatever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence.

Weymouth New Testament
10:11 "Whatever town or village you enter, inquire for some good man; and make his house your home till you leave the place.

World English Bible
10:11 Into whatever city or village you enter, find out who in it is worthy; and stay there until you go on.

Young's Literal Translation
10:11 `And into whatever city or village ye may enter, inquire ye who in it is worthy, and there abide, till ye may go forth.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
eisercomenoi de eiV thn oikian aspasasqe authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
eisercomenoi de eiV thn oikian aspasasqe authn

Byzantine Majority
eisercomenoi de eiV thn oikian aspasasqe authn

Alexandrian
eisercomenoi de eiV thn oikian aspasasqe authn

Latin Vulgate
10:12 intrantes autem in domum salutate eam

King James Version
10:12 And when ye come into an house, salute it.

American Standard Version
10:12 And as ye enter into the house, salute it.

Bible in Basic English
10:12 And when you go in, say, May peace be on this house.

Darby's English Translation
10:12 And as ye enter into a house salute it.

Douay Rheims
10:12 And when you come into the house, salute it, saying: Peace be to this house.

Noah Webster Bible
10:12 And when ye come into a house, salute it.

Weymouth New Testament
10:12 When you enter the house, salute it;

World English Bible
10:12 As you enter into the household, greet it.

Young's Literal Translation
10:12 And coming to the house salute it,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ean men h h oikia axia elqetw h eirhnh umwn ep authn ean de mh h axia h eirhnh umwn proV umaV epistrafhtw

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ean men h h oikia axia elqetw h eirhnh umwn ep authn ean de mh h axia h eirhnh umwn proV umaV epistrafhtw

Byzantine Majority
kai ean men h h oikia axia elqetw h eirhnh umwn ep authn ean de mh h axia h eirhnh umwn proV umaV epistrafhtw

Alexandrian
kai ean men h h oikia axia elqatw h eirhnh umwn ep authn ean de mh h axia h eirhnh umwn proV umaV epistrafhtw

Latin Vulgate
10:13 et siquidem fuerit domus digna veniat pax vestra super eam si autem non fuerit digna pax vestra ad vos revertatur

King James Version
10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.

American Standard Version
10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.

Bible in Basic English
10:13 And if the house is good enough, let your peace come on it: but if not, let your peace come back to you.

Darby's English Translation
10:13 And if the house indeed be worthy, let your peace come upon it; but if it be not worthy, let your peace return to you.

Douay Rheims
10:13 And if that house be worthy, your peace shall come upon it; but if it be not worthy, your peace shall return to you.

Noah Webster Bible
10:13 And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.

Weymouth New Testament
10:13 and if the house deserves it, the peace you invoke shall come upon it. If not, your peace shall return to you.

World English Bible
10:13 If the household is worthy, let your peace come on it, but if it isn`t worthy, let your peace return to you.

Young's Literal Translation
10:13 and if indeed the house be worthy, let your peace come upon it; and if it be not worthy, let your peace turn back to you.

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oV ean mh dexhtai umaV mhde akoush touV logouV umwn exercomenoi thV oikiaV h thV polewV ekeinhV ektinaxate ton koniorton twn podwn umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oV ean mh dexhtai umaV mhde akoush touV logouV umwn exercomenoi thV oikiaV h thV polewV ekeinhV ektinaxate ton koniorton twn podwn umwn

Byzantine Majority
kai oV ean mh dexhtai umaV mhde akoush touV logouV umwn exercomenoi thV oikiaV h thV polewV ekeinhV ektinaxate ton koniorton twn podwn umwn

Alexandrian
kai oV an mh dexhtai umaV mhde akoush touV logouV umwn exercomenoi exw thV oikiaV h thV polewV ekeinhV ektinaxate ton koniorton twn podwn umwn

Latin Vulgate
10:14 et quicumque non receperit vos neque audierit sermones vestros exeuntes foras de domo vel de civitate excutite pulverem de pedibus vestris

King James Version
10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.

American Standard Version
10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, as ye go forth out of that house or that city, shake off the dust of your feet.

Bible in Basic English
10:14 And whoever will not take you in, or give ear to your words, when you go out from that house or that town, put off its dust from your feet.

Darby's English Translation
10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words, as ye go forth out of that house or city, shake off the dust of your feet.

Douay Rheims
10:14 And whosoever shall not receive you, nor hear your words: going forth out of that house or city shake off the dust from your feet.

Noah Webster Bible
10:14 And whoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart from that house, or city, shake off the dust of your feet.

Weymouth New Testament
10:14 And whoever refuses to receive you or even to listen to your Message, as you leave that house or town, shake off the very dust from your feet.

World English Bible
10:14 Whoever doesn`t receive you, nor hear your words, as you go forth out of that house or that city, shake off the dust from your feet.

Young's Literal Translation
10:14 `And whoever may not receive you nor hear your words, coming forth from that house or city, shake off the dust of your feet,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
amhn legw umin anektoteron estai gh sodomwn kai gomorrwn en hmera krisewV h th polei ekeinh

Scrivener 1894 Textus Receptus
amhn legw umin anektoteron estai gh sodomwn kai gomorrwn en hmera krisewV h th polei ekeinh

Byzantine Majority
amhn legw umin anektoteron estai gh sodomwn kai gomorrwn en hmera krisewV h th polei ekeinh

Alexandrian
amhn legw umin anektoteron estai gh sodomwn kai gomorrwn en hmera krisewV h th polei ekeinh

Latin Vulgate
10:15 amen dico vobis tolerabilius erit terrae Sodomorum et Gomorraeorum in die iudicii quam illi civitati

King James Version
10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

American Standard Version
10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.

Bible in Basic English
10:15 Truly I say to you, It will be better for the land of Sodom and Gomorrah in the day of God's judging than for that town.

Darby's English Translation
10:15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in judgment-day than for that city.

Douay Rheims
10:15 Amen I say to you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

Noah Webster Bible
10:15 Verily, I say to you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah, in the day of judgment, than for that city.

Weymouth New Testament
10:15 I solemnly tell you that it will be more endurable for the land of Sodom and Gomorrah on the day of Judgement than for that town.

World English Bible
10:15 Most assuredly I tell you, It will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.

Young's Literal Translation
10:15 verily I say to you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city.

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
idou egw apostellw umaV wV probata en mesw lukwn ginesqe oun fronimoi wV oi ofeiV kai akeraioi wV ai peristerai

Scrivener 1894 Textus Receptus
idou egw apostellw umaV wV probata en mesw lukwn ginesqe oun fronimoi wV oi ofeiV kai akeraioi wV ai peristerai

Byzantine Majority
idou egw apostellw umaV wV probata en mesw lukwn ginesqe oun fronimoi wV oi ofeiV kai akeraioi wV ai peristerai

Alexandrian
idou egw apostellw umaV wV probata en mesw lukwn ginesqe oun fronimoi wV oi ofeiV kai akeraioi wV ai peristerai

Latin Vulgate
10:16 ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae

King James Version
10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

American Standard Version
10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

Bible in Basic English
10:16 See, I send you out as sheep among wolves. Be then as wise as snakes, and as gentle as doves.

Darby's English Translation
10:16 Behold, *I* send you as sheep in the midst of wolves; be therefore prudent as the serpents, and guileless as the doves.

Douay Rheims
10:16 Behold I send you as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and simple as doves.

Noah Webster Bible
10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

Weymouth New Testament
10:16 "Remember it is I who am sending you out, as sheep into the midst of wolves; prove yourselves as sagacious as serpents, and as innocent as doves.

World English Bible
10:16 Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Therefore be wise as serpents, and harmless as doves.

Young's Literal Translation
10:16 `Lo, I do send you forth as sheep in the midst of wolves, be ye therefore wise as the serpents, and simple as the doves.

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
prosecete de apo twn anqrwpwn paradwsousin gar umaV eiV sunedria kai en taiV sunagwgaiV autwn mastigwsousin umaV

Scrivener 1894 Textus Receptus
prosecete de apo twn anqrwpwn paradwsousin gar umaV eiV sunedria kai en taiV sunagwgaiV autwn mastigwsousin umaV

Byzantine Majority
prosecete de apo twn anqrwpwn paradwsousin gar umaV eiV sunedria kai en taiV sunagwgaiV autwn mastigwsousin umaV

Alexandrian
prosecete de apo twn anqrwpwn paradwsousin gar umaV eiV sunedria kai en taiV sunagwgaiV autwn mastigwsousin umaV

Latin Vulgate
10:17 cavete autem ab hominibus tradent enim vos in conciliis et in synagogis suis flagellabunt vos

King James Version
10:17 But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues;

American Standard Version
10:17 But beware of men: for they will deliver you up to councils, and in theirs synagogues they will scourge you;

Bible in Basic English
10:17 But be on the watch against men: for they will give you up to the Sanhedrins, and in their Synagogues they will give you blows;

Darby's English Translation
10:17 But beware of men; for they will deliver you up to sanhedrims, and scourge you in their synagogues;

Douay Rheims
10:17 But beware of men. For they will deliver you up in councils, and they will scourge you in their synagogues.

Noah Webster Bible
10:17 But beware of men: for they will deliver you to the councils, and they will scourge you in their synagogues.

Weymouth New Testament
10:17 But beware of men; for they will deliver you up to appear before Sanhedrins, and will flog you in their synagogues;

World English Bible
10:17 But beware of men: for they will deliver you up to councils, and in their synagogues they will scourge you.

Young's Literal Translation
10:17 And, take ye heed of men, for they will give you up to sanhedrims, and in their synagogues they will scourge you,

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
kai epi hgemonaV de kai basileiV acqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV kai toiV eqnesin

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai epi hgemonaV de kai basileiV acqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV kai toiV eqnesin

Byzantine Majority
kai epi hgemonaV de kai basileiV acqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV kai toiV eqnesin

Alexandrian
kai epi hgemonaV de kai basileiV acqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV kai toiV eqnesin

Latin Vulgate
10:18 et ad praesides et ad reges ducemini propter me in testimonium illis et gentibus

King James Version
10:18 And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.

American Standard Version
10:18 yea and before governors and kings shall ye be brought for my sake, for a testimony to them and to the Gentiles.

Bible in Basic English
10:18 And you will come before rulers and kings because of me, for a witness to them and to the Gentiles.

Darby's English Translation
10:18 and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them and to the nations.

Douay Rheims
10:18 And you shall be brought before governors, and before kings for my sake, for a testimony to them and to the Gentiles:

Noah Webster Bible
10:18 And ye will be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.

Weymouth New Testament
10:18 and you will even be put on trial before governors and kings for my sake, to bear witness to them and to the Gentiles.

World English Bible
10:18 Yes, and you will be brought before governors and kings for my sake, for a testimony to them and to the Gentiles.

Young's Literal Translation
10:18 and before governors and kings ye shall be brought for my sake, for a testimony to them and to the nations.

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
otan de paradidwsin umaV mh merimnhshte pwV h ti lalhshte doqhsetai gar umin en ekeinh th wra ti lalhsete

Scrivener 1894 Textus Receptus
otan de paradidwsin umaV mh merimnhshte pwV h ti lalhshte doqhsetai gar umin en ekeinh th wra ti lalhsete

Byzantine Majority
otan de paradidwsin umaV mh merimnhshte pwV h ti lalhshte doqhsetai gar umin en ekeinh th wra ti lalhsete

Alexandrian
otan de paradwsin umaV mh merimnhshte pwV h ti lalhshte doqhsetai gar umin en ekeinh th wra ti lalhshte

Latin Vulgate
10:19 cum autem tradent vos nolite cogitare quomodo aut quid loquamini dabitur enim vobis in illa hora quid loquamini

King James Version
10:19 But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.

American Standard Version
10:19 But when they deliver you up, be not anxious how or what ye shall speak: for it shall be given you in that hour what ye shall speak.

Bible in Basic English
10:19 But when you are given up into their hands, do not be troubled about what to say or how to say it: for in that hour what you are to say will be given to you;

Darby's English Translation
10:19 But when they deliver you up, be not careful how or what ye shall speak; for it shall be given to you in that hour what ye shall speak.

Douay Rheims
10:19 But when they shall deliver you up, take no thought how or what to speak: for it shall be given you in that hour what to speak.

Noah Webster Bible
10:19 But when they deliver you up, be not anxious how or what ye shall speak, for it shall be given to you in that same hour what ye shall speak.

Weymouth New Testament
10:19 But when they have delivered you up, have no anxiety as to how you shall speak or what you shall say; for at that very time it shall be given you what to say;

World English Bible
10:19 But when they deliver you up, don`t be anxious how or what you will say, for it will be given you in that hour what you will say.

Young's Literal Translation
10:19 `And whenever they may deliver you up, be not anxious how or what ye may speak, for it shall be given you in that hour what ye shall speak;

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
ou gar umeiV este oi lalounteV alla to pneuma tou patroV umwn to laloun en umin

Scrivener 1894 Textus Receptus
ou gar umeiV este oi lalounteV alla to pneuma tou patroV umwn to laloun en umin

Byzantine Majority
ou gar umeiV este oi lalounteV alla to pneuma tou patroV umwn to laloun en umin

Alexandrian
ou gar umeiV este oi lalounteV alla to pneuma tou patroV umwn to laloun en umin

Latin Vulgate
10:20 non enim vos estis qui loquimini sed Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis

King James Version
10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.

American Standard Version
10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father that speaketh in you.

Bible in Basic English
10:20 Because it is not you who say the words, but the Spirit of your Father in you.

Darby's English Translation
10:20 For *ye* are not the speakers, but the Spirit of your Father which speaks in you.

Douay Rheims
10:20 For it is not you that speak, but the Spirit of your Father that speaketh in you.

Noah Webster Bible
10:20 For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.

Weymouth New Testament
10:20 for it is not you who will speak: it will be the Spirit of your Father speaking through you.

World English Bible
10:20 For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you.

Young's Literal Translation
10:20 for ye are not the speakers, but the Spirit of your Father that is speaking in you.

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

Byzantine Majority
paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

Alexandrian
paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

Latin Vulgate
10:21 tradet autem frater fratrem in mortem et pater filium et insurgent filii in parentes et morte eos adficient

King James Version
10:21 And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against [their] parents, and cause them to be put to death.

American Standard Version
10:21 And brother shall deliver up brother to death, and the father his child: and children shall rise up against parents, and cause them to be put to death.

Bible in Basic English
10:21 And brother will give up brother to death, and the father his child: and children will go against their fathers and mothers, and put them to death.

Darby's English Translation
10:21 But brother shall deliver up brother to death, and father child; and children shall rise up against parents and shall put them to death;

Douay Rheims
10:21 The brother also shall deliver up the brother to death, and the father the son: and the children shall rise up against their parents, and shall put them to death.

Noah Webster Bible
10:21 And the brother will deliver up the brother to death, and the father the child: and the children will rise up against their parents, and cause them to be put to death.

Weymouth New Testament
10:21 Brother will betray brother to death, and father, child; and children will rise against their own parents and will put them to death.

World English Bible
10:21 Brother will deliver up brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents, and cause them to be put to death.

Young's Literal Translation
10:21 `And brother shall deliver up brother to death, and father child, and children shall rise up against parents, and shall put them to death,

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

Byzantine Majority
kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

Alexandrian
kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

Latin Vulgate
10:22 et eritis odio omnibus propter nomen meum qui autem perseveraverit in finem hic salvus erit

King James Version
10:22 And ye shall be hated of all [men] for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved.

American Standard Version
10:22 And ye shall be hated of all men for my name`s sake: but he that endureth to the end, the same shall be saved.

Bible in Basic English
10:22 And you will be hated by all men because of my name: but he who is strong to the end will have salvation.

Darby's English Translation
10:22 and ye shall be hated of all on account of my name. But he that has endured to the end, *he* shall be saved.

Douay Rheims
10:22 And you shall be hated by all men for my name's sake: but he that shall persevere unto the end, he shall be saved.

Noah Webster Bible
10:22 And ye will be hated by all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved.

Weymouth New Testament
10:22 And you will be objects of universal hatred because you are called by my name; but he who holds out to the End--he will be saved.

World English Bible
10:22 You will be hated by all men for my name`s sake, but he who endures to the end, the same will be saved.

Young's Literal Translation
10:22 and ye shall be hated by all because of my name, but he who hath endured to the end, he shall be saved.

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
otan de diwkwsin umaV en th polei tauth feugete eiV thn allhn amhn gar legw umin ou mh teleshte taV poleiV tou israhl ewV an elqh o uioV tou anqrwpou

Scrivener 1894 Textus Receptus
otan de diwkwsin umaV en th polei tauth feugete eiV thn allhn amhn gar legw umin ou mh teleshte taV poleiV tou israhl ewV an elqh o uioV tou anqrwpou

Byzantine Majority
otan de diwkwsin umaV en th polei tauth feugete eiV thn allhn amhn gar legw umin ou mh teleshte taV poleiV tou israhl ewV an elqh o uioV tou anqrwpou

Alexandrian
otan de diwkwsin umaV en th polei tauth feugete eiV thn eteran amhn gar legw umin ou mh teleshte taV poleiV tou israhl ewV an elqh o uioV tou anqrwpou

Latin Vulgate
10:23 cum autem persequentur vos in civitate ista fugite in aliam amen enim dico vobis non consummabitis civitates Israhel donec veniat Filius hominis

King James Version
10:23 But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come.

American Standard Version
10:23 But when they persecute you in this city, flee into the next: for verily I say unto you, Ye shall not have gone through the cities of Israel, till the Son of man be come.

Bible in Basic English
10:23 But when they are cruel to you in one town, go in flight to another: for truly, I say to you, You will not have gone through the towns of Israel before the Son of man comes.

Darby's English Translation
10:23 But when they persecute you in this city, flee to the other; for verily I say to you, Ye shall not have completed the cities of Israel until the Son of man be come.

Douay Rheims
10:23 And when they shall persecute you in this city, flee into another. Amen I say to you, you shall not finish all the cities of Israel, till the Son of man come.

Noah Webster Bible
10:23 But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say to you, Ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of man shall have come.

Weymouth New Testament
10:23 Whenever they persecute you in one town, escape to the next; for I solemnly tell you that you will not have gone the round of all the towns of Israel before the Son of Man comes.

World English Bible
10:23 But when they persecute you in this city, flee into the next, for most assuredly I tell you, you will not have gone through the cities of Israel, until the Son of Man has come.

Young's Literal Translation
10:23 `And whenever they may persecute you in this city, flee to the other, for verily I say to you, ye may not have completed the cities of Israel till the Son of Man may come.

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
ouk estin maqhthV uper ton didaskalon oude douloV uper ton kurion autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouk estin maqhthV uper ton didaskalon oude douloV uper ton kurion autou

Byzantine Majority
ouk estin maqhthV uper ton didaskalon oude douloV uper ton kurion autou

Alexandrian
ouk estin maqhthV uper ton didaskalon oude douloV uper ton kurion autou

Latin Vulgate
10:24 non est discipulus super magistrum nec servus super dominum suum

King James Version
10:24 The disciple is not above [his] master, nor the servant above his lord.

American Standard Version
10:24 A disciple is not above his teacher, nor a servant above his lord.

Bible in Basic English
10:24 A disciple is not greater than his master, or a servant than his lord.

Darby's English Translation
10:24 The disciple is not above his teacher, nor the bondman above his lord.

Douay Rheims
10:24 The disciple is not above the master, nor the servant above his lord.

Noah Webster Bible
10:24 The disciple is not above his teacher, nor the servant above his lord.

Weymouth New Testament
10:24 "The learner is never superior to his teacher, and the servant is never superior to his master.

World English Bible
10:24 "A disciple is not above his teacher, nor a servant above his lord.

Young's Literal Translation
10:24 `A disciple is not above the teacher, nor a servant above his lord;

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
arketon tw maqhth ina genhtai wV o didaskaloV autou kai o douloV wV o kurioV autou ei ton oikodespothn beelzeboul ekalesan posw mallon touV oikiakous autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
arketon tw maqhth ina genhtai wV o didaskaloV autou kai o douloV wV o kurioV autou ei ton oikodespothn beelzeboub ekalesan posw mallon touV oikiakous autou

Byzantine Majority
arketon tw maqhth ina genhtai wV o didaskaloV autou kai o douloV wV o kurioV autou ei ton oikodespothn beelzeboul ekalesan posw mallon touV oikeiakous autou

Alexandrian
arketon tw maqhth ina genhtai wV o didaskaloV autou kai o douloV wV o kurioV autou ei ton oikodespothn beelzeboul epekalesan posw mallon touV oikiakous autou

Latin Vulgate
10:25 sufficit discipulo ut sit sicut magister eius et servus sicut dominus eius si patrem familias Beelzebub vocaverunt quanto magis domesticos eius

King James Version
10:25 It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more [shall they call] them of his household?

American Standard Version
10:25 It is enough for the disciple that he be as his teacher, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more them of his household!

Bible in Basic English
10:25 It is enough for the disciple that he may be as his master, and the servant as his lord. If they have given the name Beelzebub to the master of the house, how much more to those of his house!

Darby's English Translation
10:25 It is sufficient for the disciple that he should become as his teacher, and the bondman as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more those of his household?

Douay Rheims
10:25 It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the goodman of the house Beelzebub, how much more them of his household?

Noah Webster Bible
10:25 It is enough for the disciple that he should be as his teacher, and the servant as his lord: if they have called the master of the house Beelzebub, how much more will they call them of his household?

Weymouth New Testament
10:25 Enough for the learner to be on a level with his teacher, and for the servant to be on a level with his master. If they have called the master of the house Baal-zebul, how much more will they slander his servants?

World English Bible
10:25 It is enough for the disciple that he be like his teacher, and the servant like his lord. If they have called the master of the house Beelzebul, how much more them of his household!

Young's Literal Translation
10:25 sufficient to the disciple that he may be as his teacher, and the servant as his lord; if the master of the house they did call Beelzeboul, how much more those of his household?

 

26

Stephens 1550 Textus Receptus
mh oun fobhqhte autouV ouden gar estin kekalummenon o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh oun fobhqhte autouV ouden gar estin kekalummenon o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai

Byzantine Majority
mh oun fobhqhte autouV ouden gar estin kekalummenon o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai

Alexandrian
mh oun fobhqhte autouV ouden gar estin kekalummenon o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai

Latin Vulgate
10:26 ne ergo timueritis eos nihil enim opertum quod non revelabitur et occultum quod non scietur

King James Version
10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.

American Standard Version
10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.

Bible in Basic English
10:26 Have, then, no fear of them: because nothing is covered which will not come to light, or secret which will not be made clear.

Darby's English Translation
10:26 Fear them not therefore; for there is nothing covered which shall not be revealed, and secret which shall not be known.

Douay Rheims
10:26 Therefore fear them not. For nothing is covered that shall not be revealed: nor hid, that shall not be known.

Noah Webster Bible
10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.

Weymouth New Testament
10:26 Fear them not, however; there is nothing veiled which will not be uncovered, nor secret which will not become known.

World English Bible
10:26 Therefore don`t be afraid of them, for there is nothing covered, that will not be revealed; and hidden, that will not be known.

Young's Literal Translation
10:26 `Ye may not, therefore, fear them, for there is nothing covered, that shall not be revealed, and hid, that shall not be known;

 

27

Stephens 1550 Textus Receptus
o legw umin en th skotia eipate en tw fwti kai o eiV to ouV akouete khruxate epi twn dwmatwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o legw umin en th skotia eipate en tw fwti kai o eiV to ouV akouete khruxate epi twn dwmatwn

Byzantine Majority
o legw umin en th skotia eipate en tw fwti kai o eiV to ouV akouete khruxate epi twn dwmatwn

Alexandrian
o legw umin en th skotia eipate en tw fwti kai o eiV to ouV akouete khruxate epi twn dwmatwn

Latin Vulgate
10:27 quod dico vobis in tenebris dicite in lumine et quod in aure auditis praedicate super tecta

King James Version
10:27 What I tell you in darkness, [that] speak ye in light: and what ye hear in the ear, [that] preach ye upon the housetops.

American Standard Version
10:27 What I tell you in the darkness, speak ye in the light; and what ye hear in the ear, proclaim upon the house-tops.

Bible in Basic English
10:27 What I say to you in the dark, say in the light: and what comes to your ear secretly, say publicly from the house-tops.

Darby's English Translation
10:27 What I say to you in darkness speak in the light, and what ye hear in the ear preach upon the houses.

Douay Rheims
10:27 That which I tell you in the dark, speak ye in the light: and that which you hear in the ear, preach ye upon the housetops.

Noah Webster Bible
10:27 What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that publish ye upon the house-tops.

Weymouth New Testament
10:27 What I tell you in the dark, speak in the light; and what is whispered into your ear, proclaim upon the roofs of the houses.

World English Bible
10:27 What I tell you in the darkness, speak in the light; and what you hear whispered in the ear, proclaim on the housetops.

Young's Literal Translation
10:27 that which I tell you in the darkness, speak in the light, and that which you hear at the ear, proclaim on the house-tops.

 

28

Stephens 1550 Textus Receptus
kai mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma thn de yuchn mh dunamenwn apokteinai fobhqhte de mallon ton dunamenon kai yuchn kai swma apolesai en geennh

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma thn de yuchn mh dunamenwn apokteinai fobhqhte de mallon ton dunamenon kai yuchn kai swma apolesai en geennh

Byzantine Majority
kai mh fobeisqe apo twn apoktenontwn to swma thn de yuchn mh dunamenwn apokteinai fobhqhte de mallon ton dunamenon kai [thn] yuchn kai [to] swma apolesai en geennh

Alexandrian
kai mh fobeisqe apo twn apoktennontwn to swma thn de yuchn mh dunamenwn apokteinai fobeisqe de mallon ton dunamenon kai yuchn kai swma apolesai en geennh

Latin Vulgate
10:28 et nolite timere eos qui occidunt corpus animam autem non possunt occidere sed potius eum timete qui potest et animam et corpus perdere in gehennam

King James Version
10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.

American Standard Version
10:28 And be not afraid of them that kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.

Bible in Basic English
10:28 And have no fear of those who put to death the body, but are not able to put to death the soul. But have fear of him who has power to give soul and body to destruction in hell.

Darby's English Translation
10:28 And be not afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul; but fear rather him who is able to destroy both soul and body in hell.

Douay Rheims
10:28 And fear ye not them that kill the body, and are not able to kill the soul: but rather fear him that can destroy both soul and body in hell.

Noah Webster Bible
10:28 And fear not them who kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.

Weymouth New Testament
10:28 "And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul; but rather fear him who is able to destroy both soul and body in Gehenna.

World English Bible
10:28 Don`t be afraid of those who kill the body, but are not able to kill the soul. Rather, fear him who is able to destroy both soul and body in Gehenna.

Young's Literal Translation
10:28 `And be not afraid of those killing the body, and are not able to kill the soul, but fear rather Him who is able both soul and body to destroy in gehenna.

 

29

Stephens 1550 Textus Receptus
ouci duo strouqia assariou pwleitai kai en ex autwn ou peseitai epi thn ghn aneu tou patroV umwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
ouci duo strouqia assariou pwleitai kai en ex autwn ou peseitai epi thn ghn aneu tou patroV umwn

Byzantine Majority
ouci duo strouqia assariou pwleitai kai en ex autwn ou peseitai epi thn ghn aneu tou patroV umwn

Alexandrian
ouci duo strouqia assariou pwleitai kai en ex autwn ou peseitai epi thn ghn aneu tou patroV umwn

Latin Vulgate
10:29 nonne duo passeres asse veneunt et unus ex illis non cadet super terram sine Patre vestro

King James Version
10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.

American Standard Version
10:29 Are not two sparrows sold for a penny? and not one of them shall fall on the ground without your Father:

Bible in Basic English
10:29 Are not sparrows two a farthing? and not one of them comes to an end without your Father:

Darby's English Translation
10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall to the ground without your Father;

Douay Rheims
10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? and not one of them shall fall on the ground without your Father.

Noah Webster Bible
10:29 Are not two sparrows sold for a farthing? and not one of them shall fall on the ground without your Father.

Weymouth New Testament
10:29 Do not two sparrows sell for a halfpenny? Yet not one of them will fall to the ground without your Father's leave.

World English Bible
10:29 "Aren`t two sparrows sold for an assarion? Not one of them falls on the ground apart from your Father`s will,

Young's Literal Translation
10:29 `Are not two sparrows sold for an assar? and one of them shall not fall on the ground without your Father;

 

30

Stephens 1550 Textus Receptus
umwn de kai ai triceV thV kefalhV pasai hriqmhmenai eisin

Scrivener 1894 Textus Receptus
umwn de kai ai triceV thV kefalhV pasai hriqmhmenai eisin

Byzantine Majority
umwn de kai ai triceV thV kefalhV pasai hriqmhmenai eisin

Alexandrian
umwn de kai ai triceV thV kefalhV pasai hriqmhmenai eisin

Latin Vulgate
10:30 vestri autem et capilli capitis omnes numerati sunt

King James Version
10:30 But the very hairs of your head are all numbered.

American Standard Version
10:30 but the very hairs of your head are all numbered.

Bible in Basic English
10:30 But the hairs of your head are all numbered.

Darby's English Translation
10:30 but of you even the hairs of the head are all numbered.

Douay Rheims
10:30 But the very hairs of your head are all numbered.

Noah Webster Bible
10:30 But the very hairs of your head are all numbered.

Weymouth New Testament
10:30 But as for you, the very hairs on your heads are all numbered.

World English Bible
10:30 but the very hairs of your head are all numbered.

Young's Literal Translation
10:30 and of you -- even the hairs of the head are all numbered;

 

31

Stephens 1550 Textus Receptus
mh oun fobhqhte pollwn strouqiwn diaferete umeiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh oun fobhqhte pollwn strouqiwn diaferete umeiV

Byzantine Majority
mh oun fobhqhte pollwn strouqiwn diaferete umeiV

Alexandrian
mh oun fobeisqe pollwn strouqiwn diaferete umeiV

Latin Vulgate
10:31 nolite ergo timere multis passeribus meliores estis vos

King James Version
10:31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.

American Standard Version
10:31 Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.

Bible in Basic English
10:31 Then have no fear; you are of more value than a flock of sparrows.

Darby's English Translation
10:31 Fear not therefore; *ye* are better than many sparrows.

Douay Rheims
10:31 Fear not therefore: better are you than many sparrows.

Noah Webster Bible
10:31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.

Weymouth New Testament
10:31 Away then with fear; you are more precious than a multitude of sparrows.

World English Bible
10:31 Therefore don`t be afraid, you are of more value than many sparrows.

Young's Literal Translation
10:31 be not therefore afraid, than many sparrows ye are better.

 

32

Stephens 1550 Textus Receptus
paV oun ostiV omologhsei en emoi emprosqen twn anqrwpwn omologhsw kagw en autw emprosqen tou patroV mou tou en ouranoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
paV oun ostiV omologhsei en emoi emprosqen twn anqrwpwn omologhsw kagw en autw emprosqen tou patroV mou tou en ouranoiV

Byzantine Majority
paV oun ostiV omologhsei en emoi emprosqen twn anqrwpwn omologhsw kagw en autw emprosqen tou patroV mou tou en ouranoiV

Alexandrian
paV oun ostiV omologhsei en emoi emprosqen twn anqrwpwn omologhsw kagw en autw emprosqen tou patroV mou tou en [tois] ouranoiV

Latin Vulgate
10:32 omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus confitebor et ego eum coram Patre meo qui est in caelis

King James Version
10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.

American Standard Version
10:32 Every one therefore who shall confess me before men, him will I also confess before my Father who is in heaven.

Bible in Basic English
10:32 To everyone, then, who gives witness to me before men, I will give witness before my Father in heaven.

Darby's English Translation
10:32 Every one therefore who shall confess me before men, *I* also will confess him before my Father who is in the heavens.

Douay Rheims
10:32 Every one therefore that shall confess me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven.

Noah Webster Bible
10:32 Whoever therefore shall confess me before men, him will I also confess before my Father who is in heaven.

Weymouth New Testament
10:32 "Every man who acknowledges me before men I also will acknowledge before my Father who is in Heaven.

World English Bible
10:32 Everyone therefore who confesses me before men, him will I also confess before my Father who is in heaven.

Young's Literal Translation
10:32 `Every one, therefore, who shall confess in me before men, I also will confess in him before my Father who is in the heavens;

 

33

Stephens 1550 Textus Receptus
ostiV d an arnhshtai me emprosqen twn anqrwpwn arnhsomai auton kagw emprosqen tou patroV mou tou en ouranoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ostiV d an arnhshtai me emprosqen twn anqrwpwn arnhsomai auton kagw emprosqen tou patroV mou tou en ouranoiV

Byzantine Majority
ostiV d an arnhshtai me emprosqen twn anqrwpwn arnhsomai auton kagw emprosqen tou patroV mou tou en ouranoiV

Alexandrian
ostiV d an arnhshtai me emprosqen twn anqrwpwn arnhsomai kagw auton emprosqen tou patroV mou tou en [tois] ouranoiV

Latin Vulgate
10:33 qui autem negaverit me coram hominibus negabo et ego eum coram Patre meo qui est in caelis

King James Version
10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.

American Standard Version
10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father who is in heaven.

Bible in Basic English
10:33 But if anyone says before men that he has no knowledge of me, I will say that I have no knowledge of him before my Father in heaven.

Darby's English Translation
10:33 But whosoever shall deny me before men, him will *I* also deny before my Father who is in the heavens.

Douay Rheims
10:33 But he that shall deny me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven.

Noah Webster Bible
10:33 But whoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father who is in heaven.

Weymouth New Testament
10:33 But whoever disowns me before men I also will disown before my Father who is in Heaven.

World English Bible
10:33 But whoever denies me before men, him will I also deny before my Father who is in heaven.

Young's Literal Translation
10:33 and whoever shall deny me before men, I also will deny him before my Father who is in the heavens.

 

34

Stephens 1550 Textus Receptus
mh nomishte oti hlqon balein eirhnhn epi thn ghn ouk hlqon balein eirhnhn alla macairan

Scrivener 1894 Textus Receptus
mh nomishte oti hlqon balein eirhnhn epi thn ghn ouk hlqon balein eirhnhn alla macairan

Byzantine Majority
mh nomishte oti hlqon balein eirhnhn epi thn ghn ouk hlqon balein eirhnhn alla macairan

Alexandrian
mh nomishte oti hlqon balein eirhnhn epi thn ghn ouk hlqon balein eirhnhn alla macairan

Latin Vulgate
10:34 nolite arbitrari quia venerim mittere pacem in terram non veni pacem mittere sed gladium

King James Version
10:34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

American Standard Version
10:34 Think not that I came to send peace on the earth: I came not to send peace, but a sword.

Bible in Basic English
10:34 Do not have the thought that I have come to send peace on the earth; I came not to send peace but a sword.

Darby's English Translation
10:34 Do not think that I have come to send peace upon the earth: I have not come to send peace, but a sword.

Douay Rheims
10:34 Do not think that I came to send peace upon earth: I came not to send peace, but the sword.

Noah Webster Bible
10:34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

Weymouth New Testament
10:34 "Do not suppose that I came to bring peace to the earth: I did not come to bring peace but a sword.

World English Bible
10:34 "Don`t think that I came to send peace on the earth. I didn`t come to send peace, but a sword.

Young's Literal Translation
10:34 `Ye may not suppose that I came to put peace on the earth; I did not come to put peace, but a sword;

 

35

Stephens 1550 Textus Receptus
hlqon gar dicasai anqrwpon kata tou patroV autou kai qugatera kata thV mhtroV authV kai numfhn kata thV penqeraV authV

Scrivener 1894 Textus Receptus
hlqon gar dicasai anqrwpon kata tou patroV autou kai qugatera kata thV mhtroV authV kai numfhn kata thV penqeraV authV

Byzantine Majority
hlqon gar dicasai anqrwpon kata tou patroV autou kai qugatera kata thV mhtroV authV kai numfhn kata thV penqeraV authV

Alexandrian
hlqon gar dicasai anqrwpon kata tou patroV autou kai qugatera kata thV mhtroV authV kai numfhn kata thV penqeraV authV

Latin Vulgate
10:35 veni enim separare hominem adversus patrem suum et filiam adversus matrem suam et nurum adversus socrum suam

King James Version
10:35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.

American Standard Version
10:35 For I came to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law:

Bible in Basic English
10:35 For I have come to put a man against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law:

Darby's English Translation
10:35 For I have come to set a man at variance with his father, and the daughter with her mother, and the daughter-in-law with her mother-in-law;

Douay Rheims
10:35 For I came to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.

Noah Webster Bible
10:35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law.

Weymouth New Testament
10:35 For I came to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law;

World English Bible
10:35 For I came to set a man at odds against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.

Young's Literal Translation
10:35 for I came to set a man at variance against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law,

 

36

Stephens 1550 Textus Receptus
kai ecqroi tou anqrwpou oi oikiakoi autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai ecqroi tou anqrwpou oi oikiakoi autou

Byzantine Majority
kai ecqroi tou anqrwpou oi oikeiakoi autou

Alexandrian
kai ecqroi tou anqrwpou oi oikiakoi autou

Latin Vulgate
10:36 et inimici hominis domestici eius

King James Version
10:36 And a man's foes [shall be] they of his own household.

American Standard Version
10:36 and a man`s foes shall be they of his own household.

Bible in Basic English
10:36 And a man will be hated by those of his house.

Darby's English Translation
10:36 and they of his household shall be a man`s enemies.

Douay Rheims
10:36 And as a man's enemies shall be they of his own household.

Noah Webster Bible
10:36 And a man's foes will be they of his own household.

Weymouth New Testament
10:36 and a man's own family will be his foes.

World English Bible
10:36 A man`s foes will be those of his own household.

Young's Literal Translation
10:36 and the enemies of a man are those of his household.

 

37

Stephens 1550 Textus Receptus
o filwn patera h mhtera uper eme ouk estin mou axioV kai o filwn uion h qugatera uper eme ouk estin mou axioV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o filwn patera h mhtera uper eme ouk estin mou axioV kai o filwn uion h qugatera uper eme ouk estin mou axioV

Byzantine Majority
o filwn patera h mhtera uper eme ouk estin mou axioV kai o filwn uion h qugatera uper eme ouk estin mou axioV

Alexandrian
o filwn patera h mhtera uper eme ouk estin mou axioV kai o filwn uion h qugatera uper eme ouk estin mou axioV

Latin Vulgate
10:37 qui amat patrem aut matrem plus quam me non est me dignus et qui amat filium aut filiam super me non est me dignus

King James Version
10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.

American Standard Version
10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me; and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.

Bible in Basic English
10:37 He who has more love for his father or mother than for me is not good enough for me; he who has more love for son or daughter than for me is not good enough for me.

Darby's English Translation
10:37 He who loves father or mother above me is not worthy of me; and he who loves son or daughter above me is not worthy of me.

Douay Rheims
10:37 He that loveth father or mother more than me, is not worthy of me; and he that loveth son or daughter more than me, is not worthy of me.

Noah Webster Bible
10:37 He that loveth father or mother more than me, is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me, is not worthy of me.

Weymouth New Testament
10:37 Any one who loves father or mother more than me is not worthy of me, and any one who loves son or daughter more than me is not worthy of me;

World English Bible
10:37 He who loves father or mother more than me is not worthy of me; and he who loves son or daughter more than me isn`t worthy of me.

Young's Literal Translation
10:37 `He who is loving father or mother above me, is not worthy of me, and he who is loving son or daughter above me, is not worthy of me,

 

38

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oV ou lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisw mou ouk estin mou axioV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oV ou lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisw mou ouk estin mou axioV

Byzantine Majority
kai oV ou lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisw mou ouk estin mou axioV

Alexandrian
kai oV ou lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisw mou ouk estin mou axioV

Latin Vulgate
10:38 et qui non accipit crucem suam et sequitur me non est me dignus

King James Version
10:38 And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.

American Standard Version
10:38 And he that doth not take his cross and follow after me, is not worthy of me.

Bible in Basic English
10:38 And he who does not take his cross and come after me is not good enough for me.

Darby's English Translation
10:38 And he who does not take up his cross and follow after me is not worthy of me.

Douay Rheims
10:38 And he that taketh not up his cross, and followeth me, is not worthy of me.

Noah Webster Bible
10:38 And he that taketh not his cross, and followeth me, is not worthy of me.

Weymouth New Testament
10:38 and any one who does not take up his cross and follow where I lead is not worthy of me.

World English Bible
10:38 He who doesn`t take his cross and follow after me, isn`t worthy of me.

Young's Literal Translation
10:38 and whoever doth not receive his cross and follow after me, is not worthy of me.

 

39

Stephens 1550 Textus Receptus
o eurwn thn yuchn autou apolesei authn kai o apolesaV thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

Scrivener 1894 Textus Receptus
o eurwn thn yuchn autou apolesei authn kai o apolesaV thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

Byzantine Majority
o eurwn thn yuchn autou apolesei authn kai o apolesaV thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

Alexandrian
o eurwn thn yuchn autou apolesei authn kai o apolesaV thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

Latin Vulgate
10:39 qui invenit animam suam perdet illam et qui perdiderit animam suam propter me inveniet eam

King James Version
10:39 He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.

American Standard Version
10:39 He that findeth his life shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it.

Bible in Basic English
10:39 He who has the desire to keep his life will have it taken from him, and he who gives up his life because of me will have it given back to him.

Darby's English Translation
10:39 He that finds his life shall lose it, and he who has lost his life for my sake shall find it.

Douay Rheims
10:39 He that findeth his life, shall lose it: and he that shall lose his life for me, shall find it.

Noah Webster Bible
10:39 He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake, shall find it.

Weymouth New Testament
10:39 To save your life is to lose it, and to lose your life for my sake is to save it.

World English Bible
10:39 He who finds his life will lose it; and he who loses his life for my sake will find it.

Young's Literal Translation
10:39 `He who found his life shall lose it, and he who lost his life for my sake shall find it.

 

40

Stephens 1550 Textus Receptus
o decomenoV umaV eme decetai kai o eme decomenoV decetai ton aposteilanta me

Scrivener 1894 Textus Receptus
o decomenoV umaV eme decetai kai o eme decomenoV decetai ton aposteilanta me

Byzantine Majority
o decomenoV umaV eme decetai kai o eme decomenoV decetai ton aposteilanta me

Alexandrian
o decomenoV umaV eme decetai kai o eme decomenoV decetai ton aposteilanta me

Latin Vulgate
10:40 qui recipit vos me recipit et qui me recipit recipit eum qui me misit

King James Version
10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.

American Standard Version
10:40 He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.

Bible in Basic English
10:40 He who gives honour to you gives honour to me; and he who gives honour to me gives honour to him who sent me.

Darby's English Translation
10:40 He that receives you receives me, and he that receives me receives him that sent me.

Douay Rheims
10:40 He that receiveth you, receiveth me: and he that receiveth me, receiveth him that sent me.

Noah Webster Bible
10:40 He that receiveth you, receiveth me, and he that receiveth me, receiveth him that sent me.

Weymouth New Testament
10:40 "Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives Him who sent me.

World English Bible
10:40 He who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me.

Young's Literal Translation
10:40 `He who is receiving you doth receive me, and he who is receiving me doth receive Him who sent me,

 

41

Stephens 1550 Textus Receptus
o decomenoV profhthn eiV onoma profhtou misqon profhtou lhyetai kai o decomenoV dikaion eiV onoma dikaiou misqon dikaiou lhyetai

Scrivener 1894 Textus Receptus
o decomenoV profhthn eiV onoma profhtou misqon profhtou lhyetai kai o decomenoV dikaion eiV onoma dikaiou misqon dikaiou lhyetai

Byzantine Majority
o decomenoV profhthn eiV onoma profhtou misqon profhtou lhyetai kai o decomenoV dikaion eiV onoma dikaiou misqon dikaiou lhyetai

Alexandrian
o decomenoV profhthn eiV onoma profhtou misqon profhtou lhmyetai kai o decomenoV dikaion eiV onoma dikaiou misqon dikaiou lhmyetai

Latin Vulgate
10:41 qui recipit prophetam in nomine prophetae mercedem prophetae accipiet et qui recipit iustum in nomine iusti mercedem iusti accipiet

King James Version
10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.

American Standard Version
10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet`s reward: and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man`s reward.

Bible in Basic English
10:41 He who gives honour to a prophet, in the name of a prophet, will be given a prophet's reward; and he who gives honour to an upright man, in the name of an upright man, will be given an upright man's reward.

Darby's English Translation
10:41 He that receives a prophet in the name of a prophet, shall receive a prophet`s reward; and he that receives a righteous man in the name of a righteous man, shall receive a righteous man`s reward.

Douay Rheims
10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet, shall receive the reward of a prophet: and he that receiveth a just man in the name of a just man, shall receive the reward of a just man.

Noah Webster Bible
10:41 He that receiveth a prophet in the name of a prophet, shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man, shall receive a righteous man's reward.

Weymouth New Testament
10:41 Every one who receives a prophet, because he is a prophet, will receive a prophet's reward, and every one who receives a righteous man, because he is a righteous man, will receive a righteous man's reward.

World English Bible
10:41 He who receives a prophet in the name of a prophet will receive a prophet`s reward: and he who receives a righteous man in the name of a righteous man will receive a righteous man`s reward.

Young's Literal Translation
10:41 he who is receiving a prophet in the name of a prophet, shall receive a prophet`s reward, and he who is receiving a righteous man in the name of a righteous man, shall receive a righteous man`s reward,

 

42

Stephens 1550 Textus Receptus
kai oV ean potish ena twn mikrwn toutwn pothrion yucrou monon eiV onoma maqhtou amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai oV ean potish ena twn mikrwn toutwn pothrion yucrou monon eiV onoma maqhtou amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou

Byzantine Majority
kai oV ean potish ena twn mikrwn toutwn pothrion yucrou monon eiV onoma maqhtou amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou

Alexandrian
kai oV an potish ena twn mikrwn toutwn pothrion yucrou monon eiV onoma maqhtou amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou

Latin Vulgate
10:42 et quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigidae tantum in nomine discipuli amen dico vobis non perdet mercedem suam

King James Version
10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold [water] only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.

American Standard Version
10:42 And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only, in the name of a disciple, verily I say unto you he shall in no wise lose his reward.

Bible in Basic English
10:42 And whoever gives to one of these little ones a cup of cold water only, in the name of a disciple, truly I say to you, he will not go without his reward.

Darby's English Translation
10:42 And whosoever shall give to drink to one of these little ones a cup of cold water only, in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.

Douay Rheims
10:42 And whosoever shall give to drink to one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, amen I say to you, he shall not lose his reward.

Noah Webster Bible
10:42 And whoever shall give to drink to one of these little ones, a cup of cold water only, in the name of a disciple, verily, I say to you, he shall in no wise lose his reward.

Weymouth New Testament
10:42 And whoever gives one of these little ones even a cup of cold water to drink because he is a disciple, I solemnly tell you that he will not lose his reward."

World English Bible
10:42 Whoever gives one of these little ones just a cup of cold water to drink, in the name of a disciple, most assuredly I tell you he will in no way lose his reward."

Young's Literal Translation
10:42 and whoever may give to drink to one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say to you, he may not lose his reward.`

 

Matthew 11

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com