Parallel Greek New Testament

Matthew 3

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Return to Index

Chapter 4

Verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

Stephens 1550 Textus Receptus
tote o ihsouV anhcqh eiV thn erhmon upo tou pneumatoV peirasqhnai upo tou diabolou

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote o ihsouV anhcqh eiV thn erhmon upo tou pneumatoV peirasqhnai upo tou diabolou

Byzantine Majority
tote o ihsouV anhcqh eiV thn erhmon upo tou pneumatoV peirasqhnai upo tou diabolou

Alexandrian
tote o ihsouV anhcqh eiV thn erhmon upo tou pneumatoV peirasqhnai upo tou diabolou

Latin Vulgate
4:1 tunc Iesus ductus est in desertum ab Spiritu ut temptaretur a diabolo

King James Version
4:1 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

American Standard Version
4:1 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

Bible in Basic English
4:1 Then Jesus was sent by the Spirit into the waste land to be tested by the Evil One.

Darby's English Translation
4:1 Then Jesus was carried up into the wilderness by the Spirit to be tempted of the devil:

Douay Rheims
4:1 Then Jesus was led by the spirit into the desert, to be tempted by the devil.

Noah Webster Bible
4:1 Then was Jesus led by the Spirit into the wilderness, to be tempted by the devil.

Weymouth New Testament
4:1 At that time Jesus was led up by the Spirit into the Desert in order to be tempted by the Devil.

World English Bible
4:1 Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.

Young's Literal Translation
4:1 Then Jesus was led up to the wilderness by the Spirit, to be tempted by the Devil,

 

2

Stephens 1550 Textus Receptus
kai nhsteusaV hmeraV tessarakonta kai nuktaV tessarakonta usteron epeinasen

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai nhsteusaV hmeraV tessarakonta kai nuktaV tessarakonta usteron epeinasen

Byzantine Majority
kai nhsteusaV hmeraV tessarakonta kai nuktaV tessarakonta usteron epeinasen

Alexandrian
kai nhsteusaV hmeraV tesserakonta kai nuktaV tesserakonta usteron epeinasen

Latin Vulgate
4:2 et cum ieiunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus postea esuriit

King James Version
4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.

American Standard Version
4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he afterward hungered.

Bible in Basic English
4:2 And after going without food for forty days and forty nights, he was in need of it.

Darby's English Translation
4:2 and having fasted forty days and forty nights, afterwards he hungered.

Douay Rheims
4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, afterwards he was hungry.

Noah Webster Bible
4:2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward hungry.

Weymouth New Testament
4:2 There He fasted for forty days and nights; and after that He suffered from hunger.

World English Bible
4:2 When he had fasted forty days and forty nights, he was hungry afterward.

Young's Literal Translation
4:2 and having fasted forty days and forty nights, afterwards he did hunger.

 

3

Stephens 1550 Textus Receptus
kai proselqwn autw o peirazwn eipen ei uioV ei tou qeou eipe ina oi liqoi outoi artoi genwntai

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai proselqwn autw o peirazwn eipen ei uioV ei tou qeou eipe ina oi liqoi outoi artoi genwntai

Byzantine Majority
kai proselqwn autw o peirazwn eipen ei uioV ei tou qeou eipe ina oi liqoi outoi artoi genwntai

Alexandrian
kai proselqwn o peirazwn eipen autw ei uioV ei tou qeou eipe ina oi liqoi outoi artoi genwntai

Latin Vulgate
4:3 et accedens temptator dixit ei si Filius Dei es dic ut lapides isti panes fiant

King James Version
4:3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

American Standard Version
4:3 And the tempter came and said unto him, If thou art the Son of God, command that these stones become bread.

Bible in Basic English
4:3 And the Evil One came and said to him, If you are the Son of God, give the word for these stones to become bread.

Darby's English Translation
4:3 And the tempter coming up to him said, If thou be Son of God, speak, that these stones may become loaves of bread.

Douay Rheims
4:3 And the tempter coming said to him: If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

Noah Webster Bible
4:3 And when the tempter came to him, he said, If thou art the son of God, command that these stones be made bread.

Weymouth New Testament
4:3 So the Tempter came and said, "If you are the Son of God, command these stones to turn into loaves."

World English Bible
4:3 The tempter came and said to him, "If you are the Son of God, command that these stones become bread."

Young's Literal Translation
4:3 And the Tempter having come to him said, `If Son thou art of God -- speak that these stones may become loaves.`

 

4

Stephens 1550 Textus Receptus
o de apokriqeiV eipen gegraptai ouk ep artw monw zhsetai anqrwpoV all epi panti rhmati ekporeuomenw dia stomatoV qeou

Scrivener 1894 Textus Receptus
o de apokriqeiV eipen gegraptai ouk ep artw monw zhsetai anqrwpoV all epi panti rhmati ekporeuomenw dia stomatoV qeou

Byzantine Majority
o de apokriqeiV eipen gegraptai ouk ep artw monw zhsetai anqrwpoV all epi panti rhmati ekporeuomenw dia stomatoV qeou

Alexandrian
o de apokriqeiV eipen gegraptai ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpoV all epi panti rhmati ekporeuomenw dia stomatoV qeou

Latin Vulgate
4:4 qui respondens dixit scriptum est non in pane solo vivet homo sed in omni verbo quod procedit de ore Dei

King James Version
4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

American Standard Version
4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

Bible in Basic English
4:4 But he made answer and said, It is in the Writings, Bread is not man's only need, but every word which comes out of the mouth of God.

Darby's English Translation
4:4 But he answering said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word which goes out through God`s mouth.

Douay Rheims
4:4 Who answered and said: It is written, Not in bread alone doth man live, but in every word that proceedeth from the mouth of God.

Noah Webster Bible
4:4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

Weymouth New Testament
4:4 "It is written," replied Jesus, "`It is not on bread alone that a man shall live, but on whatsoever God shall appoint.'"

World English Bible
4:4 But he answered, "It is written, `Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.`"

Young's Literal Translation
4:4 But he answering said, `It hath been written, Not upon bread alone doth man live, but upon every word coming forth from the mouth of God.`

 

5

Stephens 1550 Textus Receptus
tote paralambanei auton o diaboloV eiV thn agian polin kai isthsin auton epi to pterugion tou ierou

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote paralambanei auton o diaboloV eiV thn agian polin kai isthsin auton epi to pterugion tou ierou

Byzantine Majority
tote paralambanei auton o diaboloV eiV thn agian polin kai isthsin auton epi to pterugion tou ierou

Alexandrian
tote paralambanei auton o diaboloV eiV thn agian polin kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou

Latin Vulgate
4:5 tunc adsumit eum diabolus in sanctam civitatem et statuit eum supra pinnaculum templi

King James Version
4:5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,

American Standard Version
4:5 Then the devil taketh him into the holy city; and he set him on the pinnacle of the temple,

Bible in Basic English
4:5 Then the Evil One took him to the holy town; and he put him on the highest point of the Temple and said to him,

Darby's English Translation
4:5 Then the devil takes him to the holy city, and sets him upon the edge of the temple,

Douay Rheims
4:5 Then the devil took him up into the holy city, and set him upon the pinnacle of the temple,

Noah Webster Bible
4:5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,

Weymouth New Testament
4:5 Then the Devil took Him to the Holy City and caused Him to stand on the roof of the Temple,

World English Bible
4:5 Then the devil took him into the holy city. He set him on the pinnacle of the temple,

Young's Literal Translation
4:5 Then doth the Devil take him to the holy city, and doth set him on the pinnacle of the temple,

 

6

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legei autw ei uioV ei tou qeou bale seauton katw gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou kai epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legei autw ei uioV ei tou qeou bale seauton katw gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou kai epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

Byzantine Majority
kai legei autw ei uioV ei tou qeou bale seauton katw gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou kai epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

Alexandrian
kai legei autw ei uioV ei tou qeou bale seauton katw gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou kai epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

Latin Vulgate
4:6 et dixit ei si Filius Dei es mitte te deorsum scriptum est enim quia angelis suis mandabit de te et in manibus tollent te ne forte offendas ad lapidem pedem tuum

King James Version
4:6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in [their] hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

American Standard Version
4:6 and saith unto him, If thou art the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and, On their hands they shall bear thee up, Lest haply thou dash thy foot against a stone.

Bible in Basic English
4:6 If you are the Son of God, let yourself go down; for it is in the Writings, He will give his angels care over you; and, In their hands they will keep you up, so that your foot may not be crushed against a stone.

Darby's English Translation
4:6 and says to him, If thou be Son of God cast thyself down; for it is written, He shall give charge to his angels concerning thee, and on their hands shall they bear thee, lest in anywise thou strike thy foot against a stone.

Douay Rheims
4:6 And said to him: If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written: That he hath given his angels charge over thee, and in their hands shall they bear thee up, lest perhaps thou dash thy foot against a stone.

Noah Webster Bible
4:6 And saith to him, If thou art the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall uphold thee, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

Weymouth New Testament
4:6 and said, "If you are God's Son, throw yourself down; for it is written, "`To His angels He will give orders concerning thee, and on their hands they shall bear thee up, lest at any moment thou shouldst strike thy foot against a stone.'"

World English Bible
4:6 and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, `He will give his angels charge concerning you.` and, `On their hands they will bear you up, So that you don`t dash your foot against a stone.`"

Young's Literal Translation
4:6 and saith to him, `If Son thou art of God -- cast thyself down, for it hath been written, that, His messengers He shall charge concerning thee, and on hands they shall bear thee up, that thou mayest not dash on a stone thy foot.`

 

7

Stephens 1550 Textus Receptus
efh autw o ihsouV palin gegraptai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou

Scrivener 1894 Textus Receptus
efh autw o ihsouV palin gegraptai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou

Byzantine Majority
efh autw o ihsouV palin gegraptai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou

Alexandrian
efh autw o ihsouV palin gegraptai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou

Latin Vulgate
4:7 ait illi Iesus rursum scriptum est non temptabis Dominum Deum tuum

King James Version
4:7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

American Standard Version
4:7 Jesus said unto him, Again it is written, Thou shalt not make trial of the Lord thy God.

Bible in Basic English
4:7 Jesus said to him, Again it is in the Writings, You may not put the Lord your God to the test.

Darby's English Translation
4:7 Jesus said to him, It is again written, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

Douay Rheims
4:7 Jesus said to him: It is written again: Thou shalt not tempt the Lord thy God.

Noah Webster Bible
4:7 Jesus said to him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

Weymouth New Testament
4:7 "Again it is written," replied Jesus, "`Thou shalt not put the Lord thy God to the proof.'"

World English Bible
4:7 Jesus said to him, "Again, it is written, `You shall not test the Lord, your God.`"

Young's Literal Translation
4:7 Jesus said to him again, `It hath been written, Thou shalt not tempt the Lord thy God.`

 

8

Stephens 1550 Textus Receptus
palin paralambanei auton o diaboloV eiV oroV uyhlon lian kai deiknusin autw pasaV taV basileiaV tou kosmou kai thn doxan autwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
palin paralambanei auton o diaboloV eiV oroV uyhlon lian kai deiknusin autw pasaV taV basileiaV tou kosmou kai thn doxan autwn

Byzantine Majority
palin paralambanei auton o diaboloV eiV oroV uyhlon lian kai deiknusin autw pasaV taV basileiaV tou kosmou kai thn doxan autwn

Alexandrian
palin paralambanei auton o diaboloV eiV oroV uyhlon lian kai deiknusin autw pasaV taV basileiaV tou kosmou kai thn doxan autwn

Latin Vulgate
4:8 iterum adsumit eum diabolus in montem excelsum valde et ostendit ei omnia regna mundi et gloriam eorum

King James Version
4:8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

American Standard Version
4:8 Again, the devil taketh him unto an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

Bible in Basic English
4:8 Again, the Evil One took him up to a very high mountain, and let him see all the kingdoms of the world and the glory of them;

Darby's English Translation
4:8 Again the devil takes him to a very high mountain, and shews him all the kingdoms of the world, and their glory,

Douay Rheims
4:8 Again the devil took him up into a very high mountain, and shewed him all the kingdoms of the world, and the glory of them,

Noah Webster Bible
4:8 Again, the devil taketh him up upon an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them,

Weymouth New Testament
4:8 Then the Devil took Him to the top of an exceedingly lofty mountain, from which he caused Him to see all the Kingdoms of the world and their splendour,

World English Bible
4:8 Again, the devil took him to an exceedingly high mountain, and showed him all the kingdoms of the world, and their glory.

Young's Literal Translation
4:8 Again doth the Devil take him to a very high mount, and doth shew to him all the kingdoms of the world and the glory of them,

 

9

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legei autw tauta panta soi dwsw ean peswn proskunhshV moi

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legei autw tauta panta soi dwsw ean peswn proskunhshV moi

Byzantine Majority
kai legei autw tauta panta soi dwsw ean peswn proskunhshV moi

Alexandrian
kai eipen autw tauta soi panta dwsw ean peswn proskunhshV moi

Latin Vulgate
4:9 et dixit illi haec tibi omnia dabo si cadens adoraveris me

King James Version
4:9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

American Standard Version
4:9 and he said unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

Bible in Basic English
4:9 And he said to him, All these things will I give you, if you will go down on your face and give me worship.

Darby's English Translation
4:9 and says to him, All these things will I give thee if, falling down, thou wilt do me homage.

Douay Rheims
4:9 And said to him: All these will I give thee, if falling down thou wilt adore me.

Noah Webster Bible
4:9 And saith to him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

Weymouth New Testament
4:9 and said to Him, "All this I will give you, if you will kneel down and do me homage."

World English Bible
4:9 He said to him, "I will give you all of these things, if you will fall down and worship me."

Young's Literal Translation
4:9 and saith to him, `All these to thee I will give, if falling down thou mayest bow to me.`

 

10

Stephens 1550 Textus Receptus
tote legei autw o ihsouV upage satana gegraptai gar kurion ton qeon sou proskunhseiV kai autw monw latreuseiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote legei autw o ihsouV upage satana gegraptai gar kurion ton qeon sou proskunhseiV kai autw monw latreuseiV

Byzantine Majority
tote legei autw o ihsouV upage opisw mou satana gegraptai gar kurion ton qeon sou proskunhseiV kai autw monw latreuseiV

Alexandrian
tote legei autw o ihsouV upage satana gegraptai gar kurion ton qeon sou proskunhseiV kai autw monw latreuseiV

Latin Vulgate
4:10 tunc dicit ei Iesus vade Satanas scriptum est Dominum Deum tuum adorabis et illi soli servies

King James Version
4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

American Standard Version
4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

Bible in Basic English
4:10 Then said Jesus to him, Away, Satan: for it is in the Writings, Give worship to the Lord your God and be his servant only.

Darby's English Translation
4:10 Then says Jesus to him, Get thee away, Satan, for it is written, Thou shalt do homage to the Lord thy God, and him alone shalt thou serve.

Douay Rheims
4:10 Then Jesus saith to him: Begone, Satan: for it is written, The Lord thy God shalt thou adore, and him only shalt thou serve.

Noah Webster Bible
4:10 Then saith Jesus to him, Be gone, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

Weymouth New Testament
4:10 "Begone, Satan!" Jesus replied; "for it is written, `To the Lord thy God thou shalt do homage, and to Him alone shalt thou render worship.'"

World English Bible
4:10 Then Jesus said to him, "Get behind me, Satan! For it is written, `You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve.`"

Young's Literal Translation
4:10 Then saith Jesus to him, `Go -- Adversary, for it hath been written, The Lord thy God thou shalt bow to, and Him only thou shalt serve.`

 

11

Stephens 1550 Textus Receptus
tote afihsin auton o diaboloV kai idou aggeloi proshlqon kai dihkonoun autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
tote afihsin auton o diaboloV kai idou aggeloi proshlqon kai dihkonoun autw

Byzantine Majority
tote afihsin auton o diaboloV kai idou aggeloi proshlqon kai dihkonoun autw

Alexandrian
tote afihsin auton o diaboloV kai idou aggeloi proshlqon kai dihkonoun autw

Latin Vulgate
4:11 tunc reliquit eum diabolus et ecce angeli accesserunt et ministrabant ei

King James Version
4:11 Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

American Standard Version
4:11 Then the devil leaveth him; and behold, angels came and ministered unto him.

Bible in Basic English
4:11 Then the Evil One went away from him, and angels came and took care of him.

Darby's English Translation
4:11 Then the devil leaves him, and behold, angels came and ministered to him.

Douay Rheims
4:11 Then the devil left him; and behold angels came and ministered to him.

Noah Webster Bible
4:11 Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered to him.

Weymouth New Testament
4:11 Thereupon the Devil left Him, and angels at once came and ministered to Him.

World English Bible
4:11 Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him.

Young's Literal Translation
4:11 Then doth the Devil leave him, and lo, messengers came and were ministering to him.

 

12

Stephens 1550 Textus Receptus
akousaV de o ihsous oti iwannhV paredoqh anecwrhsen eiV thn galilaian

Scrivener 1894 Textus Receptus
akousaV de o ihsous oti iwannhV paredoqh anecwrhsen eiV thn galilaian

Byzantine Majority
akousaV de o ihsous oti iwannhV paredoqh anecwrhsen eiV thn galilaian

Alexandrian
akousaV de oti iwannhV paredoqh anecwrhsen eiV thn galilaian

Latin Vulgate
4:12 cum autem audisset quod Iohannes traditus esset secessit in Galilaeam

King James Version
4:12 Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;

American Standard Version
4:12 Now when he heard that John was delivered up, he withdrew into Galilee;

Bible in Basic English
4:12 Now when it came to his ears that John had been put in prison, he went away to Galilee;

Darby's English Translation
4:12 But having heard that John was delivered up, he departed into Galilee:

Douay Rheims
4:12 And when Jesus had heard that John was delivered up, he retired into Galilee:

Noah Webster Bible
4:12 Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee.

Weymouth New Testament
4:12 Now when Jesus heard that John was thrown into prison, He withdrew into Galilee,

World English Bible
4:12 Now when Jesus heard that John was delivered up, he withdrew into Galilee.

Young's Literal Translation
4:12 And Jesus having heard that John was delivered up, did withdraw to Galilee,

 

13

Stephens 1550 Textus Receptus
kai katalipwn thn nazaret elqwn katwkhsen eiV kapernaoum thn paraqalassian en orioiV zaboulwn kai nefqaleim

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai katalipwn thn nazareq elqwn katwkhsen eiV kapernaoum thn paraqalassian en orioiV zaboulwn kai nefqaleim

Byzantine Majority
kai katalipwn thn nazaret elqwn katwkhsen eiV kapernaoum thn paraqalassian en orioiV zaboulwn kai nefqaleim

Alexandrian
kai katalipwn thn nazara elqwn katwkhsen eiV kafarnaoum thn paraqalassian en orioiV zaboulwn kai nefqalim

Latin Vulgate
4:13 et relicta civitate Nazareth venit et habitavit in Capharnaum maritimam in finibus Zabulon et Nepthalim

King James Version
4:13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim:

American Standard Version
4:13 and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the borders of Zebulun and Naphtali:

Bible in Basic English
4:13 And going away from Nazareth, he came and made his living-place in Capernaum, which is by the sea, in the country of Zebulun and Naphtali:

Darby's English Translation
4:13 and having left Nazareth, he went and dwelt at Capernaum, which is on the sea-side in the borders of Zabulon and Nepthalim,

Douay Rheims
4:13 And leaving the city Nazareth, he came and dwelt in Capharnaum on the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim;

Noah Webster Bible
4:13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim;

Weymouth New Testament
4:13 and leaving Nazareth He went and settled at Capernaum, a town by the Lake on the frontiers of Zebulun and Naphtali,

World English Bible
4:13 Leaving Nazareth, he came and lived in Capernaum, which is by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali,

Young's Literal Translation
4:13 and having left Nazareth, having come, he dwelt at Capernaum that is by the sea, in the borders of Zebulun and Naphtalim,

 

14

Stephens 1550 Textus Receptus
ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV

Scrivener 1894 Textus Receptus
ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV

Byzantine Majority
ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV

Alexandrian
ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV

Latin Vulgate
4:14 ut adimpleretur quod dictum est per Esaiam prophetam

King James Version
4:14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,

American Standard Version
4:14 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,

Bible in Basic English
4:14 So that the word of the prophet Isaiah might come true,

Darby's English Translation
4:14 that that might be fulfilled which was spoken through Esaias the prophet, saying,

Douay Rheims
4:14 That it might be fulfilled which was said by Isaias the prophet:

Noah Webster Bible
4:14 That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying,

Weymouth New Testament
4:14 in order that these words, spoken through the Prophet Isaiah, might be fulfilled,

World English Bible
4:14 that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,

Young's Literal Translation
4:14 that it might be fulfilled that was spoken through Isaiah the prophet, saying,

 

15

Stephens 1550 Textus Receptus
gh zaboulwn kai gh nefqaleim odon qalasshV peran tou iordanou galilaia twn eqnwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
gh zaboulwn kai gh nefqaleim odon qalasshV peran tou iordanou galilaia twn eqnwn

Byzantine Majority
gh zaboulwn kai gh nefqaleim odon qalasshV peran tou iordanou galilaia twn eqnwn

Alexandrian
gh zaboulwn kai gh nefqalim odon qalasshV peran tou iordanou galilaia twn eqnwn

Latin Vulgate
4:15 terra Zabulon et terra Nepthalim via maris trans Iordanen Galilaeae gentium

King James Version
4:15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, [by] the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;

American Standard Version
4:15 The land of Zebulun and the land of Naphtali, Toward the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles,

Bible in Basic English
4:15 The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, the other side of Jordan, Galilee of the Gentiles,

Darby's English Translation
4:15 Land of Zabulon and land of Nepthalim, way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the nations:

Douay Rheims
4:15 Land of Zabulon and land of Nephthalim, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles:

Noah Webster Bible
4:15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles:

Weymouth New Testament
4:15 "Zebulun's land and Naphtali's land; the road by the Lake; the country beyond the Jordan; Galilee of the Nations!

World English Bible
4:15 "The land of Zebulun and the land of Naphtali, Toward the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles,

Young's Literal Translation
4:15 `Land of Zebulun and land of Naphtali, way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the nations! --

 

16

Stephens 1550 Textus Receptus
o laoV o kaqhmenoV en skotei eide fwV mega kai toiV kaqhmenoiV en cwra kai skia qanatou fwV aneteilen autoiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
o laoV o kaqhmenoV en skotei eide fwV mega kai toiV kaqhmenoiV en cwra kai skia qanatou fwV aneteilen autoiV

Byzantine Majority
o laoV o kaqhmenoV en skotei eiden fwV mega kai toiV kaqhmenoiV en cwra kai skia qanatou fwV aneteilen autoiV

Alexandrian
o laoV o kaqhmenoV en skotei fwV eiden mega kai toiV kaqhmenoiV en cwra kai skia qanatou fwV aneteilen autoiV

Latin Vulgate
4:16 populus qui sedebat in tenebris lucem vidit magnam et sedentibus in regione et umbra mortis lux orta est eis

King James Version
4:16 The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up.

American Standard Version
4:16 The people that sat in darkness Saw a great light, And to them that sat in the region and shadow of death, To them did light spring up.

Bible in Basic English
4:16 The people who were in the dark saw a great light, and to those in the land of the shade of death did the dawn come up.

Darby's English Translation
4:16 -- the people sitting in darkness has seen a great light, and to those sitting in the country and shadow of death, to them has light sprung up.

Douay Rheims
4:16 The people that sat in darkness, hath seen great light: and to them that sat in the region of the shadow of death, light is sprung up.

Noah Webster Bible
4:16 The people who sat in darkness, saw great light; and to them who sat in the region and shades of death, light hath arisen.

Weymouth New Testament
4:16 The people who were dwelling in darkness have seen a brilliant light; and on those who were dwelling in the region of the shadow of death, on them light has dawned."

World English Bible
4:16 The people who sat in darkness saw a great light, To those who sat in the region and shadow of death, To them did light spring up."

Young's Literal Translation
4:16 the people that is sitting in darkness saw a great light, and to those sitting in a region and shadow of death -- light arose to them.`

 

17

Stephens 1550 Textus Receptus
apo tote hrxato o ihsouV khrussein kai legein metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
apo tote hrxato o ihsouV khrussein kai legein metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn

Byzantine Majority
apo tote hrxato o ihsouV khrussein kai legein metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn

Alexandrian
apo tote hrxato o ihsouV khrussein kai legein metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn

Latin Vulgate
4:17 exinde coepit Iesus praedicare et dicere paenitentiam agite adpropinquavit enim regnum caelorum

King James Version
4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.

American Standard Version
4:17 From that time began Jesus to preach, and to say, Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand.

Bible in Basic English
4:17 From that time Jesus went about preaching and saying, Let your hearts be turned from sin, for the kingdom of heaven is near.

Darby's English Translation
4:17 From that time began Jesus to preach and to say, Repent, for the kingdom of the heavens has drawn nigh.

Douay Rheims
4:17 From that time Jesus began to preach, and to say: Do penance, for the kingdom of heaven is at hand.

Noah Webster Bible
4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.

Weymouth New Testament
4:17 From that time Jesus began to preach. "Repent," He said, "for the Kingdom of the Heavens is now close at hand."

World English Bible
4:17 From that time, Jesus began to preach, and to say, "Repent! For the Kingdom of Heaven is at hand."

Young's Literal Translation
4:17 From that time began Jesus to proclaim and to say, `Reform ye, for come nigh hath the reign of the heavens.`

 

18

Stephens 1550 Textus Receptus
peripatwn de o ihsous para thn qalassan thV galilaiaV eiden duo adelfouV simwna ton legomenon petron kai andrean ton adelfon autou ballontaV amfiblhstron eiV thn qalassan hsan gar alieiV

Scrivener 1894 Textus Receptus
peripatwn de o ihsous para thn qalassan thV galilaiaV eiden duo adelfouV simwna ton legomenon petron kai andrean ton adelfon autou ballontaV amfiblhstron eiV thn qalassan hsan gar alieiV

Byzantine Majority
peripatwn de para thn qalassan thV galilaiaV eiden duo adelfouV simwna ton legomenon petron kai andrean ton adelfon autou ballontaV amfiblhstron eiV thn qalassan hsan gar alieiV

Alexandrian
peripatwn de para thn qalassan thV galilaiaV eiden duo adelfouV simwna ton legomenon petron kai andrean ton adelfon autou ballontaV amfiblhstron eiV thn qalassan hsan gar alieiV

Latin Vulgate
4:18 ambulans autem iuxta mare Galilaeae vidit duos fratres Simonem qui vocatur Petrus et Andream fratrem eius mittentes rete in mare erant enim piscatores

King James Version
4:18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.

American Standard Version
4:18 And walking by the sea of Galilee, he saw two brethren, Simon who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishers.

Bible in Basic English
4:18 And when he was walking by the sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, whose other name was Peter, and Andrew, his brother, who were putting a net into the sea; for they were fishermen.

Darby's English Translation
4:18 And walking by the sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers;

Douay Rheims
4:18 And Jesus walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea (for they were fishers).

Noah Webster Bible
4:18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.

Weymouth New Testament
4:18 And walking along the shore of the Lake of Galilee He saw two brothers--Simon called Peter and his brother Andrew--throwing a drag-net into the Lake; for they were fishers.

World English Bible
4:18 Walking by the sea of Galilee, he saw two brothers: Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen.

Young's Literal Translation
4:18 And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brothers, Simon named Peter and Andrew his brother, casting a drag into the sea -- for they were fishers --

 

19

Stephens 1550 Textus Receptus
kai legei autoiV deute opisw mou kai poihsw umaV alieiV anqrwpwn

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai legei autoiV deute opisw mou kai poihsw umaV alieiV anqrwpwn

Byzantine Majority
kai legei autoiV deute opisw mou kai poihsw umaV alieiV anqrwpwn

Alexandrian
kai legei autoiV deute opisw mou kai poihsw umaV alieiV anqrwpwn

Latin Vulgate
4:19 et ait illis venite post me et faciam vos fieri piscatores hominum

King James Version
4:19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.

American Standard Version
4:19 And he saith unto them, Come ye after me, and I will make you fishers of men.

Bible in Basic English
4:19 And he said to them, Come after me, and I will make you fishers of men.

Darby's English Translation
4:19 and he says to them, Come after me, and I will make you fishers of men.

Douay Rheims
4:19 And he saith to them: Come ye after me, and I will make you to be fishers of men.

Noah Webster Bible
4:19 And he saith to them, Follow me, and I will make you fishers of men.

Weymouth New Testament
4:19 And He said to them, "Come and follow me, and I will make you fishers of men."

World English Bible
4:19 He said to them, "Come, follow me, and I will make you fishers for men."

Young's Literal Translation
4:19 and he saith to them, `Come ye after me, and I will make you fishers of men,`

 

20

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de euqewV afenteV ta diktua hkolouqhsan autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de euqewV afenteV ta diktua hkolouqhsan autw

Byzantine Majority
oi de euqewV afenteV ta diktua hkolouqhsan autw

Alexandrian
oi de euqewV afenteV ta diktua hkolouqhsan autw

Latin Vulgate
4:20 at illi continuo relictis retibus secuti sunt eum

King James Version
4:20 And they straightway left [their] nets, and followed him.

American Standard Version
4:20 And they straightway left the nets, and followed him.

Bible in Basic English
4:20 And straight away they let go the nets and went after him.

Darby's English Translation
4:20 And they, having left their trawl-nets, immediately followed him.

Douay Rheims
4:20 And they immediately leaving their nets, followed him.

Noah Webster Bible
4:20 And they immediately left their nets, and followed him.

Weymouth New Testament
4:20 So they immediately left their nets and followed Him. As He went further on,

World English Bible
4:20 They immediately left their nets, and followed him.

Young's Literal Translation
4:20 and they, immediately, having left the nets, did follow him.

 

21

Stephens 1550 Textus Receptus
kai probaV ekeiqen eiden allouV duo adelfouV iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou en tw ploiw meta zebedaiou tou patroV autwn katartizontaV ta diktua autwn kai ekalesen autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai probaV ekeiqen eiden allouV duo adelfouV iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou en tw ploiw meta zebedaiou tou patroV autwn katartizontaV ta diktua autwn kai ekalesen autouV

Byzantine Majority
kai probaV ekeiqen eiden allouV duo adelfouV iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou en tw ploiw meta zebedaiou tou patroV autwn katartizontaV ta diktua autwn kai ekalesen autouV

Alexandrian
kai probaV ekeiqen eiden allouV duo adelfouV iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou en tw ploiw meta zebedaiou tou patroV autwn katartizontaV ta diktua autwn kai ekalesen autouV

Latin Vulgate
4:21 et procedens inde vidit alios duos fratres Iacobum Zebedaei et Iohannem fratrem eius in navi cum Zebedaeo patre eorum reficientes retia sua et vocavit eos

King James Version
4:21 And going on from thence, he saw other two brethren, James [the son] of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.

American Standard Version
4:21 And going on from thence he saw two other brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.

Bible in Basic English
4:21 And going on from there he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with their father, stitching up their nets; and he said, Come.

Darby's English Translation
4:21 And going on thence he saw other two brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the ship with Zebedee their father, mending their trawl-nets, and he called them;

Douay Rheims
4:21 And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets: and he called them.

Noah Webster Bible
4:21 And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a boat with Zebedee their father, mending their nets: and he called them.

Weymouth New Testament
4:21 He saw two other brothers, James the son of Zabdi and his brother John, in the boat with their father Zabdi mending their nets; and He called them.

World English Bible
4:21 Going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with Zebedee, their father, mending their nets. He called them.

Young's Literal Translation
4:21 And having advanced thence, he saw other two brothers, James of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, refitting their nets, and he called them,

 

22

Stephens 1550 Textus Receptus
oi de euqewV afenteV to ploion kai ton patera autwn hkolouqhsan autw

Scrivener 1894 Textus Receptus
oi de euqewV afenteV to ploion kai ton patera autwn hkolouqhsan autw

Byzantine Majority
oi de euqewV afenteV to ploion kai ton patera autwn hkolouqhsan autw

Alexandrian
oi de euqewV afenteV to ploion kai ton patera autwn hkolouqhsan autw

Latin Vulgate
4:22 illi autem statim relictis retibus et patre secuti sunt eum

King James Version
4:22 And they immediately left the ship and their father, and followed him.

American Standard Version
4:22 And they straightway left the boat and their father, and followed him.

Bible in Basic English
4:22 And they went straight from the boat and their father and came after him.

Darby's English Translation
4:22 and they, having left the ship and their father, immediately followed him.

Douay Rheims
4:22 And they forthwith left their nets and father, and followed him.

Noah Webster Bible
4:22 And they immediately left the boat, and their father, and followed him.

Weymouth New Testament
4:22 And they at once left the boat and their father, and followed Him.

World English Bible
4:22 They immediately left the boat and their father, and followed him.

Young's Literal Translation
4:22 and they, immediately, having left the boat and their father, did follow him.

 

23

Stephens 1550 Textus Receptus
kai perihgen olhn thn galilaian o ihsous didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn kai khrusswn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai perihgen olhn thn galilaian o ihsous didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn kai khrusswn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law

Byzantine Majority
kai perihgen olhn thn galilaian o ihsous didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn kai khrusswn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law

Alexandrian
kai perihgen en olh th galilaia didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn kai khrusswn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law

Latin Vulgate
4:23 et circumibat Iesus totam Galilaeam docens in synagogis eorum et praedicans evangelium regni et sanans omnem languorem et omnem infirmitatem in populo

King James Version
4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

American Standard Version
4:23 And Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness among the people.

Bible in Basic English
4:23 And Jesus went about in all Galilee, teaching in their Synagogues and preaching the good news of the kingdom, and making well those who were ill with any disease among the people.

Darby's English Translation
4:23 And Jesus went round the whole of Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the glad tidings of the kingdom, and healing every disease and every bodily weakness among the people.

Douay Rheims
4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom: and healing all manner of sickness and every infirmity, among the people.

Noah Webster Bible
4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness, and all manner of disease among the people.

Weymouth New Testament
4:23 Then Jesus travelled through all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the Good News of the Kingdom, and curing every kind of disease and infirmity among the people.

World English Bible
4:23 Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and every sickness among the people.

Young's Literal Translation
4:23 And Jesus was going about all Galilee teaching in their synagogues, and proclaiming the good news of the reign, and healing every disease, and every malady among the people,

 

24

Stephens 1550 Textus Receptus
kai aphlqen h akoh autou eiV olhn thn surian kai proshnegkan autw pantaV touV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai basanoiV sunecomenouV kai daimonizomenouV kai selhniazomenouV kai paralutikouV kai eqerapeusen autouV

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai aphlqen h akoh autou eiV olhn thn surian kai proshnegkan autw pantaV touV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai basanoiV sunecomenouV kai daimonizomenouV kai selhniazomenouV kai paralutikouV kai eqerapeusen autouV

Byzantine Majority
kai aphlqen h akoh autou eiV olhn thn surian kai proshnegkan autw pantaV touV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai basanoiV sunecomenouV kai daimonizomenouV kai selhniazomenouV kai paralutikouV kai eqerapeusen autouV

Alexandrian
kai aphlqen h akoh autou eiV olhn thn surian kai proshnegkan autw pantaV touV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai basanoiV sunecomenouV [kai] daimonizomenouV kai selhniazomenouV kai paralutikouV kai eqerapeusen autouV

Latin Vulgate
4:24 et abiit opinio eius in totam Syriam et obtulerunt ei omnes male habentes variis languoribus et tormentis conprehensos et qui daemonia habebant et lunaticos et paralyticos et curavit eos

King James Version
4:24 And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

American Standard Version
4:24 And the report of him went forth into all Syria: and they brought unto him all that were sick, holden with divers diseases and torments, possessed with demons, and epileptic, and palsied; and he healed them.

Bible in Basic English
4:24 And news of him went out through all Syria; and they took to him all who were ill with different diseases and pains, those having evil spirits and those who were off their heads, and those who had no power of moving. And he made them well.

Darby's English Translation
4:24 And his fame went out into the whole of Syria, and they brought to him all that were ill, suffering under various diseases and pains, and those possessed by demons, and lunatics, and paralytics; and he healed them.

Douay Rheims
4:24 And his fame went throughout all Syria, and they presented to him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and such as were possessed by devils, and lunatics, and those that had palsy, and he cured them:

Noah Webster Bible
4:24 And his fame spread throughout all Syria: and they brought to him all sick people that were taken with diverse diseases and torments, and those who were possessed with demons, and those who were lunatic, and those that had the palsy; and he healed them.

Weymouth New Testament
4:24 Thus His fame spread through all Syria; and they brought all the sick to Him, the people who were suffering from various diseases and pains--demoniacs, epileptics, paralytics; and He cured them.

World English Bible
4:24 The report about him went forth into all Syria. They brought to him all who were sick, afflicted with various diseases and torments, possessed with demons, epileptics, and paralytics; and he healed them.

Young's Literal Translation
4:24 and his fame went forth to all Syria, and they brought to him all having ailments, pressed with manifold sicknesses and pains, and demoniacs, and lunatics, and paralytics, and he healed them.

 

25

Stephens 1550 Textus Receptus
kai hkolouqhsan autw ocloi polloi apo thV galilaiaV kai dekapolewV kai ierosolumwn kai ioudaiaV kai peran tou iordanou

Scrivener 1894 Textus Receptus
kai hkolouqhsan autw ocloi polloi apo thV galilaiaV kai dekapolewV kai ierosolumwn kai ioudaiaV kai peran tou iordanou

Byzantine Majority
kai hkolouqhsan autw ocloi polloi apo thV galilaiaV kai dekapolewV kai ierosolumwn kai ioudaiaV kai peran tou iordanou

Alexandrian
kai hkolouqhsan autw ocloi polloi apo thV galilaiaV kai dekapolewV kai ierosolumwn kai ioudaiaV kai peran tou iordanou

Latin Vulgate
4:25 et secutae sunt eum turbae multae de Galilaea et Decapoli et Hierosolymis et Iudaea et de trans Iordanen

King James Version
4:25 And there followed him great multitudes of people from Galilee, and [from] Decapolis, and [from] Jerusalem, and [from] Judaea, and [from] beyond Jordan.

American Standard Version
4:25 And there followed him great multitudes from Galilee and Decapolis and Jerusalem and Judaea and from beyond the Jordan.

Bible in Basic English
4:25 And there went after him great numbers from Galilee and Decapolis and Jerusalem and Judaea and from the other side of Jordan.

Darby's English Translation
4:25 And great crowds followed him from Galilee, and Decapolis, and Jerusalem, and Judaea, and beyond the Jordan.

Douay Rheims
4:25 And much people followed him from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond the Jordan.

Noah Webster Bible
4:25 And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan.

Weymouth New Testament
4:25 And great crowds followed Him, coming from Galilee, from the Ten Towns, from Jerusalem, and from beyond the district on the other side of the Jordan.

World English Bible
4:25 Great multitudes from Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea and from beyond the Jordan followed him.

Young's Literal Translation
4:25 And there followed him many multitudes from Galilee, and Decapolis, and Jerusalem, and Judea, and beyond the Jordan.

 

Matthew 5

 

 

 

HTML Bible Software © 2001-2002 by johnhurt.com